bemutat ige 5a

1. tn (ritk)(ujjával) vminek a belsejébe, belső része felé mutat’ ❖ odaállított a két térde közé, bemutatott a zsoltárba és szép nyájasan felszólított, hogy mondjam meg: micsoda betű ez? (1886 Jókai Mór C2334, 255) | Hát maga hol alszik? – kérdezte az úr a konyhában. Lajos bemutatott a mosókonyhába (1937 Németh László² 9485040, 16) | – Mondja nénémasszony, merre van a Harmat utca? Madarászné bemutat az utcába, magyaráz (1947 Rónay György 9573129, 57).

2. ts ’egy v. első alkalommal látni enged, megmutat vmit’ ❖ [Furius Cresinus] jól hízlalt marháit a törvény-ſzék eleibe vitte, és jól nevelt s jól ruházott ízmos leányával edjütt azokat a bíráknak bé-mútatta (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 593) | [Kengyeldy] legénye a postán érkezett leveleket mutatta be neki (1885 Rózsaági Antal C3643, 109) | Hogy készült [Telekdiné] erre a bálra! Minden darab ruháját bemutatta előbb Bajsának. Tetszik-e neki (1906 Krúdy Gyula C2830, 81) | Elviszem anyámat apámat, bemutatni nékik a nagyvilágot (1934 Szép Ernő CD10) | [Rózsi] bemutatja az apróhirdetést a megbízójának, aztán feladja (1964 Berkesi András 9050001, 111).

2a. ’〈(új) terméket, műtárgyat stb.〉 megtekintésre kiállít, ill. a sajtó képviselőinek megmutat(va megvételre kínál)’ ❖ Az egész gubán valóságos tiszta magyar szinezet, szabás és eredetiség ömlik el. Készitője május 21-én mutatta be N.-Kanizsán szép müvét, s másnap utnak inditá Páris felé (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Pompás asztalneműeket mutat be a sepsiszentgyörgyi szövőgyár (s emellett milyen bámulatosan olcsó minden) (1887 Mikszáth Kálmán 8312157, 29) | Az Ernst-múzeum jól tette, hogy bemutatta Csontváry-Kosztka Tivadar műveit (1930 Farkas Zoltán CD10) | [Az őszi vásáron] több mint 900 gyár, üzem, bánya állította ki termékeit és mutatta be az országnak (1947 Szabad Föld szept. 14. C1537, 2) | Michel Platini, a szervezőbizottság társelnöke Párizsban bemutatta az 1998. évi, Franciaországban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság hivatalos emblémáját (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Vatikánban bemutatták II. János Pál legújabb interjúkötetét (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈okmányt〉 az illetékes(ek)nek meg- v. felmutat’ ❖ [a követek megbízóleveleiket] a’ Nádor-Iſpánynak […] és az Eſztergomi Érſeknek ſzokták bé-mútatni (1791 Balia Sámuel 7013001, 155) | megbízó levelemet bemutassam (1832 Kölcsey Ferenc 8253056, 347) | [a bizottságnak] bemutatta szerkesztői szerződését, mely szerint neki 4800 forint évi fizetése volt (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 150) | Mutassák be az adásvételi szerződést, vagy a telekkönyvi végzést és kérjék, hogy az adót a vevő terhére vessék ki (1947 Szabad Föld aug. 24. C1537, 2) | Bemutattam az útlevelemet a magyar határőröknek (1989 Nádor István 2015014, 14).

2c. (rég) ’〈váltót〉 elfogadásra, ill. kifizetésre felmutat’ ❖ a váltóadós a neki bemutatott váltót legott kifizetni tartozzék (1844 Császár Ferenc 8081022, 21) | a váltót fizetés végett a rendes időben bemutatni (1875 Apáthy István 8013003, 168) | A telepített váltót a telepesnél, ha ilyen megnevezve nincs, az intézvényezettnél kell a telep helyén fizetés végett bemutatni (1926 RévaiNagyLex. C5715, 387).

3. ts ’〈jelen levő személyt, ill. magát vki〉 nevének, es. vmely egyéb adatának, tulajdonságának említésével megismertet vmely más, szintén jelen levő személlyel’ ❖  mutassa magát elször a’ Király eltt (1789 Mindenes Gyűjtemény C0367, 26) | Bemutatom neked, lovag úr, Lucilla kisasszonyt, kit nődül szántam, ha szeretni tudod (1891 Csiky Gergely CD11) | Szervusz, komám! – ugrott fel az őrnagy, azzal karonragadta s mint a legjobb barátját, bemutatta sorra (1931 Tamási Áron 9701010, 91) | egy hörgő-sikoltó, testes úr szalad a rendőri kirendeltségre. Bemutatja magát: főjegyző Udvarhely megye Jánosfalva községében (1988 Lengyel Péter 9397008, 299).

3a. bemutatja magát (rég) ’〈színész vmely produkcióval v. szerepben vmely közönség előtt〉 először lép fel, bemutatkozik’ ❖ [A Nemzeti Színházban] e héten mutatta be magát a közönségnek Aranyvári kisasszony eszményi tánczokban (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Vidor Pál, a népszinház tagja, e hó 18-án Mohácsra rándul néhány vendégjátékra. Vidor a „Rip van Winkle,” „Titkos csók,” „Ingyenélők” és „Felhő Klári” cimü darabokban mutatja be magát a mohácsi közönségnek (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4).

3b. (rég) ’〈férjhez adni való lányt〉 vmely társas összejövetel, kül. bál alkalmával sok személlyel megismertetve a társasági életbe bevezet’ ❖ nagy leány lettél, pár nap mulva bemutatlak (1887 Justh Zsigmond C2461, 43) | Most mutatták be a télen s mindjárt igen nagy udvar kerekedett körülötte (1898 Beöthy László² C1006, 71) | A bemutatandó leányok száma is meglehetős gazdag az idén (1902 Budapesti Hírlap dec. 21. C4690, 6).

4. ts ’vmely közönség v. a nyilvánosság előtt szóban v. írásban (méltatva) részletesen megismertet vkit v. vmit’ ❖ A’ nagy Vezér olly ki-dólgozott modot mutata-bé nem régiben a’ Divánnak [= államtanácsnak], mely-szerént a’ jelen-való háború éppen nem a’ régi Török szokás-szerént folytattatik (1788 Magyar Kurír C0313, 67) | [A Petőfi Társaság] működésének eredményét a titkári jelentés fogja összegezve bemutatni (1878 Jókai Mór CD18) | [Kerkapoly] kijelenti, hogy a bemutatott 1871-i költségvetésben még 9 millióval nagyobb hiányt irányoz elő (1911 Halász Imre CD10) | Kuncz Aladár a Nyugat utáni nemzedék legjelentősebb fiatal íróit mutatja be az Erdélyi Helikonban (1973 Gál István 9164003, 258).

4a. (ritk) ’〈adatot, szöveget, írásművet〉 közzétesz, kiad’ ❖ [Kármán József] dolgozásai, melyeket egybeszedve mutatok itt be, kivétel nélkül mind az Urániában láttak napvilágot (1843 Toldy Ferenc 8481027, 147) | Kedves kezek közvetítették [a francia katona] levelét, melyet oly közvetlennek s minden egyszerűsége mellett érdekesnek tartunk, hogy fordításban bemutatjuk (1915 Szomory Dezső CD10) | a Figyelő most megjelent […], az 1993-as adatokat bemutató kiadványában (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’szemléltetve ábrázol vmit’ ❖ Vásárhelyre és vidékére a mellékelt képünkön bemutatott szép kilátás nyilik (1870 Orbán Balázs 8340017, 152) | Ezt a gépet a 2. ábra mutatja be (1893 PallasLex. CD02) | hogy az indulatnak áriái vannak, azt a későbbiek során költői példákon fogjuk bemutatni (1948 Füst Milán 9161049, 104) | [a kötet] színes képekkel, táblázatokkal, diagramokkal mutatja be az unió életének minden szeletét (1997 Magyar Hírlap CD09).

5a. (tárgy n. is) (Irodt is)(vhogyan, ill. vmilyennek) ábrázol, megjelenít, leír vkit v. vmit’ ❖ előmenetelem’ sükerét akarom most neked e’ levelemben bemutatni! (1841 Kovács Pál² 8251004, 307) | Az „orléans-i szűz”-et Schiller egy szentnek, Shakespeare egy bukott leánynak mutatja be (1877 Jókai Mór CD18) | [a magyar úri osztály] felháborodik, ha valaki másképp, mint idealizálva mutatja be a parasztot (1916 Schöpflin Aladár CD10) | Az író korképe nagyszabású társadalomrajzzá szélesedik, őmaga hidegen áll a tényekkel szemben, nem vádol, nem ítélkezik, csak bemutat (1940 Pintér Jenő CD44) | [Markó Árpád] az 1526 és az 1848 közötti évszázadokat egyetlen hadtörténeti korszakként mutatja be (1994 Új Könyvek CD29).

6. ts ’〈kísérletet, gyakorlatot, mutatványt stb.〉 közönség előtt elvégez, végrehajt, ill. előad’ ❖ a republicano-socialisticus programmu miniszter-elnök, Szemere lépett a szószékre. […] Szemere az nap szónoklati remekművet mutatott be (1858 e. Mészáros Lázár 8307004, 326) | [Taglioni kisasszony] igazi spanyol nemzeti táncokat mutatott be (1900 Jókai Mór CD18) | [A fizikatanár] ebben az évben már nem mutatott be több kisérletet (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 166) | egy-két bűvészmutatványt bemutat (1943 Füsi József 9160001, 130) | tornagyakorlatokat mutat be (1979 Kornis Mihály 1082001, 115) | A kispesti gárda helyenként nagyszerű játékot bemutatva, szinte „lefutballozta” a Twentét a pályáról (1997 Magyar Hírlap CD09).

7. ts ’〈színdarabot, filmet stb.〉 közönség előtt (első ízben) előad, eljátszik, ill. levetít’ ❖ [a hangversenyen a leánynevelő] intézet tizenkét növendéke mutatá be zongoramüvészi tanulmányai zsengéit (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [Szabó József] a jövő tavaszra egy jól összeszerkeztett dalszintársulattal Bécsbe szándokozik felrándulni, hogy az ottani közönségnek nehány népies darabjainkat bemutassa (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A filmet sokszorosítani lehet és sokszor lehet használni, ha már a felvétel sikerült. Egyetlen fölvételt százezer embernek lehet bemutatni (1908 Bresztovszky Ernő CD10) | Bemutatják – majd a sikerre való tekintettel megismétlik – a finn nemzeti eposz, a Kalevala ötrészes rádióváltozatát (1985 Lévai Béla 1094004, 145) | [a filmszemléken] bemutatott dokumentumfilmek érdekesebbek, fontosabbak, mint a játékfilmek (1992 Györffy Miklós 2010003, 13).

8. ts ’bebizonyít vmit, ill. tanúbizonyságot tesz vmiről’ ❖ bemutatom: hogy nincs hét szín a világon, hanem az egész világ zöld (1847 Jókai Mór 8209020, 110) | Ha ártatlanságát bemutatja a törvényszék előtt, annál jobb ránézve (1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.–Gerstäcker C0553, 34) | az elnök gróf bemutatta kiváló étvágyát is (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 61) | mulatozásban példás virtust mutatott be a derék földes uraság (1911 Krúdy Gyula C2844, 81) | A különféle terápiák, gyógyszeres kezelések hatékonyságát […] az egy-egy betegséggel kapcsolatos nemzetközi vizsgálatok rendkívül jól bemutatják (1997 Magyar Hírlap CD09).

8a. (rég) ’〈megadást, alázatot v. tiszteletet, ill. ezt tanúsító köszöntést〉 gesztussal kifejez, ill. közvetít, átad’ ❖ Már van asszony a háznál – mutassd be nékie kézcsókomat! (1824 Szemere Pál C3950, 220) | A megye minden pártárnyalatú celebritásai igyekeztek tiszteletüket bemutatni az ifjú örökös főispánnak (1869 Jókai Mór CD18) | A vár parancsnoka személyesen mutatta be hódolatát Nagy Lajos királynak és a magyar zászlót kitűzte vára ormára (1904 Pór Antal CD55) | A császárnak hódolatot bemutató szimbolikus nőalakok a birodalom négy alkotórészét, Rómát, Galliát, Germániát és a szláv területeket jelképezik (1999 Katus László CD17).

9. ts (Vall, átv is) ’〈tárgyat v. leölt állatot〉(oltárra téve) isten(ség)nek felajánl, feláldoz’ ❖ Meg-vala ölve az áldozat, vala mutatva (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2549, 219) | [a hölgy] hét teliholdas tavaszi éjen át, ugyanannyi kis virágfüzért köt, s azokat három éjen át kebelében hordva, negyedik éjszaka vadrózsa-galyakból élesztett tüzön mutatja be áldozatul Lunának (1862 Remellay Gusztáv 8391005, 64) | kell neked is […] magadat […] tiszta és szent áldozatul bemutatnod (1864 Nogáll János ford.–Kempis C3336, 310) | mutasson be az egész község egy fiatal tulkot égőáldozatnak (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204).

9a. (Vall is, átv is) ’〈áldozati szertartást, ill. katolikusoknál: kül. misét〉 a szertartás rendje szerint elvégez’ ❖ ö helyette [ti. gyermekem helyett] és ö érette bé-mutatom Szent Felségednek ezen alázatos könyörgéſemet a’ Jeſus Kriſtus’ Nevében (1786 Szikszai György 7330006, 708) | Püspök ur fényes egyházi szolgálatja mellett mutaták be szives fohászkodásikat a’ Mindenhatónak (1832 Jelenkor C0223, 97) | a lelkész beszéde végén ünnepélyesen kihirdette, hogy a legközelebbi vasárnapon az Úrnak szent asztala meg fog teríttetni, hogy a bő termésért az egek urának hálaadó áldozatot mutassanak be (1867 Tolnai Lajos 8483015, 139) | [az 1953-ban megölt plébánost] a mosoni templomban bemutatott gyászmisét követően vállukon vitték ki a temetőbe, ahol a lelkipásztorok kriptájában [1992-ben] helyezték el koporsóját (1992 Németh László³ 2020023, 93).

Vö. CzF. ~, bemutató; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bemutatott, bemutattatik

bemutat ige 5a
1. tárgyatlan (ritk)
(ujjával) vminek a belsejébe, belső része felé mutat
odaállított a két térde közé, bemutatott a zsoltárba és szép nyájasan felszólított, hogy mondjam meg: micsoda betű ez?
(1886 Jókai Mór)
Hát maga hol alszik? – kérdezte az úr a konyhában. Lajos bemutatott a mosókonyhába
(1937 Németh László²)
– Mondja nénémasszony, merre van a Harmat utca? Madarászné bemutat az utcába, magyaráz
(1947 Rónay György)
2. tárgyas
egy v. első alkalommal látni enged, megmutat vmit
[Furius Cresinus] jól hízlalt marháit a törvény-ſzék eleibe vitte, és jól nevelt s jól ruházott ízmos leányával edjütt azokat a bíráknak bé-mútatta
(1780 Magyar Hírmondó)
[Kengyeldy] legénye a postán érkezett leveleket mutatta be neki
(1885 Rózsaági Antal)
Hogy készült [Telekdiné] erre a bálra! Minden darab ruháját bemutatta előbb Bajsának. Tetszik-e neki
(1906 Krúdy Gyula)
Elviszem anyámat apámat, bemutatni nékik a nagyvilágot
(1934 Szép Ernő)
[Rózsi] bemutatja az apróhirdetést a megbízójának, aztán feladja
(1964 Berkesi András)
2a.
(új) terméket, műtárgyat stb.〉 megtekintésre kiállít, ill. a sajtó képviselőinek megmutat(va megvételre kínál)
Az egész gubán valóságos tiszta magyar szinezet, szabás és eredetiség ömlik el. Készitője május 21-én mutatta be N.-KanizsáNagykanizsan szép müvét, s másnap utnak inditá Páris felé
(1855 Vasárnapi Újság)
Pompás asztalneműeket mutat be a sepsiszentgyörgyi szövőgyár (s emellett milyen bámulatosan olcsó minden)
(1887 Mikszáth Kálmán)
Az Ernst-múzeum jól tette, hogy bemutatta Csontváry-Kosztka Tivadar műveit
(1930 Farkas Zoltán)
[Az őszi vásáron] több mint 900 gyár, üzem, bánya állította ki termékeit és mutatta be az országnak
(1947 Szabad Föld szept. 14.)
Michel Platini, a szervezőbizottság társelnöke Párizsban bemutatta az 1998. évi, Franciaországban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság hivatalos emblémáját
(1994 Magyar Hírlap)
A Vatikánban bemutatták II. János Pál legújabb interjúkötetét
(1994 Magyar Hírlap)
2b.
〈okmányt〉 az illetékes(ek)nek meg- v. felmutat
[a követek megbízóleveleiket] a’ Nádor-Iſpánynak […] és az Eſztergomi Érſeknek ſzokták bé-mútatni
(1791 Balia Sámuel)
megbízó levelemet bemutassam
(1832 Kölcsey Ferenc)
[a bizottságnak] bemutatta szerkesztői szerződését, mely szerint neki 4800 forint évi fizetése volt
(1872 Tóvölgyi Titusz)
Mutassák be az adásvételi szerződést, vagy a telekkönyvi végzést és kérjék, hogy az adót a vevő terhére vessék ki
(1947 Szabad Föld aug. 24.)
Bemutattam az útlevelemet a magyar határőröknek
(1989 Nádor István)
2c. (rég)
〈váltót〉 elfogadásra, ill. kifizetésre felmutat
a váltóadós a neki bemutatott váltót legott kifizetni tartozzék
(1844 Császár Ferenc)
a váltót fizetés végett a rendes időben bemutatni
(1875 Apáthy István)
A telepített váltót a telepesnél, ha ilyen megnevezve nincs, az intézvényezettnél kell a telep helyén fizetés végett bemutatni
(1926 RévaiNagyLex.)
3. tárgyas
〈jelen levő személyt, ill. magát vki〉 nevének, es. vmely egyéb adatának, tulajdonságának említésével megismertet vmely más, szintén jelen levő személlyel
mutassa magát elször a’ Király eltt
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Bemutatom neked, lovag úr, Lucilla kisasszonyt, kit nődül szántam, ha szeretni tudod
(1891 Csiky Gergely)
Szervusz, komám! – ugrott fel az őrnagy, azzal karonragadta s mint a legjobb barátját, bemutatta sorra
(1931 Tamási Áron)
egy hörgő-sikoltó, testes úr szalad a rendőri kirendeltségre. Bemutatja magát: főjegyző Udvarhely megye Jánosfalva községében
(1988 Lengyel Péter)
3a. bemutatja magát (rég)
〈színész vmely produkcióval v. szerepben vmely közönség előtt〉 először lép fel, bemutatkozik
[A Nemzeti Színházban] e héten mutatta be magát a közönségnek Aranyvári kisasszony eszményi tánczokban
(1854 Vasárnapi Újság)
Vidor Pál, a népszinház tagja, e hó 18-án Mohácsra rándul néhány vendégjátékra. Vidor a „Rip van Winkle,” „Titkos csók,” „Ingyenélők” és „Felhő Klári” cimü darabokban mutatja be magát a mohácsi közönségnek
(1889 Pesti Hírlap)
3b. (rég)
〈férjhez adni való lányt〉 vmely társas összejövetel, kül. bál alkalmával sok személlyel megismertetve a társasági életbe bevezet
nagy leány lettél, pár nap mulva bemutatlak
(1887 Justh Zsigmond)
Most mutatták be a télen s mindjárt igen nagy udvar kerekedett körülötte
(1898 Beöthy László²)
A bemutatandó leányok száma is meglehetős gazdag az idén
(1902 Budapesti Hírlap dec. 21.)
4. tárgyas
vmely közönség v. a nyilvánosság előtt szóban v. írásban (méltatva) részletesen megismertet vkit v. vmit
A’ nagy Vezér olly ki-dólgozott modot mutata-bé nem régiben a’ Divánnak [= államtanácsnak], mely-szerént a’ jelen-való háború éppen nem a’ régi Török szokás-szerént folytattatik
(1788 Magyar Kurír)
[A Petőfi Társaság] működésének eredményét a titkári jelentés fogja összegezve bemutatni
(1878 Jókai Mór)
[Kerkapoly] kijelenti, hogy a bemutatott 1871-i költségvetésben még 9 millióval nagyobb hiányt irányoz elő
(1911 Halász Imre)
Kuncz Aladár a Nyugat utáni nemzedék legjelentősebb fiatal íróit mutatja be az Erdélyi Helikonban
(1973 Gál István)
4a. (ritk)
〈adatot, szöveget, írásművet〉 közzétesz, kiad
[Kármán József] dolgozásai, melyeket egybeszedve mutatok itt be, kivétel nélkül mind az Urániában láttak napvilágot
(1843 Toldy Ferenc)
Kedves kezek közvetítették [a francia katona] levelét, melyet oly közvetlennek s minden egyszerűsége mellett érdekesnek tartunk, hogy fordításban bemutatjuk
(1915 Szomory Dezső)
a Figyelő most megjelent […], az 1993-as adatokat bemutató kiadványában
(1994 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
szemléltetve ábrázol vmit
Vásárhelyre és vidékére a mellékelt képünkön bemutatott szép kilátás nyilik
(1870 Orbán Balázs)
Ezt a gépet a 2. ábra mutatja be
(1893 PallasLex.)
hogy az indulatnak áriái vannak, azt a későbbiek során költői példákon fogjuk bemutatni
(1948 Füst Milán)
[a kötet] színes képekkel, táblázatokkal, diagramokkal mutatja be az unió életének minden szeletét
(1997 Magyar Hírlap)
5a. (tárgy n. is) (Irodt is)
(vhogyan, ill. vmilyennek) ábrázol, megjelenít, leír vkit v. vmit
előmenetelem’ sükerét akarom most neked e’ levelemben bemutatni!
(1841 Kovács Pál²)
Az „orléans-i szűz”-et Schiller egy szentnek, Shakespeare egy bukott leánynak mutatja be
(1877 Jókai Mór)
[a magyar úri osztály] felháborodik, ha valaki másképp, mint idealizálva mutatja be a parasztot
(1916 Schöpflin Aladár)
Az író korképe nagyszabású társadalomrajzzá szélesedik, őmaga hidegen áll a tényekkel szemben, nem vádol, nem ítélkezik, csak bemutat
(1940 Pintér Jenő)
[Markó Árpád] az 1526 és az 1848 közötti évszázadokat egyetlen hadtörténeti korszakként mutatja be
(1994 Új Könyvek)
6. tárgyas
〈kísérletet, gyakorlatot, mutatványt stb.〉 közönség előtt elvégez, végrehajt, ill. előad
a republicano-socialisticus programmu miniszter-elnök, Szemere lépett a szószékre. […] Szemere az nap szónoklati remekművet mutatott be
(1858 e. Mészáros Lázár)
[Taglioni kisasszony] igazi spanyol nemzeti táncokat mutatott be
(1900 Jókai Mór)
[A fizikatanár] ebben az évben már nem mutatott be több kisérletet
(1925 Kosztolányi Dezső)
egy-két bűvészmutatványt bemutat
(1943 Füsi József)
tornagyakorlatokat mutat be
(1979 Kornis Mihály)
A kispesti gárda helyenként nagyszerű játékot bemutatva, szinte „lefutballozta” a Twentét a pályáról
(1997 Magyar Hírlap)
7. tárgyas
〈színdarabot, filmet stb.〉 közönség előtt (első ízben) előad, eljátszik, ill. levetít
[a hangversenyen a leánynevelő] intézet tizenkét növendéke mutatá be zongoramüvészi tanulmányai zsengéit
(1855 Vasárnapi Újság)
[Szabó József] a jövő tavaszra egy jól összeszerkeztett dalszintársulattal Bécsbe szándokozik felrándulni, hogy az ottani közönségnek nehány népies darabjainkat bemutassa
(1856 Vasárnapi Újság)
A filmet sokszorosítani lehet és sokszor lehet használni, ha már a felvétel sikerült. Egyetlen fölvételt százezer embernek lehet bemutatni
(1908 Bresztovszky Ernő)
Bemutatják – majd a sikerre való tekintettel megismétlik – a finn nemzeti eposz, a Kalevala ötrészes rádióváltozatát
(1985 Lévai Béla)
[a filmszemléken] bemutatott dokumentumfilmek érdekesebbek, fontosabbak, mint a játékfilmek
(1992 Györffy Miklós)
8. tárgyas
bebizonyít vmit, ill. tanúbizonyságot tesz vmiről
bemutatom: hogy nincs hét szín a világon, hanem az egész világ zöld
(1847 Jókai Mór)
Ha ártatlanságát bemutatja a törvényszék előtt, annál jobb ránézve
(1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.Gerstäcker)
az elnök gróf bemutatta kiváló étvágyát is
(1874 Lauka Gusztáv)
mulatozásban példás virtust mutatott be a derék földes uraság
(1911 Krúdy Gyula)
A különféle terápiák, gyógyszeres kezelések hatékonyságát […] az egy-egy betegséggel kapcsolatos nemzetközi vizsgálatok rendkívül jól bemutatják
(1997 Magyar Hírlap)
8a. (rég)
〈megadást, alázatot v. tiszteletet, ill. ezt tanúsító köszöntést〉 gesztussal kifejez, ill. közvetít, átad
Már van asszony a háznál – mutassd be nékie kézcsókomat!
(1824 Szemere Pál)
A megye minden pártárnyalatú celebritásai igyekeztek tiszteletüket bemutatni az ifjú örökös főispánnak
(1869 Jókai Mór)
A vár parancsnoka személyesen mutatta be hódolatát Nagy Lajos királynak és a magyar zászlót kitűzte vára ormára
(1904 Pór Antal)
A császárnak hódolatot bemutató szimbolikus nőalakok a birodalom négy alkotórészét, Rómát, Galliát, Germániát és a szláv területeket jelképezik
(1999 Katus László)
9. tárgyas (Vall, átv is)
〈tárgyat v. leölt állatot〉 (oltárra téve) isten(ség)nek felajánl, feláldoz
Meg-vala ölve az áldozat, vala mutatva
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
[a hölgy] hét teliholdas tavaszi éjen át, ugyanannyi kis virágfüzért köt, s azokat három éjen át kebelében hordva, negyedik éjszaka vadrózsa-galyakból élesztett tüzön mutatja be áldozatul Lunának
(1862 Remellay Gusztáv)
kell neked is […] magadat […] tiszta és szent áldozatul bemutatnod
(1864 Nogáll János ford.Kempis)
mutasson be az egész község egy fiatal tulkot égőáldozatnak
(1939 Hertz-Biblia ford.)
9a. (Vall is, átv is)
〈áldozati szertartást, ill. katolikusoknál: kül. misét〉 a szertartás rendje szerint elvégez
ö helyette [ti. gyermekem helyett] és ö érette bé-mutatom Szent Felségednek ezen alázatos könyörgéſemet a’ Jeſus Kriſtus’ Nevében
(1786 Szikszai György)
Püspök ur fényes egyházi szolgálatja mellett mutaták be szives fohászkodásikat a’ Mindenhatónak
(1832 Jelenkor)
a lelkész beszéde végén ünnepélyesen kihirdette, hogy a legközelebbi vasárnapon az Úrnak szent asztala meg fog teríttetni, hogy a bő termésért az egek urának hálaadó áldozatot mutassanak be
(1867 Tolnai Lajos)
[az 1953-ban megölt plébánost] a mosoni templomban bemutatott gyászmisét követően vállukon vitték ki a temetőbe, ahol a lelkipásztorok kriptájában [1992-ben] helyezték el koporsóját
(1992 Németh László³)
Vö. CzF. ~, bemutató; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bemutatott, bemutattatik

Beállítások