eltol ts ige 1a6

1. (vhonnan) csúsztatva v. kerekeken gurítva máshova tol vmit, vkit’ ❖ Toldi vitéz, mondják, a sírt kirabolta, Ők látták, mikor a nagy követ eltolta (1863–1879 Arany János CD01) | A munka csak abból állhat, hogy talicskán valamit valamerre el kell tolni (1905 Tömörkény István 8493010, 16) | úgy erőlködött, mintha egy hegyet kellene eltolni a helyéről (1919 Krúdy Gyula CD54) | Estefelé eltolatta magát a kaszinóig és az ajtótól két hajdu hozta fel az emeletre, abban a nagy párnásszékben, melyben otthon, az udvarán szokott üldögélni (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 106) | és eltolta a tálat, a tányért, az evőeszközöket, mint aki váratlanul megharagudott az egész világra (1926 Krúdy Gyula CD54) | A nagy kredencet eltolták és a helyén ajtót nyitottak ebbe a negyedik szobánkba (1956 Móricz Virág 2005032, 161) | [a terményeket] biciklikormányon, csomagtartón eltolták nemcsak a helyi piacra, de Vásárhelyre is (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

1a. ’helyéről megszabott úton rendeltetésszerűen elcsúsztat, elmozdít, ill. így kinyit v. becsuk vmit’ ❖ E leplet – mond az istenség – halandó Föl nem vetendi, míglen én fogom. De nem vetette-e mellé önmaga: Ha ki ezt eltolja, meglátja a valót? Ám érjen a mi akar, én eltolom És meg fogom – sikolta – látni (1801 Kazinczy Ferenc CD01) | [vannak olyan daruk], melyeknek ága vizszintesen fekszik s a felemelt tárgy ezen sugárirányban eltolható (1893 PallasLex. CD02) | Anyica eltolta a reteszt az ólajtóról s a bárány fickándozva futotta körül az udvart (1916 Kassák Lajos CD10) | A 4,32 méteres kocsiban egyébként az utasok 2-3-2 elrendezésben foglalhatnak helyet, a második üléssor 20 centiméteres pályán eltolható (1999 Magyar Hírlap CD09) | egy karosszériába simuló, eltolható ajtót szereltek be [az autóba] (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Mat) ’〈sík- v. téridomot〉 vele egybevágó idommá transzformál úgy, hogy minden pontját ugyanabban az irányban ugyanakkora távolságra mozdítja el’ ❖ ha a gömbön rajzolnak egy idomot, az a gömbön eltolható anélkül, hogy megváltoznék, tehát ebben a tekintetben semmi különbség sincs a gömb és sík között (1921 Beke Manó CD10) | A hasáb alaplapjai egybevágó sokszögek, mert az egyiket az alkotók irányában oldalélnyi távolságra eltolva a másikat kapjuk (1959 Hajós György C6292, 199) | Ha az XH szakaszt eltoljuk úgy, hogy XC’-be essen, akkor H a BC és C-hez közelebbi H’ harmadolópontjába esik (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈feléje nyújtott v. útjában levő tárgyat, dolgot〉 helyéből v. helyzetéből kimozdítva távolabbra nyom(va lök, taszít), ill. ilyen mozdulattal elutasít vmit vki’ ❖ Altis’ Kormányossa szinte úgy talállya A’ másiknak [ti. hajónak] órrát; hogy bé-törtt a’ Gállya; De az hamarjában meg-fordítá farral, És Altisra rohant egész er-karral. Így a’ Kormányosnak lapáttyát el-tólta (1800 Perecsényi Nagy László C3472, 129) | a visszatartóztató nő kezeit gyöngéden eltolá (1856 Abonyi Lajos C0503, 77) | a keskeny, hirtelen jéghideg kéz most váratlan mozdulattal eltolta a lovag szájáról a három ujjnyi széles csipkét (1921 Moly Tamás CD10) | A professzor undorodó mozdulattal tolta el magától a névjegyet (1938 Bókay János 9065001, 129) | eltolta maga elől a férfi kezét (1964 Berkesi András 9050001, 113).

2a. (magától) elhárít, elutasít, nem vállal vmit’ ❖ Már nékem nagy igéreteket tett, ’s én nem toltam-el világoſan (1792 Kazinczy Miklós ford.–Gebler C2990, 69) | Eltoltam magamtól azt az ő vádját (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 421) | [a követ] azzal akarja a’ kormányszéktől eltolni a’ felelet’ [= felelősség] terhét, mivel – ugymond – a’ megyék’ hanyagsága nem volt tudtára (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Ambrus Zoltán] harminc esztendő óta óhajtotta meg eltolta magától a színházigazgatást (1917 Krúdy Gyula CD54) | [Balázs Árpád] keresi a közönségét, s eltolja magától az arisztokratikus művész szerepét (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈embert, állatot〉 úgy nyom, lök, taszít stb., hogy az kénytelen helyéről v. helyzetéből elmozdulni’ ❖ dühösen nekimegy, és viaskodva eltolja Orgoványit Veronka mellől (1812 Katona József ford.–Weber 8226007, 809) | a palota környékét ácsorgó nép lepte el, s csak ugy tolta el egyik a másikát (1882 Degré Alajos C1392, 109) | Az udvaros levette térdeiről Kucsum mancsait, és lábával eltolta az ebet (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | szinte riadtan bontakozik ki az ölelésből, s tolja el magától az asszonyt (1963 Illyés Gyula 9274055, 239).

3a. (rég, átv is) ’〈csoportot, sereget v. vkit〉(vhonnan, vhova) távozni késztet v. kényszerít’ ❖ Jornandes Püspök, nemzete ſzerént Gothus, tudván, hogy nemzetét a’ régi Magyarok el-tolták, ahoz képeſt nem trhetven [!] ket ördögöktl ſzármazottaknak írja (1791 Sándor István 7287056, 6) | [neki] mint a’ Római Birodalom’ eggyik Electorának, tiszte, segéleni a’ birtokaiból eltolt Császárt (1823 Hébe C2044, 10) | Egy hun csoport oldalt nyomul most a frank seregnek, s eltolja őket előlünk (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 307) | A pusztatemplomok egykori keresztény híveit csak kis részben tolta el más helyekre, a legtöbbet felkoncolta, elpusztította a török korszak (1929 Szekfű Gyula CD42).

3b. (rég)(hivatalából) elmozdít, eltávolít vkit’ ❖ Nemtelen ellenségei győztek, mert a rektor csakugyan eltolatott. De az isteni gondviselés pártjára kél a jó embernek, s pótolékot ád neki minden szenvedésért. Ímé 1805-ben már élesdi predikátor leve (1804–1806 Kazinczy Ferenc 7163018, 341) | udvari tanács, mely végre nyiltan eltolta helyükről az eddigi névleges minisztereket (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45).

3c. (rég) ’eltávolít, elidegenít vkitől vkit’ ❖ de ajaki profanálva vannak, ’s az Isten eltolta magától (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 47) | De különössége familiai különösség: nincs Ragályi, a’ kiben az a’ különös valami, az a’ különös magától mást elidegenítő, eltoló valami fel nem találtathatnék (1811 Szemere Pál C2561, 541) | ne bántanánk egymást; a’ bántás, az erőszak eltol egymástól, ’s nem illik emberhez (1826 Kazinczy Ferenc C4937, 58).

4. ’távolabbi helyre tesz, ill. áthelyez vmit’ ❖ a flóra-területek határai, a mint jelenleg mutatkoznak, nem mindig tartották meg helyzetöket és irányukat s jövőre nézve szintoly kevéssé tekinthetők véglegeseknek és el nem tolhatóknak (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Néhány gyengéd finom színfoltra építette fel képeit, a kontúrokat elmosta, az alakokat aszimmetrikusan eltolta, miáltal azoknak eddig nem ismert közvetlenséget és élénkséget kölcsönzött (1925 MűvészetiLex. C6812, 830) | A Kaposvárra eltolt székely tüzérség átmenetileg újból a szombathelyi hadosztály hadrendi kötelékébe lépett (1993 Fogarassy László CD52) | [A háború után a szovjetek] Lengyelországban a belső ellenállást letörték, az ország határait eltolták nyugat felé, moszkovita kommunista vezetőket ültettek a kormány élére (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈hangsúlyt, súlypontot〉 áthelyez, áttesz vhova’ ❖ [ha a nép a német dallamokból] valamit átvett, eltolta a hangsúlyt a jambus rövid szótagjára (1935 Kodály Zoltán 9341028, 46) | Imrédy és Rajniss belépése a kormányba a súlypontot a kormánypártról most már teljesen a Megújulás Pártjára tolná el (1968 Ránki György 9553001, 135) | Kétségtelen, hogy az evangéliumok szerkesztenek, az anyag csoportosításával hangsúlyokat eltolnak, válogatnak (1995 BibliaiLex. CD1207) | a tetőre helyezett csomagok eltolják az autó súlypontját (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈vminek az időpontját, határidejét, ill. teendőt〉 későbbre tesz, vmennyi idővel elhalaszt’ ❖ Imádnom kell annak az imádott Lyánkának képét, a’ melly meg győzte, el tolta rólam való édes emlékezésedet (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 369) | A sirocco-időjárás széllel vagy a nélkül 1-2 órával sietteti a dagály beálltát, […] ellenben megrövidíti és eltolja az apályt (1897 PallasLex. CD02) | Az igaz, hogy az én dolgom olyan, [mondta a pap,] hogy ha akarom, eltolhatom későbbre (1912 Móricz Zsigmond C3211, 191) | a határidőt várhatóan eltolják egy hónappal (1996 Magyar Hírlap CD09) | az egyes boksák meggyújtásának idejét egymáshoz képest eltolták egy-két nappal (2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka CD36).

5. ’〈vmely (szellemi) irányban, vmi felé, általa befolyásolva, annak megfelelően〉 fokozatosan megváltoztat vmit’ ❖ A szociológia tanítása, hogy a történelem tele van hazugsággal s a hősök meghizlalt kultusza igazságtalan, ez a tanítás, mely az iránydrámák felé tolta volna el a darabot (1912 Lengyel Menyhért CD10) | [a Gömbös által alapított szervezetek] politikáját azonban már akkor is mind radikálisabb irányba tolta el ezen szervezetek fiatalsága (1944 Bethlen István 9055003, 127) | [az egyetemre fel nem vett fiatalok politikai magatartását] sok esetben negatív irányba tolja el helyzetük latolgatása (1975 Tömböl Teréz et al. 2056009, 94).

6. (biz) ’elront, tönkretesz vmit’ ❖ a cseppnyi rossz Eltolja benne a nemesb valót, Önnön gyalázatára (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | gyerünk, öregem... ne toljuk el mi is a délelőttünket! (1964 Magyar Nemzet júl. 18. C4801, 7) | Egyébként is: mi mindent eltolok! (1976 Tandori Dezső 9703027, 61) | Nem szolgáltattak nekem igazságot, törvénytelenül zártak börtönbe, eltolták az egész pályafutásom (1996 Magyar Hírlap CD09) | miközben a jelenleg divatos értékeknek megfelelően ő vitte a legtöbbre, menthetetlenül eltolta az életét (1997 Magyar Hírlap CD09).

Fr: nyak.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eltol tárgyas ige 1a6
1.
(vhonnan) csúsztatva v. kerekeken gurítva máshova tol vmit, vkit
Toldi vitéz, mondják, a sírt kirabolta, Ők látták, mikor a nagy követ eltolta
(1863–1879 Arany János)
A munka csak abból állhat, hogy talicskán valamit valamerre el kell tolni
(1905 Tömörkény István)
úgy erőlködött, mintha egy hegyet kellene eltolni a helyéről
(1919 Krúdy Gyula)
Estefelé eltolatta magát a kaszinóig és az ajtótól két hajdu hozta fel az emeletre, abban a nagy párnásszékben, melyben otthon, az udvarán szokott üldögélni
(1923 Kosztolányi Dezső)
és eltolta a tálat, a tányért, az evőeszközöket, mint aki váratlanul megharagudott az egész világra
(1926 Krúdy Gyula)
A nagy kredencet eltolták és a helyén ajtót nyitottak ebbe a negyedik szobánkba
(1956 Móricz Virág)
[a terményeket] biciklikormányon, csomagtartón eltolták nemcsak a helyi piacra, de Vásárhelyre is
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
1a.
helyéről megszabott úton rendeltetésszerűen elcsúsztat, elmozdít, ill. így kinyit v. becsuk vmit
E leplet – mond az istenség – halandó Föl nem vetendi, míglen én fogom. De nem vetette-e mellé önmaga: Ha ki ezt eltolja, meglátja a valót? Ám érjen a mi akar, én eltolom És meg fogom – sikolta – látni
(1801 Kazinczy Ferenc)
[vannak olyan daruk], melyeknek ága vizszintesen fekszik s a felemelt tárgy ezen sugárirányban eltolható
(1893 PallasLex.)
Anyica eltolta a reteszt az ólajtóról s a bárány fickándozva futotta körül az udvart
(1916 Kassák Lajos)
A 4,32 méteres kocsiban egyébként az utasok 2-3-2 elrendezésben foglalhatnak helyet, a második üléssor 20 centiméteres pályán eltolható
(1999 Magyar Hírlap)
egy karosszériába simuló, eltolható ajtót szereltek be [az autóba]
(2000 Magyar Hírlap)
1b. (Mat)
〈sík- v. téridomot〉 vele egybevágó idommá transzformál úgy, hogy minden pontját ugyanabban az irányban ugyanakkora távolságra mozdítja el
ha a gömbön rajzolnak egy idomot, az a gömbön eltolható anélkül, hogy megváltoznék, tehát ebben a tekintetben semmi különbség sincs a gömb és sík között
(1921 Beke Manó)
A hasáb alaplapjai egybevágó sokszögek, mert az egyiket az alkotók irányában oldalélnyi távolságra eltolva a másikat kapjuk
(1959 Hajós György)
Ha az XH szakaszt eltoljuk úgy, hogy XC’-be essen, akkor H a BC és C-hez közelebbi H’ harmadolópontjába esik
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈feléje nyújtott v. útjában levő tárgyat, dolgot〉 helyéből v. helyzetéből kimozdítva távolabbra nyom(va lök, taszít), ill. ilyen mozdulattal elutasít vmit vki
Altis’ Kormányossa szinte úgy talállya A’ másiknak [ti. hajónak] órrát; hogy bé-törtt a’ Gállya; De az hamarjában meg-fordítá farral, És Altisra rohant egész er-karral. Így a’ Kormányosnak lapáttyát el-tólta
(1800 Perecsényi Nagy László)
a visszatartóztató nő kezeit gyöngéden eltolá
(1856 Abonyi Lajos)
a keskeny, hirtelen jéghideg kéz most váratlan mozdulattal eltolta a lovag szájáról a három ujjnyi széles csipkét
(1921 Moly Tamás)
A professzor undorodó mozdulattal tolta el magától a névjegyet
(1938 Bókay János)
eltolta maga elől a férfi kezét
(1964 Berkesi András)
2a.
(magától) elhárít, elutasít, nem vállal vmit
Már nékem nagy igéreteket tett, ’s én nem toltam-el világoſan
(1792 Kazinczy Miklós ford.Gebler)
Eltoltam magamtól azt az ő vádját
(1830 Kazinczy Ferenc)
[a követ] azzal akarja a’ kormányszéktől eltolni a’ felelet’ [= felelősség] terhét, mivel – ugymond – a’ megyék’ hanyagsága nem volt tudtára
(1844 Pesti Hírlap)
[Ambrus Zoltán] harminc esztendő óta óhajtotta meg eltolta magától a színházigazgatást
(1917 Krúdy Gyula)
[Balázs Árpád] keresi a közönségét, s eltolja magától az arisztokratikus művész szerepét
(1995 Magyar Hírlap)
3.
〈embert, állatot〉 úgy nyom, lök, taszít stb., hogy az kénytelen helyéről v. helyzetéből elmozdulni
dühösen nekimegy, és viaskodva eltolja Orgoványit Veronka mellől
(1812 Katona József ford.Weber)
a palota környékét ácsorgó nép lepte el, s csak ugy tolta el egyik a másikát
(1882 Degré Alajos)
Az udvaros levette térdeiről Kucsum mancsait, és lábával eltolta az ebet
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
szinte riadtan bontakozik ki az ölelésből, s tolja el magától az asszonyt
(1963 Illyés Gyula)
3a. (rég, átv is)
〈csoportot, sereget v. vkit〉 (vhonnan, vhova) távozni késztet v. kényszerít
Jornandes Püspök, nemzete ſzerént Gothus, tudván, hogy nemzetét a’ régi Magyarok el-tolták, ahoz képeſt nem trhetven [!] ket ördögöktl ſzármazottaknak írja
(1791 Sándor István)
[neki] mint a’ Római Birodalom’ eggyik Electorának, tiszte, segéleni a’ birtokaiból eltolt Császárt
(1823 Hébe)
Egy hun csoport oldalt nyomul most a frank seregnek, s eltolja őket előlünk
(1901 Gárdonyi Géza)
A pusztatemplomok egykori keresztény híveit csak kis részben tolta el más helyekre, a legtöbbet felkoncolta, elpusztította a török korszak
(1929 Szekfű Gyula)
3b. (rég)
(hivatalából) elmozdít, eltávolít vkit
Nemtelen ellenségei győztek, mert a rektor csakugyan eltolatott. De az isteni gondviselés pártjára kél a jó embernek, s pótolékot ád neki minden szenvedésért. Ímé 1805-ben már élesdi predikátor leve
(1804–1806 Kazinczy Ferenc)
udvari tanács, mely végre nyiltan eltolta helyükről az eddigi névleges minisztereket
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
3c. (rég)
eltávolít, elidegenít vkitől vkit
de ajaki profanálva vannak, ’s az Isten eltolta magától
(1807 Kazinczy Ferenc)
De különössége familiai különösség: nincs Ragályi, a’ kiben az a’ különös valami, az a’ különös magától mást elidegenítő, eltoló valami fel nem találtathatnék
(1811 Szemere Pál)
ne bántanánk egymást; a’ bántás, az erőszak eltol egymástól, ’s nem illik emberhez
(1826 Kazinczy Ferenc)
4.
távolabbi helyre tesz, ill. áthelyez vmit
a flóra-területek határai, a mint jelenleg mutatkoznak, nem mindig tartották meg helyzetöket és irányukat s jövőre nézve szintoly kevéssé tekinthetők véglegeseknek és el nem tolhatóknak
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Néhány gyengéd finom színfoltra építette fel képeit, a kontúrokat elmosta, az alakokat aszimmetrikusan eltolta, miáltal azoknak eddig nem ismert közvetlenséget és élénkséget kölcsönzött
(1925 MűvészetiLex.)
A Kaposvárra eltolt székely tüzérség átmenetileg újból a szombathelyi hadosztály hadrendi kötelékébe lépett
(1993 Fogarassy László)
[A háború után a szovjetek] Lengyelországban a belső ellenállást letörték, az ország határait eltolták nyugat felé, moszkovita kommunista vezetőket ültettek a kormány élére
(1995 Magyar Hírlap)
4a.
〈hangsúlyt, súlypontot〉 áthelyez, áttesz vhova
[ha a nép a német dallamokból] valamit átvett, eltolta a hangsúlyt a jambus rövid szótagjára
(1935 Kodály Zoltán)
Imrédy és Rajniss belépése a kormányba a súlypontot a kormánypártról most már teljesen a Megújulás Pártjára tolná el
(1968 Ránki György)
Kétségtelen, hogy az evangéliumok szerkesztenek, az anyag csoportosításával hangsúlyokat eltolnak, válogatnak
(1995 BibliaiLex.)
a tetőre helyezett csomagok eltolják az autó súlypontját
(1996 Magyar Hírlap)
4b.
〈vminek az időpontját, határidejét, ill. teendőt〉 későbbre tesz, vmennyi idővel elhalaszt
Imádnom kell annak az imádott Lyánkának képét, a’ melly meg győzte, el tolta rólam való édes emlékezésedet
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
A sirocco-időjárás széllel vagy a nélkül 1-2 órával sietteti a dagály beálltát, […] ellenben megrövidíti és eltolja az apályt
(1897 PallasLex.)
Az igaz, hogy az én dolgom olyan, [mondta a pap,] hogy ha akarom, eltolhatom későbbre
(1912 Móricz Zsigmond)
a határidőt várhatóan eltolják egy hónappal
(1996 Magyar Hírlap)
az egyes boksák meggyújtásának idejét egymáshoz képest eltolták egy-két nappal
(2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka)
5.
〈vmely (szellemi) irányban, vmi felé, általa befolyásolva, annak megfelelően〉 fokozatosan megváltoztat vmit
A szociológia tanítása, hogy a történelem tele van hazugsággal s a hősök meghizlalt kultusza igazságtalan, ez a tanítás, mely az iránydrámák felé tolta volna el a darabot
(1912 Lengyel Menyhért)
[a Gömbös által alapított szervezetek] politikáját azonban már akkor is mind radikálisabb irányba tolta el ezen szervezetek fiatalsága
(1944 Bethlen István)
[az egyetemre fel nem vett fiatalok politikai magatartását] sok esetben negatív irányba tolja el helyzetük latolgatása
(1975 Tömböl Teréz et al.)
6. (biz)
elront, tönkretesz vmit
a cseppnyi rossz Eltolja benne a nemesb valót, Önnön gyalázatára
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
gyerünk, öregem... ne toljuk el mi is a délelőttünket!
(1964 Magyar Nemzet júl. 18.)
Egyébként is: mi mindent eltolok!
(1976 Tandori Dezső)
Nem szolgáltattak nekem igazságot, törvénytelenül zártak börtönbe, eltolták az egész pályafutásom
(1996 Magyar Hírlap)
miközben a jelenleg divatos értékeknek megfelelően ő vitte a legtöbbre, menthetetlenül eltolta az életét
(1997 Magyar Hírlap)
Fr: nyak
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások