evang. ref. l. evangélikus

evangélikus mn és fn 4A (Vall is)ev., evang., evangelikus, evangyélikus

I. mn

1. ’Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉; lutheránus’ ❖ a Braunſweig-Lüneburgi Hertzegi ágból való Évangélikus Fejedelem tétesſék Püspöknek (1780 Magyar Hírmondó 7444010, 678) | Keletkezésére nézve második gazdasági intézet hazánkban a szarvasi; alkotója Teschedik Sámuel evang. lelkész volt (1855 Benkő Dániel 8045001, 323) | A budapesti evangelikus gyülekezet 1791. febr. mutatta be hódolatát a megkoronázott magyar királynak (1903 Magyar írók élete CD27) | az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty vagy Babits (1942 Radnóti Miklós 2003013, 401) | [II. József] híres türelmi rendelete 1781-ben egyenjogúsította az evangélikus és a református felekezeteket (2001 Tamás Edit CD36).

1a. ’e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)〉’ ❖ A’ Felſéges Kóburg Hertzeg’ ſzép Kereſztyénſégének eleven oſzlopa van a’ Pozsoni Evangélikus német Templomban (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 139) | [A hétfalusi csángóknak] másfél évtized óta külön magyar esperességök van s a tiszáninneni evangelikus egyházkerűlethez tartoznak (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | az evangelikus egyesület Bethlen Gábor-utcai házában (1913 Besztercebánya és Vidéke 2101001, 3) | Gombocz Zoltán, Gombocz Miklósnak, a soproni ev. líceum [...] egykori igazgatójának fia (1956 Mollay Károly CD52) | Karcsi orvosi gyakorlatát a pozsonyi Evangélikus Kórházban kezdte (2005 Végh Péter 3072002, 175).

2. ’e vallás, felekezet által létrehozott, arra jellemző, az által képviselt v. követett, gyakorolt’ ❖ Főelvekül, mellyeknek szellemében törekedett működni a’ gyülés, szolgáltanak: az emberiség közérdekei, a’ keresztény-evangelicus szellem (1841 Pesti Hírlap CD61) | evang. istentisztelet (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | német evangélikus koráldallamok (1931 ZeneiLex. CD49) | az evangélikus tanítás szerint a Krisztus in pane, cum pane, sub pane [= kenyérben, kenyérrel, kenyér alatt] stb. van jelen az úrvacsorában (1960 Csapodiné Gárdonyi Klára C4940, 440) | [Székely István] a szikszai iskola számára [...] adott ki Krakkóban két magyar nyelvű művet, az egyik egy református énekeskönyv, a másik egy evangélikus katekizmus (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. (rég) ’a reformáció során létrejött, a kinyilatkoztatás forrásának egyedül a Szentírást tekintő protestáns 〈vallásfelekezetek vmelyike〉’ ❖ a magyarországi két evangelicus felekezet egybeolvadását buzgóan óhajtjuk (1841 Kossuth Lajos CD32) | Olly dolgok, miket csak egy pár év előtt is alig mertünk álmodni, ott [ti. Erdélyben] már teljesülés pontján állanak. Ilyen a’ két evangelicus (reformatus és lutheranus) felekezet egyesülete (1841 Vasárnapi Újság C0434, 621) | az evangélikus felekezetek a magyar állam összes lakosainak csak egy ötödét [képezik] (1892 Budapesti Hírlap júl. 5. C4739, 7).

3a. evangélikus református (rég, Vall) ev. ref., evang. ref. a) (mn-i értékben) ’a reformáció kálvini ágát követő protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉’ ❖ hivataluknál fogva egyházi tisztök tartama alatt tagjai a felsőháznak: [...] az evangelikus református egyháznak hivatalban legidősebb három főgondnoka (1884 Pesti Hírlap okt. 21. C5632, 13) | Hegedüs Sándort, a dunántuli ev. ref. egyházkerület uj főgondnokát [...] lelkes hangon üdvözölte az Ev. Teológusok Otthona is (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 5) | Baltazár Dezső 1871 november 15-én, [...] régi evangélikus-református családból született Hajdúböszörményben (1936 Budapesti Hírlap aug. 26. C4724, 3) b) (mn-i értékben) ’e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott, ahhoz tartozó 〈intézmény〉’ ❖ Az alsó-csernatoni evangelikus református iskola javára alapitott magtáregylet alapszabályai a bemutatási záradékkal elláttattak (1883 Pesti Hírlap júl. 26. C5631, 15) | [Jász Géza] bemutatta a pataki evangélikus református kollégiumot, ahol Commenius tanitott és ahol az első lengyel nyelven irott bibliát őrzik (1927 Budapesti Hírlap nov. 18. C4715, 10) c) (fn-i értékben, hat ne-vel, tbsz-ban) ’a reformáció kálvini ágát követő protestáns egyház (vmely közössége)’ ❖ Az ev.-reformátusoknak a szorosan vett Brassó vidéken csak egy egyházközségük van: a brassói, mely a sepsii egyházkerületbe van beosztva (1873 Orbán Balázs 8340020, 29) | A ev.-reformátusok, valamint az ág.-evangélikusok (protestánsok) főpapjai szintén püspököknek neveztetnek (1876 Mayer Miksa 8302001, 23) | [Pozsonyban] az evang. reformátusoknak ez időszerint még külön templomuk nincsen (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) d) (fn-i értékben) ’e felekezethez tartozó személy’ ❖ szerencse ránk nézve, hogy mi evangelikus reformátusok mondhatni mind magyarok vagyunk (1895 Fővárosi Lapok C0163, 1335) | az evangelikus reformátusok részére a kelenföldi iskola tornatermében a szokott istentiszteleti időben, az ágostai evangelikusok részére pedig délelőtt 11 órakor a Fehérvári-ut 25. szám alatti iskola tornatermében hálaadó istentiszteletet tartanak (1920 Nemzeti Újság febr. 21. C5278, 7).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns vallásfelekezet, egyház (vmely közössége)’ ❖ [a kassai akadémia protestáns hittanítói állásainak betöltésére] az Evangélikuſok réſzeirl T. Búdelens György Ur, a’ Réformátuſok réſzérl, pedig T. Makláry János Ur meg-kerestettek (1788 Magyar Kurír C0313, 348) | [az irat] elősorolja az evangelikusoknak a sopronyi országgyülés óta összehalmozódott vallási sérelmeiket (1861 Szalay László 8419014, 409) | [Dévai Bíró Mátyás Svájcból] hazájába visszatérvén, Kálvin értelmében tanított, amiért őt, sőt barátját[,] Melanchthont is bevádolták az eperjesi evangélikusok Luther előtt (1893 PallasLex. CD02) | [1890-ben] ünnepelték a magyar reformátusok az evangélikusokkal együtt a Károli-biblia háromszázados jubileumát (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 122) | [a református egyház] mindenfajta, az evangélikusoknál még az oltártérhez kötődő díszítményt is száműzött (2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente 3071001, 34).

1a. ’e felekezethez tartozó személy’ ❖ a’ Kerſztényi Türedelem még a’ Felebaráti ſzeretetnek nagyobb grádittsára ſohólt nem lepett [!] mint az Osnábruki Püspökségben, hól a’ Katholikuſok, Evangélikuſok és Réformátuſok edgy Templomban tiſztelik a’ Teremtt (1788 Magyar Kurír C0313, 119) | Ha római catholicusok evangelicusokkal házasodnak öszsze, ez neveztetik vegyes házasságnak (1845 Szűcs István 8457002, 14) | A zsidó vallás hívei is hamarabb találtak utat egy evangélikushoz, mint egy reformátushoz (1992 Takács Péter CD17).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) (rég) ’a reformáció során létrejött protestáns vallásfelekezetek vmelyike’ ❖ az Auguſtana, ’s Helvétziai Vallás-tételek ſzerint való Évangyélikuſoknak Juſſai (1791 Balia Sámuel ford. C0747, 143) | jelen voltam az ágostai vallású evangelicusok egyetemes közgyülésén (1842 Széchenyi István CD1501) | [I. Lipót rendelete] megállapítja azon helyzetet és jogokat, amelyekkel az ágostai és helvét hitvallásu evangélikusok a vallásgyakorlat tekintetében s az uralkodó r. kat. egyházzal szemben birnak (1894 PallasLex. CD02).

Fr: ágostai.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

evang. ref. lásd evangélikus
evangélikus melléknév és főnév 4A (Vall is)
ev. -4A
evang. -4A
evangelikus 4A
evangyélikus 4A
I. melléknév
1.
Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉; lutheránus
a Braunſweig-Lüneburgi Hertzegi ágból való Évangélikus Fejedelem tétesſék Püspöknek
(1780 Magyar Hírmondó)
Keletkezésére nézve második gazdasági intézet hazánkban a szarvasi; alkotója Teschedik Sámuel evang. lelkész volt
(1855 Benkő Dániel)
A budapesti evangelikus gyülekezet 1791. febr.február mutatta be hódolatát a megkoronázott magyar királynak
(1903 Magyar írók élete)
az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty vagy Babits
(1942 Radnóti Miklós)
[II. József] híres türelmi rendelete 1781-ben egyenjogúsította az evangélikus és a református felekezeteket
(2001 Tamás Edit)
1a.
e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)
A’ Felſéges Kóburg Hertzeg’ ſzép Kereſztyénſégének eleven oſzlopa van a’ Pozsoni Evangélikus német Templomban
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[A hétfalusi csángóknak] másfél évtized óta külön magyar esperességök van s a tiszáninneni evangelikus egyházkerűlethez tartoznak
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
az evangelikus egyesület Bethlen Gábor-utcai házában
(1913 Besztercebánya és Vidéke)
Gombocz Zoltán, Gombocz Miklósnak, a soproni ev. líceum [...] egykori igazgatójának fia
(1956 Mollay Károly)
Karcsi orvosi gyakorlatát a pozsonyi Evangélikus Kórházban kezdte
(2005 Végh Péter)
2.
e vallás, felekezet által létrehozott, arra jellemző, az által képviselt v. követett, gyakorolt
Főelvekül, mellyeknek szellemében törekedett működni a’ gyülés, szolgáltanak: az emberiség közérdekei, a’ keresztény-evangelicus szellem
(1841 Pesti Hírlap)
evang. istentisztelet
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
német evangélikus koráldallamok
(1931 ZeneiLex.)
az evangélikus tanítás szerint a Krisztus in pane, cum pane, sub pane [= kenyérben, kenyérrel, kenyér alatt] stb.s a többi van jelen az úrvacsorában
(1960 Csapodiné Gárdonyi Klára)
[Székely István] a szikszai iskola számára [...] adott ki Krakkóban két magyar nyelvű művet, az egyik egy református énekeskönyv, a másik egy evangélikus katekizmus
(1993 A magyarság kézikönyve)
3. (rég)
a reformáció során létrejött, a kinyilatkoztatás forrásának egyedül a Szentírást tekintő protestáns 〈vallásfelekezetek vmelyike〉
a magyarországi két evangelicus felekezet egybeolvadását buzgóan óhajtjuk
(1841 Kossuth Lajos)
Olly dolgok, miket csak egy pár év előtt is alig mertünk álmodni, ott [ti. Erdélyben] már teljesülés pontján állanak. Ilyen a’ két evangelicus (reformatus és lutheranus) felekezet egyesülete
(1841 Vasárnapi Újság)
az evangélikus felekezetek a magyar állam összes lakosainak csak egy ötödét [képezik]
(1892 Budapesti Hírlap júl. 5.)
3a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
evangélikus református (rég, Vall)
ev. ref.
evang. ref.
a) (mn-i értékben)
a reformáció kálvini ágát követő protestáns 〈vallásfelekezet, egyház〉, ill. ehhez tartozó 〈személy, közösség〉
hivataluknál fogva egyházi tisztök tartama alatt tagjai a felsőháznak: [...] az evangelikus református egyháznak hivatalban legidősebb három főgondnoka
(1884 Pesti Hírlap okt. 21.)
Hegedüs Sándort, a dunántuli ev. ref. egyházkerület uj főgondnokát [...] lelkes hangon üdvözölte az Ev.evangélikus Teológusok Otthona is
(1902 Budapesti Hírlap)
Baltazár Dezső 1871 november 15-én, [...] régi evangélikus-református családból született Hajdúböszörményben
(1936 Budapesti Hírlap aug. 26.)
b) (mn-i értékben)
e felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott, ahhoz tartozó 〈intézmény〉
Az alsó-csernatoni evangelikus református iskola javára alapitott magtáregylet alapszabályai a bemutatási záradékkal elláttattak
(1883 Pesti Hírlap júl. 26.)
[Jász Géza] bemutatta a pataki evangélikus református kollégiumot, ahol Commenius tanitott és ahol az első lengyel nyelven irott bibliát őrzik
(1927 Budapesti Hírlap nov. 18.)
c) (fn-i értékben, hat ne-vel, tbsz-ban)
a reformáció kálvini ágát követő protestáns egyház (vmely közössége)
Az ev.-reformátusoknak a szorosan vett Brassó vidéken csak egy egyházközségük van: a brassói, mely a sepsii egyházkerületbe van beosztva
(1873 Orbán Balázs)
A ev.-reformátusok, valamint az ág.ágostai-evangélikusok (protestánsok) főpapjai szintén püspököknek neveztetnek
(1876 Mayer Miksa)
[Pozsonyban] az evang. reformátusoknak ez időszerint még külön templomuk nincsen
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
d) (fn-i értékben)
e felekezethez tartozó személy
szerencse ránk nézve, hogy mi evangelikus reformátusok mondhatni mind magyarok vagyunk
(1895 Fővárosi Lapok)
az evangelikus reformátusok részére a kelenföldi iskola tornatermében a szokott istentiszteleti időben, az ágostai evangelikusok részére pedig délelőtt 11 órakor a Fehérvári-ut 25. szám alatti iskola tornatermében hálaadó istentiszteletet tartanak
(1920 Nemzeti Újság febr. 21.)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
Luther tanait követő és az azokat összefoglaló ágostai hitvallást elfogadó protestáns vallásfelekezet, egyház (vmely közössége)
[a kassai akadémia protestáns hittanítói állásainak betöltésére] az Evangélikuſok réſzeirl T.tekintetes Búdelens György Ur, a’ Réformátuſok réſzérl, pedig T.tekintetes Makláry János Ur meg-kerestettek
(1788 Magyar Kurír)
[az irat] elősorolja az evangelikusoknak a sopronyi országgyülés óta összehalmozódott vallási sérelmeiket
(1861 Szalay László)
[Dévai Bíró Mátyás Svájcból] hazájába visszatérvén, Kálvin értelmében tanított, amiért őt, sőt barátját[,] Melanchthont is bevádolták az eperjesi evangélikusok Luther előtt
(1893 PallasLex.)
[1890-ben] ünnepelték a magyar reformátusok az evangélikusokkal együtt a Károli-biblia háromszázados jubileumát
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a református egyház] mindenfajta, az evangélikusoknál még az oltártérhez kötődő díszítményt is száműzött
(2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente)
1a.
e felekezethez tartozó személy
a’ Kerſztényi Türedelem még a’ Felebaráti ſzeretetnek nagyobb grádittsára ſohólt nem lepett [!] mint az Osnábruki Püspökségben, hól a’ Katholikuſok, Evangélikuſok és Réformátuſok edgy Templomban tiſztelik a’ Teremtt
(1788 Magyar Kurír)
Ha római catholicusok evangelicusokkal házasodnak öszsze, ez neveztetik vegyes házasságnak
(1845 Szűcs István)
A zsidó vallás hívei is hamarabb találtak utat egy evangélikushoz, mint egy reformátushoz
(1992 Takács Péter)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban) (rég)
a reformáció során létrejött protestáns vallásfelekezetek vmelyike
az Auguſtana, ’s Helvétziai Vallás-tételek ſzerint való Évangyélikuſoknak Juſſai
(1791 Balia Sámuel ford.)
jelen voltam az ágostai vallású evangelicusok egyetemes közgyülésén
(1842 Széchenyi István)
[I. Lipót rendelete] megállapítja azon helyzetet és jogokat, amelyekkel az ágostai és helvét hitvallásu evangélikusok a vallásgyakorlat tekintetében s az uralkodó r. kat.római katolikus egyházzal szemben birnak
(1894 PallasLex.)
Fr: ágostai
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások