eddig¹ mut hsz 34B7

1. ’〈Helyviszony jelölésére.〉’

1a. ’〈rámutatással v. anélkül:〉 e térben közel(ebb)i v. itteni helyig, pontig, határig’ ❖ [húgom] Buda Vára meg-vételének alkalmatoſságával mint rab a’ Kereſztényeknek kezeibe került, és […] némelly Fö-Tiſzttöl Frantzia Orſzágba hozattatott, ki után igaz vérséges Atyafiságom, és ſzeretetem ime el annyira gerjeſztettek, hogy épen eddig jöttem nyoma után, hogy, ha lehetséges, ittlétét ki-tanúljam (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 23) | „Eddig s tovább nem!” dörgött a jövőkre (1846 Petőfi Sándor C3507, 72) | – Hát lelkem, – mondta az orvos, mikor végzett – magának izzadmányos mellhártyagyulladása van. Egészen eddig tele van a jobboldal vízzel. – Rámutatott a második bordára (1941 Tatay Sándor 9704005, 168) eddig van vmivel ’〈rámutatással v. anélkül: annak kif-ére, hogy vkinek elege van vmiből〉’ ❖ – Hanem most már aztán egy szót sem városi ügyekről. Azokkal én úgyis eddig vagyok – mutatta a nyakán (1956 Németh László² 9485044, 431) | – Eddig vagyok már a tengerekkel meg a sziklákkal – mondta – és a vitorlásokkal meg a gőzösökkel (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 700) | – Reggeltől estig ezt hallgatom már fél éve, és eddig vagyok! – mutatott hirtelen mozdulattal a feje fölé (1995 Magyar Hírlap CD09) | eddig (eddig, eddig) van a menyasszonyával (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’a közvetlen szövegelőzményben megjelölt helyig, pontig, határig’ ❖ Antibes, szép kikötő hely és alkalmas erősség. A’ város magában nem nagy, vagyon neki különös fellegvára is. A’ tenger partja, mellyen mái egész utunkat tevénk, Nizzától fogva egész eddig sűrüen meg van spékelve ágyukkal az Angolyok ellen (1796 Kisfaludy Sándor 8243054, 331) | ott, hol a beszakadó Hurdogásnál az eddig keletirányu Toplicza völgye északi irányt vesz, egy zárgátakkal ellátott nagy vizmedencze van (1869 Orbán Balázs 8340010, 139) | 3400 tonna árut kellett kirakni Kulszáriban – jelenleg eddig ér a vasútvonal –, áttenni teherautóra, és a helyszínre fuvarozni (1986 Népszabadság dec. 6. C7836, 9).

2. ’〈Időviszony jelölésére.〉’

2a. ’a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)’ ❖ még bóldogtalanabb léſzek, mint e’dig vóltam? (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 180) | Mik nem történnek; és mely igazságtalanúl! Hallani fogod; sőt talán eddig fogtad is immár (1837 Szemere Pál 8439056, 278) | Ha népszerűségemet eddig megőriztem, ezentúl is fentartom (1867 Berczik Árpád 8049002, 251) | – Néha szeretnék világot látni – mondtam neki. – Hát eredj, drágám! – felelte kedvesen Hurokkötő. – Tőlem eddig is mehettél volna (1934 Tamási Áron 9701011, 33) | Eddig kilencezer-nyolcszázan lépték át a határt (2009 Kondor Vilmos 3183001, 61).

2b. (gyakr. a még szóval együtt) ’egy bizonyos idő v. a szóban forgó dolog kezdete óta és jelenleg’ ❖ Már régtöl fogva vádoltatik, söt gyaláztatik a’ mi Magyar Nemzetünk, azért, hogy a’ Könyvek’ olvasására nem ſok kedve vagyon: leg-alább bizonyos-is az, hogy arra még eddig nintsen ollyan közönséges hajlandósága, mint más jól palléroztatott Nemzeteknek (1772 Tordai Sámuel 7353001, [I]) | E rendkivül kedvező őszi időjárásnak köszönhetjük dísznövényeink eddig tartó kéjvirágzását, a szokatlan időjáráshoz alkalmazva naptárunkat, figyelmeztetjük a kertészeket, hogy készen legyenek a rögtön beálló télre, s előkészületeket tegyenek a növények téli betakarásához (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 40) | Ez a mai nap életemnek eddig legnehezebb napja volt (1903 Kóbor Tamás 1081001, 68) | még eddig nem ébredt fel… (1961 Sarkadi Imre 9586008, 58) | szombat reggel a síelőket a hegy tetejére szállító drótkötélvonat eddig ismeretlen okokból kigyulladt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott eseménynek v. időpontnak a bekövetkeztéig, ill. az addig tartó időszak alatt (vmikor)’ ❖ El-hagyván azért azt a’ Barlangot, a’ mellyben folytattuk e’dig való beſzédünket, a’ kertben lévő nagyobb sétáló hellyre mentünk (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 78) | A’ méhek rajzására még ebben a’ hónapban is kell vigyázni, mert a’ hosszasan tartó tél és hideg tavasz miatt gyakran egész eddig hátra marad a’ rajzás (1835 Némethy József 8333016, 235) | a Harmincéves Asszony, ami ebben az évben kelt, rossz és valószínűtlen. Meglátszik rajta, hogy szerzője eddig csak rémregényt írt és Scott-utánzatot (1934 Babits Mihály 9014136, 191) | Láttam eddig is hálóingben, de most a szebbiket vette fel, a jobbikat (1982 Géczi János 1058001, 297) | Mikor a kapunkhoz értünk, Arnold, aki eddig egy szót sem szólt, mondta, hogy majd holnap beszélünk (2010 Leiner Laura 3208006, 121).

2d. (-re raggal) ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott (esemény) időpont()ra v. azzal az időponttal bezárólag, ill. mostanra’ ❖ Jelenté a tisztelt gróf, hogy mindezek elérhetése végett, több jó barátjaival együtt igyekezvén, eddigre 175 actionáriust szerzett (1827 Döbrentei Gábor CD55) | Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott (1937 Szerb Antal 9668030, 114) | Eljött a csönd órája. Eddigre városszerte a boltok zárnak, a polgárok a délutáni csöndes ejtőzés rabjai (1988 Lengyel Péter 9397007, 240) | Az első nagy lépést mi 2002-ben tesszük meg, Magyarországon elméletileg eddigre kell alkalmassá tenni az összes kábelhálózatot az interaktív média továbbítására (1998 Magyar Hírlap CD09).

2e. ’ennyi ideig, ilyen hosszan’ ❖ [a tananyaggal] 6 hó alatt akar végezni, eddig látogatván a többség az iskolát (1865 Mócsy Antal 8666001, 271) | Egy kurta évig élek tán még, Tán még eddig se (1909 Ady Endre 9003273, 33) | Rakéták és holdak suhognak az elképzelhetetlen magasságban, s bennünk csak két napig tart a kíváncsiság, csak eddig tart az áhítat (1966 Csoóri Sándor 9090023, 137).

3. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott v. a mostani állapotig, helyzetig, ill. mértékig, fokig’ ❖ Heloíz, mire vitt siralmas kétségem! Ki hitte, hogy eddig ragad dühösségem? (1790 Dayka Gábor ford.–Abaelardus 7075010, 65) | ivás, vívás, szitok, civódás, Bujálkodás: – eddig bátran mehetsz (1867 Arany János ford.–Shakespeare 8014006, 119) | Kifizetett váltók rendezésére azonban senki sem gondolt, eddig tartott a barátság és nem tovább (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 109) | A viszály nem új keletű, sokak szerint egyáltalán nem meglepő, hogy eddig fajultak a dolgok a megyei önkormányzat és az oktatási intézmény között (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈diskurzusszervező szerepben is:〉 a leírásban, elbeszélésben stb. mostanáig elért részig, pontig, ill. azzal bezárólag’ ❖ Mind-azok a’ nyavalyák, mellyekrl eddig ſzólottam, tbbnyire a’ vérnek forró-gyuladáſától erednek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 235) | Annyi mindazáltal az eddig mondottakból bizonyos, hogy több keresztény szertartás a’ zsidó és pogány szokásokbol nyer fölvilágitást, sőt magyarázatot is (1842 Szilasy János 8450017, 11) | valami új jön létre az eddig kifejtettekhez képest (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 191) | A történet eddig eléggé szokványos (1992 Knausz Imre 2050012, 83).

4a. (az is és a már szóval együtt, jelen idejű állítmány mellett) ’〈annak kif-ére, hogy a diskurzus mostani pontjáig közöltek megalapozzák az állítás megtételét〉’ ❖ A’ földre nem meſzſzéröl hulló akár mi teſt pedig a’ 15 lábni hoſzſzon nem 1’ alatt hanem 1” alatt, tudniillik máſodik rendü egy pertzenés alatt nyargal által. Tsak eddig-is látni való már, hogy hatvan annyira, a’ mennyire a’ földre nem meſzſziröl hulló teſt vagyon a’ föld közép ponttyától, igen meg-gyengül az erök munkája (1777 Molnár János 7232010, 114) | De legyen elég a hasonlatokból: Hiszen az olvasó már eddig is bizonnyal türelmetlenül kérdi – de hát mi akar lenni e nagy fenékből? (1862 Vajda János 8503083, 11) | Hetek óta folynak a viták, melyek hivatva vannak kialakítani az új irodalmi fejlődés elvi irányvonalát. Már eddig is nyilvánvaló, hogy a most folyó polémia mélyen összefügg egész társadalmi fejlődésünk legfontosabb kérdéseivel (1956 Hermann István 2005038, 186).

5. (jelen idejű létigével, hiányos mondatban) (kissé rég) ’〈az elmesélt v. kifejtett dolog végének, lezárásának a jelzésére〉’ ❖ Eddig van? Nincs több! hagyá helybe Pista (1856 Vas Gereben C4376, 263) | Ha csak eddig volna! de úgy láttam ám, más is szereti Rákelt (1874 Berczik Árpád 8049003, 47) | Ilyen a háború; ha a katona éhes, föllázad és ha föllázad, megölik. Eddig van (1914 Nyugat ford. CD10) | No, de most már mindegy. Eddig van (1926 Surányi Miklós CD10).

Ö: el-, mind~, ugyan~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eddig¹ mutató névmási határozószó 34B7
1.
〈Helyviszony jelölésére.〉
1a.
〈rámutatással v. anélkül:〉 e térben közel(ebb)i v. itteni helyig, pontig, határig
[húgom] Buda Vára meg-vételének alkalmatoſságával mint rab a’ Kereſztényeknek kezeibe került, és […] némelly Fö-Tiſzttöl Frantzia Orſzágba hozattatott, ki után igaz vérséges Atyafiságom, és ſzeretetem ime el annyira gerjeſztettek, hogy épen eddig jöttem nyoma után, hogy, ha lehetséges, ittlétét ki-tanúljam
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Eddig s tovább nem!” dörgött a jövőkre
(1846 Petőfi Sándor)
– Hát lelkem, – mondta az orvos, mikor végzett – magának izzadmányos mellhártyagyulladása van. Egészen eddig tele van a jobboldal vízzel. – Rámutatott a második bordára
(1941 Tatay Sándor)
eddig van vmivel
〈rámutatással v. anélkül: annak kif-ére, hogy vkinek elege van vmiből〉
– Hanem most már aztán egy szót sem városi ügyekről. Azokkal én úgyis eddig vagyok – mutatta a nyakán
(1956 Németh László²)
Eddig vagyok már a tengerekkel meg a sziklákkal – mondta – és a vitorlásokkal meg a gőzösökkel
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
– Reggeltől estig ezt hallgatom már fél éve, és eddig vagyok! – mutatott hirtelen mozdulattal a feje fölé
(1995 Magyar Hírlap)
eddig (eddig, eddig) van a menyasszonyával
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
a közvetlen szövegelőzményben megjelölt helyig, pontig, határig
Antibes, szép kikötő hely és alkalmas erősség. A’ város magában nem nagy, vagyon neki különös fellegvára is. A’ tenger partja, mellyen mái egész utunkat tevénk, Nizzától fogva egész eddig sűrüen meg van spékelve ágyukkal az Angolyok ellen
(1796 Kisfaludy Sándor)
ott, hol a beszakadó Hurdogásnál az eddig keletirányu Toplicza völgye északi irányt vesz, egy zárgátakkal ellátott nagy vizmedencze van
(1869 Orbán Balázs)
3400 tonna árut kellett kirakni Kulszáriban – jelenleg eddig ér a vasútvonal –, áttenni teherautóra, és a helyszínre fuvarozni
(1986 Népszabadság dec. 6.)
2.
〈Időviszony jelölésére.〉
2a.
a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)
még bóldogtalanabb léſzek, mint e’dig vóltam?
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Mik nem történnek; és mely igazságtalanúl! Hallani fogod; sőt talán eddig fogtad is immár
(1837 Szemere Pál)
Ha népszerűségemet eddig megőriztem, ezentúl is fentartom
(1867 Berczik Árpád)
– Néha szeretnék világot látni – mondtam neki. – Hát eredj, drágám! – felelte kedvesen Hurokkötő. – Tőlem eddig is mehettél volna
(1934 Tamási Áron)
Eddig kilencezer-nyolcszázan lépték át a határt
(2009 Kondor Vilmos)
2b. (gyakr. a még szóval együtt)
egy bizonyos idő v. a szóban forgó dolog kezdete óta és jelenleg
Már régtöl fogva vádoltatik, söt gyaláztatik a’ mi Magyar Nemzetünk, azért, hogy a’ Könyvek’ olvasására nem ſok kedve vagyon: leg-alább bizonyos-is az, hogy arra még eddig nintsen ollyan közönséges hajlandósága, mint más jól palléroztatott Nemzeteknek
(1772 Tordai Sámuel)
E rendkivül kedvező őszi időjárásnak köszönhetjük dísznövényeink eddig tartó kéjvirágzását, a szokatlan időjáráshoz alkalmazva naptárunkat, figyelmeztetjük a kertészeket, hogy készen legyenek a rögtön beálló télre, s előkészületeket tegyenek a növények téli betakarásához
(1857 Kerti Gazdaság)
Ez a mai nap életemnek eddig legnehezebb napja volt
(1903 Kóbor Tamás)
még eddig nem ébredt fel…
(1961 Sarkadi Imre)
szombat reggel a síelőket a hegy tetejére szállító drótkötélvonat eddig ismeretlen okokból kigyulladt
(2000 Magyar Hírlap)
2c.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott eseménynek v. időpontnak a bekövetkeztéig, ill. az addig tartó időszak alatt (vmikor)
El-hagyván azért azt a’ Barlangot, a’ mellyben folytattuk e’dig való beſzédünket, a’ kertben lévő nagyobb sétáló hellyre mentünk
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
A’ méhek rajzására még ebben a’ hónapban is kell vigyázni, mert a’ hosszasan tartó tél és hideg tavasz miatt gyakran egész eddig hátra marad a’ rajzás
(1835 Némethy József)
a Harmincéves Asszony, ami ebben az évben kelt, rossz és valószínűtlen. Meglátszik rajta, hogy szerzője eddig csak rémregényt írt és Scott-utánzatot
(1934 Babits Mihály)
Láttam eddig is hálóingben, de most a szebbiket vette fel, a jobbikat
(1982 Géczi János)
Mikor a kapunkhoz értünk, Arnold, aki eddig egy szót sem szólt, mondta, hogy majd holnap beszélünk
(2010 Leiner Laura)
2d. (-re raggal)
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott (esemény) időpont()ra v. azzal az időponttal bezárólag, ill. mostanra
Jelenté a tisztelt gróf, hogy mindezek elérhetése végett, több jó barátjaival együtt igyekezvén, eddigre 175 actionáriust szerzett
(1827 Döbrentei Gábor)
Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott
(1937 Szerb Antal)
Eljött a csönd órája. Eddigre városszerte a boltok zárnak, a polgárok a délutáni csöndes ejtőzés rabjai
(1988 Lengyel Péter)
Az első nagy lépést mi 2002-ben tesszük meg, Magyarországon elméletileg eddigre kell alkalmassá tenni az összes kábelhálózatot az interaktív média továbbítására
(1998 Magyar Hírlap)
2e.
ennyi ideig, ilyen hosszan
[a tananyaggal] 6 hó alatt akar végezni, eddig látogatván a többség az iskolát
(1865 Mócsy Antal)
Egy kurta évig élek tán még, Tán még eddig se
(1909 Ady Endre)
Rakéták és holdak suhognak az elképzelhetetlen magasságban, s bennünk csak két napig tart a kíváncsiság, csak eddig tart az áhítat
(1966 Csoóri Sándor)
3.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott v. a mostani állapotig, helyzetig, ill. mértékig, fokig
Heloíz, mire vitt siralmas kétségem! Ki hitte, hogy eddig ragad dühösségem?
(1790 Dayka Gábor ford.Abaelardus)
ivás, vívás, szitok, civódás, Bujálkodás: – eddig bátran mehetsz
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Kifizetett váltók rendezésére azonban senki sem gondolt, eddig tartott a barátság és nem tovább
(1937 Remenyik Zsigmond)
A viszály nem új keletű, sokak szerint egyáltalán nem meglepő, hogy eddig fajultak a dolgok a megyei önkormányzat és az oktatási intézmény között
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈diskurzusszervező szerepben is:〉 a leírásban, elbeszélésben stb. mostanáig elért részig, pontig, ill. azzal bezárólag
Mind-azok a’ nyavalyák, mellyekrl eddig ſzólottam, tbbnyire a’ vérnek forró-gyuladáſától erednek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Annyi mindazáltal az eddig mondottakból bizonyos, hogy több keresztény szertartás a’ zsidó és pogány szokásokbol nyer fölvilágitást, sőt magyarázatot is
(1842 Szilasy János)
valami új jön létre az eddig kifejtettekhez képest
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
A történet eddig eléggé szokványos
(1992 Knausz Imre)
4a. (az is és a már szóval együtt, jelen idejű állítmány mellett)
〈annak kif-ére, hogy a diskurzus mostani pontjáig közöltek megalapozzák az állítás megtételét〉
A’ földre nem meſzſzéröl hulló akár mi teſt pedig a’ 15 lábni hoſzſzon nem 1’ alatt hanem 1” alatt, tudniillik máſodik rendü egy pertzenés alatt nyargal által. Tsak eddig-is látni való már, hogy hatvan annyira, a’ mennyire a’ földre nem meſzſziröl hulló teſt vagyon a’ föld közép ponttyától, igen meg-gyengül az erök munkája
(1777 Molnár János)
De legyen elég a hasonlatokból: Hiszen az olvasó már eddig is bizonnyal türelmetlenül kérdi – de hát mi akar lenni e nagy fenékből?
(1862 Vajda János)
Hetek óta folynak a viták, melyek hivatva vannak kialakítani az új irodalmi fejlődés elvi irányvonalát. Már eddig is nyilvánvaló, hogy a most folyó polémia mélyen összefügg egész társadalmi fejlődésünk legfontosabb kérdéseivel
(1956 Hermann István)
5. (jelen idejű létigével, hiányos mondatban) (kissé rég)
〈az elmesélt v. kifejtett dolog végének, lezárásának a jelzésére〉
Eddig van? Nincs több! hagyá helybe Pista
(1856 Vas Gereben)
Ha csak eddig volna! de úgy láttam ám, más is szereti Rákelt
(1874 Berczik Árpád)
Ilyen a háború; ha a katona éhes, föllázad és ha föllázad, megölik. Eddig van
(1914 Nyugat ford.)
No, de most már mindegy. Eddig van
(1926 Surányi Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások