ípül (1c1) l. épül

épül ige 1c1ípül (nyj)

1. tn ’〈építmény, épület(csoport) v. település〉 építési munkálatok révén (el)készül, ill. (fokozatosan) létrejön’ ❖ [az Eufrátesz] két felé ſzakaſztotta a’ vároſt, jol lehet ſok hidak épülvén rajta, ſzabadoſan lehet edgyik réſzéröl a’ máſikban járni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 133) | A kolostor és egyház nehéz faragott kövekből épült s igen csinos (1858 Xantus János 8531006, 168) | Amerikában elébb van meg a vasút s az autostráda, aztán épül a mentén a város (1937 Ignotus 2045030, 19) | [a turista] megtekintheti a reneszánsz stílusban épült várat is, ahol a késői gótika nyomai már-már alig fedezhetők fel (1970 Moyzes Ilona 2042009, 192) | Már épültek olyan lakótelepek, ahol az esővizet használják fel öntözésre, WC-öblítésre (1997 Lakáskultúra CD39) | A ház eredetileg téglából épült, aztán valaki elkezdte lebontani a falat. Alul kibukkant a csupasz deszka (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 206).

1a. ’〈vmilyen szerkezet, (alkat)részekből álló dolog, tárgy〉 vkinek a munkája által megvalósul, ill. kész, használható állapotba jut’ ❖ Némellyek a gusnak fonásán dolgoznak, A kévék kötésén többen fárodoznak, Ezek kalangyába a kévéket zárják, Azok büszkén épült asztagokat rakják (1777 Ányos Pál CD01) | gyász jelenet szinhelye lőn a huszthi mező. – Akasztófa épült ott (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Angliában is épültek [...] motorkocsik 42 atm. gőznyomásra, ezek azonban a Ganz-féle kocsik folytatásainak tekinthetők (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 313) | 1954–1962 között, 8 év alatt 744 db B–52 gép épült. Valamennyit a hadászati légierő kapta meg (1997 Tények könyve CD37).

1b. ’〈rendszer, folyamat, struktúra stb.〉 vkinek, vminek a közreműködése nyomán létrejön, kialakul’ ❖ [Hobeika azt hangoztatta, hogy] csínján kell bánni a felekezeti-vallási megoszlás szerint épült rendszer felszámolásával, nem szabad elhamarkodni a dolgot (1985 Magyar Nemzet okt. 19. C5236, 2) | [a Szovjetunió utódállamaiban] új tekintélyelvű struktúrák épülnek (1991 Magyar Nemzet dec. 20. C8366, [1]) | Új társadalmi és gazdasági szerkezet épül Magyarországon (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. (befejezett mn-i ign-i alakban) (/vál) ’〈annak kif-ére, hogy vmely ember v. állat alkata, teste vhogyan formálódik, alakul, olyanná válik, amilyen〉’ ❖ felette szép és jól épltt lovak (1789 Gvadányi József C1925, 74) | Óriás, de arányosan épült test, [...] minden mozdulatára mindenütt csak úgy futkároznak az izmok – mintha valami különös sötét csillogó fémből lenne remekbe gyúrva [a bokszoló] (1913 Moly Tamás CD10) | A gaur rendkívül erőteljesen épült, mélytörzsű vadtulok, amelynek lábai jól izmoltak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | nem is vagyok kövér. Hogy jól épült a testem? Szegény mama, mit szólna? (1979 Domahidy András 1036001, 18).

2. tn ’〈élőlény (része) v. jelenség〉 fejlődik, növekszik’ ❖ Tavaſz tájt tojásra hogy el-kéſzüllyenek [ti. a galambok], Lednekkel, köleſſel tartsd, hogy épüllyenek (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 73) | Kedves Gyermek ennyi idre! Jó Szlék’ jó Magzatja! Virágod magát jövendre Melly kedvesen mutatja! O nylly, éplly, remek tsemete! Nlly e’ nemes törzsökre! Kiket az ég veled ſzerete, Bóldog Szlék örökre! (1791 Szentjóbi Szabó László 7320008, 75) | Legalább is tíz napig épülni kell az olyan zsönge gabonának, hogy akkuráté ki lehessen venni: mi az igazi kár (1886 Jakab Ödön C2197, 18) | [Bergson szerint az anyag létezése] egy óriási épülő, önmagát teremtő életvilág (teremtő fejlődés) visszaesése, pusztulása (1910 Babits Mihály 9014138, 39) | [A hepatitiszfertőzés hatására a májban] kötőszövet keletkezik, mely folyamatosan épülve előbb-utóbb úgy körülveszi – összenyomja a még egészséges sejteket, hogy azok már nem képesek teljesíteni létfontosságú feladatukat (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. (tárgyragos határozóval is) (vál) ’〈lelki, szellemi, erkölcsi stb. szempontból〉(fokozatosan) fejlődik, magasabb szintre kerül vki’ ❖ Ollyan Munkát forditván-meg, a’ mellyet az Auktorok Fényes Auditoriom elött mondottak el, a’ ſzegény tudatlan Halgató ſemmit nem épül leg-ſzebben el-kongott Prédikátziojokból-is (1781 Gombási István C1883, §2[v]) | Péter megköszönte a jó akaratot, de valósággal keveset épülve a hallottakon, [...] a gazdag kereskedő házát elhagyta (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [A prédikáció] oly szép volt, mint a Mc. Leod úr beszéde tavaly, s mindnyájan nagyon épültünk általa (1868 Budapesti Szemle ford. C7545, 117) | minden véletlenül termett mese érdemes az elmondásra: amelyen fiatalok, öregek, vendégek, komák egyformán épülhetnének (1929 Krúdy Gyula CD54) | épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2b. ’〈közösség, intézmény stb.〉 fokozatosan (ki)alakul, ill. (ki)fejlődik’ ❖ A nemzet mulatná vélünk magát, ’s nevetne mikor mi egy máſnak előtte boſſzúſágokat mondanánk [irodalmi vitáinkban], de a tudomány, magyarſág azonba épülne (1779 Bessenyei György¹ C1082, 325) | szilárdul haladunk, javulunk, épülünk, közéletünk semmi ágazata sem marad hátra (1856 Vasárnapi Újság CD56) | az új német birodalom, a territoriumok halmazából álló választó-királyság, évről-évre épül, növekszik (1936 Váczy Péter CD42) | Hivatkoznék még egy nagyon alapvető dologra, amely egy épülő demokráciában szintén nagyon fontos [...]: maga a jogkövetés (1994 Országgyűlési Napló CD62).

3. tn épül vmire ’bizonyos körülmény(ek)re, feltétel(ek)re, adottság(ok)ra mint alapra támaszkodik vmi’ ❖ Tudja azt Tsáſzári F Herczegséged, hogy ſzemélye eránt való tiſzteletem régi, és nagy tulajdonságaira, ’s jeles tetteire éplt légyen (1810 Hazai és Külföldi Tudósítások C0195, 280) | Az intézet részvényekre épül; egy részvény ára 50 tallér (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A kínai államszemlélet az egyetemes monarchia korlátlanságának elvére épült (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | azok a szerkezetek, amelyek valamilyen kártyajátékra épülnek, egészen bizonyosan nyerőautomatának minősülnek (1995 Magyar Hírlap CD09) | a Dunántúl szőlőkultúrája antik (kelta-római) alapokra épült, Észak-Magyarországé viszont magyar eredetű (1999 Magyar néprajz CD47).

3a. épül vmin ’〈annak kif-ére, hogy vminek a létrejötte, kialakulása vmely lényeges feltételen, tényen alapul〉’ ❖ Ne gondold, mondám nékie, hogy bár miként fel indultamis haragomban, vaktában rohannyak a’ veſzedelemben, és hogy helyes okokan ne épüllyen reménſégem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 210) | A hitetlen férfinak rosz, fortélyos, és csaláson épült gondolkozásmódja bennünket félelemmel tölte el (1854 Teleki József² 8471007, 20) | Ausztria-Magyarország mai szerkezete a történeti fajok prevaleálásán [= túlsúlyban lételén], a németek s a magyarok hegemóniáján épül (1913 Blaskovich Sándor CD10) | Csak ez a módja, hogy [...] azt az egész sablónt megtanuljam, amelyen a francia zsurnalisztika épül (1929 Szomory Dezső 9683001, 112) | [a kultúrpolitika] a civil társadalom megerősödését akarja elősegíteni. Ez tevékenységének alapja. Ezen épülnek a professzionista kultúra nagy intézményei is – az egyetemektől és az akadémiától kezdve az operaházig (2001 Népszava júl. 14. C7464, melléklet 1).

3b. ’〈vmilyen szerkezet(ű intézmény, írásmű, dolog)〉 vmire alapozva v. vmilyen szempont szerint szerveződik, jön létre, ill. létezik’ ❖ két sorú versekkel éplt munka (1788 Gvadányi József C1936, XV) | [bizonyos tudományok vizsgálódásának tárgya] olly szövevényes, elágzó, hogy csak több élet ’s összesedett ’s egymásra épült értelem ’s vizsgálat fejtheték ki mai tökéletességekre (1830 Széchenyi István CD1501) | [a török birodalom] lassú süllyedéssel önmagába roskadt össze, s vele a társadalom is, amelyet megakadályozott abban, hogy alulról épülő, életképes kultúrszervezetet alakítson ki önmagából (1936 Hajnal István CD42) | [az egyetemi fesztivál] egy vetélkedő köré épül. A versenyben négyezer hallgató vesz részt (1994 Magyar Hírlap CD09) | a korcsoportokhoz fűződő normákat abban a folyamatban fogjuk megvizsgálni, hogy mit jelentett ifjúnak, felnőttnek, illetve öregnek lenni, s hogy az ezen állapotok köré épülő magatartási minták hogyan épültek egymásra (2000 Magyar néprajz CD47).

4. tn (/vál) ’〈beteg, gyenge, leromlott egészségű élőlény, kül. ember (vmely része)〉 gyógyul (vmiből), állapotában javul’ ❖ már jobb ſzemem épl (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 60) | Oltoványozáſra haſitsd-meg tetejét. Tégy haſadékokba ép ſzöllö-veſzſzöket, Meg-ládd majd épülni a’ romlott ſzöllöket (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 43) | Az asszony is épül. – Nem kuruzsló, bába, De kitanult orvos tette rája kezét (1853 Arany János CD01) | Nehezen épült, vissza-vissza esett betegségébe (1884 Gyarmathy Zsigáné C1951, 150) | A leány csakugyan épült, erősebb lett, a kék karikák eltűntek a szeme alól (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | Nem tudta, hogy gyógyul, saját gyógyulási folyamatának átélése is olyasfajta emlék volt, mint a Pestre való utazás: később és mással kapcsolatosan jött rá, mikor és milyen módon kezdett épülni Somos Aranka halálából (1964 Szabó Magda 9630002, 159).

5. tn épül vmibe v. vkibe (átv is) ’〈annak kif-ére, hogy vminek v. vkinek a részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé válik vmi〉’ ❖ úgy épültél tán belém, Mint Strassburg dómjába a gótika (1925 Reményik Sándor CD01) | Az algonkin indiánok pl. kétfajta harmadik személyt használnak. E nyelvi megkülönböztetés Whorf szerint világképükbe épült, meghatározza azt (1973 Hernádi Miklós 1066001, 33) | Bizonyos belénk épült mechanizmus hatására, ha bánat, gyász ér bennünket, szomorúak leszünk (1991 Lipcsey Attila CD17) | [Vírusos megbetegedés esetén] az idegen információt hordozó DNS a gazdasejt genomjába épül (1995 Természet Világa CD50).

6. tn (nyj) ’építési munkát folytat, végez(tet) vki; építkezik’ ❖ a sógornak fődhordani vótam, lá épűni akar, mer évát a báccsátu (1898 Magyar Nyelvőr C5240, 335) | ípüllök: építkezem (1906 Beke Ödön C6382, 23) | Éppen épűtem (= építkeztem) (1952 Ormánysági szótár C6860, 130) | Fábos János különben minden famunkához értő gazda volt. [...] Időnként, leginkább télidőben két-három társával összeállt és „épültek a községben.” (1953 Ethnographia C6051, 294) | Od van juo hel, ahun mast a Berke Jancsi ípül (1960 Magyar Nyelvőr C6011, 85).

6a. ts (nyj) ’〈épületet, kül. házat〉 épít v. építtet vki’ ❖ épül ’épít’ – Házat épűnek (1963 Magyar Nyelvőr C6014, [346]) | Ma is beszélik, hogy a molnárok könnyen „gazdultak”. „Szép nagy házakat épültek(1966 Varjú Sándor CD52) | Mi az máma házat épülni? Csak pénz kell hozzá, és lehet is húzni a falakat (1967 Népszabadság ápr. 12. C4817, 6) | a Festetics gróf épülte kiskastély [Vörsön] (1994 Szabad Föld ápr. 19. C8380, 5).

Ö: át~, be~, bele, fel~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~, újjá~.

Vö. CzF. épűl · épül; ÉrtSz.; TESz. ép; ÉKsz.; SzT. ~, épülendő, épülhet, épülő, épült, épültethetik; ÚMTsz.

ípül lásd épül
épül ige 1c1
ípül 1c1 (nyj)
1. tárgyatlan
〈építmény, épület(csoport) v. település〉 építési munkálatok révén (el)készül, ill. (fokozatosan) létrejön
[az Eufrátesz] két felé ſzakaſztotta a’ vároſt, jol lehet ſok hidak épülvén rajta, ſzabadoſan lehet edgyik réſzéröl a’ máſikban járni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A kolostor és egyház nehéz faragott kövekből épült s igen csinos
(1858 Xantus János)
Amerikában elébb van meg a vasút s az autostráda, aztán épül a mentén a város
(1937 Ignotus)
[a turista] megtekintheti a reneszánsz stílusban épült várat is, ahol a késői gótika nyomai már-már alig fedezhetők fel
(1970 Moyzes Ilona)
Már épültek olyan lakótelepek, ahol az esővizet használják fel öntözésre, WC-öblítésvécéöblítésre
(1997 Lakáskultúra)
A ház eredetileg téglából épült, aztán valaki elkezdte lebontani a falat. Alul kibukkant a csupasz deszka
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
1a.
〈vmilyen szerkezet, (alkat)részekből álló dolog, tárgy〉 vkinek a munkája által megvalósul, ill. kész, használható állapotba jut
Némellyek a gusnak fonásán dolgoznak, A kévék kötésén többen fárodoznak, Ezek kalangyába a kévéket zárják, Azok büszkén épült asztagokat rakják
(1777 Ányos Pál)
gyász jelenet szinhelye lőn a huszthi mező. – Akasztófa épült ott
(1855 Vasárnapi Újság)
Angliában is épültek [...] motorkocsik 42 atm.atmoszféra gőznyomásra, ezek azonban a Ganz-féle kocsik folytatásainak tekinthetők
(1930 TolnaiÚjLex.)
1954–1962 között, 8 év alatt 744 dbdarab B–52 gép épült. Valamennyit a hadászati légierő kapta meg
(1997 Tények könyve)
1b.
〈rendszer, folyamat, struktúra stb.〉 vkinek, vminek a közreműködése nyomán létrejön, kialakul
[Hobeika azt hangoztatta, hogy] csínján kell bánni a felekezeti-vallási megoszlás szerint épült rendszer felszámolásával, nem szabad elhamarkodni a dolgot
(1985 Magyar Nemzet okt. 19.)
[a Szovjetunió utódállamaiban] új tekintélyelvű struktúrák épülnek
(1991 Magyar Nemzet dec. 20.)
Új társadalmi és gazdasági szerkezet épül Magyarországon
(1996 Magyar Hírlap)
1c. (befejezett mn-i ign-i alakban) (/vál)
〈annak kif-ére, hogy vmely ember v. állat alkata, teste vhogyan formálódik, alakul, olyanná válik, amilyen〉
felette szép és jól épltt lovak
(1789 Gvadányi József)
Óriás, de arányosan épült test, [...] minden mozdulatára mindenütt csak úgy futkároznak az izmok – mintha valami különös sötét csillogó fémből lenne remekbe gyúrva [a bokszoló]
(1913 Moly Tamás)
A gaur rendkívül erőteljesen épült, mélytörzsű vadtulok, amelynek lábai jól izmoltak
(1929 Az állatok világa ford.)
nem is vagyok kövér. Hogy jól épült a testem? Szegény mama, mit szólna?
(1979 Domahidy András)
2. tárgyatlan
〈élőlény (része) v. jelenség〉 fejlődik, növekszik
Tavaſz tájt tojásra hogy el-kéſzüllyenek [ti. a galambok], Lednekkel, köleſſel tartsd, hogy épüllyenek
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Kedves Gyermek ennyi idre! Jó Szlék’ jó Magzatja! Virágod magát jövendre Melly kedvesen mutatja! O nylly, éplly, remek tsemete! Nlly e’ nemes törzsökre! Kiket az ég veled ſzerete, Bóldog Szlék örökre!
(1791 Szentjóbi Szabó László)
Legalább is tíz napig épülni kell az olyan zsönge gabonának, hogy akkuráté ki lehessen venni: mi az igazi kár
(1886 Jakab Ödön)
[Bergson szerint az anyag létezése] egy óriási épülő, önmagát teremtő életvilág (teremtő fejlődés) visszaesése, pusztulása
(1910 Babits Mihály)
[A hepatitiszfertőzés hatására a májban] kötőszövet keletkezik, mely folyamatosan épülve előbb-utóbb úgy körülveszi – összenyomja a még egészséges sejteket, hogy azok már nem képesek teljesíteni létfontosságú feladatukat
(1998 Magyar Hírlap)
2a. (tárgyragos határozóval is) (vál)
〈lelki, szellemi, erkölcsi stb. szempontból〉 (fokozatosan) fejlődik, magasabb szintre kerül vki
Ollyan Munkát forditván-meg, a’ mellyet az Auktorok Fényes Auditoriom elött mondottak el, a’ ſzegény tudatlan Halgató ſemmit nem épül leg-ſzebben el-kongott Prédikátziojokból-is
(1781 Gombási István)
Péter megköszönte a jó akaratot, de valósággal keveset épülve a hallottakon, [...] a gazdag kereskedő házát elhagyta
(1858 Vasárnapi Újság)
[A prédikáció] oly szép volt, mint a Mc. Leod úr beszéde tavaly, s mindnyájan nagyon épültünk általa
(1868 Budapesti Szemle ford.)
minden véletlenül termett mese érdemes az elmondásra: amelyen fiatalok, öregek, vendégek, komák egyformán épülhetnének
(1929 Krúdy Gyula)
épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2b.
〈közösség, intézmény stb.〉 fokozatosan (ki)alakul, ill. (ki)fejlődik
A nemzet mulatná vélünk magát, ’s nevetne mikor mi egy máſnak előtte boſſzúſágokat mondanánk [irodalmi vitáinkban], de a tudomány, magyarſág azonba épülne
(1779 Bessenyei György¹)
szilárdul haladunk, javulunk, épülünk, közéletünk semmi ágazata sem marad hátra
(1856 Vasárnapi Újság)
az új német birodalom, a territoriumok halmazából álló választó-királyság, évről-évre épül, növekszik
(1936 Váczy Péter)
Hivatkoznék még egy nagyon alapvető dologra, amely egy épülő demokráciában szintén nagyon fontos [...]: maga a jogkövetés
(1994 Országgyűlési Napló)
3. tárgyatlan épül vmire
bizonyos körülmény(ek)re, feltétel(ek)re, adottság(ok)ra mint alapra támaszkodik vmi
Tudja azt Tsáſzári F Herczegséged, hogy ſzemélye eránt való tiſzteletem régi, és nagy tulajdonságaira, ’s jeles tetteire éplt légyen
(1810 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az intézet részvényekre épül; egy részvény ára 50 tallér
(1858 Vasárnapi Újság)
A kínai államszemlélet az egyetemes monarchia korlátlanságának elvére épült
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
azok a szerkezetek, amelyek valamilyen kártyajátékra épülnek, egészen bizonyosan nyerőautomatának minősülnek
(1995 Magyar Hírlap)
a Dunántúl szőlőkultúrája antik (kelta-római) alapokra épült, Észak-Magyarországé viszont magyar eredetű
(1999 Magyar néprajz)
3a. épül vmin
〈annak kif-ére, hogy vminek a létrejötte, kialakulása vmely lényeges feltételen, tényen alapul〉
Ne gondold, mondám nékie, hogy bár miként fel indultamis haragomban, vaktában rohannyak a’ veſzedelemben, és hogy helyes okokan ne épüllyen reménſégem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A hitetlen férfinak rosz, fortélyos, és csaláson épült gondolkozásmódja bennünket félelemmel tölte el
(1854 Teleki József²)
Ausztria-Magyarország mai szerkezete a történeti fajok prevaleálásán [= túlsúlyban lételén], a németek s a magyarok hegemóniáján épül
(1913 Blaskovich Sándor)
Csak ez a módja, hogy [...] azt az egész sablónt megtanuljam, amelyen a francia zsurnalisztika épül
(1929 Szomory Dezső)
[a kultúrpolitika] a civil társadalom megerősödését akarja elősegíteni. Ez tevékenységének alapja. Ezen épülnek a professzionista kultúra nagy intézményei is – az egyetemektől és az akadémiától kezdve az operaházig
(2001 Népszava júl. 14.)
3b.
〈vmilyen szerkezet(ű intézmény, írásmű, dolog) vmire alapozva v. vmilyen szempont szerint szerveződik, jön létre, ill. létezik
két sorú versekkel éplt munka
(1788 Gvadányi József)
[bizonyos tudományok vizsgálódásának tárgya] olly szövevényes, elágzó, hogy csak több élet ’s összesedett ’s egymásra épült értelem ’s vizsgálat fejtheték ki mai tökéletességekre
(1830 Széchenyi István)
[a török birodalom] lassú süllyedéssel önmagába roskadt össze, s vele a társadalom is, amelyet megakadályozott abban, hogy alulról épülő, életképes kultúrszervezetet alakítson ki önmagából
(1936 Hajnal István)
[az egyetemi fesztivál] egy vetélkedő köré épül. A versenyben négyezer hallgató vesz részt
(1994 Magyar Hírlap)
a korcsoportokhoz fűződő normákat abban a folyamatban fogjuk megvizsgálni, hogy mit jelentett ifjúnak, felnőttnek, illetve öregnek lenni, s hogy az ezen állapotok köré épülő magatartási minták hogyan épültek egymásra
(2000 Magyar néprajz)
4. tárgyatlan (/vál)
〈beteg, gyenge, leromlott egészségű élőlény, kül. ember (vmely része) gyógyul (vmiből), állapotában javul
már jobb ſzemem épl
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Oltoványozáſra haſitsd-meg tetejét. Tégy haſadékokba ép ſzöllö-veſzſzöket, Meg-ládd majd épülni a’ romlott ſzöllöket
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Az asszony is épül. – Nem kuruzsló, bába, De kitanult orvos tette rája kezét
(1853 Arany János)
Nehezen épült, vissza-vissza esett betegségébe
(1884 Gyarmathy Zsigáné)
A leány csakugyan épült, erősebb lett, a kék karikák eltűntek a szeme alól
(1900 Mikszáth Kálmán)
Nem tudta, hogy gyógyul, saját gyógyulási folyamatának átélése is olyasfajta emlék volt, mint a Pestre való utazás: később és mással kapcsolatosan jött rá, mikor és milyen módon kezdett épülni Somos Aranka halálából
(1964 Szabó Magda)
5. tárgyatlan épül vmibe v. vkibe (átv is)
〈annak kif-ére, hogy vminek v. vkinek a részévé, alkotóelemévé, összetevőjévé válik vmi〉
úgy épültél tán belém, Mint Strassburg dómjába a gótika
(1925 Reményik Sándor)
Az algonkin indiánok pl.például kétfajta harmadik személyt használnak. E nyelvi megkülönböztetés Whorf szerint világképükbe épült, meghatározza azt
(1973 Hernádi Miklós)
Bizonyos belénk épült mechanizmus hatására, ha bánat, gyász ér bennünket, szomorúak leszünk
(1991 Lipcsey Attila)
[Vírusos megbetegedés esetén] az idegen információt hordozó DNSdezoxiribonukleinsav a gazdasejt genomjába épül
(1995 Természet Világa)
6. tárgyatlan (nyj)
építési munkát folytat, végez(tet) vki; építkezik
a sógornak fődhordani vótam, lá épűni akar, mer évát a báccsátu
(1898 Magyar Nyelvőr)
ípüllök: építkezem
(1906 Beke Ödön)
Éppen épűtem (= építkeztem)
(1952 Ormánysági szótár)
Fábos János különben minden famunkához értő gazda volt. [...] Időnként, leginkább télidőben két-három társával összeállt és „épültek a községben.”
(1953 Ethnographia)
Od van juo hel, ahun mast a Berke Jancsi ípül
(1960 Magyar Nyelvőr)
6a. tárgyas (nyj)
〈épületet, kül. házat〉 épít v. építtet vki
épül ’épít’ – Házat épűnek
(1963 Magyar Nyelvőr)
Ma is beszélik, hogy a molnárok könnyen „gazdultak”. „Szép nagy házakat épültek
(1966 Varjú Sándor)
Mi az máma házat épülni? Csak pénz kell hozzá, és lehet is húzni a falakat
(1967 Népszabadság ápr. 12.)
a Festetics gróf épülte kiskastély [Vörsön]
(1994 Szabad Föld ápr. 19.)
Vö. CzF. épűl · épül; ÉrtSz.; TESz. ép; ÉKsz.; SzT. ~, épülendő, épülhet, épülő, épült, épültethetik; ÚMTsz.

Beállítások