áthúz ige 4a5

1. ts (átv is) ’húzva egyik helyről a másikra juttat, visz át vmit’ ❖ Biz az nem is valami fiatal ember már; tán nem észrevenni, hogy húzza át a haját egyik oldalról a másikra, hogy azt a terjedő holdvilágot ott a feje tetején eltakargassa vele? (1872 Jókai Mór CD18) | Amikor a patakhoz értünk, csodálkozva láttuk, hogy sehol sincs a palló, valaki kiemelte s áthúzta az innenső partra (1900 Bársony István C0832, 157) | a szekéruton olyan sár van, hogy négy ló is alig birja áthuzni az üres szekeret egyik faluból a másikba (1908 Az Újság ápr. 19. C5233, 61) | egy rekesz italt […] egy másik sarokba húzzanak át (1995 Figyelő CD2601).

1a. áthúz vmin ’vminek a felületén v. területén végighúz vmit’ ❖ Fázom, szólt a grófné s áthuzta magán a lebocsátott takarót (1899 Dózsa Endre C1443, 123) | a tanító áthúzta a katedrán a széket (1934 Gelléri Andor Endre CD10, 85) | A fiú leült a kanapéra, elővett egy kisfésűt, áthúzta a haján (1951 Örkény István 9500001, 160).

1b. áthúz vmin ’vmit keresztezve átvonszol, ill. húzva átvisz vmin vmit, vkit’ ❖ Nyakörvénél fogva fölemelte a kutyát és áthúzta a küszöbön (1968 Szőllősy Klára ford.–Maltz 9685003, 231) | [a nevettető nevű gyermekjáték végén] harc alakul ki az angyalok és ördögök csoportja között, pl. áthúzzák egymást a „váron” (földre húzott egyenes vonal) (1980 NéprajziLex. CD47).

1c. (Inf) ’〈ablakokat használó számítógépes rendszerben:〉 az egeret a megfelelő gomb nyomva tartása mellett mozgatva vmit áthelyez v. átmásol vhova’ ❖ elég egyetlen mappát áthúzni a CD-ről a merevlemezre (1998 Byte Magazin ford. CD38) | A diákat jelképező ikonokat az egérrel máshová áthúzva a sorrendet is megváltoztathatjuk (1999 Byte Magazin ford. CD38).

1d. ’〈kötelet, fonalat, csövet stb.〉 átvezet (vmin keresztül), ill. kifeszít vhol’ ❖ Az egész theátromon […] csövek vannak áthuzva (1839 Gaal József C5751, 75) | az egyik ablaktól a másikig áthúzott kötelen száradt mindenféle gúnya (1880 Jókai Mór CD18) | a bolgárok, hogy megakadályozzák a hajók útját, vastag köteleket fontak s áthúzták azokat a folyón (1908 Hegedűs Gyula CD10).

1e. áthúz vmin (rég) ’végighúz vmit vmin, hogy az az anyagával bevonja v. átitassa’ ❖ [a papírlapokat] a levegőn szárítják s ezután rendszerint enyves vizen áthúzzák s újra szárítják s végre simítják (1896 PallasLex. CD02) | a bőröket közvetlenül meg-festésük előtt […] hideg savoldaton húzzák át (1913 RévaiNagyLex. C5703, 454).

1f. (ritk) ’vhonnan, ill. vmin keresztül átjönni késztet, átvonz vhova vkit, vmit’ ❖ Amerika Itáliából és Németországból Nyugatra húzta át a hatalmat (1935 Németh László² 9485058, 25) | A jó fizetség megszámlálhatatlan rajokat húzott át belőlük [ti. a székely kőművesekből] a Kárpátokon (1941 Ignácz Rózsa 9269002, 118).

2. ts (ritk) ’〈viselhető tárgyat〉 vmiről lehúzva vmi másra, más helyre felhúz’ ❖ Kornél, előre tudva, hogy erre a gyűrűre szükség lesz, a kisujjáról, ahol azt rendesen hordani szokta, áthúzta azt a „növendék” [= gyűrűs-] ujjára (1880 Jókai Mór CD18).

3. ts ’〈nyíláson, résen〉 keresztülhúz vmit’ ❖ Két arab utazó, ki 1000 évvel ezelőtt Indiát megjárta, olly finom mouszelinokat [= muszlinokat] említ, miszerint egy egész öltönyt gyürün lehetett áthúzni (1856 Vasárnapi Újság márc. 2. CD56) | [A sáskarákok] folytonosan tisztogatják magukat, csápjaikat áthúzzák behajlított lábízeik között (1933 Az állatok világa ford. CD46) | mellényének középső gomblyukán vastag aranyláncot húzott át (1945 Sőtér István 9613002, 8) | a halászok az egyébként sekély vizű halastó 3-3,5 méter mély leeresztő árkán akarták áthúzni a hálót (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. áthúz vmin (ritk) ’〈ruhadarabot vmely testrészen〉 húzva átjuttat’ ❖ a kapitány a dresszével birkózott. Kicsit belegabalyodott, valahogy nem tudta áthúzni a fején (1969 Mándy Iván 9420036, 529).

3b. áthúz vmin (ritk, biz is) ’〈akadályon, nehéz helyzeten〉 átsegít vkit’ ❖ A két testvér mind a hat gyereket szerencsésen áthúzta a betegségen (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485064, 144).

4. ts (rég, ritk) ’beborít, bevon vmivel, vmilyen bevonattal ellát vmit’ ❖ Csipkével áthúzott, világos tavaszi ruhákat [küldött a két lánynak a nagynénjük] (1897 Papp Dániel 8354006, 299) | a poharakat egészen is áthúzták arannyal (1911 RévaiNagyLex. C5698, 16).

4a. ’〈ágyneműt〉 új huzattal lát el’ ❖ ez a ciha – egy vöröscsíkos vánkoshéjat nyomott kezébe. – Húzza majd át a párnáját (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 66) | Húzd át az ágyat, szeret tiszta ágyba feküdni (1983 Polgár András 1121002, 87) | Belépett a kórterembe, de felesége ágyát áthúzva, üresen találta (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈kárpitozott bútort〉 új kárpittal lát el’ ❖ a feleségem áthuzatta a diványt (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 68) | leül a nővel szemközt, a sárga selyemmel áthúzott karosszékbe (1943 Márai Sándor 9421016, 26) | [egy kárpitosmester] a rekamié kárpitanyagából állított elő két korszerű heverőt, melyek áthúzva bár, de még ma is állnak a szoba északi falának nyugati, illetve keleti sarkaiban (1988 Kertész Imre² CD41).

5. ts (ritk) ’〈vonalat〉 húz (vhonnan) vhova’ ❖ számításain vörös keresztet húzott át a sors. A leány megtébolyodott (1846 Jókai Mór C2246, 230) | ha a balparti határszéltől egyenes vonalt huzunk át a jobbpartra, akkor Várhegy határostól együtt Marosszék területéhez esnék (1870 Orbán Balázs CD22) | az utolsó tételt elválasztó vonalat az összegrovatokon is áthúzzuk (1911 RévaiNagyLex. C5698, 278) | Ha Anglia K-i partjainak közepétől vonalat húzunk át a Skagerrak közepére, akkor kb az 50 m.-es mélységvonalat huztuk meg (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 223).

5a. ’〈ábrát, betűt stb.〉 jel kiegészítéseként (keresztirányú) vonással lát el’ ❖ egy tojásdad kör, áthúzva vonallal jelentette azt, hogy „só”; egy négyszög, alul egy kereszttel, azt, hogy „borkő” (1877 Jókai Mór CD18) | Érdekesek [Adámi Mihály nyelvtanának] egyes helyesírási újításai, kivált a zs hangra a középen áthuzott z használata (1896 Simonyi Zsigmond CD44) | [az uralkodó] egy áthúzott nullával helybenhagyta a halálos ítéletet (1992 Gerő András CD17).

5b. ’〈szöveget, szövegrészt, ábrát stb.〉 törlés, érvénytelenítés v. tiltás jeléül egy v. több vonallal keresztülhúz’ ❖ Aki beszél, annak a neve mellé egy keresztet tesz a teremőr, aki pedig már beszélt, annak a nevét csak áthúzza (1885 Mikszáth Kálmán 8312147, 113) | [Petőfi] eredetileg így kezdte a verset: „rajta, magyar”, de később áthúzta az első szót, és föléje írta, hogy „talpra” (1973 Vas István 9760027, 991) | nagy táblán áthúzott cigaretta és alatta a „Dohányozni tilos” felirat (1999 Magyar Hírlap CD09).

5c. ’〈tervet〉 meghiúsít, keresztülhúz’ ❖ Iszonyut teszek! Olyat, hogy örökre áthuzzam a számitásukat (1899 Kiss Rezső C2707, 74) | [Lucifer] végzete, hogy Évával nem sokat törődik, pedig végül is Ádám hitvese húzza át jól kigondolt számítását (1933 Pintér Jenő CD44) | 4 darab 75 személyes repülőgépet lízingelt volna a társaság, de a terveket áthúzta a Fokker gyár tavaly bekövetkezett csődje (1997 Magyar Hírlap CD09).

6. ts (ritk) ’húzó mozdulatokkal (újra) áttöröl, átsimít vmit’ ❖ Húzza még egyszer át petroleumos rongygyal [fegyverét] (1892 Kacziány Géza C2471, 104).

6a. (ritk) ’〈rajzot〉 az eredeti vonalak mentén újra(, erősebben) megrajzol’ ❖ Mi a fenét rajzolsz most? Csak áthúzod. Persze, a házad (1979 Domahidy András 1036002, 124) | A mintákat vékony, fekete filctollal rajzoltam a felületre, majd […] kontúrfestékkel (szürke vagy fekete színűvel) áthúztam (2000 Lakáskultúra CD39).

7. tn ’〈madár(raj), rovar〉(gyors iramban) átrepül, átvonul vhol’ ❖ absurdum, hogy az octóberben itt öt hónapos korában áthúzó fiatal szalonka nagyobb s fejlettebb, mint a visszahúzó tiz hónapos (1891 Hanvay Zoltán C2022, 95) | nagyobb sereg [bíbic], északról-délnek egyforma, kissé gépies szárnycsapással áthúz a tájon (1899 Chernel István CD34) | [Az esthajnalcsillag] kis fényudvarán keresztül húzott át […] a mai esti első szúnyog (1966 Bernáth Aurél 9052003, 26).

7a. (biz is) ’〈jármű v. vki járművel〉 gyors iramban áthalad, áthajt vhol’ ❖ Kinek üstöke alatt egy-két vonalat kigyujtottál gyerekkorában, kerüli kerted, kocsival húz át e porfészken néha (1962 Kárpáti Kamil 1076016, 44) | lökhajtásos katonai repülőgép húzott át a város fölött (1969 Konrád György 9351001, 7) | Egy német pilóta […] 1944 karácsonyán fogadásból áthúzott a zirci apátsági bazilika tornyai közt, de másodjára bezuhant a könyvtárterembe (1996 Magyar Hírlap CD09).

7b. ’〈szél, levegő〉 légáramlás formájában áthalad vhol’ ❖ Hűs szele húz át az ősznek a réten (1908 Juhász Gyula¹ 9284115, 174) | Két hegy orma sötétlett a sötétben előttük […] és közöttük áthúzott a szél (1922 Szente Piroska CD10) | Tomcsányi a csőtésztával küszködik; megszívná, mint a makarónit, de a levegő áthúz a csőtésztán (1979 Esterházy Péter 9129001, 36).

7c. (átv is) ’〈(természeti) jelenség, képződmény〉(gyors mozgással) áthalad vhol’ ❖ Gondolatok felhőfutása színes Ködfátyolképpen húz át lelkemen (1909 Oláh Gábor 9487036, 45) | áthúzó felhők márványozzák az eget (1931 Babits Mihály CD10) | a plébániatemplom tornyán is áthúz valami fény (1971 Mészöly Miklós 9439003, 751) | [a hullócsillag] fénye egy szempillantás alatt áthúz az égen (1998 Magyar Hírlap CD09).

7d. ’vki gyors iramban(, egyenes vonalban) átmegy, átszalad vhol’ ❖ A színen áthúzó sok csavargó között is akad néhány emlékezetes profil (1939 Kardos László CD10) | Mint tavasszal a megáradt folyó, ha színig tölti medrét: zúgva húz át falun s városon ma a daloló nép, teletöltve a teret, az utcát (1963 Illyés Gyula ford.–Bagrjana 9274115, 337).

8. ts (kissé rég) ’〈(nehéz) idő(szako)t〉 vhogyan átvészel, túlél’ ❖ Volnál idős, ó volnál éltesebb, Oly égetőn nem fájna tán a seb; De a remény s a tett legszebb korát, Élő halottként, hogy húzd itten át? (1843 Vachott Sándor 8499029, 111) | Vannak ollyan helyek, hol mikor nagy szél van, inkább száraz kenyéren huzzák át a napot, és nem raknak tüzet (1851 A Falu Könyve C1667, 136) | a mi grófunk is áthuzott … nehány napot lovaglással és vadászattal (1865 Balázs Sándor¹ C0744, 117) | Az állomásfelügyelő szük kamrájának kemény padjain kénytelen áthuzni az utas az időt (1873 Athenaeum C0028, 225) | az anakonda a vizek kiszáradása esetén az iszapba rejtőzik és a szárazságot megdermedt állapotban húzza át (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Sz: áthuzat, áthúzgál, áthúzogat.

Vö. CzF. általhúz vagy áthúz; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

áthúz ige 4a5
1. tárgyas (átv is)
húzva egyik helyről a másikra juttat, visz át vmit
Biz az nem is valami fiatal ember már; tán nem észrevenni, hogy húzza át a haját egyik oldalról a másikra, hogy azt a terjedő holdvilágot ott a feje tetején eltakargassa vele?
(1872 Jókai Mór)
Amikor a patakhoz értünk, csodálkozva láttuk, hogy sehol sincs a palló, valaki kiemelte s áthúzta az innenső partra
(1900 Bársony István)
a szekéruton olyan sár van, hogy négy ló is alig birja áthuzni az üres szekeret egyik faluból a másikba
(1908 Az Újság ápr. 19.)
egy rekesz italt […] egy másik sarokba húzzanak át
(1995 Figyelő)
1a. áthúz vmin
vminek a felületén v. területén végighúz vmit
Fázom, szólt a grófné s áthuzta magán a lebocsátott takarót
(1899 Dózsa Endre)
a tanító áthúzta a katedrán a széket
(1934 Gelléri Andor Endre)
A fiú leült a kanapéra, elővett egy kisfésűt, áthúzta a haján
(1951 Örkény István)
1b. áthúz vmin
vmit keresztezve átvonszol, ill. húzva átvisz vmin vmit, vkit
Nyakörvénél fogva fölemelte a kutyát és áthúzta a küszöbön
(1968 Szőllősy Klára ford.Maltz)
[a nevettető nevű gyermekjáték végén] harc alakul ki az angyalok és ördögök csoportja között, pl.például áthúzzák egymást a „váron” (földre húzott egyenes vonal)
(1980 NéprajziLex.)
1c. (Inf)
〈ablakokat használó számítógépes rendszerben:〉 az egeret a megfelelő gomb nyomva tartása mellett mozgatva vmit áthelyez v. átmásol vhova
elég egyetlen mappát áthúzni a CDcédé-ről a merevlemezre
(1998 Byte Magazin ford.)
A diákat jelképező ikonokat az egérrel máshová áthúzva a sorrendet is megváltoztathatjuk
(1999 Byte Magazin ford.)
1d.
〈kötelet, fonalat, csövet stb.〉 átvezet (vmin keresztül), ill. kifeszít vhol
Az egész theátromon […] csövek vannak áthuzva
(1839 Gaal József)
az egyik ablaktól a másikig áthúzott kötelen száradt mindenféle gúnya
(1880 Jókai Mór)
a bolgárok, hogy megakadályozzák a hajók útját, vastag köteleket fontak s áthúzták azokat a folyón
(1908 Hegedűs Gyula)
1e. áthúz vmin (rég)
végighúz vmit vmin, hogy az az anyagával bevonja v. átitassa
[a papírlapokat] a levegőn szárítják s ezután rendszerint enyves vizen áthúzzák s újra szárítják s végre simítják
(1896 PallasLex.)
a bőröket közvetlenül meg-festésük előtt […] hideg savoldaton húzzák át
(1913 RévaiNagyLex.)
1f. (ritk)
vhonnan, ill. vmin keresztül átjönni késztet, átvonz vhova vkit, vmit
Amerika Itáliából és Németországból Nyugatra húzta át a hatalmat
(1935 Németh László²)
A jó fizetség megszámlálhatatlan rajokat húzott át belőlük [ti. a székely kőművesekből] a Kárpátokon
(1941 Ignácz Rózsa)
2. tárgyas (ritk)
〈viselhető tárgyat〉 vmiről lehúzva vmi másra, más helyre felhúz
Kornél, előre tudva, hogy erre a gyűrűre szükség lesz, a kisujjáról, ahol azt rendesen hordani szokta, áthúzta azt a „növendék” [= gyűrűs-] ujjára
(1880 Jókai Mór)
3. tárgyas
〈nyíláson, résen〉 keresztülhúz vmit
Két arab utazó, ki 1000 évvel ezelőtt Indiát megjárta, olly finom mouszelinokat [= muszlinokat] említ, miszerint egy egész öltönyt gyürün lehetett áthúzni
(1856 Vasárnapi Újság márc. 2.)
[A sáskarákok] folytonosan tisztogatják magukat, csápjaikat áthúzzák behajlított lábízeik között
(1933 Az állatok világa ford.)
mellényének középső gomblyukán vastag aranyláncot húzott át
(1945 Sőtér István)
a halászok az egyébként sekély vizű halastó 3-3,5 méter mély leeresztő árkán akarták áthúzni a hálót
(2000 Magyar Hírlap)
3a. áthúz vmin (ritk)
〈ruhadarabot vmely testrészen〉 húzva átjuttat
a kapitány a dresszével birkózott. Kicsit belegabalyodott, valahogy nem tudta áthúzni a fején
(1969 Mándy Iván)
3b. áthúz vmin (ritk, biz is)
〈akadályon, nehéz helyzeten〉 átsegít vkit
A két testvér mind a hat gyereket szerencsésen áthúzta a betegségen
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
4. tárgyas (rég, ritk)
beborít, bevon vmivel, vmilyen bevonattal ellát vmit
Csipkével áthúzott, világos tavaszi ruhákat [küldött a két lánynak a nagynénjük]
(1897 Papp Dániel)
a poharakat egészen is áthúzták arannyal
(1911 RévaiNagyLex.)
4a.
〈ágyneműt〉 új huzattal lát el
ez a ciha – egy vöröscsíkos vánkoshéjat nyomott kezébe. – Húzza majd át a párnáját
(1926 Kosztolányi Dezső)
Húzd át az ágyat, szeret tiszta ágyba feküdni
(1983 Polgár András)
Belépett a kórterembe, de felesége ágyát áthúzva, üresen találta
(1995 Magyar Hírlap)
4b.
〈kárpitozott bútort〉 új kárpittal lát el
a feleségem áthuzatta a diványt
(1884–1885 Egymillió bolondság)
leül a nővel szemközt, a sárga selyemmel áthúzott karosszékbe
(1943 Márai Sándor)
[egy kárpitosmester] a rekamié kárpitanyagából állított elő két korszerű heverőt, melyek áthúzva bár, de még ma is állnak a szoba északi falának nyugati, illetve keleti sarkaiban
(1988 Kertész Imre²)
5. tárgyas (ritk)
〈vonalat〉 húz (vhonnan) vhova
számításain vörös keresztet húzott át a sors. A leány megtébolyodott
(1846 Jókai Mór)
ha a balparti határszéltől egyenes vonalt huzunk át a jobbpartra, akkor Várhegy határostól együtt Marosszék területéhez esnék
(1870 Orbán Balázs)
az utolsó tételt elválasztó vonalat az összegrovatokon is áthúzzuk
(1911 RévaiNagyLex.)
Ha Anglia K-ikeleti partjainak közepétől vonalat húzunk át a Skagerrak közepére, akkor kbkörülbelül az 50 m.-esméteres mélységvonalat huztuk meg
(1926 TolnaiÚjLex.)
5a.
〈ábrát, betűt stb.〉 jel kiegészítéseként (keresztirányú) vonással lát el
egy tojásdad kör, áthúzva vonallal jelentette azt, hogy „só”; egy négyszög, alul egy kereszttel, azt, hogy „borkő”
(1877 Jókai Mór)
Érdekesek [Adámi Mihály nyelvtanának] egyes helyesírási újításai, kivált a zs hangra a középen áthuzott z használata
(1896 Simonyi Zsigmond)
[az uralkodó] egy áthúzott nullával helybenhagyta a halálos ítéletet
(1992 Gerő András)
5b.
〈szöveget, szövegrészt, ábrát stb.〉 törlés, érvénytelenítés v. tiltás jeléül egy v. több vonallal keresztülhúz
Aki beszél, annak a neve mellé egy keresztet tesz a teremőr, aki pedig már beszélt, annak a nevét csak áthúzza
(1885 Mikszáth Kálmán)
[Petőfi] eredetileg így kezdte a verset: „rajta, magyar”, de később áthúzta az első szót, és föléje írta, hogy „talpra”
(1973 Vas István)
nagy táblán áthúzott cigaretta és alatta a „Dohányozni tilos” felirat
(1999 Magyar Hírlap)
5c.
〈tervet〉 meghiúsít, keresztülhúz
Iszonyut teszek! Olyat, hogy örökre áthuzzam a számitásukat
(1899 Kiss Rezső)
[Lucifer] végzete, hogy Évával nem sokat törődik, pedig végül is Ádám hitvese húzza át jól kigondolt számítását
(1933 Pintér Jenő)
4 darab 75 személyes repülőgépet lízingelt volna a társaság, de a terveket áthúzta a Fokker gyár tavaly bekövetkezett csődje
(1997 Magyar Hírlap)
6. tárgyas (ritk)
húzó mozdulatokkal (újra) áttöröl, átsimít vmit
Húzza még egyszer át petroleumos rongygyal [fegyverét]
(1892 Kacziány Géza)
6a. (ritk)
〈rajzot〉 az eredeti vonalak mentén újra(, erősebben) megrajzol
Mi a fenét rajzolsz most? Csak áthúzod. Persze, a házad
(1979 Domahidy András)
A mintákat vékony, fekete filctollal rajzoltam a felületre, majd […] kontúrfestékkel (szürke vagy fekete színűvel) áthúztam
(2000 Lakáskultúra)
7. tárgyatlan
〈madár(raj), rovar〉 (gyors iramban) átrepül, átvonul vhol
absurdum, hogy az octóberben itt öt hónapos korában áthúzó fiatal szalonka nagyobb s fejlettebb, mint a visszahúzó tiz hónapos
(1891 Hanvay Zoltán)
nagyobb sereg [bíbic], északról-délnek egyforma, kissé gépies szárnycsapással áthúz a tájon
(1899 Chernel István)
[Az esthajnalcsillag] kis fényudvarán keresztül húzott át […] a mai esti első szúnyog
(1966 Bernáth Aurél)
7a. (biz is)
〈jármű v. vki járművel〉 gyors iramban áthalad, áthajt vhol
Kinek üstöke alatt egy-két vonalat kigyujtottál gyerekkorában, kerüli kerted, kocsival húz át e porfészken néha
(1962 Kárpáti Kamil)
lökhajtásos katonai repülőgép húzott át a város fölött
(1969 Konrád György)
Egy német pilóta […] 1944 karácsonyán fogadásból áthúzott a zirci apátsági bazilika tornyai közt, de másodjára bezuhant a könyvtárterembe
(1996 Magyar Hírlap)
7b.
〈szél, levegő〉 légáramlás formájában áthalad vhol
Hűs szele húz át az ősznek a réten
(1908 Juhász Gyula¹)
Két hegy orma sötétlett a sötétben előttük […] és közöttük áthúzott a szél
(1922 Szente Piroska)
Tomcsányi a csőtésztával küszködik; megszívná, mint a makarónit, de a levegő áthúz a csőtésztán
(1979 Esterházy Péter)
7c. (átv is)
(természeti) jelenség, képződmény〉 (gyors mozgással) áthalad vhol
Gondolatok felhőfutása színes Ködfátyolképpen húz át lelkemen
(1909 Oláh Gábor)
áthúzó felhők márványozzák az eget
(1931 Babits Mihály)
a plébániatemplom tornyán is áthúz valami fény
(1971 Mészöly Miklós)
[a hullócsillag] fénye egy szempillantás alatt áthúz az égen
(1998 Magyar Hírlap)
7d.
vki gyors iramban(, egyenes vonalban) átmegy, átszalad vhol
A színen áthúzó sok csavargó között is akad néhány emlékezetes profil
(1939 Kardos László)
Mint tavasszal a megáradt folyó, ha színig tölti medrét: zúgva húz át falun s városon ma a daloló nép, teletöltve a teret, az utcát
(1963 Illyés Gyula ford.Bagrjana)
8. tárgyas (kissé rég)
(nehéz) idő(szako)t〉 vhogyan átvészel, túlél
Volnál idős, ó volnál éltesebb, Oly égetőn nem fájna tán a seb; De a remény s a tett legszebb korát, Élő halottként, hogy húzd itten át?
(1843 Vachott Sándor)
Vannak ollyan helyek, hol mikor nagy szél van, inkább száraz kenyéren huzzák át a napot, és nem raknak tüzet
(1851 A Falu Könyve)
a mi grófunk is áthuzott … nehány napot lovaglással és vadászattal
(1865 Balázs Sándor¹)
Az állomásfelügyelő szük kamrájának kemény padjain kénytelen áthuzni az utas az időt
(1873 Athenaeum)
az anakonda a vizek kiszáradása esetén az iszapba rejtőzik és a szárazságot megdermedt állapotban húzza át
(1933 Az állatok világa ford.)
Sz: áthuzat, áthúzgál, áthúzogat
Vö. CzF. általhúz vagy áthúz; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások