bemegy tn ige 9b6

1. ’〈ember, állat, jármű〉(vmin keresztül) zárt v. fedett helyre, vminek a belsejébe, ill. 〈ember〉 bent levő személyhez megy’ ❖ A’ múlató ſereg, bé-megyen ez helybe [ti. a játéknéző helyre], Hol le-telepedik tſendeſen egy rendbe (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 10) | [a csatornák] ollyan méllyek, hogy a’ leg-nagyobb hajók-is bé mehetnek rajtok a’ Városba (1791 Szilvási Gábor ford.–Raff 7275002, 78) | addig is míg felkél a’ léányom, menjünk-bé Ferdinánd fiamhoz (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326002, 35) | Váltig mondta apám: Miska menj be, majd megfázol (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 41) | Menjünk be a fészer alá, urak, ott legalább nem kell a hóban állni (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 114) | Kukoricát szór a góré ajtajába, mikor bemegy a sok veréb, zsupszi rá az ajtót (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 137) | A konyhaajtóhoz volt kulcsa, azon át ment be (1965 Németh László² 9485041, 27) | Bementem a lakásba (1990 Lovass Zoltán 1097002, 201).

1a. ’vminek a belseje, közepe felé (gyalogolva, úszva stb.) megy’ ❖ kisül, hogy fél öccse a gazba bemenni (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 17) | Menj be bátran a vetésbe; mikor aztán a közepén vagy és látod a csőszt jönni, állj meg (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 5) | A Pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba s engedelmesen beleültek a vízbe nyakig (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 124) | Bement a terem közepéig (1954 Vidor Miklós 9778003, 329) | Langyos volt a tenger, kevesen voltak, jó messzire bementek (1977 Kertész Imre² CD41).

1b. ’kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre megy, utazik vki’ ❖ bémentünk Zsibóra, igen úri módon acceptáltattunk [= fogadtak bennünket] (1772 Rettegi György 7282001, 273) | Délután mi Barnával kocsira, Samu pedig lóra ülvén, be mentünk ismét Kállóba (1831 Jászay Pál 8207001, 226) | [az újvárosiak] évenkint egyszer-kétszer ha bementek Pestre (1916 Babits Mihály CD10) | ha úgyis bemész a városba, bevihetnéd a tisztítóba a sötét ruhádat (1967 Maróti Lajos 9427002, 141).

1c. (rég) ’〈vmely járműbe〉 beszáll’ ❖ mikor a csónakba bementek, Gondolhatni, mint rémültenek meg (1846 Petőfi Sándor 8366283, 61).

2. ’Vmely céllal ennek megfelelő intézménybe, ill. személyhez megy vki.’

2a. ’vmely előadás megtekintése, ill. meghallgatása végett színházba, moziba, ill. hangversenyre megy’ ❖ A’ Gylés’ napja estvéjénn, egy Tragédiát […] játſzott maga a’ Nemesség a’ Város Teátromábann, hová, ſzabadonn lehetett menni, a’ kinek tettzett (1799 Magyar Hírmondó 7444177, 535) | A művész azt a hamisságot gondolta ki, hogy a nyolc órára tűzött koncertet csak kilenckor kezdte meg, hogy a bálba igyekvő publikum is kénytelen legyen bemenni (1884 Petelei István 8361008, 118) | [a közönség] kifejezi darabjukról való véleményét igen hathatós módon, azzal, hogy bemegy-e a színházba, vagy nem (1925 Schöpflin Aladár CD10) | Nagy nevekre szokás bemenni a moziba, s a heti palettán belőlük nincs hiány (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’munkahelyére dolgozni megy’ ❖ Ma reggel bemegyek a szerkesztőségbe (1889 Tábori Róbert 8459003, 170) | Beteg vagyok, nem megyek be a hivatalba (1908 Ambrus Zoltán 9006013, 19) | A vállalat vezérigazgatója tett már olyan célzásokat, hogy a munkások miért nem mennek be az üzembe (1921 Népszava 2136001, 7) | Mi mást tehetne [a diák], ha elég érzékeny [ti. a pikkelésre], be sem megy az iskolába (1996 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’vmilyen hivatalhoz járul, fordul’ ❖ Bement a belvárosi összeiró bizottsághoz (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 150) | azt mondta, menjen be édesanyám az árvaszékhez (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 84) | Bízd rám, mondom, bemegyek én a tanácshoz, be is mentem, és aztán úgy igényöltem ottan ezt a telket (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 191) | A nő bement a táborparancsnokságra, aláírt egy kötelezvényt, hogy vállalja a menekült eltartásának a költségeit (1989 Konrád György 9351006, 384).

2d. ’〈beteg〉(megfelelő helyre, intézménybe menve) orvosi vizsgálatnak, kezelésnek veti alá magát’ ❖ Bemegyek a kórházba s csak akkor jöhetek ki, ha már kissé összeszedtem magam (1931 Kassák Lajos 9314011, 186) | minden másodnap kell csak bemennie kötözésre (1956 Németh László² 2005002, 15) | múlt hétfőn kezelőorvosa egy teljes órán át próbálta rábeszélni, hogy bemenjen a klinikára (1999 Magyar Hírlap CD09).

2e. bemegy vkihez ’nemi kapcsolat létesítése céljából felkeres vkit’ ❖ Lakoma után egy férjes nő az új asszonyt a hálószobába vezette és a togával leterített nászágyba fektette […], s csak ezután ment be hozzá férje (1904 ÓkoriLex. CD28) | És ő [ti. Ábrám] bement Hágárhoz, aki viselős lett (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | Éjjel bemegyek hozzád – szólt elfúltan [Vera] –, be akarok menni hozzád! (1979 Vészi Endre 9776030, 190).

3. ’〈ember〉 kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre költözik, települ’ ❖ Hát egyet gondoltam: bementem a téli hónapokra Kolozsvárra (1913 Gárdonyi Géza C1850, 105) | A kis nyári házak már üresen álltak, lakóik már bementek a városba telelni (1929 Cholnoky László 9077001, 5).

4. ’〈hadsereg(gel vki)〉 bevonul vhova’ ❖ II-dik Szuliman Török Tsászár […] három ízben ment-bé Budára (1786 Főldi János 7112007, 135) | András nyolczvan ezer fegyveresi között Ausztriába bement; békeségesen, ha kész volna, Albert a’ mit Magyarországból elfoglalt viszszaadni (1808 Virág Benedek 8522062, 565) | Dobszóval bemehettünk volna Pestre győzelmes seregünkkel (1876 Kossuth Lajos CD32) | Ha az ujságban a megszállásokról olvas, mindjárt téged sirat. „Meglátod, oda is bemennek a csehek […]” (1940 Németh László² 9485002, 12).

5. ’vmely csoport, testület, közösség kötelékébe belép’ ❖ A nemesi karba kivánok bémenni, Megunván a paraszt piszok között lenni (1777 e. Bessenyei György¹ 7044039, 56) | bemegyek a serviták klastromába fráternek (1868 Vértesi Arnold C4455, 53) | miért ment be mégis a kormányba? (1925 Herczeg Ferenc 9241002, 98) | Olyan kolhozféle ez, aki bemegy, az nem jöhet ki (1954 Sarkadi Imre 9586003, 33).

5a. ’vmely vágyott helyre, intézménybe bekerül, bejut’ ❖ Nem lesztek igy alkalmatlanok […] a Krisztus szenvedésének kesergésére, s azzal az igaz penitencziára; a melylyel végtére bemehessetek az örök életre (1778–1781 Révai Miklós 7283022, 47) | [az ifjú festő] arczképezéssel tartja fön [!] magát, mig számára valaki megnyitná a Marastoni akademiája ajtaját, – hova jelenleg bemehetni szegénysége nem engedi (1847 Pesti Divatlap C5841, 1501) | No, ugyan bemegyünk-e az ígéret földjébe? (1883 Mikszáth Kálmán CD04).

6. bemegy vmibe ’számítógépes adatbázisba belép’ ❖ [A hallgató] most majd bemegy a könyvtárba, és lehívja azt az éppen aktuális három költeményt, amely a szigorlatához kell (1995 Magyar Hírlap CD09) | bemegyünk a központi gépen a megfelelő kötetbe és megnézzük a katalógust (2000 Byte Magazin CD38).

7. bemegy vmibe (rég) ’vminek a mélyreható, részletes tanulmányozásába, tárgyalásába v. megvitatásába kezd; belemegy’ ❖ Nem hogy az Algebrába belé tekintenének valaha az emberek kőzönségesen, de a mély Filosofiába sem mennek bé soha (1779 Bessenyei György¹ 7044008, 374) | Mennyünk be mélyebben Bajainkba, és panaſzoljuk meg eggymásnak Sérelmeinket (1794 Kármán József² 7165023, 294) | A Cholera kérdésébe lehetetlen a nélkül bémenni, hogy kedvetlen vitatásak következzenek (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

8. (rég) ’vmely (kockázatos) vállalkozásba kezd v. részt vesz benne’ ❖ [Klapka] azt mondá, ha 500 ezer forintja volna, bemenne és organisálná a felkelést a honvédtisztek és a nép között (1863 Tanárky Gyula 8460003, 274) | a telepi házépítésbe most már be kell mennie, – ezekután! Máskép nem is tekintik úriembernek (1923 Babits Mihály 9014131, 206).

8a. (Ját) ’〈kártyajátékban:〉 vállalja a kezdeményezést (vmely színre)’ ❖ a kártyák ki voltak osztva: kettő bement, három pászolt (1879 Teleki Sándor C4112, 230) | ne igen menjen be gyengébb kártyákra (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 39) | Ha az osztó által felcsapott színre nem „megy be” egy játékos sem, az osztó új lapot üt fel (1924 RévaiNagyLex. C5712, 67).

9. ’〈hegyes, éles, ill. nagy sebességgel haladó tárgy〉(befúródva) behatol vmibe, kül. testrészbe’ ❖ eggy hegyes karót verjen által mind a’ kettnek testén, mínd addig, míg a’ fldbe is méllyen -nem megyen a’ karó (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457044, 207) | [ellensége] eléri hatalmas Dárdájával emezt. Bemegy a’ vas Kadosa’ jobbján (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 197) | A feje bubján ment be a golyó s végig a testén (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 55) | az eke nem megy be a földbe, vagy kiugrik és a fel nem szántott földre borul a hant (1979 Varga Gyula CD52).

9a. (rég) ’〈kórokozó, méreg vmely élőlénybe v. szervbe〉 bejut’ ❖ meg-trténik, hogy a’ frantznak mérge, a’ melly ennek eltte tſak egy réſzt foglalt vólt-el, végre a’ vérbe bé-mennyen, és azután az egéſz teſtre kiterjedgyen (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck 7278023, 79) | Mihelyt már [a csörgőkígyó] megharap egy embert vagy egy bárányt, […] az üres fogakon által annyi méreg megyen-bé a’ ſebbe, hogy annak öt minuta alatt meg kell halni, és elveſzni (1799 Fábián József ford.–Raff 7101008, 263).

10. ’〈légnemű v. folyékony anyag〉 beáramlik, ill. szivárogva bejut vhova’ ❖ Gyakran fel-nyitjuk az ablakokat, hogy fris leveg ég meheſſen-bé hozzájok [ti. a selyemhernyókhoz] (1783 Pulszky Károly 7273002, 108) | tedd edényestől együtt egy casseroléban [= serpenyőben] forró vízbe; de vigyázva, hogy a’ víz az edényekbe be ne menjen (1846 Zelena Ferenc 8534012, 205) | Csukd be a szád, Zsebibaba, mert bemegy a szappan! (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 84) | lyukas a cipőtalpam, és esőben bemegy a víz (1960 Kamondy László 9300003, 164).

10a. (rég) ’〈összeg, bevétel〉 befolyik’ ❖ senkinek sem tartozott bé ment jövedelmeiről számolni (1792 Decsy Sámuel C1378, 189) | az azokból bé ment pénzt,  Felségének ajánlották (1797 Magyar Kurír C0331, 240).

11. ’szállítás révén vmely benti v. központi helyre kerül vmi’ ❖ ſzénád hogy nyirkos ne légyen, Midön pajtáidnak héjára [= padlására] bé-mégyen (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225009, 6) | rendszerint 6–700 zsák szén megyen be Selyéből hetenkint Vásárhelyre (1870 Orbán Balázs CD22) | Hogy tej, vaj, turó, szelid és vadszárnyas mennyi ment be naponként a várpalota konyháiba: ezt kiszámitani nem lehet (1901 Eötvös Károly C1611, 15) | ha nem ment be idején a havi számadás, elsején nem tudtak fizetni (1951 Veres Péter 9771010, 76).

11a. ’rendeltetési helyére kerül, ill. betalál vmibe vmi’ ❖ két egymással párhuzamosan haladó léc […] közébe megy be a tiloló, a tiló nyelve (1912 Malonyay Dezső 8292039, 150) | Csak arra kell ügyelni [a szetterek pároztatásánál], hogy minden bemenjen, az utolsó cseppig, mert a tapasztalatlan kan az egész sugárt melléfolyatja (1978 Sőtér István 9613001, 183) | a spanyol kapus kijött, […] a labda meg szépen bement (2000 Magyar Hírlap CD09).

11b. ’vmely rendszer erre kijelölt pontján belép, bekerül vmi’ ❖ A kék csövön megy be a víz, aztán kijön, és újra bemegy (1976 Bajor Andor 1006026, 220) | A gép egyik végén bemegy az alapanyag, a másik végén kijön a farmer[nadrág] (1997 Magyar Hírlap CD09) | nem létezik olyan eszköz, amelynek az egyik oldalán bemegy a hibás program, a másik oldalán pedig kijön a jó (1999 Byte Magazin CD38).

11c. ’〈szöveg(részlet)et〉 vhova beírnak, beillesztenek’ ❖ Egyedűl az Anacreon XIX-dik ital Dallya maradgyon ki, […] inkább az helyet [!] az mennyen bé, a’ hol Cupidót a’ Méh meg csipte (1789 Ráday Gedeon¹ C2554, 278) | ama pont csakugyan menjen be az előleges sérelmi lajstromba, […] mivelhogy ő nagyságát a személynököt az evangelikusok miatt méltatlanság érte (1861 Szalay László 8419014, 410).

11d. (rég) ’〈szellemi tartalom, áramlat〉 vmely területre bekerül, bejut’ ❖ 1530. A’ Reformátió fels Magyar Orſzágba bé megy ’s ki terjed (1794 Decsy Sámuel 7442003, 48).

12. ’elhelyezkedése folytán vmi mélyen benyúlik vhova’ ❖ nagy likat látott annak temet ſír-halmába bé-menni (1781 Magyar Hírmondó 7444012, 94) | elsö a’ tüdö-életér, melly a’ szivnek jobb kamarájából jön ki, és a’ tüdöbe bé mennyen (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 44) | a’ határ méllyen be megy Tót Orszba (1819 Magda Pál 8285009, 538) | a vízárok keskenyen, kanyarogva bement a nagy nádrengetegbe (1865 Jókai Mór CD18) | a hátulsó gyökökön bemenő idegek a környékről […] vezetik fel az agyhoz, a központi stációhoz, az érzéseket (1894 PallasLex. CD02).

13. bemegy vmibe (/biz) ’terjedelmét tekintve elhelyezhető benne, belefér’ ❖ [a munkás] pontos munkával elérheti a tengelynek azt a méretét, amely a 9. ábrán látható kaliber 79.95 mm-es nyílásába nem megy be, a 80 mm-es nyílásba pedig belemegy (1925 RévaiNagyLex. C5713, 562) | a Sólyom csizmanadrágja nem ment be a csizmaszárba, hanem rábukott a csizmaszárra a térgye alatt (1933 Szép Ernő CD10).

Vö. CzF. bemėgy, bemėn vagy bémėn; ÉrtSz.; TESz. megy; ÉKsz.; SzT. ~, bemehet, bement; ÚMTsz.

bemegy tárgyatlan ige 9b6
1.
〈ember, állat, jármű〉 (vmin keresztül) zárt v. fedett helyre, vminek a belsejébe, ill. 〈ember〉 bent levő személyhez megy
A’ múlató ſereg, bé-megyen ez helybe [ti. a játéknéző helyre], Hol le-telepedik tſendeſen egy rendbe
(1772 Bessenyei György¹)
[a csatornák] ollyan méllyek, hogy a’ leg-nagyobb hajók-is bé mehetnek rajtok a’ Városba
(1791 Szilvási Gábor ford.Raff)
addig is míg felkél a’ léányom, menjünk-bé Ferdinánd fiamhoz
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
Váltig mondta apám: Miska menj be, majd megfázol
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Menjünk be a fészer alá, urak, ott legalább nem kell a hóban állni
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Kukoricát szór a góré ajtajába, mikor bemegy a sok veréb, zsupszi rá az ajtót
(1928 Móricz Zsigmond)
A konyhaajtóhoz volt kulcsa, azon át ment be
(1965 Németh László²)
Bementem a lakásba
(1990 Lovass Zoltán)
1a.
vminek a belseje, közepe felé (gyalogolva, úszva stb.) megy
kisül, hogy fél öccse a gazba bemenni
(1778 Bessenyei György¹)
Menj be bátran a vetésbe; mikor aztán a közepén vagy és látod a csőszt jönni, állj meg
(1890 Felvidéki Szemle)
A Pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba s engedelmesen beleültek a vízbe nyakig
(1907 Molnár Ferenc²)
Bement a terem közepéig
(1954 Vidor Miklós)
Langyos volt a tenger, kevesen voltak, jó messzire bementek
(1977 Kertész Imre²)
1b.
kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre megy, utazik vki
bémentünk Zsibóra, igen úri módon acceptáltattunk [= fogadtak bennünket]
(1772 Rettegi György)
Délután mi Barnával kocsira, Samu pedig lóra ülvén, be mentünk ismét Kállóba
(1831 Jászay Pál)
[az újvárosiak] évenkint egyszer-kétszer ha bementek Pestre
(1916 Babits Mihály)
ha úgyis bemész a városba, bevihetnéd a tisztítóba a sötét ruhádat
(1967 Maróti Lajos)
1c. (rég)
〈vmely járműbe〉 beszáll
mikor a csónakba bementek, Gondolhatni, mint rémültenek meg
(1846 Petőfi Sándor)
2.
Vmely céllal ennek megfelelő intézménybe, ill. személyhez megy vki.
2a.
vmely előadás megtekintése, ill. meghallgatása végett színházba, moziba, ill. hangversenyre megy
A’ Gylés’ napja estvéjénn, egy Tragédiát […] játſzott maga a’ Nemesség a’ Város Teátromábann, hová, ſzabadonn lehetett menni, a’ kinek tettzett
(1799 Magyar Hírmondó)
A művész azt a hamisságot gondolta ki, hogy a nyolc órára tűzött koncertet csak kilenckor kezdte meg, hogy a bálba igyekvő publikum is kénytelen legyen bemenni
(1884 Petelei István)
[a közönség] kifejezi darabjukról való véleményét igen hathatós módon, azzal, hogy bemegy-e a színházba, vagy nem
(1925 Schöpflin Aladár)
Nagy nevekre szokás bemenni a moziba, s a heti palettán belőlük nincs hiány
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
munkahelyére dolgozni megy
Ma reggel bemegyek a szerkesztőségbe
(1889 Tábori Róbert)
Beteg vagyok, nem megyek be a hivatalba
(1908 Ambrus Zoltán)
A vállalat vezérigazgatója tett már olyan célzásokat, hogy a munkások miért nem mennek be az üzembe
(1921 Népszava)
Mi mást tehetne [a diák], ha elég érzékeny [ti. a pikkelésre], be sem megy az iskolába
(1996 Magyar Hírlap)
2c.
vmilyen hivatalhoz járul, fordul
Bement a belvárosi összeiró bizottsághoz
(1872 Tóvölgyi Titusz)
azt mondta, menjen be édesanyám az árvaszékhez
(1935 Móricz Zsigmond)
Bízd rám, mondom, bemegyek én a tanácshoz, be is mentem, és aztán úgy igényöltem ottan ezt a telket
(1973 László-Bencsik Sándor)
A nő bement a táborparancsnokságra, aláírt egy kötelezvényt, hogy vállalja a menekült eltartásának a költségeit
(1989 Konrád György)
2d.
〈beteg〉 (megfelelő helyre, intézménybe menve) orvosi vizsgálatnak, kezelésnek veti alá magát
Bemegyek a kórházba s csak akkor jöhetek ki, ha már kissé összeszedtem magam
(1931 Kassák Lajos)
minden másodnap kell csak bemennie kötözésre
(1956 Németh László²)
múlt hétfőn kezelőorvosa egy teljes órán át próbálta rábeszélni, hogy bemenjen a klinikára
(1999 Magyar Hírlap)
2e. bemegy vkihez
nemi kapcsolat létesítése céljából felkeres vkit
Lakoma után egy férjes nő az új asszonyt a hálószobába vezette és a togával leterített nászágyba fektette […], s csak ezután ment be hozzá férje
(1904 ÓkoriLex.)
És ő [ti. Ábrám] bement Hágárhoz, aki viselős lett
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Éjjel bemegyek hozzád – szólt elfúltan [Vera] –, be akarok menni hozzád!
(1979 Vészi Endre)
3.
〈ember〉 kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre költözik, települ
Hát egyet gondoltam: bementem a téli hónapokra Kolozsvárra
(1913 Gárdonyi Géza)
A kis nyári házak már üresen álltak, lakóik már bementek a városba telelni
(1929 Cholnoky László)
4.
〈hadsereg(gel vki) bevonul vhova
II-dik Szuliman Török Tsászár […] három ízben ment-bé Budára
(1786 Főldi János)
András nyolczvan ezer fegyveresi között Ausztriába bement; békeségesen, ha kész volna, Albert a’ mit Magyarországból elfoglalt viszszaadni
(1808 Virág Benedek)
Dobszóval bemehettünk volna Pestre győzelmes seregünkkel
(1876 Kossuth Lajos)
Ha az ujságban a megszállásokról olvas, mindjárt téged sirat. „Meglátod, oda is bemennek a csehek […]
(1940 Németh László²)
5.
vmely csoport, testület, közösség kötelékébe belép
A nemesi karba kivánok bémenni, Megunván a paraszt piszok között lenni
(1777 e. Bessenyei György¹)
bemegyek a serviták klastromába fráternek
(1868 Vértesi Arnold)
miért ment be mégis a kormányba?
(1925 Herczeg Ferenc)
Olyan kolhozféle ez, aki bemegy, az nem jöhet ki
(1954 Sarkadi Imre)
5a.
vmely vágyott helyre, intézménybe bekerül, bejut
Nem lesztek igy alkalmatlanok […] a Krisztus szenvedésének kesergésére, s azzal az igaz penitencziára; a melylyel végtére bemehessetek az örök életre
(1778–1781 Révai Miklós)
[az ifjú festő] arczképezéssel tartja fön [!] magát, mig számára valaki megnyitná a Marastoni akademiája ajtaját, – hova jelenleg bemehetni szegénysége nem engedi
(1847 Pesti Divatlap)
No, ugyan bemegyünk-e az ígéret földjébe?
(1883 Mikszáth Kálmán)
6. bemegy vmibe
számítógépes adatbázisba belép
[A hallgató] most majd bemegy a könyvtárba, és lehívja azt az éppen aktuális három költeményt, amely a szigorlatához kell
(1995 Magyar Hírlap)
bemegyünk a központi gépen a megfelelő kötetbe és megnézzük a katalógust
(2000 Byte Magazin)
7. bemegy vmibe (rég)
vminek a mélyreható, részletes tanulmányozásába, tárgyalásába v. megvitatásába kezd; belemegy
Nem hogy az Algebrába belé tekintenének valaha az emberek kőzönségesen, de a mély Filosofiába sem mennek bé soha
(1779 Bessenyei György¹)
Mennyünk be mélyebben Bajainkba, és panaſzoljuk meg eggymásnak Sérelmeinket
(1794 Kármán József²)
A Cholera kérdésébe lehetetlen a nélkül bémenni, hogy kedvetlen vitatásak következzenek
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
8. (rég)
vmely (kockázatos) vállalkozásba kezd v. részt vesz benne
[Klapka] azt mondá, ha 500 ezer forintja volna, bemenne és organisálná a felkelést a honvédtisztek és a nép között
(1863 Tanárky Gyula)
a telepi házépítésbe most már be kell mennie, – ezekután! Máskép nem is tekintik úriembernek
(1923 Babits Mihály)
8a. (Ját)
〈kártyajátékban:〉 vállalja a kezdeményezést (vmely színre)
a kártyák ki voltak osztva: kettő bement, három pászolt
(1879 Teleki Sándor)
ne igen menjen be gyengébb kártyákra
(1888 Porzsolt Kálmán)
Ha az osztó által felcsapott színre nem „megy be” egy játékos sem, az osztó új lapot üt fel
(1924 RévaiNagyLex.)
9.
〈hegyes, éles, ill. nagy sebességgel haladó tárgy〉 (befúródva) behatol vmibe, kül. testrészbe
eggy hegyes karót verjen által mind a’ kettnek testén, mínd addig, míg a’ fldbe is méllyen -nem megyen a’ karó
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
[ellensége] eléri hatalmas Dárdájával emezt. Bemegy a’ vas Kadosa’ jobbján
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A feje bubján ment be a golyó s végig a testén
(1915 Móricz Zsigmond)
az eke nem megy be a földbe, vagy kiugrik és a fel nem szántott földre borul a hant
(1979 Varga Gyula)
9a. (rég)
〈kórokozó, méreg vmely élőlénybe v. szervbe〉 bejut
meg-trténik, hogy a’ frantznak mérge, a’ melly ennek eltte tſak egy réſzt foglalt vólt-el, végre a’ vérbe bé-mennyen, és azután az egéſz teſtre kiterjedgyen
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
Mihelyt már [a csörgőkígyó] megharap egy embert vagy egy bárányt, […] az üres fogakon által annyi méreg megyen-bé a’ ſebbe, hogy annak öt minuta alatt meg kell halni, és elveſzni
(1799 Fábián József ford.Raff)
10.
〈légnemű v. folyékony anyag〉 beáramlik, ill. szivárogva bejut vhova
Gyakran fel-nyitjuk az ablakokat, hogy fris leveg ég meheſſen-bé hozzájok [ti. a selyemhernyókhoz]
(1783 Pulszky Károly)
tedd edényestől együtt egy casseroléban [= serpenyőben] forró vízbe; de vigyázva, hogy a’ víz az edényekbe be ne menjen
(1846 Zelena Ferenc)
Csukd be a szád, Zsebibaba, mert bemegy a szappan!
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
lyukas a cipőtalpam, és esőben bemegy a víz
(1960 Kamondy László)
10a. (rég)
〈összeg, bevétel〉 befolyik
senkinek sem tartozott bé ment jövedelmeiről számolni
(1792 Decsy Sámuel)
az azokból bé ment pénzt,  Felségének ajánlották
(1797 Magyar Kurír)
11.
szállítás révén vmely benti v. központi helyre kerül vmi
ſzénád hogy nyirkos ne légyen, Midön pajtáidnak héjára [= padlására] bé-mégyen
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
rendszerint 6–700 zsák szén megyen be Selyéből hetenkint Vásárhelyre
(1870 Orbán Balázs)
Hogy tej, vaj, turó, szelid és vadszárnyas mennyi ment be naponként a várpalota konyháiba: ezt kiszámitani nem lehet
(1901 Eötvös Károly)
ha nem ment be idején a havi számadás, elsején nem tudtak fizetni
(1951 Veres Péter)
11a.
rendeltetési helyére kerül, ill. betalál vmibe vmi
két egymással párhuzamosan haladó léc […] közébe megy be a tiloló, a tiló nyelve
(1912 Malonyay Dezső)
Csak arra kell ügyelni [a szetterek pároztatásánál], hogy minden bemenjen, az utolsó cseppig, mert a tapasztalatlan kan az egész sugárt melléfolyatja
(1978 Sőtér István)
a spanyol kapus kijött, […] a labda meg szépen bement
(2000 Magyar Hírlap)
11b.
vmely rendszer erre kijelölt pontján belép, bekerül vmi
A kék csövön megy be a víz, aztán kijön, és újra bemegy
(1976 Bajor Andor)
A gép egyik végén bemegy az alapanyag, a másik végén kijön a farmer[nadrág]
(1997 Magyar Hírlap)
nem létezik olyan eszköz, amelynek az egyik oldalán bemegy a hibás program, a másik oldalán pedig kijön a jó
(1999 Byte Magazin)
11c.
〈szöveg(részlet)et〉 vhova beírnak, beillesztenek
Egyedűl az Anacreon XIX-dik ital Dallya maradgyon ki, […] inkább az helyet [!] az mennyen bé, a’ hol Cupidót a’ Méh meg csipte
(1789 Ráday Gedeon¹)
ama pont csakugyan menjen be az előleges sérelmi lajstromba, […] mivelhogy ő nagyságát a személynököt az evangelikusok miatt méltatlanság érte
(1861 Szalay László)
11d. (rég)
〈szellemi tartalom, áramlat〉 vmely területre bekerül, bejut
1530. A’ Reformátió fels Magyar Orſzágba bé megy ’s ki terjed
(1794 Decsy Sámuel)
12.
elhelyezkedése folytán vmi mélyen benyúlik vhova
nagy likat látott annak temet ſír-halmába bé-menni
(1781 Magyar Hírmondó)
elsö a’ tüdö-életér, melly a’ szivnek jobb kamarájából jön ki, és a’ tüdöbe bé mennyen
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
a’ határ méllyen be megy Tót OrszTótországba
(1819 Magda Pál)
a vízárok keskenyen, kanyarogva bement a nagy nádrengetegbe
(1865 Jókai Mór)
a hátulsó gyökökön bemenő idegek a környékről […] vezetik fel az agyhoz, a központi stációhoz, az érzéseket
(1894 PallasLex.)
13. bemegy vmibe (/biz)
terjedelmét tekintve elhelyezhető benne, belefér
[a munkás] pontos munkával elérheti a tengelynek azt a méretét, amely a 9. ábrán látható kaliber 79.95 mmmilliméter-es nyílásába nem megy be, a 80 mmmilliméter-es nyílásba pedig belemegy
(1925 RévaiNagyLex.)
a Sólyom csizmanadrágja nem ment be a csizmaszárba, hanem rábukott a csizmaszárra a térgye alatt
(1933 Szép Ernő)
Vö. CzF. bemėgy, bemėn vagy bémėn; ÉrtSz.; TESz. megy; ÉKsz.; SzT. ~, bemehet, bement; ÚMTsz.

Beállítások