cikkely fn 4Bcikkel (rég)

1. ’Vminek a(z egységnyi) darabja, része, eleme.’

1a. ’vmely (nagyjából) kör v. gömb formájú tárgynak körcikknyi v. gömbcikknyi szelete v. része’ ❖ Kenj-be vajjal, egy sárga dinnyeképű réz-formát, hintsd-be az első czikkelyét apró szőllővel, a’ másodikat megtisztított és elhasított mandulával […] és úgy tovább, míg minden czikkely sűrűn ki nem lesz rakva (1846 Zelena Ferenc 8534010, 158) | nem építette ki a színpad körül az egész nézőtér-kört, hanem […] a körnek egy szektorát, a cirkusznak egy cikkelyét (1911 Lengyel Géza CD10) | A Kunságban nagylányok számára szépen kihímzett, nyolc cikkelyből álló bojtos labdákat készítettek (1980 NéprajziLex. CD47) | Az omlettet tálra borítom és négy cikkelyre felvágva kínálom (1989 Frank Júlia CD19).

1b. (jelzőként is) (rég) ’némely gömbölyded termésnek, hagymának természetesen elkülönülő, kifejthető része, ill. abból (vhány) darab’ ❖ [végy] 20 cikkely foghagymát (1879 Teleki Sándor C4112, 235) | Sári néni egy cikkely fokhagymát kért kicsi Mártától. Nagy szerencse, hogy volt éppen egy cikkely a háznál, mert különben hallott volna szidást a zsenge asszony (1934 Tamási Áron 9701011, 53).

1c. (rég) ’vminek a többitől elkülöníthető része, szakasza’ ❖ emberi nemünk életének mái tzikkellyei (1777 Bessenyei György¹ C1104, 101) | A’ Rávet szók … A’ Fneveknek tsak eleikbe tétetnek, utánnok azon eggy Czikkelyben soha sem (1790 Főldi János C1759, 74) | [Mária Terézia] uralkodásának utolsó tzikkelyéig a’ Lengyelek birták [Galíciát és Lodomériát] (1792 Decsy Sámuel C1378, 73) | Ha [a hottentottáknál] az Özvegy Asszony … Férjhez mégyen, eggy Tzikkelyt vágnak el valamelly Újjából (1794 Uránia C0419, 52) | [az ágyúgolyók] az ellen közt sok száz cikkelyre szakadván, Annyi ezer tetemet röpitének széjjel a légben (1845 Arany János C0653, 140).

1d. (rég) ’vminek a része, (jellemző) összetevője’ ❖ [Istent] magábann éppen nem esmérheted edj tzikkelyre nézve is: hol kell hát néki belső tulajdonságait, akaratját igazságát esmérni tanúlnod? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044010, 123) | Elneveztük mink őt Katona Jóskának, mivel fő czikkelye az bolondságának, hogy magát gondolván a verbunk tagjának, szüntelen azt hajtya: gyere katonának! (1804 Verseghy Ferenc CD01) | ama híres és drága becsű kolcsagtoll-forgó, melly kivált Nemeseink’ és Szépnemünk’ nemzeti öltözetének egyik czímeres czikkelye (1829 Pák Dienes 8346010, 178).

2. (rég) ’ugyanolyan v. vmilyen szempontból hasonló tárgyak, (kereskedelmi forgalomban levő) termékek csoportjának darabja, ill. fajtája’ ❖ a’ Tariffa szerént némelly klnsn ki-nem irt Tzikelyek (1788 Harmincadi rendtartás C2813, 8) | a’ gabna nálunk nem rendes kereskedési czikkely (1831 Széchenyi István C3903, 170) | A szalagok viselete a darab korában, nemcsak a női, hanem a férfidivatnak is egyik fényűzési czikkelye volt (1863 Kazinczy Gábor C3172, 233).

3. ’Vmely szövegnek tartalmi egységet alkotó része, szakasza.’

3a. (Jog) ’törvénynek, egyezménynek, szerződésnek v. szabályzatnak (több pontból, es. bekezdésből álló) egysége’ ❖ hogyha [a rendszabályokat] tsak-egy tzikelyben-is el-mulattyuk (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 56) | a vármegyei s az egész országot illető biróságok és a törvénykezés módjainak elintézése az előre kidolgozott terv szerint 87 czikkelybe foglalva kevés nap alatt elintéztetett (1855 e. Teleki József² 8471009, 344) | Az 1876. decz. 23-án hozott alkotmány 17., 18., 19. czikkelyei az összes polgárok egyenlőségét a törvény előtt proklamálja (1885 Steinherz Jakab 8649001, 260) | 1902-ben Magyarország is aláírta azt a 16 cikkelyből álló szerződést, amely a „mezőgazdaságilag hasznos madarak védelmére” vonatkozott (1998 Tények könyve CD37).

3b. (birtokszóként) ’vmely vallásnak vmely alapvető vallási igazságot kifejező(, tételesen megfogalmazott) állítása, hittétele’ ❖ voltak olyanok, kik nékünk hitünknek cikkelyeit a természet minden igazságainak ellenségévé kívánván tenni, azokat kegyetlenségre igyekeztek hozni (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1078, 21) | a Tízparancsolatnak s a Crédónak minden cikkelyeit tudom (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 51) | a keresztény hitéletnek e sarkalatos cikkelyéről tüzetesen elmélkedjünk (1897 Nogáll János C4624, 88) | hitünknek legfőbb cikkelye forgott is ott veszedelemben (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | az Apostoli hitvallás ama cikkelyét: „Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét.” (1954 Szabadi Béla ford. CD1211).

3c. (rég, átv is) ’〈lexikonban, szótárban:〉 a címszóval megjelölt tárgyról szóló, ill. a címszóhoz kapcsolódó fejtegetés, magyarázat; szócikk’ ❖ Az Entziklopediából, ama’ tzikkelly alatt Chinois, vonom én ki [a Konfúciusznak tulajdonított mondásokat] (1790 Verseghy Ferenc ford.–Millot 7373023, 74) | a’ másokrul illyest hazudozás „rágalom” czikkel alá tartozik (1837 Vajda Péter 8504018, 22) | A szakszótárak idevágó czikkelyein kívül lásd különösen Schweglernek művét (1904 ÓkoriLex. CD28).

3d. ’írásműnek, beszédnek a többitől elkülönülő(, önálló) egysége, szakasza v. fejezete’ ❖ I. tzikkely. Az igaz Poétának ſzkség-képen vígyáznia kell a’ ſzó-tagoknak mérséklésére […] II. tzikkely. A’ ſzó-tagok’ mérséklését idegen nyelvekbl nem tanúlhatni (1773 Rájnis József 7201007, 75) | általmehetünk a’ jelenvaló Szakasznak harmadik czikkelyére, vagy is a’ Tanítás’ különös Tudományának előadására (1825 Szilasy János 8450006, 181) | Az öreg nyulak unalmas oktatásának szintén egyik cikkelye volt a: csapda! (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706008, 101) | Szaicz a szöveget megtoldotta egy utolsó cikkellyel, amely a pápák segítségéről szólt a törökellenes felszabadító háborúban (1997 Pavercsik Ilona CD40).

3e. (rég) ’újságba, folyóiratba szánt v. abban megjelent rövidebb írásmű, közlemény’ ❖ A’ többi újságok ezen tzikkelyen rágtsálódni kezdének (1788 Ungi Pál ford.–Trenck C4474, 243) | Nyerd-meg Kultsár Úrnak engedelmét, hogy újságaiban Grammatikai czikkelyeknek adjon helyt (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 254) | Révész Imrétől van egy vallástörténeti cikkely a Pesti Naplónál (1858 Erdélyi János² 8131118, 180) | hevert a mappán egy megkezdett, ujságnak szánt cikkely (1913 Krúdy Gyula C2841, 18).

3f. (rég, ritk) ’társalgás, írásmű tárgya, témája’ ❖ [A császár] Hogy dolgát okosan vigye, és tehesse, Az erőltetést is szint’ elkerűlhesse, Mindenekkel beszélt nyílt bizodalommal, […] kikérte, hogy a’ ki mit tudna E’ tzikkelyről híven szólna, ne hazudna (1817 Benke József ford.–Nicolay C0955, 44) | Hogy vagyunk, … unalmas kis város, – mikor kezdődik a saison? Ezek voltak a társalgásnak első czikkelyei (1864 Vas Gereben C4381, 43).

J: cikk.

Ö: alkotmány~, törvény~.

ÖU: hit~.

Vö. CzF. czikkely, czikkelyenként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

cikkely főnév 4B
cikkel 4B (rég)
1.
Vminek a(z egységnyi) darabja, része, eleme.
1a.
vmely (nagyjából) kör v. gömb formájú tárgynak körcikknyi v. gömbcikknyi szelete v. része
Kenj-be vajjal, egy sárga dinnyeképű réz-formát, hintsd-be az első czikkelyét apró szőllővel, a’ másodikat megtisztított és elhasított mandulával […] és úgy tovább, míg minden czikkely sűrűn ki nem lesz rakva
(1846 Zelena Ferenc)
nem építette ki a színpad körül az egész nézőtér-kört, hanem […] a körnek egy szektorát, a cirkusznak egy cikkelyét
(1911 Lengyel Géza)
A Kunságban nagylányok számára szépen kihímzett, nyolc cikkelyből álló bojtos labdákat készítettek
(1980 NéprajziLex.)
Az omlettet tálra borítom és négy cikkelyre felvágva kínálom
(1989 Frank Júlia)
1b. (jelzőként is) (rég)
némely gömbölyded termésnek, hagymának természetesen elkülönülő, kifejthető része, ill. abból (vhány) darab
[végy] 20 cikkely foghagymát
(1879 Teleki Sándor)
Sári néni egy cikkely fokhagymát kért kicsi Mártától. Nagy szerencse, hogy volt éppen egy cikkely a háznál, mert különben hallott volna szidást a zsenge asszony
(1934 Tamási Áron)
1c. (rég)
vminek a többitől elkülöníthető része, szakasza
emberi nemünk életének mái tzikkellyei
(1777 Bessenyei György¹)
A’ Rávet szók … A’ Fneveknek tsak eleikbe tétetnek, utánnok azon eggy Czikkelyben soha sem
(1790 Főldi János)
[Mária Terézia] uralkodásának utolsó tzikkelyéig a’ Lengyelek birták [Galíciát és Lodomériát]
(1792 Decsy Sámuel)
Ha [a hottentottáknál] az Özvegy Asszony … Férjhez mégyen, eggy Tzikkelyt vágnak el valamelly Újjából
(1794 Uránia)
[az ágyúgolyók] az ellen közt sok száz cikkelyre szakadván, Annyi ezer tetemet röpitének széjjel a légben
(1845 Arany János)
1d. (rég)
vminek a része, (jellemző) összetevője
[Istent] magábann éppen nem esmérheted edj tzikkelyre nézve is: hol kell hát néki belső tulajdonságait, akaratját igazságát esmérni tanúlnod?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
Elneveztük mink őt Katona Jóskának, mivel fő czikkelye az bolondságának, hogy magát gondolván a verbunk tagjának, szüntelen azt hajtya: gyere katonának!
(1804 Verseghy Ferenc)
ama híres és drága becsű kolcsagtoll-forgó, melly kivált Nemeseink’ és Szépnemünk’ nemzeti öltözetének egyik czímeres czikkelye
(1829 Pák Dienes)
2. (rég)
ugyanolyan v. vmilyen szempontból hasonló tárgyak, (kereskedelmi forgalomban levő) termékek csoportjának darabja, ill. fajtája
a’ Tariffa szerént némelly klnsn ki-nem irt Tzikelyek
(1788 Harmincadi rendtartás)
a’ gabna nálunk nem rendes kereskedési czikkely
(1831 Széchenyi István)
A szalagok viselete a darab korában, nemcsak a női, hanem a férfidivatnak is egyik fényűzési czikkelye volt
(1863 Kazinczy Gábor)
3.
Vmely szövegnek tartalmi egységet alkotó része, szakasza.
3a. (Jog)
törvénynek, egyezménynek, szerződésnek v. szabályzatnak (több pontból, es. bekezdésből álló) egysége
hogyha [a rendszabályokat] tsak-egy tzikelyben-is el-mulattyuk
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
a vármegyei s az egész országot illető biróságok és a törvénykezés módjainak elintézése az előre kidolgozott terv szerint 87 czikkelybe foglalva kevés nap alatt elintéztetett
(1855 e. Teleki József²)
Az 1876. decz.december 23-án hozott alkotmány 17., 18., 19. czikkelyei az összes polgárok egyenlőségét a törvény előtt proklamálja
(1885 Steinherz Jakab)
1902-ben Magyarország is aláírta azt a 16 cikkelyből álló szerződést, amely a „mezőgazdaságilag hasznos madarak védelmére” vonatkozott
(1998 Tények könyve)
3b. (birtokszóként)
vmely vallásnak vmely alapvető vallási igazságot kifejező(, tételesen megfogalmazott) állítása, hittétele
voltak olyanok, kik nékünk hitünknek cikkelyeit a természet minden igazságainak ellenségévé kívánván tenni, azokat kegyetlenségre igyekeztek hozni
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
a Tízparancsolatnak s a Crédónak minden cikkelyeit tudom
(1817 Kazinczy Ferenc)
a keresztény hitéletnek e sarkalatos cikkelyéről tüzetesen elmélkedjünk
(1897 Nogáll János)
hitünknek legfőbb cikkelye forgott is ott veszedelemben
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
az Apostoli hitvallás ama cikkelyét: „Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét.”
(1954 Szabadi Béla ford.)
3c. (rég, átv is)
〈lexikonban, szótárban:〉 a címszóval megjelölt tárgyról szóló, ill. a címszóhoz kapcsolódó fejtegetés, magyarázat; szócikk
Az Entziklopediából, ama’ tzikkelly alatt Chinois, vonom én ki [a Konfúciusznak tulajdonított mondásokat]
(1790 Verseghy Ferenc ford.Millot)
a’ másokrul illyest hazudozás „rágalom” czikkel alá tartozik
(1837 Vajda Péter)
A szakszótárak idevágó czikkelyein kívül lásd különösen Schweglernek művét
(1904 ÓkoriLex.)
3d.
írásműnek, beszédnek a többitől elkülönülő(, önálló) egysége, szakasza v. fejezete
I. tzikkely. Az igaz Poétának ſzkség-képen vígyáznia kell a’ ſzó-tagoknak mérséklésére […] II. tzikkely. A’ ſzó-tagok’ mérséklését idegen nyelvekbl nem tanúlhatni
(1773 Rájnis József)
általmehetünk a’ jelenvaló Szakasznak harmadik czikkelyére, vagy is a’ Tanítás’ különös Tudományának előadására
(1825 Szilasy János)
Az öreg nyulak unalmas oktatásának szintén egyik cikkelye volt a: csapda!
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
Szaicz a szöveget megtoldotta egy utolsó cikkellyel, amely a pápák segítségéről szólt a törökellenes felszabadító háborúban
(1997 Pavercsik Ilona)
3e. (rég)
újságba, folyóiratba szánt v. abban megjelent rövidebb írásmű, közlemény
A’ többi újságok ezen tzikkelyen rágtsálódni kezdének
(1788 Ungi Pál ford.Trenck)
Nyerd-meg Kultsár Úrnak engedelmét, hogy újságaiban Grammatikai czikkelyeknek adjon helyt
(1806 Kazinczy Ferenc)
Révész Imrétől van egy vallástörténeti cikkely a Pesti Naplónál
(1858 Erdélyi János²)
hevert a mappán egy megkezdett, ujságnak szánt cikkely
(1913 Krúdy Gyula)
3f. (rég, ritk)
társalgás, írásmű tárgya, témája
[A császár] Hogy dolgát okosan vigye, és tehesse, Az erőltetést is szint’ elkerűlhesse, Mindenekkel beszélt nyílt bizodalommal, […] kikérte, hogy a’ ki mit tudna E’ tzikkelyről híven szólna, ne hazudna
(1817 Benke József ford.Nicolay)
Hogy vagyunk, … unalmas kis város, – mikor kezdődik a saison? Ezek voltak a társalgásnak első czikkelyei
(1864 Vas Gereben)
J: cikk
ÖU: hitcikkely
Vö. CzF. czikkely, czikkelyenként; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások