árny fn 2A

1. (vál) ’megvilágított térben a fényt elfogó test mögött látható sötétebb folt, felület’ ❖ ? Árny. Árnyék (1813 Mondolat C3202, 53) | [a temetőben] a fák és keresztek hosszú, sötét árnyat vetének (1846 Petőfi Sándor C3509, 39) | minél ragyogóbb és intensivebb a világosság, annál sötétebbnek kell lennie az árnynak (1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia C4560, 226) | Plasztikus hatást, perspektivát fénnyel és árnnyal hozunk ki (1914 Karinthy Frigyes 9309019, 63) | Az éles orr fenyegető árnya rávetült a deszkafalra (1954 Vidor Miklós 9778003, 343) | az épületen – a vasbeton-üveg csodán – félelmes iramban végigfut egy árny […]: egy vadászsólyom árnya (1979 Esterházy Péter 9129001, 25) előreveti az árnyát vmi ’〈rendsz. vmely kellemetlen, nemkívánatos eseménynek〉 mutatkoznak az előjelei, bekövetkeztét sejteni lehet’ ❖ előre vetette árnyát a pár év mulva bekövetkezett […] északkeleti háború (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 430) | már előreveti árnyát az elsivárosodás és a személyiség teljes széthullása (1957 Benedek István 9041009, 274) árnyat vet vkire, vmire a) (ritk) ’kedvezőtlen színben tüntet fel vkit v. vmit’ ❖ fiatal leányok, […] a rágalmazás csunya egy hibátok. Ne is ereszszétek soha nyelvetekre, Mert árnyat vet legszebb erényeitekre (1857–1867 Szulik József 8455008, 160) | [egy] külföldön is előnyösen ismert tud. egyesület bukása árnyat vetne jó hirnevünkre (1892 Ethnographia C0131, 211) | A tavaszi jelenet nem vet különösebb árnyat Halász Péter jellemére (1979 Tandori Dezső 9703051, 161) b) ’vminek az élvezetét, örömét, szépségét megrontja’ ❖ A testi szenvedés sem tudott árnyat vetni az ő élénk természetére (1885 Vadnay Károly C3609, 193) | mig itt boldog vagyok nálad. Már előre vet rám árnyat A búcsú, a válás (1895 Palágyi Lajos 8348026, 82) | [az] ünnepségre súlyos árnyat vet a szocialista politikus meggyilkolása (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’vkinek állandó, elválaszthatatlan kísérője, társa’ ❖ árnyad vagyok én s kisérlek szüntelen (1877 Darmay Viktor C1353, 48) | Te vagy sugár, te vagy fény, Én a kisérőd, az árnyad (1911 Újság 2112001, 1).

2. ’napsütéstől védett, hűvösebb, árnyékos hely’ ❖ kazlaimnak árnya hívesebb (1815 Berzsenyi Dániel 8054106, 123) | a’ kellemetes völgy’ árnyában lakik egy remete (1817 Gombos Imre C1885, 3) | pamlagok és nyugszékek rejteztek az exotikus liget illatos árnyában (1852 Kuthy Lajos 8261007, 16) | szobájuk árnya (1916 Kosztolányi Dezső 9359081, 7) | Erdők árnya (1967 Lakatos István ford.–Vergilius 9376015, 213).

3. (birtokszóként) ’vminek védelmező, biztonságot adó, ill. nyomasztó v. fenyegető közelsége’ ❖ készen találja a védszárnyakat, mellyeknek árnyában, kívánom olly tiszta elégültséggel éldelje azokat a rég nélkülezett érzelmeket, aminőt […] hűsége igen megérdemlene (1840 Kossuth Lajos CD32) | halál árnya Leng örökre fölötte (1859 Thaly Kálmán C4130, 78) | a kik Hatalmatok árnyában aluvának (1867 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | [a] bástyafalak biztos árnyai alá [szöktek] (1880 Frankenburg Adolf C1764, 182) | a börtön árnya (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 43) | a siker árnyában elszunnyad az erő (1928 Móricz Zsigmond CD01) | a büntetés árnya stabilabbá tette a játékosok önuralmát (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birtokszóként) (ritk, átv is) ’vminek a takarása, fedezéke’ ❖ Ama bokor árnyából néztelek (1867 Rákosi Jenő ford. C3730, 225) | Alkonyatkor bújj hozzám, liliom: vállam árnya: oltalom (1956–1965 Nagy László² 9473074, 34).

3b. (rég, ritk) ’a nyilvánosságtól elzárt helyzet, elvonultság, visszavonultság’ ❖ a’ Bölcs’ nyugalma háboríthatatlan A’ Pesti bálban ’s csörtetés között, Mint a’magányos rejtek’ árnyain (1815 Berzsenyi Dániel 8054106, 124) | Mink Ez árnyba meghuzódtunk, kedvesem […] Nem űz ki gond, az élet kedve sem Rejtekhelyünkből, a mély árny közül (1864 Szász Károly² 8426026, 10).

4. (átv is) ’sötétség, homály’ ❖ mosolyg a’ nap, ’s az árny elszáll a’ halmokon (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163062, 27) | A denevér, uram, homályt keres, – S hát gondolám, itt benn árnyat találok (1840 Ney Ferenc 8335001, 27) | egy ember tűnt elő az árnyból, puttonyosan, lámpával (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 86) | csupa fény és csupa árny, ezer színű és mélységű, sokszereplős, izgalmas regényvilágból (1980 Ottlik Géza 9496006, 133) árnyba borít vmit ’vminek az élvezetét, örömét, szépségét megrontja’ ❖ Ez a kivirágzás élősdi módon terjedt szét lassanként a szerzetes lelkén, és egész életét árnyba borította (1922 Babits Mihály 9014126, 49) | [Condé herceg] – talán a gyerekkorát árnyba borító rémregény [ti. hogy börtönben született] miatt – esetlen, mogorva, kétbalkezes férfivá serdült (1994 Tóth István György CD17).

4a. ’rossz hangulat, ború, szomorúság, komorság’ ❖ [A fal] nem látja, milly fehérek arczaid. ’S fájdalmid’ árnya rajtok mint borong (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 231) | bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnnyal (1913 Tóth Árpád 9720026, 17) | a szerelemnek ez az új hangja az öregedés, a betegség, a késő vágyak árnyaitól szomorú (1955 Kardos László 9305001, 276).

4b. ’baj, gond, örömöt megrontó rossz’ ❖ [Kemény] lelkére mi rémletek’ árnya vonúl, Hogy felriad álmai’ karjaiból? […] Oh szent haza! érted ez aggodalom, Melly nem hagy örűlni a’ szűz karokon (1835 Vörösmarty Mihály 8524247, 179) | Még ennyire nem támadta meg a világ lelkem minden érzeményeit, rút árnya nem sötétíté el ennyire annak minden világosságát (1846–1847 Szendrey Júlia 8440011, 106) | A csalódás természetes árnya minden boldogságnak (1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia C4560, 45) | a kijevi fejedelmi udvar pompáját a XII. században már komor árnyak fenyegették (1974 Képes Géza 9323028, 153).

4c. ’vminek előnytelen oldala, ill. hátrányos vonása, hátulütője; árnyoldal’ ❖ Nem vágyik e halhatatlanságra, Melynek fénynél sokkal több az árnya, Sóvár kebelem (1859 Wohl Janka 8529033, 246) | [Villon kora] a francia történelem talán legsötétebb kora – ha szabad egy századot, annak minden árnyát és fényét egyetlen jelzőbe foglalni (1957 Gyergyai Albert 9202010, 12).

4d. ’〈kimerültségtől, bánattól stb.〉 karika, sötétebb folt a szem alatt v. körül’ ❖ Lefesteném […] kék árnyait a szemei körül (1912 Kosztolányi Dezső CD01) | Sápadt arcában a szeme körül s az arccsontjai alatt kékes árnyak (1979 Vészi Endre 9776030, 195).

5. (irod) ’árnyalak, szellem, kísértet²’ ❖ ezen világ olyan mint az árnyak országa: sivatag és borzasztó (1814 Kölcsey Ferenc 8253060, 137) | mintha apjának véres árnya fel’ s alá járna házában’ s boszúra hivná fel gyermekét (1847 Eötvös József 8126013, 143) | síri árny (1882 Győry Vilmos ford. C1984, 173) | kisértetjárást rendeztek mindama szép nők árnyai, akiket Lauzun valaha csak szeretett (1922 Tóth Árpád ford.–Gautier 9720041, 11) | Dante szent árnya kiemelkedne alvilágából (1980 Tandori Dezső ford.–Schlegel 9703053, 380).

6. (birtokszóként) (vál) ’vkinek, vminek halvány, gyenge mása, ill. vkinek, vminek az eredeti mivoltára alig hasonlító alakja’ ❖ amely világot álmaikban látnak, Tündérország még csak árnya e világnak (1844 Petőfi Sándor 8366136, 220) | [a pusztuló hajó] már csak árnya volt az egykori hajónak (1870 Lidérc naptár C0247, 70) | amit beszéltek róla, még mind csak töredéke, árnya volt a valónak (1879 Jókai Mór CD18) | a nagy társaság akkor vette a halálos csapást, azóta csak árnya önmagának (1902 e. Nagy képes világtörténet CD03) | merre száll az a langy dal az a fényes mennyei angyal? kinek lila szárnya ragyog kinek én csak az árnya vagyok (1938 Dsida Jenő CD01).

6a. (birtokszóként) ’vminek a legcsekélyebb foka, mértéke’ ❖ el nem nézik, meg nem bocsátják, csak árnyát is a’ hívtelenségnek (1815 Kazinczy Ferenc ford. C2530, 86) | Rá a gyanúnak csak árnya sem fog eshetni (1847 Vasvári Pál 8515007, 183) | Honvédeink égtek a harczvágytól, árnya sem volt elcsüggedésnek (1880 Jakab Elek C2189, 561) | [az irodalmi giccs] költői megoldásaiból az újításnak még az árnya is hiányzik (1961 Földes Anna 9154002, 27).

6b. (ritk) ’csekély eltérést, halvány különbséget mutató változat, fokozat, ill. pici, alig észlelhető különbség; árnyalat’ ❖ ő az egyedüli, kivel az egy árnynyal őszintébben bánt a többieknél (1881 Beniczkyné Bajza Lenke C0952, 128) | A leány arcza egy árnynyal sem változott erre a különös kérdésre (1882 Jókai Mór C2309, 31).

6c. (rég) ’múlékony dolog, tünékeny jelenség, (csalóka) látszat’ ❖ Való helyett árnnyal kecsegtete (1834 Thewrewk József C4157, 78) | Csak árny, amit teremt A költőképzelet (1844 Petőfi Sándor 8366115, 160).

6d. ’vminek, es. vkinek a (rossz) emléke, (kellemetlen) hatása’ ❖ Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? (1831 Kölcsey Ferenc 8253030, 158) | minden nyomon találkoztunk a nagy ember árnyával, ki itt hatott és teremtett (1865 e. Jósika Miklós 8212023, 100) | szívemben valami megsajog, Kudarcok árnya […] borong (1919 Juhász Gyula¹ C2454, 183).

J: árnyék.

ÖE: ~dús, ~folt, ~test.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. árnyék; ÉKsz.

árny főnév 2A
1. (vál)
megvilágított térben a fényt elfogó test mögött látható sötétebb folt, felület
?
Árny. Árnyék
(1813 Mondolat)
[a temetőben] a fák és keresztek hosszú, sötét árnyat vetének
(1846 Petőfi Sándor)
minél ragyogóbb és intensivebb a világosság, annál sötétebbnek kell lennie az árnynak
(1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia)
Plasztikus hatást, perspektivát fénnyel és árnnyal hozunk ki
(1914 Karinthy Frigyes)
Az éles orr fenyegető árnya rávetült a deszkafalra
(1954 Vidor Miklós)
az épületen – a vasbeton-üveg csodán – félelmes iramban végigfut egy árny […]: egy vadászsólyom árnya
(1979 Esterházy Péter)
előreveti az árnyát vmi
〈rendsz. vmely kellemetlen, nemkívánatos eseménynek〉 mutatkoznak az előjelei, bekövetkeztét sejteni lehet
előre vetette árnyát a pár év mulva bekövetkezett […] északkeleti háború
(1890 Akadémiai Értesítő)
már előreveti árnyát az elsivárosodás és a személyiség teljes széthullása
(1957 Benedek István)
árnyat vet vkire, vmire
a) (ritk)
kedvezőtlen színben tüntet fel vkit v. vmit
fiatal leányok, […] a rágalmazás csunya egy hibátok. Ne is ereszszétek soha nyelvetekre, Mert árnyat vet legszebb erényeitekre
(1857–1867 Szulik József)
[egy] külföldön is előnyösen ismert tud.tudományos egyesület bukása árnyat vetne jó hirnevünkre
(1892 Ethnographia)
A tavaszi jelenet nem vet különösebb árnyat Halász Péter jellemére
(1979 Tandori Dezső)
b)
vminek az élvezetét, örömét, szépségét megrontja
A testi szenvedés sem tudott árnyat vetni az ő élénk természetére
(1885 Vadnay Károly)
mig itt boldog vagyok nálad. Már előre vet rám árnyat A búcsú, a válás
(1895 Palágyi Lajos)
[az] ünnepségre súlyos árnyat vet a szocialista politikus meggyilkolása
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
vkinek állandó, elválaszthatatlan kísérője, társa
árnyad vagyok én s kisérlek szüntelen
(1877 Darmay Viktor)
Te vagy sugár, te vagy fény, Én a kisérőd, az árnyad
(1911 Újság)
2.
napsütéstől védett, hűvösebb, árnyékos hely
kazlaimnak árnya hívesebb
(1815 Berzsenyi Dániel)
a’ kellemetes völgy’ árnyában lakik egy remete
(1817 Gombos Imre)
pamlagok és nyugszékek rejteztek az exotikus liget illatos árnyában
(1852 Kuthy Lajos)
szobájuk árnya
(1916 Kosztolányi Dezső)
Erdők árnya
(1967 Lakatos István ford.Vergilius)
3. (birtokszóként)
vminek védelmező, biztonságot adó, ill. nyomasztó v. fenyegető közelsége
készen találja a védszárnyakat, mellyeknek árnyában, kívánom olly tiszta elégültséggel éldelje azokat a rég nélkülezett érzelmeket, aminőt […] hűsége igen megérdemlene
(1840 Kossuth Lajos)
halál árnya Leng örökre fölötte
(1859 Thaly Kálmán)
a kik Hatalmatok árnyában aluvának
(1867 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
[a] bástyafalak biztos árnyai alá [szöktek]
(1880 Frankenburg Adolf)
a börtön árnya
(1926 Kosztolányi Dezső)
a siker árnyában elszunnyad az erő
(1928 Móricz Zsigmond)
a büntetés árnya stabilabbá tette a játékosok önuralmát
(2000 Magyar Hírlap)
3a. (birtokszóként) (ritk, átv is)
vminek a takarása, fedezéke
Ama bokor árnyából néztelek
(1867 Rákosi Jenő ford.)
Alkonyatkor bújj hozzám, liliom: vállam árnya: oltalom
(1956–1965 Nagy László²)
3b. (rég, ritk)
a nyilvánosságtól elzárt helyzet, elvonultság, visszavonultság
a’ Bölcs’ nyugalma háboríthatatlan A’ Pesti bálban ’s csörtetés között, Mint a’magányos rejtek’ árnyain
(1815 Berzsenyi Dániel)
Mink Ez árnyba meghuzódtunk, kedvesem […] Nem űz ki gond, az élet kedve sem Rejtekhelyünkből, a mély árny közül
(1864 Szász Károly²)
4. (átv is)
sötétség, homály
mosolyg a’ nap, ’s az árny elszáll a’ halmokon
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
A denevér, uram, homályt keres, – S hát gondolám, itt benn árnyat találok
(1840 Ney Ferenc)
egy ember tűnt elő az árnyból, puttonyosan, lámpával
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
csupa fény és csupa árny, ezer színű és mélységű, sokszereplős, izgalmas regényvilágból
(1980 Ottlik Géza)
árnyba borít vmit
vminek az élvezetét, örömét, szépségét megrontja
Ez a kivirágzás élősdi módon terjedt szét lassanként a szerzetes lelkén, és egész életét árnyba borította
(1922 Babits Mihály)
[Condé herceg] – talán a gyerekkorát árnyba borító rémregény [ti. hogy börtönben született] miatt – esetlen, mogorva, kétbalkezes férfivá serdült
(1994 Tóth István György)
4a.
rossz hangulat, ború, szomorúság, komorság
[A fal] nem látja, milly fehérek arczaid. ’S fájdalmid’ árnya rajtok mint borong
(1830 Vörösmarty Mihály)
bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnnyal
(1913 Tóth Árpád)
a szerelemnek ez az új hangja az öregedés, a betegség, a késő vágyak árnyaitól szomorú
(1955 Kardos László)
4b.
baj, gond, örömöt megrontó rossz
[Kemény] lelkére mi rémletek’ árnya vonúl, Hogy felriad álmai’ karjaiból? […] Oh szent haza! érted ez aggodalom, Melly nem hagy örűlni a’ szűz karokon
(1835 Vörösmarty Mihály)
Még ennyire nem támadta meg a világ lelkem minden érzeményeit, rút árnya nem sötétíté el ennyire annak minden világosságát
(1846–1847 Szendrey Júlia)
A csalódás természetes árnya minden boldogságnak
(1877 Wohl Janka–Wohl Stefánia)
a kijevi fejedelmi udvar pompáját a XII. században már komor árnyak fenyegették
(1974 Képes Géza)
4c.
vminek előnytelen oldala, ill. hátrányos vonása, hátulütője; árnyoldal
Nem vágyik e halhatatlanságra, Melynek fénynél sokkal több az árnya, Sóvár kebelem
(1859 Wohl Janka)
[Villon kora] a francia történelem talán legsötétebb kora – ha szabad egy századot, annak minden árnyát és fényét egyetlen jelzőbe foglalni
(1957 Gyergyai Albert)
4d.
〈kimerültségtől, bánattól stb.〉 karika, sötétebb folt a szem alatt v. körül
Lefesteném […] kék árnyait a szemei körül
(1912 Kosztolányi Dezső)
Sápadt arcában a szeme körül s az arccsontjai alatt kékes árnyak
(1979 Vészi Endre)
5. (irod)
ezen világ olyan mint az árnyak országa: sivatag és borzasztó
(1814 Kölcsey Ferenc)
mintha apjának véres árnya fel’ s alá járna házában’ s boszúra hivná fel gyermekét
(1847 Eötvös József)
síri árny
(1882 Győry Vilmos ford.)
kisértetjárást rendeztek mindama szép nők árnyai, akiket Lauzun valaha csak szeretett
(1922 Tóth Árpád ford.Gautier)
Dante szent árnya kiemelkedne alvilágából
(1980 Tandori Dezső ford.Schlegel)
6. (birtokszóként) (vál)
vkinek, vminek halvány, gyenge mása, ill. vkinek, vminek az eredeti mivoltára alig hasonlító alakja
amely világot álmaikban látnak, Tündérország még csak árnya e világnak
(1844 Petőfi Sándor)
[a pusztuló hajó] már csak árnya volt az egykori hajónak
(1870 Lidérc naptár)
amit beszéltek róla, még mind csak töredéke, árnya volt a valónak
(1879 Jókai Mór)
a nagy társaság akkor vette a halálos csapást, azóta csak árnya önmagának
(1902 e. Nagy képes világtörténet)
merre száll az a langy dal az a fényes mennyei angyal? kinek lila szárnya ragyog kinek én csak az árnya vagyok
(1938 Dsida Jenő)
6a. (birtokszóként)
vminek a legcsekélyebb foka, mértéke
el nem nézik, meg nem bocsátják, csak árnyát is a’ hívtelenségnek
(1815 Kazinczy Ferenc ford.)
Rá a gyanúnak csak árnya sem fog eshetni
(1847 Vasvári Pál)
Honvédeink égtek a harczvágytól, árnya sem volt elcsüggedésnek
(1880 Jakab Elek)
[az irodalmi giccs] költői megoldásaiból az újításnak még az árnya is hiányzik
(1961 Földes Anna)
6b. (ritk)
csekély eltérést, halvány különbséget mutató változat, fokozat, ill. pici, alig észlelhető különbség; árnyalat
ő az egyedüli, kivel az egy árnynyal őszintébben bánt a többieknél
(1881 Beniczkyné Bajza Lenke)
A leány arcza egy árnynyal sem változott erre a különös kérdésre
(1882 Jókai Mór)
6c. (rég)
múlékony dolog, tünékeny jelenség, (csalóka) látszat
Való helyett árnnyal kecsegtete
(1834 Thewrewk József)
Csak árny, amit teremt A költőképzelet
(1844 Petőfi Sándor)
6d.
vminek, es. vkinek a (rossz) emléke, (kellemetlen) hatása
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
(1831 Kölcsey Ferenc)
minden nyomon találkoztunk a nagy ember árnyával, ki itt hatott és teremtett
(1865 e. Jósika Miklós)
szívemben valami megsajog, Kudarcok árnya […] borong
(1919 Juhász Gyula¹)
ÖE: árnydús, árnyfolt, árnytest
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. árnyék; ÉKsz.

Beállítások