deszka- (előtagként)

’fatörzsből fűrészelt lap(ok)ból készült, annak felhasználásával készített, ácsolt v. épített’ ❖ deszkaajtó fn 6A7 | [Az indiánok viskóin] az ajtó nádból vagy vesszőkből készitett rácsból vagy durva deszka-ajtóból áll, fa-sarkokon, kilincs nélkül (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [A pajta] nagy, kétszárnyú deszkaajtaja (1964 Lázár Ervin 9388012, 8)  deszkaállvány fn 4A | inasa a fel- s leszállást könnyitő deszka-állványt állitá kedves lova mellé (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 84) | kiveszik a sajtot a prés alól, s néhány napra száraz szellős helyre teszik, hogy a fölülete megszáradjon, s végre pincébe viszik, melyben deszkaállványok vannak és itt sózzák (1897 PallasLex. CD02) | az ivben hajló tető alatt munkások javítanak valamit, belülről mintegy a vasvázhoz ragasztott deszkaállványon dolgoznak (1933 Nagy Lajos 9472015, 5) | A méhkasokat, kaptárakat eresz alá, a ház utca felőli végén deszkaállványra helyezik (1999 Magyar néprajz CD47)  deszkaasztal fn 4A | [minden teaszárító] katlan mellett vagyon […] egy-egy törpe hoſzſzú deſzka aſztal (1791 Mátyus István C3071, 489) | cölöpökön nyugvó deszkaasztal (1875 Tóth Ede 8486004, 1) | [A lakodalmas háznál] a pitvartól jobbfelől hosszú deszkaasztal mellett, deszkapadokon ültek az emberek (1936 Keszi Imre CD10)  deszkabódé fn 1A | a tél miatt a státuák [= szobrok] jobbára be vannak csinálva deszka bódéikba (1807 Csehy József C2557, 465) | Keglevich elhozatta a váradi szinészeket, összeüttetett egy deszkabódét, egy hétig játszottak ott a komédiások (1858 Vas Gereben 8514003, 37) | kofák árúlják ernyők alatt, vagy deszka bódékban a gyümölcsöt (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | egy kis deszkabódé előtt az éjjeliőr ült, télikabátban, kucsmában (1973 Csukás István 9095021, 49)  deszkafal fn 2A | Nyoszolyáik között csak deszkafal volt (1808 Verseghy Ferenc C4428, 288) | A lovarda előtti tér egész a muzeum rácsozatáig magas deszkafallal van elzárva (1872 A magyar ellenzék küzdelmei 8492013, 60) | [a versenyen a lovak] különféle akadályokon: sövényeken, […] kő és deszkafalakon, gátakon ugratnak keresztül (1893 PallasLex. CD02) | [a kamrát] vékony deszkafal választotta el a konyhától (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 95) | Napjainkig számos olyan épület maradt meg Erdély-szerte, amelynek előterét csak farácsozat vagy szellőzőnyílásokkal tagolt, díszített deszkafal határolja, légtere teljesen nyitott (1980 NéprajziLex. CD47)  deszkaház fn 2A | az Elefánt deszka-háza hátuljához (1819 Hasznos Mulatságok C0180, 212) | kir. városokban a’ házak értékét meghatározni annál kevesbé szükséges, mivel amaz emlegetett kunyhók ’s deszkaházak azokban nem igen találtatnak, mert hiszen a’ házak épitése iránt a’ kir. városokban szabályok léteznek, mellyek afféle czigányházak fölállitását gátolják (1844 Pesti Hírlap CD61) | hátul a sufni mögött […] állt az én galambólam. Hosszú, keskeny deszkaház (1924 Kassák Lajos CD10) | A mészárszékek, hentesüzletek bolthelyiségei gyakran különálló építmények, deszkaházak, bódék voltak (1977 NéprajziLex. CD47)  deszkahíd fn 5A2 | [éjszaka] útamban, tudgya a’ tatár, micsoda deſzkahídra jutottam, melly alattam, mivel könny nem vagyok, ſzörny nagy ropogással letört (1804 Verseghy Ferenc C4434, 22) | egy genie-tiszt [= mérnökkari tiszt] átvezetett egy rögtönzött deszkahidon, melyre szekeret nem, csak lovat és embert eresztenek (1859 Kossuth Lajos CD32) | Kocsi zörgött át az udvaron, keresztül az árok deszkahídján (1914 F. Kernách Ilona CD10) | Alattuk patakok zúgtak, melyeken csak hevenyészett deszkahid vezetett át (1973 Lakó György CD30)  deszkakapu fn 1A | a deszkakapun keresztül az utcára ugrott (1845 Nagy Ignác C3259, 45) | belépett a magas, rideg, átláthatatlan deszkakapun, amely a debreceni házakat annyira jellemzi, s amelyeken belül sivár és üres parasztudvarokat talál az ember (1920 Móricz Zsigmond CD10) | Kisvártatva kinyílt a templomot és a házat körülvevő kerítés deszkakapuja (1990 Lovass Zoltán 1097001, 170)  deszkakerítés fn 4B | a’ kert olyan legyen, a’ melly a’ levegnek és a’ nap ſugárainak ſzabad útjokat el ne zárja, mint a’ deſzka kerités (palánk) (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések C6089, 27) | az öreg kinyitá a rozzant deszkakerítés ajtaját (1862–1863 Jókai Mór CD18) | Ha a deszkát vízszintesen szegezik fel, ez a leveles kerítés; tetejére rézsutos vízvezető-deszkát szegeznek. A függőlegesen szegezett deszkakerítés legdíszesebb, mert a deszka fejét cifrára fürészelik (1912 Malonyay Dezső CD07) | az alföldi udvarok magas deszkakerítését (1963 Móricz Virág 9461001, 274)  deszkakoporsó fn 1A | [a holttestet] deſzka koporsóba tétetvén a’ Sz. Margarita temet kertbe vetették (1795 Magyar Kurír C0327, 804) | a napszámos gyalulatlan deszkakoporsója (1898 Jókai Mór CD18) | A föltárt 24 sír közül az egyikben deszkakoporsóban fekvő gazdag, fegyveres férfi vázát találták (1955 Szőke Béla CD52)  deszkakunyhó fn 1A | egy hizott ökör sütettik a’ vár árkában, e’ végre kéſzittetett deſzka kunyhóban (1792 Decsy Sámuel 7078004, 543) | A múlt hónapok egy részét Füreden töltvén, az ott mulató hazafiak nagy keserűséggel látták, miként tengődik s nyomorog a magyar szinjátszó társaság silány deszka kunyhóban (1830 Kisfaludy Sándor 8243063, 459) | lakásunk egy piszkos nagy tér közepén álló deszkakunyhó (1927 Kassák Lajos 9314008, 26)  deszkaláda fn 6A | [a pénzt] egy deszka ládába bé-tette (1793 Gvadányi József C1940, 22) | A postán átvette a nagy deszkaládába szegezett képet (1867 Jókai Mór CD18) | [Az asszony] hóna alatt egy deszkaládát hozott, melyben zöldség, gyümölcs, meg a vacsorára való hús volt (1912 Földi Mihály CD10) | [a talicska főként] kubikosok által használt kerekes deszkaláda, amivel földet, homokot, kavicsot szállítanak (1999 Magyar néprajz CD47)  deszkatemplom fn 3A (tulajdonnév részeként is) | [a Hejő] jobb partján állott Paraszt-Bikk, kicsinyke deszka templommal és toronynyal (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Láttak önök már erdélyi tájképfényképet rozoga, kis deszkatemplomokkal? (1901 Ady Endre CD0801) | a Miskolci Református Deszkatemplom […] 1997. december 4-én szándékos gyújtogatás következtében leégett (2000 Magyar reformátusok CD1210).

deszka- (előtagként)
fatörzsből fűrészelt lap(ok)ból készült, annak felhasználásával készített, ácsolt v. épített
deszkaajtó főnév 6A7
[Az indiánok viskóin] az ajtó nádból vagy vesszőkből készitett rácsból vagy durva deszka-ajtóból áll, fa-sarkokon, kilincs nélkül
(1859 Vasárnapi Újság)
[A pajta] nagy, kétszárnyú deszkaajtaja
(1964 Lázár Ervin)
deszkaállvány főnév 4A
inasa a fel- s leszállást könnyitő deszka-állványt állitá kedves lova mellé
(1854 Podmaniczky Frigyes)
kiveszik a sajtot a prés alól, s néhány napra száraz szellős helyre teszik, hogy a fölülete megszáradjon, s végre pincébe viszik, melyben deszkaállványok vannak és itt sózzák
(1897 PallasLex.)
az ivben hajló tető alatt munkások javítanak valamit, belülről mintegy a vasvázhoz ragasztott deszkaállványon dolgoznak
(1933 Nagy Lajos)
A méhkasokat, kaptárakat eresz alá, a ház utca felőli végén deszkaállványra helyezik
(1999 Magyar néprajz)
deszkaasztal főnév 4A
[minden teaszárító] katlan mellett vagyon […] egy-egy törpe hoſzſzú deſzka aſztal
(1791 Mátyus István)
cölöpökön nyugvó deszkaasztal
(1875 Tóth Ede)
[A lakodalmas háznál] a pitvartól jobbfelől hosszú deszkaasztal mellett, deszkapadokon ültek az emberek
(1936 Keszi Imre)
deszkabódé főnév 1A
a tél miatt a státuák [= szobrok] jobbára be vannak csinálva deszka bódéikba
(1807 Csehy József)
Keglevich elhozatta a váradi szinészeket, összeüttetett egy deszkabódét, egy hétig játszottak ott a komédiások
(1858 Vas Gereben)
kofák árúlják ernyők alatt, vagy deszka bódékban a gyümölcsöt
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
egy kis deszkabódé előtt az éjjeliőr ült, télikabátban, kucsmában
(1973 Csukás István)
deszkafal főnév 2A
Nyoszolyáik között csak deszkafal volt
(1808 Verseghy Ferenc)
A lovarda előtti tér egész a muzeum rácsozatáig magas deszkafallal van elzárva
(1872 A magyar ellenzék küzdelmei)
[a versenyen a lovak] különféle akadályokon: sövényeken, […] kő és deszkafalakon, gátakon ugratnak keresztül
(1893 PallasLex.)
[a kamrát] vékony deszkafal választotta el a konyhától
(1964 Rónay György ford.Kafka)
Napjainkig számos olyan épület maradt meg Erdély-szerte, amelynek előterét csak farácsozat vagy szellőzőnyílásokkal tagolt, díszített deszkafal határolja, légtere teljesen nyitott
(1980 NéprajziLex.)
deszkaház főnév 2A
az Elefánt deszka-háza hátuljához
(1819 Hasznos Mulatságok)
kir.királyi városokban a’ házak értékét meghatározni annál kevesbé szükséges, mivel amaz emlegetett kunyhók ’s deszkaházak azokban nem igen találtatnak, mert hiszen a’ házak épitése iránt a’ kir.királyi városokban szabályok léteznek, mellyek afféle czigányházak fölállitását gátolják
(1844 Pesti Hírlap)
hátul a sufni mögött […] állt az én galambólam. Hosszú, keskeny deszkaház
(1924 Kassák Lajos)
A mészárszékek, hentesüzletek bolthelyiségei gyakran különálló építmények, deszkaházak, bódék voltak
(1977 NéprajziLex.)
deszkahíd főnév 5A2
[éjszaka] útamban, tudgya a’ tatár, micsoda deſzkahídra jutottam, melly alattam, mivel könny nem vagyok, ſzörny nagy ropogással letört
(1804 Verseghy Ferenc)
egy genie-tiszt [= mérnökkari tiszt] átvezetett egy rögtönzött deszkahidon, melyre szekeret nem, csak lovat és embert eresztenek
(1859 Kossuth Lajos)
Kocsi zörgött át az udvaron, keresztül az árok deszkahídján
(1914 F. Kernách Ilona)
Alattuk patakok zúgtak, melyeken csak hevenyészett deszkahid vezetett át
(1973 Lakó György)
deszkakapu főnév 1A
a deszkakapun keresztül az utcára ugrott
(1845 Nagy Ignác)
belépett a magas, rideg, átláthatatlan deszkakapun, amely a debreceni házakat annyira jellemzi, s amelyeken belül sivár és üres parasztudvarokat talál az ember
(1920 Móricz Zsigmond)
Kisvártatva kinyílt a templomot és a házat körülvevő kerítés deszkakapuja
(1990 Lovass Zoltán)
deszkakerítés főnév 4B
a’ kert olyan legyen, a’ melly a’ levegnek és a’ nap ſugárainak ſzabad útjokat el ne zárja, mint a’ deſzka kerités (palánk)
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
az öreg kinyitá a rozzant deszkakerítés ajtaját
(1862–1863 Jókai Mór)
Ha a deszkát vízszintesen szegezik fel, ez a leveles kerítés; tetejére rézsutos vízvezető-deszkát szegeznek. A függőlegesen szegezett deszkakerítés legdíszesebb, mert a deszka fejét cifrára fürészelik
(1912 Malonyay Dezső)
az alföldi udvarok magas deszkakerítését
(1963 Móricz Virág)
deszkakoporsó főnév 1A
[a holttestet] deſzka koporsóba tétetvén a’ Sz.Szent Margarita temet kertbe vetették
(1795 Magyar Kurír)
a napszámos gyalulatlan deszkakoporsója
(1898 Jókai Mór)
A föltárt 24 sír közül az egyikben deszkakoporsóban fekvő gazdag, fegyveres férfi vázát találták
(1955 Szőke Béla)
deszkakunyhó főnév 1A
egy hizott ökör sütettik a’ vár árkában, e’ végre kéſzittetett deſzka kunyhóban
(1792 Decsy Sámuel)
A múlt hónapok egy részét Füreden töltvén, az ott mulató hazafiak nagy keserűséggel látták, miként tengődik s nyomorog a magyar szinjátszó társaság silány deszka kunyhóban
(1830 Kisfaludy Sándor)
lakásunk egy piszkos nagy tér közepén álló deszkakunyhó
(1927 Kassák Lajos)
deszkaláda főnév 6A
[a pénzt] egy deszka ládába bé-tette
(1793 Gvadányi József)
A postán átvette a nagy deszkaládába szegezett képet
(1867 Jókai Mór)
[Az asszony] hóna alatt egy deszkaládát hozott, melyben zöldség, gyümölcs, meg a vacsorára való hús volt
(1912 Földi Mihály)
[a talicska főként] kubikosok által használt kerekes deszkaláda, amivel földet, homokot, kavicsot szállítanak
(1999 Magyar néprajz)
deszkatemplom főnév 3A (tulajdonnév részeként is)
[a Hejő] jobb partján állott Paraszt-Bikk, kicsinyke deszka templommal és toronynyal
(1856 Vasárnapi Újság)
Láttak önök már erdélyi tájképfényképet rozoga, kis deszkatemplomokkal?
(1901 Ady Endre)
a Miskolci Református Deszkatemplom […] 1997. december 4-én szándékos gyújtogatás következtében leégett
(2000 Magyar reformátusok)

Beállítások