alap- (előtagként)

1. (hiv) ’vmiből az alapul vett mennyiségű, a minimális, ill. a többlet v. járulék nélküli’ ❖ alapbér fn 4B8 | Az állandó munkások betegjei, altisztek és őrök a hivatali orvos által ingyen orvosoltatnak […] a társpénztár terhére, a betegségi napokra pedig ebből táppénzt kapnak, mely alapbérük ⁶⁄₁₀ részét teszi (1889 Orbán Balázs CD22) | annak sincs akadálya, hogy a szerződő felek a jogsértő bérmegállapítás kijavítása során az alsó bérhatárnál magasabb összegű alapbérben állapodjanak meg (1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor 1050004, 76)  alapdíj fn 2A | A postautalvány dija a belföldön 10 koronáig 15 fillér, azon fölül a dij 15 fillér alapdijból és az utalvány összegének minden 50 koronája, vagy ennek töredéke után 5 fillér értékdijból alakul (1916 Budapesti Hírlap szept. 24. C4704, 12) | alig tudtuk kifizetni a telefon alapdíját (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 147)  alapfizetés fn 4B | a rendes tanári alapfizetésnek 50%-a fordíttatott külön díjazásra (1898 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C1507, 430) | valóban igaz az, hogy a „parában” [= paraszolvenciában] részesülő orvosok jövedelme megsokszorozza az alapfizetést, miért beszélünk mégis a kiszolgáltatottság szituációjáról a hálapénzzel kapcsolatban? (1986 Losonczi Ágnes 1095003, 180)  alapszabadság fn 3A8 | a Munka törvénykönyvének 1992-es módosítása óta minden dolgozó az alapszabadság (20 nap) egynegyedével, vagyis 5 munkanappal rendelkezik szabadon (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’kiindulásul szolgáló, kiindulási’ ❖ alapötlet fn 3B | A mű alapötlete volna némileg méltányolható (1901 Irodalomtörténeti Közlemények C0218, 9) | A hólyagba való betekintés alapötlete már a XIX. század közepén felbukkant (1972 Babics Antal CD30) | Az Európa Jövője Egyesület alapötlete Farkas Gábortól származott (1998 Magyar Hírlap CD09)  alaptéma fn 6A | aki e tárcámat idáig olvassa, csodálkozni fog, ha kijelentem, miért vettem mára alaptémának éppen őt [ti. a királyi főügyészt] (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | a három darabot szorosan egymáshoz fűzi az az egységes mese, melynek egyes harmadai, majd Oedipus királynak, majd az Oedipus Kolonosban című tragédiának, majd végre Antigonenak szolgálnak alaptémául (1914 Ambrus Zoltán 9006003, 1) | Genet és Fassbinder műveinek alaptémája a pokolraszállás a szex és az erőszak által (1992 Báron György 2010006, 33).

3. ’vminek a minőségét, mibenlétét meghatározó, befolyásoló’ ❖ alapérzés fn 4B | Minden alapérzés, habár alapvonásaiban egy, de a kifejezés részleteiben mindenkiben külön egyéniséggé válik (1860 Dózsa Dániel C1433, 59) | Már ezekben a fiatalkori versekben is ott van a félelem, amely mindvégig alapérzése volt (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 194)  alaphangulat fn 3A | kesergős alap-hangulatába esik vissza (1853 Magyarország és Erdély Képekben C2962, 102) | a vígjáték nem csak alaphangulatában, nem csak csúfolódó észjárásban, de jóformán hősében is egyezik a phalanster-jelenettel (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 344) | Az otthonról idegesen, feldúltan elrohanó felnőtt és gyerek egész napjára rányomja bélyegét a nap kezdetének alaphangulata (1981 Popper Péter 1122001, 63)  alaphangvétel fn 4B | Az újság alaphangvételén és küllemén nem kívánnak változtatni, de színvonalát emelve direkt pártpolitikától és szélsőségektől mentes, mértéktartó, ellenzéki, konzervatív-polgári értékeket képviselő orgánummá alakítanák át a lapot (1995 Magyar Hírlap CD09)  alapmotívum fn 3A8 | [A színműben] ilyen [hiba] az alapmotívumnak … hihetetlensége (1882 Beöthy Zsolt C1021, 70) | Az esszék érzelmi alapmotívuma ebben a periódusban is az elvágyódás, a távolságok nosztalgiája (1973 Poszler György 1124004, 413).

4. ’alapvetően fontos, lényeges’ ❖ alapfeltétel fn 4B | holott ez ennemnek, még csak az által kellett volna erednie, a’ minek hogy alapfeltételéűl legyen, szükség? (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 27) | érzem és tudom, milyen távol vagyok attól a nyugalomtól, mely alapföltétele minden kiváló alkotásnak (1894 Ambrus Zoltán C0592, 237) | Az eredményes gazdálkodás egyik alapfeltétele, hogy a termelő vállalat a megtermelt, a kereskedelmi vállalat a megvásárolt árukat értékesítse (1979 Varga György 1160002, 30)  alapkérdés fn 4B | azon erőfejlések és fejtések, mellyekre ez minket vezetend, mulhatatlanul közháborut szülnek majdan e’ nagy és alapkérdés, t. i. az 1815iki szerződések felett (1833 Jelenkor C0225, 38) | sorrendben is a legfontosabb föladat az alapkérdések megnevezése és tisztázása (1991 Csoóri Sándor 9090062, 366)  alapok fn 3A | alap-oka lehetne az öszhangzó világoknak (1813 Helmeczy Mihály ford.–Eckartshausen C2056, 102) | Az iskolakönyvek szerint a nevetés lelki alapoka az, ha valaki emberi ésszel ugy viselkedik, mintha nem volna esze (1941 Illyés Gyula 9274079, 44).

4a. (vmiben nélkülözhetetlen,) elemi (szintű)’ ❖ alapfogalom fn 7A | De a jó- s roszróli alapfogalmaink is elveszítik lényeges jelentésöket (1839 Szontagh Gusztáv C4062, 101) | az egyik is és a másik is néhány alapfogalomban fejezte ki világnézete lényegét (1980 Vajda Gábor 2054035, 446)  alapismeret fn 3B | Elementaris esmeretek: alapesmeretek (1835 Kunoss Endre C2852, 31) | E könyvnek a televízióval kapcsolatosan átfogó műszaki alapismereteket adni nem lehet feladata (1979 Varga György 1160005, 95)  alapműveltség fn 3B8 | Az általános iskola megteremtésével minden magyar fiatalnak 6 esztendős korától 14 éves koráig azonos alapműveltséget ad népköztársaságunk (1949 Államháztartástan C5303, 43) | szükséges azonban, hogy edzőink rendelkezzenek általános pedagógiai alapműveltséggel a sport pedagógiai gyakorlatában való jártasságon túlmenően (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 18).

alap- (előtagként)
1. (hiv)
vmiből az alapul vett mennyiségű, a minimális, ill. a többlet v. járulék nélküli
alapbér főnév 4B8
Az állandó munkások betegjei, altisztek és őrök a hivatali orvos által ingyen orvosoltatnak […] a társpénztár terhére, a betegségi napokra pedig ebből táppénzt kapnak, mely alapbérük ⁶⁄₁₀ részét teszi
(1889 Orbán Balázs)
annak sincs akadálya, hogy a szerződő felek a jogsértő bérmegállapítás kijavítása során az alsó bérhatárnál magasabb összegű alapbérben állapodjanak meg
(1988 Ferencz Győző–Lugosy Andor)
alapdíj főnév 2A
A postautalvány dija a belföldön 10 koronáig 15 fillér, azon fölül a dij 15 fillér alapdijból és az utalvány összegének minden 50 koronája, vagy ennek töredéke után 5 fillér értékdijból alakul
(1916 Budapesti Hírlap szept. 24.)
alig tudtuk kifizetni a telefon alapdíját
(1941 Gelléri Andor Endre)
alapfizetés főnév 4B
a rendes tanári alapfizetésnek 50%-a fordíttatott külön díjazásra
(1898 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
valóban igaz az, hogy a „parában” [= paraszolvenciában] részesülő orvosok jövedelme megsokszorozza az alapfizetést, miért beszélünk mégis a kiszolgáltatottság szituációjáról a hálapénzzel kapcsolatban?
(1986 Losonczi Ágnes)
alapszabadság főnév 3A8
a Munka törvénykönyvének 1992-es módosítása óta minden dolgozó az alapszabadság (20 nap) egynegyedével, vagyis 5 munkanappal rendelkezik szabadon
(1997 Magyar Hírlap)
2.
kiindulásul szolgáló, kiindulási
alapötlet főnév 3B
A mű alapötlete volna némileg méltányolható
(1901 Irodalomtörténeti Közlemények)
A hólyagba való betekintés alapötlete már a XIX. század közepén felbukkant
(1972 Babics Antal)
Az Európa Jövője Egyesület alapötlete Farkas Gábortól származott
(1998 Magyar Hírlap)
alaptéma főnév 6A
aki e tárcámat idáig olvassa, csodálkozni fog, ha kijelentem, miért vettem mára alaptémának éppen őt [ti. a királyi főügyészt]
(1886 Mikszáth Kálmán)
a három darabot szorosan egymáshoz fűzi az az egységes mese, melynek egyes harmadai, majd Oedipus királynak, majd az Oedipus Kolonosban című tragédiának, majd végre Antigonenak szolgálnak alaptémául
(1914 Ambrus Zoltán)
Genet és Fassbinder műveinek alaptémája a pokolraszállás a szex és az erőszak által
(1992 Báron György)
3.
vminek a minőségét, mibenlétét meghatározó, befolyásoló
alapérzés főnév 4B
Minden alapérzés, habár alapvonásaiban egy, de a kifejezés részleteiben mindenkiben külön egyéniséggé válik
(1860 Dózsa Dániel)
Már ezekben a fiatalkori versekben is ott van a félelem, amely mindvégig alapérzése volt
(1937 Schöpflin Aladár)
alaphangulat főnév 3A
kesergős alap-hangulatába esik vissza
(1853 Magyarország és Erdély Képekben)
a vígjáték nem csak alaphangulatában, nem csak csúfolódó észjárásban, de jóformán hősében is egyezik a phalanster-jelenettel
(1900 Palágyi Menyhért)
Az otthonról idegesen, feldúltan elrohanó felnőtt és gyerek egész napjára rányomja bélyegét a nap kezdetének alaphangulata
(1981 Popper Péter)
alaphangvétel főnév 4B
Az újság alaphangvételén és küllemén nem kívánnak változtatni, de színvonalát emelve direkt pártpolitikától és szélsőségektől mentes, mértéktartó, ellenzéki, konzervatív-polgári értékeket képviselő orgánummá alakítanák át a lapot
(1995 Magyar Hírlap)
alapmotívum főnév 3A8
[A színműben] ilyen [hiba] az alapmotívumnak … hihetetlensége
(1882 Beöthy Zsolt)
Az esszék érzelmi alapmotívuma ebben a periódusban is az elvágyódás, a távolságok nosztalgiája
(1973 Poszler György)
4.
alapvetően fontos, lényeges
alapfeltétel főnév 4B
holott ez ennemnek, még csak az által kellett volna erednie, a’ minek hogy alapfeltételéűl legyen, szükség?
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
érzem és tudom, milyen távol vagyok attól a nyugalomtól, mely alapföltétele minden kiváló alkotásnak
(1894 Ambrus Zoltán)
Az eredményes gazdálkodás egyik alapfeltétele, hogy a termelő vállalat a megtermelt, a kereskedelmi vállalat a megvásárolt árukat értékesítse
(1979 Varga György)
alapkérdés főnév 4B
azon erőfejlések és fejtések, mellyekre ez minket vezetend, mulhatatlanul közháborut szülnek majdan e’ nagy és alapkérdés, t. i.tudniillik az 1815iki szerződések felett
(1833 Jelenkor)
sorrendben is a legfontosabb föladat az alapkérdések megnevezése és tisztázása
(1991 Csoóri Sándor)
alapok főnév 3A
alap-oka lehetne az öszhangzó világoknak
(1813 Helmeczy Mihály ford.Eckartshausen)
Az iskolakönyvek szerint a nevetés lelki alapoka az, ha valaki emberi ésszel ugy viselkedik, mintha nem volna esze
(1941 Illyés Gyula)
4a.
(vmiben nélkülözhetetlen,) elemi (szintű)
alapfogalom főnév 7A
De a jó- s roszróli alapfogalmaink is elveszítik lényeges jelentésöket
(1839 Szontagh Gusztáv)
az egyik is és a másik is néhány alapfogalomban fejezte ki világnézete lényegét
(1980 Vajda Gábor)
alapismeret főnév 3B
Elementaris esmeretek: alapesmeretek
(1835 Kunoss Endre)
E könyvnek a televízióval kapcsolatosan átfogó műszaki alapismereteket adni nem lehet feladata
(1979 Varga György)
alapműveltség főnév 3B8
Az általános iskola megteremtésével minden magyar fiatalnak 6 esztendős korától 14 éves koráig azonos alapműveltséget ad népköztársaságunk
(1949 Államháztartástan)
szükséges azonban, hogy edzőink rendelkezzenek általános pedagógiai alapműveltséggel a sport pedagógiai gyakorlatában való jártasságon túlmenően
(1983 Bíróné Nagy Edit)

Beállítások