asztal fn 4A

1. ’láb(ak)ból, ill. lábazatból és ez(ek)en nyugvó vízszintes lapból álló bútordarab’ ❖ írja le […] kis kerek aſztalomon (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 8) | hozzámenésemkor őtet az asztalánál dolgozva, ’s papirosok mellett találtam (1845 Kis János¹ 8240005, 111) | [Amint a kártyázók közül valaki] fölkelt az asztaltól, György rögtön leült a helyébe (1891 Jókai Mór CD18) | Csak egy asztal, ágy és valamilyen szekrényszerű jelenség volt a szobában (1939 Zsigray Julianna 9804002, 53) | [a virágárus asszony] szedte össze cókmókját, egy vödröt, egy összecsukható kerti asztalt (1955 Oravecz Paula 9491001, 165) | Osvát Ernő kávéházi asztalánál (1968 Déry Tibor 9107016, 463) | felemelte a hangját és öklével az asztalra csapott (1999 Vermes Gábor CD17) az asztal alatt ’nem nyilvánosan’ ❖ pályázat nélkül, az „asztal alatt” jut zsíros megrendeléshez (1996 Figyelő CD2601) | Itt születtem, ezt az országot ismerem, tudom, itt mi történik az asztal alatt (2000 Magyar Hírlap CD09) asztalt borít vkire (csak nm-i vonzattal) ’felettesének v. hivatalos személynek hevesen és keményen megmondja a véleményét’ ❖ [két óra helyett] inkább jönnék háromra, a professzor úr akkor talán ráér. No, ilyenkor szoktam én otthon rájuk borítani az asztalt (1997 Természet Világa CD50) ráborítja az asztalt ’ua.’ ❖ A magyar társadalom már eddig is hihetetlen bölcsességről tett tanúbizonyságot, mert senkire sem borította rá az asztalt (1994 Magyar Hírlap CD09) | [A munkatársak] megsértődtek, fölálltak, kikérték maguknak, vitatkoztak, ráborították valakire az asztalt (1999 Magyar Hírlap CD09) asztalt táncoltat ’〈spiritiszta szeánszon:〉 ilyen bútordarab mozgását érzékelve vmely megidézett szellemmel igyekszik kapcsolatot teremteni’ ❖ az ember akárhová ment, mindenütt asztalt […], mángorlókat tánczoltattak (1855 Jókai Mór C2258, 91) | Asztalt tánczoltattunk és az asztalban megjelent az ő [ti. Orsolya néni] szelleme, az árulta el nekünk, hogy mi fog történni (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3117, 99) | [A nyírségi faluban] 1953-ban még volt, aki tudott rostát forgatni, asztalt táncoltatni (2000 Baranyi Béla et al. CD36) veri az asztalt ’kitartóan hangoztatja az igazát, követelőzik’ ❖ [A fiatal festők] lankadatlan hévvel verték az asztalt az öregek elavult doktrínáiról […], bizonygatva, hogy a holnap festészete csak a linearizmus alapján képzelhető (1932 Szathmári Sándor 9641003, 256) | [János] konok volt, ha ő a fejébe vett valamit, attól nem tágított az istennek se. Verte az asztalt (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 150) az asztalra csap ’erélyesen lép fel vmely ügyben’ ❖ [Tatus] tud nyugateurópai módon tárgyalni, nem nyöszörög, mint ezek. Az asztalra kell csapni vezérem! (1941 Tatay Sándor 9704005, 162) | Tudom, hogy idegen az ön alkatától, de nem kellene egyszer az asztalra csapnia? (1999 Magyar Hírlap CD09) letesz az asztalra ’elkészít, létrehoz, eredményként felmutat vmit’ ❖ [hosszú évek] kutatómunkájának eredményeként két új könyvet is letett az asztalra (1990 Sarkady Sándor CD52) | ez most már egy olyan világ, amelyben csak az a fontos, hogy ki mire képes, mit tesz le az asztalra? (1994 Magyar Hírlap CD09) rácsap az asztalra ’az asztalra csap’ ❖ rácsapnak-e az asztalra azon a megkergült Pesten? Vagy most már vihet a víz mindent? (1974 Dobozy Imre 9110001, 40) az asztalra tesz ’letesz az asztalra’ ❖ Rövidre fogva ennyi az, amit Hunfalvy az „asztalra tett”, mielőtt 1858-ban az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta (1980 Szabó József³ CD30) | [a történetíró számára] követelmény, hogy mintegy tizenöt esztendei munkával hasonló[an átfogó] monográfiát tegyen az asztalra (1996 Majoros István CD58).

1a. (birtokszóként, rendsz. tagadó szerkezetben) (biz) ’vki számára olyan dolog, amely őt érinti, rá tartozik, ill. amihez ért’ ❖ Az illető így hárít: – Nem az én asztalom! (1958 Esti Hírlap nov. 26. C0122, 5) | [a normatechnológusoknak] sírhatsz, hogy a beállító [munkás] olyan, mintha nem volna, az már nem az ő asztaluk (1979 Haraszti Miklós 9814003, 20) | a pénzügyi tárca adóigazgatási főosztályának vezetőjeként – az ő asztala volt az adóeljárás szabályainak kidolgozása (1997 Figyelő CD2601) | [a filozófia] nem az én asztalom (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (megterített) étkezőasztal’ ❖ [a nyári házban] egy gazdagon kéſzült [= megterített] aſztalt leltek. Le-ültek, ’s gyomrokat, örömmel töltötték (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 12) | [Mariska] tiszta abroszt teritett az asztalra (1857 Vasárnapi Újság máj. 31. CD56) | Az ebéd az asztalon van (1867 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | az asztalnál felszolgálták a főtt marhahust (1881 Teleki Sándor 8474010, 41) | Roskadjon ma az asztal (1908 Ady Endre C0536, 203) | [Boris] izlésesen megterítette az asztalt (1933 Szirmai Károly 9680001, 119) | mindig kerüljön friss gyümölcs az asztalra (1980 Magyar Konyha 2206013, 7) | a pincér leszedi az asztalt (1991 Kertész Imre CD41) megveti az asztalt (rég) ’asztalt terít’ ❖ az Inas az asztalt meg-vetette (1782 Kónyi János C2730, 4) (az) asztalt szed(i) (kissé rég) ’az étkezés befejeztével az annak során haszn. tárgyakat az étkezőasztalról sorban leveszi és elviszi’ ❖ el-vette a’ nagy ebéd éheket, ’s asztalt szedtek (1799 Kováts József¹ ford. C2778, 35) | végződvén a királyi ebéd, Asztalt szedni jöve a sok czifra cseléd (1860 Tatár Péter 8303004, 37) | Anna az asztalt szedte. […]. Az asztalhoz, a pohárszékhez ugrált, tündéri gyorsasággal (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 94) (az) asztalt terít(i) ’étkezés előkészítéseként az étkezőasztalra (terítőt tesz és) ráhelyezi a szükséges eszközöket’ ❖ A játék végződvén, asztalt terítenek, Hová a nagy rendek sorjába leülnek (1772 Bessenyei György¹ CD01) | a szolgalegények Háromszáz személyre asztalt teritének (1853–1855 Arany János CD01) | [Thea] uzsonnához terítette az asztalt (1986 Nádas Péter 9466002, 9) asztalt vet (rég) ’ua.’ ❖ Ki külön étket föz, ki vet asztalokat (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 75) | Asztalt vetek (terítek […] Mensam sterno) (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 12) asztalhoz ül ’a megterített étkezőasztal mellett helyet foglal és nekilát az étkezésnek’ ❖ Én végig feküdtem egy ágyon, ’s nem ltem asztalhoz (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 146) | Délután 5 órakor ültek asztalhoz a thalhofi vendéglőben Ő Felsége s kisérői, s 7 óra felé ültek fel a gőzkocsira, hogy a gyorsvonattal Bécsbe érjenek (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 5) | gyertyát gyújtottunk és énekeltünk, majd ünnepi asztalhoz ültünk. S közben hallgattuk a rádiót és a tévét: […] merre fordul Románia sorsa, s benne a magyaroké (1990 Lovass Zoltán 1097001, 182).

2a. ’étkezés, evés’ ❖ egészen az asztal élvezeteibe merült (1891 Marczali Henrik CD55) | [Csobánczy] igazán csak az asztal örömeinek adta át magát (1906 Ambrus Zoltán C0593, 320) | Kitágult az ízhatár. Mondhatni: határtalanná lettek az asztal örömei (1999 Figyelő CD2601).

2b. (kissé rég) ’közös étkezés, lakoma’ ❖ [a grófné] az asztal után kezdet [!] lassan lassan barátságosodni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 143) | három ízben újra 15. személyből álló asztal volt házánál (1813 Ajtay Sámuel ford.–Meissner C0573, 107) | [a grófék aznap] csak magukba ebédeltek, s nem adtak nagy asztalt (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 86) | Lord Desart asztalánál sem jártam jobban [ti. én, aki hónapok óta alig ettem], mint egyébként, s a nagy bőség közepette minden étvágyam elment (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 68) (az) asztal felett ’étkezés közben’ ❖ a leány egész asztal felet [!] se mert innya, tsak ne legyen kéntelen poharát fel szóval el köszönni (1797–1801 Bessenyei György¹ 7044016, 333) | [Don Quijote] kifogyhatatlan volt az asztal fölött a beszédben (1875 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra 8170016, 285) | [Elza] nagyon jókedvüen vacsorázott a családjával. Asztal fölött nem esett szó a Rózsa-ügyről (1917 Gábor Andor 9163012, 210) | az asztal felett rég elhangzott dicsérő szavakat hoz vissza az emlékezet: a gazdasszony főztjét dicsérik (1996 Szabó Magda 9630007, 45).

2c. ’az étkezőasztal körül (rendszeresen) helyet foglaló és étkező társaság’ ❖ Kérem is az egész Asztalt, […] Tőltsön bort poharába (1798 Csokonai Vitéz Mihály C1320, 142) | Az egész asztal átvette a kacagást (1888 Jókai Mór CD18) | Hadd üljek itt, […] nem zavarom az asztalt (1913 Kosztolányi Dezső CD01, 282) | A kiszuperált pilóta az öregúrral eszik, átbeszél a másik asztalhoz (1983 Polgár András 1121004, 200) asztalt bont ’közös étkezés után felállással jelzi annak végét’ ❖ Szerencsére vége vala az ebédnek, s az öreg Domokos úr asztalt bonta (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 216) | a királyné hirtelen felindulással asztalt bontott, hogy az ebédelők csak hirtelen való felállással és főhajtással alig tudtak tőle elbúcsúzni (1929 Krúdy Gyula CD54) | [Bódog:] Az én időmben, amíg szegény jó apám nem bontott asztalt, senki sem mozdulhatott a helyéről! (1970 Szakonyi Károly C6266, 207).

2d. (rég) ’élelmezés, ellátás’ ❖ Az Igazgatónak … asztalánn s lakásánn kívl, esztendnként 200 Forint jár-ki fizetésl (1782 Magyar Hírmondó C0270, 127) | Sophie megköszönte nekik [ti. húgomnak és férjének], hogy december olta február utolsó napjáig asztalt adtak (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 466) | vacsorázzék, a börtön asztala után jól fog esni (1882 Rákosi Jenő C3585, 78) | Tiz forintot fizettem a szobáért, asztalért, gondozásért, mindenért! (1913 Gárdonyi Géza C1850, 35) vmilyen asztalt tart (rég) ’vmilyen konyhát, háztartást vezet’ ❖ a’ földnek gyümöltseiböl nagy asztalt tartanak (1783 Győrffy József¹ ford. C1967, 353) | – Jó asztalt tart a szabó? – Szakács főz nála (1840 Nagy Ignác C3243, 18) | Szűk asztalt tartok, mert csak ketten vagyunk ezen egyetlen gyermekemmel (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 555) asztalt tart vkinél v. vhol (rég) ’étkezést biztosít valahol a maga számára, rendszeresen eljár vhova enni’ ❖ édes atyám […] vitt Vámosra Pálfi János oskolamester keze alá, a kinél asztalt is tartott (1812 e. Keresztesi József 7172001, 1) | [az ifjú] Horvát Istvánnál tarta szállást és asztalt (1868 Toldy Ferenc 8481019, 286) | [Ambrus Zoltán] igazi „Speki” volt (mint ahogy régi barátai nevezték), azoknak az éjféli helyeknek kitanulmányozásában, ahol asztalt tartott (1932 Krúdy Gyula CD54).

3. (irod) ’az a helyzet, lehetőség, amelyben vki részesül vmiben’ ❖ Ha majd a bőség kosarából Mindenki egyaránt vehet, Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet (1847 Petőfi Sándor 8366322, 142) | Oh jőj el éj, […] takard el előlem a földet, az életgyönyörök e nagy terített asztalát (1850 Vajda János 8503065, 34) | a pletyka asztalára való csemege (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 271) | Az öröm asztalánál üljetek (1919 Juhász Gyula¹ 9284519, 200) | tudatosan felállani az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség (1943 Márai Sándor 9421003, 42) | Kisebbségek a jognak asztalánál (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. (Ját) ’〈bridzsben:〉 a kiterített lapok, ill. maga a játékos, akinek a lapjai ki vannak terítve’ ❖ a teára váró, kártyájukat az asztalra tevő másik két asztal sem tudta a történetet, egyedül Annelies Althaus látszott emlékezni rá (1969 Domahidy András 1036005, 146).

4a. ’〈pénzre történő kártyajátékoknál:〉 a bankban levő pénz’ ❖ ÉrtSz.

5. (Műsz) ’gépnek a munkadarabot tartó vízszintes része’ ❖ [a gép] asztalán van egy harántos rostély (1893 PallasLex. CD02) | [a gépen] a munkadarabot rögzítő asztal fölé keresztben egy vízszintes tengely nyúlik be, erre csúsztatjuk fel a sokfogú marótárcsákat (1979 Haraszti Miklós 9814003, 11).

5a. (nyj) ’a cséplőgép fedélzete’ ❖ Ha több – legalább kettő – asztag van, akkor két sorban, egymással párhuzamosan, olyan távolságra rakják, hogy a cséplőgép kinyitott asztala elférjen köztük (1979 Varga Gyula CD52).

6. (Inf) ’〈grafikus operációs rendszerek esetében:〉 a képernyőképnek kötelezően a memóriában tartott, leghátsó rétege, amelyen a menük, ikonok, ablakok stb. jelen(ítőd)nek meg’ ❖ a fájl közvetlenül nem, csak az Intézőbe vagy az Asztalra kiemelve nyitható meg (1998 Byte Magazin CD38).

Ö: áru-, biliárd~, bonc~, boncoló~, diák~, dohányzó~, dolgozó~, étkező~, fésülködő~, forgó~, gumi~, író~, játék~, játszó~, kapcsoló~, kártya~, kemping~, kerek~, keverő~, kezelő~, kirakodó~, macska~, munka~, műtő~, öltöző~, pinpong~, rajz~, sakk~, sarok~, svéd~, számítógép~, tálaló~, tárgyaló~, tárgy~, teke~, telefon~, terep~, toalett~, törzs~, ugró~, úrasztala, vágó~, varró~, zöld~, zsúr~.

Fr: ágy, egy, fehér, ház, közös, úr.

ÖU: bontó~, bridzs~, büfé~, csapó~, ebédlő~, felolvasó~, gyalu~, írógép~, ivó~, kis~, konzol~, konyha~, kő~, márvány~, mosdó~, pipere~, rajzoló~, reggeliző~, szabó~, tanácskozó~, tanuló~, teázó~, tervező~, uzsonna~, vacsora~, varrógép~, vizsgáló~.

ÖE: ~abrosz, ~adás, ~beszéd, ~bor, ~edény, ~eszköz, ~hulladék, ~ima, ~inas, ~kerület, ~kés, ~készület, ~kör, ~közösség, ~lába, ~lámpa, ~lapja, ~liszt, ~maradék, ~mozgatás, ~nép, ~óra, ~pincér, ~ruha, ~sarok, ~seprű, ~szedés, ~szeglet, ~szekrény, ~szél, ~szer, ~szőnyeg, ~táblája, ~takaró, ~tánc, ~vége, ~vendég, ~zongora.

Sz: asztalnyi, asztalocska, asztaloz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

asztal főnév 4A
1.
láb(ak)ból, ill. lábazatból és ez(ek)en nyugvó vízszintes lapból álló bútordarab
írja le […] kis kerek aſztalomon
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
hozzámenésemkor őtet az asztalánál dolgozva, ’s papirosok mellett találtam
(1845 Kis János¹)
[Amint a kártyázók közül valaki] fölkelt az asztaltól, György rögtön leült a helyébe
(1891 Jókai Mór)
Csak egy asztal, ágy és valamilyen szekrényszerű jelenség volt a szobában
(1939 Zsigray Julianna)
[a virágárus asszony] szedte össze cókmókját, egy vödröt, egy összecsukható kerti asztalt
(1955 Oravecz Paula)
Osvát Ernő kávéházi asztalánál
(1968 Déry Tibor)
felemelte a hangját és öklével az asztalra csapott
(1999 Vermes Gábor)
az asztal alatt
nem nyilvánosan
pályázat nélkül, az „asztal alatt” jut zsíros megrendeléshez
(1996 Figyelő)
Itt születtem, ezt az országot ismerem, tudom, itt mi történik az asztal alatt
(2000 Magyar Hírlap)
asztalt borít vkire (csak nm-i vonzattal)
felettesének v. hivatalos személynek hevesen és keményen megmondja a véleményét
[két óra helyett] inkább jönnék háromra, a professzor úr akkor talán ráér. No, ilyenkor szoktam én otthon rájuk borítani az asztalt
(1997 Természet Világa)
ráborítja az asztalt
ua.
A magyar társadalom már eddig is hihetetlen bölcsességről tett tanúbizonyságot, mert senkire sem borította rá az asztalt
(1994 Magyar Hírlap)
[A munkatársak] megsértődtek, fölálltak, kikérték maguknak, vitatkoztak, ráborították valakire az asztalt
(1999 Magyar Hírlap)
asztalt táncoltat
〈spiritiszta szeánszon:〉 ilyen bútordarab mozgását érzékelve vmely megidézett szellemmel igyekszik kapcsolatot teremteni
az ember akárhová ment, mindenütt asztalt […], mángorlókat tánczoltattak
(1855 Jókai Mór)
Asztalt tánczoltattunk és az asztalban megjelent az ő [ti. Orsolya néni] szelleme, az árulta el nekünk, hogy mi fog történni
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
[A nyírségi faluban] 1953-ban még volt, aki tudott rostát forgatni, asztalt táncoltatni
(2000 Baranyi Béla et al.)
veri az asztalt
kitartóan hangoztatja az igazát, követelőzik
[A fiatal festők] lankadatlan hévvel verték az asztalt az öregek elavult doktrínáiról […], bizonygatva, hogy a holnap festészete csak a linearizmus alapján képzelhető
(1932 Szathmári Sándor)
[János] konok volt, ha ő a fejébe vett valamit, attól nem tágított az istennek se. Verte az asztalt
(1979 László-Bencsik Sándor)
az asztalra csap
erélyesen lép fel vmely ügyben
[Tatus] tud nyugateurópai módon tárgyalni, nem nyöszörög, mint ezek. Az asztalra kell csapni vezérem!
(1941 Tatay Sándor)
Tudom, hogy idegen az ön alkatától, de nem kellene egyszer az asztalra csapnia?
(1999 Magyar Hírlap)
letesz az asztalra
elkészít, létrehoz, eredményként felmutat vmit
[hosszú évek] kutatómunkájának eredményeként két új könyvet is letett az asztalra
(1990 Sarkady Sándor)
ez most már egy olyan világ, amelyben csak az a fontos, hogy ki mire képes, mit tesz le az asztalra?
(1994 Magyar Hírlap)
rácsap az asztalra
rácsapnak-e az asztalra azon a megkergült Pesten? Vagy most már vihet a víz mindent?
(1974 Dobozy Imre)
az asztalra tesz
Rövidre fogva ennyi az, amit Hunfalvy az „asztalra tett”, mielőtt 1858-ban az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta
(1980 Szabó József³)
[a történetíró számára] követelmény, hogy mintegy tizenöt esztendei munkával hasonló[an átfogó] monográfiát tegyen az asztalra
(1996 Majoros István)
1a. (birtokszóként, rendsz. tagadó szerkezetben) (biz)
vki számára olyan dolog, amely őt érinti, rá tartozik, ill. amihez ért
Az illető így hárít: – Nem az én asztalom!
(1958 Esti Hírlap nov. 26.)
[a normatechnológusoknak] sírhatsz, hogy a beállító [munkás] olyan, mintha nem volna, az már nem az ő asztaluk
(1979 Haraszti Miklós)
a pénzügyi tárca adóigazgatási főosztályának vezetőjeként – az ő asztala volt az adóeljárás szabályainak kidolgozása
(1997 Figyelő)
[a filozófia] nem az én asztalom
(2000 Magyar Hírlap)
2.
(megterített) étkezőasztal
[a nyári házban] egy gazdagon kéſzült [= megterített] aſztalt leltek. Le-ültek, ’s gyomrokat, örömmel töltötték
(1772 Bessenyei György¹)
[Mariska] tiszta abroszt teritett az asztalra
(1857 Vasárnapi Újság máj. 31.)
Az ebéd az asztalon van
(1867 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
az asztalnál felszolgálták a főtt marhahust
(1881 Teleki Sándor)
Roskadjon ma az asztal
(1908 Ady Endre)
[Boris] izlésesen megterítette az asztalt
(1933 Szirmai Károly)
mindig kerüljön friss gyümölcs az asztalra
(1980 Magyar Konyha)
a pincér leszedi az asztalt
(1991 Kertész Imre)
megveti az asztalt (rég)
az Inas az asztalt meg-vetette
(1782 Kónyi János)
(az) asztalt szed(i) (kissé rég)
az étkezés befejeztével az annak során haszn. tárgyakat az étkezőasztalról sorban leveszi és elviszi
el-vette a’ nagy ebéd éheket, ’s asztalt szedtek
(1799 Kováts József¹ ford.)
végződvén a királyi ebéd, Asztalt szedni jöve a sok czifra cseléd
(1860 Tatár Péter)
Anna az asztalt szedte. […]. Az asztalhoz, a pohárszékhez ugrált, tündéri gyorsasággal
(1926 Kosztolányi Dezső)
(az) asztalt terít(i)
étkezés előkészítéseként az étkezőasztalra (terítőt tesz és) ráhelyezi a szükséges eszközöket
A játék végződvén, asztalt terítenek, Hová a nagy rendek sorjába leülnek
(1772 Bessenyei György¹)
a szolgalegények Háromszáz személyre asztalt teritének
(1853–1855 Arany János)
[Thea] uzsonnához terítette az asztalt
(1986 Nádas Péter)
asztalt vet (rég)
ua.
Ki külön étket föz, ki vet asztalokat
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Asztalt vetek (terítek […] Mensam sterno)
(1810 Végtagokra szedett szótár)
asztalhoz ül
a megterített étkezőasztal mellett helyet foglal és nekilát az étkezésnek
Én végig feküdtem egy ágyon, ’s nem ltem asztalhoz
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Délután 5 órakor ültek asztalhoz a thalhofi vendéglőben Ő Felsége s kisérői, s 7 óra felé ültek fel a gőzkocsira, hogy a gyorsvonattal Bécsbe érjenek
(1870 Vadász- és Versenylap)
gyertyát gyújtottunk és énekeltünk, majd ünnepi asztalhoz ültünk. S közben hallgattuk a rádiót és a tévét: […] merre fordul Románia sorsa, s benne a magyaroké
(1990 Lovass Zoltán)
2a.
étkezés, evés
egészen az asztal élvezeteibe merült
(1891 Marczali Henrik)
[Csobánczy] igazán csak az asztal örömeinek adta át magát
(1906 Ambrus Zoltán)
Kitágult az ízhatár. Mondhatni: határtalanná lettek az asztal örömei
(1999 Figyelő)
2b. (kissé rég)
közös étkezés, lakoma
[a grófné] az asztal után kezdet [!] lassan lassan barátságosodni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
három ízben újra 15. személyből álló asztal volt házánál
(1813 Ajtay Sámuel ford.Meissner)
[a grófék aznap] csak magukba ebédeltek, s nem adtak nagy asztalt
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Lord Desart asztalánál sem jártam jobban [ti. én, aki hónapok óta alig ettem], mint egyébként, s a nagy bőség közepette minden étvágyam elment
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
(az) asztal felett
étkezés közben
a leány egész asztal felet [!] se mert innya, tsak ne legyen kéntelen poharát fel szóval el köszönni
(1797–1801 Bessenyei György¹)
[Don Quijote] kifogyhatatlan volt az asztal fölött a beszédben
(1875 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
[Elza] nagyon jókedvüen vacsorázott a családjával. Asztal fölött nem esett szó a Rózsa-ügyről
(1917 Gábor Andor)
az asztal felett rég elhangzott dicsérő szavakat hoz vissza az emlékezet: a gazdasszony főztjét dicsérik
(1996 Szabó Magda)
2c.
az étkezőasztal körül (rendszeresen) helyet foglaló és étkező társaság
Kérem is az egész Asztalt, […] Tőltsön bort poharába
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
Az egész asztal átvette a kacagást
(1888 Jókai Mór)
Hadd üljek itt, […] nem zavarom az asztalt
(1913 Kosztolányi Dezső)
A kiszuperált pilóta az öregúrral eszik, átbeszél a másik asztalhoz
(1983 Polgár András)
asztalt bont
közös étkezés után felállással jelzi annak végét
Szerencsére vége vala az ebédnek, s az öreg Domokos úr asztalt bonta
(1812 Kazinczy Ferenc)
a királyné hirtelen felindulással asztalt bontott, hogy az ebédelők csak hirtelen való felállással és főhajtással alig tudtak tőle elbúcsúzni
(1929 Krúdy Gyula)
[Bódog:] Az én időmben, amíg szegény jó apám nem bontott asztalt, senki sem mozdulhatott a helyéről!
(1970 Szakonyi Károly)
2d. (rég)
élelmezés, ellátás
Az Igazgatónak … asztalánn s lakásánn kívl, esztendnként 200 Forint jár-ki fizetésl
(1782 Magyar Hírmondó)
Sophie megköszönte nekik [ti. húgomnak és férjének], hogy december olta február utolsó napjáig asztalt adtak
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
vacsorázzék, a börtön asztala után jól fog esni
(1882 Rákosi Jenő)
Tiz forintot fizettem a szobáért, asztalért, gondozásért, mindenért!
(1913 Gárdonyi Géza)
vmilyen asztalt tart (rég)
vmilyen konyhát, háztartást vezet
a’ földnek gyümöltseiböl nagy asztalt tartanak
(1783 Győrffy József¹ ford.)
– Jó asztalt tart a szabó? – Szakács főz nála
(1840 Nagy Ignác)
Szűk asztalt tartok, mert csak ketten vagyunk ezen egyetlen gyermekemmel
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
asztalt tart vkinél v. vhol (rég)
étkezést biztosít valahol a maga számára, rendszeresen eljár vhova enni
édes atyám […] vitt Vámosra Pálfi János oskolamester keze alá, a kinél asztalt is tartott
(1812 e. Keresztesi József)
[az ifjú] Horvát Istvánnál tarta szállást és asztalt
(1868 Toldy Ferenc)
[Ambrus Zoltán] igazi „Speki” volt (mint ahogy régi barátai nevezték), azoknak az éjféli helyeknek kitanulmányozásában, ahol asztalt tartott
(1932 Krúdy Gyula)
3. (irod)
az a helyzet, lehetőség, amelyben vki részesül vmiben
Ha majd a bőség kosarából Mindenki egyaránt vehet, Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet
(1847 Petőfi Sándor)
Oh jőj el éj, […] takard el előlem a földet, az életgyönyörök e nagy terített asztalát
(1850 Vajda János)
a pletyka asztalára való csemege
(1906 Mikszáth Kálmán)
Az öröm asztalánál üljetek
(1919 Juhász Gyula¹)
tudatosan felállani az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség
(1943 Márai Sándor)
Kisebbségek a jognak asztalánál
(1998 Magyar Hírlap)
4. (Ját)
〈bridzsben:〉 a kiterített lapok, ill. maga a játékos, akinek a lapjai ki vannak terítve
a teára váró, kártyájukat az asztalra tevő másik két asztal sem tudta a történetet, egyedül Annelies Althaus látszott emlékezni rá
(1969 Domahidy András)
4a.
〈pénzre történő kártyajátékoknál:〉 a bankban levő pénz
ÉrtSz.
5. (Műsz)
gépnek a munkadarabot tartó vízszintes része
[a gép] asztalán van egy harántos rostély
(1893 PallasLex.)
[a gépen] a munkadarabot rögzítő asztal fölé keresztben egy vízszintes tengely nyúlik be, erre csúsztatjuk fel a sokfogú marótárcsákat
(1979 Haraszti Miklós)
5a. (nyj)
a cséplőgép fedélzete
Ha több – legalább kettő – asztag van, akkor két sorban, egymással párhuzamosan, olyan távolságra rakják, hogy a cséplőgép kinyitott asztala elférjen köztük
(1979 Varga Gyula)
6. (Inf)
〈grafikus operációs rendszerek esetében:〉 a képernyőképnek kötelezően a memóriában tartott, leghátsó rétege, amelyen a menük, ikonok, ablakok stb. jelen(ítőd)nek meg
a fájl közvetlenül nem, csak az Intézőbe vagy az Asztalra kiemelve nyitható meg
(1998 Byte Magazin)
ÖU: bontóasztal, bridzsasztal, büféasztal, csapóasztal, ebédlőasztal, felolvasóasztal, gyaluasztal, írógépasztal, ivóasztal, kisasztal, konzolasztal, konyhaasztal, kőasztal, márványasztal, mosdóasztal, pipereasztal, rajzolóasztal, reggelizőasztal, szabóasztal, tanácskozóasztal, tanulóasztal, teázóasztal, tervezőasztal, uzsonnaasztal, vacsoraasztal, varrógépasztal, vizsgálóasztal
ÖE: asztalabrosz, asztaladás, asztalbeszéd, asztalbor, asztaledény, asztaleszköz, asztalhulladék, asztalima, asztalinas, asztalkerület, asztalkés, asztalkészület, asztalkör, asztalközösség, asztallába, asztallámpa, asztallapja, asztalliszt, asztalmaradék, asztalmozgatás, asztalnép, asztalóra, asztalpincér, asztalruha, asztalsarok, asztalseprű, asztalszedés, asztalszeglet, asztalszekrény, asztalszél, asztalszer, asztalszőnyeg, asztaltáblája, asztaltakaró, asztaltánc, asztalvége, asztalvendég, asztalzongora
Sz: asztalnyi, asztalocska, asztaloz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások