erőség (3B8) l. erősség

erősség fn 3B8erőség (rég)

1. ’vkinek az a tulajdonsága, hogy nagy testi ereje van, v. vmely testrésznek az a tulajdonsága, hogy nagy erőt lehet kifejteni vele, ill. vkinek v. vminek ilyen volta’ ❖ Kevély pogányokot, Vad oroſzlányokot Meg-tapod Erssége [ti. Máriáé] (1772 Cserey Farkas¹ C1289, 107) | [a hawaii és tahiti főrendűek számára] más előbbvalóság nem marad, mint a’ történetből reájok jutott nagyobb testi erőség (1833 Regélő C0457, 309) | Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén (1846 Arany János 8014001, 147) | bizom karunk erősségében (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [az őz]bak erősségét a testalkat és agancs erőssége és minősége szerint ítélik meg (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132004, 47) | [A futballisták felmérése során] a nyak hajlékonyságát és erősségét is mérték (2004 Természet Világa CD50).

1a. (ritk) ’〈növényre v. növényi részre vonatkoztatva:〉 vmilyen fokú fejlettség, életképesség’ ❖ Az egéséges vadonynak sugár növésünek és sima fényes héjjal körülvettnek kell lenni. A’ vadonyok bevásárlásánál jobban kell erre nézni, mint az erősségökre és nagyságokra (1835 Némethy József 8333011, 78) | erősségük szerint különböző, átlag 30 cm. távolságra [kell ültetni az ananászokat] (1893 PallasLex. CD02) | A jól termő fej- és bakművelésű, 1-1,2 m2-es tenyészterületű tőkéken, a tőkék erőssége szerint általában 6–18 hajtást [hagyjunk] (1999 Szabad Föld jún. 8. C8385, 8).

2. ’vmely cselekvésnek, tevékenységnek az a tulajdonsága, jellege, hogy mekkora fizikai erőt igényel, ill. mekkora fizikai erővel hajtják végre’ ❖ A mi a nyomás erősségét illeti, melyet a méhre alkalmazhatni, anélkül, hogy ártanánk, [...] egyedül gyakorlat által sajátíthatni el (1874 Orvosi Hetilap C8124, [149]) | [evezésnél] nagyon nehéz dolog a gyorsítással egyenes arányban növelni a csapás erősségét (1958 Népsport okt. 2. C8029, [3]) | hiányzott belőlem az agresszió, ami azért alapvetően befolyásolja [a bokszban] az ütés erőségét [!] (2003 Vecsernyés Gábor 3335001, 16).

3. ’tárgynak, eszköznek, gépnek az a tulajdonsága, hogy mekkora fizikai hatás kifejtésére képes, mekkora a teljesítménye, ill. vminek nagy fizikai hatás kifejtésére, nagy teljesítményre képes volta’ ❖ [a gőzsikló kocsiját] megállították, hogy a fékek erősségét kipróbálják (1896 Budapesti Hírlap júl. 17. C4743, 4) | Ha az első klaviaturán egy akkordot lenyomunk, a pedál teljes erősségében fog megszólalni (1911 Zenelap 2117002, 7) | [a légcsavar] a motor erőssége és a hajótest konstrukciója szerint 50–120 km.-es gyorsasággal hajtja előre a siklócsónakot (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 281) | [a versenyzők szerint] a BMW-motorok erőssége érvényesül majd a pályán (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’lencsének, szemüvegnek, nagyítónak stb. vmilyen mértékű nagyító v. látásjavító hatása’ ❖ A szemüveg erősségéből következtettem, hogy a gyilkos nagyon rövidlátó lehet (1905 Pesti Hírlap nov. 30. C5653, 20) | Egy normál lencse legfeljebb 25 dioptriás, a „búvárlencse” [ti. a nagy mélységben történő búvárkodáshoz kifejlesztett kontaktlencse] erőssége viszont több mint 230 dioptria (2000 Népszabadság jún. 1. C5833, 18).

4. (kör)vonalnak, rajznak az a tulajdonsága, hogy mennyire vastag v. éles, mennyire határozottan rajzolódik ki’ ❖ [a tollrajznál] az árnyékolást is finom, erősségéhez képest egymást többé-kevésbbé sűrün keresztező vagy érintő vonalakkal idézik elő (1897 PallasLex. CD02) | [régen a tenyéren látható] redők nagyságából, erősségéből az ú. n. tenyérvonalakból jósoltak (chiromantia) (1914 RévaiNagyLex. C5707, 569) | A csíkos disznónál a csíkozás erőssége egyénenként változik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az Integral végezte eddig a legpontosabb méréseket az 511 keV-os vonalról, és a berendezés azt is feltérképezte, hogyan változik a vonal erőssége galaktikánk középső kidudorodása mentén (2004 Természet Világa CD50).

5. ’vminek az a tulajdonsága, hogy milyen mértékben áll ellen a károsító hatásoknak, v. mennyire szilárd, masszív, ill. vminek ellenálló, szilárd, masszív volta’ ❖ [a kapitány] bizván a’ hajójának eröſségében, egy ágyút süttetet a’ Török hajóra (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 305) | [a födém gerendái közti] távolság a gerendák erőssége és a reájuk jövő megterhelés szerint [változik] (1894 PallasLex. CD02) | Az a legkisebb erő, amely a testet elszakítja, eltöri, szóval a molekulák közti összefüggést megszünteti, a test erőssége (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 169) | Valódi kabátbőr. (Nagyszerű jelző, mert abszolút erősséget és strapabírást sejtet.) (1967 Moldova György 9449007, 64) | a kétoldali acélhálók erőssége (2001 Lakáskultúra CD39).

5a. ’várnak, erődítménynek stb. az a tulajdonsága, hogy mennyire képes az ellenséget visszatartani, mennyire nehezen bevehető, ill. vár, erődítmény támadásnak ellenálló, nehezen bevehető volta’ ❖ [meggondoljuk] az Hadi helyeknek eröſségét (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098005, 67) | Gránáta városát, mellynek erssége tsak abból is ki-tettſzik, hogy ezer harmintz torony videlmezé (1804 Molnár János 7445034, 41) | [A zólyomi vár] erőssége legnagyobb részét a kigyózó útnak köszönheti, melyen keresztül lehet csak kapujához hatolni (1876 Henszlmann Imre 8182001, 28) | fenn járt a várban, s lejövet mesés dolgokat beszélt erősségéről (1901 Veress Endre CD55) | A „vár” [ti. a megerősített falú szentgotthárdi apátság] katonai erőssége azonban nem számottevő (1986 Magyar Nemzet szept. 25. C8361, 6).

6. (/Tört) ’nagyobb katonai erőd, ill. erődök, erődítések összefüggő csoportja, rendszere; erődítmény’ ❖ [a keresztények] kéſzebbek valának, végsö erejeket elöbb fel-áldozni, mint ſem tovább ezen hathatós eröſſéget [ti. Buda várát] a’ Pogányok kezeiben ſzenvedni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 3) | Munkács – ma is nevezetes erősség – Ilona’ idejében megvíhatlannak tartatott (1830 Aurora C0037, 19) | Szilisztria a legerősebb, legjobban élelmezett és most legjobban védett erősége a töröknek a Duna melletti bolgár földön (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A természeti erősségekkel, mocsarakkal, erdőkkel, hegyekkel körülvett keleti országrész (1938 Hóman Bálint 9253001, 116) | A jordániai sivatagban lévő Humaymában egy kiterjedt második századi római erődrendszert ástak ki régészek és geológusok. Az erősség föld feletti része már korábban ismert volt (2002 Magyar Hírlap CD09).

6a. (birtokszóként) (ritk) ’az a hely, ahol vmely társadalmi, kül. politikai tevékenység összpontosul, ill. ahol ilyen tevékenység a legerősebb, legjellemzőbb’ ❖ A [Magyarország elleni] bojkottot az osztrák kommunisták erősségében, Bécs-Ujhelyen már tegnap valósággal megkezdték (1920 Budapesti Hírlap jún. 20. C4708, 2) | [választások Indiában,] a legnagyobb, 160 millió lakosú Uttar Prades államban, a kormányt vezető Bharatíja Dzsanata Párt (BJP) erősségében (2001 Magyar Hírlap CD09).

6b. (birtokszóként) ’vkinek v. vmely közösségnek a védelmezője, támasza, gyámolítója’ ❖ dvz légy Szentséges Szz Mária! [...] el-fogyatkozottaknak Erssége (1772 Cserey Farkas¹ C1289, 144) | ördögi kisértés hizeleg Hangjában, légy erősségem, uram! (1871 Rákosi Jenő 8385003, 34) | ezt a Klárit, ó, hogy tudta volna szeretni a férfi; mérhetetlen, dagasztó boldogsággal, bízva és gyöngéden, – elgondolta, hogy férfias támasza, erőssége lenne ő és mindene (1911 Kaffka Margit 9290047, 18) | legnagyobb veszedelmek közt is erős marad az, akinek erőssége az Úr (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

6c. (rendsz. birtokszóként) (rég) ’vkit, vmit védelmező v. (meg)óvó, ill. vkinek, vminek a védelmére alkalmas dolog’ ❖ az A. Sz. Egyház, melly oſzlopa, ’s erssége az igazságnak (1792 e. Szaitz Leó 7302001, 8) | az évenkinti országgyülés egyedüli istápja, egyedüli erőssége a’ nemzeti jogoknak (1844 Pesti Hírlap CD61) | A fejsze, a vasvilla s a kilőtt vadászpuska még se elég erősség vitéz katonák fegyvere ellen (1905 Eötvös Károly 8127002, 38) | milyen nagy erőssége egy szegény leánynak az a gondolat, hogy az az egy becsületes forint, az becsületes és biztos! (1908 Ambrus Zoltán 9006016, 57).

7. (birtokszóként) ’vminek az a tulajdonsága, hogy nem v. nehezen megingatható, megzavarható v. megbontható, állandóságot mutató, tartós, szilárd, ill. vminek ilyen volta’ ❖ A Krisztusba-való hitünknek erőssége (1783 Magyar írók élete CD27) | [a főpapok Magyarországon a] világi ügyekben is a közállapotok erősségének és szilárdságának főtényezői (1890 Fraknói Vilmos ford. [!] CD55) | [a kancellár] hangoztatta a német, magyar és osztrák szövetség örök erősségét (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 1) | [Podmaniczky János] pozíciójának erősségére jellemző, hogy a Ferdinánd-párt egyelőre kénytelen volt lemondani a [Podmaniczky által elfoglalt] várak visszaszerzéséről (1990 Bessenyei József CD17) | A szilvesztereket ez a társaság mindig együtt töltötte [...]. Ennek a kapocsnak az erősségét jól jelzi egy példa (2002 Magyar Hírlap CD09).

8. ’az a tulajdonság, hogy vki vmely lelki tulajdonságában erős, szilárd, határozott’ ❖ Akkor oſztatott az Apoſtolokra az a’ lelki rettenetes eröſség (1777 Molnár János C3195, 318) | minő áldott megnyugvás tért ez arc vonásaira, midőn zsoltárát végigéneklé; éltető hit, meleg bizalom, szívbeli erősség (1877 Jókai Mór CD18) | nem volt meg benne a fanatikus erősség és erőszakosság, hogy mindent átvinni tudott volna (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 26) | Ciceró a tisztességes életnek négy alkotóelemét üzeni nekünk. Ezek: az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség (1996 Magyar Hírlap CD09).

9. ’〈személynek, közösségnek, szervezetnek stb.〉 az a tulajdonsága, hogy vmekkora, kül. nagy hatalommal, ill. feladata ellátásához, hivatása betöltéséhez, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel rendelkezik, hatékonyan működik v. tevékenykedik’ ❖ Naſsau Nemzetségre adtak Elsséget, Ki Hely tartó névvel visel Fényességet, De tizen hét Megye tart ott felsséget, Ez ád, és e’ közöl Törvényt ’s Erséget (1772 Orczy Lőrinc 7249005, 21) | [a fejedelem] valóſágos haſzna és erſsége egyedl tsak Népének ſzerentsés állapotjában van (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457045, 259) | midőn [az ifjú Hunyadi János] több jeleit adná katonai erősségének (1827 Császár Ferenc C5609, 13) | [Caprivi] a jelenlegi francia kormány erősségét a béke ujabb zálogának tekinti (1891 Budapesti Hírlap nov. 29. C4738, 5) | A szervezet erőssége [...] elsősorban nem a taglétszámtól [függ] (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 5) | A Moody’s készül mérlegre tenni a bankok pénzügyi erősségét is (1996 Magyar Hírlap CD09) | [az ellenfelek] tisztában vannak a portugál csapat erősségével (2006 Nemzeti Sport jún. 19. C8075, 4).

9a. ’vmely hadseregnek, fegyveres csapatnak az a tulajdonsága, hogy mennyire felszerelt, ütőképes, mekkora katonai erőt képvisel’ ❖ A fél-parancsnokoknak csapatjaik erősségéhez mérve, vannak külön alparancsnokaik (1884 Pesti Hírlap jan. 11. C5632, 13) | A heloták a spartai sereg erősségére vonatkozó adatokban rendszerint nem is vétetnek figyelembe (1902 ÓkoriLex. CD28) | Forgách, úgylátszik nem volt kellően tájékozva a kuruc sereg erősségéről és harckészségéről, mert nagyon lebecsülte azt (1941 Bánlaky József CD16).

9b. (rég, Kat) ’vmely haderőhöz, csapathoz, szervhez a védelmi, ill. támadási képesség növelése céljából küldött csapat, felszerelés stb.; erősítés’ ❖ [a légiók,] mint meg-meg a’nyi mozdúlható eröſségek, egy helyböl másba vitetnének, a’ hol a’ veſzedelem inkább mútatná magát (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 215) | az alsó táborból is erősséget nyerve [...] defensivára szorítkozva nem maradhatunk (1848 Kossuth Lajos C2749, 880) | Marienberg városa a szász kormánytól katonai erősséget kért. [...] 300 porosz huszár és 150 szabad katona 8 ágyúval jött a város megerősítésére (1903 Morvay Győző CD55).

10. (rendsz. birtokszóként) ’az a készség, képesség, amellyel vki nagyon jól tud teljesíteni, ill. az a tevékenység, amelyben vki nagyon jó, kiemelkedően teljesít’ ❖ én nem festek történelmi képeket. [...] Az én igazi erősségem az arczkép (1897 Heltai Jenő C2058, 17) | Ez volt Ákos gyöngéje, ez volt Ákos erőssége: a tarokk (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 100) | Nem erősséged a matematika! (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [A vitorlázásban] a siker alapjaiban múlik [...] a személyes erősségek, illetve gyengeségek pontos felmérésén (2010 Nemzeti Sport nov. 22. C8079, 7).

10a. (rendsz. birtokszóként) ’vminek vmely előnyös oldala, tulajdonsága, mozzanata’ ❖ A kapitalista társadalom egyik legnagyobb erőssége, az iskola (1927 Weltner Jakab 9787003, 40) | Az eredeti latin szöveg közlése [...] a kiadvány egyik legfőbb értéke és erőssége (1972 Rajnai László 2021057, 1053) | Elnézést, egy szaktárca honnan a manóból tudja azt, hogy egy kistelepülésen melyek a gyengeségek és melyek az erősségek[?] (2006 Országgyűlési Napló CD62).

11. (birtokszóként) ’vmely csoport, közösség legjelentékenyebb, legsikeresebb v. legtevékenyebb, ezáltal a csoport erejét, hatékonyságát növelő tagja v. része’ ❖ [Etele] lenne leg-fbb díſzſze a’ Magyar Seregnek; és ki-váltt eröſsége a’ Nemes Bajnokoknak (1786 Dugonics András C1470, 172) | Nagy sikert ért el tegnap ismét Karacs (Canió). Megbecsülhetetlen erőssége a debreceni színtársulatnak (1899 Ady Endre C0534, 113) | Minden [sport]egyesületben kivétel nélkül találhatunk munkásokat, akik sok csapatnak erősségei (1916 Népszava jan. 16. C7484, 15) | [A Diósgyőr,] az NB I hajdani, válogatottakat is adó erőssége [...] 31–6-os gólkülönbséggel áll a csoport élén (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Keleti György] jelen pillanatban is erőssége az MSZP-nek (2000 Országgyűlési Napló CD62).

12. ’vminek az a tulajdonsága, hogy mennyire intenzív, erőteljes, ill. vminek intenzív, erőteljes volta’ ❖ [A hólyagok,] midőn meg-nnek, és meg-fakadnak, az ö eröſségek miatt, meg-sértik és meg-ſebeſittik a’ barmotskának belsö réſzeit (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 154) | Tus a szin erősségét látszik némileg előtüntetni (1847 Hetilap CD61) | A kalap a női öltözéknek különös erősséggel a divathoz igazodó eleme (1982 Wessely Anna ford.–King 1080004, 226) | Az idén tavasszal a nagy meglepetést a[z olaj]kereslet erőssége okozta (2000 Figyelő CD2601).

12a. ’történésnek, (természeti) folyamatnak, jelenségnek az a tulajdonsága, hogy mennyire erőteljes, intenzív v. gyors, ill. vminek erőteljes, intenzív volta’ ❖ ſzükséges, hogy az eſzköz egy bizonyos meg-változhatatlan eröktl fügjön, a’ mellyeknek eröſségjek, és mivelhetöségjek ſzoroſsan meg-határoztaſsék (1793 Gubernáth Antal ford. 7124002, 232) | [a hullámok magassága] a szél erősségétől, a viz mélységétől és a vizfelületnek a szél irányába eső szélességétől függ (1895 PallasLex. CD02) | világításhoz nagy áramfeszültség, de kis erősség kell (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 78) | Törökországban az utóbbi száz évben 56 olyan földrengést regisztráltak, amelynek erőssége a Richter-skálán 6-os fokozatú vagy ennél erősebb volt (2002 Magyar Hírlap CD09).

12b. ’élettani v. lelki folyamatnak az a tulajdonsága, hogy mekkora erővel nyilvánul meg, mekkora mértékben jelentkezik, ill. vminek nagy erővel megnyilvánuló, nagymértékben jelentkező volta’ ❖ élet ere veréſének (pulſus) [...] erſſégét vagy gyengeſégét is meg kell viſgálnunk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 22) | Barátságos indúlatimnak serénysége vetélkedjen szeretetednek erősségével (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 245) | A nedvalkat [= testalkat, vérmérséklet] öröklött erősségénél fogva néha a küldolgoknak egyébként kártékony befolyásai ártalmatlanok lesznek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | az ingerület az agyban térben és erősségben kiterjedett (1876 Balogh Kálmán C7900, 424) | az alkotás lázában kétszeres erősséggel ég (1953 Darvas József 9101004, 137) | A nikotinpótló kezelés csökkenti a megvonásos tünetek erősségét (2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt 3213001, 16).

12c. ’vminek az a tulajdonsága, hogy mennyire nagy a hangereje, mennyire hangos, ill. vminek nagy hangerejű, hangos volta’ ❖ [az Eggensperger úr által készített hegedű] hangjának erősségére s kellemére nézve az eddigi hegedűket sokkal felülmulja (1836 Honművész C6070, 780) | A moraj erőssége semmi viszonyban sincs a rengés erősségével (1894 PallasLex. CD02) | egyszerre és különböző erősséggel szóló békák együttese (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [A műkorcsolyában] a zene erőssége a versenypályán (vagy edzőpályán) nem haladhatja meg a 85-90 decibelt (2002 Magyar sportenciklopédia 3211005, 487).

13. (rendsz. birtokszóként) ’élelmiszernek, anyagnak stb. az a tulajdonsága, hogy mennyire intenzív, mennyire nagyfokú jellegzetes élettani v. vegyi hatása van, ill. intenzív, nagyfokú élettani hatású volta’ ❖ Gyakor gyakorlás által a’ lúg-ſónak a’ Fö-lúg eröſségéhez ſzabandó mértékét úgy meg-lehet tanúlni (1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel 7278025, 45) | az alulról kifolyó ecet a felöntött ecet erősségével megegyezik (1893 PallasLex. CD02) | első sorban a pácoló lé erősségétől [függ a pácolás időtartama] (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051005, 195) | A savak erősségük szerint maró hatást fejtenek ki (2002 Tőkés Béla–Dónáth-Nagy Gabriella 3326002, 211).

13a. (rendsz. birtokszóként) ’kül. paprika csípőssége, erős volta’ ❖ [a csípős magyar paprikát] csak késő őszön savanyítsuk be, [...] ha már egyszer a dér is megcsipte. Ilyenkor már elveszti paprikánk maró erősségét (1895 Pesti Hírlap okt. 13. C5643, 19) | a mono- és dizygota [= egy- és kétpetéjű] ikrek között bizonyos táplálkozási preferenciák kutatásában 23-ból csak egy esetben, a fogyasztott csilipaprika erősségében (!) találtak szignifikáns eltérést (1989 Orvosi Hetilap C8235, 506).

14. (rendsz. birtokszóként) ’árfolyamnak az a tulajdonsága, hogy mennyire magas, v. fizetőeszköznek, értékpapírnak az a tulajdonsága, hogy mennyire magas árfolyamú, mennyire magas a vásárlóértéke, ill. fizetőeszköz, értékpapír magas árfolyamú volta’ ❖ a valutánk erőssége [...] jórészt két embertől függ: a magyar vendéglőstől s a külföldi vendéglőstől, vendéglősön értve a modern idők szállótulajdonosait (1926 Budapesti Hírlap szept. 29. C4714, 1) | A Toyota a jen árfolyamának erőssége miatt [...] minden lehetséges intézkedést megtett, hogy a termelést Amerikában és Angliában növelje inkább (1995 Magyar Hírlap CD09) | a dollár gyengesége és a forint erőssége sem kedvez az exportőröknek és a termelőknek (2002 Magyar Hírlap CD09).

15. (rég) ’vmit alátámasztó, bizonyító kijelentés, tény stb., ill. vminek a bizonyító ereje’ ❖ Ha ö hiſzen, mivel az Iſten ötet meg-világoſitotta, kérje ö Felségét érettem, hogy világoſitson-meg engemet-is. De ha tsak emberek ſzava után hiſzen, mitsoda eröſség, az mind reá ’s mind reám nézve? (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 238) | a’ világi Törvény-ſzékeken nagyobb erſsége van akármelly írásnak-is (1786 Szacsvay Sándor ford. 7301006, 42) | Ezen magyarázat, nagyobb erség, ’s világosság kedvéért bvebb értekezést kíván (1805 Révai Miklós 7283017, 12) | Hogy az Isten a’ világnak gondját viseli mitsoda erősségekkel tudod megbizonyitani? (1831 Bodola Sámuel 8062003, 71) | E’ vélemény erőségeül fölhozatnak más alkotmányos országok példái (1842 Pesti Hírlap CD61) | célszerübb, ha [a beszédben] az igenlő erősségek egy része utoljára marad (1893 PallasLex. CD02).

Ö: áram~, fény~, hang~, szél~, tér~.

ÖU: határ~, vár~.

Sz: erősségű.

Vö. CzF. erőség, ~; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erőség lásd erősség
erősség főnév 3B8
erőség 3B8 (rég)
1.
vkinek az a tulajdonsága, hogy nagy testi ereje van, v. vmely testrésznek az a tulajdonsága, hogy nagy erőt lehet kifejteni vele, ill. vkinek v. vminek ilyen volta
Kevély pogányokot, Vad oroſzlányokot Meg-tapod Erssége [ti. Máriáé]
(1772 Cserey Farkas¹)
[a hawaii és tahiti főrendűek számára] más előbbvalóság nem marad, mint a’ történetből reájok jutott nagyobb testi erőség
(1833 Regélő)
Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén
(1846 Arany János)
bizom karunk erősségében
(1848 Kossuth Hírlapja)
[az őz]bak erősségét a testalkat és agancs erőssége és minősége szerint ítélik meg
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
[A futballisták felmérése során] a nyak hajlékonyságát és erősségét is mérték
(2004 Természet Világa)
1a. (ritk)
〈növényre v. növényi részre vonatkoztatva:〉 vmilyen fokú fejlettség, életképesség
Az egéséges vadonynak sugár növésünek és sima fényes héjjal körülvettnek kell lenni. A’ vadonyok bevásárlásánál jobban kell erre nézni, mint az erősségökre és nagyságokra
(1835 Némethy József)
erősségük szerint különböző, átlag 30 cm.centiméter távolságra [kell ültetni az ananászokat]
(1893 PallasLex.)
A jól termő fej- és bakművelésű, 1-1,2 m2-esnégyzetméteres tenyészterületű tőkéken, a tőkék erőssége szerint általában 6–18 hajtást [hagyjunk]
(1999 Szabad Föld jún. 8.)
2.
vmely cselekvésnek, tevékenységnek az a tulajdonsága, jellege, hogy mekkora fizikai erőt igényel, ill. mekkora fizikai erővel hajtják végre
A mi a nyomás erősségét illeti, melyet a méhre alkalmazhatni, anélkül, hogy ártanánk, [...] egyedül gyakorlat által sajátíthatni el
(1874 Orvosi Hetilap)
[evezésnél] nagyon nehéz dolog a gyorsítással egyenes arányban növelni a csapás erősségét
(1958 Népsport okt. 2.)
hiányzott belőlem az agresszió, ami azért alapvetően befolyásolja [a bokszban] az ütés erőségét [!]
(2003 Vecsernyés Gábor)
3.
tárgynak, eszköznek, gépnek az a tulajdonsága, hogy mekkora fizikai hatás kifejtésére képes, mekkora a teljesítménye, ill. vminek nagy fizikai hatás kifejtésére, nagy teljesítményre képes volta
[a gőzsikló kocsiját] megállították, hogy a fékek erősségét kipróbálják
(1896 Budapesti Hírlap júl. 17.)
Ha az első klaviaturán egy akkordot lenyomunk, a pedál teljes erősségében fog megszólalni
(1911 Zenelap)
[a légcsavar] a motor erőssége és a hajótest konstrukciója szerint 50–120 km.-eskilométeres gyorsasággal hajtja előre a siklócsónakot
(1929 TolnaiÚjLex.)
[a versenyzők szerint] a BMWBayerische Motorenwerke ’Bajor Motorművek’-motorok erőssége érvényesül majd a pályán
(2002 Magyar Hírlap)
3a.
lencsének, szemüvegnek, nagyítónak stb. vmilyen mértékű nagyító v. látásjavító hatása
A szemüveg erősségéből következtettem, hogy a gyilkos nagyon rövidlátó lehet
(1905 Pesti Hírlap nov. 30.)
Egy normál lencse legfeljebb 25 dioptriás, a „búvárlencse” [ti. a nagy mélységben történő búvárkodáshoz kifejlesztett kontaktlencse] erőssége viszont több mint 230 dioptria
(2000 Népszabadság jún. 1.)
4.
(kör)vonalnak, rajznak az a tulajdonsága, hogy mennyire vastag v. éles, mennyire határozottan rajzolódik ki
[a tollrajznál] az árnyékolást is finom, erősségéhez képest egymást többé-kevésbbé sűrün keresztező vagy érintő vonalakkal idézik elő
(1897 PallasLex.)
[régen a tenyéren látható] redők nagyságából, erősségéből az ú. n.úgynevezett tenyérvonalakból jósoltak (chiromantia)
(1914 RévaiNagyLex.)
A csíkos disznónál a csíkozás erőssége egyénenként változik
(1929 Az állatok világa ford.)
Az Integral végezte eddig a legpontosabb méréseket az 511 keV-oskiloelektronvoltos vonalról, és a berendezés azt is feltérképezte, hogyan változik a vonal erőssége galaktikánk középső kidudorodása mentén
(2004 Természet Világa)
5.
vminek az a tulajdonsága, hogy milyen mértékben áll ellen a károsító hatásoknak, v. mennyire szilárd, masszív, ill. vminek ellenálló, szilárd, masszív volta
[a kapitány] bizván a’ hajójának eröſségében, egy ágyút süttetet a’ Török hajóra
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a födém gerendái közti] távolság a gerendák erőssége és a reájuk jövő megterhelés szerint [változik]
(1894 PallasLex.)
Az a legkisebb erő, amely a testet elszakítja, eltöri, szóval a molekulák közti összefüggést megszünteti, a test erőssége
(1929 TolnaiÚjLex.)
Valódi kabátbőr. (Nagyszerű jelző, mert abszolút erősséget és strapabírást sejtet.)
(1967 Moldova György)
a kétoldali acélhálók erőssége
(2001 Lakáskultúra)
5a.
várnak, erődítménynek stb. az a tulajdonsága, hogy mennyire képes az ellenséget visszatartani, mennyire nehezen bevehető, ill. vár, erődítmény támadásnak ellenálló, nehezen bevehető volta
[meggondoljuk] az Hadi helyeknek eröſségét
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Gránáta városát, mellynek erssége tsak abból is ki-tettſzik, hogy ezer harmintz torony videlmezé
(1804 Molnár János)
[A zólyomi vár] erőssége legnagyobb részét a kigyózó útnak köszönheti, melyen keresztül lehet csak kapujához hatolni
(1876 Henszlmann Imre)
fenn járt a várban, s lejövet mesés dolgokat beszélt erősségéről
(1901 Veress Endre)
A „vár” [ti. a megerősített falú szentgotthárdi apátság] katonai erőssége azonban nem számottevő
(1986 Magyar Nemzet szept. 25.)
6. (/Tört)
nagyobb katonai erőd, ill. erődök, erődítések összefüggő csoportja, rendszere; erődítmény
[a keresztények] kéſzebbek valának, végsö erejeket elöbb fel-áldozni, mint ſem tovább ezen hathatós eröſſéget [ti. Buda várát] a’ Pogányok kezeiben ſzenvedni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Munkács – ma is nevezetes erősség – Ilona’ idejében megvíhatlannak tartatott
(1830 Aurora)
Szilisztria a legerősebb, legjobban élelmezett és most legjobban védett erősége a töröknek a Duna melletti bolgár földön
(1854 Vasárnapi Újság)
A természeti erősségekkel, mocsarakkal, erdőkkel, hegyekkel körülvett keleti országrész
(1938 Hóman Bálint)
A jordániai sivatagban lévő Humaymában egy kiterjedt második századi római erődrendszert ástak ki régészek és geológusok. Az erősség föld feletti része már korábban ismert volt
(2002 Magyar Hírlap)
6a. (birtokszóként) (ritk)
az a hely, ahol vmely társadalmi, kül. politikai tevékenység összpontosul, ill. ahol ilyen tevékenység a legerősebb, legjellemzőbb
A [Magyarország elleni] bojkottot az osztrák kommunisták erősségében, Bécs-Ujhelyen már tegnap valósággal megkezdték
(1920 Budapesti Hírlap jún. 20.)
[választások Indiában,] a legnagyobb, 160 millió lakosú Uttar Prades államban, a kormányt vezető Bharatíja Dzsanata Párt (BJPBharatiya Janata Party ’Bháratíja Dzsanata Párt, azaz Indiai Néppárt’) erősségében
(2001 Magyar Hírlap)
6b. (birtokszóként)
vkinek v. vmely közösségnek a védelmezője, támasza, gyámolítója
dvz légy Szentséges Szz Mária! [...] el-fogyatkozottaknak Erssége
(1772 Cserey Farkas¹)
ördögi kisértés hizeleg Hangjában, légy erősségem, uram!
(1871 Rákosi Jenő)
ezt a Klárit, ó, hogy tudta volna szeretni a férfi; mérhetetlen, dagasztó boldogsággal, bízva és gyöngéden, – elgondolta, hogy férfias támasza, erőssége lenne ő és mindene
(1911 Kaffka Margit)
legnagyobb veszedelmek közt is erős marad az, akinek erőssége az Úr
(1995 Jubileumi kommentár)
6c. (rendsz. birtokszóként) (rég)
vkit, vmit védelmező v. (meg)óvó, ill. vkinek, vminek a védelmére alkalmas dolog
az A. Sz. Egyházanyaszentegyház, melly oſzlopa, ’s erssége az igazságnak
(1792 e. Szaitz Leó)
az évenkinti országgyülés egyedüli istápja, egyedüli erőssége a’ nemzeti jogoknak
(1844 Pesti Hírlap)
A fejsze, a vasvilla s a kilőtt vadászpuska még se elég erősség vitéz katonák fegyvere ellen
(1905 Eötvös Károly)
milyen nagy erőssége egy szegény leánynak az a gondolat, hogy az az egy becsületes forint, az becsületes és biztos!
(1908 Ambrus Zoltán)
7. (birtokszóként)
vminek az a tulajdonsága, hogy nem v. nehezen megingatható, megzavarható v. megbontható, állandóságot mutató, tartós, szilárd, ill. vminek ilyen volta
A Krisztusba-való hitünknek erőssége
(1783 Magyar írók élete)
[a főpapok Magyarországon a] világi ügyekben is a közállapotok erősségének és szilárdságának főtényezői
(1890 Fraknói Vilmos ford.)
[a kancellár] hangoztatta a német, magyar és osztrák szövetség örök erősségét
(1917 Budapesti Hírlap)
[Podmaniczky János] pozíciójának erősségére jellemző, hogy a Ferdinánd-párt egyelőre kénytelen volt lemondani a [Podmaniczky által elfoglalt] várak visszaszerzéséről
(1990 Bessenyei József)
A szilvesztereket ez a társaság mindig együtt töltötte [...]. Ennek a kapocsnak az erősségét jól jelzi egy példa
(2002 Magyar Hírlap)
8.
az a tulajdonság, hogy vki vmely lelki tulajdonságában erős, szilárd, határozott
Akkor oſztatott az Apoſtolokra az a’ lelki rettenetes eröſség
(1777 Molnár János)
minő áldott megnyugvás tért ez arc vonásaira, midőn zsoltárát végigéneklé; éltető hit, meleg bizalom, szívbeli erősség
(1877 Jókai Mór)
nem volt meg benne a fanatikus erősség és erőszakosság, hogy mindent átvinni tudott volna
(1927 Remenyik Zsigmond)
Ciceró a tisztességes életnek négy alkotóelemét üzeni nekünk. Ezek: az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség
(1996 Magyar Hírlap)
9.
〈személynek, közösségnek, szervezetnek stb.〉 az a tulajdonsága, hogy vmekkora, kül. nagy hatalommal, ill. feladata ellátásához, hivatása betöltéséhez, céljai megvalósításához megfelelő képességekkel rendelkezik, hatékonyan működik v. tevékenykedik
Naſsau Nemzetségre adtak Elsséget, Ki Hely tartó névvel visel Fényességet, De tizen hét Megye tart ott felsséget, Ez ád, és e’ közöl Törvényt ’s Erséget
(1772 Orczy Lőrinc)
[a fejedelem] valóſágos haſzna és erſsége egyedl tsak Népének ſzerentsés állapotjában van
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
midőn [az ifjú Hunyadi János] több jeleit adná katonai erősségének
(1827 Császár Ferenc)
[Caprivi] a jelenlegi francia kormány erősségét a béke ujabb zálogának tekinti
(1891 Budapesti Hírlap nov. 29.)
A szervezet erőssége [...] elsősorban nem a taglétszámtól [függ]
(1910 Csizmadia Sándor¹)
A Moody’s készül mérlegre tenni a bankok pénzügyi erősségét is
(1996 Magyar Hírlap)
[az ellenfelek] tisztában vannak a portugál csapat erősségével
(2006 Nemzeti Sport jún. 19.)
9a.
vmely hadseregnek, fegyveres csapatnak az a tulajdonsága, hogy mennyire felszerelt, ütőképes, mekkora katonai erőt képvisel
A fél-parancsnokoknak csapatjaik erősségéhez mérve, vannak külön alparancsnokaik
(1884 Pesti Hírlap jan. 11.)
A heloták a spartai sereg erősségére vonatkozó adatokban rendszerint nem is vétetnek figyelembe
(1902 ÓkoriLex.)
Forgách, úgylátszik nem volt kellően tájékozva a kuruc sereg erősségéről és harckészségéről, mert nagyon lebecsülte azt
(1941 Bánlaky József)
9b. (rég, Kat)
vmely haderőhöz, csapathoz, szervhez a védelmi, ill. támadási képesség növelése céljából küldött csapat, felszerelés stb.; erősítés
[a légiók,] mint meg-meg a’nyi mozdúlható eröſségek, egy helyböl másba vitetnének, a’ hol a’ veſzedelem inkább mútatná magát
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
az alsó táborból is erősséget nyerve [...] defensivára szorítkozva nem maradhatunk
(1848 Kossuth Lajos)
Marienberg városa a szász kormánytól katonai erősséget kért. [...] 300 porosz huszár és 150 szabad katona 8 ágyúval jött a város megerősítésére
(1903 Morvay Győző)
10. (rendsz. birtokszóként)
az a készség, képesség, amellyel vki nagyon jól tud teljesíteni, ill. az a tevékenység, amelyben vki nagyon jó, kiemelkedően teljesít
én nem festek történelmi képeket. [...] Az én igazi erősségem az arczkép
(1897 Heltai Jenő)
Ez volt Ákos gyöngéje, ez volt Ákos erőssége: a tarokk
(1923 Kosztolányi Dezső)
Nem erősséged a matematika!
(1990 Országgyűlési Napló)
[A vitorlázásban] a siker alapjaiban múlik [...] a személyes erősségek, illetve gyengeségek pontos felmérésén
(2010 Nemzeti Sport nov. 22.)
10a. (rendsz. birtokszóként)
vminek vmely előnyös oldala, tulajdonsága, mozzanata
A kapitalista társadalom egyik legnagyobb erőssége, az iskola
(1927 Weltner Jakab)
Az eredeti latin szöveg közlése [...] a kiadvány egyik legfőbb értéke és erőssége
(1972 Rajnai László)
Elnézést, egy szaktárca honnan a manóból tudja azt, hogy egy kistelepülésen melyek a gyengeségek és melyek az erősségek[?]
(2006 Országgyűlési Napló)
11. (birtokszóként)
vmely csoport, közösség legjelentékenyebb, legsikeresebb v. legtevékenyebb, ezáltal a csoport erejét, hatékonyságát növelő tagja v. része
[Etele] lenne leg-fbb díſzſze a’ Magyar Seregnek; és ki-váltt eröſsége a’ Nemes Bajnokoknak
(1786 Dugonics András)
Nagy sikert ért el tegnap ismét Karacs (Canió). Megbecsülhetetlen erőssége a debreceni színtársulatnak
(1899 Ady Endre)
Minden [sport]egyesületben kivétel nélkül találhatunk munkásokat, akik sok csapatnak erősségei
(1916 Népszava jan. 16.)
[A Diósgyőr,] az NBnemzeti bajnokság I hajdani, válogatottakat is adó erőssége [...] 31–6-os gólkülönbséggel áll a csoport élén
(1996 Magyar Hírlap)
[Keleti György] jelen pillanatban is erőssége az MSZPMagyar Szocialista Párt-nek
(2000 Országgyűlési Napló)
12.
vminek az a tulajdonsága, hogy mennyire intenzív, erőteljes, ill. vminek intenzív, erőteljes volta
[A hólyagok,] midőn meg-nnek, és meg-fakadnak, az ö eröſségek miatt, meg-sértik és meg-ſebeſittik a’ barmotskának belsö réſzeit
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Tus a szin erősségét látszik némileg előtüntetni
(1847 Hetilap)
A kalap a női öltözéknek különös erősséggel a divathoz igazodó eleme
(1982 Wessely Anna ford.King)
Az idén tavasszal a nagy meglepetést a[z olaj]kereslet erőssége okozta
(2000 Figyelő)
12a.
történésnek, (természeti) folyamatnak, jelenségnek az a tulajdonsága, hogy mennyire erőteljes, intenzív v. gyors, ill. vminek erőteljes, intenzív volta
ſzükséges, hogy az eſzköz egy bizonyos meg-változhatatlan eröktl fügjön, a’ mellyeknek eröſségjek, és mivelhetöségjek ſzoroſsan meg-határoztaſsék
(1793 Gubernáth Antal ford.)
[a hullámok magassága] a szél erősségétől, a viz mélységétől és a vizfelületnek a szél irányába eső szélességétől függ
(1895 PallasLex.)
világításhoz nagy áramfeszültség, de kis erősség kell
(1926 TolnaiÚjLex.)
Törökországban az utóbbi száz évben 56 olyan földrengést regisztráltak, amelynek erőssége a Richter-skálán 6-os fokozatú vagy ennél erősebb volt
(2002 Magyar Hírlap)
12b.
élettani v. lelki folyamatnak az a tulajdonsága, hogy mekkora erővel nyilvánul meg, mekkora mértékben jelentkezik, ill. vminek nagy erővel megnyilvánuló, nagymértékben jelentkező volta
élet ere veréſének (pulſus) [...] erſſégét vagy gyengeſégét is meg kell viſgálnunk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Barátságos indúlatimnak serénysége vetélkedjen szeretetednek erősségével
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
A nedvalkat [= testalkat, vérmérséklet] öröklött erősségénél fogva néha a küldolgoknak egyébként kártékony befolyásai ártalmatlanok lesznek
(1858 Vasárnapi Újság)
az ingerület az agyban térben és erősségben kiterjedett
(1876 Balogh Kálmán)
az alkotás lázában kétszeres erősséggel ég
(1953 Darvas József)
A nikotinpótló kezelés csökkenti a megvonásos tünetek erősségét
(2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt)
12c.
vminek az a tulajdonsága, hogy mennyire nagy a hangereje, mennyire hangos, ill. vminek nagy hangerejű, hangos volta
[az Eggensperger úr által készített hegedű] hangjának erősségére s kellemére nézve az eddigi hegedűket sokkal felülmulja
(1836 Honművész)
A moraj erőssége semmi viszonyban sincs a rengés erősségével
(1894 PallasLex.)
egyszerre és különböző erősséggel szóló békák együttese
(1933 Az állatok világa ford.)
[A műkorcsolyában] a zene erőssége a versenypályán (vagy edzőpályán) nem haladhatja meg a 85-90 decibelt
(2002 Magyar sportenciklopédia)
13. (rendsz. birtokszóként)
élelmiszernek, anyagnak stb. az a tulajdonsága, hogy mennyire intenzív, mennyire nagyfokú jellegzetes élettani v. vegyi hatása van, ill. intenzív, nagyfokú élettani hatású volta
Gyakor gyakorlás által a’ lúg-ſónak a’ Fö-lúg eröſségéhez ſzabandó mértékét úgy meg-lehet tanúlni
(1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
az alulról kifolyó ecet a felöntött ecet erősségével megegyezik
(1893 PallasLex.)
első sorban a pácoló lé erősségétől [függ a pácolás időtartama]
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
A savak erősségük szerint maró hatást fejtenek ki
(2002 Tőkés Béla–Dónáth-Nagy Gabriella)
13a. (rendsz. birtokszóként)
kül. paprika csípőssége, erős volta
[a csípős magyar paprikát] csak késő őszön savanyítsuk be, [...] ha már egyszer a dér is megcsipte. Ilyenkor már elveszti paprikánk maró erősségét
(1895 Pesti Hírlap okt. 13.)
a mono- és dizygota [= egy- és kétpetéjű] ikrek között bizonyos táplálkozási preferenciák kutatásában 23-ból csak egy esetben, a fogyasztott csilipaprika erősségében (!) találtak szignifikáns eltérést
(1989 Orvosi Hetilap)
14. (rendsz. birtokszóként)
árfolyamnak az a tulajdonsága, hogy mennyire magas, v. fizetőeszköznek, értékpapírnak az a tulajdonsága, hogy mennyire magas árfolyamú, mennyire magas a vásárlóértéke, ill. fizetőeszköz, értékpapír magas árfolyamú volta
a valutánk erőssége [...] jórészt két embertől függ: a magyar vendéglőstől s a külföldi vendéglőstől, vendéglősön értve a modern idők szállótulajdonosait
(1926 Budapesti Hírlap szept. 29.)
A Toyota a jen árfolyamának erőssége miatt [...] minden lehetséges intézkedést megtett, hogy a termelést Amerikában és Angliában növelje inkább
(1995 Magyar Hírlap)
a dollár gyengesége és a forint erőssége sem kedvez az exportőröknek és a termelőknek
(2002 Magyar Hírlap)
15. (rég)
vmit alátámasztó, bizonyító kijelentés, tény stb., ill. vminek a bizonyító ereje
Ha ö hiſzen, mivel az Iſten ötet meg-világoſitotta, kérje ö Felségét érettem, hogy világoſitson-meg engemet-is. De ha tsak emberek ſzava után hiſzen, mitsoda eröſség, az mind reá ’s mind reám nézve?
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ világi Törvény-ſzékeken nagyobb erſsége van akármelly írásnak-is
(1786 Szacsvay Sándor ford.)
Ezen magyarázat, nagyobb erség, ’s világosság kedvéért bvebb értekezést kíván
(1805 Révai Miklós)
Hogy az Isten a’ világnak gondját viseli mitsoda erősségekkel tudod megbizonyitani?
(1831 Bodola Sámuel)
E’ vélemény erőségeül fölhozatnak más alkotmányos országok példái
(1842 Pesti Hírlap)
célszerübb, ha [a beszédben] az igenlő erősségek egy része utoljára marad
(1893 PallasLex.)
ÖU: határerősség, várerősség
Sz: erősségű
Vö. CzF. erőség, ~; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások