biztosított mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → biztosít.

II. mn 12A7

1. ’biztosítási szerződést kötő v. a biztosítási szerződésben kedvezményezettként megnevezett, ill. (járulékfizetés alapján) nyugdíj- v. társadalombiztosítási ellátásban részesülő 〈személy〉’ ❖ az évenkinti dijilletékek fönakadás nélkül befolynak egészen a biztositott személy haláláig (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Sok eset van, hogy biztositott nők, gyermekek a biztositó halálával szép összegeket kapnak (1888 Unitárius Közlöny 8670001, 50) | Az életbiztosítási kötvényem […] nem sorolja fel a mennyországot azok közt az exotikus tartományok közt, amelyek tilalmasak a biztosított fél számára (1934 Móra Ferenc C3203, 137) | a munkakönyvben „biztosított dolgozó” bejegyzés szerepel (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050004, 80).

1a. ’olyan 〈vagyontárgy, érték〉, amelynek anyagi védelmére biztosítást kötöttek’ ❖ akadna-e közöttök [ti. a becsületes emberek között] sok olyan, ki azon esetben, ha biztosított jószága elégvén, s a társulati kiküldött tévedésből túlbecsülvén a kárt, lelkiismeret-ellenes cselekedetnek tartaná-e a jog szerint őt nem illető fölösleget elfogadni? (1858 Osztróvszky József 8342001, 6) | a biztosított hajót v. hajórakományt (1893 PallasLex. CD02) | A biztosított vagyontárgy védelme legalább annyira érdeke az ügyfélnek, mint a biztosítónak (1997 Magyar Hírlap CD09) | biztosított lakások (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’az az 〈összeg〉, amelyet (a biztosítással védett dolog értékéül a szerződésben megjelölnek, és) kár esetén a biztosító kifizet, ill. amelyet a biztosítással védett személy járulékfizetés alapján juttatásként kap’ ❖ Becsü szerint kisül, hogy ha jégverés közbe nem jő, a’ termés nem 2000, hanem csak 1500 mérőt tehetett volna, ’s hogy mérőjének ára nem 3 frt, hanem 2 frt 30 kr, tehát az egész biztositott érték 3750 frt (1843 Pesti Hírlap CD61) | a díjszabás meghatározása attól függ, hogy milyen sánszai vannak önnel a társaságnak. Ha a vizsgálat kideríti, hogy egészséges ember, aki megéli a biztosított összeg lejárását, természetesen kisebb díjakat állapítunk meg (1923 Karinthy Frigyes 9309034, 170) | alulbiztosítás áll elő, ha a biztosított összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy tényleges értéke. Ilyen esetben a biztosított csak arányos (pro rata) kártérítésre tarthat igényt (1991 Tények könyve CD37).

2. ’olyan 〈dolog, kül. jelenség, helyzet stb.〉, amelynek bekövetkezéséről, fennmaradásáról gondoskodott vki, azt lehetővé tette vki’ ❖ alkotmányos és biztosított jogszerű szabadságot élvezne Poroszország (1843 Wesselényi Miklós 8528007, 118) | önnek tapasztaltabb vezetése mellett biztosítottabbnak vélem a vállalat jövőjét (1881 Vajkay Károly C4675, 74) | a játék vezetői megtalálják a megfelelő darabot és játékstílust, a siker biztosítottnak látszik (1938 Korunk Szava 2131001, 430) | olyan demokratikus jogállami körülmények között […], ahol az emberi jogok érvényesülése is biztosított (1992 Baka András 2034001, 197).

2a. ’garantáltan rendelkezésre bocsátott, hozzáférhetővé tett’ ❖ nem látták a kölcsönt biztosítottnak (1952 Pach Zsigmond Pál 9504001, 234) | a munkálatok jó ütemben haladnak, a pénzügyi források biztosítottak (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’szilárd alapokon nyugvó, nehezen megingatható v. megzavarható, ill. állandó(ságot mutató) 〈dolog, jelenség〉’ ❖ Spanyolhonnak biztositott soha meg nem zavarhatandó boldogsága (1840 Sürgöny 8661001, 130) | a’ nemzet politicai élete […] nélkül semminek sincs alapja, semminek sincs biztositott lakása, ’s minden csupán a’ szabad ég alatt tanyázik (1845 Irinyi József 8200001, 34) | volt jó élelmezésem, […] meg volt biztosított évi fizetésem (1873 Táncsics Mihály C4680, 65) | [a művészet mesterembereinek] nem a dicsőség, hanem mindenekfölött a biztosított kenyér kell (1898 Hock János C2093, 32) | [De Gaulle] korszerűsítette országának gazdaságát, hogy minden állampolgárnak biztosított jövedelme és garantált fogyasztási színvonala legyen (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’biztonságot nyújtó, veszélytől, bajtól védett 〈kül. hely〉, ill. olyan 〈helyzet, időszak, alkalom, tevékenység stb.〉, amellyel kapcsolatban veszélytől, bajtól v. zavartól, eredménytelenségtől nem kell félni; biztos¹’ ❖ szabad egyezség általi örökváltság esetében a megváltási tőkepénzeknek biztosított állapotban kell tartatniok (1841 Pesti Hírlap CD61) | [e] célszerüség és szabályosság magát a falut rendessé, a tűz ellen biztositottabbá teszi (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 27) | a szabad festő cigányi egzisztenciájából a rajztanár biztosítottabb menedékébe húzódik (1922 Elek Artúr CD10) | [feleségem] vágya a biztosított élet volt s a nyugdíjjal örökös nyugalommá változtatott anyagi szilárdságból a világért sem engedett (1939 Móricz Zsigmond C5087, 201) | az Úr az áldások forrása. […] Tőle kapjuk a biztosított életet, nyugodt alvást, a félelmektől való szabadulást (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4a. (Kat) ’támadástól, ellenségtől védett, biztonságossá tett 〈katonai állás, csapat, útvonal stb.〉’ ❖ Perczel és Visoczki egyesült seregének a mocsarak és ezek által biztositott vidékén hátravonulási vonala megvan Erdély felé (1849 Kossuth Lajos CD32) | A Dunántúl egyedül Győr a biztosított hely (1877 Jókai Mór CD18) | Az ezred lóra ült és biztosított menetben megindult a köves úton, Mikulinca felé. Biztosítására csupán egy járőrt küldött előre (1932 Vass Tamás CD10) | biztosított átkelő pontok (1941 Bánlaky József CD16) | A biztosított körzetekbe [Haitin] nagyszámú katonai rendőrséget szállítanak a foglyok őrzésére és a területek fegyvermentesítésére (1994 Magyar Hírlap CD09).

III. fn 2A2

’biztosítási szerződést kötő(, a biztosítási szerződésben kedvezményezettként megnevezett), ill. (járulékfizetés alapján) nyugdíj- v. társadalombiztosítási ellátásban részesülő személy’ ❖ nem alaptalanul aggaszthatná a’ biztositottakat, hogy több éveken át folytatott szerfeletti díjfizetés után is megtörténhetnék, mikint tökéletes kárpótlást nem nyernének (1843 Pesti Hírlap CD61) | Kedvezményezett, életbiztosításnál az, akinek javára a biztosítottnak élettartamától v. egészségétől v. testi épségétől függővé tett s a biztosító által teljesítendő fizetés kiköttetett (1895 PallasLex. CD02) | Az általános betegségi biztosítás kedvezményes áron ad szemüveget a biztosítottaknak és családtagjaiknak (1961 Buga László 9075001, 186) | a [vihar]károsultak között alig van biztosított (1996 Magyar Hírlap CD09) | a nyugdíjbiztosító a biztosított kárára rosszul számítja ki a nyugdíjat (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.

biztosított melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévbiztosít
II. melléknév 12A7
1.
biztosítási szerződést kötő v. a biztosítási szerződésben kedvezményezettként megnevezett, ill. (járulékfizetés alapján) nyugdíj- v. társadalombiztosítási ellátásban részesülő 〈személy〉
az évenkinti dijilletékek fönakadás nélkül befolynak egészen a biztositott személy haláláig
(1860 Vasárnapi Újság)
Sok eset van, hogy biztositott nők, gyermekek a biztositó halálával szép összegeket kapnak
(1888 Unitárius Közlöny)
Az életbiztosítási kötvényem […] nem sorolja fel a mennyországot azok közt az exotikus tartományok közt, amelyek tilalmasak a biztosított fél számára
(1934 Móra Ferenc)
a munkakönyvben „biztosított dolgozó” bejegyzés szerepel
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
1a.
olyan 〈vagyontárgy, érték〉, amelynek anyagi védelmére biztosítást kötöttek
akadna-e közöttök [ti. a becsületes emberek között] sok olyan, ki azon esetben, ha biztosított jószága elégvén, s a társulati kiküldött tévedésből túlbecsülvén a kárt, lelkiismeret-ellenes cselekedetnek tartaná-e a jog szerint őt nem illető fölösleget elfogadni?
(1858 Osztróvszky József)
a biztosított hajót v.vagy hajórakományt
(1893 PallasLex.)
A biztosított vagyontárgy védelme legalább annyira érdeke az ügyfélnek, mint a biztosítónak
(1997 Magyar Hírlap)
biztosított lakások
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
az az 〈összeg〉, amelyet (a biztosítással védett dolog értékéül a szerződésben megjelölnek, és) kár esetén a biztosító kifizet, ill. amelyet a biztosítással védett személy járulékfizetés alapján juttatásként kap
Becsü szerint kisül, hogy ha jégverés közbe nem jő, a’ termés nem 2000, hanem csak 1500 mérőt tehetett volna, ’s hogy mérőjének ára nem 3 frtforint, hanem 2 frtforint 30 krkrajcár, tehát az egész biztositott érték 3750 frtforint
(1843 Pesti Hírlap)
a díjszabás meghatározása attól függ, hogy milyen sánszai vannak önnel a társaságnak. Ha a vizsgálat kideríti, hogy egészséges ember, aki megéli a biztosított összeg lejárását, természetesen kisebb díjakat állapítunk meg
(1923 Karinthy Frigyes)
alulbiztosítás áll elő, ha a biztosított összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy tényleges értéke. Ilyen esetben a biztosított csak arányos (pro rata) kártérítésre tarthat igényt
(1991 Tények könyve)
2.
olyan 〈dolog, kül. jelenség, helyzet stb.〉, amelynek bekövetkezéséről, fennmaradásáról gondoskodott vki, azt lehetővé tette vki
alkotmányos és biztosított jogszerű szabadságot élvezne Poroszország
(1843 Wesselényi Miklós)
önnek tapasztaltabb vezetése mellett biztosítottabbnak vélem a vállalat jövőjét
(1881 Vajkay Károly)
a játék vezetői megtalálják a megfelelő darabot és játékstílust, a siker biztosítottnak látszik
(1938 Korunk Szava)
olyan demokratikus jogállami körülmények között […], ahol az emberi jogok érvényesülése is biztosított
(1992 Baka András)
2a.
garantáltan rendelkezésre bocsátott, hozzáférhetővé tett
nem látták a kölcsönt biztosítottnak
(1952 Pach Zsigmond Pál)
a munkálatok jó ütemben haladnak, a pénzügyi források biztosítottak
(1994 Magyar Hírlap)
3.
szilárd alapokon nyugvó, nehezen megingatható v. megzavarható, ill. állandó(ságot mutató) 〈dolog, jelenség〉
Spanyolhonnak biztositott soha meg nem zavarhatandó boldogsága
(1840 Sürgöny)
a’ nemzet politicai élete […] nélkül semminek sincs alapja, semminek sincs biztositott lakása, ’s minden csupán a’ szabad ég alatt tanyázik
(1845 Irinyi József)
volt jó élelmezésem, […] meg volt biztosított évi fizetésem
(1873 Táncsics Mihály)
[a művészet mesterembereinek] nem a dicsőség, hanem mindenekfölött a biztosított kenyér kell
(1898 Hock János)
[De Gaulle] korszerűsítette országának gazdaságát, hogy minden állampolgárnak biztosított jövedelme és garantált fogyasztási színvonala legyen
(1995 Magyar Hírlap)
4.
biztonságot nyújtó, veszélytől, bajtól védett 〈kül. hely〉, ill. olyan 〈helyzet, időszak, alkalom, tevékenység stb.〉, amellyel kapcsolatban veszélytől, bajtól v. zavartól, eredménytelenségtől nem kell félni; biztos¹
szabad egyezség általi örökváltság esetében a megváltási tőkepénzeknek biztosított állapotban kell tartatniok
(1841 Pesti Hírlap)
[e] célszerüség és szabályosság magát a falut rendessé, a tűz ellen biztositottabbá teszi
(1851–1854 Táncsics Mihály)
a szabad festő cigányi egzisztenciájából a rajztanár biztosítottabb menedékébe húzódik
(1922 Elek Artúr)
[feleségem] vágya a biztosított élet volt s a nyugdíjjal örökös nyugalommá változtatott anyagi szilárdságból a világért sem engedett
(1939 Móricz Zsigmond)
az Úr az áldások forrása. […] Tőle kapjuk a biztosított életet, nyugodt alvást, a félelmektől való szabadulást
(1995 Jubileumi kommentár)
4a. (Kat)
támadástól, ellenségtől védett, biztonságossá tett 〈katonai állás, csapat, útvonal stb.〉
Perczel és Visoczki egyesült seregének a mocsarak és ezek által biztositott vidékén hátravonulási vonala megvan Erdély felé
(1849 Kossuth Lajos)
A Dunántúl egyedül Győr a biztosított hely
(1877 Jókai Mór)
Az ezred lóra ült és biztosított menetben megindult a köves úton, Mikulinca felé. Biztosítására csupán egy járőrt küldött előre
(1932 Vass Tamás)
biztosított átkelő pontok
(1941 Bánlaky József)
A biztosított körzetekbe [Haitin] nagyszámú katonai rendőrséget szállítanak a foglyok őrzésére és a területek fegyvermentesítésére
(1994 Magyar Hírlap)
III. főnév 2A2
biztosítási szerződést kötő(, a biztosítási szerződésben kedvezményezettként megnevezett), ill. (járulékfizetés alapján) nyugdíj- v. társadalombiztosítási ellátásban részesülő személy
nem alaptalanul aggaszthatná a’ biztositottakat, hogy több éveken át folytatott szerfeletti díjfizetés után is megtörténhetnék, mikint tökéletes kárpótlást nem nyernének
(1843 Pesti Hírlap)
Kedvezményezett, életbiztosításnál az, akinek javára a biztosítottnak élettartamától v.vagy egészségétől v.vagy testi épségétől függővé tett s a biztosító által teljesítendő fizetés kiköttetett
(1895 PallasLex.)
Az általános betegségi biztosítás kedvezményes áron ad szemüveget a biztosítottaknak és családtagjaiknak
(1961 Buga László)
a [vihar]károsultak között alig van biztosított
(1996 Magyar Hírlap)
a nyugdíjbiztosító a biztosított kárára rosszul számítja ki a nyugdíjat
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.

Beállítások