áthat ige 5a9

1. ts (vál) ’〈fény, hang, illat, nedvesség stb.〉 betölt, átjár vmit’ ❖ [Harmónia] adott […] egy zengezetet minden Valóságnak, melly ennek bels részeit ált’ hatja (1793 Kazinczy Ferenc ford.–Herder C2548, 35) | [ha a vizet] a meleg napsugár áthatotta, felemelkedik és mint tiszta csepp esik megint vissza földünkre (1864 Eötvös József C1600, 144) | A csendes eső áthatja és puhítja a földet (1872 Baksay Sándor C0734, 271) | [a májusi fenyvesben] a levegő gyanta-illattal van áthatva (1906 Gárdonyi Géza C1844, 133) | Kint vagyok a gyümölcsös kertben és nem gondolok semmire, csak a csöndre, mely mindent áthat (1928 Gulyás Pál 9198033, 23).

1a. tn áthat vmin (rég) ’ua.’ ❖ a termen mély síri csend hat át (1868 Győry Vilmos ford. C1974, 128) | Az előszoba csengetyüjének rezgése áthat e perczben Hamvainé minden idegén (1877 Vértesi Arnold 8520002, 90) | Parányi csillagok a fűben, […] ti szerelmi tűzben Lángoltok […]! […] örökké ég, mint Vesztaláng, tüzök, S világon áthat (1891 Bartók Lajos C0873, 67).

1b. ts (rég) ’〈érzés, szellemiség stb.〉 teljesen eltölt, átjár vkit, vmit’ ❖ a’ szerelem az az indúlat, melly […] őket eggyszerre ált’hatja (1808 Kazinczy Ferenc ford.–Marmontel C2550, 157) | élet és tudomány két ellenként nem emészti föl, hanem áthatja egymást (1839 Szemere Bertalan 8437009, 144) | lelkét átható érzelem (1899 e. Péterfy Jenő 8363002, 338) | minden jó művet pátosz hat át (1952 Új Hang 2051019, 62) | A görög kultúrától áthatott campaniai városokban ez a szokás [ti. az, hogy az ún. lakoma-beszélgetéseknek irodalmi színezetet adtak] sok követőre talált (1973 Castiglione László 9076001, 108) | [a racionalizmus elve] Descartes-nál még magától értetődően az egész valóságot áthatotta (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 213).

1c. tn áthat vmin (rég) ’ua.’ ❖ A büszke hős szívén szokatlan tisztelet hat át (1868 Győry Vilmos ford. C1974, 163) | Drága Werther! Először történt, hogy drágának nevezett, s az öröm áthatott minden csontomon-velőmön (1962 Rónay György ford.–Goethe 9573056, 189).

1d. ts áthat vmivel (rég) ’〈vmely folyékony anyaggal〉 teljesen átitat vmit’ ❖ [a kendertömítés tartóssága függ] még attól is, vajjon a tölték [= tömítés] teljesen át van zsírral hatva (1861 Petzval Ottó 8368011, 738) | Több okszerű módja van a leégett bőr fehérítésének: az első az, hogy a bőrt nehány napig a világosságtól megóvjuk és nedvességgel áthatjuk (1885 Wohl Janka 8529002, 105).

1e. ts áthat vmivel (kissé rég, vál)(hatásával) vmi teljesen betölt, átjár vmit’ ❖ [Kossuth és Széchenyi szelleme] lángoló, mely a nemzetet melegével és fényével áthatotta (1884 Hazánk 8633001, 175) | [az ember] az állatot legyőzte s az állatiast az eszme fényével hatotta át (1903 Prohászka Ottokár 1125023, 127) | a magyar irodalmat a föld közelsége valami olyan ízzel hatja át, ami a nyugati ember számára exotikumként hat (1934 Szerb Antal 9668028, 205).

1f. ts (rég) ’vmi a meghatottság, megrendültség érzésével teljesen betölt, átjár vkit’ ❖ e hónapnak 8dik napjánn dél-utánni 4 órakor, a halált jelent poſta-is meg-érkezett feketében. Mindnyájunknak szíveket még inkább át-hatta (1781 Magyar Hírmondó C0269, 10) | [Raimondi rézmetszetén a szentek] el vannak kapatva és áthatva a’ felettök hangzó mennyei zene által (1840 Budapesti Szemle 8609001, 231) | Megbántam, uram! szólt áthatva Zoltán (1855 Beöthy László¹ C1001, 95) | Elérzékenyült [az ifjú], áthatotta az ünnepélyes trombitazengés (1880 Jókai Mór C2301, 280) | a lyra a fölbuzdult vagy áthatott szív közvetlen nyilatkozata (1881 Szász Károly² 8426056, 4) | annyira át volt hatva a fiatal művész játékától, hogy sirt (1900 Vay Sarolta C4393, 108).

2. tn (rég, ritk) ’átmegy, átjut vhova’ ❖ Daczos halandó [ti. Manfred]! hát ez-e ama’ Nagy bűvölő, ki át akart a’ titkos Világba’ hatni, és magát velünk [ti. a szellemekkel] Egyenbe’ hozni? (1842 Petrichevich Horváth Lázár ford.–Byron C3522, 130).

2a. (rég) ’〈fény, hang, ill. érzés〉 eljut (vhonnan) vhova, áthallatszik v. átsugárzik, elhat vmeddig’ ❖ [sípjának] éles hangjai könnyen ált’hathattanak hozzá (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 297) | az európai civilisatio napsugára áthatott a nemesség legszegényebb, legmíveletlenebb osztályának gunyhóiba is (1848 Teleki László² 8473010, 407) | Csatazaj, üvöltés vadul onnan áthat (1879 Arany János C0657, 260) | [a szellem] fájdalma áthatott a testre (1881 Boross Mihály C1152, 281) | Egyes kiáltások az ellentáborból, mint „vivát Jellasich” áthatottak hozzánk (1886 Jókai Mór C2334, 52).

2b. (ritk) ’hatásában vmi elér, eljut (vhonnan) vhova, elhat vmeddig’ ❖ [Ámort anyja egy pindusi dombra vitte Ciprus szigetéről,] hova még a’ romlott várasi erkölcs mindaddig át nem hathatott (1806 Verseghy Ferenc 8518026, 115) | Augustusban gyűjtés után lóherére, luczernára vagy baltaczimre hintve [a gipszet], octoberben jó termést ad, sőt a jövő évi termésre is áthat (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045008, 223) | az új eszmék áthatottak a szépirodalomba is (1886 Jókai Mór C2334, 183) | [az elbeszélésben való gyönyörködés Lewis] minden sorából árad és áthat az olvasóba is (1943 Szerb Antal 9668001, 165).

3. tn áthat vmin (rég, átv is) ’vmely területen v. akadályon keresztülmenve áthalad, ill. átjut rajta’ ❖ [Társaim] örlnek hogy illy sok Görög Városon át-hatottak, ’s közötte az ellenſégnek békével vándorlottak (1799 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 149) | Ez volt Patvarfinak kedves regulája, melly nélkl, nem hitte, hogy bármelly munkája az akadályokonn könnyen áthasson (1804 Verseghy Ferenc C4434, 49) | Turnus csendesen Tiberisen áthatott (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4642, 67) | Nem harczi dárda tette ezt, […] Nem Hellas, nem barbár hazának férfia, Sem más hon, melyen tisztogatva áthaték; Nem, asszony volt az, […] Ki kard nélkül meggyilkolt engemet egymaga (1880 Csiky Gergely ford.–Szophoklész C1313, 478).

3a. tn áthat vmin (rég) ’〈hang〉 vmely közegen v. távolságon keresztül is hallatszik’ ❖ A ház elől heves szóváltás hangzott be, mellynek igen hangosnak kelle lenni, minthogy még a dúlni kezdő viharon is áthatott (1844 Nagy Ignác 8324010, 40) | Elhangzik az ének meszsze, Vizen túl a nóta neszsze, Hat falúhatáron áthat (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521009, 292).

3b. tn áthat vmin (rég) ’〈levegő, illat, nedvesség stb.〉 vmely résen, nyíláson keresztül átjut, ill. vmely anyagon keresztül (szivárogva) áthatol, átmegy’ ❖ [a] csőbül kinyomuló gáz […] áthat a’ sisak’ átlyukkatott alsó részén apró hójagocskákban (1834 Fillértár 8623004, 285) | Milly kicsiny a világosság részecskéje, melly az üvegen is áthat […]! (1841 Peregriny Elek 8360001, 11) | Télen hiában tüzelnek az ily szobában, a bóra a fal minden nyílásán áthat (1884 Hunfalvy János 8191003, 70) | Gácsi posztó ám ez, olyan erős, hogy a víz se hat rajta át (1895 Mikszáth Kálmán 8312007, 136) | [Baudelaire] számára vannak illatok, amelyeknek minden anyag lyukacsos; azt hinné az ember, hogy áthatnak az üvegen (1905 Babits Mihály C0697, 5).

3c. tn áthat vmin (ritk) ’〈vmely forma, szín〉 vmin keresztül áttetszik, átlátszik, átüt’ ❖ Ha oly igen vén nem volna arczom ránczos bőre, tán még a szégyenpir is áthatna rajta (1881 e. Ihász Dániel C4110, 247) | Elkötetlen mellein a bimbók áthatnak a műanyag hulló feszülésén (1964 Maróti Lajos 9427010, 28).

3d. tn áthat vmin (rég, átv is) ’vmibe belefúródva áthatol, átmegy rajta’ ❖ Egy Frantznak [= franciának] lövésse lábamon álthatott (1787 Gvadányi József C1939, 8) | [a fürge gyík] harapása nem ártalmas, mert apró fogai a bőrön sem hatnak át (1845 Hanák János 8180001, 42) | Ha levelei érkeztek atyámnak, bár mint rejté nyugtalanságát, nővére éles szemei áthatni látszának a boritékon (1859 Vachott Sándorné 8500005, 171).

3e. ts (rég, ritk) ’ua.’ ❖ a szeg áthatja a deszkát (1841 Peregriny Elek 8360001, 9) | még a fogsor [az alma] héjját át se hatja (1885 Ábrányi Emil ford.–Byron C0509).

3f. ts (ritk, Mat) ’〈vonal, sík stb.〉 keresztez, metsz vmit’ ❖ Sztereotomia […], a geometriának az a része, mely a testek áthatásáról, főleg az egymást átható testek felületeinek metszésvonalairól szól (1897 PallasLex. CD02) | ez a test 60 háromszögből áll, melyek egymást részlegesen átható hatszög- és ötszög-lemezeket alkotnak (1989 Fehér Ferenc 1046001, 8).

4. ts (rég) ’teljes egészében felfog, megért, átlát vmit’ ❖ Mondgy igazat másnak vagy jót, ’s […]  […] ſzavadért kéſz kardra kikelni, […] jóllehet értelmét át nem hathattya eſzével (1806 Verseghy Ferenc 8518027, 119) | úgy tetszett, mintha állítása’ értelmét áthatnám (1837 Athenaeum C0015, 325) | Mit a’ korlátolt elme hosszas tanulmány […] után fürkézhet ki, azt a’ genie pillanat alatt áthatja, megérleli, létre hozza (1840 Nagy Elek C3241, 104) | Tiresias, ki szellemeddel áthatod az égnek, földnek nyilt és titkos dolgait (1880 Csiky Gergely ford.–Szophoklész C1313, 18).

J: áthatol.

Vö. CzF. általhat vagy áthat; ÉrtSz.; ÉKsz.

áthat ige 5a9
1. tárgyas (vál)
〈fény, hang, illat, nedvesség stb.〉 betölt, átjár vmit
[Harmónia] adott […] egy zengezetet minden Valóságnak, melly ennek bels részeit ált’ hatja
(1793 Kazinczy Ferenc ford.Herder)
[ha a vizet] a meleg napsugár áthatotta, felemelkedik és mint tiszta csepp esik megint vissza földünkre
(1864 Eötvös József)
A csendes eső áthatja és puhítja a földet
(1872 Baksay Sándor)
[a májusi fenyvesben] a levegő gyanta-illattal van áthatva
(1906 Gárdonyi Géza)
Kint vagyok a gyümölcsös kertben és nem gondolok semmire, csak a csöndre, mely mindent áthat
(1928 Gulyás Pál)
1a. tárgyatlan áthat vmin (rég)
ua.
a termen mély síri csend hat át
(1868 Győry Vilmos ford.)
Az előszoba csengetyüjének rezgése áthat e perczben Hamvainé minden idegén
(1877 Vértesi Arnold)
Parányi csillagok a fűben, […] ti szerelmi tűzben Lángoltok […]! […] örökké ég, mint Vesztaláng, tüzök, S világon áthat
(1891 Bartók Lajos)
1b. tárgyas (rég)
〈érzés, szellemiség stb.〉 teljesen eltölt, átjár vkit, vmit
a’ szerelem az az indúlat, melly […] őket eggyszerre ált’hatja
(1808 Kazinczy Ferenc ford.Marmontel)
élet és tudomány két ellenként nem emészti föl, hanem áthatja egymást
(1839 Szemere Bertalan)
lelkét átható érzelem
(1899 e. Péterfy Jenő)
minden jó művet pátosz hat át
(1952 Új Hang)
A görög kultúrától áthatott campaniai városokban ez a szokás [ti. az, hogy az ún. lakoma-beszélgetéseknek irodalmi színezetet adtak] sok követőre talált
(1973 Castiglione László)
[a racionalizmus elve] Descartes-nál még magától értetődően az egész valóságot áthatotta
(1981 Lendvai L. Ferenc)
1c. tárgyatlan áthat vmin (rég)
ua.
A büszke hős szívén szokatlan tisztelet hat át
(1868 Győry Vilmos ford.)
Drága Werther! Először történt, hogy drágának nevezett, s az öröm áthatott minden csontomon-velőmön
(1962 Rónay György ford.Goethe)
1d. tárgyas áthat vmivel (rég)
〈vmely folyékony anyaggal〉 teljesen átitat vmit
[a kendertömítés tartóssága függ] még attól is, vajjon a tölték [= tömítés] teljesen át van zsírral hatva
(1861 Petzval Ottó)
Több okszerű módja van a leégett bőr fehérítésének: az első az, hogy a bőrt nehány napig a világosságtól megóvjuk és nedvességgel áthatjuk
(1885 Wohl Janka)
1e. tárgyas áthat vmivel (kissé rég, vál)
(hatásával) vmi teljesen betölt, átjár vmit
[Kossuth és Széchenyi szelleme] lángoló, mely a nemzetet melegével és fényével áthatotta
(1884 Hazánk)
[az ember] az állatot legyőzte s az állatiast az eszme fényével hatotta át
(1903 Prohászka Ottokár)
a magyar irodalmat a föld közelsége valami olyan ízzel hatja át, ami a nyugati ember számára exotikumként hat
(1934 Szerb Antal)
1f. tárgyas (rég)
vmi a meghatottság, megrendültség érzésével teljesen betölt, átjár vkit
e hónapnak 8dik napjánn dél-utánni 4 órakor, a halált jelent poſta-is meg-érkezett feketében. Mindnyájunknak szíveket még inkább át-hatta
(1781 Magyar Hírmondó)
[Raimondi rézmetszetén a szentek] el vannak kapatva és áthatva a’ felettök hangzó mennyei zene által
(1840 Budapesti Szemle)
Megbántam, uram! szólt áthatva Zoltán
(1855 Beöthy László¹)
Elérzékenyült [az ifjú], áthatotta az ünnepélyes trombitazengés
(1880 Jókai Mór)
a lyra a fölbuzdult vagy áthatott szív közvetlen nyilatkozata
(1881 Szász Károly²)
annyira át volt hatva a fiatal művész játékától, hogy sirt
(1900 Vay Sarolta)
2. tárgyatlan (rég, ritk)
átmegy, átjut vhova
Daczos halandó [ti. Manfred]! hát ez-e ama’ Nagy bűvölő, ki át akart a’ titkos Világba’ hatni, és magát velünk [ti. a szellemekkel] Egyenbe’ hozni?
(1842 Petrichevich Horváth Lázár ford.Byron)
2a. (rég)
〈fény, hang, ill. érzés〉 eljut (vhonnan) vhova, áthallatszik v. átsugárzik, elhat vmeddig
[sípjának] éles hangjai könnyen ált’hathattanak hozzá
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
az európai civilisatio napsugára áthatott a nemesség legszegényebb, legmíveletlenebb osztályának gunyhóiba is
(1848 Teleki László²)
Csatazaj, üvöltés vadul onnan áthat
(1879 Arany János)
[a szellem] fájdalma áthatott a testre
(1881 Boross Mihály)
Egyes kiáltások az ellentáborból, mint „vivát Jellasich” áthatottak hozzánk
(1886 Jókai Mór)
2b. (ritk)
hatásában vmi elér, eljut (vhonnan) vhova, elhat vmeddig
[Ámort anyja egy pindusi dombra vitte Ciprus szigetéről,] hova még a’ romlott várasi erkölcs mindaddig át nem hathatott
(1806 Verseghy Ferenc)
Augustusban gyűjtés után lóherére, luczernára vagy baltaczimre hintve [a gipszet], octoberben jó termést ad, sőt a jövő évi termésre is áthat
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
az új eszmék áthatottak a szépirodalomba is
(1886 Jókai Mór)
[az elbeszélésben való gyönyörködés Lewis] minden sorából árad és áthat az olvasóba is
(1943 Szerb Antal)
3. tárgyatlan áthat vmin (rég, átv is)
vmely területen v. akadályon keresztülmenve áthalad, ill. átjut rajta
[Társaim] örlnek hogy illy sok Görög Városon át-hatottak, ’s közötte az ellenſégnek békével vándorlottak
(1799 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Ez volt Patvarfinak kedves regulája, melly nélkl, nem hitte, hogy bármelly munkája az akadályokonn könnyen áthasson
(1804 Verseghy Ferenc)
Turnus csendesen Tiberisen áthatott
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
Nem harczi dárda tette ezt, […] Nem Hellas, nem barbár hazának férfia, Sem más hon, melyen tisztogatva áthaték; Nem, asszony volt az, […] Ki kard nélkül meggyilkolt engemet egymaga
(1880 Csiky Gergely ford.Szophoklész)
3a. tárgyatlan áthat vmin (rég)
〈hang〉 vmely közegen v. távolságon keresztül is hallatszik
A ház elől heves szóváltás hangzott be, mellynek igen hangosnak kelle lenni, minthogy még a dúlni kezdő viharon is áthatott
(1844 Nagy Ignác)
Elhangzik az ének meszsze, Vizen túl a nóta neszsze, Hat falúhatáron áthat
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
3b. tárgyatlan áthat vmin (rég)
〈levegő, illat, nedvesség stb.〉 vmely résen, nyíláson keresztül átjut, ill. vmely anyagon keresztül (szivárogva) áthatol, átmegy
[a] csőbül kinyomuló gáz […] áthat a’ sisak’ átlyukkatott alsó részén apró hójagocskákban
(1834 Fillértár)
Milly kicsiny a világosság részecskéje, melly az üvegen is áthat […]!
(1841 Peregriny Elek)
Télen hiában tüzelnek az ily szobában, a bóra a fal minden nyílásán áthat
(1884 Hunfalvy János)
Gácsi posztó ám ez, olyan erős, hogy a víz se hat rajta át
(1895 Mikszáth Kálmán)
[Baudelaire] számára vannak illatok, amelyeknek minden anyag lyukacsos; azt hinné az ember, hogy áthatnak az üvegen
(1905 Babits Mihály)
3c. tárgyatlan áthat vmin (ritk)
〈vmely forma, szín〉 vmin keresztül áttetszik, átlátszik, átüt
Ha oly igen vén nem volna arczom ránczos bőre, tán még a szégyenpir is áthatna rajta
(1881 e. Ihász Dániel)
Elkötetlen mellein a bimbók áthatnak a műanyag hulló feszülésén
(1964 Maróti Lajos)
3d. tárgyatlan áthat vmin (rég, átv is)
vmibe belefúródva áthatol, átmegy rajta
Egy Frantznak [= franciának] lövésse lábamon álthatott
(1787 Gvadányi József)
[a fürge gyík] harapása nem ártalmas, mert apró fogai a bőrön sem hatnak át
(1845 Hanák János)
Ha levelei érkeztek atyámnak, bár mint rejté nyugtalanságát, nővére éles szemei áthatni látszának a boritékon
(1859 Vachott Sándorné)
3e. tárgyas (rég, ritk)
ua.
a szeg áthatja a deszkát
(1841 Peregriny Elek)
még a fogsor [az alma] héjját át se hatja
(1885 Ábrányi Emil ford.Byron)
3f. tárgyas (ritk, Mat)
〈vonal, sík stb.〉 keresztez, metsz vmit
Sztereotomia […], a geometriának az a része, mely a testek áthatásáról, főleg az egymást átható testek felületeinek metszésvonalairól szól
(1897 PallasLex.)
ez a test 60 háromszögből áll, melyek egymást részlegesen átható hatszög- és ötszög-lemezeket alkotnak
(1989 Fehér Ferenc)
4. tárgyas (rég)
teljes egészében felfog, megért, átlát vmit
Mondgy igazat másnak vagy jót, ’s […][…] ſzavadért kéſz kardra kikelni, […] jóllehet értelmét át nem hathattya eſzével
(1806 Verseghy Ferenc)
úgy tetszett, mintha állítása’ értelmét áthatnám
(1837 Athenaeum)
Mit a’ korlátolt elme hosszas tanulmány […] után fürkézhet ki, azt a’ genie pillanat alatt áthatja, megérleli, létre hozza
(1840 Nagy Elek)
Tiresias, ki szellemeddel áthatod az égnek, földnek nyilt és titkos dolgait
(1880 Csiky Gergely ford.Szophoklész)
Vö. CzF. általhat vagy áthat; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások