erő fn 6C

1. ’élőlénynek, szervnek stb. általában a fizikai v. fiziológiai működésre, tevékenységre, az életben maradásra, fejlődésre, káros hatások ellen való védekezésre való képessége’ ❖ [a betegségek előre jelzik megjelenésüket] erönek vagy étel kivánásnak fogyatkozáſa által (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 51) | az ollyatén hövelyeſtl le-eſett magnak ereje meg-tsükken (1790 Dohánytermesztésről 7406001, 5) | legviritóbbnak látszó egésségem is titkos sínlés volt. Úgy hiszem, most kitisztúlok, erőt kapok (1810 Kazinczy Ferenc C2561, 7) | A vallásügy rosz kimenetele annyira afficiált [= kóros állapotba juttatott], hogy alig van jártányi erőm (1833 Kölcsey Ferenc 8253073, 575) | [a szerbek románcainak Marko királyfija] 300 éves korában hal meg ereje teljében (1865 Greguss Ágost 8163005, 105) | az anyatő növekedési erejétől (1896 PallasLex. CD02) | a szív erejének rohamos csökkenésében (1913 RévaiNagyLex. C5705, 144) | Minden gibbon, amely valamennyire egészségesen és jó erőben jön át a tengeren, igen hamar [állatkerti] ápolója kedvencévé válik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A rendszeresen nyírt [levendula]bokrok erőre kaptak (1995 Természet Világa CD50) | [a munkanélküli, nyugdíjat nem kapó embereknek] bizonyosan fogy az erejük, vagyis alighanem előbb-utóbb valamiféle ellátásra szorulnak (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kül. az egészség szóval) ’〈köszön(t)ésben, jókívánságban〉’ ❖ annyi erőt adjon [az Úristen], hogy örömmel tölthessed hosszú éltedet (1773 Barcsay Ábrahám 7019034, 27) | Erőt, egészséget azon férfiunak, ki először adott kezembe tollat (1851 Rónay Jácint 8396007, 24) | Adjon isten sok karácsonnapokat, erőben, egészségben, békességben, szerencsében (1913 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Erőt, egészséget, őrmester úr (1945 Háy Gyula 9232001, 57) | Sokáig legyen még közöttünk jó erőben, egészségben! (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’fizikai munkára, teljesítményre való képesség, izomerő’ ❖ [az ember] küſzködik gyarló erejével, Béklóját hárítja lábával kezével (1772 Orczy Lőrinc C0794, 5) | a’ gyermek erőt vőn, Elragadá [a csontváz] vad körme közűl a’ mennyei lelket (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 72) | Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét (1846 Arany János 8014001, 147) | [a kölyökgorilla] attól sem riad vissza, hogy [a gyerekekkel való] játék közben valamelyiknek a combjába harapjon és azon próbálja ki fogainak erejét (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A táv közben egyszerre minden erőm elszállt [a kerékpárversenyen] (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a bolond fiú a cirmost] egyszerre tiszta Erőből jól oldalba rúgja (2010 Térey János 3314002, 77).

2. ’vkinek v. vki lelkének, elméjének, személyiségének stb. a képessége vmely hatás előidézésére, vmely szellemi tevékenység elkezdésére v. végzésére’ ❖ elmédnek azt a’ tsudálatos erejét mellyel a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | Az nem lehet, hogy ész, erő, És olly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt (1836 Vörösmarty Mihály 8524251, 211) | legyen vezér az, kinek erre legtöbb erkölcsi és szellemi ereje van (1861 Vajda János 8503106, 393) | A kapitány alig birt annyi erőt venni, hogy el ne nevesse magát (1872 Abonyi Lajos 8001002, 75) | a titokzatos okmányt […] sokszor vette elő, új erőt merítve belőle a nagy vállalathoz (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | csak a gyülölet, hogy bosszut álljon, az öntött beléje erőt (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 213) | lassan kapnak erőre a gondolataink (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 15) | Nem árt hát felkészülni, erőt gyűjteni, hogy az ismeretlennel […] szembe tudjunk nézni (1985 Földényi F. László 1053003, 97) | Az egész pályafutásunk [ti. a Manowar zenekaré] arról szólt, hogy úsztunk az ár ellenében. […] De ebből nyerünk még több erőt (2007 Metal Hammer 3235004, 13).

2a. ’szellemi művek létrehozására, művészi teljesítményre stb. alkalmassá tevő képesség, alkotóerő’ ❖ munkájokat kell olvasnod [ti. Vergiliusét és Horatiusét], abból tapasztalod tulajdonságaikat, a’ mennyire erejeken itélhetsz (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044010, 123) | roppant komikai erővel biró szinész (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Longfellow] nem volt a legnagyobb költők közül való, erre hiányzott belőle az erő és mélység (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 217) | Hobo szuggesztív erejével […] egyetlen hazai blues-előadó sem versenyezhet (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Békés Pálnak] komoly tervei voltak, ahogy az egy prózaírói ereje teljében lévő alkotó emberhez illik (2010 Závada Pál 3153013, 939).

3. ’Erőfeszítés.’

3a. ’fizikai erőkifejtés, ill. a testi teljesítőképesség céltudatos összpontosítása, felhasználása’ ❖ rájok ütöttek, gondolván hogy öket könnyü erövel meg-birják (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 209) | Nem nagy erőt követelő munka (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Albert a vízben] nagy erővel harcolt az árral (1925 Móricz Zsigmond CD10) | a svédek [ti. a futballválogatott] kétszeres erővel küzdenek majd ellenünk (2002 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vmely tevékenységben tanúsított nagyfokú, célratörő igyekezet, erőteljes törekvés’ ❖ Ervel, és ſzívvel ſzkſég itt dolgozni (1772 Bessenyei György¹ C1076, 34) | a’ lelkipásztornak egész erővel azon kell lennie, hogy a’ reá bizott hiveknek lelki üdvösségét minden módon előmozdítsa (1840 Szilasy János 8450014, 82) | A bizottság iparkodott eme feladatának […] teljes erejéből megfelelni (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 569) | Tíz katonai író közös erővel állította össze ezt [a művet] (1942 Függetlenség 2203013, 9) | [Klaus Zumwinkel] nagy erőkkel terjeszkedett, megvette a többi között a DHL gyorsposta- és csomagszállítót (2008 Népszabadság 3249005, 24).

4. ’erőszak(oskodás), kényszer(ítés), ill. a hatalom kíméletlen gyakorlása’ ❖ ha illyen juſſa vagyon, azt ö nem gyakorolhatja a’ meg-átalkodott pártoſokon, hanem erö és büntetés által (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 234) | Ha a’ Statuſok akarják a’ Recrutakat elö állitani, annál jóbb; ha nem, eröt téſzünk (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 152) | Nem teszek erőt a’ Tek. Nemes Ecclésia’ tetszésén és szabadságán (1816 Kazinczy Ferenc C2566, 397) | [Kamilla] Timótot erővel a pamlagra ülteti (1880 Csiky Gergely C1309, 19) | Olyan kolhozféle ez, aki bemegy, az nem jöhet ki. Dehát… azt szeretném én látni. Hogy ott tartsanak erővel (1954 Sarkadi Imre 9586003, 33) | [A radikálisok szerint] a „románok” csak az erőből értenek (1997 Magyar Hírlap CD09) | nem szándékoznak megengedni az erővel történő nyomásgyakorlást, illetve agressziót Oroszországgal és szövetségeseivel szemben békében (2008 Deák János 3131001, 65) erőnek erejével (fizikai) erőszakot, kényszerítést alkalmazva, ill. erőltetve, mindenáron’ ❖ A’ pénzemnek tsak felét vitte el, azt is ernek erejével tudhattam rá (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 557) | Elfogták őt az utca közepén, S elhurcolák erőnek erejével (1848 Petőfi Sándor CD01) | [a komám] erőnek erejével megházasitotta a fiát, pedig ez nem akart „neki állani.” (1891 Debreceni–Nagyváradi Értesítő 8611001, 2) | [Lajos álmában a kovács a tüzes vasrudat] erőnek erejével a fenekébe akarta nyomni (1937 Németh László² 9485039, 212) | [a rádióriporter] erőnek erejével bizonyítani akarta, hogy a pénzköltés az éppúgy pénzköltés egy ügyvezető kormány esetében, mint ha mi veszünk új biciklit a gyereknek (2002 Magyar Hírlap CD09) erőt vesz (rég) ’〈jelenség, dolog〉 elterjed, gyökeret ver vhol, ill. megerősödik’ ❖ nagyobb ’s nagyobb ert vévén a’ nyavalya, belſ kemény daganatokat ’s meg-dugodáſokat ſzerez (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 401) | azon helyeken, hol az idegen nyelvek ert vettek, st minden Iskolákban is, tanítassék nyelvünk (1808 Fejér György 7104003, 48) | a’ szomszéd Népeknél erőt venni kezdő Lázzadás (1821 Komlóssy László C4940, 528) | a különféle cserje, a vad bodza és ördögborda erőt vett a jeles Brankovánok épitményén (1895 Gagyi Samu 8615001, 115) erőt vesz vkin, vmin (más vonzattal: rég) ’〈érzés, állapot stb.〉 elhatalmasodik, úrrá lesz vkin, ill. vkinek a lelkén v. a szívé(be)n’ ❖ eröt vettek rajtunk az érzékenységek (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 102) | Némellyekben a’ Kevélység […] ert vett (1781 Gombási István ford. C1883, 9) | szivében a féltékenység teljes erőt vett (1867 Tolnai Lajos 8483015, 129) | görcsös zokogás vett rajta erőt (1868 Vértesi Arnold C4454, 44) | a régi rémület oly hirtelenséggel vett lelkemen erőt, hogy […] parancsoltam a sofőrnek, vigyen egy Mariahilferstrassen lévő szállóba (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 9) | váratlan és eléggé viharos jóindulatrohamok vettek rajta erőt (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 197) erőt vesz vmin ’felülkerekedik, úrrá lesz vmin, megzaboláz vmit vki’ ❖ Te vehetſz tbb ert itt a’ veſzedelemen (1772 Bessenyei György¹ C1076, 53) | erőt veszek a természetemen (1889 Mikszáth Kálmán 8312165, 127) | [a híres orvos] minden bizonnyal erőt vesz a püspök nyavalyáján (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 219) | erőteljesebb munkát kell majd folytatnunk annak érdekében, hogy […] az ismeretlentől való félelmeken erőt tudjunk venni (1998 Országgyűlési Napló CD62) erőt vesz magán (akarat)erejét összeszedve, összpontosítva leküzd vmely (belső) gátlást v. nehézséget, amely megakadályozza vminek a megtételében’ ❖ nem egyébért igyekeztem eröt venni magamon, hanem hogy leheſſen Nagy Sándor temetöhellyéhez érkeznem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 149) | erőt vevénk magunkon a’ multakra pillanatinkat nem is vetni (1832 Jelenkor C0223, 79) | [elosontam volna, de] erőt vettem magamon, bekopogtattam és beléptem (1938 Dallos Sándor 9098002, 145) | vegyél erőt magadon, és kezdj munkához! (2010 Darvasi László 3153010, 824).

5. ’vmely társadalmi, politikai, katonai stb. csoport v. hatalmi pozícióban levő személy azon képessége, tudása, lehetőségeinek összessége stb., amely alkalmassá teszi pozíciója betöltésére, céljai elérésére, feladatai ellátására’ ❖ lehetne-é a’ Birodalom erejét egyben vetni a’zal a’ millyen vólt valaha az ö leg-bóldogabb állapotjában-is (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 215) | Az ép lezajlott 30 éves háború megfogyasztá a császár erejét (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Rákóczi] szüntelenül munkálkodott, hogy gyalogsága számát, erejét növelje, gyarapítsa (1909 Márki Sándor CD55) | [A kisgazdaréteg] újításokra képtelen volt, mert nem éltek benne forradalmi erők (1937 Féja Géza 9138002, 62) | erőre kaptak […] a rendszer erózióját, majd végső szétporladását elősegítő szervezeti formák és intézmények (2007 Szalai Júlia 3292001, 28) | Orbán Viktor ereje és mozgástere (2010 Romsics Ignác 3276002, 44).

6. (Fiz) ’tömeggel rendelkező testet gyorsulásra v. állapotváltozásra késztető hatás, ill. ezt a hatást kifejező vektormennyiség’ ❖ centripetalis erő (1865 Babos Kálmán C5353, 69) | [Leibnitz osztályozása szerint] eleven erők, melyek mozgást hoznak létre, holt erők pedig azok, melyek nem mozgást, hanem csak arra való törekvést, azaz nyomást eredményeznek (1895 PallasLex. CD02) | A vonaldarabokkal ábrázolt erők összetétele a vektorok geometriai összeadása (1926 RévaiNagyLex. C5715, 129) | [A kisbolygókon] az elnyúlt alak és a tengelyforgás hatására a tömegvonzás és a centrifugális erő, és így a nehézségi erő is helyről helyre változhat a felszínen (2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián 3176002, 78).

6a. ’vmely fizikai hatást előidéző folyamat, tényező, ill. anyagnak, tárgynak, folyamatnak fizikai hatást előidéző képessége v. annak mértéke’ ❖ a’ nap’ ſúgári az embernek fejét erejekkel által hatják (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 157) | a’ viz’ mozgató ereje (1834 Fillértár 8623003, 229) | vannak testetlen természeti erők, mint fény, villanyosság, delejesség (1882 Szász Károly² 8426066, 324) | a szálas gabona kicséplésének gépi erővel való [elvégzése] (1977 NéprajziLex. CD47) | [a vulkánok néha] elemi erővel röpítik a levegőbe az egész tűzhányót (2002 Kerényi Attila 3173001, 85) | a nagyméretű fok [ti. a harci csákányé] egyúttal a csapás erejét is megnövelte (2010 Kovács S. Tibor 3187002, 200).

6b. ’vmely anyag vegyi v. élettani hatása’ ❖ balſamomos ervel biró ſzereket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 89) | [szappanfőzésnél az olvasztott faggyú] mennyiségét a’ lúgnak erejéhez szokták alkalmaztatni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 377) | van abban a borban erő (1877 Mikszáth Kálmán 8312002, 136) | [a tévhit szerint] a gyógyszerek természetes gyógyító erejéhez valami különös természetfelettinek kell csatlakozni (1916 RévaiNagyLex. C5710, 846) | ennek a pálinkának van ereje (1998 Magyar Hírlap CD09) | [árvíz esetén] a víz éltető erővel látta el az erdőket (2002 Természet Világa CD50).

6c. ’vmely élelmiszer, kül. fűszer ízének, illatának hatásfoka, csípő v. maró hatása’ ❖ a’ tenger’ vizétl, a’ bors a’ málhakban meg-nyírkosúl, és ezzel erejébl-is ſokat el-veſzt (1789 Mátyus István C3070, 335) | [a szegfűbors] előre leszedődik, hogy az idő miatt szerfeletti erejét elveszítse (1846 Zelena Ferenc 8534001, 8) | Aki nem szereti csípős ízét, tegye a megreszelt tormát a meleg tűzhely szélére, elpárolog az ereje (1989 Frank Júlia CD19) | [a csabai kolbászban] az uralkodó tényező a paprika színe, íze és ereje marad (2000 Magyar Hírlap CD09).

6d. ’〈talajra vonatkoztatva:〉 termőerő, termőképesség’ ❖ [a terméketlen mezők fölégetésével] titkos erőt nyér a főld, kövérséget (1799 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Vergilius CD01) | Van eset, hogy az alföldön, az ugynevezett vadbuza, önmagát szaporítva, kétszer egymásután kielégitő termést ád. Ez bizonyítja termőföldünk erejét (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A piaci növények nagy mértékben veszik igénybe a talaj erejét (1922 RévaiNagyLex. C5711, 438) | az addig parlagon maradt földek igen jó erőben voltak (2000 Szilágyi Mihály CD36).

7. ’vmilyen (szellemi, lelki, társadalmi) hatást előidéző tényező, ill. vminek az a képessége, tulajdonsága, hogy ilyen hatással van vmire, ilyen hatást tud kifejteni’ ❖ Hol ereje nintsen Királyi Páltzának, Meg vetik végzését ſzentebb Tanátsának (1772 Orczy Lőrinc 7249004, 19) | Mindenható erő vagy, szerelem! (1846 Petőfi Sándor C3507, 78) | Az elbeszélés drámai ereje (1898 Berzeviczy Albert C1069, 155) | Mig megvilágosúl gyönyörű képességünk, a rend, mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent... (1933 József Attila CD01) | a közönséget a ruha elsősorban szépsége erejével hódította meg (1982 D. Hoffmann Márta ford.–Bigg 1080001, 41) | gazdasági erő (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 50).

8. ’〈(vallásos) hiedelmekben, mesékben stb.:〉 a tudomány eszközeivel nem mérhető, természetfölötti(nek gondolt) hatás v. képesség’ ❖ rútúl meg-tſalattatnak, kik a’ kalendariom ſzerént, […] egyedl tſak a’ hóldnak erejébe haſzontalanúl vetik minden reményſégeket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 583) | elveszti a talizmán erejét (1854 Jókai Mór CD18) | [Nápolyt] isteni erő sem alkotja politikai testté (1862 Vajda János 8503083, 28) | a Szentlélek titkos ereje (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Sok európai és Európán kívüli nép mágikus erőt tulajdonít a vasnak és a vasból készült szerszámoknak (1982 NéprajziLex. CD47) | [a Star Wars filmeken alapuló ún. jedi vallás követőit] leginkább „Az Erő veled van” köszöntésükről lehet könnyen felismerni (2002 Magyar Hírlap CD09).

9. ’vmely munka, feladat elvégzésére alkalmas, ill. vmely meghatározott törekvés köré szerveződő csoport v. azt képviselő személy’ ❖ Vegyük ſzámbann, hányſzor ontották [a hollandusok] véreket, Tizen hét megyére oſztván erejeket (1772 Orczy Lőrinc C0794, 20) | annyi sok emberi ’s baromi erőket öldöklő ellenségeknek (1816 Barczafalvi Szabó Dávid C2566, 435) | [Keszege úr színi] társasága a vidék legjobb erőit foglalja magában (1880 Csiky Gergely C1311, 367) | [a nagybirtokosok] szaporították [...] a munkás erőt (1943 Mérei Gyula C3081, 26) | a régi rend visszaállítására törő belső erőket nem számolták fel (1947 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv C6907, 548) | [a Magyar Demokrata Fórum] a magyar múltban gyökerező „nyugodt erőnek” mutatta magát (2010 Romsics Ignác 3276001, 15).

9a. (rendsz. jelzővel) ’fegyveres csapat v. hadsereg, ill. az állam (érdekeinek) védelmét ellátó fegyveres szerv(ek vmely egysége, csapata)’ ❖ a’ ſzerentsétöl meg-hatalmaſitatott Törökségnek ereje Magyar Orſzágot oſtromlotta (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, [2]) | Az egész munkálódó szövetséges erőt 370 ezerre teszi a’ hír (1812 Csehy József C2562, 519) | a’ földközi tengeri angol hajós erőnél eleven készületeket vehetni észre (1832 Jelenkor C0223, 112) | a parancsnok ur rendelkezésünkre bocsátja a szükséges erőt? (1894 Mikszáth Kálmán C3128, 238) | rendfenntartó erők (1958 Magyar Nemzet máj. 14. C0354, 1) | A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka (1990 Tények könyve CD37) | a légierő (repülőerők, műholdbázisú erők, légvédelmi erők) támogatása a szárazföldi, illetve haditengerészeti erők által (2008 Deák János 3131001, 64).

10. ’anyagi eszköz, ill. vagyon’ ❖ vagyon: vagyonság, birtok, jószág, érték, v. értéki er (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 262) | A’ Gara-Ujlaki-Hunyadipárt [...] anyagi erejében, ’s közellétében bízva, az illendőségnek minden kíméletével fogadta Budán ’s Pesten az idegen követelők’ küldöttjeit (1838 Jósika Miklós C2356, 182) | gazdasági könyveket hozatott, de gépekre, jó ökör, ló és juhállományra nem volt ereje (1887 Tolnai Lajos C4194, 287) | 144 lakás épül az idén Tatabányán állami erőből (1958 Népszava máj. 30. C1502, 5) | Az emberek sokszor erejükön felül kívánnak fogyasztani (2002 Magyar Hírlap CD09).

11. (Jog v. hiv) ’vmely jogszabály, törvény stb. érvény(esség)e, hatálya’ ❖ a’ Tsáſzári végezéſek ereje (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 241) | a’ münsteri alku 14dik pontja ismét erőbe lép (1832 Jelenkor C0223, 23) | a bíróság vádlott jelenléte és meghallgatása nélkül is ítélet erejével biró büntető parancsot bocsáthat ki (1925 RévaiNagyLex. C5714, 34) | Dzsohar Dudajev csecsen elnök kijelentette, hogy a Groznijban vasárnap elfogadott katonai megállapodás nem emelkedhet jogi erőre (1995 Népszava aug. 1. C7460, 9) | A törvény erejével létrehozott Sajtókamara esetében [...] már érvényesült a numerus clausus (2009 Kondor Vilmos 3183001, 70).

12. (birtokszóként, -ig raggal, nu-szerűen) ’vmely (érték)határig, vmely mértékben, méretben’ ❖ redigálásaim [= szerkesztéseim] eddiglen csak fél ív erejéig terjedhettek ki (1821 Szemere Pál C2570, 436) | az ország kincstára számára, 16,000,000 pfrt erejeig [!] hitel nyittatik (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a tőzegmoha] 2–8% erejéig a fejlődő gázokat kémiai úton is abszorbeálja (1893 PallasLex. CD02) | Ötven férőhely erejéig a kerületi munkásbiztositó pénztárnak férfibetegei is igénybevehetik ezt a gyógyintézetet (1927 RévaiNagyLex. C5716, 340) | A UPC öt adó erejéig bármikor, következmények nélkül módosíthatja a csatornakiosztást (2002 Magyar Hírlap CD09).

12a. (egysz 3. sz-ű birtokszóként, -ig raggal, nu-szerűen) ’annyi időre, amíg vmiből a szóban forgó mennyiséget elvégzik, létrehozzák, elfogyasztják stb.’ ❖ még egyszer igénybe vette azt a szivarrejtő fiókot egy pettyegetett havanna erejéig (1891 Jókai Mór CD18) | két-három előadás erejéig (1927 Schöpflin Aladár CD10) | Megszánna? Lenne egy... ágy erejéig a... tündérasszonyom, Terike? (1961 Népszabadság nov. 24. C4813, 2) | Időzzünk el még néhány szó erejéig az „engedékenység” és a „korlátozás” fogalmánál (1973 Ranschburg Jenő 1130003, 140) | a napilapok igazi szenzációként jelentették be olvasóiknak, ha sikerült megnyerniük őt [ti. Jókait] munkatársul egy tárcaregény erejéig (2010 Szajbély Mihály 3288001, 16).

13. (mut nm-i jelzővel, -vel raggal) ’〈annak kif-ére, hogy a jelzős szerkezettel bevezetett állítás ugyanolyan joggal igaz lehetne v. fennállhatna, mint a szövegkörnyezetben kifejtett másik állítás〉’ ❖ mindig sertést loptál, s mindenkor az árát kifizetted általam a károsnak, hiszen annyi erővel készpénzzel is megvehetnéd (1856 Jókai Mór C2230, 160) | [Blandiék] a gyáros nagybácsit emlegetik, holott éppen avval az erővel emlegethetnék nagybácsijuknak Lobkovicz herceget is (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | ezzel az erővel akár arra is vállalkozhatnék, hogy a Miatyánkat vessem alá tematikai és gondolati elemzésnek (1973 Vas István 9760027, 990) | ennyi erővel a vizet nyugodtan gereblyézhetnék, ugyanannyit dolgoznak vele, mint ezzel a fölösleges munkával (2005 Országgyűlési Napló CD62).

Ö: adó-², akarat~, alkotó-, atom~, bel~, bűv~, csáb~, csoda~, élet~, ellen~, élő~, felhajtó~, fény~, férfi~, fesz~, feszítő~, forgató~, gép~, gőz~, gyógy~, had~, hajtó~, hang~, ható~, hord~, húzó~, iga~, izom~, jog~, képzelő~, kifejező~, légi~, lelki~, lendítő~, ló~, magán~, munka~, nyomó~, ön~, ős~, segéd~, talaj~, tan~, táp~, tér~, termelő~, termő~, tett~, toló~, törvény~, túl~, tűz~, ütő~, varázs~, vásárló~, véd~, védő~, villany~, víz~, vonó~, vonz~, vonzó~.

Fr: átütő, elektromotoros, eleven.

ÖU: báj~, elme~, ész~, hit~, isten~, ítélő~, jellem~, kül~, lát~, lélek~, lét~, nemző~, segély~, súly~, szak~, teremtő~.

ÖE: ~állapot, ~csoport, ~dús, ~elosztás, ~felmérés, ~felmérő, ~gyakorlat, ~gyarapodás, ~hiány, ~központ, ~különbség, ~megfeszítés, ~pazarlás, ~tan, ~veszteség.

Sz: erejű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erő főnév 6C
1.
élőlénynek, szervnek stb. általában a fizikai v. fiziológiai működésre, tevékenységre, az életben maradásra, fejlődésre, káros hatások ellen való védekezésre való képessége
[a betegségek előre jelzik megjelenésüket] erönek vagy étel kivánásnak fogyatkozáſa által
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az ollyatén hövelyeſtl le-eſett magnak ereje meg-tsükken
(1790 Dohánytermesztésről)
legviritóbbnak látszó egésségem is titkos sínlés volt. Úgy hiszem, most kitisztúlok, erőt kapok
(1810 Kazinczy Ferenc)
A vallásügy rosz kimenetele annyira afficiált [= kóros állapotba juttatott], hogy alig van jártányi erőm
(1833 Kölcsey Ferenc)
[a szerbek románcainak Marko királyfija] 300 éves korában hal meg ereje teljében
(1865 Greguss Ágost)
az anyatő növekedési erejétől
(1896 PallasLex.)
a szív erejének rohamos csökkenésében
(1913 RévaiNagyLex.)
Minden gibbon, amely valamennyire egészségesen és jó erőben jön át a tengeren, igen hamar [állatkerti] ápolója kedvencévé válik
(1929 Az állatok világa ford.)
A rendszeresen nyírt [levendula]bokrok erőre kaptak
(1995 Természet Világa)
[a munkanélküli, nyugdíjat nem kapó embereknek] bizonyosan fogy az erejük, vagyis alighanem előbb-utóbb valamiféle ellátásra szorulnak
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (kül. az egészség szóval)
〈köszön(t)ésben, jókívánságban〉
annyi erőt adjon [az Úristen], hogy örömmel tölthessed hosszú éltedet
(1773 Barcsay Ábrahám)
Erőt, egészséget azon férfiunak, ki először adott kezembe tollat
(1851 Rónay Jácint)
Adjon isten sok karácsonnapokat, erőben, egészségben, békességben, szerencsében
(1913 Tersánszky Józsi Jenő)
Erőt, egészséget, őrmester úr
(1945 Háy Gyula)
Sokáig legyen még közöttünk jó erőben, egészségben!
(2002 Magyar Hírlap)
1b.
fizikai munkára, teljesítményre való képesség, izomerő
[az ember] küſzködik gyarló erejével, Béklóját hárítja lábával kezével
(1772 Orczy Lőrinc)
a’ gyermek erőt vőn, Elragadá [a csontváz] vad körme közűl a’ mennyei lelket
(1826 Vörösmarty Mihály)
Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét
(1846 Arany János)
[a kölyökgorilla] attól sem riad vissza, hogy [a gyerekekkel való] játék közben valamelyiknek a combjába harapjon és azon próbálja ki fogainak erejét
(1929 Az állatok világa ford.)
A táv közben egyszerre minden erőm elszállt [a kerékpárversenyen]
(2000 Magyar Hírlap)
[a bolond fiú a cirmost] egyszerre tiszta Erőből jól oldalba rúgja
(2010 Térey János)
2.
vkinek v. vki lelkének, elméjének, személyiségének stb. a képessége vmely hatás előidézésére, vmely szellemi tevékenység elkezdésére v. végzésére
elmédnek azt a’ tsudálatos erejét mellyel a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Az nem lehet, hogy ész, erő, És olly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt
(1836 Vörösmarty Mihály)
legyen vezér az, kinek erre legtöbb erkölcsi és szellemi ereje van
(1861 Vajda János)
A kapitány alig birt annyi erőt venni, hogy el ne nevesse magát
(1872 Abonyi Lajos)
a titokzatos okmányt […] sokszor vette elő, új erőt merítve belőle a nagy vállalathoz
(1879 Mikszáth Kálmán)
csak a gyülölet, hogy bosszut álljon, az öntött beléje erőt
(1921 Kosztolányi Dezső)
lassan kapnak erőre a gondolataink
(1973 László-Bencsik Sándor)
Nem árt hát felkészülni, erőt gyűjteni, hogy az ismeretlennel […] szembe tudjunk nézni
(1985 Földényi F. László)
Az egész pályafutásunk [ti. a Manowar zenekaré] arról szólt, hogy úsztunk az ár ellenében. […] De ebből nyerünk még több erőt
(2007 Metal Hammer)
2a.
szellemi művek létrehozására, művészi teljesítményre stb. alkalmassá tevő képesség, alkotóerő
munkájokat kell olvasnod [ti. Vergiliusét és Horatiusét], abból tapasztalod tulajdonságaikat, a’ mennyire erejeken itélhetsz
(1773–1775 Bessenyei György¹)
roppant komikai erővel biró szinész
(1859 Vasárnapi Újság)
[Longfellow] nem volt a legnagyobb költők közül való, erre hiányzott belőle az erő és mélység
(1928 TolnaiÚjLex.)
Hobo szuggesztív erejével […] egyetlen hazai blues-előadó sem versenyezhet
(1997 Magyar Hírlap)
[Békés Pálnak] komoly tervei voltak, ahogy az egy prózaírói ereje teljében lévő alkotó emberhez illik
(2010 Závada Pál)
3.
Erőfeszítés.
3a.
fizikai erőkifejtés, ill. a testi teljesítőképesség céltudatos összpontosítása, felhasználása
rájok ütöttek, gondolván hogy öket könnyü erövel meg-birják
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Nem nagy erőt követelő munka
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Albert a vízben] nagy erővel harcolt az árral
(1925 Móricz Zsigmond)
a svédek [ti. a futballválogatott] kétszeres erővel küzdenek majd ellenünk
(2002 Magyar Hírlap)
3b.
vmely tevékenységben tanúsított nagyfokú, célratörő igyekezet, erőteljes törekvés
Ervel, és ſzívvel ſzkſég itt dolgozni
(1772 Bessenyei György¹)
a’ lelkipásztornak egész erővel azon kell lennie, hogy a’ reá bizott hiveknek lelki üdvösségét minden módon előmozdítsa
(1840 Szilasy János)
A bizottság iparkodott eme feladatának […] teljes erejéből megfelelni
(1880 Gazdasági Lapok)
Tíz katonai író közös erővel állította össze ezt [a művet]
(1942 Függetlenség)
[Klaus Zumwinkel] nagy erőkkel terjeszkedett, megvette a többi között a DHLDalsey, Hillblom és Lynn gyorsposta- és csomagszállítót
(2008 Népszabadság)
4.
erőszak(oskodás), kényszer(ítés), ill. a hatalom kíméletlen gyakorlása
ha illyen juſſa vagyon, azt ö nem gyakorolhatja a’ meg-átalkodott pártoſokon, hanem erö és büntetés által
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Ha a’ Statuſok akarják a’ Recrutakat elö állitani, annál jóbb; ha nem, eröt téſzünk
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Nem teszek erőt a’ Tek.tekintetes Nemes Ecclésia’ tetszésén és szabadságán
(1816 Kazinczy Ferenc)
[Kamilla] Timótot erővel a pamlagra ülteti
(1880 Csiky Gergely)
Olyan kolhozféle ez, aki bemegy, az nem jöhet ki. Dehát… azt szeretném én látni. Hogy ott tartsanak erővel
(1954 Sarkadi Imre)
[A radikálisok szerint] a „románok” csak az erőből értenek
(1997 Magyar Hírlap)
nem szándékoznak megengedni az erővel történő nyomásgyakorlást, illetve agressziót Oroszországgal és szövetségeseivel szemben békében
(2008 Deák János)
erőnek erejével
(fizikai) erőszakot, kényszerítést alkalmazva, ill. erőltetve, mindenáron
A’ pénzemnek tsak felét vitte el, azt is ernek erejével tudhattam rá
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Elfogták őt az utca közepén, S elhurcolák erőnek erejével
(1848 Petőfi Sándor)
[a komám] erőnek erejével megházasitotta a fiát, pedig ez nem akart „neki állani.”
(1891 Debreceni–Nagyváradi Értesítő)
[Lajos álmában a kovács a tüzes vasrudat] erőnek erejével a fenekébe akarta nyomni
(1937 Németh László²)
[a rádióriporter] erőnek erejével bizonyítani akarta, hogy a pénzköltés az éppúgy pénzköltés egy ügyvezető kormány esetében, mint ha mi veszünk új biciklit a gyereknek
(2002 Magyar Hírlap)
erőt vesz (rég)
〈jelenség, dolog〉 elterjed, gyökeret ver vhol, ill. megerősödik
nagyobb ’s nagyobb ert vévén a’ nyavalya, belſ kemény daganatokat ’s meg-dugodáſokat ſzerez
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
azon helyeken, hol az idegen nyelvek ert vettek, st minden Iskolákban is, tanítassék nyelvünk
(1808 Fejér György)
a’ szomszéd Népeknél erőt venni kezdő Lázzadás
(1821 Komlóssy László)
a különféle cserje, a vad bodza és ördögborda erőt vett a jeles Brankovánok épitményén
(1895 Gagyi Samu)
erőt vesz vkin, vmin (más vonzattal: rég)
〈érzés, állapot stb.〉 elhatalmasodik, úrrá lesz vkin, ill. vkinek a lelkén v. a szívé(be)n
eröt vettek rajtunk az érzékenységek
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Némellyekben a’ Kevélység […] ert vett
(1781 Gombási István ford.)
szivében a féltékenység teljes erőt vett
(1867 Tolnai Lajos)
görcsös zokogás vett rajta erőt
(1868 Vértesi Arnold)
a régi rémület oly hirtelenséggel vett lelkemen erőt, hogy […] parancsoltam a sofőrnek, vigyen egy Mariahilferstrassen lévő szállóba
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
váratlan és eléggé viharos jóindulatrohamok vettek rajta erőt
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
erőt vesz vmin
felülkerekedik, úrrá lesz vmin, megzaboláz vmit vki
Te vehetſz tbb ert itt a’ veſzedelemen
(1772 Bessenyei György¹)
erőt veszek a természetemen
(1889 Mikszáth Kálmán)
[a híres orvos] minden bizonnyal erőt vesz a püspök nyavalyáján
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
erőteljesebb munkát kell majd folytatnunk annak érdekében, hogy […] az ismeretlentől való félelmeken erőt tudjunk venni
(1998 Országgyűlési Napló)
erőt vesz magán
(akarat)erejét összeszedve, összpontosítva leküzd vmely (belső) gátlást v. nehézséget, amely megakadályozza vminek a megtételében
nem egyébért igyekeztem eröt venni magamon, hanem hogy leheſſen Nagy Sándor temetöhellyéhez érkeznem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
erőt vevénk magunkon a’ multakra pillanatinkat nem is vetni
(1832 Jelenkor)
[elosontam volna, de] erőt vettem magamon, bekopogtattam és beléptem
(1938 Dallos Sándor)
vegyél erőt magadon, és kezdj munkához!
(2010 Darvasi László)
5.
vmely társadalmi, politikai, katonai stb. csoport v. hatalmi pozícióban levő személy azon képessége, tudása, lehetőségeinek összessége stb., amely alkalmassá teszi pozíciója betöltésére, céljai elérésére, feladatai ellátására
lehetne-é a’ Birodalom erejét egyben vetni a’zal a’ millyen vólt valaha az ö leg-bóldogabb állapotjában-is
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Az ép lezajlott 30 éves háború megfogyasztá a császár erejét
(1858 Vasárnapi Újság)
[Rákóczi] szüntelenül munkálkodott, hogy gyalogsága számát, erejét növelje, gyarapítsa
(1909 Márki Sándor)
[A kisgazdaréteg] újításokra képtelen volt, mert nem éltek benne forradalmi erők
(1937 Féja Géza)
erőre kaptak […] a rendszer erózióját, majd végső szétporladását elősegítő szervezeti formák és intézmények
(2007 Szalai Júlia)
Orbán Viktor ereje és mozgástere
(2010 Romsics Ignác)
6. (Fiz)
tömeggel rendelkező testet gyorsulásra v. állapotváltozásra késztető hatás, ill. ezt a hatást kifejező vektormennyiség
centripetalis erő
(1865 Babos Kálmán)
[Leibnitz osztályozása szerint] eleven erők, melyek mozgást hoznak létre, holt erők pedig azok, melyek nem mozgást, hanem csak arra való törekvést, azaz nyomást eredményeznek
(1895 PallasLex.)
A vonaldarabokkal ábrázolt erők összetétele a vektorok geometriai összeadása
(1926 RévaiNagyLex.)
[A kisbolygókon] az elnyúlt alak és a tengelyforgás hatására a tömegvonzás és a centrifugális erő, és így a nehézségi erő is helyről helyre változhat a felszínen
(2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián)
6a.
vmely fizikai hatást előidéző folyamat, tényező, ill. anyagnak, tárgynak, folyamatnak fizikai hatást előidéző képessége v. annak mértéke
a’ nap’ ſúgári az embernek fejét erejekkel által hatják
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ viz’ mozgató ereje
(1834 Fillértár)
vannak testetlen természeti erők, mint fény, villanyosság, delejesség
(1882 Szász Károly²)
a szálas gabona kicséplésének gépi erővel való [elvégzése]
(1977 NéprajziLex.)
[a vulkánok néha] elemi erővel röpítik a levegőbe az egész tűzhányót
(2002 Kerényi Attila)
a nagyméretű fok [ti. a harci csákányé] egyúttal a csapás erejét is megnövelte
(2010 Kovács S. Tibor)
6b.
vmely anyag vegyi v. élettani hatása
balſamomos ervel biró ſzereket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[szappanfőzésnél az olvasztott faggyú] mennyiségét a’ lúgnak erejéhez szokták alkalmaztatni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
van abban a borban erő
(1877 Mikszáth Kálmán)
[a tévhit szerint] a gyógyszerek természetes gyógyító erejéhez valami különös természetfelettinek kell csatlakozni
(1916 RévaiNagyLex.)
ennek a pálinkának van ereje
(1998 Magyar Hírlap)
[árvíz esetén] a víz éltető erővel látta el az erdőket
(2002 Természet Világa)
6c.
vmely élelmiszer, kül. fűszer ízének, illatának hatásfoka, csípő v. maró hatása
a’ tenger’ vizétl, a’ bors a’ málhakban meg-nyírkosúl, és ezzel erejébl-is ſokat el-veſzt
(1789 Mátyus István)
[a szegfűbors] előre leszedődik, hogy az idő miatt szerfeletti erejét elveszítse
(1846 Zelena Ferenc)
Aki nem szereti csípős ízét, tegye a megreszelt tormát a meleg tűzhely szélére, elpárolog az ereje
(1989 Frank Júlia)
[a csabai kolbászban] az uralkodó tényező a paprika színe, íze és ereje marad
(2000 Magyar Hírlap)
6d.
〈talajra vonatkoztatva:〉 termőerő, termőképesség
[a terméketlen mezők fölégetésével] titkos erőt nyér a főld, kövérséget
(1799 Csokonai Vitéz Mihály ford.Vergilius)
Van eset, hogy az alföldön, az ugynevezett vadbuza, önmagát szaporítva, kétszer egymásután kielégitő termést ád. Ez bizonyítja termőföldünk erejét
(1854 Vasárnapi Újság)
A piaci növények nagy mértékben veszik igénybe a talaj erejét
(1922 RévaiNagyLex.)
az addig parlagon maradt földek igen jó erőben voltak
(2000 Szilágyi Mihály)
7.
vmilyen (szellemi, lelki, társadalmi) hatást előidéző tényező, ill. vminek az a képessége, tulajdonsága, hogy ilyen hatással van vmire, ilyen hatást tud kifejteni
Hol ereje nintsen Királyi Páltzának, Meg vetik végzését ſzentebb Tanátsának
(1772 Orczy Lőrinc)
Mindenható erő vagy, szerelem!
(1846 Petőfi Sándor)
Az elbeszélés drámai ereje
(1898 Berzeviczy Albert)
Mig megvilágosúl gyönyörű képességünk, a rend, mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent...
(1933 József Attila)
a közönséget a ruha elsősorban szépsége erejével hódította meg
(1982 D. Hoffmann Márta ford.Bigg)
gazdasági erő
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
8.
(vallásos) hiedelmekben, mesékben stb.:〉 a tudomány eszközeivel nem mérhető, természetfölötti(nek gondolt) hatás v. képesség
rútúl meg-tſalattatnak, kik a’ kalendariom ſzerént, […] egyedl tſak a’ hóldnak erejébe haſzontalanúl vetik minden reményſégeket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
elveszti a talizmán erejét
(1854 Jókai Mór)
[Nápolyt] isteni erő sem alkotja politikai testté
(1862 Vajda János)
a Szentlélek titkos ereje
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Sok európai és Európán kívüli nép mágikus erőt tulajdonít a vasnak és a vasból készült szerszámoknak
(1982 NéprajziLex.)
[a Star Wars filmeken alapuló ún. jedi vallás követőit] leginkább „Az Erő veled van” köszöntésükről lehet könnyen felismerni
(2002 Magyar Hírlap)
9.
vmely munka, feladat elvégzésére alkalmas, ill. vmely meghatározott törekvés köré szerveződő csoport v. azt képviselő személy
Vegyük ſzámbann, hányſzor ontották [a hollandusok] véreket, Tizen hét megyére oſztván erejeket
(1772 Orczy Lőrinc)
annyi sok emberi ’s baromi erőket öldöklő ellenségeknek
(1816 Barczafalvi Szabó Dávid)
[Keszege úr színi] társasága a vidék legjobb erőit foglalja magában
(1880 Csiky Gergely)
[a nagybirtokosok] szaporították [...] a munkás erőt
(1943 Mérei Gyula)
a régi rend visszaállítására törő belső erőket nem számolták fel
(1947 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv)
[a Magyar Demokrata Fórum] a magyar múltban gyökerező „nyugodt erőnek” mutatta magát
(2010 Romsics Ignác)
9a. (rendsz. jelzővel)
fegyveres csapat v. hadsereg, ill. az állam (érdekeinek) védelmét ellátó fegyveres szerv(ek vmely egysége, csapata)
a’ ſzerentsétöl meg-hatalmaſitatott Törökségnek ereje Magyar Orſzágot oſtromlotta
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Az egész munkálódó szövetséges erőt 370 ezerre teszi a’ hír
(1812 Csehy József)
a’ földközi tengeri angol hajós erőnél eleven készületeket vehetni észre
(1832 Jelenkor)
a parancsnok ur rendelkezésünkre bocsátja a szükséges erőt?
(1894 Mikszáth Kálmán)
rendfenntartó erők
(1958 Magyar Nemzet máj. 14.)
A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka
(1990 Tények könyve)
a légierő (repülőerők, műholdbázisú erők, légvédelmi erők) támogatása a szárazföldi, illetve haditengerészeti erők által
(2008 Deák János)
10.
anyagi eszköz, ill. vagyon
vagyon: vagyonság, birtok, jószág, érték, v.vagy értéki er
(1792 Baróti Szabó Dávid)
A’ Gara-Ujlaki-Hunyadipárt [...] anyagi erejében, ’s közellétében bízva, az illendőségnek minden kíméletével fogadta Budán ’s Pesten az idegen követelők’ küldöttjeit
(1838 Jósika Miklós)
gazdasági könyveket hozatott, de gépekre, jó ökör, ló és juhállományra nem volt ereje
(1887 Tolnai Lajos)
144 lakás épül az idén Tatabányán állami erőből
(1958 Népszava máj. 30.)
Az emberek sokszor erejükön felül kívánnak fogyasztani
(2002 Magyar Hírlap)
11. (Jog v. hiv)
vmely jogszabály, törvény stb. érvény(esség)e, hatálya
a’ Tsáſzári végezéſek ereje
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ münsteri alku 14dik pontja ismét erőbe lép
(1832 Jelenkor)
a bíróság vádlott jelenléte és meghallgatása nélkül is ítélet erejével biró büntető parancsot bocsáthat ki
(1925 RévaiNagyLex.)
Dzsohar Dudajev csecsen elnök kijelentette, hogy a Groznijban vasárnap elfogadott katonai megállapodás nem emelkedhet jogi erőre
(1995 Népszava aug. 1.)
A törvény erejével létrehozott Sajtókamara esetében [...] már érvényesült a numerus clausus
(2009 Kondor Vilmos)
12. (birtokszóként, -ig raggal, nu-szerűen)
vmely (érték)határig, vmely mértékben, méretben
redigálásaim [= szerkesztéseim] eddiglen csak fél ív erejéig terjedhettek ki
(1821 Szemere Pál)
az ország kincstára számára, 16,000,000 pfrtpengő forint erejeig [!] hitel nyittatik
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a tőzegmoha] 2–8% erejéig a fejlődő gázokat kémiai úton is abszorbeálja
(1893 PallasLex.)
Ötven férőhely erejéig a kerületi munkásbiztositó pénztárnak férfibetegei is igénybevehetik ezt a gyógyintézetet
(1927 RévaiNagyLex.)
A UPCUnited Pan-Europe Communications ’Egyesült Páneurópai Távközlés’ öt adó erejéig bármikor, következmények nélkül módosíthatja a csatornakiosztást
(2002 Magyar Hírlap)
12a. (egysz 3. sz-ű birtokszóként, -ig raggal, nu-szerűen)
annyi időre, amíg vmiből a szóban forgó mennyiséget elvégzik, létrehozzák, elfogyasztják stb.
még egyszer igénybe vette azt a szivarrejtő fiókot egy pettyegetett havanna erejéig
(1891 Jókai Mór)
két-három előadás erejéig
(1927 Schöpflin Aladár)
Megszánna? Lenne egy... ágy erejéig a... tündérasszonyom, Terike?
(1961 Népszabadság nov. 24.)
Időzzünk el még néhány szó erejéig az „engedékenység” és a „korlátozás” fogalmánál
(1973 Ranschburg Jenő)
a napilapok igazi szenzációként jelentették be olvasóiknak, ha sikerült megnyerniük őt [ti. Jókait] munkatársul egy tárcaregény erejéig
(2010 Szajbély Mihály)
13. (mut nm-i jelzővel, -vel raggal)
〈annak kif-ére, hogy a jelzős szerkezettel bevezetett állítás ugyanolyan joggal igaz lehetne v. fennállhatna, mint a szövegkörnyezetben kifejtett másik állítás〉
mindig sertést loptál, s mindenkor az árát kifizetted általam a károsnak, hiszen annyi erővel készpénzzel is megvehetnéd
(1856 Jókai Mór)
[Blandiék] a gyáros nagybácsit emlegetik, holott éppen avval az erővel emlegethetnék nagybácsijuknak Lobkovicz herceget is
(1896 Mikszáth Kálmán)
ezzel az erővel akár arra is vállalkozhatnék, hogy a Miatyánkat vessem alá tematikai és gondolati elemzésnek
(1973 Vas István)
ennyi erővel a vizet nyugodtan gereblyézhetnék, ugyanannyit dolgoznak vele, mint ezzel a fölösleges munkával
(2005 Országgyűlési Napló)
ÖU: bájerő, elmeerő, észerő, hiterő, istenerő, ítélőerő, jellemerő, külerő, láterő, lélekerő, léterő, nemzőerő, segélyerő, súlyerő, szakerő, teremtőerő
ÖE: erőállapot, erőcsoport, erődús, erőelosztás, erőfelmérés, erőfelmérő, erőgyakorlat, erőgyarapodás, erőhiány, erőközpont, erőkülönbség, erőmegfeszítés, erőpazarlás, erőtan, erőveszteség
Sz: erejű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások