ezüst- (előtagként)

1. ’ezüstöt tartalmazó v. abból való’ ❖ ezüstér fn 5B1 | [Mexikó] leg nagyobb gazdagſága áll az arany és ezüst erekben, mellyek jobbára igen méllyen ſzolgálnak a’ föld gyomrába (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 106) | a kincstár joachimsthali bányaigazgatósága részéről kutatásokat eszközöltek Dürenberg területén, a hol már több reményt keltő urán-, kobalt- és ezüst-érre akadtak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A XVI. században Juan Rayas öszvérhajcsár barangolt a [Guanajuatóhoz] közeli hegyekben, itt bukkant az akkori világ egyik legnagyobb ezüsterére (1980 Népszabadság jún. 1. C7830, 4)  ezüströg fn 3C | [Freiberg mellett hatalmas] ezüströgöt találtak, mellynek értéke 14,000 tallér (1859 Vasárnapi Újság CD56) | ezüströgök, nyers aranydarabok Pattogzanak ki ujjaim hegyén (1919 Harsányi Kálmán CD10) | Százhatvanöt kilogramm súlyú ezüströgre bukkantak Ausztrália északnyugati részén (2000 Magyar Hírlap CD09)  ezüsttelep fn 3B | [Dél-Magyarországon] az ezüst telepek igen szegények szoktak lenni, ’s ezekben is az ezüst nem magányosan, hanem rézásvány közé vegyülten találtatik (1831 Kacskovics Lajos C7224, 93) | [Közép-Amerika lakossága] kőfegyvereket (obszidián éllel) használt s a roppant gazdag arany- és ezüsttelepek fémanyagát inkább díszül alkalmazta (1911 RévaiNagyLex. C5697, 542) | Az észak-svédországi Jämtland tartományban nagy kiterjedésű ezüsttelepre bukkantak (1940 Népszava nov. 15. C7508, 9)  ezüsttömb fn 3C1 | [a világkiállításon] az államvasúttársaság Dognácskáról, az osztrák ministerium Przibramból állítottak ki nagy ezüsttömböket (1874 Finály Henrik C7552, 210) | egy bányász egész ezüst tömböt ásott ki, ötven kilogramm sulyban (1914 Pesti Hírlap máj. 29. C5662, 39) | Tizenegy darab, egyenként egy kilogrammos ezüsttömböt próbált meg átcsempészni vasárnap a rábafüzesi határátkelőhelyen egy osztrák állampolgár (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (részben) ezüstből készült 〈tárgy(együttes)〉’ ❖ ezüstáru fn 1A (Ker) | a’ Nákó-féle házban mintegy, tizenötezer forint értékü ezüstáruk lopattak el (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Tula Oroszországban] szamovárjairól, a külföldön ezüstárúiról híres (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 146) | A nemesfémárukra vonatkozó finomsági követelményeket felállító első jogszabály 1275-ben III. (Merész) Fülöp francia király nevéhez fűződik és az ezüst árukra vonatkozott (1999 Figyelő CD2601)  ezüstcsengő fn 1C | Dús palotákba ezüst Tsengöt pengetnek (1821 Hazai és Külföldi Tudósítások C8263, [145]) | Ezüstcsengők szava jelentette a színpadi látványosság kezdetét (1913 Kaffka Margit CD10) | átvág az égen egy-két rénszarvas, ezüst csengőt hallani, hajából néhány szálat a fenyőn felejt az angyal (1996 Népszabadság dec. 14. C7846, 10)  ezüstedény fn 4B | [minden] ezüſt edényeket, egyben olvaſztatánk, és [...] ſzerentséſen kimenénk az Orſzág’ határán (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 43) | [a templomszolga] ügyel a zsinagógában a rendre, az arany és ezüst edényekre és a frigyszekrény hímzett kárpitjaira (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a herceg asztalához szőlőt visznek az étekfogók, szép ezüstedényt helyeznek elé, majd a többi méltóság elé is (2001 Szilágyi István² 3301004, 541)  ezüstkanál fn 5A | [ha a bál után] a’ ſzámban vett kávézó ezüſt kalánaknak edgynéhány héjjak [= híjuk] talált vólna lenni, nagyon lehetne a háládatlanságon bámúlni (1788 Magyar Kurír C0313, 27) | lépj fel képviselőnek, kisütik rád akkor még azt is, hogy ezüstkanalat loptál (1900 Váli Mari 8506004, 282) | Az ezüstkanalak az eszköztartó hozzánk közel eső vízszintes részében találhatók (2005 Kucsman Árpád 3148009, 1415)  ezüstkancsó fn 1A | A’ vár-udvarban egyszerre puskalövések történnek, a’ kozákok székeikről talpra szöknek, az ezüst kancsókat és serlegeket asztalra ’s földre vetik (1834 Társalkodó C7971, 102) | két rőf magas, domborművekkel cifrázott ezüstkancsó (1924 Török Sophie CD10) | A Hippolytos-kancsó és az előbb említett kézmosó készlethez tartozó két kancsó a világon ismert legnagyobb ezüstkancsók a Római Birodalomból (1995 Magyar Nemzet máj. 13. C8370, 14)  ezüstkehely fn 9B4 | [a Csöbörcsökön élő moldvai csángóknak] köböl vagyon a’ Templomjok […]. Vagyon ott két ezüſt Kehely: jó a’ Plébánia ház-is (1783 Molnár János C0292, 422) | [volt tanítványai] egy diszes ezüst kehelylyel fejezték ki hálájukat egykori derék nevelőjök iránt (1887 Vasárnapi Újság C7401, 17) | Ma a legtöbb erdélyi khelderash [ti. a kelderás cigány népcsoporthoz tartozó] család rendelkezik ezüstkehellyel/ezüstkannával, ám egykor csak a vajdáknak lehetett, hiszen tisztségük jelvényei közé tartozott (2009 Bari Károly C7994, 4)  ezüstkés fn 4B8 | az Öcsém ezüst kését hosszas tologatás után vettem el; mert kanalat magam csináltattam (1795 Kazinczy Ferenc C2555, 411) | A dolgozószobában bőrpamlag, nagy hivatalnoki íróasztal, lúdtollak, régi tollszárak, levélvágó ezüstkés (1967 Népszava nov. 26. C4831, 8) | [régen] az ezüstkések és -kanalak – majd a később megjelenő ezüstvillák – önálló darabokként készültek (2001 Lakáskultúra CD39)  ezüstlánc fn 3A | [az] ezst lánczok, arany paſzomántokkal ékesített, vagy ezüsttel kivertt tsótárok igen ſzembetn bizonyságai voltak az Ásiai pompáskodásnak (1806 Hazai Tudósítások C0187, 433) | vállamon ezüstláncon lógó arasznyi elefántcsont-kürt (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 354) | A kislányok szüzességük jeleként még mindig ékes talizmánnal díszített ezüstláncot hordanak a nyakukban (1997 Természet Világa CD50)  ezüstóra fn 6A | [a zsiványok] az arany és ezüst órákat, óra-lántzokat, és tzip-tsattokat el-ſzedték az úttzán men Személlyektl (1792 Magyar Hírmondó C5809, 527) | régi arany, ezüst órákat, ékszereket veszek a legmagasabb árakon (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 20) | Nagy János apjával együtt sétálgatott a Múzeum körúton, és a műegyetemi óra előtt megállva, ajándékul kapott ezüstóráját állította be (2003 Népszabadság márc. 29. C7851, 40)  ezüstpohár fn 5A | [Wartensleben tábornokné] nékem a minap egy ezüst poharat küldött, de azt még nem kaptam (1788 Kazinczy László C2554, 225) | Pelargus öklében behorpadt az ezüstpohár (1891 Jókai Mór CD18) | a győri Xantus múzeum kifosztásakor több millió forint értéknek – aranyozott kelyheknek, ezüstpoharaknak és kanalaknak – veszett nyoma (1997 Magyar Hírlap CD09)  ezüstserleg fn 3B | Nagy ezüſt ſellegböl iddogálván [töltötte az időt Szókratész] (1791 Mátyus István C3071, 251) | Egy leány jelenik meg kis ezüst serlegekkel, és nagy zöld korsóval bort hoz (1913 Móricz Zsigmond CD10) | [a British Museum] a közelmúltban vásárolt mintegy kétmillió dollárért egy római ezüstserleget homoerotikus ábrával (2002 Magyar Hírlap CD09)  ezüstszelence fn 6B | arany és ezüst szelentze (1831 Hasznos Mulatságok C8334, 258) | vattával bélelt ezüst szelencében elhelyezem az oltári szentséget (1930 Nyírő József CD10) | Az asztalon ezüstszelence állt, az asszony kinyitotta, és kivett egy egyiptomi Dimitrino gyártmányú, hosszú cigarettát (1985 Hegedüs Géza 9233001, 105)  ezüsttál fn 2A8 | Jer’ hozzám, aranyból iſzol ott, ’s ezüſt tálakból eſzed a’ drága étkeket (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2549, 70) | Apródok körülhordozták a kézmosó edényeket, azután arany és ezüst tálakon bevonult a lakoma (1921 Szerb Antal CD10) | A negyedik század második felében készült ezüsttálak […] a korabeli pannon művészet stílusjegyeit hordozzák magukon (1995 Magyar Hírlap CD09)  ezüsttálca fn 6A | A L. [= Lendvay] urnak átnyujtott megtisztelő ajándékot egy csinos ezüst tálczán bemutatott smaragd gyürü tette (1843 Honderű C6252, 479) | Belgiumban cincéreket ettem stanicliből, Párisban pedig osztrigát ezüsttálcáról (1931 Kassák Lajos 9314010, 44) | Miközben Szatmári a másik szobában rumot és poharakat készített egy ezüsttálcára, melyet rövid megfontolás után alpakkával váltott le, látogatója az íróasztalhoz ült (1985 Eörsi István 9125029, 53)  ezüsttányér fn 4A2 | más kenyeret enni nem akarna, hanem tsak a’ mellyet ezüſt tányéron nyujtanának néki (1774 Vajda Sámuel 7365003, 109) | vevődött selyemterítő az Úrasztalára, nemkülönben ezüsttányér és serleg az úrvacsorájához (1857 Jókai Mór CD18) | A hátrafelé nyilazó vadászó fejedelem a perzsa ezüsttányérok egyik igen kedvelt témája (1996 Makkay János CD58)  ezüsttárca fn 6A | Az északi sarkutazók főbbjeinek ezüst tárcákban felirattal adják át az őket megillető nemzeti ajándékot (1874 Fővárosi Lapok C8090, 1216) | [Lilian] elővette kis ezüst tárcáját, cigarettát vett ki belőle, rágyújtott (1925 Szini Gyula CD10) | [a tolvaj] alig várta már, hogy a cigarettáit szépen elhelyezhesse a szőrmekereskedő ezüst tárcájába (2009 Csaplár Vilmos 3073001, 18)  ezüsttárgy fn 2A | az iparos készitmények közül régi szokás szerint egyedül az arany s ezüst tárgyakra van némi ellenőrködés felállitva (1847 Hetilap CD61) | [a pénzügyminiszter] 1809-ben az „ezüstpátensben” minden ezüsttárgy beszolgáltatását rendeli el, kivételt csak kanalakkal, órákkal és pecsétnyomókkal tesz (1933 Szekfű Gyula CD42) | Bár a legutóbbi kutatások újólag valószínűsítették a Seuso-kincsek magyar eredetét, a kicsempészett ezüsttárgyak visszaszerzésére nincs sok remény (1997 Magyar Hírlap CD09)  ezüstvilla fn 6A | Egy kis aſztalkát ez gyorsan meg terített, Ezüst villát, és kést, kanalat kéſzített (1788 Gvadányi József C1936, 79) | Az asztalon nagy kétágú ezüstvilla is feküdt, látszólag csak dísznek (1913 Barta Lajos CD10) | gravírozni többnyire sima tárgyakba szokás, az ezüstvilla nyelétől az aranyszelence tetejéig (1982 Népszava jún. 27. C7447, [16]).

3. ’ezüst- v. ezüstszínű szálakból (sodrott fonalból v. zsinórból) készült’ ❖ ezüstcérna fn 6A (átv is) | ezüst czérnával kivarrott [ernyő] (1842 Pesti Hírlap C5275, 340) | egy ér, egy ezüst cérna kiválik, mint a foszló szövetből s egyre keskenyebb, keskenyebb a Bágy (1899 Pesti Hírlap júl. 4. C5647, 2) | [a karácsonyfán] ragyognak az arany cérnán csüngő aranydiók, az ezüstcérnán csüngő ezüstdiók (1915 Az Est dec. 25. C5263, 9) | Az arany- vagy ezüstcérnával hímzett zászlószalagokat szeretem (1998 Népszava márc. 14. C5829, 8)  ezüstcsipke fn 6B (jelzőként is) | [a halott] testére egy ezüst tsipkével prémezett kék posztó terítve (1813 Kazinczy Ferenc levelezése C2563, 539) | Gyönyörü szép ezüstcsipkéket engedett át Andrássy Gézáné grófné [az iparművészeti kiállításra] (1892 Budapesti Hírlap máj. 25. C4739, 2) | Az idézett rendelet […] néhány újdonságnak számító drága ruhafélét (nyusztprémes süveget, selyemövet, finom főrevalókat és a palástot) a csak nemesekhez illők közé sorolt az akkor divatba jött arany-, ezüstcsipke borításokkal együtt (1997 Magyar néprajz CD47)  ezüstpaszomány fn 4A | [a velenceieknek] minden Kereskedéſek poſztóból, fképen iskarlátból, ſelyem árukból, tükör üvegekbl, arany ’s ezüst paſzományból [áll] (1793 Sándor István 7287017, 62) | A diplomaták frakkja külön tanulmány, az arany- és ezüstpaszomány elhelyezése és mennyisége az illető ur rangjával áll arányban (1936 Pesti Hírlap nov. 28. C5684, [1]) | [a 18. századtól] nemcsak az anyaga, minősége, hanem egyre gazdagabb készülete: szőr-, selyemzsinórozása, ezüstpaszománya […] adta a köznép soraiban is a mente rangját (1997 Magyar néprajz CD47)  ezüstrojt fn 3A1 | A’ Tiſzteknek kezekben buzogány villog; […] s kardjaiknak markolatján ezüst rojt veres és zld fonatékkal tsüng (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 711) | Kék takarót hoztak, ezüstrojtokkal, kék fátyolokat, lepleket, melyekkel bevonták a kis tisztaszobát (1911 Kosztolányi Dezső 9359333, 77) | [a] hölgy szűk szabású, ún. szultánnő fazonú fehér ruhát hordott égkék díszítéssel, övének végein ezüstrojtok libegtek (1991 Kristóf Ildikó CD17)  ezüstsujtás fn 4A | 2 röf ezüst Paſzomán. 6 röf ezüst Sujtás (1828 Hazai és Külföldi Tudósítások C8277, [393]) | Violába játszó, piros posztóju atilláján sürü ezüstsujtás csillogott (1900 Budapesti Hírlap aug. 21. C0055, 4) | A pruszlik világoskék, zöld stb. színű bársony vagy taft, rövid, fodros, arany vagy ezüst sujtással (1979 NéprajziLex. CD47)  ezüstzsinór fn 4A1 | rongyos ezüstsinórból font övecske (1810 Kazinczy Ferenc C2561, 68) | alólról fölfelé keresztben arany és ezüst zsinorok huzódtak el, a’ kárpit fölé hálóként terülvén el (1840 Athenaeum C0020, 746) | A legénységi ruhát színes gyapjúzsinór, a tisztit pedig arany- vagy ezüstzsinór díszítette (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

ezüst- (előtagként)
1.
ezüstöt tartalmazó v. abból való
ezüstér főnév 5B1
[Mexikó] leg nagyobb gazdagſága áll az arany és ezüst erekben, mellyek jobbára igen méllyen ſzolgálnak a’ föld gyomrába
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a kincstár joachimsthali bányaigazgatósága részéről kutatásokat eszközöltek Dürenberg területén, a hol már több reményt keltő urán-, kobalt- és ezüst-érre akadtak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A XVI. században Juan Rayas öszvérhajcsár barangolt a [Guanajuatóhoz] közeli hegyekben, itt bukkant az akkori világ egyik legnagyobb ezüsterére
(1980 Népszabadság jún. 1.)
ezüströg főnév 3C
[Freiberg mellett hatalmas] ezüströgöt találtak, mellynek értéke 14,000 tallér
(1859 Vasárnapi Újság)
ezüströgök, nyers aranydarabok Pattogzanak ki ujjaim hegyén
(1919 Harsányi Kálmán)
Százhatvanöt kilogramm súlyú ezüströgre bukkantak Ausztrália északnyugati részén
(2000 Magyar Hírlap)
ezüsttelep főnév 3B
[Dél-Magyarországon] az ezüst telepek igen szegények szoktak lenni, ’s ezekben is az ezüst nem magányosan, hanem rézásvány közé vegyülten találtatik
(1831 Kacskovics Lajos)
[Közép-Amerika lakossága] kőfegyvereket (obszidián éllel) használt s a roppant gazdag arany- és ezüsttelepek fémanyagát inkább díszül alkalmazta
(1911 RévaiNagyLex.)
Az észak-svédországi Jämtland tartományban nagy kiterjedésű ezüsttelepre bukkantak
(1940 Népszava nov. 15.)
ezüsttömb főnév 3C1
[a világkiállításon] az államvasúttársaság Dognácskáról, az osztrák ministerium Przibramból állítottak ki nagy ezüsttömböket
(1874 Finály Henrik)
egy bányász egész ezüst tömböt ásott ki, ötven kilogramm sulyban
(1914 Pesti Hírlap máj. 29.)
Tizenegy darab, egyenként egy kilogrammos ezüsttömböt próbált meg átcsempészni vasárnap a rábafüzesi határátkelőhelyen egy osztrák állampolgár
(2000 Magyar Hírlap)
2.
(részben) ezüstből készült 〈tárgy(együttes)
ezüstáru főnév 1A (Ker)
a’ Nákó-féle házban mintegy, tizenötezer forint értékü ezüstáruk lopattak el
(1841 Pesti Hírlap)
[Tula Oroszországban] szamovárjairól, a külföldön ezüstárúiról híres
(1930 TolnaiÚjLex.)
A nemesfémárukra vonatkozó finomsági követelményeket felállító első jogszabály 1275-ben III. (Merész) Fülöp francia király nevéhez fűződik és az ezüst árukra vonatkozott
(1999 Figyelő)
ezüstcsengő főnév 1C
Dús palotákba ezüst Tsengöt pengetnek
(1821 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Ezüstcsengők szava jelentette a színpadi látványosság kezdetét
(1913 Kaffka Margit)
átvág az égen egy-két rénszarvas, ezüst csengőt hallani, hajából néhány szálat a fenyőn felejt az angyal
(1996 Népszabadság dec. 14.)
ezüstedény főnév 4B
[minden] ezüſt edényeket, egyben olvaſztatánk, és [...] ſzerentséſen kimenénk az Orſzág’ határán
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
[a templomszolga] ügyel a zsinagógában a rendre, az arany és ezüst edényekre és a frigyszekrény hímzett kárpitjaira
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a herceg asztalához szőlőt visznek az étekfogók, szép ezüstedényt helyeznek elé, majd a többi méltóság elé is
(2001 Szilágyi István²)
ezüstkanál főnév 5A
[ha a bál után] a’ ſzámban vett kávézó ezüſt kalánaknak edgynéhány héjjak [= híjuk] talált vólna lenni, nagyon lehetne a háládatlanságon bámúlni
(1788 Magyar Kurír)
lépj fel képviselőnek, kisütik rád akkor még azt is, hogy ezüstkanalat loptál
(1900 Váli Mari)
Az ezüstkanalak az eszköztartó hozzánk közel eső vízszintes részében találhatók
(2005 Kucsman Árpád)
ezüstkancsó főnév 1A
A’ vár-udvarban egyszerre puskalövések történnek, a’ kozákok székeikről talpra szöknek, az ezüst kancsókat és serlegeket asztalra ’s földre vetik
(1834 Társalkodó)
két rőf magas, domborművekkel cifrázott ezüstkancsó
(1924 Török Sophie)
A Hippolytos-kancsó és az előbb említett kézmosó készlethez tartozó két kancsó a világon ismert legnagyobb ezüstkancsók a Római Birodalomból
(1995 Magyar Nemzet máj. 13.)
ezüstkehely főnév 9B4
[a Csöbörcsökön élő moldvai csángóknak] köböl vagyon a’ Templomjok […]. Vagyon ott két ezüſt Kehely: jó a’ Plébánia ház-is
(1783 Molnár János)
[volt tanítványai] egy diszes ezüst kehelylyel fejezték ki hálájukat egykori derék nevelőjök iránt
(1887 Vasárnapi Újság)
Ma a legtöbb erdélyi khelderash [ti. a kelderás cigány népcsoporthoz tartozó] család rendelkezik ezüstkehellyel/ezüstkannával, ám egykor csak a vajdáknak lehetett, hiszen tisztségük jelvényei közé tartozott
(2009 Bari Károly)
ezüstkés főnév 4B8
az Öcsém ezüst kését hosszas tologatás után vettem el; mert kanalat magam csináltattam
(1795 Kazinczy Ferenc)
A dolgozószobában bőrpamlag, nagy hivatalnoki íróasztal, lúdtollak, régi tollszárak, levélvágó ezüstkés
(1967 Népszava nov. 26.)
[régen] az ezüstkések és -kanalak – majd a később megjelenő ezüstvillák – önálló darabokként készültek
(2001 Lakáskultúra)
ezüstlánc főnév 3A
[az] ezst lánczok, arany paſzomántokkal ékesített, vagy ezüsttel kivertt tsótárok igen ſzembetn bizonyságai voltak az Ásiai pompáskodásnak
(1806 Hazai Tudósítások)
vállamon ezüstláncon lógó arasznyi elefántcsont-kürt
(1901 Gárdonyi Géza)
A kislányok szüzességük jeleként még mindig ékes talizmánnal díszített ezüstláncot hordanak a nyakukban
(1997 Természet Világa)
ezüstóra főnév 6A
[a zsiványok] az arany és ezüst órákat, óra-lántzokat, és tzip-tsattokat el-ſzedték az úttzán men Személlyektl
(1792 Magyar Hírmondó)
régi arany, ezüst órákat, ékszereket veszek a legmagasabb árakon
(1899 Budapesti Hírlap)
Nagy János apjával együtt sétálgatott a Múzeum körúton, és a műegyetemi óra előtt megállva, ajándékul kapott ezüstóráját állította be
(2003 Népszabadság márc. 29.)
ezüstpohár főnév 5A
[Wartensleben tábornokné] nékem a minap egy ezüst poharat küldött, de azt még nem kaptam
(1788 Kazinczy László)
Pelargus öklében behorpadt az ezüstpohár
(1891 Jókai Mór)
a győri Xantus múzeum kifosztásakor több millió forint értéknek – aranyozott kelyheknek, ezüstpoharaknak és kanalaknak – veszett nyoma
(1997 Magyar Hírlap)
ezüstserleg főnév 3B
Nagy ezüſt ſellegböl iddogálván [töltötte az időt Szókratész]
(1791 Mátyus István)
Egy leány jelenik meg kis ezüst serlegekkel, és nagy zöld korsóval bort hoz
(1913 Móricz Zsigmond)
[a British Museum] a közelmúltban vásárolt mintegy kétmillió dollárért egy római ezüstserleget homoerotikus ábrával
(2002 Magyar Hírlap)
ezüstszelence főnév 6B
arany és ezüst szelentze
(1831 Hasznos Mulatságok)
vattával bélelt ezüst szelencében elhelyezem az oltári szentséget
(1930 Nyírő József)
Az asztalon ezüstszelence állt, az asszony kinyitotta, és kivett egy egyiptomi Dimitrino gyártmányú, hosszú cigarettát
(1985 Hegedüs Géza)
ezüsttál főnév 2A8
Jer’ hozzám, aranyból iſzol ott, ’s ezüſt tálakból eſzed a’ drága étkeket
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Apródok körülhordozták a kézmosó edényeket, azután arany és ezüst tálakon bevonult a lakoma
(1921 Szerb Antal)
A negyedik század második felében készült ezüsttálak […] a korabeli pannon művészet stílusjegyeit hordozzák magukon
(1995 Magyar Hírlap)
ezüsttálca főnév 6A
A L. [= Lendvay] urnak átnyujtott megtisztelő ajándékot egy csinos ezüst tálczán bemutatott smaragd gyürü tette
(1843 Honderű)
Belgiumban cincéreket ettem stanicliből, Párisban pedig osztrigát ezüsttálcáról
(1931 Kassák Lajos)
Miközben Szatmári a másik szobában rumot és poharakat készített egy ezüsttálcára, melyet rövid megfontolás után alpakkával váltott le, látogatója az íróasztalhoz ült
(1985 Eörsi István)
ezüsttányér főnév 4A2
más kenyeret enni nem akarna, hanem tsak a’ mellyet ezüſt tányéron nyujtanának néki
(1774 Vajda Sámuel)
vevődött selyemterítő az Úrasztalára, nemkülönben ezüsttányér és serleg az úrvacsorájához
(1857 Jókai Mór)
A hátrafelé nyilazó vadászó fejedelem a perzsa ezüsttányérok egyik igen kedvelt témája
(1996 Makkay János)
ezüsttárca főnév 6A
Az északi sarkutazók főbbjeinek ezüst tárcákban felirattal adják át az őket megillető nemzeti ajándékot
(1874 Fővárosi Lapok)
[Lilian] elővette kis ezüst tárcáját, cigarettát vett ki belőle, rágyújtott
(1925 Szini Gyula)
[a tolvaj] alig várta már, hogy a cigarettáit szépen elhelyezhesse a szőrmekereskedő ezüst tárcájába
(2009 Csaplár Vilmos)
ezüsttárgy főnév 2A
az iparos készitmények közül régi szokás szerint egyedül az arany s ezüst tárgyakra van némi ellenőrködés felállitva
(1847 Hetilap)
[a pénzügyminiszter] 1809-ben az „ezüstpátensben” minden ezüsttárgy beszolgáltatását rendeli el, kivételt csak kanalakkal, órákkal és pecsétnyomókkal tesz
(1933 Szekfű Gyula)
Bár a legutóbbi kutatások újólag valószínűsítették a Seuso-kincsek magyar eredetét, a kicsempészett ezüsttárgyak visszaszerzésére nincs sok remény
(1997 Magyar Hírlap)
ezüstvilla főnév 6A
Egy kis aſztalkát ez gyorsan meg terített, Ezüst villát, és kést, kanalat kéſzített
(1788 Gvadányi József)
Az asztalon nagy kétágú ezüstvilla is feküdt, látszólag csak dísznek
(1913 Barta Lajos)
gravírozni többnyire sima tárgyakba szokás, az ezüstvilla nyelétől az aranyszelence tetejéig
(1982 Népszava jún. 27.)
3.
ezüst- v. ezüstszínű szálakból (sodrott fonalból v. zsinórból) készült
ezüstcérna főnév 6A (átv is)
ezüst czérnával kivarrott [ernyő]
(1842 Pesti Hírlap)
egy ér, egy ezüst cérna kiválik, mint a foszló szövetből s egyre keskenyebb, keskenyebb a Bágy
(1899 Pesti Hírlap júl. 4.)
[a karácsonyfán] ragyognak az arany cérnán csüngő aranydiók, az ezüstcérnán csüngő ezüstdiók
(1915 Az Est dec. 25.)
Az arany- vagy ezüstcérnával hímzett zászlószalagokat szeretem
(1998 Népszava márc. 14.)
ezüstcsipke főnév 6B (jelzőként is)
[a halott] testére egy ezüst tsipkével prémezett kék posztó terítve
(1813 Kazinczy Ferenc levelezése)
Gyönyörü szép ezüstcsipkéket engedett át Andrássy Gézáné grófné [az iparművészeti kiállításra]
(1892 Budapesti Hírlap máj. 25.)
Az idézett rendelet […] néhány újdonságnak számító drága ruhafélét (nyusztprémes süveget, selyemövet, finom főrevalókat és a palástot) a csak nemesekhez illők közé sorolt az akkor divatba jött arany-, ezüstcsipke borításokkal együtt
(1997 Magyar néprajz)
ezüstpaszomány főnév 4A
[a velenceieknek] minden Kereskedéſek poſztóból, fképen iskarlátból, ſelyem árukból, tükör üvegekbl, arany ’s ezüst paſzományból [áll]
(1793 Sándor István)
A diplomaták frakkja külön tanulmány, az arany- és ezüstpaszomány elhelyezése és mennyisége az illető ur rangjával áll arányban
(1936 Pesti Hírlap nov. 28.)
[a 18. századtól] nemcsak az anyaga, minősége, hanem egyre gazdagabb készülete: szőr-, selyemzsinórozása, ezüstpaszománya […] adta a köznép soraiban is a mente rangját
(1997 Magyar néprajz)
ezüstrojt főnév 3A1
A’ Tiſzteknek kezekben buzogány villog; […] s kardjaiknak markolatján ezüst rojt veres és zld fonatékkal tsüng
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Kék takarót hoztak, ezüstrojtokkal, kék fátyolokat, lepleket, melyekkel bevonták a kis tisztaszobát
(1911 Kosztolányi Dezső)
[a] hölgy szűk szabású, ún.úgynevezett szultánnő fazonú fehér ruhát hordott égkék díszítéssel, övének végein ezüstrojtok libegtek
(1991 Kristóf Ildikó)
ezüstsujtás főnév 4A
2 röf ezüst Paſzomán. 6 röf ezüst Sujtás
(1828 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Violába játszó, piros posztóju atilláján sürü ezüstsujtás csillogott
(1900 Budapesti Hírlap aug. 21.)
A pruszlik világoskék, zöld stb.s a többi színű bársony vagy taft, rövid, fodros, arany vagy ezüst sujtással
(1979 NéprajziLex.)
ezüstzsinór főnév 4A1
rongyos ezüstsinórból font övecske
(1810 Kazinczy Ferenc)
alólról fölfelé keresztben arany és ezüst zsinorok huzódtak el, a’ kárpit fölé hálóként terülvén el
(1840 Athenaeum)
A legénységi ruhát színes gyapjúzsinór, a tisztit pedig arany- vagy ezüstzsinór díszítette
(1993 A magyarság kézikönyve)

Beállítások