aráb ( mnI. 13A és fnII. 3A1) l. arab

arab mn és fn  aráb

I. mn 13A

1. ’az Arab-félszigeten, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő, sémi nyelvet beszélő, barna bőrű 〈nép (egy csoportja)〉’ ❖ E hagyományok szerint az arab nép három törzsből áll (1893 PallasLex. CD02) | arab törzsek törnek be, egy új próféta hívei, Szíriába (1940 Németh László² 9485011, 84) | az arab népek […] önálló állami életüket valósítják meg (1959 Forgács Marcell 2056032, 64).

1a. ’ehhez a néphez tartozó 〈személy〉’ ❖ Az Arab Borbélyok […] mer víg és tréfás emberek (1795 Sándor István 7287064, 64) | Egy szép arab herczeg jött (1834 Vajda Péter 8504005, 68) | Az aráb hajadonok […] példányképei a női szépségnek (1854 Fényes Elek C1749, 216) | a sok gúny és gyülölség közepett némán állanak, mint az arab bölcs (1912 Kende Ferenc CD10) | lefátyolozott arab asszony (1941 Havas Endre 9230038, 54) | arab szőnyegárusok (1967 Bajomi Lázár Endre 9016001, 6).

2. ’e nép által beszélt, a délnyugati sémi nyelvek közé tartozó 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó〉’ ❖ Illyés János […] a’ Római Kollégyiomban Zsidó és Arab nyelv’ meſtere vólt (1798 Molnár János 7445016, 98) | Az új-török költők is visszasírják arab szavaikat (1933 Kosztolányi Dezső CD10) | a horvát Hadrović családnév […] végső forrása az arab hajdar ’oroszlán’ (1999 Kiss Lajos² CD30).

2a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’e nyelven’ ❖ tudok e arabul (1802 Molnár János 7445028, 93) | az arábul van irva (1873 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1975, 163) | Folyékonyan beszél arabul (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’e nyelv lejegyzésére való 〈betű, írás〉’ ❖ római vagy arab betükkel van-e […] fölirva (1859 Kemény Zsigmond 8235017, 115) | a délarab és arameus írásjelek nyomán kialakult az arab írás (1944 Germanus Gyula 9189002, 6) | a görög, héber, arab abc-ből vett betűk (1985 Orosz István 2003003, 357).

2c. ’e nyelven írott 〈mű〉’ ❖ ha majd a régi perzsa, örmény és arab évkönyvek bővebben felkuttatnak [!] (1860 Horváth Mihály 8189002, 10) | Beirutban megjelenő „Alriad” arab ujság vezércikket közöl a libanoni zsidó bevándorlásról (1935 Zsidó Szemle 2140001, 11) | időmértékes viszont nemcsak számos indoeurópai nép verselése, Görögországtól Indiáig, hanem az arab vers is (1961 Gáldi László 9167001, 11) | nem tartom valószínűnek, hogy a rólunk szóló arab források honfoglalás előtti állapotokról szólnának (1977 László Gyula¹ 9384001, 223).

3. ’e nép kultúrájában létrejött, hozzá tartozó 〈tudomány, művészet stb.〉’ ❖ a következő fejedelmek, kik azt [ti. a gyulafehérvári templomot] a török uralom alatt helyreállíttaták, az arab építészet sajátságait toldozák a gót alapzathoz, kígyós oszlopokat s mór faragványokat (1851 Jókai Mór CD18) | azt szeretném, hogy énekeljen valamiféle arab melódiákat (1889 Justh Zsigmond 8213008, 269) | Az arab matematikát Leonardo Pisano […] Liber Abaci című 1202. megjelent könyvében ismertette (1911 RévaiNagyLex. C5697, 344) | [Bartók] vissza akart térni Afrikába, az arab zene további tanulmányozására (1976 Lampert Vera CD30) | Nagy hatással volt a skolasztika fejlődésére az arab és a zsidó filozófia is (1977 Gecse Gusztáv 1057007, 331).

3a. arab szám ’〈a római számírással szemben:〉 a helyértékes, rendsz. tízes számrendszernek ma ált. haszn. vmely számjegye (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)’ ❖ Az Arab Számok tsak a XIII Században jöttek Európába (1801 Sándor István 7287102, 116) | a zsiros ingü [gulyások] … az arabszámokat nem ismerik, mégis pontos számot adnak (1846 Pesti Divatlap C5838, 491) | az arab számokat […] csak a XVI. sz.-ban fogadják be általánosabban az Alpokon innen az esetlen római számrendszer helyett és a számítás műveleteit még sokáig rekeszekre osztott asztalkákra helyezett pénzdarabokkal végzik (1936 Hajnal István CD42) | Ekkor a „bevallás fajtája” kódnégyzetébe 2-es arab szám kerül (1998 Magyar Hírlap CD09) arab számjegy ’ua.’ ❖ az arab számjegyek használata a feliratokban nálunk csakis a 14-dik században kezdett divatba jönni (1869 Orbán Balázs CD22) | Harminczhat esztendeje görnyed egyazon könyv fölött s irja be abba milliard kombináczióban ugyanazt a tiz arab számjegyet (1893 Kozma Andor C2788, 79) | [II. Szilveszter pápának] tulajdonítják az arab számjegyek behozatalát az európai közéletbe (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 75).

3b. ’e népre jellemző, náluk szokásos’ ❖ Az Arab ſorbet […] igy kéſzíttetik (1783 Molnár János 7445003, 176) | arab kényelemmel nyujtódzott el divánján (1874 Mikszáth Kálmán C3131, 95) | arab ruhába öltözött (1998 Paczolay Gyula CD30) | nem elég a békés együttéléshez az, ha Barak [ti. az izraeli miniszterelnök] arab étteremben ebédel és arab ételt eszik (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (főként) e nép által lakott 〈ország, terület, település〉’ ❖ a’ békes vándor e’ rendetlen országban nem biztosabb, mind az arab pusztákon (1839 Jósika Miklós 8212008, 32) | [a] törökök, kik az arab birodalmat fölfordíták (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504004, 77) | az éjszakát egy édes kis arab faluban töltöttem (1926 Surányi Miklós CD10) | Az a nézet alakult ki, hogy az arab országokban óriási örömet fog kiváltani a tengelyhatalmak megértő magatartása (1942 Függetlenség 2203002, 2) | az arab világ az imperializmus beavatkozása következtében számos részre tagolódott (1959 Forgács Marcell 2056032, 59).

4a. ’az Arab-félszigeten kitenyésztett, kecses formájú, könnyed mozgású, kitartó 〈lófajta〉, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉’ ❖ Az Angoly lovak mindenütt híresek, ’s az Arab lovaktól mondatnak ſzármazni (1793 Sándor István 7287032, 304) | visz a szél lábu arabmén (1827 Vörösmarty Mihály C4534, 367) | arab fajtáju szürke paripát (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 83) | eredeti arab kanczákból ménest állított (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | látta az arab lovak tenyésztésének ragyogó eredményeit (1997 Magyar Hírlap CD09) arab telivér ’olyan 〈lófajta〉, melynek egyedei kizárólag ilyen lovaktól származnak, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉’ ❖ a lófajnak fajtái az angol telivér, arab telivér, ardeni stb. (1913 RévaiNagyLex. C5703, 150) | A [gyász]menetben feltűnt a volt uralkodó kedvenc lova, egy fehér arab telivér (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. arab gumi (rég) ’gumiarábikum’ ❖ Végy … porrá tört arab gumit (1835 Vajda Péter C4659, 78) | Az arab gummi legfehérebb és legtisztább fajtáit a likőr-gyártásban és a selyem-kelmék és csipkék csinozására használják (1911 RévaiNagyLex. C5697, 778) arab mézga (rég) ’ua.’ ❖ Végy … porrá tört arab mézgát (1835 Vajda Péter C4659, 78) | a két levágott göndör tincset […] arab mézgával odaragasztotta Gyurica felső ajkára (1891 Jókai Mór CD18) | Arab mézga […]. Többféle akácfának (Acacia) belsejéből kiszivárgó bomlástermék, melynek a fa maga már hasznát nem veheti, de az ember hasznára fordítja (1893 PallasLex. CD02, 2).

II. fn 3A1

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az Arab-félszigeten, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő, sémi nyelvet beszélő, barna bőrű nép (egy csoportja)’ ❖ Igy tartják az Arabok-is az  juhaikat (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 32) | Az arabok az íbisz husát örömest eszik, noha minden más husevő állatot utálnak (1847 Peregriny Elek 8360012, 206) | A tevét az arabok teherhordásra használják (1921 Nagy Lajos 9472033, 97) | [827-ben] a történelem egy másik mozgékony és eszes népe, az arabok kísérelték meg a Föld sugarának megmérését (1970 M. Zemplén Jolán–Egyed László CD30).

1a. (ne-vel) ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ De olly vad tüzet hányt a’ két arab szeme, hogy ezen jó emberek okosabbnak vélték a’ hallgatást (1834 Vajda Péter 8504006, 106) | Az arabok rémülten néztek össze s egyikük megszólalt (1921 Tóth Árpád ford.–Maupassant 9720039, 48) | [a bizánci császárok] közt voltak parasztok, rabszolgák, sőt egy arab is (1940 Németh László² 9485011, 56) | Hát ez az arab hogy került ide? (1985 Sütő András 9620022, 61).

2. ’az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába, a délnyugati sémi nyelvek közé tartozó nyelv, ill. ennek vmelyik nyelvjárása’ ❖ [Berberia lakosainak] fő nyelvek a’ török, arab és a’ kabyli (1831 Zádor Elek 8532009, 152) | [Beregszászi] nyelvünket a héberrel, arabbal, perzsával, de legfőképpen a törökkel rokonította (1937 Zsirai Miklós C4981, 496) | Az egyiptomi arabban a megnyilatkozás elején mássalhangzónak kell állnia (1973 Antal László–Lotz János ford.–Lotz 1096001, 24).

3. (rég) ’az Arab-félszigeten kitenyésztett, kecses formájú, könnyed mozgású, kitartó fajtájú ló’ ❖ Lába tört az arabnak. Ihol négyszáz arany oda (1847 Czakó Zsigmond 8073003, 325) | ekkor arabja … dagasztá a jegeshavat, tánczolt (1858 Kemény Zsigmond C2609, 16) | [a vadászaton] az Abdelkader arabomon ültem (1860 Jókai Mór C2253, 81).

J: arábiai, arabs, arabus.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

aráb lásd arab
arab melléknév és főnév
aráb I. 13A II. 3A1
I. melléknév 13A
1.
az Arab-félszigeten, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő, sémi nyelvet beszélő, barna bőrű 〈nép (egy csoportja)
E hagyományok szerint az arab nép három törzsből áll
(1893 PallasLex.)
arab törzsek törnek be, egy új próféta hívei, Szíriába
(1940 Németh László²)
az arab népek […] önálló állami életüket valósítják meg
(1959 Forgács Marcell)
1a.
ehhez a néphez tartozó 〈személy〉
Az Arab Borbélyok […] mer víg és tréfás emberek
(1795 Sándor István)
Egy szép arab herczeg jött
(1834 Vajda Péter)
Az aráb hajadonok […] példányképei a női szépségnek
(1854 Fényes Elek)
a sok gúny és gyülölség közepett némán állanak, mint az arab bölcs
(1912 Kende Ferenc)
lefátyolozott arab asszony
(1941 Havas Endre)
arab szőnyegárusok
(1967 Bajomi Lázár Endre)
2.
e nép által beszélt, a délnyugati sémi nyelvek közé tartozó 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó〉
Illyés János […] a’ Római Kollégyiomban Zsidó és Arab nyelv’ meſtere vólt
(1798 Molnár János)
Az új-török költők is visszasírják arab szavaikat
(1933 Kosztolányi Dezső)
a horvát Hadrović családnév […] végső forrása az arab hajdar ’oroszlán’
(1999 Kiss Lajos²)
2a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
e nyelven
tudok e arabul
(1802 Molnár János)
az arábul van irva
(1873 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
Folyékonyan beszél arabul
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
e nyelv lejegyzésére való 〈betű, írás〉
római vagy arab betükkel van-e […] fölirva
(1859 Kemény Zsigmond)
a délarab és arameus írásjelek nyomán kialakult az arab írás
(1944 Germanus Gyula)
a görög, héber, arab abc-ből vett betűk
(1985 Orosz István)
2c.
e nyelven írott 〈mű〉
ha majd a régi perzsa, örmény és arab évkönyvek bővebben felkuttatnak [!]
(1860 Horváth Mihály)
Beirutban megjelenő „Alriad” arab ujság vezércikket közöl a libanoni zsidó bevándorlásról
(1935 Zsidó Szemle)
időmértékes viszont nemcsak számos indoeurópai nép verselése, Görögországtól Indiáig, hanem az arab vers is
(1961 Gáldi László)
nem tartom valószínűnek, hogy a rólunk szóló arab források honfoglalás előtti állapotokról szólnának
(1977 László Gyula¹)
3.
e nép kultúrájában létrejött, hozzá tartozó 〈tudomány, művészet stb.〉
a következő fejedelmek, kik azt [ti. a gyulafehérvári templomot] a török uralom alatt helyreállíttaták, az arab építészet sajátságait toldozák a gót alapzathoz, kígyós oszlopokat s mór faragványokat
(1851 Jókai Mór)
azt szeretném, hogy énekeljen valamiféle arab melódiákat
(1889 Justh Zsigmond)
Az arab matematikát Leonardo Pisano […] Liber Abaci című 1202. megjelent könyvében ismertette
(1911 RévaiNagyLex.)
[Bartók] vissza akart térni Afrikába, az arab zene további tanulmányozására
(1976 Lampert Vera)
Nagy hatással volt a skolasztika fejlődésére az arab és a zsidó filozófia is
(1977 Gecse Gusztáv)
3a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
arab szám
〈a római számírással szemben:〉 a helyértékes, rendsz. tízes számrendszernek ma ált. haszn. vmely számjegye (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Az Arab Számok tsak a XIII Században jöttek Európába
(1801 Sándor István)
a zsiros ingü [gulyások] … az arabszámokat nem ismerik, mégis pontos számot adnak
(1846 Pesti Divatlap)
az arab számokat […] csak a XVI. sz.század-ban fogadják be általánosabban az Alpokon innen az esetlen római számrendszer helyett és a számítás műveleteit még sokáig rekeszekre osztott asztalkákra helyezett pénzdarabokkal végzik
(1936 Hajnal István)
Ekkor a „bevallás fajtája” kódnégyzetébe 2-es arab szám kerül
(1998 Magyar Hírlap)
arab számjegy
ua.
az arab számjegyek használata a feliratokban nálunk csakis a 14-dik században kezdett divatba jönni
(1869 Orbán Balázs)
Harminczhat esztendeje görnyed egyazon könyv fölött s irja be abba milliard kombináczióban ugyanazt a tiz arab számjegyet
(1893 Kozma Andor)
[II. Szilveszter pápának] tulajdonítják az arab számjegyek behozatalát az európai közéletbe
(1929 TolnaiÚjLex.)
3b.
e népre jellemző, náluk szokásos
Az Arab ſorbet […] igy kéſzíttetik
(1783 Molnár János)
arab kényelemmel nyujtódzott el divánján
(1874 Mikszáth Kálmán)
arab ruhába öltözött
(1998 Paczolay Gyula)
nem elég a békés együttéléshez az, ha Barak [ti. az izraeli miniszterelnök] arab étteremben ebédel és arab ételt eszik
(2000 Magyar Hírlap)
4.
(főként) e nép által lakott 〈ország, terület, település〉
a’ békes vándor e’ rendetlen országban nem biztosabb, mind az arab pusztákon
(1839 Jósika Miklós)
[a] törökök, kik az arab birodalmat fölfordíták
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
az éjszakát egy édes kis arab faluban töltöttem
(1926 Surányi Miklós)
Az a nézet alakult ki, hogy az arab országokban óriási örömet fog kiváltani a tengelyhatalmak megértő magatartása
(1942 Függetlenség)
az arab világ az imperializmus beavatkozása következtében számos részre tagolódott
(1959 Forgács Marcell)
4a.
az Arab-félszigeten kitenyésztett, kecses formájú, könnyed mozgású, kitartó 〈lófajta〉, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉
Az Angoly lovak mindenütt híresek, ’s az Arab lovaktól mondatnak ſzármazni
(1793 Sándor István)
visz a szél lábu arabmén
(1827 Vörösmarty Mihály)
arab fajtáju szürke paripát
(1854 Podmaniczky Frigyes)
eredeti arab kanczákból ménest állított
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
látta az arab lovak tenyésztésének ragyogó eredményeit
(1997 Magyar Hírlap)
arab telivér
olyan 〈lófajta〉, melynek egyedei kizárólag ilyen lovaktól származnak, ill. ilyen fajtájú 〈ló〉
a lófajnak fajtái az angol telivér, arab telivér, ardeni stb.s a többi
(1913 RévaiNagyLex.)
A [gyász]menetben feltűnt a volt uralkodó kedvenc lova, egy fehér arab telivér
(1999 Magyar Hírlap)
4b.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
arab gumi (rég)
Végy … porrá tört arab gumit
(1835 Vajda Péter)
Az arab gummi legfehérebb és legtisztább fajtáit a likőr-gyártásban és a selyem-kelmék és csipkék csinozására használják
(1911 RévaiNagyLex.)
arab mézga (rég)
ua.
Végy … porrá tört arab mézgát
(1835 Vajda Péter)
a két levágott göndör tincset […] arab mézgával odaragasztotta Gyurica felső ajkára
(1891 Jókai Mór)
Arab mézga […]. Többféle akácfának (Acacia) belsejéből kiszivárgó bomlástermék, melynek a fa maga már hasznát nem veheti, de az ember hasznára fordítja
(1893 PallasLex.)
II. főnév 3A1
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az Arab-félszigeten, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten élő, sémi nyelvet beszélő, barna bőrű nép (egy csoportja)
Igy tartják az Arabok-is az  juhaikat
(1780 Magyar Hírmondó)
Az arabok az íbisz husát örömest eszik, noha minden más husevő állatot utálnak
(1847 Peregriny Elek)
A tevét az arabok teherhordásra használják
(1921 Nagy Lajos)
[827-ben] a történelem egy másik mozgékony és eszes népe, az arabok kísérelték meg a Föld sugarának megmérését
(1970 M. Zemplén Jolán–Egyed László)
1a. (ne-vel)
e néphez tartozó személy, kül. férfi
De olly vad tüzet hányt a’ két arab szeme, hogy ezen jó emberek okosabbnak vélték a’ hallgatást
(1834 Vajda Péter)
Az arabok rémülten néztek össze s egyikük megszólalt
(1921 Tóth Árpád ford.Maupassant)
[a bizánci császárok] közt voltak parasztok, rabszolgák, sőt egy arab is
(1940 Németh László²)
Hát ez az arab hogy került ide?
(1985 Sütő András)
2.
az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába, a délnyugati sémi nyelvek közé tartozó nyelv, ill. ennek vmelyik nyelvjárása
[Berberia lakosainak] fő nyelvek a’ török, arab és a’ kabyli
(1831 Zádor Elek)
[Beregszászi] nyelvünket a héberrel, arabbal, perzsával, de legfőképpen a törökkel rokonította
(1937 Zsirai Miklós)
Az egyiptomi arabban a megnyilatkozás elején mássalhangzónak kell állnia
(1973 Antal László–Lotz János ford.Lotz)
3. (rég)
az Arab-félszigeten kitenyésztett, kecses formájú, könnyed mozgású, kitartó fajtájú ló
Lába tört az arabnak. Ihol négyszáz arany oda
(1847 Czakó Zsigmond)
ekkor arabja … dagasztá a jegeshavat, tánczolt
(1858 Kemény Zsigmond)
[a vadászaton] az Abdelkader arabomon ültem
(1860 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások