-csokor (utótagként)

1. ’〈(vmilyen fajta) virágoknak〉 letépett, levágott(, levelekkel, ágakkal stb. egybefogott, elrendezett és díszített) kötege, csomója’ ❖ ibolyacsokor fn 7A5 | a Lukács Béla gomblyukába kerül-e piros szalag, vagy pedig ezentúl is üresen marad egy-egy szerény ibolyacsokor számára? (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | pohárba igazított egy borzas, kis ibolyacsokrot (1906 Kaffka Margit 9290053, 19) | mint a tavaszi ibolyacsokrot, úgy kapkodták a lapot Pest utcáin (1998 Magyar Hírlap CD09)  orgonacsokor fn 7A5 | vágytam reáhajolni s szemlehunyva keblébe fúrni arcom lágyan mint szagos orgonacsokorba (1932 Illyés Gyula CD10) | [a majolikaváza] önmagában mutatós darab volt, ám minden májusban még hatalmas orgonacsokor is került belé, dupla virágú, dús fürtű (1998 Lakáskultúra CD39)  rozmaringcsokor fn 7A5 | A közelmúltban az esküvői ruha a vőlegény számára pusztán a kalapjára tűzött kis rozmaringcsokorra és néhány díszes piros szalagra redukálódott (1982 Klaniczay Gábor ford.–Bogatirjov 1080002, 92) | [A koszorúslányok csoportjában] középen áll a selyempárnát tartó leány, a párnán a mirtuszkoszorú, a „koruna”, benne rozmaringcsokor (1986 Lovasné Szabó Ágnes CD52)  rózsacsokor fn 7A5 | E gyöngyszemes szentelt szalag, E rózsacsokrok bűvös lánca (1855 Ney Ferenc 8335023, 247) | az a rengeteg rózsacsokor, melyet magával hozott, az a sok égő-piros, vérző, konstantinápolyi rózsa (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 108) | A művésznő megköszönte a fehér rózsacsokrot – szállodai szobája telis-tele van virággal (1968 Thury Zsuzsa 9709003, 207)  szegfűcsokor fn 7A5 | lady Adamina elfogadta a szegfűcsokrot, és odatűzte a ruhája fodrai közé (1882 Jókai Mór CD18) | párisi midinettek [= fiatal munkásnők] küldöttsége óriási vörös szegfűcsokrot ad át [a dán írónőnek] (1937 Schöpflin Gyula CD10) | [a fiatal nő] egy óriási szétbontott szegfűcsokrot dobál szálanként a tömeg közé (1984 Szántó Piroska 2025064, 59)  vadvirágcsokor fn 7A5 | mezők és erdők friss illatával telt meg a szoba levegője a sarokban álló vadvirágcsokortól (1913 Krúdy Gyula CD54) | Az autó hűtőjére kötött vadvirágcsokorból leverte a pipacsok szirmait, és kibontotta a zöld bimbókat (1967 Moldova György 9449007, 68)  virágcsokor fn 7A5 | Előadás közben szép koszorukat, virágcsokrokat s egy fehér galambot röpitettek [a balett-táncosnő] lábaihoz (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Egy virágcsokrot szeretnénk belopni a szerelmesünk asztalára (1914 Oláh Gábor 9487063, 162) | A megemlékezések virágcsokrai […] készülhetnek rózsából, szekfűből, gerberából vagy kardvirágból (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈az esküvői szertartás vmelyik szereplője által〉 kézben fogott v. a ruhára tűzve viselt (kisebb) virágcsokor’ ❖ mátkacsokor fn 7A5 (rég v. nyj) | [A leányok pártájáról] arany virágokkal ékes antik szalagcsokrok csüngnek le. Ezek közé szokták a mátkacsokrot is illeszteni, melyet az elmátkásodott leány vőlegényétől eljegyzése jelvényeül kap, mig ő csinált virágcsokrot ad, mit az – mint a szászoknál divatos – egész a menyegző napjáig kalapján visel (1871 Orbán Balázs CD22) | A leányok ünnepkor széles pártát hordanak, melyről színes szallagok lógnak le hátul; azt a mátkacsokort is ezek közé illesztik, amit a leány a jegyesétől kap (1909 Malonyay Dezső 8292019, 309)  menyasszonycsokor fn 7A5 (kissé rég) | [az elővárosi templomokban] a menyasszonyok szinte magukon kívüli állapotban térdepeltek az oltárnál, vagy álltak a lépcsőn a déli napsütésben, […] menyasszonycsokruk gyöngyvirágból volt, amelyet szenteltvízzel hintett meg a pap (1919 Krúdy Gyula CD54) | a menyasszonycsokrod is ott van … fátyolba takarva [a sublótban] (1927 Móra Ferenc C3206, 169)  vőfélycsokor fn 7A5 (nyj) | [a házi oltárul szolgáló szekrénykébe] kerülnek a családi élet legbecsesebb emléktárgyai: a leány Mária-szalagja és érme, a vőfélycsokrok, a menyasszonyi koszorú stb. (1980 NéprajziLex. CD47)  vőlegénycsokor fn 7A5 (ritk) | Sárika tiszta fehérbe megy majd a menet élén, menyasszonyi fátyollal, mirtuszkoszorúval, két koszorús leány közt, s fekete selyempárnán viszi a vőlegénycsokrot (1912 F. Kernách Ilona CD10).

3. ’〈szövegeknek, irodalmi v. zenei alkotásoknak stb.〉 vmilyen szempont szerint egybeválogatott gyűjteménye’ ❖ cikkcsokor fn 7A5 (sajtó) | címlapsztoriként, cikkcsokorban taglalja az ifjú amerikai tudósok-doktorok kilátásait a híres folyóirat, a Science (1995 Magyar Hírlap CD09) | Hetilap mivoltunkból következik, hogy egy-egy új jelenség, eredmény bemutatásában a hír – értelmezés – elemzés, háttér – szintézis lépcsőfokon haladunk az idő függvényében. Tehát a feldolgozás fokozatai: napihír – riport – cikk – dosszié (cikkcsokor) (1996 Természet Világa CD50)  dalcsokor fn 7A5 | A Háry János zenéje számra kevés, de válogatott kollekció Kodály hatalmas dalkészletéből. […] Ez a dalcsokor mindenképpen stílszerű (1926 Aszlányi Károly CD10) | [Az Énekek énekét] egyik [magyarázó] jól szerkesztett dalciklusnak, dalsorozatnak, másik dalcsokornak, vagy egyszerűen dalok és daltöredékek bájos összevisszaságának tartja (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | [A Doni Kozákok Néptáncegyüttesének műsorában] szerepelnek kozák lakodalmas táncok, dalcsokrok, dicsőítő és szerelmes dalok és katonai indulók (1995 Magyar Hírlap CD09)  hírcsokor fn 7A5 (sajtó) | [Horváth B. Jenő 1944-ben] a cenzúrával dacolva, esetenként virágnyelvbe öltöztetett hírcsokorban számolt be az egyes náciellenes megmozdulásokról (1981 Fábján Lajos CD52) | kronológiai rendbe szedett hírcsokor (1995 Új Könyvek CD29) | A felszólalásra a pénteki sajtóból merített rövid hírcsokor adott ihletet (1995 Országgyűlési Napló CD62) | az [internet-]előfizetők rendelkezésére bocsátják a Reuters alapján naponta szerkesztett hírcsokrot (1997 Magyar Hírlap CD09)  mesecsokor fn 7A5 | keretmese: a mesecsokrok, antológiák közlési formája. Írójuk a meséket külön önálló történetbe, keretmesébe foglalja, amely a mesék sorrendjét, olykor tartalmát is megokolja (1980 NéprajziLex. CD47) | Egy mesecsokor a török hódítók ellen védekező, furfangos népi hősök alakját idézi (1995 Új Könyvek CD29)  népdalcsokor fn 7A5 | 15.45 Népdalcsokor. […] 16.20 Operarészletek. 17. Hírek (1959 Népszava júl. 24. C4823, 6) | [Kodály ciklikus, szvitszerű megoldásának] mintája a falun szokásos népdalcsokor (amikor az énekes egyik dalt a másikba ölti), művészi megvalósulására a Mátrai képek, a Kállai kettős és a többi nagy népdalkórus a példa (1971 Eősze László CD30) | [a népdalverseny résztvevői] kötelezően előírt és maguk válogatta népdalcsokrokat adtak elő (1995 Magyar Hírlap CD09)  nótacsokor fn 7A5 | Kossuth: […] 10.25 Nótacsokor. – 11.00 Képtelen természetrajz. – 11.20 Operettrészletek (1959 Esti Hírlap szept. 29. C4748, 6) | Petőfi […] 7.45: Sportreggel 8.00: Petőfi-délelőtt 12.00: Nótacsokrok, nótakettősök (1997 Magyar Hírlap CD09)  verscsokor fn 7A5 | Tindira Józsefnek verscsokrot Findura István lelkes Istvánnapról lelkesüléssel ad át (1881 Magyar írók élete CD27) | egy szokott szerelmi verscsokor, felül a nő nevével (1922 Kosztolányi Dezső CD10) | Boháti költői érdemeihez tartozik annak az egyedülálló verscsokornak egybegyűjtése, melyet a soproni német nyelvű „gazdapolgárok” […] népi költészetéből még atyja [kezdett összegyűjteni] (1974 Becht Rezső CD52) | [Weinrauch Katalin] egész kötetének alaphangját, hangulatát, különösen pedig az első verscsokor (Hol a béke tanyát ütött) tematikáját meghatározza a szülőföldhöz való kötődés (2000 Új Könyvek CD29).

-csokor (utótagként)
1.
(vmilyen fajta) virágoknak〉 letépett, levágott(, levelekkel, ágakkal stb. egybefogott, elrendezett és díszített) kötege, csomója
ibolyacsokor főnév 7A5
a Lukács Béla gomblyukába kerül-e piros szalag, vagy pedig ezentúl is üresen marad egy-egy szerény ibolyacsokor számára?
(1877 Mikszáth Kálmán)
pohárba igazított egy borzas, kis ibolyacsokrot
(1906 Kaffka Margit)
mint a tavaszi ibolyacsokrot, úgy kapkodták a lapot Pest utcáin
(1998 Magyar Hírlap)
orgonacsokor főnév 7A5
vágytam reáhajolni s szemlehunyva keblébe fúrni arcom lágyan mint szagos orgonacsokorba
(1932 Illyés Gyula)
[a majolikaváza] önmagában mutatós darab volt, ám minden májusban még hatalmas orgonacsokor is került belé, dupla virágú, dús fürtű
(1998 Lakáskultúra)
rozmaringcsokor főnév 7A5
A közelmúltban az esküvői ruha a vőlegény számára pusztán a kalapjára tűzött kis rozmaringcsokorra és néhány díszes piros szalagra redukálódott
(1982 Klaniczay Gábor ford.Bogatirjov)
[A koszorúslányok csoportjában] középen áll a selyempárnát tartó leány, a párnán a mirtuszkoszorú, a „koruna”, benne rozmaringcsokor
(1986 Lovasné Szabó Ágnes)
rózsacsokor főnév 7A5
E gyöngyszemes szentelt szalag, E rózsacsokrok bűvös lánca
(1855 Ney Ferenc)
az a rengeteg rózsacsokor, melyet magával hozott, az a sok égő-piros, vérző, konstantinápolyi rózsa
(1933 Kosztolányi Dezső)
A művésznő megköszönte a fehér rózsacsokrot – szállodai szobája telis-tele van virággal
(1968 Thury Zsuzsa)
szegfűcsokor főnév 7A5
lady Adamina elfogadta a szegfűcsokrot, és odatűzte a ruhája fodrai közé
(1882 Jókai Mór)
párisi midinettek [= fiatal munkásnők] küldöttsége óriási vörös szegfűcsokrot ad át [a dán írónőnek]
(1937 Schöpflin Gyula)
[a fiatal nő] egy óriási szétbontott szegfűcsokrot dobál szálanként a tömeg közé
(1984 Szántó Piroska)
vadvirágcsokor főnév 7A5
mezők és erdők friss illatával telt meg a szoba levegője a sarokban álló vadvirágcsokortól
(1913 Krúdy Gyula)
Az autó hűtőjére kötött vadvirágcsokorból leverte a pipacsok szirmait, és kibontotta a zöld bimbókat
(1967 Moldova György)
virágcsokor főnév 7A5
Előadás közben szép koszorukat, virágcsokrokat s egy fehér galambot röpitettek [a balett-táncosnő] lábaihoz
(1858 Vasárnapi Újság)
Egy virágcsokrot szeretnénk belopni a szerelmesünk asztalára
(1914 Oláh Gábor)
A megemlékezések virágcsokrai […] készülhetnek rózsából, szekfűből, gerberából vagy kardvirágból
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈az esküvői szertartás vmelyik szereplője által〉 kézben fogott v. a ruhára tűzve viselt (kisebb) virágcsokor
mátkacsokor főnév 7A5 (rég v. nyj)
[A leányok pártájáról] arany virágokkal ékes antik szalagcsokrok csüngnek le. Ezek közé szokták a mátkacsokrot is illeszteni, melyet az elmátkásodott leány vőlegényétől eljegyzése jelvényeül kap, mig ő csinált virágcsokrot ad, mit az – mint a szászoknál divatos – egész a menyegző napjáig kalapján visel
(1871 Orbán Balázs)
A leányok ünnepkor széles pártát hordanak, melyről színes szallagok lógnak le hátul; azt a mátkacsokort is ezek közé illesztik, amit a leány a jegyesétől kap
(1909 Malonyay Dezső)
menyasszonycsokor főnév 7A5 (kissé rég)
[az elővárosi templomokban] a menyasszonyok szinte magukon kívüli állapotban térdepeltek az oltárnál, vagy álltak a lépcsőn a déli napsütésben, […] menyasszonycsokruk gyöngyvirágból volt, amelyet szenteltvízzel hintett meg a pap
(1919 Krúdy Gyula)
a menyasszonycsokrod is ott van … fátyolba takarva [a sublótban]
(1927 Móra Ferenc)
vőfélycsokor főnév 7A5 (nyj)
[a házi oltárul szolgáló szekrénykébe] kerülnek a családi élet legbecsesebb emléktárgyai: a leány Mária-szalagja és érme, a vőfélycsokrok, a menyasszonyi koszorú stb.s a többi
(1980 NéprajziLex.)
vőlegénycsokor főnév 7A5 (ritk)
Sárika tiszta fehérbe megy majd a menet élén, menyasszonyi fátyollal, mirtuszkoszorúval, két koszorús leány közt, s fekete selyempárnán viszi a vőlegénycsokrot
(1912 F. Kernách Ilona)
3.
〈szövegeknek, irodalmi v. zenei alkotásoknak stb.〉 vmilyen szempont szerint egybeválogatott gyűjteménye
cikkcsokor főnév 7A5 (sajtó)
címlapsztoriként, cikkcsokorban taglalja az ifjú amerikai tudósok-doktorok kilátásait a híres folyóirat, a Science
(1995 Magyar Hírlap)
Hetilap mivoltunkból következik, hogy egy-egy új jelenség, eredmény bemutatásában a hír – értelmezés – elemzés, háttér – szintézis lépcsőfokon haladunk az idő függvényében. Tehát a feldolgozás fokozatai: napihír – riport – cikk – dosszié (cikkcsokor)
(1996 Természet Világa)
dalcsokor főnév 7A5
A Háry János zenéje számra kevés, de válogatott kollekció Kodály hatalmas dalkészletéből. […] Ez a dalcsokor mindenképpen stílszerű
(1926 Aszlányi Károly)
[Az Énekek énekét] egyik [magyarázó] jól szerkesztett dalciklusnak, dalsorozatnak, másik dalcsokornak, vagy egyszerűen dalok és daltöredékek bájos összevisszaságának tartja
(1995 Jubileumi kommentár)
[A Doni Kozákok Néptáncegyüttesének műsorában] szerepelnek kozák lakodalmas táncok, dalcsokrok, dicsőítő és szerelmes dalok és katonai indulók
(1995 Magyar Hírlap)
hírcsokor főnév 7A5 (sajtó)
[Horváth B. Jenő 1944-ben] a cenzúrával dacolva, esetenként virágnyelvbe öltöztetett hírcsokorban számolt be az egyes náciellenes megmozdulásokról
(1981 Fábján Lajos)
kronológiai rendbe szedett hírcsokor
(1995 Új Könyvek)
A felszólalásra a pénteki sajtóból merített rövid hírcsokor adott ihletet
(1995 Országgyűlési Napló)
az [internet-]előfizetők rendelkezésére bocsátják a Reuters alapján naponta szerkesztett hírcsokrot
(1997 Magyar Hírlap)
mesecsokor főnév 7A5
keretmese: a mesecsokrok, antológiák közlési formája. Írójuk a meséket külön önálló történetbe, keretmesébe foglalja, amely a mesék sorrendjét, olykor tartalmát is megokolja
(1980 NéprajziLex.)
Egy mesecsokor a török hódítók ellen védekező, furfangos népi hősök alakját idézi
(1995 Új Könyvek)
népdalcsokor főnév 7A5
15.45 Népdalcsokor. […] 16.20 Operarészletek. 17. Hírek
(1959 Népszava júl. 24.)
[Kodály ciklikus, szvitszerű megoldásának] mintája a falun szokásos népdalcsokor (amikor az énekes egyik dalt a másikba ölti), művészi megvalósulására a Mátrai képek, a Kállai kettős és a többi nagy népdalkórus a példa
(1971 Eősze László)
[a népdalverseny résztvevői] kötelezően előírt és maguk válogatta népdalcsokrokat adtak elő
(1995 Magyar Hírlap)
nótacsokor főnév 7A5
Kossuth: […] 10.25 Nótacsokor. – 11.00 Képtelen természetrajz. – 11.20 Operettrészletek
(1959 Esti Hírlap szept. 29.)
Petőfi […] 7.45: Sportreggel 8.00: Petőfi-délelőtt 12.00: Nótacsokrok, nótakettősök
(1997 Magyar Hírlap)
verscsokor főnév 7A5
Tindira Józsefnek verscsokrot Findura István lelkes Istvánnapról lelkesüléssel ad át
(1881 Magyar írók élete)
egy szokott szerelmi verscsokor, felül a nő nevével
(1922 Kosztolányi Dezső)
Boháti költői érdemeihez tartozik annak az egyedülálló verscsokornak egybegyűjtése, melyet a soproni német nyelvű „gazdapolgárok” […] népi költészetéből még atyja [kezdett összegyűjteni]
(1974 Becht Rezső)
[Weinrauch Katalin] egész kötetének alaphangját, hangulatát, különösen pedig az első verscsokor (Hol a béke tanyát ütött) tematikáját meghatározza a szülőföldhöz való kötődés
(2000 Új Könyvek)

Beállítások