bázis fn 4A

1. (Ép is) ’vmely építmény(rész)nek, oszlopnak, pillérnek, ritk. vmely tárgynak a tartó alapzata v. talapzata’ ❖ bámulni kezdém a’ szép pyramist, […] melly mellett milliók fogják áldani az építő kezet. De midőn a’ gyönyörű anyagot együvé illesztve megtekintem, nagy fájdalmamra feltünik, mikép a’ pyramis csúcsára állíttatott ’s basisa nincs (1841 Pesti Hírlap CD61) | Apotézis (görög). Ereszkedő hajlás, mely az antik építészetben az oszlop vagy pillér törzsét a bázis első tagjával összekötötte (1893 PallasLex. CD02) | E belső falak közt emelkedik 10 m2 bázison a […] kúpalaku pagoda (1897 PallasLex. CD02) | a szobor föliratos basisát (1904 ÓkoriLex. CD28) | az oszlopokból csak néhány oszloptalapzat, a szobrokból pedig csak a bázisok maradtak meg (1985 Gömöri János CD52).

2. (rég, Mat) ’mértani test alaplapja, ill. síkidom alapvonala; alap’ ❖ [a karika] vasa’ keresztülmettzése éppen ollyan V forma háromszegletüt mutatna, melynek a’ fészke (básisa) 2 hüvelyk, magassága 4, ’s a’ két óldala egyforma (1805 Pethe Ferenc 8364005, 322) | [A hatszöges kristályrendszerbe tartozó] kristályformák a következők: 1. a véglap v. bázis, a főtengelyre merőleges lappár (1913 RévaiNagyLex. C5705, 598).

2a. (rég, Föld) ’〈területnek képzeletbeli háromszögekre bontásával végzett mérésében, az ún. háromszögelésben:〉 közvetlen méréssel fölvett (több kilométer hosszú) szakasz, amelyhez viszonyítva a háromszögoldal hosszát meghatározzák; alapvonal’ ❖ [a háromszög oldalainak] meghatározása egyetlenegy hossznak direkt megmérésére vezetődik vissza s ez az első lépés: az u. n. bázismérés. Erre az egy hosszra azután, mint alapra, bázisra támaszkodik a többi oldal hosszának meghatározása (1894 PallasLex. CD02) | Kisebb háromszögeléseknél, ahol a bázis csak nehány száz méter hosszu, ott az egyszerü, fából készült bázismérő rudakat használják, melyeket egymás után, egymáshoz tompán illesztve lefektetnek a bázis két végpontja közt kifeszített kötél mellett (1894 PallasLex. CD02).

2b. ’vmely testrésznek, szervnek, sejtnek szélesebb része(, amelyen ül, ill. amellyel vmire támaszkodik, vmihez illeszkedik)’ ❖ [A hangyász] fogódzó farkának csak a bázisa szőrös, vége felé pikkelyes (1894 PallasLex. CD02) | A sziv hoszanti tengelye (bázisától a csúcsáig) nem függélyesen áll lefelé, hanem jobbról és hátulról balra és lefelé irányul (1897 PallasLex. CD02) | a második alsó állkapocspár bázisán fekvő, élénken színezett szervekre (1933 Az állatok világa ford. CD46) | más fehérjék szükségesek a sejtnek a csúcsán, mint a sejt bázisán (1995 Természet Világa CD50).

