ázsiai mn és fn 1A3

I. mn

1. ’Ázsiához mint földrészhez tartozó, ott található, ill. rá jellemző’ ❖ [Leander tornyával] majd tsak nem által ellenben fekſzik az Ásiai parton Skutari Városa (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419026, 831) | ázsiai országban (1853 Jókai Mór CD18) | [Dove a májusi fagyok okait] az ázsiai éghajlattal való összeköttetésében kereste (1893 PallasLex. CD02) | Oroszország ázsiai kikötőiben (1918 Andrássy Gyula CD10) | az ázsiai szigetek bennszülöttei (1946 Déry Tibor 9107004, 115) | [a Han-dinasztia] mintegy négyszáz éves uralkodása Kínát ázsiai nagyhatalommá tette (1974 Tőkei Ferenc 9726001, 253) | ázsiai őserdők (1995 Természet Világa CD50) ázsiai kistigris (rendsz. tbsz-ban) (sajtó) ’e földrész (dél)keleti felén fekvő, kis területű, gazdaságilag gyorsan fejlődő államok, kül. Dél-Korea, Hongkong Szingapúr és Tajvan vmelyike’ ❖ [a] továbbra is dinamikusan fejlődő ázsiai „kistigris”, Tajvan (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az ázsiai kistigrisek legfiatalabb tagja Fülöp-szigetek (1996 Magyar Hírlap CD09) ázsiai tigris (rendsz. tbsz-ban) (sajtó) ’ua.’ ❖ [a kínai sakkozólány] nem a kommunista Kínát jelképezi […], hanem az öt ázsiai tigrist (1992 Aradi Péter 2027032, 33) | Sokan kutatják az ázsiai tigrisek, így Dél-Korea gazdasági csodájának titkát (1996 Magyar Hírlap CD09) | A hat ázsiai „tigris” (Hongkong, Dél-Korea, Malajzia, Szingapúr, Tajvan és Thaiföld) exportja (1997 Figyelő CD2601).

1a. ’itt élő 〈nép(csoport)〉, ill. ilyen néphez tartozó v. itt élő, innen származó, itt tevékenykedő 〈személy〉’ ❖ Igy tselekedett  [ti. Isten] ſok Aſiai és Afrikai népekkel (1788 Katona István 7162003, 35) | [az] Ázsiai Despótáknak példájok (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 346) | az effélle portékák [ti. a gyapjas bőrök] jóbbára az Asiai, seregenként járó kereskedőktől (Karavanoktól) hordatnak (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315022, 406) | ásiai matróz (1869 e. Szemere Bertalan 8437007, 113) | a római birodalom felbomlásakor az ázsiai hordák elözönlötték az egész Európát (1920 Móricz Zsigmond CD10) | Az ázsiai nomádoknak sohasem volt […] látványos, ceremóniás vallásuk (1936 Veres Péter 9771011, 19) | az ázsiai írók taskenti konferenciáján (1958 Mádl Antal 2025113, 719) | az ázsiai lolo népről (1978 Láng János 1089006, 75).

1b. (kötött szókapcsolat részeként fajnevekben is) ’itt őshonos, ill. innen származó 〈növény, állat〉’ ❖ Asiai Júh (1780 Molnár János C3200, 65) | [a rebarbara] ázſiai Fü [= gyógynövény] (1798 Sándor István 7287085, 95) | Az ásiai hienának nyakán és hátán serény fut végig, mellyet a’ haraguvó állat föl tud mereszteni (1834 Garasos Tár 8625003, 88) | ázsiai gyapotból durvább fonalat is készitnek (1845 Hetilap 8636002, 25) | az ázsiai boglárkát, perzsa cikláment a törökök hozták magukkal […] az európai kertekbe (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva): 05. 14–15-én 1 […] nászruhás (valószínűleg hím) madarat figyeltek meg a Fertőújlak melletti Borsodi-dűlőben (2000 Túzok C6158, 67).

1c. ’e földrész (vmelyik népének) kultúrájára jellemző 〈(művészeti, szellemi) tevékenység〉, ill. ennek eredményeként létrejött 〈()alkotás, tárgy, dolog〉’ ❖ ásiai pénzek, régiségek ’s kéziratok (1831 Zádor Elek 8532007, 40) | [Reguly] különös szeretettel foglalkodott az ázsiai vallásokkal (1868 Toldy Ferenc 8481019, 297) | Van egy régi ázsiai népmonda […] az óriási Góg és Magóg hadairól (1890 Jókai Mór CD18) | ázsiai szőnyegek (1913 Krúdy Gyula 9365011, 66) | a babiloni nyelvnek, mely hajdan az egész ázsiai műveltséget hordozta, híre-pora se maradt (1936 e. Kosztolányi Dezső 9359110, 88) | ázsiai zenekultúra (1977 László Gyula¹ 9384002, 239) | Az ázsiai ételeket kímélő eljárásokkal, zsírszegényen készítik a szakácsok (1997 Új Könyvek CD29).

1d. ’Ázsiában élő nép(ek) által beszélt 〈nyelv〉’ ❖ Ázsiai Nyelvek (1808 Pápay Sámuel 8353008, 69) | [Pasqual Aucher örmény tudós] az ázsiai nyelveken kívül csodálatos könnyedséggel beszélt több európai nyelvet (1893 PallasLex. CD02) | elmentem Vikár Bélához, az ázsiai nyelvek kiváló kutatójához (1921 Zoltán Vilmos CD10) | az ázsiai nyelvekhez, beleértve a japán, koreai és kínai nyelvet is (1997 Magyar Hírlap CD09).

1e. ’Ázsiából származó, ill. onnan származtatott 〈nyelv, szó, hagyomány, betegség stb.〉’ ❖ az Újjíttó a’ mí Ásiai Nyelvünknek az Európaiaktól való nagy külömbségét el-nem felejti (1787–1789 Batsányi János 7023017, 108) | A’ Magyar [nyelv] mint ásiai sarjadék (1831 Széchenyi István CD1501) | az asztal, még asiai magyar szó lenne, nem hihetem (1835 Hasznos Mulatságok 8629002, 382) | A konok nemtörődömséget először holmi ázsiai örökséggel próbálom magyarázni (1939 Illyés Gyula 9274072, 64) | belázasodott, s napokig feküdt ázsiai influenzában (1960 Kamondy László 9300003, 165).

2. ’Ázsiában történő, ott megvalósuló, ill. Ázsia történelméhez tartozó 〈esemény, folyamat〉’ ❖ Asiai lakássok ideje alatt […] a’ meg hódoltt tartományoktúl semmi tulajdonképpen való Jobbágyi függést, sem más képtelenségeket nem kívántak [a magyarok] (1817 Pálóczi Horváth Ádám 8352012, 328) | Marco Polo ázsiai utazásának […] fordításaiból is maradtak ránk morvaországi másolatok (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Oroszország ázsiai háborúját (1915 Feleky Géza CD10) | ázsiai földrengésnek (1946 Déry Tibor 9107004, 116) | [Kína] egy sportvárost létesített az általa 1966-ban Phnom Penhben rendezett ázsiai sportverseny [alkalmából] (1975 Hellei András 2056005, 60) ázsiai termelési mód (Tört) ’〈a marxista közgazdaságtanban:〉 elsősorban az ókori Kelet államaira jellemző gazdálkodási forma, melynek alapegysége a zárt, saját (föld)tulajdonnal nem rendelkező tagok alkotta faluközösség, és amelyben az állami tulajdonban levő földön a termelő munkát egy kiváltságos és erős állami hivatalnokréteg szervezi és ellenőrzi’ ❖ az ázsiai termelési mód stagnálásának talaján (1970 Zoltai Dénes 1165003, 241) | Az „ázsiai termelési mód” kategóriájába tartozó folyó menti birodalmak, magaskultúrák […] gazdaságára jellemző, hogy nagyon hosszú történeti periódusokon át stagnáló vonásokat mutat (1977 NéprajziLex. CD47) | Az államapparátusnak az uralkodó osztállyal való ilyen egybeesése hozza létre az ázsiai termelési mód legfőbb felépítményi sajátosságát, a despotiát (1990 Renner Zsuzsanna 2029013, 441).

2a. ’Ázsiával foglalkozó, ill. kapcsolatot tartó 〈kutatás, hivatal, politika〉’ ❖ ásiai múzeummal (1831 Zádor Elek 8532007, 40) | Terjedelmesbek és fontosbak valának [Reguly] ázsiai stúdiumainak történeti, föld- és néprajzi részei (1868 Toldy Ferenc 8481019, 297) | [Kapnisztot] az orosz külügyi minisztériumba rendelték, hol az ázsiai ügyosztályban dolgozott (1895 PallasLex. CD02) | az emberek nem sok ügyet vetettek akkoriban Oroszország ázsiai politikájára (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 351) | a köztársaság ázsiai külpolitikájának (1972 Podolszki József 2054012, 452).

3. ’az Ázsiában élő emberekre, életmódjukra jellemző, gondolkodásmódjukat tükröző 〈tulajdonság, szokás stb.〉’ ❖ mind a’ két nembl lév négy tántzos tsoportok, mellyek, Európai; Ásiai; Áfrikai; és Ámerikai módra ltözködve, ugyan annyiféle tántzos néma játékokat jádſzottak (1795 Magyar Hírmondó 7444131, 855) | [a törökök] mind eddig ázsiai szokásaikat, erkölcseiket nagy részben hiven megtarták (1854 Fényes Elek 8141002, 199) | az orosz írókban és tudósokban van valami […] ázsiai szertelenség (1908 Lánczi Jenő CD10) | A szitkot a cselédek ázsiai közönnyel hallgatják (1936 Illyés Gyula 9274057, 130) | A nő ismét ráemelte ázsiai metszésű, fekete szemét (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 10).

4. (rég, pejor) ’fejletlen, elmaradott 〈helyzet, állapot〉’ ❖ [a vármegye intézménye] ázsiai közigazgatási állapotunk legfőbb oka (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | Szomorú, kétségbeejtő állapot, s igazán ázsiai fokúnak mutatja a magyar tudományosság állapotát, hogy nálunk a nebulók közül választják ki azokat, kik hivatva vannak vezetőket nevelni a társadalomnak (1901 Ady Endre CD0801) | irodalmi viszonyaink még milyen ázsiaiak (1913 Színi Gyula CD10) ázsiai állapot (rendsz. tbsz-ban) (pejor) ’a tisztaság hiányával, szegénységgel jellemezhető, ill. áttekinthetetlen, zűrzavaros helyzet’ ❖ [a magyarok által] is bevallott ázsiai állapotok (1871 Jakab Elek 8202006, 174) | [ha] ázsiai állapotról beszélnek, rendezni, javítani kell a közigazgatáson (1891 Kossuth Lajos CD32) | A minden nyelven ismert pejoratív kifejezés, „ázsiai állapotok” ötven éve még valóban az egész kontinensen szegénységet, elmaradottságot és járványokat jelentett (1997 Magyar Hírlap CD09).

II. fn

1. (rendsz. tbsz-ban) ’Ázsiában élő, ill. onnan származó személy’ ❖ Sárgásbarnák az Aſiaiak (1793 Parnasszusi időtöltés 7036020, 16) | nemigen hiányzik egy-két néger vagy más egzotikus színes fajta, hogy az érdeklődés az ott [ti. Amerikában] élő, igen nagy számú színjátszó afrikaira és ázsiaira is kiterjedjen (1923–1926 Tamási Áron 9701018, 129) | tűz pusztított az észak-németországi Lübeck egy menekültotthonában, ahol főleg afrikaiak és ázsiaiak laktak (1997 Tények könyve CD37).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az Ázsiában élő népek vmelyike, ill. ezek összessége’ ❖ a görögök az ásiaiak és aegyptomiaktól tanultak (1843 Purgstaller József 8351001, 15) | Keletindia egyik ősbenszülött népe [a bhil], melyet a később bevándorlott ázsiaiak egészen háttérbe szorítottak és beolvasztották [őket] (1893 PallasLex. CD02) | 1999-ben Makaó visszatér Kínához, és ezzel Irán keleti hegyvidékétől Kínáig Ázsiában minden négyzetcentiméter terület ázsiaiak birtokába kerül (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: ázsiaias, ázsiaiság.

Vö. CzF. ~, ázsiailag; ÉrtSz.; ÉKsz.

ázsiai melléknév és főnév 1A3
I. melléknév
1.
Ázsiához mint földrészhez tartozó, ott található, ill. rá jellemző
[Leander tornyával] majd tsak nem által ellenben fekſzik az Ásiai parton Skutari Városa
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
ázsiai országban
(1853 Jókai Mór)
[Dove a májusi fagyok okait] az ázsiai éghajlattal való összeköttetésében kereste
(1893 PallasLex.)
Oroszország ázsiai kikötőiben
(1918 Andrássy Gyula)
az ázsiai szigetek bennszülöttei
(1946 Déry Tibor)
[a Han-dinasztia] mintegy négyszáz éves uralkodása Kínát ázsiai nagyhatalommá tette
(1974 Tőkei Ferenc)
ázsiai őserdők
(1995 Természet Világa)
ázsiai kistigris (rendsz. tbsz-ban) (sajtó)
e földrész (dél)keleti felén fekvő, kis területű, gazdaságilag gyorsan fejlődő államok, kül. Dél-Korea, Hongkong Szingapúr és Tajvan vmelyike
[a] továbbra is dinamikusan fejlődő ázsiai „kistigris”, Tajvan
(1994 Magyar Hírlap)
Az ázsiai kistigrisek legfiatalabb tagja Fülöp-szigetek
(1996 Magyar Hírlap)
ázsiai tigris (rendsz. tbsz-ban) (sajtó)
ua.
[a kínai sakkozólány] nem a kommunista Kínát jelképezi […], hanem az öt ázsiai tigrist
(1992 Aradi Péter)
Sokan kutatják az ázsiai tigrisek, így Dél-Korea gazdasági csodájának titkát
(1996 Magyar Hírlap)
A hat ázsiai „tigris” (Hongkong, Dél-Korea, Malajzia, Szingapúr, Tajvan és Thaiföld) exportja
(1997 Figyelő)
1a.
itt élő 〈nép(csoport), ill. ilyen néphez tartozó v. itt élő, innen származó, itt tevékenykedő 〈személy〉
Igy tselekedett  [ti. Isten] ſok Aſiai és Afrikai népekkel
(1788 Katona István)
[az] Ázsiai Despótáknak példájok
(1792 Magyar Múzeum ford.)
az effélle portékák [ti. a gyapjas bőrök] jóbbára az Asiai, seregenként járó kereskedőktől (Karavanoktól) hordatnak
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
ásiai matróz
(1869 e. Szemere Bertalan)
a római birodalom felbomlásakor az ázsiai hordák elözönlötték az egész Európát
(1920 Móricz Zsigmond)
Az ázsiai nomádoknak sohasem volt […] látványos, ceremóniás vallásuk
(1936 Veres Péter)
az ázsiai írók taskenti konferenciáján
(1958 Mádl Antal)
az ázsiai lolo népről
(1978 Láng János)
1b. (kötött szókapcsolat részeként fajnevekben is)
itt őshonos, ill. innen származó 〈növény, állat〉
Asiai Júh
(1780 Molnár János)
[a rebarbara] ázſiai[= gyógynövény]
(1798 Sándor István)
Az ásiai hienának nyakán és hátán serény fut végig, mellyet a’ haraguvó állat föl tud mereszteni
(1834 Garasos Tár)
ázsiai gyapotból durvább fonalat is készitnek
(1845 Hetilap)
az ázsiai boglárkát, perzsa cikláment a törökök hozták magukkal […] az európai kertekbe
(1932 Rapaics Rajmund)
Ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva): 05. 14–15-én 1 […] nászruhás (valószínűleg hím) madarat figyeltek meg a Fertőújlak melletti Borsodi-dűlőben
(2000 Túzok)
1c.
e földrész (vmelyik népének) kultúrájára jellemző (művészeti, szellemi) tevékenység〉, ill. ennek eredményeként létrejött ()alkotás, tárgy, dolog〉
ásiai pénzek, régiségek ’s kéziratok
(1831 Zádor Elek)
[Reguly] különös szeretettel foglalkodott az ázsiai vallásokkal
(1868 Toldy Ferenc)
Van egy régi ázsiai népmonda […] az óriási Góg és Magóg hadairól
(1890 Jókai Mór)
ázsiai szőnyegek
(1913 Krúdy Gyula)
a babiloni nyelvnek, mely hajdan az egész ázsiai műveltséget hordozta, híre-pora se maradt
(1936 e. Kosztolányi Dezső)
ázsiai zenekultúra
(1977 László Gyula¹)
Az ázsiai ételeket kímélő eljárásokkal, zsírszegényen készítik a szakácsok
(1997 Új Könyvek)
1d.
Ázsiában élő nép(ek) által beszélt 〈nyelv〉
Ázsiai Nyelvek
(1808 Pápay Sámuel)
[Pasqual Aucher örmény tudós] az ázsiai nyelveken kívül csodálatos könnyedséggel beszélt több európai nyelvet
(1893 PallasLex.)
elmentem Vikár Bélához, az ázsiai nyelvek kiváló kutatójához
(1921 Zoltán Vilmos)
az ázsiai nyelvekhez, beleértve a japán, koreai és kínai nyelvet is
(1997 Magyar Hírlap)
1e.
Ázsiából származó, ill. onnan származtatott 〈nyelv, szó, hagyomány, betegség stb.〉
az Újjíttó a’ mí Ásiai Nyelvünknek az Európaiaktól való nagy külömbségét el-nem felejti
(1787–1789 Batsányi János)
A’ Magyar [nyelv] mint ásiai sarjadék
(1831 Széchenyi István)
az asztal, még asiai magyar szó lenne, nem hihetem
(1835 Hasznos Mulatságok)
A konok nemtörődömséget először holmi ázsiai örökséggel próbálom magyarázni
(1939 Illyés Gyula)
belázasodott, s napokig feküdt ázsiai influenzában
(1960 Kamondy László)
2.
Ázsiában történő, ott megvalósuló, ill. Ázsia történelméhez tartozó 〈esemény, folyamat〉
Asiai lakássok ideje alatt […] a’ meg hódoltt tartományoktúl semmi tulajdonképpen való Jobbágyi függést, sem más képtelenségeket nem kívántak [a magyarok]
(1817 Pálóczi Horváth Ádám)
Marco Polo ázsiai utazásának […] fordításaiból is maradtak ránk morvaországi másolatok
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Oroszország ázsiai háborúját
(1915 Feleky Géza)
ázsiai földrengésnek
(1946 Déry Tibor)
[Kína] egy sportvárost létesített az általa 1966-ban Phnom Penhben rendezett ázsiai sportverseny [alkalmából]
(1975 Hellei András)
ázsiai termelési mód (Tört)
〈a marxista közgazdaságtanban:〉 elsősorban az ókori Kelet államaira jellemző gazdálkodási forma, melynek alapegysége a zárt, saját (föld)tulajdonnal nem rendelkező tagok alkotta faluközösség, és amelyben az állami tulajdonban levő földön a termelő munkát egy kiváltságos és erős állami hivatalnokréteg szervezi és ellenőrzi
az ázsiai termelési mód stagnálásának talaján
(1970 Zoltai Dénes)
Az „ázsiai termelési mód” kategóriájába tartozó folyó menti birodalmak, magaskultúrák […] gazdaságára jellemző, hogy nagyon hosszú történeti periódusokon át stagnáló vonásokat mutat
(1977 NéprajziLex.)
Az államapparátusnak az uralkodó osztállyal való ilyen egybeesése hozza létre az ázsiai termelési mód legfőbb felépítményi sajátosságát, a despotiát
(1990 Renner Zsuzsanna)
2a.
Ázsiával foglalkozó, ill. kapcsolatot tartó 〈kutatás, hivatal, politika〉
ásiai múzeummal
(1831 Zádor Elek)
Terjedelmesbek és fontosbak valának [Reguly] ázsiai stúdiumainak történeti, föld- és néprajzi részei
(1868 Toldy Ferenc)
[Kapnisztot] az orosz külügyi minisztériumba rendelték, hol az ázsiai ügyosztályban dolgozott
(1895 PallasLex.)
az emberek nem sok ügyet vetettek akkoriban Oroszország ázsiai politikájára
(1905 Vámbéry Ármin)
a köztársaság ázsiai külpolitikájának
(1972 Podolszki József)
3.
az Ázsiában élő emberekre, életmódjukra jellemző, gondolkodásmódjukat tükröző 〈tulajdonság, szokás stb.〉
mind a’ két nembl lév négy tántzos tsoportok, mellyek, Európai; Ásiai; Áfrikai; és Ámerikai módra ltözködve, ugyan annyiféle tántzos néma játékokat jádſzottak
(1795 Magyar Hírmondó)
[a törökök] mind eddig ázsiai szokásaikat, erkölcseiket nagy részben hiven megtarták
(1854 Fényes Elek)
az orosz írókban és tudósokban van valami […] ázsiai szertelenség
(1908 Lánczi Jenő)
A szitkot a cselédek ázsiai közönnyel hallgatják
(1936 Illyés Gyula)
A nő ismét ráemelte ázsiai metszésű, fekete szemét
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
4. (rég, pejor)
fejletlen, elmaradott 〈helyzet, állapot〉
[a vármegye intézménye] ázsiai közigazgatási állapotunk legfőbb oka
(1875 Mikszáth Kálmán)
Szomorú, kétségbeejtő állapot, s igazán ázsiai fokúnak mutatja a magyar tudományosság állapotát, hogy nálunk a nebulók közül választják ki azokat, kik hivatva vannak vezetőket nevelni a társadalomnak
(1901 Ady Endre)
irodalmi viszonyaink még milyen ázsiaiak
(1913 Színi Gyula)
ázsiai állapot (rendsz. tbsz-ban) (pejor)
a tisztaság hiányával, szegénységgel jellemezhető, ill. áttekinthetetlen, zűrzavaros helyzet
[a magyarok által] is bevallott ázsiai állapotok
(1871 Jakab Elek)
[ha] ázsiai állapotról beszélnek, rendezni, javítani kell a közigazgatáson
(1891 Kossuth Lajos)
A minden nyelven ismert pejoratív kifejezés, „ázsiai állapotok” ötven éve még valóban az egész kontinensen szegénységet, elmaradottságot és járványokat jelentett
(1997 Magyar Hírlap)
II. főnév
1. (rendsz. tbsz-ban)
Ázsiában élő, ill. onnan származó személy
Sárgásbarnák az Aſiaiak
(1793 Parnasszusi időtöltés)
nemigen hiányzik egy-két néger vagy más egzotikus színes fajta, hogy az érdeklődés az ott [ti. Amerikában] élő, igen nagy számú színjátszó afrikaira és ázsiaira is kiterjedjen
(1923–1926 Tamási Áron)
tűz pusztított az észak-németországi Lübeck egy menekültotthonában, ahol főleg afrikaiak és ázsiaiak laktak
(1997 Tények könyve)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az Ázsiában élő népek vmelyike, ill. ezek összessége
a görögök az ásiaiak és aegyptomiaktól tanultak
(1843 Purgstaller József)
Keletindia egyik ősbenszülött népe [a bhil], melyet a később bevándorlott ázsiaiak egészen háttérbe szorítottak és beolvasztották [őket]
(1893 PallasLex.)
1999-ben Makaó visszatér Kínához, és ezzel Irán keleti hegyvidékétől Kínáig Ázsiában minden négyzetcentiméter terület ázsiaiak birtokába kerül
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: ázsiaias, ázsiaiság
Vö. CzF. ~, ázsiailag; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások