csonka mn és fn 

I. mn 16A

1. ’olyan 〈dolog, kül. tárgy v. testrész〉, amely egy darabját elvesztette’ ❖ bé zárta fényes kápolnáját, Setét ſzukbann tette tsonka ſtatuáját [= szobrát] (1772 Orczy Lőrinc 7249004, 19) | szorítsd markodba hős atyádnak csonka kardját (1821 Vörösmarty Mihály 8524079, 170) | Elnyomorodtam; ime! – S fölmutatá csonka, csontváz karját (1879 Teleki Sándor 8474006, 244) | csonka inggombok, rézszögek s csorba üvegek (1910 Szomory Dezső 9683003, 30) | Mutatja a két kisujját, mindakettő csonka (1934 Nagy Lajos 9472007, 81) | A legsúlyosabb veszteség az erdőgazdaságot érte, [Trianon után] a korábbi hatalmas erdőségeknek csak 16 százaléka jutott a csonka országnak (1993 Rubicon CD17).

1a. ’megcsonkult testrészű, kül. végtagú 〈ember〉, ritk. ilyen emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ Agyon verte a kő, vagy lett tsonka, sánta (1796 Fábián Julianna C1943, 87) | az orra vesztett, csonka, kéztelen had, Hektort ordítva jő (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare C3732, 138) | Nyolcszáz csonka hullát találtak a romok alatt (1931 Sárközi György 9587012, 303).

1b. ’a törzsfejlődés során elsatnyult, csökevényes fejlődésű 〈szerv, testrész〉’ ❖ [Az őz] farka: csonka, alig 2-3 cm (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132004, 47) | többnyire csonka, hártyanélküli szárnyfedőjéről [megismerni az ún. verőköltő bodobácsot] (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Az ún. háromujjú érces gyíknál] a négy csonka végtag mindegyikén három csenevész, alig észrevehető karmokkal fölfegyverzett ujj ötlik szembe (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Mind a kétféle vakondnak […] visszafejlődött a szeme, erős mellső ásólába van, és csonka a farka (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146004, 220).

1c. ’olyan 〈építmény(rész)〉, amelynek egy része pusztulás, sérülés következtében v. befejezetlenség miatt hiányzik’ ❖ tsonka torony’ tetejére (1777 Barcsay Ábrahám 7019014, 207) | Egy csonka oszlop tartsa egyszerű hamv-vedremet (1825 Fáy András¹ 8139002, 331) | csonka pillérkötegen (1937 Cs. Szabó László 9093016, 164) | [akad] máig is csonkán maradt katedrális: a bécsi Stephansdomnak vagy a straßburgi Münsternek egyik tornya hiányzik (1993 Endrei Walter CD17).

1d. (Mat is) ’〈Mértani test megnevezésében v. annak alakjára utalva.〉’ csonka cövek (rég) ’csonka gúla’ ❖ Csonka Czövek (Pyramis truncata) (1784 Dugonics András C1463, 133) csonka csúcs (jelzőként is) (rég) ’ua.’ ❖ a’ csonka csúcs nem egyébb, hanem csonka czövek (1784 Dugonics András C1463, 136) | Ezen a’ felfordúlt tsonka tsútson […], a’ közepétől fel, hegyes és meredek annak a’ teteje, és egy szép tsútsot formál, ha jól rakják [ti. a boglyát] (1805 Pethe Ferenc 8364008, 720) | négy szögletü tsonkatsúts formájú Méhbodon [= fából vájt méhkas] (1816 Kaló Péter C2485, 108) csonka gúla (jelzőként is) ’sokszögű alappal, vele párhuzamos és hozzá hasonló felső lappal, ill. trapéz alakú oldalakkal határolt mértani test (alakú dolog)’ ❖ A vár alsó osztályának talpazata majd egy öllel kiebb állt a felső magas emeletnél, s mindig keskenyedve, csonka gúla alakjával birt (1847 Jósika Miklós C2403, 47) | [Mexikóban] az építészet jellegzetes művei a lépcsőzetes, csonka gúlák (1915 RévaiNagyLex. C5709, 694) | – Különben, – mondja a tanár hirtelen, – vegyünk inkább egy csonka gúlát (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 40) | csonka gúla alakú kemence (1980 NéprajziLex. CD47) | Csonka gúla térfogatának kiszámítása (2000 Természet Világa CD50) csonka kúp ’egy nagyobb és egy kisebb párhuzamos körrel, ritk. hasonló ellipszissel, ill. ezekhez tartozó trapéz alakú palásttal határolt mértani test (alakú dolog)’ ❖ Az apacsavar kissé csonka kúpalaku (1865 Zsigmondy Vilmos 8542002, 46) | Ha a kúpot egy oly síkkal, mely az alapsíkhoz parallel, ketté szeljük, akkor a csúcs felé eső rész egy kisebb kúp, az alapsík felé eső rész pedig u. n. csonka kúp lesz (1895 PallasLex. CD02) | a gyámkövek gyakran hiányoznak vagy ha vannak is, lefelé fordított ormótlan csonka kúpok (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | Építészeti szempontból igazi kuriózum a […] toronyként magasodó ellipszis alapú fordított csonka kúp (2000 Magyar Hírlap CD09).

1e. csonka vágány ’tolatásra, kocsik tárolására szolgáló, a nyílt vágányból váltóval kiágazó, a másik végén bakkal lezárt vágány; holtvágány, vakvágány’ ❖ Van fő vágány, mellék-vágány, csonka vágány, mely csak egyik végén van a többi vágánnyal összefüggésben (1897 PallasLex. CD02) | szénrakodó csonka vágányt építettek, valamint rakodóteret alakítottak ki mellette (1997 Lovas Gyula CD52) | A személyszállító vonat a fővonal helyett az úgynevezett csonka vágányra ment ki, de a szerelvényt szerencsére a gyorsfékkel sikerült megállítani (2000 Magyar Hírlap CD09).

1f. (rég) ’〈gyakr. a hegyessel szemben:〉 lapos, tompa’ ❖ [A levél] tsonka (truncatum), mikor a’ levél’ vége ollyan, mintha el vólna vágva (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 40) | a láncsa hegyes, nem pedig oly csonka Mint a más nemzetek bajvivó dorongja (1849–1853 Arany János CD01) | A csonkatetejű hegyről […] meredek gyalogösvényen haladtak le (1858 Szokoly Viktor C4054, 114) | tisztességes ember csonkaorrú csizmát hord; nekem senki hegyes orrú csizmában az iskolába ne jöjjön (1865 Jókai Mór C2267, 55).

2. ’〈gyakr. a teljessel szemben:〉 nem teljes, hiányos(sá vált) v. töredék(ben maradt), ill. (vmely sajátosságában v. funkciójában) rész szerinti v. korlátozott’ ❖ [ha] értelmetlen és tsonka [a törvény], miért nem iparkodtak egygyenlő erővel a’ közönséges jó és boldogúlásnak elől-mozdítása végett azokat jobbra változtatni? (1791 Laczkovics János 7033001, 154) | Egy-két kötet hiányzik már csak, kedves Hankám, mire lelkem vágyik, kivánhatod-e, hogy ezek híjával csonkán álljon szép könyvtáracskám? (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 248) | nehogy e tárgy legkisebb részében felületesen vagy csonkán végeztessék be (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Mi végtelen, az csonka nem lehet (1875 Vajda János C4654, 84) | előbb csonka egyetemeket állítani és ezeknek orvosi karral való kiegészítését a jövő nemzedékre hagyni (1902 Ady Endre C0535, 370) | ha nem teljes a gyónás, csonka a bocsánat reménye is (1909 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | a csonka országgyűlés, (Erdély nélkül) összehivatott (1926 Rákosi Jenő 8385007, 140) | miért közöl egy csonka József Attila verset úgy, mintha teljes volna? (1941 Cs. Szabó László 2041015, 565) | öt rendes, egy csonka, plusz egy pótszemesztert hallgattam (1972 Várkonyi Nándor 2021009, 892) | Nem a szülők döntése volt, hogy a család csonka legyen, de hiányoztak az apák (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 43) | Az ünnepek miatt csonka 34. héten (1998 Figyelő CD2601) | a Televízió csonka kuratóriumi elnöksége (1999 Országgyűlési Napló CD62) csonka mise (kissé rég) ’〈a római katolikusoknál:〉 nagypénteki istentisztelet, amelyből néhány fontos liturgikus elem, kül. az átváltoztatás hiányzik’ ❖ előszenteltek miséje, vagyis a csonka mise, amely alatt átváltozás nem történik (1916 RévaiNagyLex. C5710, 222) | [a] nagypénteki csonkamisének és a nagyszombati misének nincs offertoriuma [= felajánlási része] (1931 ZeneiLex. CD49) | A csonkamise elnevezés viszont azért vált az egyházban is általánossá, mert a mise bizonyos részei nagypénteken elmaradnak és a pap az előző napon felszentelt ostyával áldozik (1980 NéprajziLex. CD47).

2a. (Irodt) ’egy szótagos v. két rövid szótagból álló 〈versláb〉, ill. ilyen verslábat tartalmazó 〈sor(fajta), strófa, vers〉’ ❖ A hatos és nyolczas közé eső sorok vagy bővűlt trimeterek, vagy csonka tetrameterek (1870 Névy László 8334005, 92) | az ötödfeles [ti. jambus] pedig állandóan úgy fordúl elő valamely periodusban, hogy kezdő thesise [= nyomaték nélküli eleme] az előző csonka sort kiegészítőleg folytatja (1889 Négyesy László 8329005, 210) | Katalektikus vers a. m. csonka vers (1895 PallasLex. CD02) | Pentameter ugyanis azt jelenti: öt versláb. Valójában azonban négy egész és két csonkaláb (1959 Hegedüs Géza 9233027, 101).

II. fn 6A (ritk)

1. (kissé rég) ’megcsonkult testrészű ember’ ❖ Ép kéz, láb, kell katonának, Tsonka, bénna, mit tenne? (1808 Kreskay Imre C2816, 115) | a csonkák, kik a 841-diki állításkor elfogadtattak, a mennyiben kocsisoknak használhatók, besoroztassanak (1848 Kossuth Lajos C2749, 685) | Minden csonkát, szerencsétlent is a darbaz [= királyi udvar] meghivott (1954 Weöres Sándor ford.–Rusztaveli C6644, 296).

2. (birtokszóként) (kissé rég) ’vminek hiányos(an) v. megrövidült (állapotban megmaradt) része, csonkja’ ❖ [Sancho] lezuhantában függve maradt egy ág csonkáján (1876 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1978, 17) | Tuskó […] a töve fölött levágott fának a föld fölött maradó csonkája (1897 PallasLex. CD02) | Balázs ötlete valami szép nagy ideának a csonkája (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 325) | [Eszterhás] rálép a kardra, ketté töri s a csonkáját átadja Mágótsynénak (1923 Móricz Zsigmond CD10) | Horváth János a versben szereplő Faludi-tízest egy hatos ütemből és annak négyes csonkájából állóként értelmezi (1999 Szelestei N. László CD40).

3. (rég) ’kár, hiba, hiányosság’ ❖ itt vagyon egygy igen nagy tsonka a’ Társaságok’ Rendeléseibenn (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 356) | a’ Kalendáriomból elre ki kell ket [ti. a böjti napokat] mustrálni. Ha elmúlik az eſztend minden nevezetes tsapás nélkl az Orſzágbann, így az által a’ Vallásonn ſemmi tetemes tsonka nem eſik (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 337) | férfiui büszkesége csonkát szenvedne (1869–1872 Déryné Széppataki Róza C1410, 309).

Vö. CzF. ~, csonkacsütörtök, csonkahét, csonkagúla, csonkakúp, csonkán, csonkaszarvú; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csonkagát, csonkahét, csonkán, csonkán-bénán; ÚMTsz. ~, csonkacsütörtök, csonkacsütörtöki, csonkahét, csonkavasárnap

csonka melléknév és főnév
I. melléknév 16A
1.
olyan 〈dolog, kül. tárgy v. testrész〉, amely egy darabját elvesztette
bé zárta fényes kápolnáját, Setét ſzukbann tette tsonka ſtatuáját [= szobrát]
(1772 Orczy Lőrinc)
szorítsd markodba hős atyádnak csonka kardját
(1821 Vörösmarty Mihály)
Elnyomorodtam; ime! – S fölmutatá csonka, csontváz karját
(1879 Teleki Sándor)
csonka inggombok, rézszögek s csorba üvegek
(1910 Szomory Dezső)
Mutatja a két kisujját, mindakettő csonka
(1934 Nagy Lajos)
A legsúlyosabb veszteség az erdőgazdaságot érte, [Trianon után] a korábbi hatalmas erdőségeknek csak 16 százaléka jutott a csonka országnak
(1993 Rubicon)
1a.
megcsonkult testrészű, kül. végtagú 〈ember〉, ritk. ilyen emberekből álló 〈csoport〉
Agyon verte a kő, vagy lett tsonka, sánta
(1796 Fábián Julianna)
az orra vesztett, csonka, kéztelen had, Hektort ordítva jő
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
Nyolcszáz csonka hullát találtak a romok alatt
(1931 Sárközi György)
1b.
a törzsfejlődés során elsatnyult, csökevényes fejlődésű 〈szerv, testrész〉
[Az őz] farka: csonka, alig 2-3 cmcentiméter
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
többnyire csonka, hártyanélküli szárnyfedőjéről [megismerni az ún. verőköltő bodobácsot]
(1933 Az állatok világa ford.)
[Az ún. háromujjú érces gyíknál] a négy csonka végtag mindegyikén három csenevész, alig észrevehető karmokkal fölfegyverzett ujj ötlik szembe
(1933 Az állatok világa ford.)
Mind a kétféle vakondnak […] visszafejlődött a szeme, erős mellső ásólába van, és csonka a farka
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
1c.
olyan 〈építmény(rész), amelynek egy része pusztulás, sérülés következtében v. befejezetlenség miatt hiányzik
tsonka torony’ tetejére
(1777 Barcsay Ábrahám)
Egy csonka oszlop tartsa egyszerű hamv-vedremet
(1825 Fáy András¹)
csonka pillérkötegen
(1937 Cs. Szabó László)
[akad] máig is csonkán maradt katedrális: a bécsi Stephansdomnak vagy a straßburgi Münsternek egyik tornya hiányzik
(1993 Endrei Walter)
1d. (Mat is)
〈Mértani test megnevezésében v. annak alakjára utalva.〉
csonka cövek (rég)
Csonka Czövek (Pyramis truncata)
(1784 Dugonics András)
csonka csúcs (jelzőként is) (rég)
ua.
a’ csonka csúcs nem egyébb, hanem csonka czövek
(1784 Dugonics András)
Ezen a’ felfordúlt tsonka tsútson […], a’ közepétől fel, hegyes és meredek annak a’ teteje, és egy szép tsútsot formál, ha jól rakják [ti. a boglyát]
(1805 Pethe Ferenc)
négy szögletü tsonkatsúts formájú Méhbodon [= fából vájt méhkas]
(1816 Kaló Péter)
csonka gúla (jelzőként is)
sokszögű alappal, vele párhuzamos és hozzá hasonló felső lappal, ill. trapéz alakú oldalakkal határolt mértani test (alakú dolog)
A vár alsó osztályának talpazata majd egy öllel kiebb állt a felső magas emeletnél, s mindig keskenyedve, csonka gúla alakjával birt
(1847 Jósika Miklós)
[Mexikóban] az építészet jellegzetes művei a lépcsőzetes, csonka gúlák
(1915 RévaiNagyLex.)
– Különben, – mondja a tanár hirtelen, – vegyünk inkább egy csonka gúlát
(1916 Karinthy Frigyes)
csonka gúla alakú kemence
(1980 NéprajziLex.)
Csonka gúla térfogatának kiszámítása
(2000 Természet Világa)
csonka kúp
egy nagyobb és egy kisebb párhuzamos körrel, ritk. hasonló ellipszissel, ill. ezekhez tartozó trapéz alakú palásttal határolt mértani test (alakú dolog)
Az apacsavar kissé csonka kúpalaku
(1865 Zsigmondy Vilmos)
Ha a kúpot egy oly síkkal, mely az alapsíkhoz parallel, ketté szeljük, akkor a csúcs felé eső rész egy kisebb kúp, az alapsík felé eső rész pedig u. n.úgynevezett csonka kúp lesz
(1895 PallasLex.)
a gyámkövek gyakran hiányoznak vagy ha vannak is, lefelé fordított ormótlan csonka kúpok
(1916 e. Malonyay Dezső)
Építészeti szempontból igazi kuriózum a […] toronyként magasodó ellipszis alapú fordított csonka kúp
(2000 Magyar Hírlap)
1e.
(csak szókapcsolatban)
csonka vágány
tolatásra, kocsik tárolására szolgáló, a nyílt vágányból váltóval kiágazó, a másik végén bakkal lezárt vágány; holtvágány, vakvágány
Van fő vágány, mellék-vágány, csonka vágány, mely csak egyik végén van a többi vágánnyal összefüggésben
(1897 PallasLex.)
szénrakodó csonka vágányt építettek, valamint rakodóteret alakítottak ki mellette
(1997 Lovas Gyula)
A személyszállító vonat a fővonal helyett az úgynevezett csonka vágányra ment ki, de a szerelvényt szerencsére a gyorsfékkel sikerült megállítani
(2000 Magyar Hírlap)
1f. (rég)
〈gyakr. a hegyessel szemben:〉 lapos, tompa
[A levél] tsonka (truncatum), mikor a’ levél’ vége ollyan, mintha el vólna vágva
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
a láncsa hegyes, nem pedig oly csonka Mint a más nemzetek bajvivó dorongja
(1849–1853 Arany János)
A csonkatetejű hegyről […] meredek gyalogösvényen haladtak le
(1858 Szokoly Viktor)
tisztességes ember csonkaorrú csizmát hord; nekem senki hegyes orrú csizmában az iskolába ne jöjjön
(1865 Jókai Mór)
2.
〈gyakr. a teljessel szemben:〉 nem teljes, hiányos(sá vált) v. töredék(ben maradt), ill. (vmely sajátosságában v. funkciójában) rész szerinti v. korlátozott
[ha] értelmetlen és tsonka [a törvény], miért nem iparkodtak egygyenlő erővel a’ közönséges jó és boldogúlásnak elől-mozdítása végett azokat jobbra változtatni?
(1791 Laczkovics János)
Egy-két kötet hiányzik már csak, kedves Hankám, mire lelkem vágyik, kivánhatod-e, hogy ezek híjával csonkán álljon szép könyvtáracskám?
(1818 k. Fáy András¹)
nehogy e tárgy legkisebb részében felületesen vagy csonkán végeztessék be
(1848 Kossuth Hírlapja)
Mi végtelen, az csonka nem lehet
(1875 Vajda János)
előbb csonka egyetemeket állítani és ezeknek orvosi karral való kiegészítését a jövő nemzedékre hagyni
(1902 Ady Endre)
ha nem teljes a gyónás, csonka a bocsánat reménye is
(1909 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
a csonka országgyűlés, (Erdély nélkül) összehivatott
(1926 Rákosi Jenő)
miért közöl egy csonka József Attila verset úgy, mintha teljes volna?
(1941 Cs. Szabó László)
öt rendes, egy csonka, plusz egy pótszemesztert hallgattam
(1972 Várkonyi Nándor)
Nem a szülők döntése volt, hogy a család csonka legyen, de hiányoztak az apák
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
Az ünnepek miatt csonka 34. héten
(1998 Figyelő)
a Televízió csonka kuratóriumi elnöksége
(1999 Országgyűlési Napló)
csonka mise (kissé rég)
〈a római katolikusoknál:〉 nagypénteki istentisztelet, amelyből néhány fontos liturgikus elem, kül. az átváltoztatás hiányzik
előszenteltek miséje, vagyis a csonka mise, amely alatt átváltozás nem történik
(1916 RévaiNagyLex.)
[a] nagypénteki csonkamisének és a nagyszombati misének nincs offertoriuma [= felajánlási része]
(1931 ZeneiLex.)
A csonkamise elnevezés viszont azért vált az egyházban is általánossá, mert a mise bizonyos részei nagypénteken elmaradnak és a pap az előző napon felszentelt ostyával áldozik
(1980 NéprajziLex.)
2a. (Irodt)
egy szótagos v. két rövid szótagból álló 〈versláb〉, ill. ilyen verslábat tartalmazó 〈sor(fajta), strófa, vers〉
A hatos és nyolczas közé eső sorok vagy bővűlt trimeterek, vagy csonka tetrameterek
(1870 Névy László)
az ötödfeles [ti. jambus] pedig állandóan úgy fordúl elő valamely periodusban, hogy kezdő thesise [= nyomaték nélküli eleme] az előző csonka sort kiegészítőleg folytatja
(1889 Négyesy László)
Katalektikus vers a. m.annyi mint csonka vers
(1895 PallasLex.)
Pentameter ugyanis azt jelenti: öt versláb. Valójában azonban négy egész és két csonkaláb
(1959 Hegedüs Géza)
II. főnév 6A (ritk)
1. (kissé rég)
megcsonkult testrészű ember
Ép kéz, láb, kell katonának, Tsonka, bénna, mit tenne?
(1808 Kreskay Imre)
a csonkák, kik a 841-diki állításkor elfogadtattak, a mennyiben kocsisoknak használhatók, besoroztassanak
(1848 Kossuth Lajos)
Minden csonkát, szerencsétlent is a darbaz [= királyi udvar] meghivott
(1954 Weöres Sándor ford.Rusztaveli)
2. (birtokszóként) (kissé rég)
vminek hiányos(an) v. megrövidült (állapotban megmaradt) része, csonkja
[Sancho] lezuhantában függve maradt egy ág csonkáján
(1876 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
Tuskó […] a töve fölött levágott fának a föld fölött maradó csonkája
(1897 PallasLex.)
Balázs ötlete valami szép nagy ideának a csonkája
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
[Eszterhás] rálép a kardra, ketté töri s a csonkáját átadja Mágótsynénak
(1923 Móricz Zsigmond)
Horváth János a versben szereplő Faludi-tízest egy hatos ütemből és annak négyes csonkájából állóként értelmezi
(1999 Szelestei N. László)
3. (rég)
kár, hiba, hiányosság
itt vagyon egygy igen nagy tsonka a’ Társaságok’ Rendeléseibenn
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
a’ Kalendáriomból elre ki kell ket [ti. a böjti napokat] mustrálni. Ha elmúlik az eſztend minden nevezetes tsapás nélkl az Orſzágbann, így az által a’ Vallásonn ſemmi tetemes tsonka nem eſik
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
férfiui büszkesége csonkát szenvedne
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Vö. CzF. ~, csonkacsütörtök, csonkahét, csonkagúla, csonkakúp, csonkán, csonkaszarvú; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csonkagát, csonkahét, csonkán, csonkán-bénán; ÚMTsz. ~, csonkacsütörtök, csonkacsütörtöki, csonkahét, csonkavasárnap

Beállítások