3. (Kat, átv is) ’nagyobb haderők számára a hadműveletek kiindulási pontjául létesített, ill. a készletek felhalmozására, csapatok állomásoztatására szolgáló, katonailag megerősített hely; támaszpont’ ❖ hadmunkálati basisok (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 433) | [a mi seregeink] a Rajna vonalát bírva biztos hadműveleti bázisúl, az innenső parton könnyebben védhető helyzetben voltak, s közelebb saját segélyforrásaikhoz (1915 Fest Aladár CD55) | [az amerikaiak] kénytelenek voltak felszámolni a bázist. Miközben a madarak a sziget fölött keringtek, mindent elszállítottak. Az új támaszpontot ötezer kilométerre építették ki (1971 Hernádi Gyula 9244003, 18) | volt szovjet katonai bázis (1993 Országgyűlési Napló CD62) | Készültséget vezettek be a békeerők szarajevói bázisán is (1994 Magyar Hírlap CD09) | A köztudatban „anyahajókként” ismert repülőgép-hordozók modern óriásai – és ezek elsősorban az USA haditengerészetében szolgálnak – igen bonyolult fölépítésű úszó katonai bázisok (1994 Új Könyvek CD29) | hadtáp és logisztikai bázisa (1996 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’vmely iparág v. tudományág meghatározó fontosságú (kutató)központja, ill. ennek telephelye, építménye’ ❖ Sztálingrád hatalmas politikai központ a Szovjetúnió déli részén, fontos ipari bázis és forgalmi csomópont (1949 Ilku Pál 1069001, 5) | nagy kapacitású műanyag- és műszálalapanyaggyártó bázis (1963 Népszabadság febr. 2. C1500, 7) | Természetvédelmi megfigyelőhelyet, oktatási és kutatási bázist kíván létrehozni az ipolyszögi égerlápon az Ipoly Unió nemzetközi környezetvédelmi szervezet és a balassagyarmati önkormányzat (1995 Magyar Hírlap CD09) | a Róna utcai filmgyártó bázis felújítását (2000 Magyar Hírlap CD09) | Az orosházi Gyopárosfürdőt a termál- és gyógyturizmus fejlesztésének segítségével a kistérség turisztikai bázisává kell emelni (2000 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vmely tevékenység kiindulási helyéül szolgáló központ(i telep, állomás)’ ❖ [Franciaország] Algirt igen helyesen csupán basisnak tekinti, honnan befolyása és kereskedése beljebb beljebb terjedend (1847 Hetilap CD61) | a tanyai lakos elvesztette a városbeli bázisát és örök-lakója lett a tanyának (1941 Erdei Ferenc 9126001, 94) | Az állami, szövetkezeti kereskedelmi áruházak, raktárak és bázisok, kolhozpiacok kiterjedt hálózatán keresztül eljuttassa a néphez iparunk és mezőgazdaságunk által termelt közszükségleti cikkek sokrétű tömegét (1953 Szabad Nép aug. 9. C0400, 2) | A tűzföldi bázisról felszálló s az ózonlyukba 10, ill. 20 km magasságban berepülő 2 minden lehetséges műszerrel felszerelt speciális repülőgép rengeteg adatot gyűjtött, s ezeket egybevetették az antarktiszi expedíciós bázisok felszíni mérési eredményeivel (1990 Tények könyve CD37) | A hét balatoni vízirendészeti őrs mellett az idei szezonban Zánkán és Balatonkenesén új rendőrségi bázist hoznak létre (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vminek a létét, fennállását, ill. lefolyását, működését biztosító, meghatározó, megalapozó tényező, körülmény, feltétel; alap’ ❖ más azon basis, mellyet a Kormány e jelen Országgyülés munkálatjára nézve fel álitott, […] más ellemben a RR által megfektetett básis (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a bányavárosok elfoglalása] nagy fontosságú volt a bányákért s még inkább azért, mert a nyugoti Magyarország ellen intézendő támadásnak basisát képezték (1886 Szilágyi Sándor CD55) | [Goethe] anyagi bázist akart színházának teremteni (1910 Bárdos Artúr CD10) | Ez a szemléletmód teremt új és szüntelenül tovább fejlődő alkotó bázist a tipográfia számára (1925 Moholy-Nagy László 1110010, 35) | bármily jól működő iskolai nevelés mellett is elengedhetetlen szerepe van az ezen kívüli társadalmi környezetnek. S ennek egyik fő bázisa a család (1971 Erdei Ferenc 9126004, 142) | szavazói bázis (1991 Miskolczy László 2003051, 38).

4a. (rég, ritk) ’vmely pénzrendszer alapjául szolgáló (nemesfém) fedezet’ ❖ a RR tetemesen hibáznak midőn az arany s ezüst pénzt egyedüli básisnak veszik azon oknál fogva, mert ez nem habzó értékü (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | nem más basison, hanem a pénztárba letett bizonyos mennyiségű készpénz basisán vannak kibocsátva [a 2 és 1 forintos bankjegyek], és azért dátumot sem kellett reájok tenni (1848 Kossuth Lajos CD32).

4b. (kissé rég) ’vminek a működését, megjelenési formáit stb. meghatározó alkotórésze, alapeleme’ ❖ Az athmospherának ez a’ két básisa egymáshoz, a’ savanyító pára [= oxigén], a’ fojtó párához [= nitrogénhez] ollyan szerben van, mint 27:73-hoz (1805 Pethe Ferenc 8364002, 31) | az esetek másik nagy részében az üveges bázis a mikrolitok [= szabad szemmel nem látható, parányi kristályok] képződése által csaknem teljesen fel lett emésztve, sőt számos példánk van arra is, a midőn az alapanyagot teljesen üvegnélkülinek, vagyis holokristályosnak [= kizárólag kristályos szemcsékből állónak] kell mondanunk (1892 Földtani Intézet évkönyve C0285, 312) | A búzát és rozsot [a cselédek] beőröltetik és a kapott lisztből készült kenyér alkotja táplálkozásuk bázisát (1937 Kovács Imre 9360001, 195).

5. ’vmely véleményt, magatartást, (tudományos) felfogást megalapozó elv(rendszer); alap’ ❖ Ezen reá való ſzabhatás léſzen a’ ſzerzdésnek az a’ matériája, a’ mellybe a Király Ministere, hatalma lévén, […] bé-fog ereſzkedni, mihelyt azon principiuman meg-egyeznek, a’ mellynek a’ szerződések’ közönséges Basissává kelletik lenni (1796 Magyar Kurír C0330, 650) | ennek básisúl szolgáló vélekedéseket (1805 Szentgyörgyi József C2556, 294) | Igy lőn basisa […] az Árpáddal kötött pusztaszeri szerződés 5 pontja alkotmányunknak (1861 Lónyay és Papp beszédei C6716, 28) | akiknek nincs ilyen népi kötöttségük, ilyen világnézeti bázisuk (1955 Heller Ágnes 9238001, 35) | Ezek a filozófiák a társadalomelméleti és a tudománymódszertani problémákat valamilyen sajátos filozófiai gondolkodásmód bázisáról igyekeznek értelmezni (1982 Rózsahegyi Edit 2029001, 441) | milyen erkölcsi bázison próbálják megkérdőjelezni annak a 3,7 millió embernek [ti. a korábbi szakszervezetek tagságának] a tisztességét, okosságát (1991 Országgyűlési Napló CD62).

6. ’az a tény, adat, tétel stb., amelytől vminek az érvényessége, jogossága függ, ill. az a tény v. feltevés, amelyből vmely érvelés, gondolatmenet kiindul’ ❖ ezen igazságtalan adót [ti. a tizedváltságot], mellynek semmi básisa nincs s mellynek rendeltetése mindég ingadozott, [Hertelendy] a protestánsokrul levenni kivánta (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Néha a közvéleménynek nincs igazi bázisa, de az egészen hamis, jóllehet ez ritkaság, mert egész nemzetet hazugsággal sokáig bolonddá tenni nem lehet (1857 Széchenyi István CD1501) | Tárgyalták még János végrendelkezési jogát azon az alapon, mely a mult év nyarán is az alkudozások basisául szolgált (1878 Károlyi Árpád CD57) | [ha az infláció növekedését váró hitnek] nincs „külső” bázisa, akkor a „várakozási buborék” – mint ahogy a pilótajátékoknál is – előbb-utóbb kipukkad (1997 Figyelő CD2601) | az itt felsorolt, etnikumokat elválasztó ismérvek közül a legtöbbnek nincs forrásos bázisa, ennélfogva kívül esnek a tudományos vizsgálódás határain (2000 Kristó Gyula CD58).

6a. (sajtó is) ’az a tényező, adottság, mozzanat, amelyhez viszonyítva meghatároznak vmit, kül. (statisztikai) adatok összehasonlításakor, gazdasági számításokban alapul választott egység, pl. időszak, fogyasztás, összeg adata’ ❖ Japán beutazó forgalma 1980 és 1985 között 63%-kal növekedett – igaz, igen alacsony bázisról (1987 Tények könyve CD37) | [az átlagbér-emelkedéseket] – bázisnak tekintve az 1990. év adatait – kulcsszámonkénti bontásban a 2. számú ábra mutatja (1991 Csomó István–F. Tóth Tibor 2037007, 1468) | míg korábban […] a névértéket vették bázisul, addig most […] az eladás utáni teljes bevételre vetítik az adót (1995 Magyar Hírlap CD09) | ezek az esetek jelenthetnek jó kiindulási bázist a különböző mobilitás-vizsgálatok számára (1998 Ö. Kovács József CD58) | a magas bázis miatt várható volt, hogy a második félévben mérséklődik a bruttó hazai termék növekedésének üteme (2000 Magyar Hírlap CD09).

6b. (Mat) ’olyan matematikai részrendszer, amelyből bizonyos műveletekkel a teljes rendszer elemei (egyértelműen) előállíthatók, kifejezhetők’ ❖ Bizonyos vektorok akkor és csak akkor alkotják egy vektortér bázisát, ha a vektortér minden eleme állítható elő e vektorok lineáris kombinációjaként (1968 Fried Ervin C6715, 99) | Topologikus tér bázisán nyílt halmazainak egy olyan rendszerét értjük, amelynek halmazaiból egyesítés (unió) útján a tér bármely nyílt halmaza előállítható (1994 MagyarNagyLex. C5816, 410).

6c. (rendsz. birtokszóként) (sajtó) ’vmely személygépkocsi-típusnak a felépítését meghatározó, alsó része, alváza, amely alapul, mintául szolgál más (hasonló) gépkocsitípusok kifejlesztéséhez, megtervezéséhez’ ❖ A korábbi [Lancia] Thema bázisán kifejlesztett újdonságot egyszerre ötféle motorral, három karosszériaváltozatban és 15 egymástól eltérő felszereltséggel dobják piacra (1994 Magyar Hírlap CD09) | a bázisnak számító alapmodellnél 10 centiméterrel rövidebb padlólemezen a tervezők egy hibátlan vonalvezetésű felépítményt valósítottak meg (1997 Magyar Hírlap CD09) | [az új Volvo-modell] a jól ismert V70-es családfáján nőtt ki, bázisa pedig az a robusztus padlólemez, ami a többi modellvariánst is hordozza (1997 Magyar Hírlap CD09) | azonos bázisra felépíthető modellvariációk (1999 Magyar Hírlap CD09).

7. (Kém) ’olyan kémiai anyag, amely atomok, atomcsoportok összekapcsolódása során elektronpárt ad le, és amelynek vizes oldatában a negatív töltésű hidroxidionok koncentrációja meghaladja a pozitív töltésű hidrogénionokét, ezért az oldat kémhatása lúgos’ ❖ a basis is megszünt sav és basis lenni (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 197) | [Az akrilsav] bázisokkal szépen kristályosodó sókat ad (1893 PallasLex. CD02) | Lúgmérgezés: ecetet, borkövet v. citromlevet itatunk vele, ez neutralizálja a bázist (1914–1915 Szerb Antal 2057032, 333) | [a szupersavak] képesek arra, hogy igen gyenge bázisokkal […] kölcsönhatásba lépjenek (1995 Természet Világa CD50).

