csak partikula, ksz és msz 0

I. partikula

1. ’〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét a szomszédos, rendsz. utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ Ismérik az ö érdemeit nem tsak az ö Hazájabéliek, hanem minden kivül valók-is, valakik a’ Német nyelvet tsak valamenyire meg-kóſtolták (1772 Tordai Sámuel 7353001, [VI]) | Mindegy akár költöd, akár csak hazudod (1860 Szemere Pál 8439016, 111) | én bizony csak mezei gazda vagyok s ahhoz se értek sokat (1897 Eötvös Károly 8127001, 23) | Hálát érzünk a nőegylet iránt az est élvezetéért. Azért csak, hogy Barbi Alice-t meghallgattuk (1901 Ady Endre CD0801) | csak akkor távozhatsz, ha magaddal viszed Abrudbányai Ödön dedikált verskötetét (1974 Galsai Pongrác 9171001, 23).

1a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt) ’〈állítás érvényességét megszorító, pontosító információ kiemelésére〉’ ❖ Menny-el a’ hová tettzik, tsak hogy a’ Printznek ólálkodáſait el-kerülheſſed (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 40) | mindenki lábujjhegyen lépked, csak hogy zajt ne költsön (1887 Porzsolt Kálmán 8374001, 9) | az a legnagyobb dolog, hogy nem lehet másképp előre menni, csak ha az ember egyik lábát a másik után rakosgatja (1909 Móricz Zsigmond CD10) | A fegyverrel a gépkocsiból kikényszerített hadnagynő ültő helyében nem tudta fegyverét előhúzni, csak amikor már kilökte az autóból támadója (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. (hátravetve) ’〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉’ ❖ Szemldöke félig mutátja tsak ſzemét, Lankadoz, és alig ingathatja teſtét (1772 Bessenyei György¹ 7044026, 23) | nagy sok törés van már a víziváron, Egy oldala ép csak, düledez a három (1848 Arany János CD01) | Olyankor vagyok csak boldog én, mikor fölszáll a hajnali köd és ringatózom benne félig ébren (1936 Radnóti Miklós 9543087, 24) | A szülőknek hosszas kérvényezéssel, nyár végére sikerült csak elérniök, hogy fiúkat szabad levegőre, sétára vigyék – addig állandóan zárt helyiségben őrizték (1946 Kosáry Domokos 9356001, 163).

1c. (visszakérdezésben önálló mondatként is) ’〈a várható v. lehetséges egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére, lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ ha ez egy emberi nyomban, nem többet, hanem tsak két három nevezetes embert ſzülne-is, nem vólna az Orſzágnak ſemmi panaſzſza (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 69) | [Mészáros Károly lapszerkesztő] okmánynyal bizonyitotta be hogy: 3000 forint készpénze van hirlapbiztositék gyanánt letéve, mely 5% számitva 150 forintot jövedelmez, holott a 48-iki törvények csak 100 forintot kivánnak (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 151) | Hát hány óra? – Háromra jár! – Csak? (1911 Bán Ferenc CD10) | Szolgálatba lépésének idején Josepha még csak tizenkilenc éves volt, és még tele reménységgel, hogy egy nap eljön a férfi, akit magának megálmodott (1960 Lányi Viktor ford.–Frank¹ 9381003, 173).

1d. (a nem tagadószó után) ’〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz〉’ ❖ Senki meg hevltt lovait hirtelen hideg kút vizzel nem itatja, kivált midn nyugatni akarja, tudván ezt veſzedelmeſnek lenni, de nnn maga ettöl nem irtozik. De nem tſak ez egy példánk vagyon a’ hol a’ balgatag emberek egéſſégeket keveſebbre betſlik mint ſem más alább való marhájokat (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 27) | Nem csak lélekadó bortól részegszik az ember, ’S nem csak ajándékpénz, a’ mi megejti szivét (1841 Vörösmarty Mihály 8524295, 29) | Azonos alárendeltségű szervek között a részleges feladat- és hatáskör átruházás (részleges jogutódlás) alapulhat az illetékes miniszter rendeletén is, nem csak magasabb jogforráson (1992 Szamel Lajos 2034002, 204).

1e. (mellékhangsúllyal) ’〈annak jelölésére, hogy az állítás érvényessége az utána következő mondatrészre mint az ismert v. kikövetkeztethető, ill. a lehetséges több hasonló elem közül kiemeltre vonatkozik〉’ ❖ Csak én magam sokaknak vágtam eret az ebben lévő ijjedés(ben) (1773–1775 Csokonai József 7503001, 7) | Az antiquár már csak becsületből is védte az újabb irókat (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 244) | Beszédem lenne veled. Már csak apádra való tekintettel is (1956 Urbán Ernő 2005021, 73) | csak búzából 2,7–3,2 millió tonnát kellene egy év alatt exportálni (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈Beszédaktus, ill. beszélői attitűd jelölésére v. nyomatékosítására.〉’

2a. (felt módú állítm-nyal) (irod) ’〈óhajtás, kívánás kif-ére:〉 jó lenne, ha…; bárcsak’ ❖ tsak azért hagyta-meg az ég életemet, hogy örökké ſiraſſalak; miért nem taſzitott veled együtt a’ sirnak fenekére? avagy tsak a’ koporsóm közél lenne a’ tiedhez (1783 Naláczy József ford.–Baculard d’Arnaud 7240005, 19) | halomra irják a’ könyveket, morálokat, predikátziókat, imádságokat, gúnyokat, meséket, anekdotákat, és mindennémü tanító, ’s nemesítő könyveket, csak volna a’ ki olvasná, ’s még inkább a’ ki követné! (1832 Cserna János 8496001, 22) | Csak jönne már az ősz, a csendes, Midőn oly zajtalan, türelmes A hervadó vidék (1889 Reviczky Gyula 8392067, 109) | Csak jönne már a mentő és a rendőrség, csak túl lehetnék már mindenen (1968 e. Sipkay Barna 9606002, 43).

2b. (felsz módú, kül. mediális igei v. segédigés állítm-nyal, ill. a hadd szóval) ’〈óhaj, kívánság erős érzelmi telítettségű kif-ére〉’ ❖ A’ terméſzet’ adott idejét tsak töltse ki végig (1774 Révai Miklós ford.–Révai 7283005, 16) | hadd búvok tsak friſsen az aſztal alá! (1793 Hatvani István² ford.–Hunnius 7136006, 73) | Majd elbeszélem én teneked azt mind egyszer. – Csak megérjük… – Mit? Megérjük? Hát te kicsinyhitű vagy? (1888 Jókai Mór CD18) | Óvatos léptekkel megindultam az oltár felé. Csak ne legyen bezárva a sekrestye. Nyitva volt (1940 Vaszary Gábor 9765001, 183) | vagy nyomorék lesz, mozgásképtelen, vagy szellemi károsodása lesz, de egészséges nem lesz már. Jó Istenem, nem érdekel, gondoltam, még az se érdekel, csak ne haljon meg, csak éljen! (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 368).

2c. (mellékmondatban felt v. felsz módú állítm-hoz kapcsolódva, kívánó árnyalattal) ’〈annak kif-ére, hogy a mellékmondatban feltételezett körülmények esetén a főmondatban kifejtett állítás feltehetőleg bekövetkezik〉’ ❖ Kész volt volna ő többet is tenni érettem, csak vesztem volna oda örökre (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 203) | Birnák csak [az ökrök] a jármot, mingyár’ elragadnák (1847 Arany János C0646, 35) | Iszen csak lennél menyem, majd ránczba szednélek (1910 Móricz Zsigmond 9462002, 87) | Azt, hogy a „kecmec”, a „befiröl”, a „kanyiló” meg a „fölplankol” hiányzik [a szlengszótárból], kész volnék matuzsálemi korommal magyarázni – volnék csak ifjabb, nem hiányoznának (1999 Magyar Hírlap CD09).

2d. (felsz módú állítm-nyal v. annak elhagyásával) ’〈biztatás, rábeszélés v. fenyegetés, ill. beleegyezés, ráhagyás kif-ére, gyakr. a felszólítás enyhítéseként〉’ ❖ Menj tsak keresgélve régi várasakra, Vessd ſzemed’ már el dlt márvány darabokra, Sok Jó Királyoknak akadſz oſzlopokra, Jó tév Felsknek találſz oltárokra (1772 Orczy Lőrinc 7249002, 11) | No csak frissen: rendbe vitézek! ez hadi Pompás tisztelettel a’ királyt örvendeztessük (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 121) | csúfolodjék csak: halavány lesz majd az ifjú (1833 Eötvös József C1585, 67) | csak bátran, lelkem, köhögje ki magát! (1895 Mikszáth Kálmán 8312007, 132) | [Kárpitos:] Oda lesz, a rács elé, nemde? Szabad? Emmanuel: Hogyne, parancsoljon, csak egész nyugodtan (1968 Göncz Árpád 1059001, 150).

2e. (kiegészítendő kérdésben, rendsz. az is szóval) ’〈bizonytalanságot, tétovázást, tanácstalanságot kifejező kérdésben a válaszadásra való biztatás, sürgetés kif-ére〉’ ❖ Mit-is akartam tsak elbb végbe vinni? (1793 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue 7088008, 103) | Hát hogy’ is volt csak fiam? (1844 Vörösmarty Mihály 8524411, 29) | A szoba, melybe vezetett, milyen is volt csak? Fütetlen, hideg berendezése egyszerű (1893 e. Pilisy Róza 8369001, 14) | Frissen rohantak meg az emlékek. Hogy is volt csak ezzel az Erichhel? – töprengtem (1960 Bernáth Aurél 9052001, 405).

2f. (mintha ksz után) ’〈csodálkozást, megütközést kifejező mondatban a hasonlítás nyomatékosítására〉’ ❖ ugy állottam ott, mint egy tsak moſt teremtetett Ember, a’ Terméſzet pitvarában, a’ melly haſonlóképen ugy tettzett nékem mintha tsak moſt jött vólna ki a’ Terméſzetnek kezeiböl (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 177) | Tartásod, alakod, járásod, mosolygásod, – mondá leányának, – mintha csak Raphael festett volna! (1867 Tóvölgyi Titusz 8492001, 81) | Első novellád megjelenése óta huszonkét esztendő robogott át rajtunk. Szinte hihetetlen… Mintha csak tegnap vittük volna Gaál Gábor megbízásából nyomdába a Hajnali győzelmet (1972 Sütő András 9620020, 118).

2g. (összetett állítm mellett) (gúny is) ’〈(ellenkező értelemben mondott) értékelő, minősítő jellegű állítás nyomatékosítására〉’ ❖ „Hogyan? hát ha „kammer-junker” vagyok, szabaddá is lettem?” „Ah dehogy! még akkor lesz csak igazán rab.” (1852 Kuthy Lajos 8261007, 22) | Az volna csak szép, ha megfeledkezett volna rólam a „pulya”! (1879 Jókai Mór CD18) | Tokos, pohos, potrohos, összebékül, mind okos. Az lesz csak a jó világ (1941 Illyés Gyula CD10).

2h. ’〈az ismétlés (szükségessége miatti bosszankodásnak v. csodálkozásnak a) nyomatékosítására〉’ ❖ nem ſzakaſztanám töbſzör félben reggeli nyúgodalmamat; mivelhogy minden reggel ismét tsak azt látnám, a’ mit már jól tudok képzelni (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 5) | Felfogá a fegyvert vas karokkal, A szép Vilmát kétszer célba vette, S mintha nem találná érdemesnek A halálra, újra csak letette (1845 k. Madách Imre 8284034, 97) | fölutazásom megint csak késhet, bár untalan készülök most is (1883 Vajda János 8503141, 77) | Megint csak ott tartunk, hogy vagy valami eszméletlenül agyafúrt szemfényvesztésre gyanakszunk (1988 Rátai János 1131002, 136).

3. ’〈Kifejtett v. kikövetkeztethető információnak, elvárásnak v. várakozásnak ellentmondó közlésben.〉’

3a. (hangsúlyosan) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dolog a (szövegkörnyezetben kifejtett) körülmények ellenére érvényes, ill. a (szövegkörnyezetbeli v. beszédhelyzetbeli előzmények alapján) várttól eltérően mégis bekövetkezett〉’ ❖ hogy ha mindjárt tegyük fel is, hogy tſak lehetne, még-is ezekrl-is valami tanátſot adni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(6v]) | csak kell mégis mindenütt olyanoknak lenni, kik magokat a közügyért ideig mocskoltassák (1778 Bessenyei György¹ C1085, 18) | Csak helyes dolog volt sietni a hazajövetellel (1886 Petelei István C3487, 86) | Hiába riaszgatod kacagásoddal vágyaim sólyommadarát. Csak eléri büszke szívedet és megszállja gőgöd hideg ormát (1914 Oláh Gábor 9487064, 85) | erre kerültem, arra kerültem, de csak odaértem (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 148) csak azért is v. se(m) ’〈annak kif-ére, hogy vmely esemény a várttól eltérően (nem) következik be, ill. a körülmények ellenében (nem) megy végbe〉’ ❖ a’ bujdosó nagyobb tsillagok a’ nap-körül, a’ kiſſebbek a’ nagyobb bujdosók körül forogván, tsak azért-is oda tartanak, a’ melly teſt körül forognak (1777 Molnár János 7232008, 38) | Húzd rá, czigány, csak azért is, Ha mingyárt az ingemért is! (1847 Petőfi Sándor C3502, 147) | hiába meresztgeted [a szemed] arra a leányra, az csak azért sem lesz a tied (1867 Tolnai Lajos 8483016, 171) | az ilyen gányó parasztnak nem jó nekiesni, mert akkor hallgat csakazért is, mint a faszent (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 9) | S ha nem találjuk ki? Ha csak-azért-se találjuk ki? (1970 Határ Győző 9227001, 140).

3b. (tagadó mondathoz kapcsolódva v. ellentétes tagmondat előtt) ’〈(korlátozó tartalmú) megengedés kif-ére〉’ ❖ hasztalan lesem, Senki sem száll ölembe; Mivel Ámeli kedvesem! Nem vagy itt, csak szívembe (1796 Fazekas Mihály 8138014, 48) | hátra kerül, a kert megé, Fala nem volt, csak mély, öles árok szegé (1863–1879 Arany János CD01) | A kocsis az ő parasztidegeivel még csak kibirta volna, de Véghelyi Viktor alig tudott a lábán megállni (1900 Vértesi Arnold 8520007, 81) | Perczel Etelka nem kacér, csak tudomásul vesz egy szituációt (1996 Szabó Magda 9630006, 29).

3c. (gyakr. az egyszer, egyszerre szó után) ’〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉’ ❖ [az ágyúgolyó] lehajlik az egyenes lineájú hely hoſzſától a’ föld felé, addig addig, hogy egyſzer tsak le-is ſzáll (1777 Molnár János 7232008, 38) | amint visszafelé méne, mendegéle, Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle (1846 Arany János 8014001, 116) | a nagy csendességben egyszerre csak kibujt a teli hold egy százesztendős ház mögül (1906 Krúdy Gyula C2831, 106) | Egyszer Guidobaldo gróf, mikor egyedül vadászott volna, kitévedt az erdőből a Duna partjához. Hanem ott az ő hódas fekete lova csak meghorkant és megállott (1958 Magyar Nemzet szept. 10. C0354, 7).

3d. (felkiáltó mondatban) ’〈vmely állítás feltételezett v. esetleges tagadásának elutasítására, hárítására〉’ ❖ Tsak mozog az ember, míg eleven (1788 Kis magyar frazeológia C3795, 136) | Az embernek csak kitalálják a gyenge oldalát (1868 e. Vas Gereben C4381, 367) | Csak kell valami foglalkozás (1911 Móricz Zsigmond C3228, 75) | De hát vacsoráznia csak kell? Én semmit sem látnék abban, ha elfogadná a társaságomat (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 136).

3e. (eldöntendő kérdésben, tagadó szerkezetben) ’〈csodálkozás, meglepődés, ill. ellenvetés, megütközés, felháborodás kif-ére〉’ ❖ Flajsi. Hat ez az Úr kicsoda? Ur. Bát. [= Urambátyám] Az Öcsém. Flajsi. De csak nem testvére még is? Ur. Bát. [= Urambátyám] Nem! (1804 Verseghy Ferenc 7373020, 97) | De csak nem gyanít ön valami bajt? (1844 Czakó Zsigmond 8073001, 9) | Szent Isten, Piroska!… Hogy érted? Csak nem arra gondolsz, hogy…?! (1941 Bókay János 9065003, 10) | Mi az, csak nincs valami új? (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485064, 181) | Csak nem hiszed el ezt a mesét? (1985 Eörsi István 9125028, 50).

3f. ’〈(bizonyos jelek ellenére) vágyott v. vélelmezett dolog megerősítését váró eldöntendő kérdésben〉’ ❖ Tán csak nincs pártütés vagy ellenség Prágában? (1813 Katona József 8226003, 194) | „De az Atyám csak tudhatja?” – Nem! senki nem! az atyád sem (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 97) | Senki sem akart társul menni vele. Solom a háta mögé nézett. Ott kuporgott becsülettudó némaságban az ő esküdt hitestársa, Darinka, a rabnő. – Te csak eljössz velem? (1886 Jókai Mór CD18) | Milyen rekedt a hangja! Csak nem hült meg a fürdőben? (1926 Babits Mihály 9014127, 124) | Hamar megjött a válasz, méghozzá egy igen okos osztályvezetőtől, akit frissen vittek be az apparátusba, és akinek ez a szakmája. – Csak nem a Köpeczi? – kérdezte Miklós. – De igen (1973 Marosán György 9425003, 31).

3g. csak úgy ’〈annak kif-ére, hogy vmi minden különösebb ok nélkül történik〉’ ❖ [a hernyó] egy élet nélkül lévö darab göröngy formává léſzen és minden mozgás ’s élet nélkül tsak ugy hever (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 161) | Hogy majd kilesse, mit beszéllenek felőlle, nem jó ám követni mindég; mert a’ szelid Germannicus tudá az indulattyait mérsékleni. Ottó: Miért beszélled ezt nekem? Biberách: Csak úgy (1819 Katona József 8226024, 176) | Ide, Hajas!… – kiáltott ökrére csak úgy, szokásból (1934 Szabó Pál² 9631003, 17) | Matej és a Varjú, ahogy észrevették, hogy három-négy újonc szinte egészen kedélyesen, csak úgy társalogni kezd az egyik padnál, beavatkoztak (1959 Ottlik Géza 9496003, 131).

4. ’〈Vmely esemény intenzitásával összefüggő értékelés kif-ére.〉’

4a. (az épp, éppen, épphogy, éppenhogy, ill. ritk. az alig, alighogy szavakkal) ’〈vmely tulajdonság, állapot v. cselekvés, történés csekély mértékének, gyengeségének, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szakaszának jelölésében nyomatékosító jelleggel〉’ ❖ Ép kézzel és lábbal jóllehet látzodnak, De nem Herék, sőt tsak nagy Méhek támodnak, Külső formájokkal épen tsak játzodnak (1774 Vesmás Márton C4461, 69) | Most hadseregünk valódi száma alig csak 10,000-el kisebb, mint az osztrák–muszkasereg összesen (1849 Kossuth Lajos CD32) | csak ép annyi figyelmet tanusitott iránta, a mennyi annak kimutatására volt szükséges, hogy mennyire nem tetszik neki az ő ittléte (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536002, 106) | Alig hogy csak szóltam neki Yvonne kivánságáról, azonnal telefonált Marchant doktornak (1929 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | Megdöbbentem. Ez a férfi ki volt festve. […] Halványan ugyan és éppencsakhogy, mint egy másfélhónapos özvegy (1946 Illyés Gyula 9274058, 303) | szobánk épp csak hogy egérlyuknyi (1985 Méliusz József 9433015, 33) | az átalakulás éppen csak megindult (2000 Magyar néprajz CD47).

4b. (gyakr. következményes mellékmondatban) csak úgy ’〈az állítm-ban megnevezett cselekvés, történés intenzitásának, erőteljes voltának kif-ére〉’ ❖ A’ tagok lankadva, álom nélkül vóltak, ’Zibbadózva ſzéllyel tſak úgy tántorogtak (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 13) | a’ hóba terítém csak ugy nyögött (1834 Garasos Tár 8625002, 95) | a Szőke pedig azt teszi, hogy ha más leány ül alá, mikor tele van a sajtár, úgy felrúgja kisszékestül, sajtárostul, hogy csak úgy hempereg (1879 Jókai Mór CD18) | A kemény padló csak úgy csikorgott lábai alatt, a nagy csillagos sarkantyu csak úgy visított a csizma sarkán (1901 Eötvös Károly C1614, 10) | Frédéric szeme az első percben csak úgy káprázott a nagy fényben (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 127).

4c. (hiányos következményes, rendsz. fokhatározói mellékmondatban hangsúlyosan, gyakr. a na szóval hangsúlytalanul) ’〈(érzelmi telítettséggel) annak kifejtése helyett, hogy vmely tulajdonság igen nagy mértékű, ill. ilyen mértékben van jelen〉’ ❖ egy hét előtt oly gyönyörű ruhákat hozott nekem Coblenzből, hogy csak na! (1869 Hollós László C2094, 88) | Meglátja, egy fél év múlva olyan rend lesz ebben a gyönyörű városban, hogy csak na! (1967 Csurka István 9096001, 21) | Olyan jövőket találtunk ki magunknak, hogy csak (1985 Bodor Pál 1019008, 30).

5. ’〈Von mellékmondatban.〉’

5a. (gyakr. elhagyott mut nm-ra v. mut hsz-ra visszautaló von nm v. von hsz után) ’〈a von nm-sal v. von hsz-val jelölt kategória teljességének, meghaladhatatlan mértékének, intenzitásának stb. a kif-ére〉’ ❖ idejében és jó Trágyával hordják-meg földjeiket; a’ mennyire tsak lehet a’ Földet lágyittsák-meg (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 58) | azonnal annyi téjet igyék, a’ mennyi tsak belé fér (1775 Csapó József 7062001, 71) | Az eső szakad, ahogy csak szakadhat (1877 Vértesi Arnold 8520001, 13) | Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gunyhó tetejére (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 98) | Eljöhetsz érte, amikor csak akarsz (2000 Tasnádi Edit ford. CD48).

5b. (gyakr. elhagyott ált nm-ra v. ált hsz-ra visszautaló von nm v. von hsz után) (túlzó is) ’〈annak kif-ére, hogy a főmondat állítása a von nm-sal v. von hsz-val jelölt kategória minden egyes elemére érvényes〉’ ❖ Ekkor halt már minden, ami csak halhatott (1779 Ányos Pál CD01) | senki, aki csak távolról is közelitett a kereskedésnek és statusgazdaságnak tudományához, elhinni nem fogja (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | mindenütt, ahol csak lehetett, loptak (1902 Hazánk 2107001, 7) | Feleségét, amikor csak lehetett, felhívtam, és néhányszor el is mentem az őrnagy családjához (1990 Lovass Zoltán 1097002, 230).

II. ksz (megszorító ellentétes viszonyban tagmondatok kapcsolására)

’〈az előző tagmondatban kifejtett állítás korlátozásának bevezetésére:〉 csakhogy, de’ ❖ [régi nemesi családból származni] igen haſznos, tsak az ember viſzſzá ne éljen vélle (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 67) | A ház már be volt födelezve, csak nem volt még újravakolva (1862–1863 Jókai Mór CD18) | A befejező jelenetsor rendezői kompozíciója egyébként nagyon szép, csak nem sikerült hangulatilag összehozni a film egészével (1959 B. Nagy László 9474008, 234) | mindkét válasz ugyanazt az információt nyújtja, csak más megfogalmazásban (1997 Orthmayr Imre 2047001, 22).

III. msz

’〈vminek az okát tudakoló kérdésre adott (udvariatlanul) kitérő feleletként〉’ ❖ Miért vagy mérges, indulatos. Csak (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 104) | Mért gátol meg [némely asszony] valakit, hogy jót tegyen, mikor ő is örömmel megtenné azt a jót, ha tőle kérnék? Hát csak! (1880 e. Csepreghy Ferenc C1283, 173) | A tanitó. – Lulu, te haszontalan kölyök, te ugy látszik nem tanulsz! Lulu. – Nem! A tanitó. – Miért? – Lulu. Csak! (1903 Borsszem Jankó szept. 13. C5022, 11) | – Hát te? – nyomta mellét Miklósnak a „lány”. – Te miért nem iszol? – Csak (1956 Urbán Ernő C4486, 1069).

Ö: akár~, bár~, csupán~, ha~, igen~, majd~, mégis~, nem~, ni~, no~, ugyan~.

Vö. CzF. ~, csakbár, csakmost; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csak partikula, kötőszó és mondatszó 0
I. partikula
1.
〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét a szomszédos, rendsz. utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
Ismérik az ö érdemeit nem tsak az ö Hazájabéliek, hanem minden kivül valók-is, valakik a’ Német nyelvet tsak valamenyire meg-kóſtolták
(1772 Tordai Sámuel)
Mindegy akár költöd, akár csak hazudod
(1860 Szemere Pál)
én bizony csak mezei gazda vagyok s ahhoz se értek sokat
(1897 Eötvös Károly)
Hálát érzünk a nőegylet iránt az est élvezetéért. Azért csak, hogy Barbi Alice-t meghallgattuk
(1901 Ady Endre)
csak akkor távozhatsz, ha magaddal viszed Abrudbányai Ödön dedikált verskötetét
(1974 Galsai Pongrác)
1a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt)
〈állítás érvényességét megszorító, pontosító információ kiemelésére〉
Menny-el a’ hová tettzik, tsak hogy a’ Printznek ólálkodáſait el-kerülheſſed
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
mindenki lábujjhegyen lépked, csak hogy zajt ne költsön
(1887 Porzsolt Kálmán)
az a legnagyobb dolog, hogy nem lehet másképp előre menni, csak ha az ember egyik lábát a másik után rakosgatja
(1909 Móricz Zsigmond)
A fegyverrel a gépkocsiból kikényszerített hadnagynő ültő helyében nem tudta fegyverét előhúzni, csak amikor már kilökte az autóból támadója
(1999 Magyar Hírlap)
1b. (hátravetve)
〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉
Szemldöke félig mutátja tsak ſzemét, Lankadoz, és alig ingathatja teſtét
(1772 Bessenyei György¹)
nagy sok törés van már a víziváron, Egy oldala ép csak, düledez a három
(1848 Arany János)
Olyankor vagyok csak boldog én, mikor fölszáll a hajnali köd és ringatózom benne félig ébren
(1936 Radnóti Miklós)
A szülőknek hosszas kérvényezéssel, nyár végére sikerült csak elérniök, hogy fiúkat szabad levegőre, sétára vigyék – addig állandóan zárt helyiségben őrizték
(1946 Kosáry Domokos)
1c. (visszakérdezésben önálló mondatként is)
〈a várható v. lehetséges egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére, lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
ha ez egy emberi nyomban, nem többet, hanem tsak két három nevezetes embert ſzülne-is, nem vólna az Orſzágnak ſemmi panaſzſza
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
[Mészáros Károly lapszerkesztő] okmánynyal bizonyitotta be hogy: 3000 forint készpénze van hirlapbiztositék gyanánt letéve, mely 5% számitva 150 forintot jövedelmez, holott a 48-iki törvények csak 100 forintot kivánnak
(1872 Tóvölgyi Titusz)
Hát hány óra? – Háromra jár! – Csak?
(1911 Bán Ferenc)
Szolgálatba lépésének idején Josepha még csak tizenkilenc éves volt, és még tele reménységgel, hogy egy nap eljön a férfi, akit magának megálmodott
(1960 Lányi Viktor ford.Frank¹)
1d. (a nem tagadószó után)
〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz〉
Senki meg hevltt lovait hirtelen hideg kút vizzel nem itatja, kivált midn nyugatni akarja, tudván ezt veſzedelmeſnek lenni, de nnn maga ettöl nem irtozik. De nem tſak ez egy példánk vagyon a’ hol a’ balgatag emberek egéſſégeket keveſebbre betſlik mint ſem más alább való marhájokat
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Nem csak lélekadó bortól részegszik az ember, ’S nem csak ajándékpénz, a’ mi megejti szivét
(1841 Vörösmarty Mihály)
Azonos alárendeltségű szervek között a részleges feladat- és hatáskör átruházás (részleges jogutódlás) alapulhat az illetékes miniszter rendeletén is, nem csak magasabb jogforráson
(1992 Szamel Lajos)
1e. (mellékhangsúllyal)
〈annak jelölésére, hogy az állítás érvényessége az utána következő mondatrészre mint az ismert v. kikövetkeztethető, ill. a lehetséges több hasonló elem közül kiemeltre vonatkozik〉
Csak én magam sokaknak vágtam eret az ebben lévő ijjedés(ben)
(1773–1775 Csokonai József)
Az antiquár már csak becsületből is védte az újabb irókat
(1818 k. Fáy András¹)
Beszédem lenne veled. Már csak apádra való tekintettel is
(1956 Urbán Ernő)
csak búzából 2,7–3,2 millió tonnát kellene egy év alatt exportálni
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈Beszédaktus, ill. beszélői attitűd jelölésére v. nyomatékosítására.〉
2a. (felt módú állítm-nyal) (irod)
〈óhajtás, kívánás kif-ére:〉 jó lenne, ha…; bárcsak
tsak azért hagyta-meg az ég életemet, hogy örökké ſiraſſalak; miért nem taſzitott veled együtt a’ sirnak fenekére? avagy tsak a’ koporsóm közél lenne a’ tiedhez
(1783 Naláczy József ford.Baculard d’Arnaud)
halomra irják a’ könyveket, morálokat, predikátziókat, imádságokat, gúnyokat, meséket, anekdotákat, és mindennémü tanító, ’s nemesítő könyveket, csak volna a’ ki olvasná, ’s még inkább a’ ki követné!
(1832 Cserna János)
Csak jönne már az ősz, a csendes, Midőn oly zajtalan, türelmes A hervadó vidék
(1889 Reviczky Gyula)
Csak jönne már a mentő és a rendőrség, csak túl lehetnék már mindenen
(1968 e. Sipkay Barna)
2b. (felsz módú, kül. mediális igei v. segédigés állítm-nyal, ill. a hadd szóval)
〈óhaj, kívánság erős érzelmi telítettségű kif-ére〉
A’ terméſzet’ adott idejét tsak töltse ki végig
(1774 Révai Miklós ford.Révai)
hadd búvok tsak friſsen az aſztal alá!
(1793 Hatvani István² ford.Hunnius)
Majd elbeszélem én teneked azt mind egyszer. – Csak megérjük… – Mit? Megérjük? Hát te kicsinyhitű vagy?
(1888 Jókai Mór)
Óvatos léptekkel megindultam az oltár felé. Csak ne legyen bezárva a sekrestye. Nyitva volt
(1940 Vaszary Gábor)
vagy nyomorék lesz, mozgásképtelen, vagy szellemi károsodása lesz, de egészséges nem lesz már. Jó Istenem, nem érdekel, gondoltam, még az se érdekel, csak ne haljon meg, csak éljen!
(1989 Fel a kezekkel!)
2c. (mellékmondatban felt v. felsz módú állítm-hoz kapcsolódva, kívánó árnyalattal)
〈annak kif-ére, hogy a mellékmondatban feltételezett körülmények esetén a főmondatban kifejtett állítás feltehetőleg bekövetkezik〉
Kész volt volna ő többet is tenni érettem, csak vesztem volna oda örökre
(1812 Kazinczy Ferenc)
Birnák csak [az ökrök] a jármot, mingyár’ elragadnák
(1847 Arany János)
Iszen csak lennél menyem, majd ránczba szednélek
(1910 Móricz Zsigmond)
Azt, hogy a „kecmec”, a „befiröl”, a „kanyiló” meg a „fölplankol” hiányzik [a szlengszótárból], kész volnék matuzsálemi korommal magyarázni – volnék csak ifjabb, nem hiányoznának
(1999 Magyar Hírlap)
2d. (felsz módú állítm-nyal v. annak elhagyásával)
〈biztatás, rábeszélés v. fenyegetés, ill. beleegyezés, ráhagyás kif-ére, gyakr. a felszólítás enyhítéseként〉
Menj tsak keresgélve régi várasakra, Vessd ſzemed’ már el dlt márvány darabokra, Sok Jó Királyoknak akadſz oſzlopokra, Jó tév Felsknek találſz oltárokra
(1772 Orczy Lőrinc)
No csak frissen: rendbe vitézek! ez hadi Pompás tisztelettel a’ királyt örvendeztessük
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
csúfolodjék csak: halavány lesz majd az ifjú
(1833 Eötvös József)
csak bátran, lelkem, köhögje ki magát!
(1895 Mikszáth Kálmán)
[Kárpitos:] Oda lesz, a rács elé, nemde? Szabad? Emmanuel: Hogyne, parancsoljon, csak egész nyugodtan
(1968 Göncz Árpád)
2e. (kiegészítendő kérdésben, rendsz. az is szóval)
〈bizonytalanságot, tétovázást, tanácstalanságot kifejező kérdésben a válaszadásra való biztatás, sürgetés kif-ére〉
Mit-is akartam tsak elbb végbe vinni?
(1793 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
Hát hogy’ is volt csak fiam?
(1844 Vörösmarty Mihály)
A szoba, melybe vezetett, milyen is volt csak? Fütetlen, hideg berendezése egyszerű
(1893 e. Pilisy Róza)
Frissen rohantak meg az emlékek. Hogy is volt csak ezzel az Erichhel? – töprengtem
(1960 Bernáth Aurél)
2f. (mintha ksz után)
〈csodálkozást, megütközést kifejező mondatban a hasonlítás nyomatékosítására〉
ugy állottam ott, mint egy tsak moſt teremtetett Ember, a’ Terméſzet pitvarában, a’ melly haſonlóképen ugy tettzett nékem mintha tsak moſt jött vólna ki a’ Terméſzetnek kezeiböl
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Tartásod, alakod, járásod, mosolygásod, – mondá leányának, – mintha csak Raphael festett volna!
(1867 Tóvölgyi Titusz)
Első novellád megjelenése óta huszonkét esztendő robogott át rajtunk. Szinte hihetetlen… Mintha csak tegnap vittük volna Gaál Gábor megbízásából nyomdába a Hajnali győzelmet
(1972 Sütő András)
2g. (összetett állítm mellett) (gúny is)
(ellenkező értelemben mondott) értékelő, minősítő jellegű állítás nyomatékosítására〉
„Hogyan? hát ha „kammer-junker” vagyok, szabaddá is lettem?” „Ah dehogy! még akkor lesz csak igazán rab.”
(1852 Kuthy Lajos)
Az volna csak szép, ha megfeledkezett volna rólam a „pulya”!
(1879 Jókai Mór)
Tokos, pohos, potrohos, összebékül, mind okos. Az lesz csak a jó világ
(1941 Illyés Gyula)
2h.
〈az ismétlés (szükségessége miatti bosszankodásnak v. csodálkozásnak a) nyomatékosítására〉
nem ſzakaſztanám töbſzör félben reggeli nyúgodalmamat; mivelhogy minden reggel ismét tsak azt látnám, a’ mit már jól tudok képzelni
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Felfogá a fegyvert vas karokkal, A szép Vilmát kétszer célba vette, S mintha nem találná érdemesnek A halálra, újra csak letette
(1845 k. Madách Imre)
fölutazásom megint csak késhet, bár untalan készülök most is
(1883 Vajda János)
Megint csak ott tartunk, hogy vagy valami eszméletlenül agyafúrt szemfényvesztésre gyanakszunk
(1988 Rátai János)
3.
〈Kifejtett v. kikövetkeztethető információnak, elvárásnak v. várakozásnak ellentmondó közlésben.〉
3a. (hangsúlyosan)
〈annak kif-ére, hogy vmely dolog a (szövegkörnyezetben kifejtett) körülmények ellenére érvényes, ill. a (szövegkörnyezetbeli v. beszédhelyzetbeli előzmények alapján) várttól eltérően mégis bekövetkezett〉
hogy ha mindjárt tegyük fel is, hogy tſak lehetne, még-is ezekrl-is valami tanátſot adni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
csak kell mégis mindenütt olyanoknak lenni, kik magokat a közügyért ideig mocskoltassák
(1778 Bessenyei György¹)
Csak helyes dolog volt sietni a hazajövetellel
(1886 Petelei István)
Hiába riaszgatod kacagásoddal vágyaim sólyommadarát. Csak eléri büszke szívedet és megszállja gőgöd hideg ormát
(1914 Oláh Gábor)
erre kerültem, arra kerültem, de csak odaértem
(1979 László-Bencsik Sándor)
csak azért is v. se(m)
〈annak kif-ére, hogy vmely esemény a várttól eltérően (nem) következik be, ill. a körülmények ellenében (nem) megy végbe〉
a’ bujdosó nagyobb tsillagok a’ nap-körül, a’ kiſſebbek a’ nagyobb bujdosók körül forogván, tsak azért-is oda tartanak, a’ melly teſt körül forognak
(1777 Molnár János)
Húzd rá, czigány, csak azért is, Ha mingyárt az ingemért is!
(1847 Petőfi Sándor)
hiába meresztgeted [a szemed] arra a leányra, az csak azért sem lesz a tied
(1867 Tolnai Lajos)
az ilyen gányó parasztnak nem jó nekiesni, mert akkor hallgat csakazért is, mint a faszent
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
S ha nem találjuk ki? Ha csak-azért-se találjuk ki?
(1970 Határ Győző)
3b. (tagadó mondathoz kapcsolódva v. ellentétes tagmondat előtt)
(korlátozó tartalmú) megengedés kif-ére〉
hasztalan lesem, Senki sem száll ölembe; Mivel Ámeli kedvesem! Nem vagy itt, csak szívembe
(1796 Fazekas Mihály)
hátra kerül, a kert megé, Fala nem volt, csak mély, öles árok szegé
(1863–1879 Arany János)
A kocsis az ő parasztidegeivel még csak kibirta volna, de Véghelyi Viktor alig tudott a lábán megállni
(1900 Vértesi Arnold)
Perczel Etelka nem kacér, csak tudomásul vesz egy szituációt
(1996 Szabó Magda)
3c. (gyakr. az egyszer, egyszerre szó után)
〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉
[az ágyúgolyó] lehajlik az egyenes lineájú hely hoſzſától a’ föld felé, addig addig, hogy egyſzer tsak le-is ſzáll
(1777 Molnár János)
amint visszafelé méne, mendegéle, Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle
(1846 Arany János)
a nagy csendességben egyszerre csak kibujt a teli hold egy százesztendős ház mögül
(1906 Krúdy Gyula)
Egyszer Guidobaldo gróf, mikor egyedül vadászott volna, kitévedt az erdőből a Duna partjához. Hanem ott az ő hódas fekete lova csak meghorkant és megállott
(1958 Magyar Nemzet szept. 10.)
3d. (felkiáltó mondatban)
〈vmely állítás feltételezett v. esetleges tagadásának elutasítására, hárítására〉
Tsak mozog az ember, míg eleven
(1788 Kis magyar frazeológia)
Az embernek csak kitalálják a gyenge oldalát
(1868 e. Vas Gereben)
Csak kell valami foglalkozás
(1911 Móricz Zsigmond)
De hát vacsoráznia csak kell? Én semmit sem látnék abban, ha elfogadná a társaságomat
(1939 Herczeg Ferenc)
3e. (eldöntendő kérdésben, tagadó szerkezetben)
〈csodálkozás, meglepődés, ill. ellenvetés, megütközés, felháborodás kif-ére〉
Flajsi. Hat ez az Úr kicsoda? Ur. Bát. [= Urambátyám] Az Öcsém. Flajsi. De csak nem testvére még is? Ur. Bát. [= Urambátyám] Nem!
(1804 Verseghy Ferenc)
De csak nem gyanít ön valami bajt?
(1844 Czakó Zsigmond)
Szent Isten, Piroska!… Hogy érted? Csak nem arra gondolsz, hogy…?!
(1941 Bókay János)
Mi az, csak nincs valami új?
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
Csak nem hiszed el ezt a mesét?
(1985 Eörsi István)
3f.
(bizonyos jelek ellenére) vágyott v. vélelmezett dolog megerősítését váró eldöntendő kérdésben〉
Tán csak nincs pártütés vagy ellenség Prágában?
(1813 Katona József)
„De az Atyám csak tudhatja?” – Nem! senki nem! az atyád sem
(1814 Kazinczy Ferenc)
Senki sem akart társul menni vele. Solom a háta mögé nézett. Ott kuporgott becsülettudó némaságban az ő esküdt hitestársa, Darinka, a rabnő. – Te csak eljössz velem?
(1886 Jókai Mór)
Milyen rekedt a hangja! Csak nem hült meg a fürdőben?
(1926 Babits Mihály)
Hamar megjött a válasz, méghozzá egy igen okos osztályvezetőtől, akit frissen vittek be az apparátusba, és akinek ez a szakmája. – Csak nem a Köpeczi? – kérdezte Miklós. – De igen
(1973 Marosán György)
3g.
(csak szókapcsolatban)
csak úgy
〈annak kif-ére, hogy vmi minden különösebb ok nélkül történik〉
[a hernyó] egy élet nélkül lévö darab göröngy formává léſzen és minden mozgás ’s élet nélkül tsak ugy hever
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Hogy majd kilesse, mit beszéllenek felőlle, nem jó ám követni mindég; mert a’ szelid Germannicus tudá az indulattyait mérsékleni. Ottó: Miért beszélled ezt nekem? Biberách: Csak úgy
(1819 Katona József)
Ide, Hajas!… – kiáltott ökrére csak úgy, szokásból
(1934 Szabó Pál²)
Matej és a Varjú, ahogy észrevették, hogy három-négy újonc szinte egészen kedélyesen, csak úgy társalogni kezd az egyik padnál, beavatkoztak
(1959 Ottlik Géza)
4.
〈Vmely esemény intenzitásával összefüggő értékelés kif-ére.〉
4a. (az épp, éppen, épphogy, éppenhogy, ill. ritk. az alig, alighogy szavakkal)
〈vmely tulajdonság, állapot v. cselekvés, történés csekély mértékének, gyengeségének, ill. vmely tevékenység, folyamat kezdeti szakaszának jelölésében nyomatékosító jelleggel〉
Ép kézzel és lábbal jóllehet látzodnak, De nem Herék, sőt tsak nagy Méhek támodnak, Külső formájokkal épen tsak játzodnak
(1774 Vesmás Márton)
Most hadseregünk valódi száma alig csak 10,000-el kisebb, mint az osztrák–muszkasereg összesen
(1849 Kossuth Lajos)
csak ép annyi figyelmet tanusitott iránta, a mennyi annak kimutatására volt szükséges, hogy mennyire nem tetszik neki az ő ittléte
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
Alig hogy csak szóltam neki Yvonne kivánságáról, azonnal telefonált Marchant doktornak
(1929 Gyergyai Albert ford.Gide)
Megdöbbentem. Ez a férfi ki volt festve. […] Halványan ugyan és éppencsakhogy, mint egy másfélhónapos özvegy
(1946 Illyés Gyula)
szobánk épp csak hogy egérlyuknyi
(1985 Méliusz József)
az átalakulás éppen csak megindult
(2000 Magyar néprajz)
4b. (gyakr. következményes mellékmondatban)
(csak szókapcsolatban)
csak úgy
〈az állítm-ban megnevezett cselekvés, történés intenzitásának, erőteljes voltának kif-ére〉
A’ tagok lankadva, álom nélkül vóltak, ’Zibbadózva ſzéllyel tſak úgy tántorogtak
(1772 Bessenyei György¹)
a’ hóba terítém csak ugy nyögött
(1834 Garasos Tár)
a Szőke pedig azt teszi, hogy ha más leány ül alá, mikor tele van a sajtár, úgy felrúgja kisszékestül, sajtárostul, hogy csak úgy hempereg
(1879 Jókai Mór)
A kemény padló csak úgy csikorgott lábai alatt, a nagy csillagos sarkantyu csak úgy visított a csizma sarkán
(1901 Eötvös Károly)
Frédéric szeme az első percben csak úgy káprázott a nagy fényben
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
4c. (hiányos következményes, rendsz. fokhatározói mellékmondatban hangsúlyosan, gyakr. a na szóval hangsúlytalanul)
(érzelmi telítettséggel) annak kifejtése helyett, hogy vmely tulajdonság igen nagy mértékű, ill. ilyen mértékben van jelen〉
egy hét előtt oly gyönyörű ruhákat hozott nekem Coblenzből, hogy csak na!
(1869 Hollós László)
Meglátja, egy fél év múlva olyan rend lesz ebben a gyönyörű városban, hogy csak na!
(1967 Csurka István)
Olyan jövőket találtunk ki magunknak, hogy csak
(1985 Bodor Pál)
5.
〈Von mellékmondatban.〉
5a. (gyakr. elhagyott mut nm-ra v. mut hsz-ra visszautaló von nm v. von hsz után)
〈a von nm-sal v. von hsz-val jelölt kategória teljességének, meghaladhatatlan mértékének, intenzitásának stb. a kif-ére〉
idejében és jó Trágyával hordják-meg földjeiket; a’ mennyire tsak lehet a’ Földet lágyittsák-meg
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
azonnal annyi téjet igyék, a’ mennyi tsak belé fér
(1775 Csapó József)
Az eső szakad, ahogy csak szakadhat
(1877 Vértesi Arnold)
Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gunyhó tetejére
(1907 Molnár Ferenc²)
Eljöhetsz érte, amikor csak akarsz
(2000 Tasnádi Edit ford.)
5b. (gyakr. elhagyott ált nm-ra v. ált hsz-ra visszautaló von nm v. von hsz után) (túlzó is)
〈annak kif-ére, hogy a főmondat állítása a von nm-sal v. von hsz-val jelölt kategória minden egyes elemére érvényes〉
Ekkor halt már minden, ami csak halhatott
(1779 Ányos Pál)
senki, aki csak távolról is közelitett a kereskedésnek és statusgazdaságnak tudományához, elhinni nem fogja
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
mindenütt, ahol csak lehetett, loptak
(1902 Hazánk)
Feleségét, amikor csak lehetett, felhívtam, és néhányszor el is mentem az őrnagy családjához
(1990 Lovass Zoltán)
II. kötőszó (megszorító ellentétes viszonyban tagmondatok kapcsolására)
〈az előző tagmondatban kifejtett állítás korlátozásának bevezetésére:〉 csakhogy, de
[régi nemesi családból származni] igen haſznos, tsak az ember viſzſzá ne éljen vélle
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
A ház már be volt födelezve, csak nem volt még újravakolva
(1862–1863 Jókai Mór)
A befejező jelenetsor rendezői kompozíciója egyébként nagyon szép, csak nem sikerült hangulatilag összehozni a film egészével
(1959 B. Nagy László)
mindkét válasz ugyanazt az információt nyújtja, csak más megfogalmazásban
(1997 Orthmayr Imre)
III. mondatszó
〈vminek az okát tudakoló kérdésre adott (udvariatlanul) kitérő feleletként〉
Miért vagy mérges, indulatos. Csak
(1802–1804 Bessenyei György¹)
Mért gátol meg [némely asszony] valakit, hogy jót tegyen, mikor ő is örömmel megtenné azt a jót, ha tőle kérnék? Hát csak!
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
A tanitó. – Lulu, te haszontalan kölyök, te ugy látszik nem tanulsz! Lulu. – Nem! A tanitó. – Miért? – Lulu. Csak!
(1903 Borsszem Jankó szept. 13.)
– Hát te? – nyomta mellét Miklósnak a „lány”. – Te miért nem iszol? – Csak
(1956 Urbán Ernő)
Vö. CzF. ~, csakbár, csakmost; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások