épp 0 partikula  ép (rég)

1. ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény, állapot, helyzet a szövegkörnyezetben meghatározott eseménnyel, állapottal, helyzettel v. a megnyilatkozással egy időben (meg)történik, ill. fennáll〉’ ❖ Tűnik a’ bértz, tűnik a’ vőlgy, Tűn sok szomszéd vár ’s terem, Mesze kéklik fenyves és tőlgy, ’S büszke váránál terem. Éjfélt konga épp’ az óra (1832 Tóth Mihály² 8359015, 63) | Amint a társalgón áthaladt kifelé, nevét hallotta kiejteni. Az ablaknál Peörge Laci, törvényszéki bíró ép róla beszélgetett Forró György szolgabíróval (1886 Reviczky Gyula 8392098, 327) | egy éve az Oroszlánnak egy kis pénzre volt szüksége, és a Farkasnál épp volt valami elfekvő áru (1973 Balla László 1010007, 85) | a pályázat kiírásának ideje nincs szinkronban az épp aktuális kulturális esemény időpontjával (1998 Magyar Hírlap CD09) | Csitt, most nem szabad beszélni, mondta Magda óvó néni, épp jön a román rendőr haza (2007 Józsa Márta 3150011, 1123).

1a. ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény a szövegkörnyezetben meghatározott eseményt v. a megnyilatkozást közvetlenül megelőzően bekövetkezett〉’ ❖ [János] kiment ’s friss jégboritással tért vissza. „Hisz az előbbit ép’ most adtad” – szólt Ákos türelmetlenül (1845 Eötvös József 8126004, 52) | Ez magyarázza azt is, amit épp az imént említettem (1917 Nagy Zoltán CD10) | épp érettségizett s úgy érezte: övé a világ (1979 Esterházy Péter 9129002, 327) | A dohányunk épp elfogyott, amikor találtunk egy majdnem elszívott, nedves cigarettát (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈Szembeállító kiemelésre.〉’

2a. ’〈a szóba jöhető alternatívák közül v. a meghatározottal szemben az állítást v. kérdést az utána álló (szerkezetes) mondatrészre vonatkoztatva〉’ ❖ Andaházy: Mondtad nevem? Inas: Mondtam, de azt felelte, Hogy ép azért nem ád (1843 Madách Imre 8284002, 105) | A szám gondolkozóba ejtette. Miért épp hét? (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 51) | Erre a különös kérdésre épp a fajkutatónak nem ártana szabatosabban felelnie (1936 Németh László² 9485021, 140) | Épp ez a bélyeg hiányzik a sorozatomhoz (1973 Balla László 1010009, 92) | Holott azokban a napokban igazán sok minden foglalkoztatott, csak épp a szépség nem (2005 Nádas Péter 3241004, 273).

2b. ’〈tagadás nyomatékosítására〉’ ❖ Cenzúrával pörölsz, verset faragsz, Mi ép nem illik kormányférfiúhoz (1843 Madách Imre 8284002, 124) | Mert a vallásos hit épp nem elzárkózást jelent, hanem fokozott nyitottságot (1963 Pilinszky János 9531155, 175) | Azokon a területeken, ahol elvontan a leginkább igazolhatónak vélnénk a maximáló magatartásmódot, amit a reprezentatív egyedre fel szoktunk tenni, épp nem igazolható, sőt az ellenkezőjét tapasztalták (2008 Csaba László 3195002, 291).

2c. ’〈a megnevezett v. leírt állapotnak, tulajdonságnak, körülménynek stb. való lehető legjobb megfelelés kif-ére:〉 pont(osan)’ ❖ épp ellenkezőleg (1835 Széchenyi István CD1501) | Most előre beírja a holnapi egy forint huszat s a huszonhét krajcárt is s akkor épp teli van az oldal (1918 Déry Tibor CD10) | Onnét épp oda lehetett látni hozzá (1956 Németh László² 9485044, 457) | a mi erdőnk, látszólag épp olyan, amilyennek egy erdőnek lennie illik (1986 Nádas Péter 9466003, 208) | a sors iróniája, hogy ez a körzeti szervezet a Lenin körút 49-ben volt, épp szemben azzal a sárga csillagos házzal, ahol 45-ben a gettó előtt laktam (2010 Huszár Tibor 3159002, 26).

2d. (a hogy ksz előtt) ’〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉’ ❖ A fullajtár: Bizony az jó lesz, jó Uram. Mert asszonyunk az űgyet azzal bízta rám, hogy én intézzem, mindent én, mert találkozni ő most nem kiván veled. Henrik: Hát ne kivánjon. (Csend.) Csak épp, hogy nem hiszem (1931 Füst Milán 9161042, 11) | Malomellenőr. Mert ő egy trubadúr! Egy echt gemachte [= igazi] lovag, és még kopját tördel! Segédtiszt. Ugyan. Épp, hogy elkényesedett a pesti lányok közt (1972 Illyés Gyula 9274056, 50) | A mindennapokban, különösen a munkahelyen, nehéz igazi nőként viselkedni, a hastánc során viszont épp hogy nem keménynek és harciasnak, hanem lágynak és odaadónak kell lenni (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának fokozati skálán való elhelyezésére.〉’

3a. (a hogy ksz előtt, tagadó szerkezetben) ’〈annak kif-ére, hogy nagyon kevésen múlik, hogy a ksz után megfogalmazott cselekvés, történés nem következik be, nem valósul meg〉’ ❖ Motyogott valamit, vette a nagykendőt és kiment. Épp hogy a nyakát nem törte. Úgy sietett (1935 Radnóti Miklós 9543006, 88) | Itt volt mindvégig az orra előtt, épp hogy ki nem verte a szemét (1988 Lengyel Péter 9397005, 23) | Na és bazmeg, ez a hülye fákhed odajött bazmeg egy hörlin a térre, épp hogy csak be nem hajtott az imádkozó emberek közé (2008 Dragomán György 3037003, 67).

3b. (a csak partikulával) ’〈vmely esemény rövid, pillanatnyi voltának v. kis intenzitásának, vmely tulajdonság, állapot kis mértékének, ill. mennyiség, mérték kicsi voltának v. vmi kis mennyiségének kif-ére v. kiemelésére〉’ ❖ ép csak egy falatkát is evett a császár kenyeréből az illető, rögtön kettétörik minden popularitása (1857 Széchenyi István CD1501) | [a szerzetesek] a kezökben levő olvasóra szegzik a szemöket, csak épp alighogy rájok pillantanak (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 253) | Azon a ponton sekélyebb volt, mert épp csak a nyakáig merült meg és úszás helyett kényelmesen gázolta a vizet (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 43) | Szegények voltak ezek nagyon, ahogyan mondani szokták, épp csak a betevő falatjuk volt meg – amikor megvolt egyáltalán (1964 Sánta Ferenc 9585001, 94) | Szép meztelen lábait előretolta, visszahúzta, de túl mélyén ült ahhoz, hogy hajtani tudhatta volna magát, a függőágy épp csak lengett egy kicsit (1986 Nádas Péter 9466003, 200) | Dohányos épp csak belelapozott, s máris annyira föllelkesült e kincsek láttán (2003 Závada Pál 3146003, 1092) | épp csak érinti a vállát (2010 Térey János 3314004, 328).

3c. (a csak partikulával) ’〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, kül. állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉’ ❖ Csend csak akkor volt, nagy ritkán igaz, mikor néha napján, nagy ünnepekkor, Munkácsy Mihály jelent meg a társaságban. De csak épp jött s már ment is gyorsan (1929 Szomory Dezső 9683001, 122) | A Mélység szélét ép csak hogy vizsgálni kezdtük. Ha elértük a másik partot, nem bánom, térjünk vissza (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 48) | Ahogy bepöndörítettek, a kecskelábú asztalát úgy meglöktem, csak épp lekapta róla a csajka levest, mert az is kidőlt volna (1974 Tóth Béla² 2049010, 23) | Épp csak letáboroztak, amikor Áron, aki állt és észak felé nézett, odahívta őket magához (2005 Spiró György 3283003, 355).

3d. (a nem tagadószó után) ’〈eufemisztikus megfogalmazásban is: a tagadott tulajdonság ellentétének enyhítésére〉’ ❖ Ha már az érdem-sorban férfiságtok Nem ép’ utolsó: szóljatok, s e dolgot Rátok bízom, mely végrehajtva, láb Alól eltészi ellenségteket (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | – Különben is azt álmodtam, hogy a kiadó elfogadta munkámat. – Ez nem épp egyértelmü azzal, hogy csekket kaptál érte, – felelte busan Jim (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 22) | – Dorottya, moss kezet, ha az úr és a hölgy megengedik! – mondta nem épp barátságosan (1985 Békés Pál 1014003, 26) | Fejtő egyébként igen szívélyes volt, a rendelkezésre álló rövid idő és a nem épp ideális körülmények ellenére is koncentráltan és érdemben válaszolt a kérdéseimre (2010 Huszár Tibor 3159003, 232).

4. ’〈Ksz után diskurzusjelölőként.〉’

4a. (a csak ksz után) ’〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉’ ❖ El lehet mondani e szegény móc népről, hogy vendégszerető, és tudná is mutatni, ha volna mivel. Csak épp a lányait rettentő módon félti a domnu katánától [= katona úrtól] (1905 Tömörkény István 8493012, 135) | Nem rosszak itt ezek a nők csak épp a gondjuk száma véghetetlen (1947 Rónay György ford.–Apollinaire 9573003, 97).

4b. (a ha ksz után) ’〈a ksz-val kifejezett lehetőség megengedésének kif-ére〉’ ❖ Akárki a neved, Olyat míveltél, mit senkise tett, Odadom önkényt, ha – ép akarod – A tarisznyádban vidd el a napot; Vitézi munka, – bére a tied, Isten neki! (1904 Kaffka Margit CD01) | Igaz, hogy most már egyelőre túl vagyok rajta, ám most is állítom, hogy akinek nem éri meg életét kockáztatni azért, hogy ne csupán ujsághirekből értesüljön kora legnagyobb, – ha ép úgy tetszik, – őrültségéről, az valóban kevésre értékeli életét (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 58) | És ha épp tudni akarod, én is megcsókoltam szegényt (1921 Molnár Ferenc² 9453006, 171).

4c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy ksz után) ’〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem várt) lehetőség kiemelésére〉’ ❖ ösztönöztetve azon nem kedves érzettől, melly minden jobb kebelben támadni szokott, mikor a’ valódi érdemet, becsületességet, kis hibáért – mit ejthetni mindnyájunkkal köz – rossz akaratból vagy ép’ ellenszenvből megtámadtatni ’s gyanúba hozatni látja vagy hallja (1841 Pesti Hírlap CD61) | Szilágy-Csehtől a Szilágy völgyén fölfelé a hajdan tiszta magyar falvak közűl ma már sokban az oláh lakosság van többségben, de mégis több az olyan, a melyikben a magyarság erősebb, vagy ép magyar az egész lakosság (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Ma úgy gondoljuk, hogy a könyv eszköz, amellyel igazolhatunk, megvédhetünk, vitathatunk, kifejthetünk vagy épp áttekinthetünk egy-egy tételt (1977 Scholz László ford.–Borges 2016014, 370) | a víz túl sekély vagy épp túlságosan mély (2010 Magyar Narancs 3220001, VI).

Vö. ÉrtSz. ép², ~; TESz. éppen; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. épp¹

épp 0 partikula
ép (rég)
1.
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény, állapot, helyzet a szövegkörnyezetben meghatározott eseménnyel, állapottal, helyzettel v. a megnyilatkozással egy időben (meg)történik, ill. fennáll〉
Tűnik a’ bértz, tűnik a’ vőlgy, Tűn sok szomszéd vár ’s terem, Mesze kéklik fenyves és tőlgy, ’S büszke váránál terem. Éjfélt konga épp’ az óra
(1832 Tóth Mihály²)
Amint a társalgón áthaladt kifelé, nevét hallotta kiejteni. Az ablaknál Peörge Laci, törvényszéki bíró ép róla beszélgetett Forró György szolgabíróval
(1886 Reviczky Gyula)
egy éve az Oroszlánnak egy kis pénzre volt szüksége, és a Farkasnál épp volt valami elfekvő áru
(1973 Balla László)
a pályázat kiírásának ideje nincs szinkronban az épp aktuális kulturális esemény időpontjával
(1998 Magyar Hírlap)
Csitt, most nem szabad beszélni, mondta Magda óvó néni, épp jön a román rendőr haza
(2007 Józsa Márta)
1a.
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy vmely esemény a szövegkörnyezetben meghatározott eseményt v. a megnyilatkozást közvetlenül megelőzően bekövetkezett〉
[János] kiment ’s friss jégboritással tért vissza. „Hisz az előbbit ép’ most adtad” – szólt Ákos türelmetlenül
(1845 Eötvös József)
Ez magyarázza azt is, amit épp az imént említettem
(1917 Nagy Zoltán)
épp érettségizett s úgy érezte: övé a világ
(1979 Esterházy Péter)
A dohányunk épp elfogyott, amikor találtunk egy majdnem elszívott, nedves cigarettát
(2002 Magyar Hírlap)
2.
〈Szembeállító kiemelésre.〉
2a.
〈a szóba jöhető alternatívák közül v. a meghatározottal szemben az állítást v. kérdést az utána álló (szerkezetes) mondatrészre vonatkoztatva〉
Andaházy: Mondtad nevem? Inas: Mondtam, de azt felelte, Hogy ép azért nem ád
(1843 Madách Imre)
A szám gondolkozóba ejtette. Miért épp hét?
(1926 Kosztolányi Dezső)
Erre a különös kérdésre épp a fajkutatónak nem ártana szabatosabban felelnie
(1936 Németh László²)
Épp ez a bélyeg hiányzik a sorozatomhoz
(1973 Balla László)
Holott azokban a napokban igazán sok minden foglalkoztatott, csak épp a szépség nem
(2005 Nádas Péter)
2b.
〈tagadás nyomatékosítására〉
Cenzúrával pörölsz, verset faragsz, Mi ép nem illik kormányférfiúhoz
(1843 Madách Imre)
Mert a vallásos hit épp nem elzárkózást jelent, hanem fokozott nyitottságot
(1963 Pilinszky János)
Azokon a területeken, ahol elvontan a leginkább igazolhatónak vélnénk a maximáló magatartásmódot, amit a reprezentatív egyedre fel szoktunk tenni, épp nem igazolható, sőt az ellenkezőjét tapasztalták
(2008 Csaba László)
2c.
〈a megnevezett v. leírt állapotnak, tulajdonságnak, körülménynek stb. való lehető legjobb megfelelés kif-ére:〉 pont(osan)
épp ellenkezőleg
(1835 Széchenyi István)
Most előre beírja a holnapi egy forint huszat s a huszonhét krajcárt is s akkor épp teli van az oldal
(1918 Déry Tibor)
Onnét épp oda lehetett látni hozzá
(1956 Németh László²)
a mi erdőnk, látszólag épp olyan, amilyennek egy erdőnek lennie illik
(1986 Nádas Péter)
a sors iróniája, hogy ez a körzeti szervezet a Lenin körút 49-ben volt, épp szemben azzal a sárga csillagos házzal, ahol 45-ben a gettó előtt laktam
(2010 Huszár Tibor)
2d. (a hogy ksz előtt)
〈annak kif-ére v. kiemelésére, hogy az állítás (tagadása) a megelőző állítással v. a ki nem fejtett feltételezéssel ellentétes〉
A fullajtár: Bizony az jó lesz, jó Uram. Mert asszonyunk az űgyet azzal bízta rám, hogy én intézzem, mindent én, mert találkozni ő most nem kiván veled. Henrik: Hát ne kivánjon. (Csend.) Csak épp, hogy nem hiszem
(1931 Füst Milán)
Malomellenőr. Mert ő egy trubadúr! Egy echt gemachte [= igazi] lovag, és még kopját tördel! Segédtiszt. Ugyan. Épp, hogy elkényesedett a pesti lányok közt
(1972 Illyés Gyula)
A mindennapokban, különösen a munkahelyen, nehéz igazi nőként viselkedni, a hastánc során viszont épp hogy nem keménynek és harciasnak, hanem lágynak és odaadónak kell lenni
(2002 Magyar Hírlap)
3.
〈Vmely tulajdonság mértékének, vmely cselekvés, történés intenzitásának fokozati skálán való elhelyezésére.〉
3a. (a hogy ksz előtt, tagadó szerkezetben)
〈annak kif-ére, hogy nagyon kevésen múlik, hogy a ksz után megfogalmazott cselekvés, történés nem következik be, nem valósul meg〉
Motyogott valamit, vette a nagykendőt és kiment. Épp hogy a nyakát nem törte. Úgy sietett
(1935 Radnóti Miklós)
Itt volt mindvégig az orra előtt, épp hogy ki nem verte a szemét
(1988 Lengyel Péter)
Na és bazmeg, ez a hülye fákhed odajött bazmeg egy hörlin a térre, épp hogy csak be nem hajtott az imádkozó emberek közé
(2008 Dragomán György)
3b. (a csak partikulával)
〈vmely esemény rövid, pillanatnyi voltának v. kis intenzitásának, vmely tulajdonság, állapot kis mértékének, ill. mennyiség, mérték kicsi voltának v. vmi kis mennyiségének kif-ére v. kiemelésére〉
ép csak egy falatkát is evett a császár kenyeréből az illető, rögtön kettétörik minden popularitása
(1857 Széchenyi István)
[a szerzetesek] a kezökben levő olvasóra szegzik a szemöket, csak épp alighogy rájok pillantanak
(1907 Gárdonyi Géza)
Azon a ponton sekélyebb volt, mert épp csak a nyakáig merült meg és úszás helyett kényelmesen gázolta a vizet
(1937 Szentiványi Jenő)
Szegények voltak ezek nagyon, ahogyan mondani szokták, épp csak a betevő falatjuk volt meg – amikor megvolt egyáltalán
(1964 Sánta Ferenc)
Szép meztelen lábait előretolta, visszahúzta, de túl mélyén ült ahhoz, hogy hajtani tudhatta volna magát, a függőágy épp csak lengett egy kicsit
(1986 Nádas Péter)
Dohányos épp csak belelapozott, s máris annyira föllelkesült e kincsek láttán
(2003 Závada Pál)
épp csak érinti a vállát
(2010 Térey János)
3c. (a csak partikulával)
〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, kül. állapotváltozás a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozásnál csak kicsivel korábban következik be〉
Csend csak akkor volt, nagy ritkán igaz, mikor néha napján, nagy ünnepekkor, Munkácsy Mihály jelent meg a társaságban. De csak épp jött s már ment is gyorsan
(1929 Szomory Dezső)
A Mélység szélét ép csak hogy vizsgálni kezdtük. Ha elértük a másik partot, nem bánom, térjünk vissza
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
Ahogy bepöndörítettek, a kecskelábú asztalát úgy meglöktem, csak épp lekapta róla a csajka levest, mert az is kidőlt volna
(1974 Tóth Béla²)
Épp csak letáboroztak, amikor Áron, aki állt és észak felé nézett, odahívta őket magához
(2005 Spiró György)
3d. (a nem tagadószó után)
〈eufemisztikus megfogalmazásban is: a tagadott tulajdonság ellentétének enyhítésére〉
Ha már az érdem-sorban férfiságtok Nem ép’ utolsó: szóljatok, s e dolgot Rátok bízom, mely végrehajtva, láb Alól eltészi ellenségteket
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
– Különben is azt álmodtam, hogy a kiadó elfogadta munkámat. – Ez nem épp egyértelmü azzal, hogy csekket kaptál érte, – felelte busan Jim
(1917 Budapesti Hírlap)
– Dorottya, moss kezet, ha az úr és a hölgy megengedik! – mondta nem épp barátságosan
(1985 Békés Pál)
Fejtő egyébként igen szívélyes volt, a rendelkezésre álló rövid idő és a nem épp ideális körülmények ellenére is koncentráltan és érdemben válaszolt a kérdéseimre
(2010 Huszár Tibor)
4.
〈Ksz után diskurzusjelölőként.〉
4a. (a csak ksz után)
〈a ksz-val kifejezett korlátozás nyomatékosítására〉
El lehet mondani e szegény móc népről, hogy vendégszerető, és tudná is mutatni, ha volna mivel. Csak épp a lányait rettentő módon félti a domnu katánától [= katona úrtól]
(1905 Tömörkény István)
Nem rosszak itt ezek a nők csak épp a gondjuk száma véghetetlen
(1947 Rónay György ford.Apollinaire)
4b. (a ha ksz után)
〈a ksz-val kifejezett lehetőség megengedésének kif-ére〉
Akárki a neved, Olyat míveltél, mit senkise tett, Odadom önkényt, ha – ép akarod – A tarisznyádban vidd el a napot; Vitézi munka, – bére a tied, Isten neki!
(1904 Kaffka Margit)
Igaz, hogy most már egyelőre túl vagyok rajta, ám most is állítom, hogy akinek nem éri meg életét kockáztatni azért, hogy ne csupán ujsághirekből értesüljön kora legnagyobb, – ha ép úgy tetszik, – őrültségéről, az valóban kevésre értékeli életét
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
És ha épp tudni akarod, én is megcsókoltam szegényt
(1921 Molnár Ferenc²)
4c. (felsorolás utolsó tagját, ill. két választási lehetőség második tagját bevezető vagy ksz után)
〈a ksz-val bevezetett alternatíva mint (nem várt) lehetőség kiemelésére〉
ösztönöztetve azon nem kedves érzettől, melly minden jobb kebelben támadni szokott, mikor a’ valódi érdemet, becsületességet, kis hibáért – mit ejthetni mindnyájunkkal köz – rossz akaratból vagy ép’ ellenszenvből megtámadtatni ’s gyanúba hozatni látja vagy hallja
(1841 Pesti Hírlap)
Szilágy-Csehtől a Szilágy völgyén fölfelé a hajdan tiszta magyar falvak közűl ma már sokban az oláh lakosság van többségben, de mégis több az olyan, a melyikben a magyarság erősebb, vagy ép magyar az egész lakosság
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Ma úgy gondoljuk, hogy a könyv eszköz, amellyel igazolhatunk, megvédhetünk, vitathatunk, kifejthetünk vagy épp áttekinthetünk egy-egy tételt
(1977 Scholz László ford.Borges)
a víz túl sekély vagy épp túlságosan mély
(2010 Magyar Narancs)
Vö. ÉrtSz. ép², ~; TESz. éppen; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. épp¹

Beállítások