alatta szem nm 31A

1. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is) ’a szóban forgó személy v. dolog alatt’ ❖ gyakorta olly vaſtag a’ klſ bör, hogy genyetſég által nem theti magát rajta hanem az alatta való húsba mélyebben belé évödik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 494) | a’ gabonaház, ’s az alatta való nagy és tele pintze (1793 Sándor István 7287047, 528) | A’ hó porral elegy fetreng lábamnak alatta (1821 Vörösmarty Mihály 8524086, 176) | amíg mialattunk mértföldnyi vastagsága van a földrétegnek, a pólusok alatt alig több az ötszáz lábnyinál (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Milyen közeli most a nyári ég s mily messzi-kék alatta az alvó, beteg vidék (1907 Kosztolányi Dezső C5104, 245) | Rövid vattakabátja nyitva volt, alatta civil szabású, fehér inget viselt (1981 Mohás Lívia 1109004, 219) | Hirtelen megindul alattuk a hegy; egy pillanat, és már nincs is min állniuk (1992 Kis János² 2058004, 197).

1a. ’a szóban forgó dolog látszata, felszíne mögött’ ❖ [ha a hozzád beszélők lesütik szemüket,] az ritkán ſzokott igaz jele lenni a’ tartozó Tiſzteletnek, […] roſzſz gondolatok lappanganak alatta (1781 Keresztúry József ford.–Rautenstrauch 7085003, 5) | Én kétségbevonom azon dokumentumnak valódiságát, s gyanitom, hogy alatta bizonyos csel fekszik (1893 Gracza György 8161001, 108) | ha századok távolából illy időszakokra visszatekint, sajnálkozás nélkül látja a pillanatnyi romokat és kopárságot, mert alattok az új termés csíráit látja (1951 Sőtér István 9613009, 63) | Felülvizsgálandó valamennyi szokásom, mi bújik meg alattuk (1973 Déry Tibor 9107018, 57).

2. (egysz-ban -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is) ’a szóban forgó dolog tövében, ill. annak közelében levő (lenti) helyen’ ❖ kényén hever árnyékbann tér [= terebélyes] tsernek alatta (1773 Révai Miklós ford.–Horatius 7283002, 10) | kik Szabadságnak oſzlopot emeltek, Azok is rab ſzíjon alatta hevertek (1789 Orczy Lőrinc 7249001, 3) | Kassáig Széphalom is utunkban vala. Alatta viszen az út Kassa felé (1810 Szemere Pál 8439067, 300) | megszálla és megvevé a’ táborhegyi várat, legyőzvén mind alatta, mind egyebütt a’ mahumedánokat (1845 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016004, 71) | A kastély hűvös erkélyéről látni lehetett az alatta lehúzódó világosszürke sziklákat (1912 Gozsdu Elek 8159017, 170) | oly magosan áll az ablak, hogy aki elmegy alatta, csak a feje látszik (1942 Tamási Áron 9701023, 239) | [a Malombércről] nem is látszott egyéb, csak az alatta zümmögő város (1985 Bodor Ádám 1020001, 16).

3. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is) ’a szóban forgó személy v. dolog súlya, nyomása következtében’ ❖ ſzánván alattok nyög ſzamarokat (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267005, 104) | a’ ſzertelen tolongás miá a’ híd-is le-ſzakadt alattok (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419011, 372) | ha nyugalmasan soká áll meg rajta [ti. a láp felszínén] ember s barom, lesüpped alatta s törekszik elnyelni (1847 Kuthy Lajos 8261005, 190) | Fiúgyerek, leánygyerek. Iszonyú sok könyvvel. Görnyednek alatta (1911 Bródy Sándor 8068014, 291) | íme, tizenkét hős a saját szekerének alatta és a saját gerelyén pusztult el (1952 Devecseri Gábor ford.–Homérosz 9108074, 309) | Sokan vagytok, már hajlik alattatok a föld (1976 Dobos László 1034003, 212) | Elkészült a patkó, olyan súlyos, hogy nyögött alatta az üllőtartó tuskó (1989 Lázár Ervin 2025056, 34).

4. (egysz-ban -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is) ’a szóban forgó, rendsz. súlyos, nehéz helyzetben’ ❖ Szaporodnak a házi gondok, […] számtalan foglalatosságokra szakad serénységünk, s alattuk végtére le is rokkan (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373009, 249) | az ősi szokásokhoz, bár nyögve alattok, híven ragaszkodának (1844 Rónay Jácint 8669001, 10) | nyög a búnak alatta (1868 Győry Vilmos ford.–Tegnér C1974, 69) | látjuk a rosszat s szenvedünk alatta, de azért nem bizalmatlankodunk a gondviselésben (1903 Prohászka Ottokár 8378004, 209) | van rangja, hatalma, de olyan teher jár vele, hogy roskad alatta (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

5. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is) ’vkinek v. vminek alárendelt, függő helyzetben, állapotban’ ❖ nagy rendeink a’ f méltóságot El-osztván, úgy szlnek kinos Királyságot. Alattok a’ kz-nèp, meg-nyomatva szenyved (1772 Bessenyei György¹ 7044019, 14) | köteles vagy […] mint alattam való s véghetetlen hatalmamtól függő alkotmányom [= alkotásom] azokat [ti. törvényeimet] felvállalni és teljesíteni (1783 Ányos Pál 7012001, 14) | India széleinél mondgyák, hogy laktanak elsbb A Magyarok, mint eggy köztnek nyolczadik ága, Századok átfolytán eggy fhatalomnak alatta (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358001, 3) | Boksa Gergő? Ki volt énalattam ökörhajcsár (1869 Jókai Mór CD18) | Max Emmanuel, a császár veje, nem volt többé hajlandó Károly alatt szolgálni (1928 Szekfű Gyula CD42) | von Croy herceg a főparancsnok. […] A mi külföldieink is bátrabbak lesznek alatta (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485068, 510) | az állam hatása az alatta elhelyezkedő faluközösségekre (1990 Renner Zsuzsanna 2029013, 441).

5a. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy rangján alul’ ❖ a’ mi leg Felségesſebb Monárkánk’ [= uralkodónk] ditsöséges feltett ſzándékjait ſegitteni igyekez alatta valónak tiſztit valamennyire bé-tellyeſithettem (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462003, 180) | Szépen köszönt, de feltette kalapját, szükségesnek látá éreztetni, hogy alatta vagyok (1794–1795 Kazinczy Ferenc 7033013, 307) | [a keleti társadalmakban a papi kasztnak] még az uralkodó zsarnokok is alattok álltak (1845 Palkovics Antal 8350005, 151) | a jó sorsom megkímélt attól, hogy még a nők körül is versengeni kellessen mélyen alattam álló egyénekkel (1930 Krúdy Gyula CD54) | [az idősebb parasztasszonyok] tudták, kinek mi „dukál”, akár felettük, akár alattuk álltak (1979 Gyergyai Albert 9202005, 37) | „csendőr pertu”, amikor a magasabb rangú úgy tegezheti le az alatta lévőt, hogy annak nincs joga a visszategezésre (1986 Losonczi Ágnes 1095003, 170).

5b. (minden sz-ben) ’vki vezetése, ill. kormányzása, uralkodása idején’ ❖ [II. József] a szerzetességet szinte egészben eltörülte. Ö alatta vesztenek ki a paulinusok, a kamalkulensisek, a benedictinusok (1790 Dugonics András 7087014, 24) | Másfél századi küzdés után Erdély tronját ő [ti. I. Leopold] vette át. A Rákoczy zendülés is alatta volt (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 57) | mikor, tudod, tealattad kuruccá lettem, haditörvényszék elé állítottak érte (1882 Jókai Mór CD18) | [Trajanus] megjavította a provinciák közigazgatását. Őalatta érte el a Birodalom a legnagyobb kiterjedését (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

6. (csak egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval, az áll, van, lesz, marad igék mellett) ’vmely szintet, fokot stb. el nem érve’ ❖ Fohászkodás. Messze alatta van a’ tárgynak (1808 Kazinczy Ferenc C2559, 165) | Összehasonlítván a magyar intelligentiát más európai nemzetekével, lehetetlen csak egy pillanatra is elhinni, hogy fölötte vagy alatta álljon a normalis emberi tehetségeknek (1893 Alexander Bernát 8006001, 5) | Alatta van a méltóságérzetemnek, hogy aggódjam azon, vajon nem méltóztatnak-e rosszat gondolni rólam (1908 Ambrus Zoltán C0600, 113) | [Hemingway embere] európai fogalmak szerint mélyen alatta van az átlagnak (1943 Szerb Antal 9668001, 168) | A fővárosi nyugdíjak átlaga (8662 Ft) alatta marad egy nyugdíjas házaspár egy főre eső létminimumának (9655 Ft) (1991 Beszélő 2003048, 34).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, tealattad; ÚMTsz.

alatta személyes névmás 31A
1. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
a szóban forgó személy v. dolog alatt
gyakorta olly vaſtag a’ klſ bör, hogy genyetſég által nem theti magát rajta hanem az alatta való húsba mélyebben belé évödik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ gabonaház, ’s az alatta való nagy és tele pintze
(1793 Sándor István)
A’ hó porral elegy fetreng lábamnak alatta
(1821 Vörösmarty Mihály)
amíg mialattunk mértföldnyi vastagsága van a földrétegnek, a pólusok alatt alig több az ötszáz lábnyinál
(1872–1874 Jókai Mór)
Milyen közeli most a nyári ég s mily messzi-kék alatta az alvó, beteg vidék
(1907 Kosztolányi Dezső)
Rövid vattakabátja nyitva volt, alatta civil szabású, fehér inget viselt
(1981 Mohás Lívia)
Hirtelen megindul alattuk a hegy; egy pillanat, és már nincs is min állniuk
(1992 Kis János²)
1a.
a szóban forgó dolog látszata, felszíne mögött
[ha a hozzád beszélők lesütik szemüket,] az ritkán ſzokott igaz jele lenni a’ tartozó Tiſzteletnek, […] roſzſz gondolatok lappanganak alatta
(1781 Keresztúry József ford.Rautenstrauch)
Én kétségbevonom azon dokumentumnak valódiságát, s gyanitom, hogy alatta bizonyos csel fekszik
(1893 Gracza György)
ha századok távolából illy időszakokra visszatekint, sajnálkozás nélkül látja a pillanatnyi romokat és kopárságot, mert alattok az új termés csíráit látja
(1951 Sőtér István)
Felülvizsgálandó valamennyi szokásom, mi bújik meg alattuk
(1973 Déry Tibor)
2. (egysz-ban -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
a szóban forgó dolog tövében, ill. annak közelében levő (lenti) helyen
kényén hever árnyékbann tér [= terebélyes] tsernek alatta
(1773 Révai Miklós ford.Horatius)
kik Szabadságnak oſzlopot emeltek, Azok is rab ſzíjon alatta hevertek
(1789 Orczy Lőrinc)
Kassáig Széphalom is utunkban vala. Alatta viszen az út Kassa felé
(1810 Szemere Pál)
megszálla és megvevé a’ táborhegyi várat, legyőzvén mind alatta, mind egyebütt a’ mahumedánokat
(1845 Aranyosrákosi Székely Sándor)
A kastély hűvös erkélyéről látni lehetett az alatta lehúzódó világosszürke sziklákat
(1912 Gozsdu Elek)
oly magosan áll az ablak, hogy aki elmegy alatta, csak a feje látszik
(1942 Tamási Áron)
[a Malombércről] nem is látszott egyéb, csak az alatta zümmögő város
(1985 Bodor Ádám)
3. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
a szóban forgó személy v. dolog súlya, nyomása következtében
ſzánván alattok nyög ſzamarokat
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
a’ ſzertelen tolongás miá a’ híd-is le-ſzakadt alattok
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
ha nyugalmasan soká áll meg rajta [ti. a láp felszínén] ember s barom, lesüpped alatta s törekszik elnyelni
(1847 Kuthy Lajos)
Fiúgyerek, leánygyerek. Iszonyú sok könyvvel. Görnyednek alatta
(1911 Bródy Sándor)
íme, tizenkét hős a saját szekerének alatta és a saját gerelyén pusztult el
(1952 Devecseri Gábor ford.Homérosz)
Sokan vagytok, már hajlik alattatok a föld
(1976 Dobos László)
Elkészült a patkó, olyan súlyos, hogy nyögött alatta az üllőtartó tuskó
(1989 Lázár Ervin)
4. (egysz-ban -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
a szóban forgó, rendsz. súlyos, nehéz helyzetben
Szaporodnak a házi gondok, […] számtalan foglalatosságokra szakad serénységünk, s alattuk végtére le is rokkan
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
az ősi szokásokhoz, bár nyögve alattok, híven ragaszkodának
(1844 Rónay Jácint)
nyög a búnak alatta
(1868 Győry Vilmos ford.Tegnér)
látjuk a rosszat s szenvedünk alatta, de azért nem bizalmatlankodunk a gondviselésben
(1903 Prohászka Ottokár)
van rangja, hatalma, de olyan teher jár vele, hogy roskad alatta
(1995 Jubileumi kommentár)
5. (minden sz-ben, egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
vkinek v. vminek alárendelt, függő helyzetben, állapotban
nagy rendeink a’ f méltóságot El-osztván, úgy szlnek kinos Királyságot. Alattok a’ kz-nèp, meg-nyomatva szenyved
(1772 Bessenyei György¹)
köteles vagy […] mint alattam való s véghetetlen hatalmamtól függő alkotmányom [= alkotásom] azokat [ti. törvényeimet] felvállalni és teljesíteni
(1783 Ányos Pál)
India széleinél mondgyák, hogy laktanak elsbb A Magyarok, mint eggy köztnek nyolczadik ága, Századok átfolytán eggy fhatalomnak alatta
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Boksa Gergő? Ki volt énalattam ökörhajcsár
(1869 Jókai Mór)
Max Emmanuel, a császár veje, nem volt többé hajlandó Károly alatt szolgálni
(1928 Szekfű Gyula)
von Croy herceg a főparancsnok. […] A mi külföldieink is bátrabbak lesznek alatta
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj²)
az állam hatása az alatta elhelyezkedő faluközösségekre
(1990 Renner Zsuzsanna)
5a. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy rangján alul
a’ mi leg Felségesſebb Monárkánk’ [= uralkodónk] ditsöséges feltett ſzándékjait ſegitteni igyekez alatta valónak tiſztit valamennyire bé-tellyeſithettem
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Szépen köszönt, de feltette kalapját, szükségesnek látá éreztetni, hogy alatta vagyok
(1794–1795 Kazinczy Ferenc)
[a keleti társadalmakban a papi kasztnak] még az uralkodó zsarnokok is alattok álltak
(1845 Palkovics Antal)
a jó sorsom megkímélt attól, hogy még a nők körül is versengeni kellessen mélyen alattam álló egyénekkel
(1930 Krúdy Gyula)
[az idősebb parasztasszonyok] tudták, kinek mi „dukál”, akár felettük, akár alattuk álltak
(1979 Gyergyai Albert)
„csendőr pertu”, amikor a magasabb rangú úgy tegezheti le az alatta lévőt, hogy annak nincs joga a visszategezésre
(1986 Losonczi Ágnes)
5b. (minden sz-ben)
vki vezetése, ill. kormányzása, uralkodása idején
[II. József] a szerzetességet szinte egészben eltörülte. Ö alatta vesztenek ki a paulinusok, a kamalkulensisek, a benedictinusok
(1790 Dugonics András)
Másfél századi küzdés után Erdély tronját ő [ti. I. Leopold] vette át. A Rákoczy zendülés is alatta volt
(1851 Fiatalság Barátja)
mikor, tudod, tealattad kuruccá lettem, haditörvényszék elé állítottak érte
(1882 Jókai Mór)
[Trajanus] megjavította a provinciák közigazgatását. Őalatta érte el a Birodalom a legnagyobb kiterjedését
(1993–1995 BibliaiLex.)
6. (csak egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval, az áll, van, lesz, marad igék mellett)
vmely szintet, fokot stb. el nem érve
Fohászkodás. Messze alatta van a’ tárgynak
(1808 Kazinczy Ferenc)
Összehasonlítván a magyar intelligentiát más európai nemzetekével, lehetetlen csak egy pillanatra is elhinni, hogy fölötte vagy alatta álljon a normalis emberi tehetségeknek
(1893 Alexander Bernát)
Alatta van a méltóságérzetemnek, hogy aggódjam azon, vajon nem méltóztatnak-e rosszat gondolni rólam
(1908 Ambrus Zoltán)
[Hemingway embere] európai fogalmak szerint mélyen alatta van az átlagnak
(1943 Szerb Antal)
A fővárosi nyugdíjak átlaga (8662 Ft) alatta marad egy nyugdíjas házaspár egy főre eső létminimumának (9655 Ft)
(1991 Beszélő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, tealattad; ÚMTsz.

Beállítások