állomás fn 4A

1. ’közlekedési útvonalon az utasok le- és felszállására, kül. a vasúti személy-, poggyász- és teherforgalom lebonyolítására, ill. vonatok összeállítására szolgáló hely, építmény’ ❖ Mindenek előtt siessen ön a postára, tudja meg, hogy mellyik állomásra rendeltetett Irma lovakat (1840 Nagy Ignác 8324006, 124) | Végre valahára midőn már az esti nyolczat is elütötte, a hajdan fejedelmi város alá értünk, de az állomás oly messze esett a belvárostól, hogy szinte ezt is utazásul lehetne venni (1866 Rónay Jácint 8396009, 163) | A vasúti állomás perronján (1912 Kaffka Margit 9290054, 148) | [a vonat] állomáson vesztegel (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 52) | [József Attila] kimegy sétálni a balantonszárszói állomásra s bedobja magát a kerekek alá. Nyakcsigolyáját töri, jobbkarját is letépi a vonat. Tizenöt méteren át hurcolja, míg meg nem állítják (1943 Juhász Géza¹ 9283004, 27) | bejöttek az állomásra Szarka Istvánék is, mert kitelefonáltak nekik, hogy a vagonokat még a mai napon mindet ki kell üríteni és több munkás kell hozzá (1951 Veres Péter 9771010, 87) | csatlakozásra várni koszos állomásokon, fapados váróteremben (1984–1988 Zirkuli Péter 2024002, 10) | a milleneumi földalatti egyik állomása (1992 Györffy Miklós 2010003, 16).

1a. (kissé rég) ’két ilyen hely közötti távolság’ ❖ Putnoktól 1⁶⁄₁₆ állomásra (1851 Fényes Elek 8141005, 149) | Veszünk valami olcsó jármüvet, pár lovat; szereznünk kell egy embert, ki minket lassanként, rövid állomásokon át Bécsig kisérjen (1853 Jósika Miklós 8212012, 25) | a kalauz most valahol a mi előbbi kocsink felé jár, így tehát biztonságban lehetünk megint legalább egy állomásig (1927 Kassák Lajos 9314009, 65).

2. ’út, utazás (rövidebb időre történő) megszakítása, ill. ennek helye’ ❖ Nekünk ebédet készits korcsmáros – kiáltának ketten is a déli állomáshoz érve (1836 Táncsics Mihály 8463007, 14) | A második állomásunk valami közeli kis kocsma volt, ahol gyomor- és szíverősítőt vettünk be a további munkához (1927 Kassák Lajos 9314009, 31) | Egy egész hónap azonban Távol-Keleten […]. Az út első állomása semmi újszerűt nem hozott (1974 Zsolt István 9808003, 139) | A razzia útjának két fontos állomása: az első és az utolsó (1988 Lengyel Péter 9397005, 25) állomást tart (rég) a) ’útját (rövidebb időre) megszakítja, ill. útközben megpihen’ ❖ [A vendégek] a szomszéd faluban állomást tartottak az éjjel (1857 Jókai Mór C2255, 56) | Útközben tehát, hol a legközelebbi állomást tartják, valahogy elhelyezik Lilit egy paraszt asszony házánál (1887 Tutsek Anna 8495002, 162) | [Az asszony] Bécsből hazajövet állomást tartott Pozsonyban, hogy meglátogassa a nővérét (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 137) b) ’állomása, megállója van vminek’ ❖ Az Om el Abid forrásnál állomást tart a vonat (1880 Beksics Gusztáv C0901, 120) | A Jenő és Héviz közti közlekedés kétségkivül állomást tartott a szigetnek alsó végénél (1885 Salamon Ferenc 8402013, 203).

2a. (vál) ’tevékenységben, fejlődésben elért fordulópont, ill. változás után kialakuló v. fordulatot hozó (élet)helyzet; stádium’ ❖ kedélyének olly helyzetében, ’s állomásában volt (1839 Jósika Miklós C2359, 171) | a Föld fejlődésének második állomásába jutunk (1873 Pethő Gyula ford.–Cotta C3499, 198) | Az osztályozók a három tagozatban a nyelvfejlődésnek egymásután következő három állomását látták: az elszigetelők a fejlődés legalsó fokát, az ősi kezdetlegességet, a ragozók az átmeneti fokozatot, a hajlítók pedig a fejlődés csúcspontját képviselik (1937 Zsirai Miklós 9805001, 8) | [a regénysorozat] közbülső állomásait […] ismerik a magyar olvasók is (1959 Fáy Árpád 2056036, 82) | Rilke életútjának van […] egy későbbi állomása, amikor a forradalom igazsága mellett állt ki (1965 Franyó Zoltán 9158002, 477) | Foglaljuk össze még egyszer gondolatmenetünk főbb állomásait (1978 Antal László 1003004, 152).

2b. (ritk, Vall) ’Jézus Krisztus keresztútjának, kínszenvedésének stációja, ill. az ezt ábrázoló műalkotás’ ❖ Mintha nem egy órája, de végtelen idők óta vándorolna Jézus a kereszttel, s ez itt, a nyolcadik állomás (1931 Pap Károly CD10) | Egy szentkép van itt, egyik állomása a Jézus szenvedésének (1931 Szabó Dezső 9623013, 144) | [II. János Pál] ezúttal is végigjárja Jézus fájdalmas utolsó útjának tizennégy állomását (stációját) (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé hiv) ’az a kijelölt hely, ahol vki v. vmely (katonai) csoport (hosszabb ideig) szolgálatot teljesít; állomáshely’ ❖ A’ brasiliai állomásrul uj haderő inditatott meg Chinába két ágyúbriggel együtt (1840 Sürgöny 8661001, 132) | a római városok az olasz félszigeten kívűl mind katonai állomásokból vették eredetöket (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381001, 87) | [a tanítónők] végre kineveztetvén, messzi állomásukra igyekeznek (1912 Krúdy Gyula C5203, 52) | Péter elvtárs, az állomás parancsnoka a kastélyban van (1961 Gyetvai János 9204001, 76).

3a. (rég, átv is) ’katonai táborhely’ ❖ itt táborozásunk ideje bizonytalan […] ’s a’ legjobb akarattal sem tudunk módot, hogy a’ különböző állomások miatt lapokat járathatnánk (1848 Életképek C0107, 830) | a legénységet rendeld el az erdőszélen […] s állomását senki el ne hagyja! (1857 Beöthy László¹ C0982, 33) | [leültek] a hollók a házereszekre és gondba borulva merengtek magas állomásaikon (1913 Krúdy Gyula C2834, 224) állomást foglal (rég, Kat)(tábor)helyet elfoglal’ ❖ a többi alant foglal állomást (1839 Nagy Ignác C5750, 181) | [seregemmel] Verbászon áthuzódom, s állomást foglalok a csatorna mögött, mint a melly az egyetlen tartható vonal Bácskában (1849 Március Tizenötödike C4809, 235) | az nap estére Szamosujváron tul foglaltunk állomást és másnap akadálytalanul vonultunk Erdély fővárosa Kolozsvár felé (1884 Szathmáry Károly 8428006, 70) állomást vesz (rég) ’letelepszik, letáboroz’ ❖ táborommal Velencze melletti Sukoró helységénél vettem állomást (1848 Kossuth Lajos C2749, 53) | Jancsi a padlásra bújt el ijedtében, s én kiszorultam a házból, miután a fenevad éppen az ajtóm előtt vett állomást (1856 Jókai Mór CD18).

4. (kissé rég, Szính) ’az a helység, ahol vmely színtársulat kül. nyáron időszakosan játszik, fellép; állomáshely’ ❖ Mi sorra járjuk a nagy állomásokat, mintha vándorló komédiások volnánk (1894 Ambrus Zoltán C0592, 6) | [Festetich Andor gróf] az összes nyári állomásokat el akarja vonni a nagyváradi színészettől (1902 Ady Endre C0535, 416) | [Az egykori színésznő] a két lábát egymásra vetette, az állát az esernyője nyelére támasztotta, mintha a szomszédban állna már a vonat, amely az új színházi állomásra viendi (1914 Krúdy Gyula C2841, 62).

4a. (ritk/sajtó) ’vmely turnézó művész előadása, ill. ennek helye’ ❖ E körúton legemlékezetesebb állomásai gyanánt említem meg Newcastle-on-Tyne-ben és Brighton-ban való fellépésemet (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 361) | Az előadó még iszik valamit a rendezőkkel, reggel továbbáll a körút következő állomására, ahova már régen elígérkezett (1992 Konrád György 2027021, 8) | A rockos és bluesos hangzáshoz egyaránt közel álló lemez promóciós turnéjának állomása a holnapi budapesti fellépés is (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. (hiv) ’nagyobb gazdasági, hivatali stb. szervezethez tartozó, meghatározott feladatot végző telep(hely), kirendeltség’ ❖ azon levelek, mellyek az egri postai állomáson feladatva Tiszántúlra küldetnek, mielőtt rendeltetésük’ helyére érkeznének, Budára ’s onnan tovább Szolnok felé szállítatnak (1845 Hetilap 8636002, 22) | A budapesti időjelző állomás jelentése (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 577) | fedeztető állomások (1892 Nyírvidék 8653001, 4) | állami Rovartani állomás (1899 Borászati Lapok 8607001, 401) | vetőmagvizsgáló állomás (1900 Budapesti Hírlap jan. 10. C0055, 6) | Ezen egyetemhez kapcsolódna a vadászati kísérleti állomás is (1943 Csekonics Endre 1026001, 17) | gépjavító állomás (1971 Erdei Ferenc 9126004, 176) | Üzemanyagtöltő állomások (1980 Szombathy Viktor 1149002, 22) | A tüdőszűrő állomások nem működnek megfelelő körülmények közt: rossz a felszereltségük, és kicsi a személyzetük (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. (Távk, átv is)(információhordozó) elektromágneses, kül. rádióhullámok keltésére, továbbítására (és fogadására) való berendezés’ ❖ S ekkor Lenin elvtárs összekapcsoltatta magát a moszkvai szikratáviró állomással és felhivta Budapestet (1932 Lengyel József 9395013, 154) | Neveket láttam ott följegyezve, melyek viselői azóta rég meghaltak, telefonszámokat, melyek azóta rég eltűntek, az állomásokat leszerelték s tulajdonosaik olyan helyre költöztek, alig két méterre a föld alá, ahol többé semmi közölnivalójuk nincs senkivel (1935 Kosztolányi Dezső 9359247, 219) | rádió adó-vevő állomás (1949 Veres Péter 9771023, 40) | Tilda másfél órája hívja őket, ám az állomás mindig mással beszél (1972 Bárány Tamás 9029001, 160) | Az állomás az 1. műsor vételét javítja – készül már a 2. műsor jobb vételét segítő átjátszóadó is (1985 Lévai Béla 1094004, 163).

6a. ’rendszeresen műsort sugárzó rádió- v. televízióállomás; adóállomás’ ❖ senki sincs eltiltva Romániában attól hogy a rádió melyik állomását kapcsolja be (1939 Független Újság 2126001, 1) | Kinyitom a rádiót… Itt a Szabad Európa Rádió, a szabad világ hangja. […] Ez az állomás bíztatta a magyar népet (1981 Dénes Tibor 9812004, 206) | Az egyik televíziós állomás hírműsorában (1999 Magyar Hírlap CD09).

7. (rég, ritk) ’állandó jellegű (hivatali) alkalmazás; állás’ ❖ Bár a közvélemény Chatam mellett nyilatkozott volt […] nem juthatott ministeri állomásra (1829 Bajza József C0714, 104) | ön elveszti állomását e csinos boltocskában (1840 Nagy Ignác C3252, 108) | Egy gymnasiumi iskolákat végzett fiatal ember nevelői állomást keres (1865 Kalocsa Róza 8221002, 66) | mostani férjemmel, kivel meg is fogunk esküdni, vidékre fogunk költözködni, a hol ő mint pinczér állomásba megy (1908 Ambrus Zoltán 9006016, 53).

Ö: adó~, átjátszó~, befogadó~, belépő~, cél~, fej~, fő~, gép~, gyűjtő~, határ~, iker~, kiinduló~, kilépő~, kitérő~, mellék~, mély~, mentő~, munka~, őr~, pihenő~, posta~, rádió~, relé~, segély~, szűrő~, tank~, távbeszélő-~, telefon~, televízió~, tévé~, töltő~, törzs~, traktor~, tranzit~, űr~, vég~; az -állomás címszó alatt: autóbusz-~, bérkocsi~, busz~, detoxikáló~, hajó~, keltető~, kijózanító~, kocsi~, kutató~, leadó~, megfigyelő~, metró~, művese~, radar~, szivattyú~, taxi~, transzformátor~, vasút~, vevő~, zavaró~.

Fr: utolsó, végső.

ÖU: átrakó~, bázis~, diszpécser~, kilövő~, kis~, konflis~, közvetítő~, menet~, nagy~, szerviz~.

ÖE: ~-elöljáró, ~felvigyázó.

Sz: állomási, állomásnyi, állomásol.

Vö. CzF. ~, állomásonként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

állomás főnév 4A
1.
közlekedési útvonalon az utasok le- és felszállására, kül. a vasúti személy-, poggyász- és teherforgalom lebonyolítására, ill. vonatok összeállítására szolgáló hely, építmény
Mindenek előtt siessen ön a postára, tudja meg, hogy mellyik állomásra rendeltetett Irma lovakat
(1840 Nagy Ignác)
Végre valahára midőn már az esti nyolczat is elütötte, a hajdan fejedelmi város alá értünk, de az állomás oly messze esett a belvárostól, hogy szinte ezt is utazásul lehetne venni
(1866 Rónay Jácint)
A vasúti állomás perronján
(1912 Kaffka Margit)
[a vonat] állomáson vesztegel
(1933 Kosztolányi Dezső)
[József Attila] kimegy sétálni a balantonszárszói állomásra s bedobja magát a kerekek alá. Nyakcsigolyáját töri, jobbkarját is letépi a vonat. Tizenöt méteren át hurcolja, míg meg nem állítják
(1943 Juhász Géza¹)
bejöttek az állomásra Szarka Istvánék is, mert kitelefonáltak nekik, hogy a vagonokat még a mai napon mindet ki kell üríteni és több munkás kell hozzá
(1951 Veres Péter)
csatlakozásra várni koszos állomásokon, fapados váróteremben
(1984–1988 Zirkuli Péter)
a milleneumi földalatti egyik állomása
(1992 Györffy Miklós)
1a. (kissé rég)
két ilyen hely közötti távolság
Putnoktól 1⁶⁄₁₆ állomásra
(1851 Fényes Elek)
Veszünk valami olcsó jármüvet, pár lovat; szereznünk kell egy embert, ki minket lassanként, rövid állomásokon át Bécsig kisérjen
(1853 Jósika Miklós)
a kalauz most valahol a mi előbbi kocsink felé jár, így tehát biztonságban lehetünk megint legalább egy állomásig
(1927 Kassák Lajos)
2.
út, utazás (rövidebb időre történő) megszakítása, ill. ennek helye
Nekünk ebédet készits korcsmáros – kiáltának ketten is a déli állomáshoz érve
(1836 Táncsics Mihály)
A második állomásunk valami közeli kis kocsma volt, ahol gyomor- és szíverősítőt vettünk be a további munkához
(1927 Kassák Lajos)
Egy egész hónap azonban Távol-Keleten […]. Az út első állomása semmi újszerűt nem hozott
(1974 Zsolt István)
A razzia útjának két fontos állomása: az első és az utolsó
(1988 Lengyel Péter)
állomást tart (rég)
a)
útját (rövidebb időre) megszakítja, ill. útközben megpihen
[A vendégek] a szomszéd faluban állomást tartottak az éjjel
(1857 Jókai Mór)
Útközben tehát, hol a legközelebbi állomást tartják, valahogy elhelyezik Lilit egy paraszt asszony házánál
(1887 Tutsek Anna)
[Az asszony] Bécsből hazajövet állomást tartott Pozsonyban, hogy meglátogassa a nővérét
(1939 Herczeg Ferenc)
b)
állomása, megállója van vminek
Az Om el Abid forrásnál állomást tart a vonat
(1880 Beksics Gusztáv)
A Jenő és Héviz közti közlekedés kétségkivül állomást tartott a szigetnek alsó végénél
(1885 Salamon Ferenc)
2a. (vál)
tevékenységben, fejlődésben elért fordulópont, ill. változás után kialakuló v. fordulatot hozó (élet)helyzet; stádium
kedélyének olly helyzetében, ’s állomásában volt
(1839 Jósika Miklós)
a Föld fejlődésének második állomásába jutunk
(1873 Pethő Gyula ford.Cotta)
Az osztályozók a három tagozatban a nyelvfejlődésnek egymásután következő három állomását látták: az elszigetelők a fejlődés legalsó fokát, az ősi kezdetlegességet, a ragozók az átmeneti fokozatot, a hajlítók pedig a fejlődés csúcspontját képviselik
(1937 Zsirai Miklós)
[a regénysorozat] közbülső állomásait […] ismerik a magyar olvasók is
(1959 Fáy Árpád)
Rilke életútjának van […] egy későbbi állomása, amikor a forradalom igazsága mellett állt ki
(1965 Franyó Zoltán)
Foglaljuk össze még egyszer gondolatmenetünk főbb állomásait
(1978 Antal László)
2b. (ritk, Vall)
Jézus Krisztus keresztútjának, kínszenvedésének stációja, ill. az ezt ábrázoló műalkotás
Mintha nem egy órája, de végtelen idők óta vándorolna Jézus a kereszttel, s ez itt, a nyolcadik állomás
(1931 Pap Károly)
Egy szentkép van itt, egyik állomása a Jézus szenvedésének
(1931 Szabó Dezső)
[II. János Pál] ezúttal is végigjárja Jézus fájdalmas utolsó útjának tizennégy állomását (stációját)
(2000 Magyar Hírlap)
3. (kissé hiv)
az a kijelölt hely, ahol vki v. vmely (katonai) csoport (hosszabb ideig) szolgálatot teljesít; állomáshely
A’ brasiliai állomásrul uj haderő inditatott meg Chinába két ágyúbriggel együtt
(1840 Sürgöny)
a római városok az olasz félszigeten kívűl mind katonai állomásokból vették eredetöket
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
[a tanítónők] végre kineveztetvén, messzi állomásukra igyekeznek
(1912 Krúdy Gyula)
Péter elvtárs, az állomás parancsnoka a kastélyban van
(1961 Gyetvai János)
3a. (rég, átv is)
katonai táborhely
itt táborozásunk ideje bizonytalan […] ’s a’ legjobb akarattal sem tudunk módot, hogy a’ különböző állomások miatt lapokat járathatnánk
(1848 Életképek)
a legénységet rendeld el az erdőszélen […] s állomását senki el ne hagyja!
(1857 Beöthy László¹)
[leültek] a hollók a házereszekre és gondba borulva merengtek magas állomásaikon
(1913 Krúdy Gyula)
állomást foglal (rég, Kat)
(tábor)helyet elfoglal
a többi alant foglal állomást
(1839 Nagy Ignác)
[seregemmel] Verbászon áthuzódom, s állomást foglalok a csatorna mögött, mint a melly az egyetlen tartható vonal Bácskában
(1849 Március Tizenötödike)
az nap estére Szamosujváron tul foglaltunk állomást és másnap akadálytalanul vonultunk Erdély fővárosa Kolozsvár felé
(1884 Szathmáry Károly)
állomást vesz (rég)
letelepszik, letáboroz
táborommal Velencze melletti Sukoró helységénél vettem állomást
(1848 Kossuth Lajos)
Jancsi a padlásra bújt el ijedtében, s én kiszorultam a házból, miután a fenevad éppen az ajtóm előtt vett állomást
(1856 Jókai Mór)
4. (kissé rég, Szính)
az a helység, ahol vmely színtársulat kül. nyáron időszakosan játszik, fellép; állomáshely
Mi sorra járjuk a nagy állomásokat, mintha vándorló komédiások volnánk
(1894 Ambrus Zoltán)
[Festetich Andor gróf] az összes nyári állomásokat el akarja vonni a nagyváradi színészettől
(1902 Ady Endre)
[Az egykori színésznő] a két lábát egymásra vetette, az állát az esernyője nyelére támasztotta, mintha a szomszédban állna már a vonat, amely az új színházi állomásra viendi
(1914 Krúdy Gyula)
4a. (ritk/sajtó)
vmely turnézó művész előadása, ill. ennek helye
E körúton legemlékezetesebb állomásai gyanánt említem meg Newcastle-on-Tyne-ben és Brighton-ban való fellépésemet
(1905 Vámbéry Ármin)
Az előadó még iszik valamit a rendezőkkel, reggel továbbáll a körút következő állomására, ahova már régen elígérkezett
(1992 Konrád György)
A rockos és bluesos hangzáshoz egyaránt közel álló lemez promóciós turnéjának állomása a holnapi budapesti fellépés is
(1996 Magyar Hírlap)
5. (hiv)
nagyobb gazdasági, hivatali stb. szervezethez tartozó, meghatározott feladatot végző telep(hely), kirendeltség
azon levelek, mellyek az egri postai állomáson feladatva Tiszántúlra küldetnek, mielőtt rendeltetésük’ helyére érkeznének, Budára ’s onnan tovább Szolnok felé szállítatnak
(1845 Hetilap)
A budapesti időjelző állomás jelentése
(1880 Gazdasági Lapok)
fedeztető állomások
(1892 Nyírvidék)
állami Rovartani állomás
(1899 Borászati Lapok)
vetőmagvizsgáló állomás
(1900 Budapesti Hírlap jan. 10.)
Ezen egyetemhez kapcsolódna a vadászati kísérleti állomás is
(1943 Csekonics Endre)
gépjavító állomás
(1971 Erdei Ferenc)
Üzemanyagtöltő állomások
(1980 Szombathy Viktor)
A tüdőszűrő állomások nem működnek megfelelő körülmények közt: rossz a felszereltségük, és kicsi a személyzetük
(1995 Magyar Hírlap)
6. (Távk, átv is)
(információhordozó) elektromágneses, kül. rádióhullámok keltésére, továbbítására (és fogadására) való berendezés
S ekkor Lenin elvtárs összekapcsoltatta magát a moszkvai szikratáviró állomással és felhivta Budapestet
(1932 Lengyel József)
Neveket láttam ott följegyezve, melyek viselői azóta rég meghaltak, telefonszámokat, melyek azóta rég eltűntek, az állomásokat leszerelték s tulajdonosaik olyan helyre költöztek, alig két méterre a föld alá, ahol többé semmi közölnivalójuk nincs senkivel
(1935 Kosztolányi Dezső)
rádió adó-vevő állomás
(1949 Veres Péter)
Tilda másfél órája hívja őket, ám az állomás mindig mással beszél
(1972 Bárány Tamás)
Az állomás az 1. műsor vételét javítja – készül már a 2. műsor jobb vételét segítő átjátszóadó is
(1985 Lévai Béla)
6a.
rendszeresen műsort sugárzó rádió- v. televízióállomás; adóállomás
senki sincs eltiltva Romániában attól hogy a rádió melyik állomását kapcsolja be
(1939 Független Újság)
Kinyitom a rádiót… Itt a Szabad Európa Rádió, a szabad világ hangja. […] Ez az állomás bíztatta a magyar népet
(1981 Dénes Tibor)
Az egyik televíziós állomás hírműsorában
(1999 Magyar Hírlap)
7. (rég, ritk)
állandó jellegű (hivatali) alkalmazás; állás
Bár a közvélemény Chatam mellett nyilatkozott volt […] nem juthatott ministeri állomásra
(1829 Bajza József)
ön elveszti állomását e csinos boltocskában
(1840 Nagy Ignác)
Egy gymnasiumi iskolákat végzett fiatal ember nevelői állomást keres
(1865 Kalocsa Róza)
mostani férjemmel, kivel meg is fogunk esküdni, vidékre fogunk költözködni, a hol ő mint pinczér állomásba megy
(1908 Ambrus Zoltán)
ÖU: átrakóállomás, bázisállomás, diszpécserállomás, kilövőállomás, kisállomás, konflisállomás, közvetítőállomás, menetállomás, nagyállomás, szervizállomás
ÖE: állomás-elöljáró, állomásfelvigyázó
Sz: állomási, állomásnyi, állomásol
Vö. CzF. ~, állomásonként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások