év¹ fn 2B

1. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (Csill) ’〈az idő mérésének egységeként:〉 az az idő, amely két egymást követő tavaszi nap-éj egyenlőség között eltelik, és amely alatt a Föld egyszer teljesen befutja Nap körüli pályáját; napév’ ❖ A mi földünk éve 365 nap és mintegy 6 óra, mivel ennyi idő alatt végzi utját a nap körül (1855 Vasárnapi Újság CD56) | az évszakokkal összefüggő és Naptárunk alapját képező trópikus év 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46,17 mperc (1894 PallasLex. CD02) | A sziderikus v. csillag-év az az idő, […] mely alatt a Nap látszólagos pályáján ugyanazon álló csillaghoz tér vissza (1913 RévaiNagyLex. C5703, 53) | A múlt században, melybe az én gyermekkorom esik, nagyon pontosan igazodott az időjárás a csillagászati évhez (1919 Krúdy Gyula CD54) | A Naprendszer égi mechanikájának (a földi év bevezetésének) a mintájára az antiproton éve legyen a Bohr-féle körpálya befutásához szükséges idő (1995 Természet Világa CD50).

1a. (rendsz. minőségjelzővel v. birtokszóként) (Csill) ’〈a Naprendszerben:〉 vmely, a Földtől különböző, Nap körül keringő égitest keringési ideje, ill. 〈más bolygórendszerben:〉 vmely bolygónak a központi csillag körüli keringési ideje’ ❖ [Giovanni Schiaparelli] kimutatja, hogy a Vénusz tengelyforgása 225 nap, tehát teljesen összeeső évének tartamával (1897 PallasLex. CD02) | [Az Androméda csillagképben felfedezett bolygórendszer legbelső bolygóján] 4,6 földi napig tart egy „év”, vagyis a bolygó ennyi idő alatt tesz meg egy kört a csillag körül (1999 Magyar Hírlap CD09) | Még nem telt el egy marsi év a kutatás kezdete óta, de a 2001 Mars Odyssey [nevű űrszonda] első néhány hónapi mérései alapján már lényeges eredmények is napvilágot láttak (2003 Természet Világa CD50).

2. ’〈naptárakban:〉 a napév v. holdév időtartama alapján kialakított, hónapokra osztott időszak, kül. 〈a Gergely-naptárban:〉 12 hónapból álló, január 1-től december 31-ig tartó, 365 v. 366 napot magában foglaló időszak’ ❖ Éven; ez éven, ez idén, ezen esztendőben (1795 k. Takáts Rafael C4082, b. v.) | Több egymást követő években az országos költségek meghaladák az országos jövedelmeket, de erősen hiszem, hogy a’ folyó évben a’ jövedelmek eléggé fedezendik a’ rájok eső terheket (1844 Pesti Hírlap CD61) | Az év az egyiptomiaknál, persáknál, feniciaiaknál a nyári solstitium [= napforduló] után kezdődött, […] a rómaiaknál kezdetben a tavasz-napéjegyenkor, később, főleg a juliáni év behozatala után, a mai napig fentartott szokás szerint jan. 1-ével (1894 PallasLex. CD02) | A személyleírás szerint a „gazdasági cseléd” Tóth Sándor, születési éve: 1857 (1936 Illyés Gyula 9274057, 124) | A kínai év első napja, a holdújév, a tet beköszönte az idén február 12-ére esik (2002 Magyar Hírlap CD09) | Évente D-en 30, É-on 35–40 hótakarós nap várható (2010 Magyarország kistájainak katasztere 3089002, 26).

2a. (gyakr. az új jelzővel) ’〈újévi jókívánságban, köszöntésben〉’ ❖ már kártyák képében látogatjuk meg egymást, ’s két ftért egy egész városnak boldog uj évet kivánunk (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 54) | A „Deák-kör” nevében Justh József üdvözlé az „öreg urat”, ki egyszerű, meleg válasza végén ohajtá: „adjon az isten boldogabb és örömteljesebb új évet, mint az elmúlt volt!” (1872 Fővárosi Lapok C8088, 3) | Tisztek, altisztek és közkatonák, boldog és szerencsés évet kívánok! (1906 Pesti Hírlap jan. 15. C5654, 3) | Újévkor a gyerekek elmentek keresztszüleikhez és szomszédaikhoz, hogy egészséges, áldott új évet kívánjanak nekik (2000 Hárs József CD36).

3. ’〈vmely meghatározott időponttól számítva:〉 nagyjából 12 hónapnyi időtartam’ ❖ Bőlts Pállás Európában tudományi hatalmát nyoltz-száz évek alatt nem de magosra vivé? (1790 Verseghy Ferenc CD01) | annak csak éve még, miolta én magamba nézdelek (1836 Tóth Péter 8491001, 41) | nemsokára huszonöt éve lesz, hogy [Petőfi] meghalt (1873 Jókai Mór CD18) | [a csörgőkígyók esetében] évekbe telik, amíg a csörgő kialakul (1933 Az állatok világa ford. CD46) | egy cseres kocsánytalan tölgyesben a csert sarj üzemmódban nevelve 60 évenként kitermeljük, míg a közötte lévő mag eredetű kocsánytalan tölgyet csak minden második sarjaztatási ciklusban, 120 évenként vágjuk ki (2008 Folcz Tóbiás 3104001, 16).

3a. (jelzőként) ’vhány ilyen időegységnyi 〈folyamat, cselekvés stb.〉’ ❖ Knézsik Lajos nejével együtt, vasban, közmunkában ’s hetenkint két napi böjttel eltöltendő 3 év fogságra [ítéltetett] (1841 Pesti Hírlap CD61) | [az Ocskay testvérek] nagyon hasonlítottak egymáshoz, csak két év korkülönbség volt közöttük (1882 Jókai Mór CD18) | hol nyolcvan év robot után sem lel a cseléd hazára (1931 Illyés Gyula CD10) | Mintha a tízkilónyi fogyást tiz év öregedéssel tetézné... Novinszki István ennek ellenére kitart, rengeteg kefirt kanalaz (2005 Szabad Föld nov. 7. C8391, 14).

3b. ’vhány ilyen egységnyi, vmely büntetés-végrehajtási intézményben töltendő idő mint bíróság által kiszabott büntetés’ ❖ Mindezek véleményem szerint bűne büntetését szelídítik, és én őt ennélfogva csak 3 évre ítélem (1839 Kossuth Lajos CD32) | minden következő fórum felemelte a [férfi] büntetését, végül hat évet kapott (1927 Móricz Virág CD10) | mostanra úgy lett gazdag: hogy lopott-csalt-hazudott-rabolt. Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. Négy-öt évet is adnak érte (1972 Sándor György 1138002, 85) | Másodfokon aztán helybenhagyták a három évemet (2001 A bűnről és a bűnhődésről 3135002, 159).

3c. (rég) ’periodikus kiadvány vmely évfolyama’ ❖ ki nem ismerné-el, hogy e’ három év megállapított elvek szerint ’s encyklopaediai szellemben van szerkesztetve? (1834 Bajza József C0239, 4) | E’ szép reménnyel adom ki almanachom második évét is (1838 Emlény C0109, [III]) | Gyermek Divat, az anyák e kedves ujsága, hetedik évének első száma megjelent (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 8).

4. (rendsz. minőségjelzővel) ’〈a szövegkörnyezetben meghatározott ciklikusan ismétlődő folyamat, tevékenység stb. tagolásának egységeként:〉 nagyjából ugyanakkor kezdődő, 12 hónapnyi v. annál rövidebb időszak, időegység’ ❖ [az özvegy fia] a’ három tanulási év után haza kerűlvén, ház körűli dolgokkal, alvással […] tölté vagy henyélé el idejét (1836 Jósika Miklós 8212001, 7) | az aprilban megindult uj szinházi évben a földszinti vagy elsőemeleti paholy 7 ftba kerül (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Mint az évvégi bizonyítványokról közölt adatok mutatják, a növendékek elég jól tanultak (1886 Fővárosi Lapok C8102, 1655) | a július elsejével kezdődő 1941–1942. költségvetési évre (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 6) | Az egyházi év liturgikus rendje, adventtól adventig terjedő időszaka voltaképpen az európai népek hosszú évezredeken kialakult tapasztalatához és szemléletéhez igazodik (1968 Bálint Sándor 9022002, 156) | a mezőgazdasági év eseményei (1998 Tóth István György CD58).

4a. (jelzőként) ’vhány ilyen időegységnyi 〈tevékenység〉’ ❖ 3 év tanulás, 2 évi gyakorlat után lehessen csak valaki iparos (1880 Népszava aug. 29. C7866, 62) | a három év iskola és a három év szolgálati gyakorlat, tehát 6 év után jön a nagy és nehéz gépészvizsga (1910 Budapesti Hírlap nov. 13. C4698, 68) | egy év egyetem után kimentem apuhoz Svédországba (2010 Szabad Föld okt. 8. C8396, 35).

5. ’életév’ ❖ a szász belépvén hatvanadik évébe (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 137) | A gácsérok teljesen tiszta dísztollazatot csak a 2-ik vagy 3-ik évben öltenek (1899 Chernel István CD34) | Arthur Rimbaud, aki mint a romlás rossz angyala jelent meg Verlaine-nél, a Bonne Chanson költőjénél tíz évvel fiatalabb volt (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 123) | A kéreg a fa negyedik évében feszíti le magáról az eredeti felbőrt (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 107) | nyugodtan letagadhatna 10–15 évet a korából (2002 Magyar Hírlap CD09).

5a. (korra utaló minőségjelzővel, tbsz-ban) ’〈a jelzőben megjelölt életszakaszra vonatkoztatva〉’ ❖ Ugyan akkor bilincselt le a mostani gróf Gyulay Ferenczné szerelme (Kácsándy Zsófia kisasszony) és Radvánszky Terézia vonzalma, ki Kassán fiatal éveimben őrangyalom volt (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 112) | [Árnyayné] gyermeki éveit szent ursula rendén lévő apáczák kolostorában tölté Po’sonyban (1841 Ormós Zsigmond 8341001, 17) | Wagnernek ez a hőse [ti. a bolygó hollandi] lelki önarckép, akárcsak a férfiszerelem tragikus tüzétől lázas Tristan s a meglett évek bölcs derüjében fölmagasztosult Hans Sachs (1943 Pesti Hírlap márc. 18. C5691, 8) | próbálják meg élvezni azt, ami idős éveikben jó és szép (2010 Szabad Föld máj. 28. C8396, 28).

6. (rendsz. birtokszóként) ’〈vki(k) szempontjából:〉 vhány(adik) ilyen naptári egységnyi, életévnyi stb. időszak eseményeinek, élményeinek, eredményeinek stb. az összessége’ ❖ Rosszul nem vagyok, de jól sem […]. Hátam mögé óhajtám két évemet (1837 Tóth Péter 8491002, 154) | A ki a 8 évből jól vizsgázott, bizonyitványt kap, melynélfogva azonnal (paedagogiai vizsga nélkül) alkalmazni lehet tanárnak (1873 Vasárnapi Újság C7387, 286) | A gazdák jó évet jósolnak ama régi néphitnél fogva, hogy ha Mátyás nap van elég törni való jég (s szerdán volt bőven,) akkor szép tavaszt, jó nyarat, bő termést lehet várni (1875 Fővárosi Lapok C8091, 200) | Ezernyolcszáznyolcvankettő: első évem be fakó! Kis fürészgyár rossz zugában voltam vaksi kis lakó! (1915–1916 Somlyó Zoltán CD01) | Mérlegre téve harminc-harmincöt évemet, egyértelműen állíthatom, hogy nekem ezzel az érzékenységgel, ezzel a szélsőségekre hangolt idegrendszerrel kellett volna továbbnőnöm az új világban (1982 Csoóri Sándor 9090048, 281).

Ö: adó-², bázis-, béke~, csillag~, diák~, élet~, ezred~, fél~, fény~, gyász~, gyermek~, harmad~, hatod~, hold~, inas~, iskola~, másod~, nap~, negyed~, ó~, ötöd~, szökő~, tan~, tanuló~, új~.

Fr: csillagászati, egyházi.

ÖU: búcsú~, csikó~, elő~, emlék~, fertály~, gyerek~, katona~, leány~, legény~, munka~, próba~, század~, szent~, szombat~, újonc~, üzlet~, vándor~, világ~.

ÖE: ~bér, ~búcsúztató, ~folyamat, ~fordulás, ~fordulat, ~gyűlés, ~halasztás, ~harmad, ~hosszat, ~irat, ~járás, ~járulék, ~jegy, ~jegyzék, ~jövedelem, ~kezdés, ~kezdet, ~kihagyás, ~különbség, ~milliárd, ~rend, ~rész, ~számra, ~tíz, ~utó.

Sz: ével, évnyi, évű.

Vö. CzF. év¹, év²; ÉrtSz. évenként, évente, ~; TESz.; ÉKsz. évenként, évente, ~; SzT.

év¹ főnév 2B
1. (minőségjelzővel v. birtokszóként) (Csill)
〈az idő mérésének egységeként:〉 az az idő, amely két egymást követő tavaszi nap-éj egyenlőség között eltelik, és amely alatt a Föld egyszer teljesen befutja Nap körüli pályáját; napév
A mi földünk éve 365 nap és mintegy 6 óra, mivel ennyi idő alatt végzi utját a nap körül
(1855 Vasárnapi Újság)
az évszakokkal összefüggő és Naptárunk alapját képező trópikus év 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46,17 mpercmásodperc
(1894 PallasLex.)
A sziderikus v.vagy csillag-év az az idő, […] mely alatt a Nap látszólagos pályáján ugyanazon álló csillaghoz tér vissza
(1913 RévaiNagyLex.)
A múlt században, melybe az én gyermekkorom esik, nagyon pontosan igazodott az időjárás a csillagászati évhez
(1919 Krúdy Gyula)
A Naprendszer égi mechanikájának (a földi év bevezetésének) a mintájára az antiproton éve legyen a Bohr-féle körpálya befutásához szükséges idő
(1995 Természet Világa)
1a. (rendsz. minőségjelzővel v. birtokszóként) (Csill)
〈a Naprendszerben:〉 vmely, a Földtől különböző, Nap körül keringő égitest keringési ideje, ill. 〈más bolygórendszerben:〉 vmely bolygónak a központi csillag körüli keringési ideje
[Giovanni Schiaparelli] kimutatja, hogy a Vénusz tengelyforgása 225 nap, tehát teljesen összeeső évének tartamával
(1897 PallasLex.)
[Az Androméda csillagképben felfedezett bolygórendszer legbelső bolygóján] 4,6 földi napig tart egy „év”, vagyis a bolygó ennyi idő alatt tesz meg egy kört a csillag körül
(1999 Magyar Hírlap)
Még nem telt el egy marsi év a kutatás kezdete óta, de a 2001 Mars Odyssey [nevű űrszonda] első néhány hónapi mérései alapján már lényeges eredmények is napvilágot láttak
(2003 Természet Világa)
2.
〈naptárakban:〉 a napév v. holdév időtartama alapján kialakított, hónapokra osztott időszak, kül. 〈a Gergely-naptárban:〉 12 hónapból álló, január 1-től december 31-ig tartó, 365 v. 366 napot magában foglaló időszak
Éven; ez éven, ez idén, ezen esztendőben
(1795 k. Takáts Rafael)
Több egymást követő években az országos költségek meghaladák az országos jövedelmeket, de erősen hiszem, hogy a’ folyó évben a’ jövedelmek eléggé fedezendik a’ rájok eső terheket
(1844 Pesti Hírlap)
Az év az egyiptomiaknál, persáknál, feniciaiaknál a nyári solstitium [= napforduló] után kezdődött, […] a rómaiaknál kezdetben a tavasz-napéjegyenkor, később, főleg a juliáni év behozatala után, a mai napig fentartott szokás szerint jan.január 1-ével
(1894 PallasLex.)
A személyleírás szerint a „gazdasági cseléd” Tóth Sándor, születési éve: 1857
(1936 Illyés Gyula)
A kínai év első napja, a holdújév, a tet beköszönte az idén február 12-ére esik
(2002 Magyar Hírlap)
Évente Ddél-en 30, Éészak-on 35–40 hótakarós nap várható
(2010 Magyarország kistájainak katasztere)
2a. (gyakr. az új jelzővel)
〈újévi jókívánságban, köszöntésben〉
már kártyák képében látogatjuk meg egymást, ’s két ftforintért egy egész városnak boldog uj évet kivánunk
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
A „Deák-kör” nevében Justh József üdvözlé az „öreg urat”, ki egyszerű, meleg válasza végén ohajtá: „adjon az isten boldogabb és örömteljesebb új évet, mint az elmúlt volt!”
(1872 Fővárosi Lapok)
Tisztek, altisztek és közkatonák, boldog és szerencsés évet kívánok!
(1906 Pesti Hírlap jan. 15.)
Újévkor a gyerekek elmentek keresztszüleikhez és szomszédaikhoz, hogy egészséges, áldott új évet kívánjanak nekik
(2000 Hárs József)
3.
〈vmely meghatározott időponttól számítva:〉 nagyjából 12 hónapnyi időtartam
Bőlts Pállás Európában tudományi hatalmát nyoltz-száz évek alatt nem de magosra vivé?
(1790 Verseghy Ferenc)
annak csak éve még, miolta én magamba nézdelek
(1836 Tóth Péter)
nemsokára huszonöt éve lesz, hogy [Petőfi] meghalt
(1873 Jókai Mór)
[a csörgőkígyók esetében] évekbe telik, amíg a csörgő kialakul
(1933 Az állatok világa ford.)
egy cseres kocsánytalan tölgyesben a csert sarj üzemmódban nevelve 60 évenként kitermeljük, míg a közötte lévő mag eredetű kocsánytalan tölgyet csak minden második sarjaztatási ciklusban, 120 évenként vágjuk ki
(2008 Folcz Tóbiás)
3a. (jelzőként)
vhány ilyen időegységnyi 〈folyamat, cselekvés stb.〉
Knézsik Lajos nejével együtt, vasban, közmunkában ’s hetenkint két napi böjttel eltöltendő 3 év fogságra [ítéltetett]
(1841 Pesti Hírlap)
[az Ocskay testvérek] nagyon hasonlítottak egymáshoz, csak két év korkülönbség volt közöttük
(1882 Jókai Mór)
hol nyolcvan év robot után sem lel a cseléd hazára
(1931 Illyés Gyula)
Mintha a tízkilónyi fogyást tiz év öregedéssel tetézné... Novinszki István ennek ellenére kitart, rengeteg kefirt kanalaz
(2005 Szabad Föld nov. 7.)
3b.
vhány ilyen egységnyi, vmely büntetés-végrehajtási intézményben töltendő idő mint bíróság által kiszabott büntetés
Mindezek véleményem szerint bűne büntetését szelídítik, és én őt ennélfogva csak 3 évre ítélem
(1839 Kossuth Lajos)
minden következő fórum felemelte a [férfi] büntetését, végül hat évet kapott
(1927 Móricz Virág)
mostanra úgy lett gazdag: hogy lopott-csalt-hazudott-rabolt. Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. Négy-öt évet is adnak érte
(1972 Sándor György)
Másodfokon aztán helybenhagyták a három évemet
(2001 A bűnről és a bűnhődésről)
3c. (rég)
periodikus kiadvány vmely évfolyama
ki nem ismerné-el, hogy e’ három év megállapított elvek szerint ’s encyklopaediai szellemben van szerkesztetve?
(1834 Bajza József)
E’ szép reménnyel adom ki almanachom második évét is
(1838 Emlény)
Gyermek Divat, az anyák e kedves ujsága, hetedik évének első száma megjelent
(1899 Budapesti Hírlap)
4. (rendsz. minőségjelzővel)
〈a szövegkörnyezetben meghatározott ciklikusan ismétlődő folyamat, tevékenység stb. tagolásának egységeként:〉 nagyjából ugyanakkor kezdődő, 12 hónapnyi v. annál rövidebb időszak, időegység
[az özvegy fia] a’ három tanulási év után haza kerűlvén, ház körűli dolgokkal, alvással […] tölté vagy henyélé el idejét
(1836 Jósika Miklós)
az aprilban megindult uj szinházi évben a földszinti vagy elsőemeleti paholy 7 ftforintba kerül
(1860 Vasárnapi Újság)
Mint az évvégi bizonyítványokról közölt adatok mutatják, a növendékek elég jól tanultak
(1886 Fővárosi Lapok)
a július elsejével kezdődő 1941–1942. költségvetési évre
(1941 Nemzeti Figyelő)
Az egyházi év liturgikus rendje, adventtól adventig terjedő időszaka voltaképpen az európai népek hosszú évezredeken kialakult tapasztalatához és szemléletéhez igazodik
(1968 Bálint Sándor)
a mezőgazdasági év eseményei
(1998 Tóth István György)
4a. (jelzőként)
vhány ilyen időegységnyi 〈tevékenység〉
3 év tanulás, 2 évi gyakorlat után lehessen csak valaki iparos
(1880 Népszava aug. 29.)
a három év iskola és a három év szolgálati gyakorlat, tehát 6 év után jön a nagy és nehéz gépészvizsga
(1910 Budapesti Hírlap nov. 13.)
egy év egyetem után kimentem apuhoz Svédországba
(2010 Szabad Föld okt. 8.)
5.
a szász belépvén hatvanadik évébe
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
A gácsérok teljesen tiszta dísztollazatot csak a 2-ik vagy 3-ik évben öltenek
(1899 Chernel István)
Arthur Rimbaud, aki mint a romlás rossz angyala jelent meg Verlaine-nél, a Bonne Chanson költőjénél tíz évvel fiatalabb volt
(1926 Szabó Lőrinc)
A kéreg a fa negyedik évében feszíti le magáról az eredeti felbőrt
(1929 TolnaiÚjLex.)
nyugodtan letagadhatna 10–15 évet a korából
(2002 Magyar Hírlap)
5a. (korra utaló minőségjelzővel, tbsz-ban)
〈a jelzőben megjelölt életszakaszra vonatkoztatva〉
Ugyan akkor bilincselt le a mostani gróf Gyulay Ferenczné szerelme (Kácsándy Zsófia kisasszony) és Radvánszky Terézia vonzalma, ki Kassán fiatal éveimben őrangyalom volt
(1809 Kazinczy Ferenc)
[Árnyayné] gyermeki éveit szent ursula rendén lévő apáczák kolostorában tölté Po’sonyban
(1841 Ormós Zsigmond)
Wagnernek ez a hőse [ti. a bolygó hollandi] lelki önarckép, akárcsak a férfiszerelem tragikus tüzétől lázas Tristan s a meglett évek bölcs derüjében fölmagasztosult Hans Sachs
(1943 Pesti Hírlap márc. 18.)
próbálják meg élvezni azt, ami idős éveikben jó és szép
(2010 Szabad Föld máj. 28.)
6. (rendsz. birtokszóként)
〈vki(k) szempontjából:〉 vhány(adik) ilyen naptári egységnyi, életévnyi stb. időszak eseményeinek, élményeinek, eredményeinek stb. az összessége
Rosszul nem vagyok, de jól sem […]. Hátam mögé óhajtám két évemet
(1837 Tóth Péter)
A ki a 8 évből jól vizsgázott, bizonyitványt kap, melynélfogva azonnal (paedagogiai vizsga nélkül) alkalmazni lehet tanárnak
(1873 Vasárnapi Újság)
A gazdák jó évet jósolnak ama régi néphitnél fogva, hogy ha Mátyás nap van elég törni való jég (s szerdán volt bőven,) akkor szép tavaszt, jó nyarat, bő termést lehet várni
(1875 Fővárosi Lapok)
Ezernyolcszáznyolcvankettő: első évem be fakó! Kis fürészgyár rossz zugában voltam vaksi kis lakó!
(1915–1916 Somlyó Zoltán)
Mérlegre téve harminc-harmincöt évemet, egyértelműen állíthatom, hogy nekem ezzel az érzékenységgel, ezzel a szélsőségekre hangolt idegrendszerrel kellett volna továbbnőnöm az új világban
(1982 Csoóri Sándor)
ÖU: búcsúév, csikóév, előév, emlékév, fertályév, gyerekév, katonaév, leányév, legényév, munkaév, próbaév, századév, szentév, szombatév, újoncév, üzletév, vándorév, világév
ÖE: évbér, évbúcsúztató, évfolyamat, évfordulás, évfordulat, évgyűlés, évhalasztás, évharmad, évhosszat, évirat, évjárás, évjárulék, évjegy, évjegyzék, évjövedelem, évkezdés, évkezdet, évkihagyás, évkülönbség, évmilliárd, évrend, évrész, évszámra, évtíz, évutó
Sz: ével, évnyi, évű
Vö. CzF. év¹, év²; ÉrtSz. évenként, évente, ~; TESz.; ÉKsz. évenként, évente, ~; SzT.

Beállítások