al- (előtagként)

1. ’rangban az utótag által jelölt személy után következő, annál alacsonyabb rangú, ill. annak helyetteseként működő’ ❖ albíró fn 6A8 (kissé rég) | Al-birák, kik a’ nép allya perével veszödtek (1783 Molnár János C0293, 99) | járási albiró (1872 Tóvölgyi Titusz 8492012, 15) | a bíróságnál is ifjú albírák ily módon szokták csendre inteni a vitatkozó prókátárokat: Pszt! (1901 Ady Endre C0535, 324) | Két idősebb testvérem volt, a nővérem tizenöt éves volt akkor s a bátyám, aki most törvényszéki albíró, tizenhárom éves és én kilenc, illetve tíz… (1926 Móricz Zsigmond 9462010, 131)  albiztos fn 4A (rég) | Kerletbéli Tartomány második vagy Al Biztosa (1806 Ottlik Dániel C3374, 193) | tábori élelmezési albiztos (1862 Jókai Mór C2256, 94) | Döbrentei, 1834 aprílban tartományi első albiztossá neveztetvén ki, […] az akadémiai titoknokságról […] lelépett (1875 e. Toldy Ferenc C4171, 267) | itt-ott egy-egy toborzó vagy császári albiztos neve is előfordul az iratokban (1890 Ethnographia C0130, 413)  alelnök fn 3C8 | négy alelnök s ugyan annyi titkár választatik (1840 Szemere Bertalan C3942, 140) | a központi választmány szavazatszedő küldöttséget alakít, mely áll: elnök, alelnök és jegyzők s a választókerületbeli községek két-két tagjából (1876 Mayer Miksa 8302001, 18) | Jelen voltak: Fischer Miklós ügyvivő alelnök, mint elnök, Róth Márton másodelnök, Marcsek Andor pénztáros, Nikházy Frigyes titkár (1895 Erdély 8615001, 126) | Dániel Gábor, a képviselőház alelnöke (1901 Ady Endre C0535, 143) | tiszteletbeli alelnök (1942 Rónay György 9573162, 83) | a tv alelnöke (1973 Marosán György 9425005, 314) | Eisenhower elnök, Nixon alelnök és az illetékes főtisztviselők (1985 Borbándi Gyula 9811010, 243) | dr. Mészáros István (SZDSZ) parlamenti képviselő, a parlament emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának alelnöke (1991 Beszélő 2003055, 41)  aligazgató fn 1A | Nagy Ferentz: a’ Miskóltzi Ref. Gym. al-igazgatója (1792 Magyar Kurír 7446057, 1330) | A párisi akadémia élén, maga a tanügyminiszter van, ügyeinek vezetését aligazgató viszi (1865 Tanodai Lapok 8666001, 267) | [a helytartótanács] nevezte ki Gyulait [ti. Gyulai Pált] 1864. nov. 27-én a színészeti tanoda aligazgatójává (1941 Papp Ferenc¹ C3427, 19) | [a szobrász] elismételte a nevét, hozzámondta a foglalkozását, s ettől aztán az aligazgató csöpögő nyájassággá változott (1983 Balla László 1010018, 118)  alkormányzó fn 1A | az eggyeslt Austriai és Pedemonti hadi népek […] all-kórmányzója (1795 Magyar Kurír C0327, 352) | E’ bankot egy fő-, ’s egy alkormányzó, e’ mellett 24 igazgató kormányozza (1832 Jelenkor C0224, 611) | [Zichy Ferenc] három év múlva Fiume alkormányzója lett (1900 Budapesti Hírlap júl. 18. C0055, 5) | A Galápagos-szigetek angol alkormányzója elmesélte Darwinnak, hogy még a szigetcsoporton belül is változatosság uralkodik (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146001, 13)  alparancsnok fn 3A8 | csinos öltözete alparancsnokra mutatott (1839 Jósika Miklós C2357, 148) | [Kossuth] megnyugtatá a fölötte felizgatott alparancsnokokat (1862 Asbóth Lajos C0675, 6) | A csapat […] nemcsak Dembinskinek, hanem az általa kijelölt alparancsnokoknak is engedelmességgel tartozik (1992 Hermann Róbert 2012001, 41)  alpolgármester fn 4B | Gabiniustól Siriai Prokonsultól (al-Polgár mestertl) meg-veretett (1795 Molnár János C0296, 10) | A főváros tisztviselői: a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, főjegyző, jegyzők […] és ezen kívül még sok más tisztviselő (1876 Mayer Miksa 8302001, 8) | szerepelt még beszéddel a főszolgabíró, a polgármester, a kincstári művek igazgatója, a kohófőnök, az alpolgármester, a Hubertus-vadászegylet elnöke (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 67) | A mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalt Stipkovits Gábor alpolgármester képviselte (1992 Németh László³ 2020023, 93)  alügyész fn 4B (kissé rég) | Zemplin Vármegye’ Al-Ügyéssze (1800 Farkas András C1685, 34) | városi tiszti alügyésszé (1875 e. Toldy Ferenc C4172, 6) | királyi alügyész (1906 Budapesti Hírlap szept. 5. C4694, 7) | egy növendék aljegyző mint vizsgálóbiró, egy kurta észjárásu alügyész, egy-két nyers erkölcsü csendbiztos s egy-két tanulatlan, tapasztalatlan orvos nem képviselheti egészen, méltán a nagy, művelt nemzet biróságát (1909 Eötvös Károly 8127005, 72).

1a. ’közvetített, ill. részmunkát végző’ ❖ alszállító fn 1A (kissé rég, ritk) | Ez az alszállítók dolga és ezek rendesen úgy végzik a dolgot, hogy a főintézők meg legyenek elégedve (1885 Rózsaági Antal C3643, 69) | A főszállitó gondja azután az, hogy alszállitók utján idejében […] tudjon kellő számu marhát szerezni (1916 Budapesti Hírlap ápr. 22. C4704, 7)  alvállalkozó fn 1A | a vállalkozók árlejtés [= árverés] mellett alvállalkozóknak […] engedik át a kivitelt (1847 Jókai Mór 8209023, 409) | a rendeletileg szabályozott kétszáz munkaóránál rendszeresen nagyobb mennyiségű munkát adnak ki egyes bedolgozóknak és ezzel lehetőséget teremtenek részükre, hogy alvállalkozókat foglalkoztassanak (1958 Magyar Nemzet szept. 10. C0354, 5) | [a kis- és középvállalatok] bedolgozóként, alvállalkozóként kapcsolódnak be a nemzetközi nagyvállalatok rendszerébe (1992 Mádi István 2017008, 65).

2. ’vmely nagyobb kategória, osztály, csoport stb. elkülönülő részeként létező, működő’ ❖ albizottság fn 3A8 | Subdelegatio: – (albizottság) (1835 Kunoss Endre C2852, 103) | A bizottság albizottságot küldött ki kebeléből (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 489) | van szerencsém javasolni az ülés elnapolását s egy albizottság azonnali kiküldését, mely majd erélyesebb rendszabályok foganatosítása tárgyában lesz hivatva határozni (1936 Kosztolányi Dezső ford.–Carroll 9359190, 25) | A magyarok kongresszusi meghallgatása a Képviselőház Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának európai albizottsága előtt történt 1977. november 9-én (1985 Borbándi Gyula 9811016, 407)  alcsalád fn 3A1 (Áll v. Növ) | alcsaládok […] keretén belűl […] tárgyal le minden honi fajt (1900 Budapesti Szemle C0082, 302) | A felfedező és iskolája 52 uj fajtát, mintegy 10 családot és alcsaládot határozott meg (1952 Szabad Nép febr. 17. C4875, 2)  alcsoport fn 3A1 | A hegységnek mély hasadások által szakadozott volta lehetővé tette több alcsoport fölállítását (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [A búvár hencser] az émelyitőek családjához s a patáscsőrüek alcsoportjához tartozik (1920 Nagy Lajos 9472032, 89) | A nyugati-sémi nyelvcsoportban északi és déli alcsoportot különböztetünk meg (1937 Zsirai Miklós C4981, 20) | E sorok írója mint strukturális nyelvész egy 180 tanerőből álló tanszéken működik, melynek 20 alcsoportja van (1973 Makkai Ádám 2042018, 233) | a lymphocyták (nyiroksejtek) egy speciális alcsoportja (1991 Füst György 2037003, 1441).

al- (előtagként)
1.
rangban az utótag által jelölt személy után következő, annál alacsonyabb rangú, ill. annak helyetteseként működő
albíró főnév 6A8 (kissé rég)
Al-birák, kik a’ nép allya perével veszödtek
(1783 Molnár János)
járási albiró
(1872 Tóvölgyi Titusz)
a bíróságnál is ifjú albírák ily módon szokták csendre inteni a vitatkozó prókátárokat: Pszt!
(1901 Ady Endre)
Két idősebb testvérem volt, a nővérem tizenöt éves volt akkor s a bátyám, aki most törvényszéki albíró, tizenhárom éves és én kilenc, illetve tíz…
(1926 Móricz Zsigmond)
albiztos főnév 4A (rég)
Kerletbéli Tartomány második vagy Al Biztosa
(1806 Ottlik Dániel)
tábori élelmezési albiztos
(1862 Jókai Mór)
Döbrentei, 1834 aprílban tartományi első albiztossá neveztetvén ki, […] az akadémiai titoknokságról […] lelépett
(1875 e. Toldy Ferenc)
itt-ott egy-egy toborzó vagy császári albiztos neve is előfordul az iratokban
(1890 Ethnographia)
alelnök főnév 3C8
négy alelnök s ugyan annyi titkár választatik
(1840 Szemere Bertalan)
a központi választmány szavazatszedő küldöttséget alakít, mely áll: elnök, alelnök és jegyzők s a választókerületbeli községek két-két tagjából
(1876 Mayer Miksa)
Jelen voltak: Fischer Miklós ügyvivő alelnök, mint elnök, Róth Márton másodelnök, Marcsek Andor pénztáros, Nikházy Frigyes titkár
(1895 Erdély)
Dániel Gábor, a képviselőház alelnöke
(1901 Ady Endre)
tiszteletbeli alelnök
(1942 Rónay György)
a tvtelevízió alelnöke
(1973 Marosán György)
Eisenhower elnök, Nixon alelnök és az illetékes főtisztviselők
(1985 Borbándi Gyula)
dr.doktor Mészáros István (SZDSZ) parlamenti képviselő, a parlament emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának alelnöke
(1991 Beszélő)
aligazgató főnév 1A
Nagy Ferentz: a’ Miskóltzi Ref.Református Gym.Gimnázium al-igazgatója
(1792 Magyar Kurír)
A párisi akadémia élén, maga a tanügyminiszter van, ügyeinek vezetését aligazgató viszi
(1865 Tanodai Lapok)
[a helytartótanács] nevezte ki Gyulait [ti. Gyulai Pált] 1864. nov.november 27-én a színészeti tanoda aligazgatójává
(1941 Papp Ferenc¹)
[a szobrász] elismételte a nevét, hozzámondta a foglalkozását, s ettől aztán az aligazgató csöpögő nyájassággá változott
(1983 Balla László)
alkormányzó főnév 1A
az eggyeslt Austriai és Pedemonti hadi népek […] all-kórmányzója
(1795 Magyar Kurír)
E’ bankot egy fő-, ’s egy alkormányzó, e’ mellett 24 igazgató kormányozza
(1832 Jelenkor)
[Zichy Ferenc] három év múlva Fiume alkormányzója lett
(1900 Budapesti Hírlap júl. 18.)
A Galápagos-szigetek angol alkormányzója elmesélte Darwinnak, hogy még a szigetcsoporton belül is változatosság uralkodik
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
alparancsnok főnév 3A8
csinos öltözete alparancsnokra mutatott
(1839 Jósika Miklós)
[Kossuth] megnyugtatá a fölötte felizgatott alparancsnokokat
(1862 Asbóth Lajos)
A csapat […] nemcsak Dembinskinek, hanem az általa kijelölt alparancsnokoknak is engedelmességgel tartozik
(1992 Hermann Róbert)
alpolgármester főnév 4B
Gabiniustól Siriai Prokonsultól (al-Polgár mestertl) meg-veretett
(1795 Molnár János)
A főváros tisztviselői: a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, főjegyző, jegyzők […] és ezen kívül még sok más tisztviselő
(1876 Mayer Miksa)
szerepelt még beszéddel a főszolgabíró, a polgármester, a kincstári művek igazgatója, a kohófőnök, az alpolgármester, a Hubertus-vadászegylet elnöke
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
A mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalt Stipkovits Gábor alpolgármester képviselte
(1992 Németh László³)
alügyész főnév 4B (kissé rég)
Zemplin Vármegye’ Al-Ügyéssze
(1800 Farkas András)
városi tiszti alügyésszé
(1875 e. Toldy Ferenc)
királyi alügyész
(1906 Budapesti Hírlap szept. 5.)
egy növendék aljegyző mint vizsgálóbiró, egy kurta észjárásu alügyész, egy-két nyers erkölcsü csendbiztos s egy-két tanulatlan, tapasztalatlan orvos nem képviselheti egészen, méltán a nagy, művelt nemzet biróságát
(1909 Eötvös Károly)
1a.
közvetített, ill. részmunkát végző
alszállító főnév 1A (kissé rég, ritk)
Ez az alszállítók dolga és ezek rendesen úgy végzik a dolgot, hogy a főintézők meg legyenek elégedve
(1885 Rózsaági Antal)
A főszállitó gondja azután az, hogy alszállitók utján idejében […] tudjon kellő számu marhát szerezni
(1916 Budapesti Hírlap ápr. 22.)
alvállalkozó főnév 1A
a vállalkozók árlejtés [= árverés] mellett alvállalkozóknak […] engedik át a kivitelt
(1847 Jókai Mór)
a rendeletileg szabályozott kétszáz munkaóránál rendszeresen nagyobb mennyiségű munkát adnak ki egyes bedolgozóknak és ezzel lehetőséget teremtenek részükre, hogy alvállalkozókat foglalkoztassanak
(1958 Magyar Nemzet szept. 10.)
[a kis- és középvállalatok] bedolgozóként, alvállalkozóként kapcsolódnak be a nemzetközi nagyvállalatok rendszerébe
(1992 Mádi István)
2.
vmely nagyobb kategória, osztály, csoport stb. elkülönülő részeként létező, működő
albizottság főnév 3A8
Subdelegatio: – (albizottság)
(1835 Kunoss Endre)
A bizottság albizottságot küldött ki kebeléből
(1890 Akadémiai Értesítő)
van szerencsém javasolni az ülés elnapolását s egy albizottság azonnali kiküldését, mely majd erélyesebb rendszabályok foganatosítása tárgyában lesz hivatva határozni
(1936 Kosztolányi Dezső ford.Carroll)
A magyarok kongresszusi meghallgatása a Képviselőház Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának európai albizottsága előtt történt 1977. november 9-én
(1985 Borbándi Gyula)
alcsalád főnév 3A1 (Áll v. Növ)
alcsaládok […] keretén belűl […] tárgyal le minden honi fajt
(1900 Budapesti Szemle)
A felfedező és iskolája 52 uj fajtát, mintegy 10 családot és alcsaládot határozott meg
(1952 Szabad Nép febr. 17.)
alcsoport főnév 3A1
A hegységnek mély hasadások által szakadozott volta lehetővé tette több alcsoport fölállítását
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[A búvár hencser] az émelyitőek családjához s a patáscsőrüek alcsoportjához tartozik
(1920 Nagy Lajos)
A nyugati-sémi nyelvcsoportban északi és déli alcsoportot különböztetünk meg
(1937 Zsirai Miklós)
E sorok írója mint strukturális nyelvész egy 180 tanerőből álló tanszéken működik, melynek 20 alcsoportja van
(1973 Makkai Ádám)
a lymphocyták (nyiroksejtek) egy speciális alcsoportja
(1991 Füst György)

Beállítások