azon nyomban l. szókapcsolatként az alábbi szócikkben

azon¹ mut nm 1A3

1. (mn-i értékben, jelzőként, ne n.-i fn előtt) (rég) ’〈nyomatékosan:〉 a szóban forgó, (korábban) említett, ill. említendő 〈személy, dolog, körülmény stb.〉’ ❖ kívántam azon régi szívembe’ ígő szeretetemnek felgerjedezése, vagyis inkább […] táplálása okáért ezen írásomat hozzád bocsátanom (1772 Barcsay Ábrahám 7019031, 25) | Elébeszélé osztán az asszony historice, hogy kellett nékie pápistának igérni magát Leopoldus imperatornak, azon időtájban vétetvén fejeket amaz nagy magyarországi uraknak, Nádasdi Ferencnek, Frangepánnak s másoknak (1772 Rettegi György 7282001, 274) | Ha e’ bús Lelkemet még arra buzdítod: Hogy beſzéllném elő azon keserveket! (1808 Farkas András 7041001, 3) | S hol ez megvan [ti. a sajtószabadság], […] Azon nemzet gazdag végetlenűl, Mert a jövőt bírja örökűl (1848 Petőfi Sándor C3508, 30) | Én bizony csak azon bizonyos Margari ügyében jöttem, szólt Monori (1856 Jókai Mór C2252, 306) | Azon estén álarcosbál volt a Francia kastélyban (1912 Krúdy Gyula C2837, 3).

1a. (alárendelő összetett mondat főmondatában, utalószói szerepű jelzőként, ne n.-i fn előtt) (/vál) ’a mellékmondatban meghatározott 〈személy, dolog, körülmény stb.〉’ ❖ Gazdálkodva éllyünk azon kis ſzikrával Mellyet Prometheus lopott nagy munkával, S’ még máig is fizet ſzaggatott májjával (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 17) | [Gertrúdis] gyilkolója azon törvényeket tapodta, mellyek édes Tartományimat zöldeltetik (1819 Katona József 8226029, 301) | Talán már ugy is megtette beszédem azon egyetlen jótékony szolgálatot mire fentebb alkalmasnak mondám (1842 Petőfi Sándor C3510, 6) | Tiridat azon esetben, ha te meg nem jelensz, velem kíván megküzdeni (1856 Jókai Mór C2259, 98) | Petőfi politikai költő is volt, azon hazafias és forradalmi eszmék szószólója, melyeket a 48-iki szabadságharc tett felejthetetlenekké (1921 Horváth János 9261004, 12) | Juhász Pál a polgárosodás-vita azon résztvevői közé tartozik, akiknek meglátásai nagyban befolyásolták a polgárosodásról folyó elmélkedések irányát (1997 Csite András 2047005, 120).

1b. (jelzőként, ne n.-i fn előtt, utalószóként is) (/vál) ’ugyanaz, ill. ugyanolyan’ ❖ éppen azon időpontban történt ezen borzasztó kegyetlenség, midőn több szomszéd megyéknek számos és népes helységeik vagy gondatlanságból eredett véletlen esetek (1827 Deák Ferenc CD51) | Egy nép, egy nemzet, kiket Árpád szép hona táplál, Kiknek azon joga, egy istene s érdeke van (1844 Vajda Péter C4665, 197) | Tested a testemmel Egy sirban pihenjen, Lelkem a lelkeddel Azon helyre menjen (1861 Szász Károly² C3827, 186) | Én ezt az elbeszélést éppen azon éjjel írtam, mikor ti megírtátok rólam az újságban […], hogy milyen rossz írásom van, nem teszek vesszőket, írásjeleket sehova, szóval, nem tudok írni (1903 Mikszáth Kálmán CD04).

2. (mn-i értékben) (/nyj v. vál) ’〈nyomatékosan:〉 éppolyan, abban az (egykori) állapot(á)ban levő’ ❖ Gál-Szétsbe hozatott [e hal], még azon frissében (1780 Magyar Hírmondó C0268, 492) | [A tanításért] semmi más fizetésem nem járt, mint minden leczke után egy páros […] zsemlye, s azt azon melegében kaptam és befaltam (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 69) | Szegény férjem a palacsintát szerette; azon forrón kelle azt beadnom neki (1861 Fáy András¹ C1720, 137) | Szürcsölhetjük azon frissiben a legkitűnőbb irodalmi termést, a nélkül, hogy az irodalompolitikai veszekedések, elvennék a gusztusunkat! (1946 Illyés Gyula 9274058, 305) | Nagyobb baromfiállomány esetén a trágya hatóanyagveszteségének megakadályozására leghelyesebb, ha a trágyát azon frissiben elszórjuk (1947 Szabad Föld dec. 7. C1537, [6]) azon frissében ’azonnal, azon nyomban’ ❖ A’ kedves hír … hozzám a’ Kurír expeditiója után jött ’s azért nem irhatám-meg azon frissében (1822 Igaz Sámuel C2571, 209) | [Földessy Gyula] így tudott nekünk azon frissiben adni egy frissen szerzett Petőfi-képet (1920 Babits Mihály C0696, 232) | [Füst Milán tizenhat éves korában] érzi elhatalmasodni magán azt a kényszert, […] hogy minden gondolatot, amely az agyán átfut, azon frissiben lejegyezzen (1975 Somlyó György 2056007, 76) azon forrójában (rég) ’ua.’ ❖ azon forrójában leüle, s egy huzamos autocrisist [= önbírálatot] ira (1809 Vitkovics Mihály C4531, 112) | Ghéczy Zsigmond az ő hajdan kedves czimboráját … áruló átszökése utánn azon forrójában utolérte s agyonverte (1884 Jókai Mór C2311, 197) | A vén kocsis alig várta, hogy azon forrójában feltálalhassa a Krizsán-fiaknak [a pletykát] (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10) azon hevenyében (rég) ’ua.’ ❖ Seregeink … azon hevennyiben nekik [ti. a franciáknak] estek (1793 Magyar Hírmondó C5810, 392) | Görgei erről az ujabb szép győzelemről azon hevenyében külön futár által a következő értesítést küldötte a kormánynak (1894–1898 Gracza György CD45) azon melegében (/vál) ’ua.’ ❖ Egy nagy újság, azon melegiben (1792 Magyar Hírmondó C5808, 10) | Aláirtuk azon melegiben [a panasziratot], a bor gőze közt (1885 Vadnay Károly C3609, 50) | Ha most Barnaky felébred, még talán rendbe jöhetett volna minden azon melegiben (1962 Magyar Nemzet márc. 2. C4800, 4) | Ha munka közben eszembe jut egy-egy jó gondolat, kép vagy helyzet, nem írhatom meg azon melegében, mert nevetséges volna a többiek előtt (1974 Nádasdi Péter 9467001, 65) azon nyomban ’azonnal, tüstént’ ❖ egy darab ſültet nyujtottam néki mellyet két kézzel fogván, azon nyomban nagy mohón fel-falt (1801 Molnár János 7445022, 44) | Legyen lassu, s mindjárt azon nyomban fris táncz (1860 Szemere Pál 8439024, 125) | kimerülve hulltunk az ágyba, s azon nyomban elaludtunk (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 170) | Otthagytam hát azon nyomban, még abban az órában szállásomat (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 35).

3. (mn-i értékben) (rég) ’ugyanolyan, ill. éppolyan’ ❖ A föld egy ajakú és azon beszédü vala (1791 Szeredai Antal ford.–Calmet C3973, 33) | öltözete … azon nemű, a’ mit asszonyaink zsáknak neveznek (1836 Bajza József ford. C0719, 86) | [Pálffy József] a Pozsony vármegyei főispánságba és azon nevű vár főkapitányságába iktattatik (1862 Nagy Iván CD31) | a most azon-alakú elő névszótő és elő igehatározó csakis azonossá fejlődtek, s a régibb korban alkalmasint különböztek egymástól nem csak értékben, hanem alakra nézve is (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 154).

4. (mn-i értékben, állítm-ként) (rég) ’ugyanaz az ember, állat stb.’ ❖ [A borsfű] hasznai azonok, mint a’ kakukk-fünek (1775 Csapó József 7062001, 41) | [Az ún. éji kócsag] ellenségei azonok a’ fejér kolcsagéval; húsa épen nem használható (1829 Pák Dienes 8346010, 178) | [a székelyeknek] minden külső változás daczára, erkölcsei, szokásai csaknem azonok maradtak (1860 Vasárnapi Újság aug. 5. CD56).

5. (fn-i értékben) (rég) ’〈nyomatékosan:〉 a szóban forgó, (korábban) említett, ill. az említendő ember, állat, dolog stb.’ ❖ Következ volna itt … tanúságokat … a’ szóknak ki-mondásáról, … azoknak le-irásáról, tovább azonok valóságos esméretérl … el-adni (1779 Magyar grammatika C2985, 2) | a’ Rendeknek ereje, ditsösége, és nyugodalma, egyedül az egyeſségtül fügne, köz erövel azon valának a’ Sziénabéliek, hogy el-távoſztattván minden viſzſza vonásra vivö leg-kiſsebb alkalmatoſságot, napról napra azont meg-eröſitenék (1790 Valéria és Scipio ford. 7493001, 4) | Egész valója, minden érzeménnye És gondolattya a’ Haza, ’S Nemzet körl forog, – ’s azonnak A’ fénnye, boldogsága, híre és neve Egygyetlen egy nagy tárgya, ’s kívánsága Éltének (1814 Kisfaludy Sándor C2689, [VIII]) | Ipoly … repesett föllelnie Sámsont; Majd hogy azont még a kapunál késdezve találá, Ott termett (1831 Vörösmarty Mihály C4534, 436) | földre nyúlt vezérem s fölmarkolt ott Egy nagy csomó göröngyöt és azonból Tele tömé a három éhes torkot (1885 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 148).

5a. (alárendelő összetett mondat főmondatában, utalószóként) (rég) ’a mellékmondatban meghatározott személy, dolog, körülmény stb.’ ❖ Végtére az a gondolat jöve eſzébe, hogy azont, ki olly régen nem láttatott a Templombann, meg-hóltnak hírlelné (1783 Magyar Hírmondó 7444035, 147) | Azonokról, mellyeket a’ Rokonság magába foglal (1796 Paap János C3380, 24) | ſzólyunk … azon Nyelvrl, mellyel ſzólnak, ’s azonról, mellyel irnak (1798 Sándor István C1529, 229).

6. (hsz-i értékben) (rég) ’úgy, ill. ugyanúgy, ugyanannyira’ ❖ kedve azon fris, azon ép, mely volt fogsága előtt (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1318, 693) | Sisakját, vasüngét szintén levetette, Kalpagot és mentét hozatván helyette A szekrényből, a hol sok gunyája állott, Mely még mind azon jó, – noha kissé pállott (1854 Arany János C0656, 244) | a hig sárban azon frissek voltak a nyomok (1858 Vas Gereben C4379, 462) | Csupa vér … tőreik, miket, azon Törletlenül, párnáikon lelénk (1864 Ács Zsigmond–Szász Károly² ford. C3725, 38) | Most is azon új még [a bölcső], pedig hat esztendős ám (1886 Jakab Ödön C2197, 80) | a királynak az ágya még azon-meleg, a hogy elfutott belőle (1893 Jókai Mór C2326, 147) | Nyáron a hátsó kertben murkot és retket loptunk és azon sárosan ettük meg (1932 Nagy Endre CD10).

Ö: egy-, mind~.

Vö. CzF. azon², azonhamar, azonhevenyében, azonkori, azonnemű, azonnevű, azonhelyt, azonszínű; ÉrtSz. azon¹; TESz. az; ÉKsz. azon¹; SzT. azon¹; ÚMTsz. azon

azon nyomban - lásd szókapcsolatként az alábbi szócikkben
azon¹ mutató névmás 1A3
1. (mn-i értékben, jelzőként, ne n.-i fn előtt) (rég)
〈nyomatékosan:〉 a szóban forgó, (korábban) említett, ill. említendő 〈személy, dolog, körülmény stb.〉
kívántam azon régi szívembe’ ígő szeretetemnek felgerjedezése, vagyis inkább […] táplálása okáért ezen írásomat hozzád bocsátanom
(1772 Barcsay Ábrahám)
Elébeszélé osztán az asszony historice, hogy kellett nékie pápistának igérni magát Leopoldus imperatornak, azon időtájban vétetvén fejeket amaz nagy magyarországi uraknak, Nádasdi Ferencnek, Frangepánnak s másoknak
(1772 Rettegi György)
Ha e’ bús Lelkemet még arra buzdítod: Hogy beſzéllném elő azon keserveket!
(1808 Farkas András)
S hol ez megvan [ti. a sajtószabadság], […] Azon nemzet gazdag végetlenűl, Mert a jövőt bírja örökűl
(1848 Petőfi Sándor)
Én bizony csak azon bizonyos Margari ügyében jöttem, szólt Monori
(1856 Jókai Mór)
Azon estén álarcosbál volt a Francia kastélyban
(1912 Krúdy Gyula)
1a. (alárendelő összetett mondat főmondatában, utalószói szerepű jelzőként, ne n.-i fn előtt) (/vál)
a mellékmondatban meghatározott 〈személy, dolog, körülmény stb.〉
Gazdálkodva éllyünk azon kis ſzikrával Mellyet Prometheus lopott nagy munkával, S’ még máig is fizet ſzaggatott májjával
(1772 Barcsay Ábrahám)
[Gertrúdis] gyilkolója azon törvényeket tapodta, mellyek édes Tartományimat zöldeltetik
(1819 Katona József)
Talán már ugy is megtette beszédem azon egyetlen jótékony szolgálatot mire fentebb alkalmasnak mondám
(1842 Petőfi Sándor)
Tiridat azon esetben, ha te meg nem jelensz, velem kíván megküzdeni
(1856 Jókai Mór)
Petőfi politikai költő is volt, azon hazafias és forradalmi eszmék szószólója, melyeket a 48-iki szabadságharc tett felejthetetlenekké
(1921 Horváth János)
Juhász Pál a polgárosodás-vita azon résztvevői közé tartozik, akiknek meglátásai nagyban befolyásolták a polgárosodásról folyó elmélkedések irányát
(1997 Csite András)
1b. (jelzőként, ne n.-i fn előtt, utalószóként is) (/vál)
éppen azon időpontban történt ezen borzasztó kegyetlenség, midőn több szomszéd megyéknek számos és népes helységeik vagy gondatlanságból eredett véletlen esetek
(1827 Deák Ferenc)
Egy nép, egy nemzet, kiket Árpád szép hona táplál, Kiknek azon joga, egy istene s érdeke van
(1844 Vajda Péter)
Tested a testemmel Egy sirban pihenjen, Lelkem a lelkeddel Azon helyre menjen
(1861 Szász Károly²)
Én ezt az elbeszélést éppen azon éjjel írtam, mikor ti megírtátok rólam az újságban […], hogy milyen rossz írásom van, nem teszek vesszőket, írásjeleket sehova, szóval, nem tudok írni
(1903 Mikszáth Kálmán)
2. (mn-i értékben) (/nyj v. vál)
〈nyomatékosan:〉 éppolyan, abban az (egykori) állapot(á)ban levő
Gál-Szétsbe hozatott [e hal], még azon frissében
(1780 Magyar Hírmondó)
[A tanításért] semmi más fizetésem nem járt, mint minden leczke után egy páros […] zsemlye, s azt azon melegében kaptam és befaltam
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Szegény férjem a palacsintát szerette; azon forrón kelle azt beadnom neki
(1861 Fáy András¹)
Szürcsölhetjük azon frissiben a legkitűnőbb irodalmi termést, a nélkül, hogy az irodalompolitikai veszekedések, elvennék a gusztusunkat!
(1946 Illyés Gyula)
Nagyobb baromfiállomány esetén a trágya hatóanyagveszteségének megakadályozására leghelyesebb, ha a trágyát azon frissiben elszórjuk
(1947 Szabad Föld dec. 7.)
azon frissében
A’ kedves hír … hozzám a’ Kurír expeditiója után jött ’s azért nem irhatám-meg azon frissében
(1822 Igaz Sámuel)
[Földessy Gyula] így tudott nekünk azon frissiben adni egy frissen szerzett Petőfi-képet
(1920 Babits Mihály)
[Füst Milán tizenhat éves korában] érzi elhatalmasodni magán azt a kényszert, […] hogy minden gondolatot, amely az agyán átfut, azon frissiben lejegyezzen
(1975 Somlyó György)
azon forrójában
(rég)
ua.
azon forrójában leüle, s egy huzamos autocrisist [= önbírálatot] ira
(1809 Vitkovics Mihály)
Ghéczy Zsigmond az ő hajdan kedves czimboráját … áruló átszökése utánn azon forrójában utolérte s agyonverte
(1884 Jókai Mór)
A vén kocsis alig várta, hogy azon forrójában feltálalhassa a Krizsán-fiaknak [a pletykát]
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
azon hevenyében
(rég)
ua.
Seregeink … azon hevennyiben nekik [ti. a franciáknak] estek
(1793 Magyar Hírmondó)
Görgei erről az ujabb szép győzelemről azon hevenyében külön futár által a következő értesítést küldötte a kormánynak
(1894–1898 Gracza György)
azon melegében
(/vál)
ua.
Egy nagy újság, azon melegiben
(1792 Magyar Hírmondó)
Aláirtuk azon melegiben [a panasziratot], a bor gőze közt
(1885 Vadnay Károly)
Ha most Barnaky felébred, még talán rendbe jöhetett volna minden azon melegiben
(1962 Magyar Nemzet márc. 2.)
Ha munka közben eszembe jut egy-egy jó gondolat, kép vagy helyzet, nem írhatom meg azon melegében, mert nevetséges volna a többiek előtt
(1974 Nádasdi Péter)
azon nyomban
azonnal, tüstént
egy darab ſültet nyujtottam néki mellyet két kézzel fogván, azon nyomban nagy mohón fel-falt
(1801 Molnár János)
Legyen lassu, s mindjárt azon nyomban fris táncz
(1860 Szemere Pál)
kimerülve hulltunk az ágyba, s azon nyomban elaludtunk
(1942 u. Illyés Gyula)
Otthagytam hát azon nyomban, még abban az órában szállásomat
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
3. (mn-i értékben) (rég)
ugyanolyan, ill. éppolyan
A föld egy ajakú és azon beszédü vala
(1791 Szeredai Antal ford.Calmet)
öltözete … azon nemű, a’ mit asszonyaink zsáknak neveznek
(1836 Bajza József ford.)
[Pálffy József] a Pozsony vármegyei főispánságba és azon nevű vár főkapitányságába iktattatik
(1862 Nagy Iván)
a most azon-alakú elő névszótő és elő igehatározó csakis azonossá fejlődtek, s a régibb korban alkalmasint különböztek egymástól nem csak értékben, hanem alakra nézve is
(1872 Magyar Nyelvőr)
4. (mn-i értékben, állítm-ként) (rég)
ugyanaz az ember, állat stb.
[A borsfű] hasznai azonok, mint a’ kakukk-fünek
(1775 Csapó József)
[Az ún. éji kócsag] ellenségei azonok a’ fejér kolcsagéval; húsa épen nem használható
(1829 Pák Dienes)
[a székelyeknek] minden külső változás daczára, erkölcsei, szokásai csaknem azonok maradtak
(1860 Vasárnapi Újság aug. 5.)
5. (fn-i értékben) (rég)
〈nyomatékosan:〉 a szóban forgó, (korábban) említett, ill. az említendő ember, állat, dolog stb.
Következ volna itt … tanúságokat … a’ szóknak ki-mondásáról, … azoknak le-irásáról, tovább azonok valóságos esméretérl … el-adni
(1779 Magyar grammatika)
a’ Rendeknek ereje, ditsösége, és nyugodalma, egyedül az egyeſségtül fügne, köz erövel azon valának a’ Sziénabéliek, hogy el-távoſztattván minden viſzſza vonásra vivö leg-kiſsebb alkalmatoſságot, napról napra azont meg-eröſitenék
(1790 Valéria és Scipio ford.)
Egész valója, minden érzeménnye És gondolattya a’ Haza, ’S Nemzet körl forog, – ’s azonnak A’ fénnye, boldogsága, híre és neve Egygyetlen egy nagy tárgya, ’s kívánsága Éltének
(1814 Kisfaludy Sándor)
Ipoly … repesett föllelnie Sámsont; Majd hogy azont még a kapunál késdezve találá, Ott termett
(1831 Vörösmarty Mihály)
földre nyúlt vezérem s fölmarkolt ott Egy nagy csomó göröngyöt és azonból Tele tömé a három éhes torkot
(1885 Szász Károly² ford.Dante)
5a. (alárendelő összetett mondat főmondatában, utalószóként) (rég)
a mellékmondatban meghatározott személy, dolog, körülmény stb.
Végtére az a gondolat jöve eſzébe, hogy azont, ki olly régen nem láttatott a Templombann, meg-hóltnak hírlelné
(1783 Magyar Hírmondó)
Azonokról, mellyeket a’ Rokonság magába foglal
(1796 Paap János)
ſzólyunk … azon Nyelvrl, mellyel ſzólnak, ’s azonról, mellyel irnak
(1798 Sándor István)
6. (hsz-i értékben) (rég)
úgy, ill. ugyanúgy, ugyanannyira
kedve azon fris, azon ép, mely volt fogsága előtt
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
Sisakját, vasüngét szintén levetette, Kalpagot és mentét hozatván helyette A szekrényből, a hol sok gunyája állott, Mely még mind azon jó, – noha kissé pállott
(1854 Arany János)
a hig sárban azon frissek voltak a nyomok
(1858 Vas Gereben)
Csupa vér … tőreik, miket, azon Törletlenül, párnáikon lelénk
(1864 Ács Zsigmond–Szász Károly² ford.)
Most is azon új még [a bölcső], pedig hat esztendős ám
(1886 Jakab Ödön)
a királynak az ágya még azon-meleg, a hogy elfutott belőle
(1893 Jókai Mór)
Nyáron a hátsó kertben murkot és retket loptunk és azon sárosan ettük meg
(1932 Nagy Endre)
Ö: egy-, mindazon
Vö. CzF. azon², azonhamar, azonhevenyében, azonkori, azonnemű, azonnevű, azonhelyt, azonszínű; ÉrtSz. azon¹; TESz. az; ÉKsz. azon¹; SzT. azon¹; ÚMTsz. azon

Beállítások