drachma fn 6Adrakma (rég)

1. (Tört) ’〈kül. az ókori Görögország, ill. a hellenisztikus birodalmak területén haszn. pénznem megnevezéseként〉’ ❖ Drachma, pénzegység az ókori görög államokban (1893 PallasLex. CD02) | a korinthusi és korkyräi gyarmatok drachmáit egész Boszniában és Herczegovinában elterjedve találjuk (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Izráelben csak a babiloni fogság után vertek pénzt. […] Az izráelitákat arra kényszerítették, hogy a pogány hódítók pénzeit használják. A pénzek közt a sekel (ezüst), a drachma (egy napi napszámnak felelt meg), a státer és a dénár voltak a leghasználatosabb pénznemek (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | Nagy Sándor halála után a Ptolemaidák föníciai pénzérméket vezettek be, amelynek egységei a drachma, a sékel, a mina és a talentum (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1a. (Pénz) ’〈az újkori Görögországban 1831 és 2002 között haszn. pénznem megnevezéseként〉’ ❖ A törvényes pénzalap Görögországban a drachma (1894 PallasLex. CD02) | a drakma árfolyama rosszul állt Teheránban (1925 Karinthy Frigyes 9309062, 12) | A központi bank július végén már szelektív devizavásárlásokkal lassította a drachma erősödését (1998 Figyelő CD2601).

1b. ’e pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke’ ❖ [a szegényember] a’ tolvajoknak, tsak el-botsátanák, ezer drakmát igére (1776 Esopus meséi ford. C1642, 154) | Bizantzium nékik eſztendnként négy-ſzáz-ezer medimnus avvagy ſzapu [= mérő, vagyis szemes takarmány mérésére való régi űrmérték] búzát küldött. Egy medimnus […] öt drachmán adatott el (1791 Verseghy Ferenc ford.–Millot 7373024, 350) | a’ görög nemzeti bank csakugyan megnyittatott, alaptőkéje 6 millió drachma (1841 Pesti Hírlap CD61) | 1 aeginai talentum 10,000 attikai drachmát ér (1904 ÓkoriLex. CD28) | 1 márka 166 drachma körül ingadozik (1998 Figyelő CD2601).

1c. (jelzőként) (Pénz) ’e pénznemek vmelyikével kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉’ ❖ A’ görögök megküldték a’ franczia kölcsöntől járó 1 millió drachma kamatot (1841 Pesti Hírlap CD61) | Alexandrinus, görög arany- és ezüstpénz, melyet Nagy Sándor veretett, 1–4 drachma értékkel (1893 PallasLex. CD02) | Azt beszélik, hogy otthon puritán ember György király. Puritánságából nem adott a leányával egy fél drachma hozományt sem (1904 Ady Endre CD0801) | A köztársaságok pénzügyi politikája nagyon megnehezítette a nagy vagyonok kialakulását. 20–30.000 drachma vagyonú embereket Athénben már jómódúaknak tartanak (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | [a görög idegenforgalmi hivatal] Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia utazásszervezőit utasonként hatezer drachma támogatásban részesíti (1999 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’e pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme v. bankjegy’ ❖ tsak add, ne Egy Drachma, e’ kis ágyast (1791 Főldi János ford.–Anakreón C1758, 150) | őtőle magyar és németmagyar budapesti hírlapíró se forintokban, se frankokban, se dollárokban, se márkákban, se rubelekben, se sterlingekben, se lírákban, se drachmákban egyetlenegy piculát sem kapott (1895 Jókai Mór CD18) | egy-egy drachmát a zenegépbe vetnek (1964 Devecseri Gábor 9108003, 206) | megtaláltam elveszett drachmámat! (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2. (Tört) ’〈a tömeg v. a súly területenként és koronként eltérő mértékegységeként〉’ ❖ Az as részei a következők: […] 1/96 = drachma (1893 PallasLex. CD02) | Drams […] drachma, sulymérték Angolországban = 1.77186 g. (1893 PallasLex. CD02) | a táblázatba foglalt drachma, obulus és siliqua csak a császárkorban lépett be a római mértékek sorába (1904 ÓkoriLex. CD28) | A drachma 1/6-od része volt az obolos (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 27).

2a. (jelzőként) ’vhány ilyen egységnyi 〈mennyiség〉, ill. vhány ilyen egységnyi mennyiségű 〈dolog〉’ ❖ az most neked, mint Hannibal hivének, kevés becsedre, kevés hasznodra válnék: a helyett tehát vedd jutalmul a legjobb paripámat, és ötszáz drachma ezüstöt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Ha már úgy veszed a nők húsát, habár egy-egy millión is drachmáját, akkor a rothadástól sem tudod megóvni (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | Különösen gazdagok voltak Hiszpánia ezüstbányái, jelesül Baetis Illixo helység mellett, Sisapo a mai Almaden mellett és Uj-Karthágó, a mai Karthagena, az utóbbi helyen Strabo idejében 40,000 munkás dolgozott és naponkint 25,000 drachmát termelt (1893 PallasLex. CD02) | A görög súly-Mérték volt a talentum. Ezek közt is többféle volt. […]. A legnagyobb 45 kg. volt. Egy talentumban volt 60 mina, egy minában 100 drachma (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 27) | A családfők 20 000 drachma aranyat és 2200 mina ezüstöt adtak a munkálatokra szánt kincsekhez (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3. (rég, Orvos) ’〈kül. a gyógyszerészetben v. az orvostudományban a súly területenként változó gyógyszerészeti v. orvosi mértékegységeként:〉 a font v. libra kilencvenhatod része’ ❖ Granum […], a régi orvosi sulymérték alapegysége (rövidítve gr.), mely 0,0729 grammnak felel meg. 20. gr. tett egy skrupulust […], 60 gr. egy drachmát […], 480 gr. egy unciát […], 5760 gr. pedig egy fontot (1894 PallasLex. CD02) | A régi gyógyszerész-súly alapegysége volt a font (libra); amelynek hányadosai az obon (uncia); a nehezék (drachma); a terecs (scrupulus); a szemer (granum) (1913 RévaiNagyLex. C5705, 175) | A patikák a gyógyszereket szemer-ekben, scrupulusokban, drachmákban, unciá-kban, librá-kban mérték (1940 Héjja Pál CD43).

3a. (jelzőként) (rég) ’vhány ilyen egységnyi 〈mennyiség〉, ill. vhány ilyen egységnyi mennyiségű 〈(gyógy)növény〉’ ❖ el-eſett emberek, gyakran majoránna porát harmintz granig vegyenek-bé, gyöngy virág vizben vagy borban: Három drakma füvet ezen végre egy meſzſzely borban meg-lehet fözni, ’s úgy véle élni (1775 Csapó József 7062001, 174) | Patikabeli fontok: … egy untziában 8 drakma (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 59) | [A kolera elleni oltószerhez] 1 nehezék (drachma) keserfa forgácsot (Quassiaspäne) 1 obony (uncia) borszeszbe (Alkohol) kell tenni s egy vagy két napig a napon kell hagyni. Használat alkalmával tollkéssel a kar felső részén karczolást kell tenni, s ezen keverékből a sebbe kell cseppenteni (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Lavoisier] az akkor használt súlyrendszerrel (1 livre (font) = 16 uncia, 1 uncia = 48 drachma,) már úgy számolt, hogy mindezeket a livre tizedes törtjeinek alakjában fejezte ki (1996 Természet Világa CD50).

ÖU: ezüst~.

Vö. IdSz.

drachma főnév 6A
drakma 6A (rég)
1. (Tört)
〈kül. az ókori Görögország, ill. a hellenisztikus birodalmak területén haszn. pénznem megnevezéseként〉
Drachma, pénzegység az ókori görög államokban
(1893 PallasLex.)
a korinthusi és korkyräi gyarmatok drachmáit egész Boszniában és Herczegovinában elterjedve találjuk
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Izráelben csak a babiloni fogság után vertek pénzt. […] Az izráelitákat arra kényszerítették, hogy a pogány hódítók pénzeit használják. A pénzek közt a sekel (ezüst), a drachma (egy napi napszámnak felelt meg), a státer és a dénár voltak a leghasználatosabb pénznemek
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
Nagy Sándor halála után a Ptolemaidák föníciai pénzérméket vezettek be, amelynek egységei a drachma, a sékel, a mina és a talentum
(1989 HaagLex. ford.)
1a. (Pénz)
〈az újkori Görögországban 1831 és 2002 között haszn. pénznem megnevezéseként〉
A törvényes pénzalap Görögországban a drachma
(1894 PallasLex.)
a drakma árfolyama rosszul állt Teheránban
(1925 Karinthy Frigyes)
A központi bank július végén már szelektív devizavásárlásokkal lassította a drachma erősödését
(1998 Figyelő)
1b.
e pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke
[a szegényember] a’ tolvajoknak, tsak el-botsátanák, ezer drakmát igére
(1776 Esopus meséi ford.)
Bizantzium nékik eſztendnként négy-ſzáz-ezer medimnus avvagy ſzapu [= mérő, vagyis szemes takarmány mérésére való régi űrmérték] búzát küldött. Egy medimnus […] öt drachmán adatott el
(1791 Verseghy Ferenc ford.Millot)
a’ görög nemzeti bank csakugyan megnyittatott, alaptőkéje 6 millió drachma
(1841 Pesti Hírlap)
1 aeginai talentum 10,000 attikai drachmát ér
(1904 ÓkoriLex.)
1 márka 166 drachma körül ingadozik
(1998 Figyelő)
1c. (jelzőként) (Pénz)
e pénznemek vmelyikével kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉
A’ görögök megküldték a’ franczia kölcsöntől járó 1 millió drachma kamatot
(1841 Pesti Hírlap)
Alexandrinus, görög arany- és ezüstpénz, melyet Nagy Sándor veretett, 1–4 drachma értékkel
(1893 PallasLex.)
Azt beszélik, hogy otthon puritán ember György király. Puritánságából nem adott a leányával egy fél drachma hozományt sem
(1904 Ady Endre)
A köztársaságok pénzügyi politikája nagyon megnehezítette a nagy vagyonok kialakulását. 20–30.000 drachma vagyonú embereket Athénben már jómódúaknak tartanak
(1935 Hóman Bálint munkái)
[a görög idegenforgalmi hivatal] Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia utazásszervezőit utasonként hatezer drachma támogatásban részesíti
(1999 Magyar Hírlap)
1d.
e pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme v. bankjegy
tsak add, ne Egy Drachma, e’ kis ágyast
(1791 Főldi János ford.Anakreón)
őtőle magyar és németmagyar budapesti hírlapíró se forintokban, se frankokban, se dollárokban, se márkákban, se rubelekben, se sterlingekben, se lírákban, se drachmákban egyetlenegy piculát sem kapott
(1895 Jókai Mór)
egy-egy drachmát a zenegépbe vetnek
(1964 Devecseri Gábor)
megtaláltam elveszett drachmámat!
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2. (Tört)
〈a tömeg v. a súly területenként és koronként eltérő mértékegységeként〉
Az as részei a következők: […] 1/96 = drachma
(1893 PallasLex.)
Drams […] drachma, sulymérték Angolországban = 1.77186 g.gramm
(1893 PallasLex.)
a táblázatba foglalt drachma, obulus és siliqua csak a császárkorban lépett be a római mértékek sorába
(1904 ÓkoriLex.)
A drachma 1/6-od része volt az obolos
(1928 TolnaiÚjLex.)
2a. (jelzőként)
vhány ilyen egységnyi 〈mennyiség〉, ill. vhány ilyen egységnyi mennyiségű 〈dolog〉
az most neked, mint Hannibal hivének, kevés becsedre, kevés hasznodra válnék: a helyett tehát vedd jutalmul a legjobb paripámat, és ötszáz drachma ezüstöt
(1859 Vasárnapi Újság)
Ha már úgy veszed a nők húsát, habár egy-egy millión is drachmáját, akkor a rothadástól sem tudod megóvni
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
Különösen gazdagok voltak Hiszpánia ezüstbányái, jelesül Baetis Illixo helység mellett, Sisapo a mai Almaden mellett és Uj-Karthágó, a mai Karthagena, az utóbbi helyen Strabo idejében 40,000 munkás dolgozott és naponkint 25,000 drachmát termelt
(1893 PallasLex.)
A görög súly-Mérték volt a talentum. Ezek közt is többféle volt. […]. A legnagyobb 45 kg.kilogramm volt. Egy talentumban volt 60 mina, egy minában 100 drachma
(1928 TolnaiÚjLex.)
A családfők 20 000 drachma aranyat és 2200 mina ezüstöt adtak a munkálatokra szánt kincsekhez
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3. (rég, Orvos)
〈kül. a gyógyszerészetben v. az orvostudományban a súly területenként változó gyógyszerészeti v. orvosi mértékegységeként:〉 a font v. libra kilencvenhatod része
Granum […], a régi orvosi sulymérték alapegysége (rövidítve gr.granum), mely 0,0729 grammnak felel meg. 20. gr.granum tett egy skrupulust […], 60 gr.granum egy drachmát […], 480 gr.granum egy unciát […], 5760 gr.granum pedig egy fontot
(1894 PallasLex.)
A régi gyógyszerész-súly alapegysége volt a font (libra); amelynek hányadosai az obon (uncia); a nehezék (drachma); a terecs (scrupulus); a szemer (granum)
(1913 RévaiNagyLex.)
A patikák a gyógyszereket szemer-ekben, scrupulusokban, drachmákban, unciá-kban, librá-kban mérték
(1940 Héjja Pál)
3a. (jelzőként) (rég)
vhány ilyen egységnyi 〈mennyiség〉, ill. vhány ilyen egységnyi mennyiségű (gyógy)növény〉
el-eſett emberek, gyakran majoránna porát harmintz granig vegyenek-bé, gyöngy virág vizben vagy borban: Három drakma füvet ezen végre egy meſzſzely borban meg-lehet fözni, ’s úgy véle élni
(1775 Csapó József)
Patikabeli fontok: … egy untziában 8 drakma
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
[A kolera elleni oltószerhez] 1 nehezék (drachma) keserfa forgácsot (Quassiaspäne) 1 obony (uncia) borszeszbe (Alkohol) kell tenni s egy vagy két napig a napon kell hagyni. Használat alkalmával tollkéssel a kar felső részén karczolást kell tenni, s ezen keverékből a sebbe kell cseppenteni
(1859 Vasárnapi Újság)
[Lavoisier] az akkor használt súlyrendszerrel (1 livre (font) = 16 uncia, 1 uncia = 48 drachma,) már úgy számolt, hogy mindezeket a livre tizedes törtjeinek alakjában fejezte ki
(1996 Természet Világa)
ÖU: ezüstdrachma
Vö. IdSz.

Beállítások