baráti¹ mn 18A2

1. ’vkihez kölcsönös vonzalommal, bizalommal, szeretettel és ragaszkodással kötődő, ill. vki iránt rokonszenvvel, jóindulattal viseltető személyhez, baráthoz tartozó’ ❖ a’ te baráti mejjedben (1790 Mátyási József 7221022, 248) | Baráti karral ölelünk (1837 Vörösmarty Mihály 8524254, 218) | Figyeltél-é a szókra, melyeket Baráti fülbe súg meghitt barát? (1863 Madách Imre 8284013, 717) | itt koczintottunk baráti poharat Sayous-val (1874–1876 Jókai Mór C2300, 263) | Nyájas, bízó baráti arcok (1924 Kosztolányi Dezső C2752, 213) | Az üdvözlésre lendülő baráti kezek megállnak félúton a levegőben (1993 Csoóri Sándor 9090088, 1234) baráti jobb ’〈a (felajánlott) barátság, ill. a kibékülés jelképeként, levél záradékában is:〉 kézfogásra nyújtott jobb kéz’ ❖ [fogadd] e’ kezet, Melly nem remeg bár harcz’ munkáitól, Még is szivesben ’s óhajtvább fogad Baráti jobbot, mint hideg vasat (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 275) | És a fejedelemnek, ki a haza ellensége gyanánt bánt el vele, baráti jobbját nyújtja azon levélben, melyet a békekötés után intéz hozzá (1886 Fraknói Vilmos CD55) | Ma nincs, Ki áhitattal meg ne irigyelné Baráti jobbunkat, melyet Odanyújtunk a roskadó világnak (1925 József Attila CD01) | ez a nemes hevület volt az, ami az Elnököt rávette, hogy megbocsátó, baráti jobbját nyújtsa (1968 Göncz Árpád 1059001, 134).

1a. ’vkivel ilyen viszonyban levő személytől eredő, származó, ill. általa gyakorolt’ ❖ baráti íntés (1803 Édes Gergely 8119005, 13) | e’ jobbot felfogom, ’S baráti csókjaimmal illetem (1834 Vörösmarty Mihály 8524403, 202) | ez tisztán baráti tanács (1872 Toldy István 8482002, 72) | [Fóris] a sajtó utján akart nyilatkozni, a nyilttér-rovatban, amitől csak az igazgató baráti, de erélyes tilalma tartotta vissza (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 207) | önzetlen baráti szolgálataimat (1947 Rónay György 9573129, 63) | baráti gesztust (1979 Tandori Dezső 9703052, 191).

2. ’két v. több személy közötti, szereteten és ragaszkodáson, ill. rokonszenven és jóindulaton alapuló 〈kapcsolat, viszony〉, ill. e viszonyban szokásos(an tanúsított) 〈érzelem, magatartás stb.〉’ ❖ Királyi Hites Társának baráti, és Gyermekeinek … fiui és leányi szeretetek (1788 Magyar Kurír C0313, 681) | baráti vonzalom (1865 Greguss Gyula ford.–Camões 8164003, 84) | Mondd meg, […] Baráti nyiltsággal (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare C3732, 88) | [nagybátyáddal] a legjobb baráti viszonyban vagyunk mi kartársai (1911 Móricz Zsigmond C3220, 85) | A lapom gazdája … kiadná a verseimet, nem üzleti, hanem baráti alapon, hogy még a szedést se fizetteti meg, csak a papírt (1934 Móra Ferenc C3204, 12) | az ő idejében sokkal barátibb volt a kapcsolat a versenyzők között (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ilyen viszonyra jellemzően meghitt, közvetlen, bensőséges 〈hangulat(ú), hangvétel(ű megnyilatkozás)〉’ ❖ Kőltsönt, baráti hang pengetésével Tsal (1821 Mátyási József 7221009, 198) | Ferenczi Zoltán csak ennyit idéz ebből a baráti levélből (1919 Hatvany Lajos 9229009, 99) | szívélyes és baráti légkörű beszélgetés (1978 Domonkos István 1037008, 101) | emberi módon, baráti hangvételben elmondta indokait (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’anyagilag az ilyen viszonyban megszokott módon v. ahhoz hasonlóan kedvező, kedvezményes 〈kül. ár, díj〉’ ❖ [a holland Feyenoord labdarúgóklub elnöke] megígérte, hogy a nyáron „baráti összegért” elengedik [Kiprich Józsefet a Ferencváros labdarúgócsapatához]. Azt nem tudja, hogy keleti vagy nyugati áron gondolta ezt a baráti összeget (1994 Magyar Hírlap CD09) | wiesbadeni villáján a Hochtief építkezési vállalattal és másokkal számtalan felújítási munkát végeztetett igencsak baráti áron (1995 Magyar Hírlap CD09) | [A súlyemelők] Penang szigetén táboroznak, baráti áron, fejenként napi nyolcvan dollárért, ebben benne van a teljes ellátás, az edzőterem használata (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’egymással ilyen viszonyban levő (személyekből, barátokból álló)(több) csoport, közösség〉’ ❖ tsak serdűlt korban Tehet számot ember a’ baráti sorban (1821 Mátyási József C3060, 82) | néhány régi győri bajtárs felszólított: hogy töltsem vélök, csendes baráti körben, Sylvester estéjét (1866 Rónay Jácint 8396009, 177) | szűk baráti körben (1912 Császár Elemér CD55) | [Epikurosz] tanítványai valóban baráti társaságot alkottak (tagjai között nők és rabszolgák is voltak), de formális iskolát nem (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 63) | A szállás baráti családoknál lenne (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’egymással ilyen viszonyban levő személyek, barátok között történő, ill. részvételükkel megrendezett 〈esemény〉’ ❖ Józsinak is nyájas ír vala a baráti viszontlátás öröme (1832 Fáy András¹ 8139007, 124) | Nem mulatni víg baráti torba, Nem menyasszonyt hozni nászi néppel, Hanem mennek éltet vesztegetni, Vért aratni, népeket temetni (1855 Jókai Mór C2258, 274) | baráti uzsonnákra (1917 Kaffka Margit 9290048, 19) | apám nemzedéke minden évben kis, baráti társasutazásokat rendezett (1941 Márai Sándor 9421002, 79) | úgy érzem, hogy azt a sok jókedvet, amit egy-egy ilyen baráti összejövetelkor magába szív, azt is mind elhozza a mi találkáinkra (1983 Balla László 1010019, 189).

4. ’〈kül. az egykori szocialista országok viszonyában:〉 vmely közösséggel rokonszenvező, vele azonos (politikai) elveket valló, ill. (kölcsönösen) jó viszonyt fenntartó 〈személy v. közösség〉’ ❖ Baráti rendeket … Fejeknek keze alól ki-végyen (1786 Szacsvay Sándor ford. C3788, 50) | e’ vizeken mind azon kedvezésekkel fognak a’ belga hajók is élni, mellyekkel a’ legbarátibb nemzetekéi (1832 Jelenkor C0224, 677) | baráti országok (1953 Szabad Nép aug. 5. C0400, 1) | megismerkedni a baráti román nép irodalmával (1958 Népszabadság aug. 22. C1499, 4) | A népgyűlésen a szónoklatok hevességével, hangerejével, a háttérben pedig a politikai baráti kör befolyásának latba vetésével és a démosz kegyeinek megnyerésével lehetett hatást elérni (1993 Németh György CD17).

4a. ’ilyen közösségek, országok, államok (képviselői), ill. azonos politikai elveket vallók között létrejövő v. történő () 〈kapcsolat, esemény〉, ill. ilyen viszonyra jellemző 〈magatartás, érzés stb.〉’ ❖ az anyi századok óta [Horvátország és Magyarország között] fenállott baráti egyesülést (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ha ilyesmi a baráti szövetség mellett lehetséges, mit várhatna Olaszország Ausztriától akkor, ha a hármas-szövetség nem volna? (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 6) | [Kossuthnak III. Napóleonhoz írt levele] kifejezést ad a független magyar nép baráti érzelmeinek a francia nép iránt (1955 Barta István CD32) | a Gomulka és Cyrankiewicz vezetésével hétfőn elinduló küldöttség utazása azoknak a baráti látogatásoknak a folytatása, amelyeket a lengyel párt- és kormányküldöttség az elmúlt másfél év alatt a Szovjetunióban, Jugoszláviában, és a Német Demokratikus Köztársaságban tett (1958 Népszabadság máj. 6. C1499, 1) | a francia-román politikai kapcsolatok a 19. század közepétől szinte megszakítás nélkül barátiak (1989 Romsics Ignác 2015024, 34) | Az osztrák és magyar hadtörténészek baráti konzultációinak (1992 Zachar József 2012010, 203) | Kósa Ferenc és Bihari Mihály szocialista képviselőknek szabadságukban állott, hogy részt vegyenek a Pokol Béla-féle baráti találkozón, amelyen ellenzéki politikusokkal jöttek össze (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. (tulajdonnév részeként is) ’vkit v. vmit segítő, (anyagilag) támogató 〈személy v. közösség〉, ill. ilyen személytől v. közösségtől származó’ ❖ a Levéltár munkatársai […] segítő szándékkal támogatták az anyaggyűjtés és feldolgozás munkáját. Ugyanezt a baráti, szíves támogatást tapasztalta a szerkesztő az Országos Széchényi Könyvtárban […] végzett kutatásai során is (1966 Barta István CD32) | a Televízió pécsi körzeti stúdiójának baráti köre (1979 Lévai Béla 1094001, 21) | Jutalomban részesült munkatársainak szeretettel gratulál, Kiss Sándor és Palatkás József baráti segítségét hálásan köszöni a Szerkesztőség (1985 Életünk 2007032, 384) | A tanintézet roppant szűkös anyagi kondíciója arra indította a színházművészet és színháztörténet híveit […], hogy létrehozzák a színháztörténeti baráti társaságot, illetve a későbbiekben egy alapítványt, amelyre a támogatások utalhatóak lesznek (1994 Magyar Hírlap CD09) | 1931-től a Művészeti Múzeumok Baráti Egyesülete is támogatta [a Magyar Művészet című lapot] (1997 Tóth Szilvia CD40).

Vö. CzF. baráti¹, barátilag; ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

baráti¹ melléknév 18A2
1.
vkihez kölcsönös vonzalommal, bizalommal, szeretettel és ragaszkodással kötődő, ill. vki iránt rokonszenvvel, jóindulattal viseltető személyhez, baráthoz tartozó
a’ te baráti mejjedben
(1790 Mátyási József)
Baráti karral ölelünk
(1837 Vörösmarty Mihály)
Figyeltél-é a szókra, melyeket Baráti fülbe súg meghitt barát?
(1863 Madách Imre)
itt koczintottunk baráti poharat Sayous-val
(1874–1876 Jókai Mór)
Nyájas, bízó baráti arcok
(1924 Kosztolányi Dezső)
Az üdvözlésre lendülő baráti kezek megállnak félúton a levegőben
(1993 Csoóri Sándor)
baráti jobb
〈a (felajánlott) barátság, ill. a kibékülés jelképeként, levél záradékában is:〉 kézfogásra nyújtott jobb kéz
[fogadd] e’ kezet, Melly nem remeg bár harcz’ munkáitól, Még is szivesben ’s óhajtvább fogad Baráti jobbot, mint hideg vasat
(1830 Vörösmarty Mihály)
És a fejedelemnek, ki a haza ellensége gyanánt bánt el vele, baráti jobbját nyújtja azon levélben, melyet a békekötés után intéz hozzá
(1886 Fraknói Vilmos)
Ma nincs, Ki áhitattal meg ne irigyelné Baráti jobbunkat, melyet Odanyújtunk a roskadó világnak
(1925 József Attila)
ez a nemes hevület volt az, ami az Elnököt rávette, hogy megbocsátó, baráti jobbját nyújtsa
(1968 Göncz Árpád)
1a.
vkivel ilyen viszonyban levő személytől eredő, származó, ill. általa gyakorolt
baráti íntés
(1803 Édes Gergely)
e’ jobbot felfogom, ’S baráti csókjaimmal illetem
(1834 Vörösmarty Mihály)
ez tisztán baráti tanács
(1872 Toldy István)
[Fóris] a sajtó utján akart nyilatkozni, a nyilttér-rovatban, amitől csak az igazgató baráti, de erélyes tilalma tartotta vissza
(1925 Kosztolányi Dezső)
önzetlen baráti szolgálataimat
(1947 Rónay György)
baráti gesztust
(1979 Tandori Dezső)
2.
két v. több személy közötti, szereteten és ragaszkodáson, ill. rokonszenven és jóindulaton alapuló 〈kapcsolat, viszony〉, ill. e viszonyban szokásos(an tanúsított) 〈érzelem, magatartás stb.〉
Királyi Hites Társának baráti, és Gyermekeinek … fiui és leányi szeretetek
(1788 Magyar Kurír)
baráti vonzalom
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
Mondd meg, […] Baráti nyiltsággal
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
[nagybátyáddal] a legjobb baráti viszonyban vagyunk mi kartársai
(1911 Móricz Zsigmond)
A lapom gazdája … kiadná a verseimet, nem üzleti, hanem baráti alapon, hogy még a szedést se fizetteti meg, csak a papírt
(1934 Móra Ferenc)
az ő idejében sokkal barátibb volt a kapcsolat a versenyzők között
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
ilyen viszonyra jellemzően meghitt, közvetlen, bensőséges 〈hangulat(ú), hangvétel(ű megnyilatkozás)
Kőltsönt, baráti hang pengetésével Tsal
(1821 Mátyási József)
Ferenczi Zoltán csak ennyit idéz ebből a baráti levélből
(1919 Hatvany Lajos)
szívélyes és baráti légkörű beszélgetés
(1978 Domonkos István)
emberi módon, baráti hangvételben elmondta indokait
(1994 Magyar Hírlap)
2b.
anyagilag az ilyen viszonyban megszokott módon v. ahhoz hasonlóan kedvező, kedvezményes 〈kül. ár, díj〉
[a holland Feyenoord labdarúgóklub elnöke] megígérte, hogy a nyáron „baráti összegért” elengedik [Kiprich Józsefet a Ferencváros labdarúgócsapatához]. Azt nem tudja, hogy keleti vagy nyugati áron gondolta ezt a baráti összeget
(1994 Magyar Hírlap)
wiesbadeni villáján a Hochtief építkezési vállalattal és másokkal számtalan felújítási munkát végeztetett igencsak baráti áron
(1995 Magyar Hírlap)
[A súlyemelők] Penang szigetén táboroznak, baráti áron, fejenként napi nyolcvan dollárért, ebben benne van a teljes ellátás, az edzőterem használata
(2000 Magyar Hírlap)
3.
egymással ilyen viszonyban levő (személyekből, barátokból álló) (több) csoport, közösség〉
tsak serdűlt korban Tehet számot ember a’ baráti sorban
(1821 Mátyási József)
néhány régi győri bajtárs felszólított: hogy töltsem vélök, csendes baráti körben, Sylvester estéjét
(1866 Rónay Jácint)
szűk baráti körben
(1912 Császár Elemér)
[Epikurosz] tanítványai valóban baráti társaságot alkottak (tagjai között nők és rabszolgák is voltak), de formális iskolát nem
(1981 Lendvai L. Ferenc)
A szállás baráti családoknál lenne
(1998 Magyar Hírlap)
3a.
egymással ilyen viszonyban levő személyek, barátok között történő, ill. részvételükkel megrendezett 〈esemény〉
Józsinak is nyájas ír vala a baráti viszontlátás öröme
(1832 Fáy András¹)
Nem mulatni víg baráti torba, Nem menyasszonyt hozni nászi néppel, Hanem mennek éltet vesztegetni, Vért aratni, népeket temetni
(1855 Jókai Mór)
baráti uzsonnákra
(1917 Kaffka Margit)
apám nemzedéke minden évben kis, baráti társasutazásokat rendezett
(1941 Márai Sándor)
úgy érzem, hogy azt a sok jókedvet, amit egy-egy ilyen baráti összejövetelkor magába szív, azt is mind elhozza a mi találkáinkra
(1983 Balla László)
4.
〈kül. az egykori szocialista országok viszonyában:〉 vmely közösséggel rokonszenvező, vele azonos (politikai) elveket valló, ill. (kölcsönösen) jó viszonyt fenntartó 〈személy v. közösség〉
Baráti rendeket … Fejeknek keze alól ki-végyen
(1786 Szacsvay Sándor ford.)
e’ vizeken mind azon kedvezésekkel fognak a’ belga hajók is élni, mellyekkel a’ legbarátibb nemzetekéi
(1832 Jelenkor)
baráti országok
(1953 Szabad Nép aug. 5.)
megismerkedni a baráti román nép irodalmával
(1958 Népszabadság aug. 22.)
A népgyűlésen a szónoklatok hevességével, hangerejével, a háttérben pedig a politikai baráti kör befolyásának latba vetésével és a démosz kegyeinek megnyerésével lehetett hatást elérni
(1993 Németh György)
4a.
ilyen közösségek, országok, államok (képviselői), ill. azonos politikai elveket vallók között létrejövő v. történő () 〈kapcsolat, esemény〉, ill. ilyen viszonyra jellemző 〈magatartás, érzés stb.〉
az anyi századok óta [Horvátország és Magyarország között] fenállott baráti egyesülést
(1841 Pesti Hírlap)
Ha ilyesmi a baráti szövetség mellett lehetséges, mit várhatna Olaszország Ausztriától akkor, ha a hármas-szövetség nem volna?
(1899 Budapesti Hírlap)
[Kossuthnak III. Napóleonhoz írt levele] kifejezést ad a független magyar nép baráti érzelmeinek a francia nép iránt
(1955 Barta István)
a Gomulka és Cyrankiewicz vezetésével hétfőn elinduló küldöttség utazása azoknak a baráti látogatásoknak a folytatása, amelyeket a lengyel párt- és kormányküldöttség az elmúlt másfél év alatt a Szovjetunióban, Jugoszláviában, és a Német Demokratikus Köztársaságban tett
(1958 Népszabadság máj. 6.)
a francia-román politikai kapcsolatok a 19. század közepétől szinte megszakítás nélkül barátiak
(1989 Romsics Ignác)
Az osztrák és magyar hadtörténészek baráti konzultációinak
(1992 Zachar József)
Kósa Ferenc és Bihari Mihály szocialista képviselőknek szabadságukban állott, hogy részt vegyenek a Pokol Béla-féle baráti találkozón, amelyen ellenzéki politikusokkal jöttek össze
(1995 Magyar Hírlap)
5. (tulajdonnév részeként is)
vkit v. vmit segítő, (anyagilag) támogató 〈személy v. közösség〉, ill. ilyen személytől v. közösségtől származó
a Levéltár munkatársai […] segítő szándékkal támogatták az anyaggyűjtés és feldolgozás munkáját. Ugyanezt a baráti, szíves támogatást tapasztalta a szerkesztő az Országos Széchényi Könyvtárban […] végzett kutatásai során is
(1966 Barta István)
a Televízió pécsi körzeti stúdiójának baráti köre
(1979 Lévai Béla)
Jutalomban részesült munkatársainak szeretettel gratulál, Kiss Sándor és Palatkás József baráti segítségét hálásan köszöni a Szerkesztőség
(1985 Életünk)
A tanintézet roppant szűkös anyagi kondíciója arra indította a színházművészet és színháztörténet híveit […], hogy létrehozzák a színháztörténeti baráti társaságot, illetve a későbbiekben egy alapítványt, amelyre a támogatások utalhatóak lesznek
(1994 Magyar Hírlap)
1931-től a Művészeti Múzeumok Baráti Egyesülete is támogatta [a Magyar Művészet című lapot]
(1997 Tóth Szilvia)
Vö. CzF. baráti¹, barátilag; ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

Beállítások