Ö: adat~.

Fr: artikulációs.

Sz: bázisú.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

bázis főnév 4A
1. (Ép is)
vmely építmény(rész)nek, oszlopnak, pillérnek, ritk. vmely tárgynak a tartó alapzata v. talapzata
bámulni kezdém a’ szép pyramist, […] melly mellett milliók fogják áldani az építő kezet. De midőn a’ gyönyörű anyagot együvé illesztve megtekintem, nagy fájdalmamra feltünik, mikép a’ pyramis csúcsára állíttatott ’s basisa nincs
(1841 Pesti Hírlap)
Apotézis (görög). Ereszkedő hajlás, mely az antik építészetben az oszlop vagy pillér törzsét a bázis első tagjával összekötötte
(1893 PallasLex.)
E belső falak közt emelkedik 10 m2négyzetméter bázison a […] kúpalaku pagoda
(1897 PallasLex.)
a szobor föliratos basisát
(1904 ÓkoriLex.)
az oszlopokból csak néhány oszloptalapzat, a szobrokból pedig csak a bázisok maradtak meg
(1985 Gömöri János)
2. (rég, Mat)
mértani test alaplapja, ill. síkidom alapvonala; alap
[a karika] vasa’ keresztülmettzése éppen ollyan V forma háromszegletüt mutatna, melynek a’ fészke (básisa) 2 hüvelyk, magassága 4, ’s a’ két óldala egyforma
(1805 Pethe Ferenc)
[A hatszöges kristályrendszerbe tartozó] kristályformák a következők: 1. a véglap v.vagy bázis, a főtengelyre merőleges lappár
(1913 RévaiNagyLex.)
2a. (rég, Föld)
〈területnek képzeletbeli háromszögekre bontásával végzett mérésében, az ún. háromszögelésben:〉 közvetlen méréssel fölvett (több kilométer hosszú) szakasz, amelyhez viszonyítva a háromszögoldal hosszát meghatározzák; alapvonal
[a háromszög oldalainak] meghatározása egyetlenegy hossznak direkt megmérésére vezetődik vissza s ez az első lépés: az u. n.úgynevezett bázismérés. Erre az egy hosszra azután, mint alapra, bázisra támaszkodik a többi oldal hosszának meghatározása
(1894 PallasLex.)
Kisebb háromszögeléseknél, ahol a bázis csak nehány száz méter hosszu, ott az egyszerü, fából készült bázismérő rudakat használják, melyeket egymás után, egymáshoz tompán illesztve lefektetnek a bázis két végpontja közt kifeszített kötél mellett
(1894 PallasLex.)
2b.
vmely testrésznek, szervnek, sejtnek szélesebb része(, amelyen ül, ill. amellyel vmire támaszkodik, vmihez illeszkedik)
[A hangyász] fogódzó farkának csak a bázisa szőrös, vége felé pikkelyes
(1894 PallasLex.)
A sziv hoszanti tengelye (bázisától a csúcsáig) nem függélyesen áll lefelé, hanem jobbról és hátulról balra és lefelé irányul
(1897 PallasLex.)
a második alsó állkapocspár bázisán fekvő, élénken színezett szervekre
(1933 Az állatok világa ford.)
más fehérjék szükségesek a sejtnek a csúcsán, mint a sejt bázisán
(1995 Természet Világa)
3. (Kat, átv is)
nagyobb haderők számára a hadműveletek kiindulási pontjául létesített, ill. a készletek felhalmozására, csapatok állomásoztatására szolgáló, katonailag megerősített hely; támaszpont
hadmunkálati basisok
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a mi seregeink] a Rajna vonalát bírva biztos hadműveleti bázisúl, az innenső parton könnyebben védhető helyzetben voltak, s közelebb saját segélyforrásaikhoz
(1915 Fest Aladár)
[az amerikaiak] kénytelenek voltak felszámolni a bázist. Miközben a madarak a sziget fölött keringtek, mindent elszállítottak. Az új támaszpontot ötezer kilométerre építették ki
(1971 Hernádi Gyula)
volt szovjet katonai bázis
(1993 Országgyűlési Napló)
Készültséget vezettek be a békeerők szarajevói bázisán is
(1994 Magyar Hírlap)
A köztudatban „anyahajókként” ismert repülőgép-hordozók modern óriásai – és ezek elsősorban az USAUnited States of America ’Amerikai Egyesült Államok’ haditengerészetében szolgálnak – igen bonyolult fölépítésű úszó katonai bázisok
(1994 Új Könyvek)
hadtáp és logisztikai bázisa
(1996 Országgyűlési Napló)
3a.
vmely iparág v. tudományág meghatározó fontosságú (kutató)központja, ill. ennek telephelye, építménye
Sztálingrád hatalmas politikai központ a Szovjetúnió déli részén, fontos ipari bázis és forgalmi csomópont
(1949 Ilku Pál)
nagy kapacitású műanyag- és műszálalapanyaggyártó bázis
(1963 Népszabadság febr. 2.)
Természetvédelmi megfigyelőhelyet, oktatási és kutatási bázist kíván létrehozni az ipolyszögi égerlápon az Ipoly Unió nemzetközi környezetvédelmi szervezet és a balassagyarmati önkormányzat
(1995 Magyar Hírlap)
a Róna utcai filmgyártó bázis felújítását
(2000 Magyar Hírlap)
Az orosházi Gyopárosfürdőt a termál- és gyógyturizmus fejlesztésének segítségével a kistérség turisztikai bázisává kell emelni
(2000 Magyar Hírlap)
3b.
vmely tevékenység kiindulási helyéül szolgáló központ(i telep, állomás)
[Franciaország] Algirt igen helyesen csupán basisnak tekinti, honnan befolyása és kereskedése beljebb beljebb terjedend
(1847 Hetilap)
a tanyai lakos elvesztette a városbeli bázisát és örök-lakója lett a tanyának
(1941 Erdei Ferenc)
Az állami, szövetkezeti kereskedelmi áruházak, raktárak és bázisok, kolhozpiacok kiterjedt hálózatán keresztül eljuttassa a néphez iparunk és mezőgazdaságunk által termelt közszükségleti cikkek sokrétű tömegét
(1953 Szabad Nép aug. 9.)
A tűzföldi bázisról felszálló s az ózonlyukba 10, ill. 20 kmkilométer magasságban berepülő 2 minden lehetséges műszerrel felszerelt speciális repülőgép rengeteg adatot gyűjtött, s ezeket egybevetették az antarktiszi expedíciós bázisok felszíni mérési eredményeivel
(1990 Tények könyve)
A hét balatoni vízirendészeti őrs mellett az idei szezonban Zánkán és Balatonkenesén új rendőrségi bázist hoznak létre
(2000 Magyar Hírlap)
4.
vminek a létét, fennállását, ill. lefolyását, működését biztosító, meghatározó, megalapozó tényező, körülmény, feltétel; alap
más azon basis, mellyet a Kormány e jelen Országgyülés munkálatjára nézve fel álitott, […] más ellemben a RRrendek által megfektetett básis
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[a bányavárosok elfoglalása] nagy fontosságú volt a bányákért s még inkább azért, mert a nyugoti Magyarország ellen intézendő támadásnak basisát képezték
(1886 Szilágyi Sándor)
[Goethe] anyagi bázist akart színházának teremteni
(1910 Bárdos Artúr)
Ez a szemléletmód teremt új és szüntelenül tovább fejlődő alkotó bázist a tipográfia számára
(1925 Moholy-Nagy László)
bármily jól működő iskolai nevelés mellett is elengedhetetlen szerepe van az ezen kívüli társadalmi környezetnek. S ennek egyik fő bázisa a család
(1971 Erdei Ferenc)
szavazói bázis
(1991 Miskolczy László)
4a. (rég, ritk)
vmely pénzrendszer alapjául szolgáló (nemesfém) fedezet
a RRrendek tetemesen hibáznak midőn az arany s ezüst pénzt egyedüli básisnak veszik azon oknál fogva, mert ez nem habzó értékü
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
nem más basison, hanem a pénztárba letett bizonyos mennyiségű készpénz basisán vannak kibocsátva [a 2 és 1 forintos bankjegyek], és azért dátumot sem kellett reájok tenni
(1848 Kossuth Lajos)
4b. (kissé rég)
vminek a működését, megjelenési formáit stb. meghatározó alkotórésze, alapeleme
Az athmospherának ez a’ két básisa egymáshoz, a’ savanyító pára [= oxigén], a’ fojtó párához [= nitrogénhez] ollyan szerben van, mint 27:73-hoz
(1805 Pethe Ferenc)
az esetek másik nagy részében az üveges bázis a mikrolitok [= szabad szemmel nem látható, parányi kristályok] képződése által csaknem teljesen fel lett emésztve, sőt számos példánk van arra is, a midőn az alapanyagot teljesen üvegnélkülinek, vagyis holokristályosnak [= kizárólag kristályos szemcsékből állónak] kell mondanunk
(1892 Földtani Intézet évkönyve)
A búzát és rozsot [a cselédek] beőröltetik és a kapott lisztből készült kenyér alkotja táplálkozásuk bázisát
(1937 Kovács Imre)
5.
vmely véleményt, magatartást, (tudományos) felfogást megalapozó elv(rendszer); alap
Ezen reá való ſzabhatás léſzen a’ ſzerzdésnek az a’ matériája, a’ mellybe a Király Ministere, hatalma lévén, […] bé-fog ereſzkedni, mihelyt azon principiuman meg-egyeznek, a’ mellynek a’ szerződések’ közönséges Basissává kelletik lenni
(1796 Magyar Kurír)
ennek básisúl szolgáló vélekedéseket
(1805 Szentgyörgyi József)
Igy lőn basisa […] az Árpáddal kötött pusztaszeri szerződés 5 pontja alkotmányunknak
(1861 Lónyay és Papp beszédei)
akiknek nincs ilyen népi kötöttségük, ilyen világnézeti bázisuk
(1955 Heller Ágnes)
Ezek a filozófiák a társadalomelméleti és a tudománymódszertani problémákat valamilyen sajátos filozófiai gondolkodásmód bázisáról igyekeznek értelmezni
(1982 Rózsahegyi Edit)
milyen erkölcsi bázison próbálják megkérdőjelezni annak a 3,7 millió embernek [ti. a korábbi szakszervezetek tagságának] a tisztességét, okosságát
(1991 Országgyűlési Napló)
6.
az a tény, adat, tétel stb., amelytől vminek az érvényessége, jogossága függ, ill. az a tény v. feltevés, amelyből vmely érvelés, gondolatmenet kiindul
ezen igazságtalan adót [ti. a tizedváltságot], mellynek semmi básisa nincs s mellynek rendeltetése mindég ingadozott, [Hertelendy] a protestánsokrul levenni kivánta
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Néha a közvéleménynek nincs igazi bázisa, de az egészen hamis, jóllehet ez ritkaság, mert egész nemzetet hazugsággal sokáig bolonddá tenni nem lehet
(1857 Széchenyi István)
Tárgyalták még János végrendelkezési jogát azon az alapon, mely a mult év nyarán is az alkudozások basisául szolgált
(1878 Károlyi Árpád)
[ha az infláció növekedését váró hitnek] nincs „külső” bázisa, akkor a „várakozási buborék” – mint ahogy a pilótajátékoknál is – előbb-utóbb kipukkad
(1997 Figyelő)
az itt felsorolt, etnikumokat elválasztó ismérvek közül a legtöbbnek nincs forrásos bázisa, ennélfogva kívül esnek a tudományos vizsgálódás határain
(2000 Kristó Gyula)
6a. (sajtó is)
az a tényező, adottság, mozzanat, amelyhez viszonyítva meghatároznak vmit, kül. (statisztikai) adatok összehasonlításakor, gazdasági számításokban alapul választott egység, pl. időszak, fogyasztás, összeg adata
Japán beutazó forgalma 1980 és 1985 között 63%-kal növekedett – igaz, igen alacsony bázisról
(1987 Tények könyve)
[az átlagbér-emelkedéseket]bázisnak tekintve az 1990. év adatait – kulcsszámonkénti bontásban a 2. számú ábra mutatja
(1991 Csomó István–F. Tóth Tibor)
míg korábban […] a névértéket vették bázisul, addig most […] az eladás utáni teljes bevételre vetítik az adót
(1995 Magyar Hírlap)
ezek az esetek jelenthetnek jó kiindulási bázist a különböző mobilitás-vizsgálatok számára
(1998 Ö. Kovács József)
a magas bázis miatt várható volt, hogy a második félévben mérséklődik a bruttó hazai termék növekedésének üteme
(2000 Magyar Hírlap)
6b. (Mat)
olyan matematikai részrendszer, amelyből bizonyos műveletekkel a teljes rendszer elemei (egyértelműen) előállíthatók, kifejezhetők
Bizonyos vektorok akkor és csak akkor alkotják egy vektortér bázisát, ha a vektortér minden eleme állítható elő e vektorok lineáris kombinációjaként
(1968 Fried Ervin)
Topologikus tér bázisán nyílt halmazainak egy olyan rendszerét értjük, amelynek halmazaiból egyesítés (unió) útján a tér bármely nyílt halmaza előállítható
(1994 MagyarNagyLex.)
6c. (rendsz. birtokszóként) (sajtó)
vmely személygépkocsi-típusnak a felépítését meghatározó, alsó része, alváza, amely alapul, mintául szolgál más (hasonló) gépkocsitípusok kifejlesztéséhez, megtervezéséhez
A korábbi [Lancia] Thema bázisán kifejlesztett újdonságot egyszerre ötféle motorral, három karosszériaváltozatban és 15 egymástól eltérő felszereltséggel dobják piacra
(1994 Magyar Hírlap)
a bázisnak számító alapmodellnél 10 centiméterrel rövidebb padlólemezen a tervezők egy hibátlan vonalvezetésű felépítményt valósítottak meg
(1997 Magyar Hírlap)
[az új Volvo-modell] a jól ismert V70-es családfáján nőtt ki, bázisa pedig az a robusztus padlólemez, ami a többi modellvariánst is hordozza
(1997 Magyar Hírlap)
azonos bázisra felépíthető modellvariációk
(1999 Magyar Hírlap)
7. (Kém)
olyan kémiai anyag, amely atomok, atomcsoportok összekapcsolódása során elektronpárt ad le, és amelynek vizes oldatában a negatív töltésű hidroxidionok koncentrációja meghaladja a pozitív töltésű hidrogénionokét, ezért az oldat kémhatása lúgos
a basis is megszünt sav és basis lenni
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
[Az akrilsav] bázisokkal szépen kristályosodó sókat ad
(1893 PallasLex.)
Lúgmérgezés: ecetet, borkövet v.vagy citromlevet itatunk vele, ez neutralizálja a bázist
(1914–1915 Szerb Antal)
[a szupersavak] képesek arra, hogy igen gyenge bázisokkal […] kölcsönhatásba lépjenek
(1995 Természet Világa)
Sz: bázisú
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások