azután mut hsz és ksz 

I. mut hsz 34A7

1. (utalószóként is) ’vmely előzőleg említett, az előzményekből ismert időpont, esemény v. cselekvés után’ ❖ a’ gyötrelem tsak a’ gyónáſig tart; azután ſzép nap derül-fel, és tsendeſség léſzen a’ ſzivben (1772 Vajda Sámuel 7365001, 147) | Azután, midőn azt kérdeztem tőle tréfálódzva, hogy akar-e még egyszer a hegyről leszaladni, arra ő azt mondotta, hogy sohasem ezen a részén a hegynek, hanem más, nemolyan meredek részén (1821–1822 Teleki László² 8473004, 140) | Azután, hogy a lapban valami győzelem vastag cimét olvasta, feltámadt benne a régi pátosz (1919 Szabó Dezső 9623005, 257) | meg kell várni, amíg átküldik a kartonomat a XIII. kerületbe, csak azután járhatok kezelésre (1989 Csalog Zsolt 1024023, 373).

1a. (utalószóként is) vmivel azután ’valamennyi idővel később’ ❖ Ha a’ himlök az el ragadáſnak jeleivel együtt vagy hamar, vagy rövid idövel azután ki ütnek, az Orvoſoknak ezek többire több dolgot adnak (1775 Szeli Károly ford.–Haen 7315002, 59) | Az öreg Blondheim kiadá lelkét, minekelőtte ütne az éjfél’ órája. […] Alig egy fertály orával azután kinyitá Leontina az ajtót (1831 Deáki Filep Sámuel ford.–Kotzebue 8097004, 49) | Az 1311-ik év őszén, october 12-én erősiti meg Róbert Károly [Zára] szabadalmait – egész egy hóval azután, hogy a város kisérletet tőn a Velenczével való kibékülésre (1865 Salamon Ferenc 8402007, 134) | a havasalji kaszálót megtisztitották a kövektől, fáktól, bokroktól s nem sokkal azután munkáskezek kezdettek hozzá a földmunkához (1934 Erdély 2123001, 88) | nekem nem áll jól, ha pillanatokkal azután, hogy ördögöt játszottam, elkezdek hajlongani a közönség felé (1989 Színház 2046013, 36).

2. ’〈időbeli, térbeli v. minőségi sorrendre vonatk.:〉 közvetlenül azt követőleg, utána’ ❖ A’ Cantor Kis-ari éneklette bé menöre […] az 117. Sóltárt, azután: 118. Sólt(ár) 1–2 ’s 14-dik Verseit (1774–1779 Csokonai József 7503002, 21) | A kemény fa tömöttebb, lassabban ég és több meleget áraszt. Ezért drágább is. Ilyenek első sorban: a cser- és tölgyfa, azután a bükk- szil- és gyertyánfa (1883 De Gerando Antonina 8099003, 46) | Először levette Péterkét, azután a rúddal a kosarat s benne a kicsit (1921 Móricz Zsigmond 9462043, 13) | a matracokon fiatal, csinos nők, mondhatni nőcskék alusznak. Álmuk mintha vége felé járna: megmozdul előbb az egyik, majd a másik, azután a többi (1990 Márton László 1107004, 14).

3. (partikulaszerűen) ’〈az időviszony elhomályosulásával, nyomatékosításra〉’ ❖ De holnap azután, mihelyt fölkel a nap, Visszafoglaljuk mi vesztett országodat (1844 Petőfi Sándor C3506, 195) | A vacsorát vendégeivel rendesen keresztül tarokkirozta. Ilyenkor azután mulatságosnál mulatságosabb arcokat vágtak az olyanok, kik éheztek, de az éhség mellett vesztettek is (1863 Lauka Gusztáv 8268036, 63) | csak épen a fejedelem ágyasházának van ajtaja, az azután vasból van (1882 Jókai Mór C2309, 139) | feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Sienába utazzék (1937 Szerb Antal 9668030, 113) | „[…] Menjenek haza. Menjenek innen, takarodjanak. Menjenek az anyjuk valagába.” Erre azután mindenki megmozdult (1985 Bodor Ádám 1020009, 184).

3a. (partikulaszerűen) ’〈ksz után, annak nyomatékosítására〉’ ❖ a’ Commiſsarius a’ fát rakaſsa le a’ Magazinumba külön helyre, ’s eránta a’ Járás-béli F Szolga Bírónak relatiót [= jelentést] tegyen, hogy így azután a’ F Szolga Bíró maga ſzemélyesen a’ fát megnézvén, azt vagy a’ Helységekkel, viſzſza véteſse (1804 Domokos Lőrinc 7086002, 29) | Jaj megyek és ölellek, Hisz’ csak kötődtem veled; Maradj, édes Gyuriczám! De azután elvégy ám (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232002, 9) | Leverő, szomoru, elcsüggesztő látvány az utazónak Abrudbánya képe […]; – hanem! – hanem azután a népe! annak lehet keresni párját (1858 Vasárnapi Újság nov. 28. CD56) | Csak franciául [beszél az orosz vendégtárs], még egymás között is. Hanem azután zárkózott; mintha mind nihilista volna, s a megszólító idegenben kormánykémet sejtene (1887 Jókai Mór CD18) | Apám ellene volt annak, hogy mi tanuljunk, műveltséget szerezzünk, ezért azután én is elhidegültem tőle (1983 Balla László 1010018, 125).

II. ksz 0

1. ’〈részletezésnek, felsorolásnak toldásszerűen kapcsolt második v. későbbi tagja előtt:〉 és még, azonkívül’ ❖ Ha a’ gyúladás igen kemény; ha illendképpen nem orvoſoltatott; ha hevit ſzerekkel jobban fel-gyujtatott; ha azután a’ pulſus igen gyenge, igen gyors, kitſin ’s egyenetlen, és ha úgy vér mint valami vékony tzérna ſzál; ha az ábrázat meg halaványodik, […] akkor a’ tdö-gyúladás fenévé vált (1776 Rácz Sámuel 7278016, 80) | arra kell szoktatni a’ nevendéket, hogy az írás’ és a’ vers’ kezdetén, a’ pont után […], azután a’ tulajdon neveknek, és a’ tudományok’ ’s mesterségek’ neveinek, valamint a’ tisztelet ’s hivatalbeli nevezeteknek elején is nagy betűt írjon (1827 Szilasy János 8450007, 266) | a köhögős Csokonai. Azután Vörösmarty, azután Arany, azután Jókai (1926 Németh László² 9485028, 70) | Öten lesznek; velük lesz a gavallér ezredes a feleségével, aki bécsi és bravúros lovas, azután az az elvált dáma, az, akivel az asszony Olaszországban volt a nyáron (1935 Szép Ernő 9665044, 112) | [van] négy alapvető magyarázó változónk. [Az első] a „piaci kötődés” […]. Van azután a „kulturális tőke” […]. Van továbbá a „származás”, […] van végül a „politikai aktivitás” (1990 Fischer György 2004003, 410).

2. ’〈lazább összefüggésben álló (tag)mondatok között, a gondolatmenet továbbfűzésének nyomósítására:〉 és, meg, hát’ ❖ [a betegnek] égetö forrosága, és el-olthatatlan ſzomjusága van, ábrázatja ſetét veres; […] eſze nélkül beſzéll; ha kérdezik, dérrel durral felel; azután felette nyughatatlankodik, az ágyba nem akar maradni (1778 Milesz József ford.–Störck 7227001, 58) | [a rabok] már helyeztetésöknél fogva, igen hajlandók a’ lelkipásztor’ tanácsának elfogadására és követésére. Azután a’ köztársaságnak nagy haszna vagyon abból, ha a’ foglyok őszintén megvallják tetteiket (1842 Szilasy János 8450016, 357) | van-e értelme, eredeti dolog-e ezután pipának nevezni a virágot? Azután itt van az arisztokrata szó. Az irodalmi arisztokratizmust nem a kritika, hanem a szépirodalom teremtette meg (1912 Szabó Dezső 9623017, 46) | az író igen röviden beszélt magáról, részint mert úgy gondolta: szerénysége még öregbíti népszerűségét, azután meg regényeinek javát a jelenlévők úgyis ismerik (1973 Balla László 1010011, 108).

Sz: azutáni.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

azután mutató névmási határozószó és kötőszó
I. mutató névmási határozószó 34A7
1. (utalószóként is)
vmely előzőleg említett, az előzményekből ismert időpont, esemény v. cselekvés után
a’ gyötrelem tsak a’ gyónáſig tart; azután ſzép nap derül-fel, és tsendeſség léſzen a’ ſzivben
(1772 Vajda Sámuel)
Azután, midőn azt kérdeztem tőle tréfálódzva, hogy akar-e még egyszer a hegyről leszaladni, arra ő azt mondotta, hogy sohasem ezen a részén a hegynek, hanem más, nemolyan meredek részén
(1821–1822 Teleki László²)
Azután, hogy a lapban valami győzelem vastag cimét olvasta, feltámadt benne a régi pátosz
(1919 Szabó Dezső)
meg kell várni, amíg átküldik a kartonomat a XIII. kerületbe, csak azután járhatok kezelésre
(1989 Csalog Zsolt)
1a. (utalószóként is) vmivel azután
valamennyi idővel később
Ha a’ himlök az el ragadáſnak jeleivel együtt vagy hamar, vagy rövid idövel azután ki ütnek, az Orvoſoknak ezek többire több dolgot adnak
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
Az öreg Blondheim kiadá lelkét, minekelőtte ütne az éjfél’ órája. […] Alig egy fertály orával azután kinyitá Leontina az ajtót
(1831 Deáki Filep Sámuel ford.Kotzebue)
Az 1311-ik év őszén, october 12-én erősiti meg Róbert Károly [Zára] szabadalmait – egész egy hóval azután, hogy a város kisérletet tőn a Velenczével való kibékülésre
(1865 Salamon Ferenc)
a havasalji kaszálót megtisztitották a kövektől, fáktól, bokroktól s nem sokkal azután munkáskezek kezdettek hozzá a földmunkához
(1934 Erdély)
nekem nem áll jól, ha pillanatokkal azután, hogy ördögöt játszottam, elkezdek hajlongani a közönség felé
(1989 Színház)
2.
〈időbeli, térbeli v. minőségi sorrendre vonatk.:〉 közvetlenül azt követőleg, utána
A’ Cantor Kis-ari éneklette bé menöre […] az 117. Sóltárt, azután: 118. Sólt(ár) 1–2 ’s 14-dik Verseit
(1774–1779 Csokonai József)
A kemény fa tömöttebb, lassabban ég és több meleget áraszt. Ezért drágább is. Ilyenek első sorban: a cser- és tölgyfa, azután a bükk- szil- és gyertyánfa
(1883 De Gerando Antonina)
Először levette Péterkét, azután a rúddal a kosarat s benne a kicsit
(1921 Móricz Zsigmond)
a matracokon fiatal, csinos nők, mondhatni nőcskék alusznak. Álmuk mintha vége felé járna: megmozdul előbb az egyik, majd a másik, azután a többi
(1990 Márton László)
3. (partikulaszerűen)
〈az időviszony elhomályosulásával, nyomatékosításra〉
De holnap azután, mihelyt fölkel a nap, Visszafoglaljuk mi vesztett országodat
(1844 Petőfi Sándor)
A vacsorát vendégeivel rendesen keresztül tarokkirozta. Ilyenkor azután mulatságosnál mulatságosabb arcokat vágtak az olyanok, kik éheztek, de az éhség mellett vesztettek is
(1863 Lauka Gusztáv)
csak épen a fejedelem ágyasházának van ajtaja, az azután vasból van
(1882 Jókai Mór)
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Sienába utazzék
(1937 Szerb Antal)
[…] Menjenek haza. Menjenek innen, takarodjanak. Menjenek az anyjuk valagába.” Erre azután mindenki megmozdult
(1985 Bodor Ádám)
3a. (partikulaszerűen)
〈ksz után, annak nyomatékosítására〉
a’ Commiſsarius a’ fát rakaſsa le a’ Magazinumba külön helyre, ’s eránta a’ Járás-béli F Szolga Bírónak relatiót [= jelentést] tegyen, hogy így azután a’ F Szolga Bíró maga ſzemélyesen a’ fát megnézvén, azt vagy a’ Helységekkel, viſzſza véteſse
(1804 Domokos Lőrinc)
Jaj megyek és ölellek, Hisz’ csak kötődtem veled; Maradj, édes Gyuriczám! De azután elvégy ám
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
Leverő, szomoru, elcsüggesztő látvány az utazónak Abrudbánya képe […]; – hanem! – hanem azután a népe! annak lehet keresni párját
(1858 Vasárnapi Újság nov. 28.)
Csak franciául [beszél az orosz vendégtárs], még egymás között is. Hanem azután zárkózott; mintha mind nihilista volna, s a megszólító idegenben kormánykémet sejtene
(1887 Jókai Mór)
Apám ellene volt annak, hogy mi tanuljunk, műveltséget szerezzünk, ezért azután én is elhidegültem tőle
(1983 Balla László)
II. kötőszó 0
1.
〈részletezésnek, felsorolásnak toldásszerűen kapcsolt második v. későbbi tagja előtt:〉 és még, azonkívül
Ha a’ gyúladás igen kemény; ha illendképpen nem orvoſoltatott; ha hevit ſzerekkel jobban fel-gyujtatott; ha azután a’ pulſus igen gyenge, igen gyors, kitſin ’s egyenetlen, és ha úgy vér mint valami vékony tzérna ſzál; ha az ábrázat meg halaványodik, […] akkor a’ tdö-gyúladás fenévé vált
(1776 Rácz Sámuel)
arra kell szoktatni a’ nevendéket, hogy az írás’ és a’ vers’ kezdetén, a’ pont után […], azután a’ tulajdon neveknek, és a’ tudományok’ ’s mesterségek’ neveinek, valamint a’ tisztelet ’s hivatalbeli nevezeteknek elején is nagy betűt írjon
(1827 Szilasy János)
a köhögős Csokonai. Azután Vörösmarty, azután Arany, azután Jókai
(1926 Németh László²)
Öten lesznek; velük lesz a gavallér ezredes a feleségével, aki bécsi és bravúros lovas, azután az az elvált dáma, az, akivel az asszony Olaszországban volt a nyáron
(1935 Szép Ernő)
[van] négy alapvető magyarázó változónk. [Az első] a „piaci kötődés” […]. Van azután a „kulturális tőke” […]. Van továbbá a „származás”, […] van végül a „politikai aktivitás”
(1990 Fischer György)
2.
〈lazább összefüggésben álló (tag)mondatok között, a gondolatmenet továbbfűzésének nyomósítására:〉 és, meg, hát
[a betegnek] égetö forrosága, és el-olthatatlan ſzomjusága van, ábrázatja ſetét veres; […] eſze nélkül beſzéll; ha kérdezik, dérrel durral felel; azután felette nyughatatlankodik, az ágyba nem akar maradni
(1778 Milesz József ford.Störck)
[a rabok] már helyeztetésöknél fogva, igen hajlandók a’ lelkipásztor’ tanácsának elfogadására és követésére. Azután a’ köztársaságnak nagy haszna vagyon abból, ha a’ foglyok őszintén megvallják tetteiket
(1842 Szilasy János)
van-e értelme, eredeti dolog-e ezután pipának nevezni a virágot? Azután itt van az arisztokrata szó. Az irodalmi arisztokratizmust nem a kritika, hanem a szépirodalom teremtette meg
(1912 Szabó Dezső)
az író igen röviden beszélt magáról, részint mert úgy gondolta: szerénysége még öregbíti népszerűségét, azután meg regényeinek javát a jelenlévők úgyis ismerik
(1973 Balla László)
Sz: azutáni
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások