elindul tn ige 1a1

1. ’álló, nyugalmi állapotából elmozdulva (vmely irányban) haladni kezd vki, vmi’ ❖ el indulván [a pataknak] ſzélén a’ gondolataiban el merült Királyné, éppen azon forráſra vezeté lovát egy ösvény, a’ honnan a’ tſergedezö patak vette fojamattyát (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 185) | Az ujra megindulást azután igen óvatos gyengéd segélyekkel kell eszközölni, vagy éppenséggel a lovat magára hagyni, mely néhány percz után szépen, lépésben magától elinduland (1859 Petheő Dénes 8365003, 65) | nemsokára elborultak gondolataim felőle. Úgy láttam mindig, mintha betegágya lassan elindulna vele, s a multjába vinné őt előlem, oda, ahol én még nem voltam (1932 Pap Károly CD10) | A szerencsétlenséget valószínűleg műszaki hiba okozta, a vezető állítása szerint a jármű magától elindult, szinte „elszabadult” (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmit alkotó nagy tömegű anyag〉 mozgásba jőve lefelé csúszik’ ❖ Rettentő jégtömbök indulnak el a sarkok vidékéről, csörögve törnek meg s eltemetnek egész földrészeket (1920 Karinthy Frigyes 9309025, 160) | Néhány másodperc sem telhetett el, amikor felettünk ötven méterre, úgy nyolcvan méter szélességben, elindult a lavina, úgy huszonöt centi vastagságú rétegekben (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Fonyódon] „elindult” a magas löszpart (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈folyadék〉 csorogni, folyni kezd’ ❖ Miként egy forrásból ha folyó-víz fakad, El-indúl nem tudván hová ’s mikor ſzakad: Úgy nékem egy helybl mozdúlt-ki életem (1790 Mátyási József 7221014, 87) | orra vére hanyatt fekvében elindult (1854 Vasárnapi Újság CD56) | elindultak a könnyei lefelé az arcán, aztán szétolvadtak szintelenedő szakállán (1944 Babay József 9013001, 143) | a sótlan karalábé leves egy csöppje elindul a szája szögletéből (1979 Esterházy Péter 9129001, 36) | egy pasas gumislaggal locsol, és hirtelen eláll a víz. A hapsi belenéz a csőbe, hogy miért nem szuperál, s akkor újra elindul a víz, a pasi pofán spriccöli saját magát (1995 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈küldemény, szállítmány stb.〉 útnak indul’ ❖ Nem rég indult el hozzád egy Levelem, mellybe vagyon zárva két más levél, mindenik Batsányihoz, egyik az Ányos verseiről, a mint kivántad (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 292) | a’ Trinidadból tegnap érkezett újságok bizonyítják, hogy a’ vérengezéseknek még nem lett végek, midn az els tudósítások elindúltak (1811 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632001, 148) | [a Times című lapból] reggeli 6 órakor 16,000 példány indul el a világ minden részébe (1860 Vasárnapi Újság CD56) | ha jó volt a termés, 25–30 vagón alma indult el évente Anglia felé (1947 Szabad Föld okt. 5. C1537, melléklet) | már ma elindul az első [segély]szállítmány, amelynek értéke 8,5 millió forint (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈ember, csoport (járművön v. állaton ülve), ill. állat v. jármű〉 tartózkodási helyéről (határozott céllal) elkezd menni (vmerre v. vhova)’ ❖ El-indulok tehát a’ Királyhoz (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 34) | egy Tangerből […] éjjel elindult hajó (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a királyfi] elindult e széles világba a világszép nádszál kisasszony keresésére (1861 Eredeti népmesék C3086, 39) | Miután Gyulai Vizsolyit megtalálta, Kemény Jánost ment fölkutatni, azután elindult Thaly után (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Felrakodtunk, felkapaszkodtunk, elindultunk Isten hirével (1904 Rákosi Viktor 8387013, 6) | kipederte bajuszát s elindult üzleti körútra a városba (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 144) | a róka kibújt a kiserdőben az odúból s tyúk után szaglászni indult el, a tavaszi meleget szimatolva (1953 Sarkadi Imre 9586002, 39) | leveszem az egyik kulcscsomót, és elindulok az újságért (2005 Kucsman Árpád 3148009, 1418).

2a. (kissé rég) ’hadba, harcba indul vki, vmi ellen, támadó szándékkal ellene vonul’ ❖ Mikor bús trombitaszóra Űlni kellett mindjárt lóra. Elindúlván a törökre, Óh, talán elvált örökre (1791 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [Kemény János] Aranyos-Megyesről elindult hadával Apafi ellen (1857 Vasárnapi Újság CD56) | arról értesültek, hogy a szultán Kis-Ázsiában van elfoglalva és mivel több európai fejedelem segítséget igért, a szegedi béke ellenére elindultak a török ellen (1444.) (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 213).

3. ’〈Annak kif-ére, hogy vmely tevékenységet elkezd végezni vki, vmi.〉’

3a. ’〈kisgyermek, ritk. állat kölyke〉 járni kezd’ ❖ A kicsinyért ne remegj; mig elindul, istenek őrzik, Nagy fiadat féltsd, őt már erejére hagyák (1845–1847 Pap Endre 8355015, 71) | A szarvasmarha borja rögtön elindul (1924 Orvosi Hetilap C8174, 522) | A kislányok tizenkét négyzetméteres szobában éltek, s amikor a kisebbik elindult, eldöntöttem, költözünk (1997 Lakáskultúra CD39).

3b. ’〈meghirdetett versenyben, pályázaton stb.〉 jelentkezve részt kezd venni’ ❖ a versenyeken sok vidéki csapat is elindult (1950 Népsport júl. 14. C5350, 4) | a szabad választásokon elinduló SZDSZ-jelöltek (1989 Lengyel László 2024001, 6) | A koncessziós törvény bárkinek lehetővé teszi – legyen az belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy –, hogy a kiírt pályázaton elinduljon (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3c. ’működni kezd, beindul vmi’ ❖ Széchenyi megyen, de azért elindúl Academiánk (1829 Kazinczy Ferenc C4938, 22) | a koncessziós szerződések szerint az országos kereskedelmi televízióknak október 7-éig el kell indulniuk (1997 Magyar Hírlap CD09) | Az időmérő óra elindul (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3d. ’〈újság, műsor〉 nyilvánosság elé kerülve rendszeres megjelenését megkezdi’ ❖ [a lapba kerülő rézmetszetek] ſzebbek, és tökélletessebbek is leſznek, mivel azon esetre ha a’ jöv eſztend’ folyta el indúl, azon nevezetes Bétsi Rézmetſz Mansfeld Úr [...] fogja kéſzíteni (1795 Magyar Hírmondó 7444122, 572) | Minekutána a’ dolog [ti. a Minerva című lap] elindult, azon kell lennünk, hogy olly jó legyen, mint lehet (1825 Kazinczy Ferenc C4936, 299) | Hamarosan elindul olcsó könyvtársorozatunk, amelynek egyik főfeladata, hogy nagy példányszámban, olcsón juttassa dolgozó népünkhöz a klasszikus magyar, külföldi és szovjet irodalom legjobb olvasmányait (1954 Darvas József 9101008, 167) | amikor a Soproni Szemle elindult (1983 Szabó Jenő CD52) | A történelem, illetve irodalomtanítás egyik fehér foltjának betöltésére, egy korábbi (görög mondákat dramatizáló) sorozat folytatásaként elindul a Római regék című sorozat (1987 Lévai Béla 1094001, 13).

3e. ’〈személy, csoport〉 vhonnan v. vmely állapotból kiindulva megkezdi pályafutását, ill. (pályáján) vmely irányba, vmely cél, fejlődési fok, állapot felé elkezd haladni’ ❖ Sokſzor a’ nagyra síetö ember viſzſza esík a’ba az állapatba, a’ honnan el-indúlt (1776 Esopus meséi ford. C1642, 99) | Engedjék a’ Végezések, hogy ismeretségünk literatúránknak hasznára váljon, és hogy a’ maradék a’ Te nevedet is kedvellje azoké között, a’ kik a’ Csokonai nyomdokán elindúltanak (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 22) | hanem azt mondom neked, édes öcsém, hogyha azon az úton haladsz előre, amelyen elindultál, itt fogsz megrohadni Pest vármegye tömlöcében! (1879 Jókai Mór CD18) | Mind a hárman a szegénységből indultunk el s mind a hárman más átérzéssel és más hangnemben szólunk a szegénységről (1931 Kassák Lajos 9314011, 163) | Rédey Tivadar mint Péterfy Jenő és Riedl Frigyes követője indult el kritikusi pályáján (1940 Pintér Jenő CD44) | Szakértők szerint a világ legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépeit gyártó cég még 1991-ben indult el a lejtőn, amikor késlekedett egyik új termékével (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmiből kiágazó rész, nyúlvány〉 kezdődik vhol, kiindul vhonnan’ ❖ A szájpadi nyujtvány a csont teste és fogmedri nyujtványa közötti határon indul el vizszintes irányban befelé, válaszfalat képezve az orr- és szájüreg között (1895 PallasLex. CD02) | A halhatatlan istenek törvénye int: – Vond vissza minden átkodat, mert millió út indul el s mind mihozzánk vezet (1922 Szabó Lőrinc 9629036, 50) | Micsoda rejtélyes szálak indultak el a messzi bizánci udvarból, amik befonták egész népek életét és fejedelemségek sorsát? (1937 Egri Viktor 9119001, 17) | [a csontsejt] felületéről 20–30 vékony, rojtszerű nyúlvány indul el (1986 Az emberi test 1114004, 998).

4a. ’〈cselekvés, tevékenység, folyamat, jelenség〉 elkezdődik, kezdetét veszi, megindul’ ❖ Tedd le a’ gyanóságot, és a’ szépen el-indult dolgot ne kivánd ezen újítással meg zavarni (1789 Baróti Szabó Dávid C2554, 581) | [a cukorgyárban] csapokon foly a viz a répareszelékkel töltött rostákra, azok tartalmát kimosandó. A munka igy indul el (1846 Hetilap CD61) | A harc elindult életre-halálra (1927 Hegedüs Lóránt 9234002, 76) | Nevük semmit sem mond számunkra, ha ezt halljuk: Hasegava vagy Satomi, nem indul el bennünk képzettársítási folyamat (1937 Bálint György 9021006, 140) | Testében elindult valami aprócska reszketés (1979 Dobos László C7043, 9) | [a párizsi világkiállításon díjat kapott] a Bláthy-Csonka-féle porlasztó, amely nélkül az autógyártás aligha indulhatott volna el (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

4b. ’〈tevékenység, folyamat, jelenség〉 ered, származik, kiindul vhonnan’ ❖ A cukorgyártás Franciaországból indult el s ott is tökéletesedett az idők folyamán (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 170) | Az európai szellemiség a görögöktől és rómaiaktól indul el, hordozói holt, megmerevedett formájában a könyvek (1934 Kerényi Károly 9325004, 155) | A tévedések sora onnan indult el, hogy Németh Péter a százdi oklevél adatait 150 évvel visszavetítette, minden különösebb indoklás nélkül, feltehetően benyomás alapján (1997 Kristó Gyula CD58) | [Nikolics Károlynak] a soproni Oroszlán gyógyszertárból indult el szakmai karrierje (2000 Lipták József CD52).

5. (tevékenységben, okfejtésben stb.) azt alapul véve kiindul vmiből vki’ ❖ Testem, lelkem van hát, ezekkel egyetemben érzésem is, és józan okosság által való itélettételem. Innen indúlok el (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 8) | Statusi intézkedésekben az igazságnak pusztán theoriai elveiből elindulni nem lehet (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Zilahy a kis formákból indult el a regény nagy méretei felé s ez az indulása megérzik rajta ma is (1927 Schöpflin Aladár CD10) | a drámaírónak szellemileg, lelkileg onnan kell elindulnia, ahol a közönség tart, és semmilyen eszköztől – vicctől, kabarétól, kuplétól – nem szabad visszariadnia annak érdekében, hogy magával ragadja a nézőket, és bevonja őket a játékba (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. (-n ragos v. után névutós bővítménnyel) (kissé rég) ’tájékozódik vmin, irányadónak véve vkit, vmit, aszerint cselekszik, ahhoz tartja magát’ ❖ Mivel hogy ez a’ nehéz betegſég falukon lakozó népet háborgat inkább, azért nagy jót téſzen véle, a’ ki-meg-inti, hogy ſzéltébe minden ember tanátſán, valaki valamit javaſol, mindjárt el-ne indúljon (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 525) | a’ gyenge mindenütt gyámolt keres, ’s authoritas után indúl-el (1834 Bajza József C0239, 19) | ne induljunk el a csípős nyelvek után (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | a német mintákon elinduló régi magyar politika (1916 Schöpflin Aladár CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elindulhat, elindultatik; ÚMTsz.

elindul tárgyatlan ige 1a1
1.
álló, nyugalmi állapotából elmozdulva (vmely irányban) haladni kezd vki, vmi
el indulván [a pataknak] ſzélén a’ gondolataiban el merült Királyné, éppen azon forráſra vezeté lovát egy ösvény, a’ honnan a’ tſergedezö patak vette fojamattyát
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Az ujra megindulást azután igen óvatos gyengéd segélyekkel kell eszközölni, vagy éppenséggel a lovat magára hagyni, mely néhány percz után szépen, lépésben magától elinduland
(1859 Petheő Dénes)
nemsokára elborultak gondolataim felőle. Úgy láttam mindig, mintha betegágya lassan elindulna vele, s a multjába vinné őt előlem, oda, ahol én még nem voltam
(1932 Pap Károly)
A szerencsétlenséget valószínűleg műszaki hiba okozta, a vezető állítása szerint a jármű magától elindult, szinte „elszabadult”
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmit alkotó nagy tömegű anyag〉 mozgásba jőve lefelé csúszik
Rettentő jégtömbök indulnak el a sarkok vidékéről, csörögve törnek meg s eltemetnek egész földrészeket
(1920 Karinthy Frigyes)
Néhány másodperc sem telhetett el, amikor felettünk ötven méterre, úgy nyolcvan méter szélességben, elindult a lavina, úgy huszonöt centi vastagságú rétegekben
(1996 Magyar Hírlap)
[Fonyódon]elindult” a magas löszpart
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
〈folyadék〉 csorogni, folyni kezd
Miként egy forrásból ha folyó-víz fakad, El-indúl nem tudván hová ’s mikor ſzakad: Úgy nékem egy helybl mozdúlt-ki életem
(1790 Mátyási József)
orra vére hanyatt fekvében elindult
(1854 Vasárnapi Újság)
elindultak a könnyei lefelé az arcán, aztán szétolvadtak szintelenedő szakállán
(1944 Babay József)
a sótlan karalábé leves egy csöppje elindul a szája szögletéből
(1979 Esterházy Péter)
egy pasas gumislaggal locsol, és hirtelen eláll a víz. A hapsi belenéz a csőbe, hogy miért nem szuperál, s akkor újra elindul a víz, a pasi pofán spriccöli saját magát
(1995 Magyar Hírlap)
1c.
〈küldemény, szállítmány stb.〉 útnak indul
Nem rég indult el hozzád egy Levelem, mellybe vagyon zárva két más levél, mindenik Batsányihoz, egyik az Ányos verseiről, a mint kivántad
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
a’ Trinidadból tegnap érkezett újságok bizonyítják, hogy a’ vérengezéseknek még nem lett végek, midn az els tudósítások elindúltak
(1811 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[a Times című lapból] reggeli 6 órakor 16,000 példány indul el a világ minden részébe
(1860 Vasárnapi Újság)
ha jó volt a termés, 25–30 vagón alma indult el évente Anglia felé
(1947 Szabad Föld okt. 5.)
már ma elindul az első [segély]szállítmány, amelynek értéke 8,5 millió forint
(1999 Magyar Hírlap)
2.
〈ember, csoport (járművön v. állaton ülve), ill. állat v. jármű〉 tartózkodási helyéről (határozott céllal) elkezd menni (vmerre v. vhova)
El-indulok tehát a’ Királyhoz
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
egy Tangerből […] éjjel elindult hajó
(1844 Pesti Hírlap)
[a királyfi] elindult e széles világba a világszép nádszál kisasszony keresésére
(1861 Eredeti népmesék)
Miután Gyulai Vizsolyit megtalálta, Kemény Jánost ment fölkutatni, azután elindult Thaly után
(1885 Mikszáth Kálmán)
Felrakodtunk, felkapaszkodtunk, elindultunk Isten hirével
(1904 Rákosi Viktor)
kipederte bajuszát s elindult üzleti körútra a városba
(1928 Móricz Zsigmond)
a róka kibújt a kiserdőben az odúból s tyúk után szaglászni indult el, a tavaszi meleget szimatolva
(1953 Sarkadi Imre)
leveszem az egyik kulcscsomót, és elindulok az újságért
(2005 Kucsman Árpád)
2a. (kissé rég)
hadba, harcba indul vki, vmi ellen, támadó szándékkal ellene vonul
Mikor bús trombitaszóra Űlni kellett mindjárt lóra. Elindúlván a törökre, Óh, talán elvált örökre
(1791 Csokonai Vitéz Mihály)
[Kemény János] Aranyos-Megyesről elindult hadával Apafi ellen
(1857 Vasárnapi Újság)
arról értesültek, hogy a szultán Kis-Ázsiában van elfoglalva és mivel több európai fejedelem segítséget igért, a szegedi béke ellenére elindultak a török ellen (1444.)
(1928 TolnaiÚjLex.)
3.
〈Annak kif-ére, hogy vmely tevékenységet elkezd végezni vki, vmi.〉
3a.
〈kisgyermek, ritk. állat kölyke〉 járni kezd
A kicsinyért ne remegj; mig elindul, istenek őrzik, Nagy fiadat féltsd, őt már erejére hagyák
(1845–1847 Pap Endre)
A szarvasmarha borja rögtön elindul
(1924 Orvosi Hetilap)
A kislányok tizenkét négyzetméteres szobában éltek, s amikor a kisebbik elindult, eldöntöttem, költözünk
(1997 Lakáskultúra)
3b.
〈meghirdetett versenyben, pályázaton stb.〉 jelentkezve részt kezd venni
a versenyeken sok vidéki csapat is elindult
(1950 Népsport júl. 14.)
a szabad választásokon elinduló SZDSZSzabad Demokraták Szövetsége-jelöltek
(1989 Lengyel László)
A koncessziós törvény bárkinek lehetővé teszi – legyen az belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy –, hogy a kiírt pályázaton elinduljon
(1992 Országgyűlési Napló)
3c.
működni kezd, beindul vmi
Széchenyi megyen, de azért elindúl Academiánk
(1829 Kazinczy Ferenc)
a koncessziós szerződések szerint az országos kereskedelmi televízióknak október 7-éig el kell indulniuk
(1997 Magyar Hírlap)
Az időmérő óra elindul
(2000 Országgyűlési Napló)
3d.
〈újság, műsor〉 nyilvánosság elé kerülve rendszeres megjelenését megkezdi
[a lapba kerülő rézmetszetek] ſzebbek, és tökélletessebbek is leſznek, mivel azon esetre ha a’ jöv eſztend’ folyta el indúl, azon nevezetes Bétsi Rézmetſz Mansfeld Úr [...] fogja kéſzíteni
(1795 Magyar Hírmondó)
Minekutána a’ dolog [ti. a Minerva című lap] elindult, azon kell lennünk, hogy olly jó legyen, mint lehet
(1825 Kazinczy Ferenc)
Hamarosan elindul olcsó könyvtársorozatunk, amelynek egyik főfeladata, hogy nagy példányszámban, olcsón juttassa dolgozó népünkhöz a klasszikus magyar, külföldi és szovjet irodalom legjobb olvasmányait
(1954 Darvas József)
amikor a Soproni Szemle elindult
(1983 Szabó Jenő)
A történelem, illetve irodalomtanítás egyik fehér foltjának betöltésére, egy korábbi (görög mondákat dramatizáló) sorozat folytatásaként elindul a Római regék című sorozat
(1987 Lévai Béla)
3e.
〈személy, csoport〉 vhonnan v. vmely állapotból kiindulva megkezdi pályafutását, ill. (pályáján) vmely irányba, vmely cél, fejlődési fok, állapot felé elkezd haladni
Sokſzor a’ nagyra síetö ember viſzſza esík a’ba az állapatba, a’ honnan el-indúlt
(1776 Esopus meséi ford.)
Engedjék a’ Végezések, hogy ismeretségünk literatúránknak hasznára váljon, és hogy a’ maradék a’ Te nevedet is kedvellje azoké között, a’ kik a’ Csokonai nyomdokán elindúltanak
(1806 Kazinczy Ferenc)
hanem azt mondom neked, édes öcsém, hogyha azon az úton haladsz előre, amelyen elindultál, itt fogsz megrohadni Pest vármegye tömlöcében!
(1879 Jókai Mór)
Mind a hárman a szegénységből indultunk el s mind a hárman más átérzéssel és más hangnemben szólunk a szegénységről
(1931 Kassák Lajos)
Rédey Tivadar mint Péterfy Jenő és Riedl Frigyes követője indult el kritikusi pályáján
(1940 Pintér Jenő)
Szakértők szerint a világ legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépeit gyártó cég még 1991-ben indult el a lejtőn, amikor késlekedett egyik új termékével
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈vmiből kiágazó rész, nyúlvány〉 kezdődik vhol, kiindul vhonnan
A szájpadi nyujtvány a csont teste és fogmedri nyujtványa közötti határon indul el vizszintes irányban befelé, válaszfalat képezve az orr- és szájüreg között
(1895 PallasLex.)
A halhatatlan istenek törvénye int: – Vond vissza minden átkodat, mert millió út indul el s mind mihozzánk vezet
(1922 Szabó Lőrinc)
Micsoda rejtélyes szálak indultak el a messzi bizánci udvarból, amik befonták egész népek életét és fejedelemségek sorsát?
(1937 Egri Viktor)
[a csontsejt] felületéről 20–30 vékony, rojtszerű nyúlvány indul el
(1986 Az emberi test)
4a.
〈cselekvés, tevékenység, folyamat, jelenség〉 elkezdődik, kezdetét veszi, megindul
Tedd le a’ gyanóságot, és a’ szépen el-indult dolgot ne kivánd ezen újítással meg zavarni
(1789 Baróti Szabó Dávid)
[a cukorgyárban] csapokon foly a viz a répareszelékkel töltött rostákra, azok tartalmát kimosandó. A munka igy indul el
(1846 Hetilap)
A harc elindult életre-halálra
(1927 Hegedüs Lóránt)
Nevük semmit sem mond számunkra, ha ezt halljuk: Hasegava vagy Satomi, nem indul el bennünk képzettársítási folyamat
(1937 Bálint György)
Testében elindult valami aprócska reszketés
(1979 Dobos László)
[a párizsi világkiállításon díjat kapott] a Bláthy-Csonka-féle porlasztó, amely nélkül az autógyártás aligha indulhatott volna el
(1993 A magyarság kézikönyve)
4b.
〈tevékenység, folyamat, jelenség〉 ered, származik, kiindul vhonnan
A cukorgyártás Franciaországból indult el s ott is tökéletesedett az idők folyamán
(1926 TolnaiÚjLex.)
Az európai szellemiség a görögöktől és rómaiaktól indul el, hordozói holt, megmerevedett formájában a könyvek
(1934 Kerényi Károly)
A tévedések sora onnan indult el, hogy Németh Péter a százdi oklevél adatait 150 évvel visszavetítette, minden különösebb indoklás nélkül, feltehetően benyomás alapján
(1997 Kristó Gyula)
[Nikolics Károlynak] a soproni Oroszlán gyógyszertárból indult el szakmai karrierje
(2000 Lipták József)
5.
(tevékenységben, okfejtésben stb.) azt alapul véve kiindul vmiből vki
Testem, lelkem van hát, ezekkel egyetemben érzésem is, és józan okosság által való itélettételem. Innen indúlok el
(1802–1804 Bessenyei György¹)
Statusi intézkedésekben az igazságnak pusztán theoriai elveiből elindulni nem lehet
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Zilahy a kis formákból indult el a regény nagy méretei felé s ez az indulása megérzik rajta ma is
(1927 Schöpflin Aladár)
a drámaírónak szellemileg, lelkileg onnan kell elindulnia, ahol a közönség tart, és semmilyen eszköztől – vicctől, kabarétól, kuplétól – nem szabad visszariadnia annak érdekében, hogy magával ragadja a nézőket, és bevonja őket a játékba
(1996 Magyar Hírlap)
5a. (-n ragos v. után névutós bővítménnyel) (kissé rég)
tájékozódik vmin, irányadónak véve vkit, vmit, aszerint cselekszik, ahhoz tartja magát
Mivel hogy ez a’ nehéz betegſég falukon lakozó népet háborgat inkább, azért nagy jót téſzen véle, a’ ki-meg-inti, hogy ſzéltébe minden ember tanátſán, valaki valamit javaſol, mindjárt el-ne indúljon
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ gyenge mindenütt gyámolt keres, ’s authoritas után indúl-el
(1834 Bajza József)
ne induljunk el a csípős nyelvek után
(1891 Mikszáth Kálmán)
a német mintákon elinduló régi magyar politika
(1916 Schöpflin Aladár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elindulhat, elindultatik; ÚMTsz.

Beállítások