elvon ts ige 1a6

1. (kissé vál) ’〈ember, állat〉 csúsztatva v. megemelve (maga felé) húz, és így elmozdít v. magával elvisz (vhonnan v. vhova), ill. elvesz vhonnan v. vkitől vmit’ ❖ egy tigris nygbe-lév két lótól nem fél; egyiket meg-öli, ’s azt a’ társával egygyütt el-vonnya a’ barlangba (1801 Molnár János 7445022, 68) | ha [főzésekor a szappan] a tűznél felduzzad, gyakran vond el attól, hogy lángot ne kapjon (1826 Fáy András¹ 8139009, 28) | A vőlegény odalépett hozzá [ti. a menyasszonyához], elvonta reszkető kezét a zongoráról és megcsókolá (1850 Jókai Mór CD18) | Ha támasztott test alól elvonom a támaszt, biztosan tudom, hogy majd leesik (1897 Riedl Frigyes 8393010, 36) | félt is, hogy kilötyög az étel, vonta volna el tőlem a kosarat (1962 Galambos Lajos 9166001, 109) | Reggel óta rakodott a hajó, este lett, mire [...] elvonták a hidat (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 549).

1a. (kissé rég) ’〈állat, es. ember járművet v. azon utast, rakományt〉 húzva elvisz (vhonnan v. vhova), ill. képes húzni (vhol)’ ❖ a’ még kissebb halakból pedig edgy egész szekérrel, mennyit 2 Hazabéli ló el-vonhatot, annyit lehetett 30 garassal venni (1787 Magyar Kurír C6330, 674) | el-vonatának a ſzekerek a Kapu elöl (1789 Magyar Kurír C0315, 909) | azt a terhet mit egy kocsival két ló ügetve könnyen elvonhat rajta [ti. a lóvasút pályáján] (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Jézus egy karácsonyban meglátogatta a vizen túllakó szegényeket; alamizsnát osztogatott nekik, [...] egy szegény asszonyt pedig maga vont el szánkán az ispotályba (1943 Gyallay Domokos C1944, 20).

1b. (kissé rég) ’〈vmely felületen v. vmi fölött, alatt stb.〉(érintve, súrolva azt) elhúz vmit, ill. 〈gép, szerkezet〉 úgy mozgat, irányít vmit, hogy az csússzon, haladjon vhol’ ❖ Vegyenek a’ gazdák hoſzſzu köteleket, A’ búza fejeken vonnyák-el ezeket, E’ képpen ki-rázzák a’ mérges tſeppeket (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225009, 7) | szabadon kitóduló gőz felett vonják el a szövetet (1893 PallasLex. CD02) | [a telegráf] nem más, mint egy elektromágnes egy mozgó horgonynyal ellátva, melynek nyomója egy óragép által alatta elvont papirszalagra pontokat és vonalakat ir (1896 PallasLex. CD02) | Az a sebesség, amellyel egy esztergapadon v. gyalupadon a megmunkálandó tárgyat a kés alatt elvonhatjuk, [...] 5-6 méter percenként (1925 RévaiNagyLex. C5713, 562).

1c. (kissé vál, átv is) ’úgy húz, von félre vmiről, vhonnan vmit, hogy ezáltal az az alatt v. mögött levő dolog szabaddá v. fedetlenné, nyitottá válik’ ❖ el-vonod ſzemeimrl lepledet (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2114, 85) | [Csapabdi] elvonja Kegyelne fátyolát, ’s megösmeri őt (1836 Vajda Péter 8504023, 104) | A régi képviselőházban a népegészségügyi társaság ülésén ijesztő perspektíváról vonta el a függönyt a szónok (1917 Krúdy Gyula CD54) | Aladár karját elvonták vértől lucskos hasa elől (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 606).

1d. (tárgy n. is) (rég, átv is) ’〈(határ)vonalat〉 meghúz (vhol), ill. 〈szót, szöveget〉 aláhúz’ ❖ Az el vontt sor el maradhat, ’s [a szöveg] mindjárt jó lesz (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 462) | A’ ſzámokat jobbrúl balra kell írni, még pedig edgyest edgyes alá, tizest, tizes alá, ’s a’ t. Azután el-kell alattok vonni, és minden renbeli [!] ſzámokat öſzve kell ſzámolni (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 64) | mi a lángész, s mi a tehetség? soha sem volnánk képesek a határvonalat elvonni (1854 Budapesti Hírlap C7812, 1858) | A békebiztosok [...] utólag minden békekötés alkalmával elvonták a határt (1864 Salamon Ferenc C3655, 298).

1e. (ritk) ’〈zenedarabot〉 vonós hangszeren, kül. hegedűn eljátszik, megszólaltat vki’ ❖ Rákóczi, Bertsényi, nótáit hallgattam, A’ Nagy Idait-is, velek el vonattam (1787 Gvadányi József C1939, 17) | Nótám’ a’ mint telik, el vonom (1805 Kováts Sámuel C2784, 64) | a Jaj de huncutot Rácz Károly elvonta a Kossuth-banketten (1925 Krúdy Gyula CD54).

1f. (rég, átv is) ’〈láncot, hálót〉 hosszan vezetve elhelyez, elhúz vhol’ ❖ Napoleon, hogy a’ leeresztendő kompok el ne szaggathassák az ő hídjait, azon vastag lánczot vonatta-el a’ legfelső hídja balszárnyánál, a’ mellyet II. Sulimán használt vala e’ végre Budánál (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 456) | anyám körül biztosa, a cselszövényes Leonics vonta el hálóját (1859 Dózsa Dániel C1438, 92).

1g. (rég, ritk) ’részeinek távolságát növelve széthúz, megnyújt vmit’ ❖ ha a’ Bírodalma a’ Fejedelemnek nagy; annak határ szélein nagyon el’ ne vonja az Ármádát (1789 Gvadányi József C1925, 187).

1h. (rég, ritk) ’időben elnyújt, elhúz vmit vki’ ❖ Hosszan elvont fohász (1847 Eötvös József C1607, 154).

2. ’〈embert, állatot〉 megfog, és maga felé v. magával húzva arra késztet v. kényszerít vki, hogy elmozduljon vmi elől, ill. ellépjen v. vele együtt elmenjen (vhonnan v. vhova)’ ❖ [Az özvegy] végre nagy bajjal ’s fáradsággal a’ sirtúl el-vonyattatott (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 149) | És ment a kopja suhogva, Vitte halálos erőszakkal boldogtalan élét. Észrevevé Ete, s Hajnáját elvonta előle (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 182) | a felcsillámló zsebkést felmutatva, elvonta nejét a meglepett álarczos mellől (1882 Lauka Gusztáv C2891, 183) | Sasvári megvárta a dal befejeztét, hozzálépett, aztán könyökénél megragadva, elvonta (1947 Karinthy Ferenc 2052003, 92) | A testes főápolónő fogta [az asszonynak] a vállát, és elvonta magával az irodába (1985 Népszabadság ápr. 27. C7835, 14).

2a. ’〈ember(csoporto)t, állatot〉 arra késztet v. kényszerít vmi, vki, hogy (vmely ottani tevékenységével felhagyva) elmenjen, eltávozzon vhonnan v. vhova’ ❖ Hogy az Ánglusok több helyeken kéſzlnek meg-lepni a’ fr. partokat: az a’ czélja ezen ſzándékjoknak [...] hogy Breſzttl a’ vígyázó Sereg-ſzakaſzokat, a’ meg-lepett partokra vonhassák el (1800 Magyar Hírmondó 8646200, 12) | az eb, melly ez ideig szótlan feküdt a tetem lábainál; roszaló morgásával vonta maga felé figyelmemet. Lehetlen volt őt elvonnom helyéről (1850 Vajda János 8503065, 43) | külömben sem akarom, hogy a munka továbbra is úgy elvonjon mellőled... (1905 Pesti Napló nov. 11. C6634, 22) | [A rémült férfit] senki sem tudta elvonni onnan, amíg az utcán el nem hallgatott az autó motorja (1991 Népszabadság aug. 10. C7841, 26).

2b. ’〈felettes személy v. hatóság több személyt v. csoportot, kül. katonát, katonai egységet (egy nagyobb csoportból) rendsz. írásbeli utasítással〉 elvezényel, ill. átirányít (vhonnan v. vhova)’ ❖ kénytelen lévén 4 zászlóaljat elvonni, további erősítésig, a megkezdett offensiv operatiok folytatását természetesen nem kívánhatom (1848 Kossuth Lajos C2749, 861) | a közszükségleti cikkek iparágaiból elvonnak hét millió munkást és átképezik őket hadiipari célokra (1942 Déli Hírlap 2121001, 9) | mindenünnen embereket kellett elvonni az új főosztályokra (1973 Balla László 1010007, 86) | [Hitler] úgy dönt, hogy a nyugatról elvont nagyobb erők bedobásával ellentámadást indít (1991 Katona Imre² CD52).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy vmely rendelkezés, eljárás stb. v. azzal vki vmely tevékenység, művelet stb. számára v. vki számára hozzáférhetetlenné tesz, annak hatóköréből kivesz, attól függetlenít vmit〉’ ❖ Ezeknek [ti. a kazároknak] hatalmok alól vonták-el magokat az Avarok Pannoniába költözvén (1783 Molnár János C0291, 311) | az egyetem semmi vizsgálat elől nem vonja el magát (1844 Pesti Hírlap CD61) | a kormányoknak csakis annyi összeget kellene a forgalomból elvonni a mennyi a közigazgatáshoz elkerülhetetlenül szükséges (1883 De Gerando Antonina 8099004, 148) | Oly tényleges katonai egyéneket, akik ellen a nyomozó eljárás vagy a közvetlen vádemelés el van rendelve, a bünvádi eljárás befejeztéig sem áthelyezni, sem elvezényelni nem szabad, ha ez őket az eddigi parancsnok illetékessége alól elvonná (1950 Fehérváry Jenő 1048003, 30) | ne lehessen a vállalkozás vagyonát leplezett eljárásokkal elvonni mondjuk a hitelezők elől (1994 Magyar Hírlap CD09).

2d. elvonja magát (rég) ’〈ember(csoport)〉 vkit, vmit otthagyva elmegy, eltávozik (vhonnan, vmerre), ill. elvonul vhova’ ❖ [a megtámadott szardíniaiak] kénteleníttettek végtére el-vonni magokat, ’s 4 Olaſz mérttfldnyi helyet által-engedni a’ Frantziáknak (1793 Magyar Hírmondó 7444088, 5) | el-vonták magokat Arton Városa’ tájjáról a’ Frantziák, Dinant és Rochefort felé (1794 Magyar Hírmondó 7444109, 921) | [Hume] Frantzia Országba vonvánn el magát, tsendes magánosságbann dolgozta Treatise on human nature (Az emberi természetről való) Munkáját (1824 Ercsei Dániel C1618, 153) | elvonta magát a’ bel teremekből És kezdett szomorú torhoz készülni magában (1831 Vörösmarty Mihály 8524387, 208) | hagyd el fényes kastélyodat; vond el magad a dobzódás asztalaitól (1884 Jókai Mór CD18).

2e. elvonja magát (rég) ’elrejtőzik, elbújik (vki elől v. vhol) vki’ ❖ a’ Hertzeg, és Kriſtina örömeſtebb látták volna, ha [gróf Vertevill] környülök olly közel nem járt volna; ſokſzor kivánták ugyan magokat elöle el-vonni, de ez úgy tsipeſzkedet hozzájok mint a’ bojtorján (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 328) | Midn ezen ſereg a’ Sámuel nevezet Klaſtrom mellett ment vólna: tüzeltek reája az el égett Toronyból, három abban magokat el vontt Törökök (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 154) | Minden templom bé volt zárva, katonaság őrizte, valamint a papi szeminariumot is, s a papok elvonták magokot (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 166).

2f. elvonja magát (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely személytől, csoporttól elzárkózva távol tartja magát, ill. (magától elhárítva) kivonja magát vmiből v. vmi alól vki〉’ ❖ A’ jóban el-indúlt társaságtól ne vond-el magadat (1776 Esopus meséi C1641, [234]) | minden tsendességben tetſzik lenni a’ Caſtélyban, és Bénavidesné ſokkal jobban elvonta magát mint az eltt, [...] egéssége igen gyenge (1793 Naláczy József ford.–Baculard d’Arnaud 7240001, 66) | nem fogjuk magunkat a kötelesség teljesitése alól elvonni (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az a hatalom, amely most a többi nemzetek közösségéből elvonja magát és külön politikát üz, a civilizált emberiség ellen büntettet követ el (1900 Pesti Hírlap júl. 3. C5648, 6) | riadt hangjuk korholva száll feléd, ki a szelid összhangból elvonod magad (1921 Szabó Lőrinc ford.–Shakespeare 9629192, 12) | elvonják magukat a produktív munkától (1935 Zsidó Szemle 2140001, 3).

2g. elvonja magát (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely benyomástól, hatástól stb. függetleníti, mentesíti magát, azt nem veszi figyelembe, nem tartja magát hozzá vki〉’ ❖ [a viszonyoknak] uralkodó befolyása alól el nem vonhatja magát az ember-ész, bár mennyire kevélykedjék is a subjectiv függetlenség negédjeiben (1846 Hetilap CD61) | az érdekelt államok egyike sem fogja e komoly pillanatban e felsőbb intés [ti. a humanitás parancsa] alól magát elvonni (1853 Budapesti Hírlap C7811, 478) | nem vonhatja el magát a külvilág érzéki benyomásaitól (1876 Beniczky Irma 8042001, 9) | a foglalkozásában nagyon elfoglalt ember képtelen magát minden mástól elvonni és a percnek egészen odaadni (1911 Simai Ottó CD10).

3. (kissé rég, átv is) ’eltakar, elrejt vmit vmi v. vki’ ❖ Mintha a’ Nap nem mindég Nap volna, ha néha esős felhők vonják is el tekinteteink előtt (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 57) | Siettem korán érni lakainkba, hogy feldúlt vagy kuszált öltözeteinket és vihar-rendezte toilettünket a bámész szemek elől elvonjam (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 359) | a tőlünk, az az érzékeink elől, elvont valóságokat, mi a magok természetekben tellyesen soha fel nem fedtük, ’s fel soha fedni nem fogjuk (1827 Guzmics Izidor C4937, 358) | A magyar nemzet kezdetének történetét áthatlan homály elvonja szemeinktől (1878 Botka Tivadar CD57) | Fogyatkozás [...], az az égi jelenség, mikor valamely égi test egy másiknak fényét részben v. egészben elvonja a földi szemlélő elől (1913 RévaiNagyLex. C5703, 631).

4. (kissé vál, átv is) ’〈kezét〉 végighúzza, elviszi vhol, ill. 〈(vmely) test(rész)ét〉 elmozdítja, elhúzza (vki elől v. vhonnan, vkitől)’ ❖ ne vond el Tőle magad, sőt járás közt engedgy neki jobb kézt (1810 Virág Benedek C2560, 372) | elvonta magát az ablakból (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 146) | [a gyermek bőrén levő kinövések] szinte egy hüvelyknyiek voltak, barnák, feketék, kemények, ’s tsörgöttek, ha valaki elvonta rajtok kezét (1817 Hasznos Mulatságok C0176, 111) | a’ ki elvonja vállait a’ közös tehernek sulya alól, az saját terhét szomszédjára löké (1841 Pesti Hírlap CD61) | meg akarta csókolni a leány ajkát, de Amanda elvonta előle (1928 Krúdy Gyula CD54) | [Rátz Bubi] látta, hogy nagyapja megcsókolja az osztrák néni csuklóját, a kesztyűje fölött. [...] A néni furcsán kacarászik, és nem vonja el a kezét (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 19).

4a. (kissé vál) ’〈rendsz. vmely érzést, véleményt stb. kifejező megnyilvánulásként: száját, es. más testrészét〉 hely(zet)éből (önkéntelenül) elmozdítja vki’ ❖ Annak a’ gyermeknek, melly, álmában a’ szájját el-vonja, mintha nevetne, rágása [= hascsikarása] vagyon, avagy fog-hasadása (1791 Gödri János ford.–Marschall C1899, 212) | Meglehet, [a tiszttársak] kevéssé elvonnák arczaikat [az új szenátorok kinevezése miatt] (1841 Teleki László² C4109, 108) | – Hát kezit csókolom, hova járjak [ebédelni]. Itt nem lehet a faluban kapni. Az asszony elvonta a vállát. – Adok én is, ha valaki akarja (1914 Móricz Zsigmond CD10) | lenézett zsenge mustod tapadós ajkkal innád: de ecet lett belőle, hogy elvont szájjal idd (1916 Babits Mihály CD01) | a festő előbb Peppo arcába pillantott, kissé elvonta a száját, majd azt mondta, nem, a pap hullája nem kell neki (2010 Darvasi László 3153010, 828).

4b. ’〈tekintetét〉 elfordítja (vkitől, vmitől), ill. leveszi vkiről, vmiről’ ❖ bizonytalanul tekintgető szem, mellyel csak néha ’s mintegy véletlenűl találkozál, de melly szúró tekintetét azonnal elvoná mihelyt észrevétetett (1845 Eötvös József 8126002, 90) | Mikor [Ilona] a váláskor a fejecskéjét meghajtja, nem tudom róla a szememet elvonni (1893 Fővárosi Lapok C0161, [1059]) | nem jól bírta ezt a hegyesen szúró s vastagon édeskés szagkeveréket s mégis minduntalan szimatolnia kellett, mintahogy riadt tekintetét sem bírta elvonni a piszkosan szürke, itt-ott átvérzett sebkötésektől (1950 Déry Tibor 9107009, 193) | [Apó] elvonta fürkésző pillantását a főmérnök arcáról (1970 Magyar Nemzet szept. 4. C4807, 5).

4c. (kissé rég) ’〈addigi figyelmét, rokonszenvét stb.〉 megvonja vkitől, vmitől vki, vmi’ ❖ soha sem szabad a jó kritikusnak figyelmét elvonni a Litteratúrának állapotjától: tudnia kell, ’s felvennie gondosan, hol áll az mostanság? (1829 Guzmics Izidor C4938, 104) | a józan közönség maga is elvonja támogatását attól, a mi nem életrevaló s czéljának meg nem felel (1867 Vasárnapi Újság C7381, 153) | Nem akarjuk mi a lengyelektől elvonni rokonszenvünket (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Ne vond el szívedet még, üdvösségem! (1917 Kaffka Margit CD01).

4d. (kezét, karját tárggyal) (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi a támogatását, védelmét megvonja vkitől, vmitől〉’ ❖ Egyébaránt kezemet rólla egészen elvonom (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 108) | Megirom neki, hogy kezemet tőle elvonom (1842 Toldy Ferenc ford.–Schiller C5776, 564) | lehetlen, hogy isten védő karját elvonja azon ügytől, mellynek magvait saját kezeivel ülteté az ember szivébe, midőn teremtéskor azt mondá „én szabadnak teremtelek.” (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Higyjétek el, nincs mentség számotokra, az ég elvonta rólatok kezét (1866 Ormódy Bertalan C3361, 144) | A francia állam a hires szétválasztó-törvénnyel elvonta támogató kezét az addig államvallásként szereplő papoktól (1913 Népszava jún. 25. C7481, 5).

5. ’〈vkinek a tekintetét, figyelmét stb.〉(magára vonva) eltereli (vmiről, vkiről) vki v. vmi’ ❖ El-mondott beſzédgye Liſimakusnak, annyira meg-járta az Idegenynek ſzivét, hogy mindenekrl el-vonván figyelmeteſségét, tsak ſzerentsétlenségét forgatta egyedl elméjében (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 8) | szóllj te nékem fegyvert és csatát, ’s vond-el a’ kedvestől elmémet! (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163062, 27) | Ha egyedül magában álló barátunk megbetegszik, különösen vigasztalólag fog reá hatni [...] abbeli törekvésünk, hogy [...] őt szórakoztassuk és gondolatait szenvedéséről elvonjuk (1883 Ozoray Árpád 8343001, 18) | ő elvágja a vezetéket, csak vonják el valahogyan az őrség figyelmét (1974 Somogyi Tóth Sándor 2025008, 570) | Egy közös pont vonta el tekintetüket a délutáni forgalomról: nem messze a járdaszegélytől fénytelen kicsi golyó hevert egy porlepte olajtócsa közepén (1985 Bodor Ádám 1020008, 166).

5a. ’〈annak kif-ére, hogy (nagyobb vonzerejével, hatásával magához vonzva v. idejét lekötve) arra késztet vkit vki v. vmi, hogy érzelmileg, érdeklődésében stb. elforduljon vkitől, ill. vmely szándékával, tevékenységével stb. felhagyjon〉’ ❖ [az apostolok] a’ kárhozatnak fenyétéke által vonnyák-el egy kevesé az ö ſzivöket [ti. az emberekét] a’ földi jóknak ſzerelmétöl (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | nem hogy az ö intéſekkel föl-tett ſzándékomtul el-vontak volna, de azon mégtsak meg-ſem indultam (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg 7129001, 3) | [a 19 nyilvános italmérési hely vasárnap] idegenekkel megtelik, s ez által a templomtól is számos híveket elvon (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [a sportegyesületek célja] egyformán nemes. Elvonni a fiatalságot az alkoholtól, a kártyától és egyéb káros szenvedélyektől (1947 Népszava szept. 3. C4837, 6) | A[z 1938.] novemberi pártszakadásból és kormányválságból Imrédy azt a tanulságot vonta le, hogy egy új politikai mozgalmat kell szerveznie saját vezetése alatt, mely sikeresen vetélkedhetne a nyilasokkal, jelentős tömegeket vonva el tőlük (1996 Sipos Péter CD17).

6. ’〈annak kif-ére, hogy vmely kémiai anyagot, anyagi részecskét, energiát stb. magába véve v. magához vonzva eltávolít vhonnan v. elvesz vmitől vmi, ill. ezt a folyamatot (szándékosan) előidézi vki, vmi〉’ ❖ Az ezüstnek és higanynak valamelly alyra van szükségök, melly tőlök a halvanyt [= klórt] vagy a ként elvonja (1844 Nendtvich Károly 8330004, 123) | a termelés által a talajból elvont növényi tápanyagok (1896 PallasLex. CD02) | [A szénszuboxid] előállítható, ha malonsavból vizet vonunk el (1925 RévaiNagyLex. C5713, 510) | [ha] valamely folyadékot a légnyomás csökkentése által igen gyors forrásba hozunk, a folyadék a párolgási hőt a környezettől vonja el és így igen nagy hideget állíthatunk elő (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 100) | [A szabad gyök] lophat elektront bármelyik másik párból, ahonnan el tud vonni, és így lehetősége van arra, hogy nagy kárt tegyen – esetleg még rákot is kelthet (1983 Béres Mária ford.–Moss 9661002, 233) | a vízinövények fotoszintézise során a növények szén-dioxidot vonnak el a vízből (2008 Szakáll Sándor 3289001, 12).

6a. ’〈élőlény, kül. növény (része) (egy) más(ik)tól nedvet, tápanyagot〉 táplálkozása során magába szívva elvesz’ ❖ [a piócák] a szívás közben több vért és gyorsabban vonjanak el a beteg testrésztől (1893 PallasLex. CD02) | Ha nagyon későn kezdjük a hónaljhajtások eltávolítását, akkor a sok és erőteljes hónaljhajtás már sok tápanyagot vont el a tőkétől (1937 Borászati Lapok 2118001, 245) | az anyaállattól a tejjel együtt nemcsak a tápanyagokat vonják el a kiskutyák, hanem jelentős mennyiségű ásványi anyagokat is (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | A ráksejtek magukhoz vonzzák a táplálékukat szállító vérereket. Ezzel más sejtektől vonják el a vért (2000 Magyar Hírlap CD09).

6b. ’〈annak kif-ére, hogy vmennyi időt, energiát stb. igénybe vesz, ill. vkinek az idejét, energiáját stb. (más tevékenység rovására) elhasználja, felemészti vmi〉’ ❖ A’ Hóllándiai változás, Ángliának ez-által lett gyözedelme az  erejekbl ſokott el-vont (1788 Magyar Kurír C0313, 78) | [a latin nyelv] olly fölötte terhesen esik sok gyenge elmének, ’s olly irtóztató sok időt el von tanulása, hogy alig marad a’ gyermeknek hátra egy kevés, a’ mit valami szükségesnek honi nyelven való megtanulására fordithasson (1833 Kunoss Endre 8260037, 106) | a túlzott mozilátogatás [...] időt, pénzt von el más kulturális lehetőségektől, és adott esetben helytelen irányba is lekötheti az ifjúság érdeklődését és energiáját (1959 Valóság 2056034, 74) | A másik ok, ami erőt von el a gyógyítástól és egyben fokozza a zsúfoltságot: a vizsgálatok túlbiztosítása, a keresztellenőrzések metódusa (1986 Losonczi Ágnes 1095001, 64).

6c. ’〈vmely tevékenységével időt, energiát〉 más tevékenységtől elvesz vki’ ❖ A munkatársak, kik annyi lángészt, annyi tanulmányt, annyi merész kezdeményezést halmoztak benne [ti. a lapban] össze, mind ingyen dolgoztak: kenyérkereső óráikból, éjjeleik nyugalmából vonva el a drága időt (1872 Jókai Mór CD18) | az elbeszélő nem győzne csodálkozni, [...] ha tisztes vállalatigazgatók, gazdasági szakemberek, főmérnökök, akik szombat-vasárnaponként családi és egyéb házukat építik, regényolvasással vonnák el drága idejüket családtól, munkától, miegyébtől (1981 Grendel Lajos 1060002, 89) | ha a munkaközösség-vezető lelkiismeretes, papírtermelésre kényszerül, tanári munkájától vonva el időt és erőt (1988 Beke Kata 1012001, 36).

7. ’〈(vmilyen) táplálékot, (gyógy)szert stb., ill. abból vmennyit〉 megvon vkitől, vmitől’ ❖ ha ſzokott eledelekbl [ti. a betegeknek] ſemmit el-nem vonnánk, holott [...] gyenge a’ gyomrok, onnan ſok nyers nyálas nedveſſéget gyjtenének, melly a’ nyavalyát táplálná ’s nevelné (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 270) | a’ soványtul elvonni a’ táplálékot, hízottat pedig tömni (1840 Társalkodó C7977, 120) | lovától a tápot elvonja (1895 Rákos Ernő 8384001, 9) | a szénhidráttartalmú ételeket elvonjuk (1912 RévaiNagyLex. C5701, 189) | [Ge-Og] jóllakatta [a farkaskölyköt] néhány falattal, melyeket saját szájától vont el (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 93) | A korábbi tapasztalatokon okulva elvontam minden gyógyszert, s merészen megjósoltam, hogy [a hallucináló beteg] 2 napon belül feltisztul (1957 Benedek István 9041013, 446) | fokozatosan vonta el szervezetétől az alkoholt, míg – általában orvosi segítséggel: nyugtató-altató hatást kiváltó injekciókkal –, egy mély és hosszú alvás után csakugyan jobban érezte magát (1979 Hajnóczy Péter 9215002, 122).

7a. ’〈rendelet, intézkedés v. (azzal) vki vmely szükséges dolgot, pl. járandóságot, jogot stb.〉 elvesz, ill. megtagad vkitől, vmitől’ ❖ [szülei] azt a’ mit őreá csaknem vesztegetve költöttek, magoktól vonták-el (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 105) | több munkás erélyesen felszollalni akart, de az elnök tőlük a szót elvoná (1869 A magyar munkásmozgalom története C4917, 87) | a több napon át elvont zsebpénzt nagyon megérezte (1882 Lauka Gusztáv C2891, 71) | Hesp Frank zsokét az [...] összes versenypályákról kitiltják és lovagló engedélyét elvonják (1900 Budapesti Hírlap nov. 11. C0055, 14) | bizonyos törvények egyes jogokat elvonnak az uralkodótól, másokat meg felségjognak tekintenek (1990 Pruzsinszky Sándor CD30) | a személyes szabadságot elvonó vagy korlátozó intézkedések (1997 Országgyűlési Napló CD62).

8. elvon vmiből (rég, ritk) ’〈bizonyos mennyiséget〉 levon, leszámít vmiből vki’ ❖ a Pétsi Nagy Templomot, a Püspöki jóſzágoknak és jövedelmeknek nyóltzad réſze illeti, [...] melly mind öſzve anynyit téſzen, hogy ha a meg-kívántatott kltſég el-vonatik belle, azonn feljl eſztendnként 8 ezer Forintnak kell fenn-maradnia (1781 Magyar Hírmondó 7444015, 307) | Nyomatott összesen 500 példány, ezekből elvonván 7 hivatalbeli példányt, 3 ingyen példányt a’ szerkesztőség, egyet Iliegl, egyet pedig a’ könyvvizsgáló részére, ’s egy mutatványívet, 487 példány jő számadás alá (1842 Pesti Hírlap CD61).

8a. (kissé vál) ’〈vmely egészből rész(lete)t〉 elvesz, elhagy vki’ ❖ az Emberben, ha az Emberi Tulajdonokat el-vonom tlle marad az Allat; Ettl esmét ha a’ tulajdon Állatiakot el-vonom, maradnak a’ Plántaiak; Ezektl esmét a’ Plántaiakat ekkor maradnak az úgy nevezett Ércziek (1805 Aranka György 7010001, 7) | Itt van tekintetes rendek! egy hosszu irat, mellyet olly sok bölcs ember készített, hogy valamit hozzáadni, vagy belőle elvonni mi alig tudnánk (1843 Kemény Zsigmond 8235033, 81) | [Tompa Mihály] megrabolta művészetét mindentől, ami művészet, kicsente a lyrát a dalból, az én-t vonta el az énekből (1921 Hatvany Lajos 9229010, 31) | Dág esetében a birtokos család magyar Dági ~ Dágiak nevének átvételekor a szókezdő d-hangot határozott névelőnek fogták fel és elvonták: a birtokos család neve így lett Agendorfer [...], a falué pedig Agendorf (1981 Mollay Károly CD52).

8b. (htl szn-i tárggyal) elvon vmiből ’〈vmely tény, körülmény stb. vminek v. vkinek az értékéből, mértékéből stb.〉 vmennyit elvesz, levon’ ❖ a’ Férjfiak’ elsöségéböl-is semmit el-nem-von a’ felelet (1790 Pálóczi Horváth Ádám C2120, 3) | A képecskék flandriai művészre engednek következtetni, mely körülmény ilyféle ájtatossági könyveknek nem ugyan szépségéből, de értékéből sokat elvon (1876 Emich Gusztáv² CD40) | a sákramentumot nem annak keze szerint kell értékelnünk, aki osztogatja, hanem mintegy magának Istennek keze szerint, [...] sem hozzá mit sem ad, sem belőle mit sem von el annak méltósága, akinek keze által adatik (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | a fegyveres erők tagjai, ha egyenruhát húznak, ez semmit nem von el az emberi és polgári jogaikból (1992 Országgyűlési Napló CD62).

9. ’Absztrahál.’

9a. ’összefüggéseiből kiragad(va), egyedi tulajdonságaitól függetlenít(ve szemlél) vmit vki’ ❖ Ha figyelmezek az embernek teste-állására, el-vonom az ember egész ideájától ezt az eggyet, [...] hogy  fel-emelt ortzával, kézzel lábbal, [...] érzékeny tagokkal díszes Teremtés: és ezt együtt, az egy test-állás’ ideájában figyelmetesen képzelem – ez az Abstractio (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2123, 82) | az illyen minden tapasztalástul elvont Megfogás nélkl lehetetlen tsak gondolni is a’ mi Én-ünket; mert a’ mi gondolkodásunk tulajdonképpen tsak ſchematizálás (1811 Ruszek József C6085, 319) | minden más szuggesztióktól elvont, csak önmagukban érthető érzések (1914 Karinthy Frigyes 9309018, 55) | Amíg valaki a nyelv „ábrázoló” funkcióját gyakorolva éppen tárgyi környezetétől elvont gondolatsort fejt ki, nem föltétlenül szunnyadnak érzelmei (1982 Szende Tamás 2029003, 517).

9b. ’〈általános lényeget, elméletet, szabályt stb.〉 egyedi jelenségek közös jegyei alapján meghatároz, vmiből megragad vki’ ❖ Régi nyelvemlékekből a’ nyelv’ természetét [...] vonjuk-el (1834 Kritikai Lapok C0240, 99) | Ezekből a gyakori példákból kellett volna inkább elvonni a szabályt (1909 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | a mintasorokból elvont képlet (1955 Szabédi László 9621001, 154) | Úgy rögzítik tehát [a nyelvi elem] stiláris értékét, hogy a konkrét összefüggésekből elvonják és általánosítják (1978 Szabó Zoltán² C6029, 483).

9c. ’levon, kikövetkeztet vmiből vmit vki’ ❖ [Fanny német beszédéből] én csak annyit birtam elméletileg elvonni, hogy no iszen szegény jó anyám kap most egy lármázó ördögöt a csendes, hallgatag kis fia helyett (1865 Jókai Mór C2267, 37) | az összefüggő szövegből sokkal inkább a ’praedari’ (prédát tenni) jelentést lehetne elvonni (1908 Pápay József C5850, 249) | Köppen a szóegyezések alapján indogermán-finnugor ősrokonságot vett föl, ebből a föltevésből pedig azt a logikus következtetést vonta el, hogy a közös ősnép [...] hajdan együtt élt (1937 Zsirai Miklós 9805004, 112) | A biográfusnak tehát a „négy-ötféleképpen megélt” életrajzi adat mögül – a költői képből kell elvonni a valót (1975 Nácsa Klára 2056014, 108).

10. (Nyelvt) ’〈új szó(eleme)t〉 elvonással, vagyis vmely (vélt) toldalék, ill. elő- v. utótag, es. tő elhagyásával alkot, létrehoz vki, es. vmi’ ❖ Majdnem bizonyos, hogy csuszka a csuszkál igéből van elvonva (1877 Simonyi Zsigmond C5944, 296) | [Az enyészet szó] épp úgy a régiségben gyakoribb napenyészetből elvonva, mint a nyugat a napnyugat-ból (1910 Simai Ödön C5832, 319) | a számos XI–XIII. századi szláv -ta/-te képzős jövevénynév elég alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a magyar nyelvérzék elvonja e személynevek -ta/-te képzőjét és a későbbiekben magyar képzőnek érezze és közszavakhoz kapcsolja, amint azt a szláv eredetű (udvar >) udvarnok -nok képzőjével tette és alkotott újabb magyar közszavakat: álnok, fegyvernek (1999 Fehértói Katalin C5939, 54).

Vö. CzF. ~, elvont; ÉrtSz.; TESz. von; ÉKsz.; SzT. ~, elvonat, elvonattat, elvonattatik, elvonhat, elvont

elvon tárgyas ige 1a6
1. (kissé vál)
〈ember, állat〉 csúsztatva v. megemelve (maga felé) húz, és így elmozdít v. magával elvisz (vhonnan v. vhova), ill. elvesz vhonnan v. vkitől vmit
egy tigris nygbe-lév két lótól nem fél; egyiket meg-öli, ’s azt a’ társával egygyütt el-vonnya a’ barlangba
(1801 Molnár János)
ha [főzésekor a szappan] a tűznél felduzzad, gyakran vond el attól, hogy lángot ne kapjon
(1826 Fáy András¹)
A vőlegény odalépett hozzá [ti. a menyasszonyához], elvonta reszkető kezét a zongoráról és megcsókolá
(1850 Jókai Mór)
Ha támasztott test alól elvonom a támaszt, biztosan tudom, hogy majd leesik
(1897 Riedl Frigyes)
félt is, hogy kilötyög az étel, vonta volna el tőlem a kosarat
(1962 Galambos Lajos)
Reggel óta rakodott a hajó, este lett, mire [...] elvonták a hidat
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
1a. (kissé rég)
〈állat, es. ember járművet v. azon utast, rakományt〉 húzva elvisz (vhonnan v. vhova), ill. képes húzni (vhol)
a’ még kissebb halakból pedig edgy egész szekérrel, mennyit 2 Hazabéli ló el-vonhatot, annyit lehetett 30 garassal venni
(1787 Magyar Kurír)
el-vonatának a ſzekerek a Kapu elöl
(1789 Magyar Kurír)
azt a terhet mit egy kocsival két ló ügetve könnyen elvonhat rajta [ti. a lóvasút pályáján]
(1854 Vasárnapi Újság)
Jézus egy karácsonyban meglátogatta a vizen túllakó szegényeket; alamizsnát osztogatott nekik, [...] egy szegény asszonyt pedig maga vont el szánkán az ispotályba
(1943 Gyallay Domokos)
1b. (kissé rég)
〈vmely felületen v. vmi fölött, alatt stb.〉 (érintve, súrolva azt) elhúz vmit, ill. 〈gép, szerkezet〉 úgy mozgat, irányít vmit, hogy az csússzon, haladjon vhol
Vegyenek a’ gazdák hoſzſzu köteleket, A’ búza fejeken vonnyák-el ezeket, E’ képpen ki-rázzák a’ mérges tſeppeket
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
szabadon kitóduló gőz felett vonják el a szövetet
(1893 PallasLex.)
[a telegráf] nem más, mint egy elektromágnes egy mozgó horgonynyal ellátva, melynek nyomója egy óragép által alatta elvont papirszalagra pontokat és vonalakat ir
(1896 PallasLex.)
Az a sebesség, amellyel egy esztergapadon v.vagy gyalupadon a megmunkálandó tárgyat a kés alatt elvonhatjuk, [...] 5-6 méter percenként
(1925 RévaiNagyLex.)
1c. (kissé vál, átv is)
úgy húz, von félre vmiről, vhonnan vmit, hogy ezáltal az az alatt v. mögött levő dolog szabaddá v. fedetlenné, nyitottá válik
el-vonod ſzemeimrl lepledet
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[Csapabdi] elvonja Kegyelne fátyolát, ’s megösmeri őt
(1836 Vajda Péter)
A régi képviselőházban a népegészségügyi társaság ülésén ijesztő perspektíváról vonta el a függönyt a szónok
(1917 Krúdy Gyula)
Aladár karját elvonták vértől lucskos hasa elől
(1974 Munkácsi Miklós)
1d. (tárgy n. is) (rég, átv is)
(határ)vonalat〉 meghúz (vhol), ill. 〈szót, szöveget〉 aláhúz
Az el vontt sor el maradhat, ’s [a szöveg] mindjárt jó lesz
(1789 Kazinczy Ferenc)
A’ ſzámokat jobbrúl balra kell írni, még pedig edgyest edgyes alá, tizest, tizes alá, ’s a’ t.s a többi Azután el-kell alattok vonni, és minden renbeli [!] ſzámokat öſzve kell ſzámolni
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
mi a lángész, s mi a tehetség? soha sem volnánk képesek a határvonalat elvonni
(1854 Budapesti Hírlap)
A békebiztosok [...] utólag minden békekötés alkalmával elvonták a határt
(1864 Salamon Ferenc)
1e. (ritk)
〈zenedarabot〉 vonós hangszeren, kül. hegedűn eljátszik, megszólaltat vki
Rákóczi, Bertsényi, nótáit hallgattam, A’ Nagy Idait-is, velek el vonattam
(1787 Gvadányi József)
Nótám’ a’ mint telik, el vonom
(1805 Kováts Sámuel)
a Jaj de huncutot Rácz Károly elvonta a Kossuth-banketten
(1925 Krúdy Gyula)
1f. (rég, átv is)
〈láncot, hálót〉 hosszan vezetve elhelyez, elhúz vhol
Napoleon, hogy a’ leeresztendő kompok el ne szaggathassák az ő hídjait, azon vastag lánczot vonatta-el a’ legfelső hídja balszárnyánál, a’ mellyet II. Sulimán használt vala e’ végre Budánál
(1809 Kazinczy Ferenc)
anyám körül biztosa, a cselszövényes Leonics vonta el hálóját
(1859 Dózsa Dániel)
1g. (rég, ritk)
részeinek távolságát növelve széthúz, megnyújt vmit
ha a’ Bírodalma a’ Fejedelemnek nagy; annak határ szélein nagyon el’ ne vonja az Ármádát
(1789 Gvadányi József)
1h. (rég, ritk)
időben elnyújt, elhúz vmit vki
Hosszan elvont fohász
(1847 Eötvös József)
2.
〈embert, állatot〉 megfog, és maga felé v. magával húzva arra késztet v. kényszerít vki, hogy elmozduljon vmi elől, ill. ellépjen v. vele együtt elmenjen (vhonnan v. vhova)
[Az özvegy] végre nagy bajjal ’s fáradsággal a’ sirtúl el-vonyattatott
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
És ment a kopja suhogva, Vitte halálos erőszakkal boldogtalan élét. Észrevevé Ete, s Hajnáját elvonta előle
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
a felcsillámló zsebkést felmutatva, elvonta nejét a meglepett álarczos mellől
(1882 Lauka Gusztáv)
Sasvári megvárta a dal befejeztét, hozzálépett, aztán könyökénél megragadva, elvonta
(1947 Karinthy Ferenc)
A testes főápolónő fogta [az asszonynak] a vállát, és elvonta magával az irodába
(1985 Népszabadság ápr. 27.)
2a.
〈ember(csoporto)t, állatot〉 arra késztet v. kényszerít vmi, vki, hogy (vmely ottani tevékenységével felhagyva) elmenjen, eltávozzon vhonnan v. vhova
Hogy az Ánglusok több helyeken kéſzlnek meg-lepni a’ fr.francia partokat: az a’ czélja ezen ſzándékjoknak [...] hogy Breſzttl a’ vígyázó Sereg-ſzakaſzokat, a’ meg-lepett partokra vonhassák el
(1800 Magyar Hírmondó)
az eb, melly ez ideig szótlan feküdt a tetem lábainál; roszaló morgásával vonta maga felé figyelmemet. Lehetlen volt őt elvonnom helyéről
(1850 Vajda János)
külömben sem akarom, hogy a munka továbbra is úgy elvonjon mellőled...
(1905 Pesti Napló nov. 11.)
[A rémült férfit] senki sem tudta elvonni onnan, amíg az utcán el nem hallgatott az autó motorja
(1991 Népszabadság aug. 10.)
2b.
〈felettes személy v. hatóság több személyt v. csoportot, kül. katonát, katonai egységet (egy nagyobb csoportból) rendsz. írásbeli utasítással〉 elvezényel, ill. átirányít (vhonnan v. vhova)
kénytelen lévén 4 zászlóaljat elvonni, további erősítésig, a megkezdett offensiv operatiok folytatását természetesen nem kívánhatom
(1848 Kossuth Lajos)
a közszükségleti cikkek iparágaiból elvonnak hét millió munkást és átképezik őket hadiipari célokra
(1942 Déli Hírlap)
mindenünnen embereket kellett elvonni az új főosztályokra
(1973 Balla László)
[Hitler] úgy dönt, hogy a nyugatról elvont nagyobb erők bedobásával ellentámadást indít
(1991 Katona Imre²)
2c.
〈annak kif-ére, hogy vmely rendelkezés, eljárás stb. v. azzal vki vmely tevékenység, művelet stb. számára v. vki számára hozzáférhetetlenné tesz, annak hatóköréből kivesz, attól függetlenít vmit〉
Ezeknek [ti. a kazároknak] hatalmok alól vonták-el magokat az Avarok Pannoniába költözvén
(1783 Molnár János)
az egyetem semmi vizsgálat elől nem vonja el magát
(1844 Pesti Hírlap)
a kormányoknak csakis annyi összeget kellene a forgalomból elvonni a mennyi a közigazgatáshoz elkerülhetetlenül szükséges
(1883 De Gerando Antonina)
Oly tényleges katonai egyéneket, akik ellen a nyomozó eljárás vagy a közvetlen vádemelés el van rendelve, a bünvádi eljárás befejeztéig sem áthelyezni, sem elvezényelni nem szabad, ha ez őket az eddigi parancsnok illetékessége alól elvonná
(1950 Fehérváry Jenő)
ne lehessen a vállalkozás vagyonát leplezett eljárásokkal elvonni mondjuk a hitelezők elől
(1994 Magyar Hírlap)
2d. elvonja magát (rég)
〈ember(csoport) vkit, vmit otthagyva elmegy, eltávozik (vhonnan, vmerre), ill. elvonul vhova
[a megtámadott szardíniaiak] kénteleníttettek végtére el-vonni magokat, ’s 4 Olaſz mérttfldnyi helyet által-engedni a’ Frantziáknak
(1793 Magyar Hírmondó)
el-vonták magokat Arton Városa’ tájjáról a’ Frantziák, Dinant és Rochefort felé
(1794 Magyar Hírmondó)
[Hume] Frantzia Országba vonvánn el magát, tsendes magánosságbann dolgozta Treatise on human nature (Az emberi természetről való) Munkáját
(1824 Ercsei Dániel)
elvonta magát a’ bel teremekből És kezdett szomorú torhoz készülni magában
(1831 Vörösmarty Mihály)
hagyd el fényes kastélyodat; vond el magad a dobzódás asztalaitól
(1884 Jókai Mór)
2e. elvonja magát (rég)
elrejtőzik, elbújik (vki elől v. vhol) vki
a’ Hertzeg, és Kriſtina örömeſtebb látták volna, ha [gróf Vertevill] környülök olly közel nem járt volna; ſokſzor kivánták ugyan magokat elöle el-vonni, de ez úgy tsipeſzkedet hozzájok mint a’ bojtorján
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Midn ezen ſereg a’ Sámuel nevezet Klaſtrom mellett ment vólna: tüzeltek reája az el égett Toronyból, három abban magokat el vontt Törökök
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Minden templom bé volt zárva, katonaság őrizte, valamint a papi szeminariumot is, s a papok elvonták magokot
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
2f. elvonja magát (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely személytől, csoporttól elzárkózva távol tartja magát, ill. (magától elhárítva) kivonja magát vmiből v. vmi alól vki〉
A’ jóban el-indúlt társaságtól ne vond-el magadat
(1776 Esopus meséi)
minden tsendességben tetſzik lenni a’ Caſtélyban, és Bénavidesné ſokkal jobban elvonta magát mint az eltt, [...] egéssége igen gyenge
(1793 Naláczy József ford.Baculard d’Arnaud)
nem fogjuk magunkat a kötelesség teljesitése alól elvonni
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
az a hatalom, amely most a többi nemzetek közösségéből elvonja magát és külön politikát üz, a civilizált emberiség ellen büntettet követ el
(1900 Pesti Hírlap júl. 3.)
riadt hangjuk korholva száll feléd, ki a szelid összhangból elvonod magad
(1921 Szabó Lőrinc ford.Shakespeare)
elvonják magukat a produktív munkától
(1935 Zsidó Szemle)
2g. elvonja magát (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely benyomástól, hatástól stb. függetleníti, mentesíti magát, azt nem veszi figyelembe, nem tartja magát hozzá vki〉
[a viszonyoknak] uralkodó befolyása alól el nem vonhatja magát az ember-ész, bár mennyire kevélykedjék is a subjectiv függetlenség negédjeiben
(1846 Hetilap)
az érdekelt államok egyike sem fogja e komoly pillanatban e felsőbb intés [ti. a humanitás parancsa] alól magát elvonni
(1853 Budapesti Hírlap)
nem vonhatja el magát a külvilág érzéki benyomásaitól
(1876 Beniczky Irma)
a foglalkozásában nagyon elfoglalt ember képtelen magát minden mástól elvonni és a percnek egészen odaadni
(1911 Simai Ottó)
3. (kissé rég, átv is)
eltakar, elrejt vmit vmi v. vki
Mintha a’ Nap nem mindég Nap volna, ha néha esős felhők vonják is el tekinteteink előtt
(1811 Kazinczy Ferenc)
Siettem korán érni lakainkba, hogy feldúlt vagy kuszált öltözeteinket és vihar-rendezte toilettünket a bámész szemek elől elvonjam
(1818 k. Fáy András¹)
a tőlünk, az az érzékeink elől, elvont valóságokat, mi a magok természetekben tellyesen soha fel nem fedtük, ’s fel soha fedni nem fogjuk
(1827 Guzmics Izidor)
A magyar nemzet kezdetének történetét áthatlan homály elvonja szemeinktől
(1878 Botka Tivadar)
Fogyatkozás [...], az az égi jelenség, mikor valamely égi test egy másiknak fényét részben v.vagy egészben elvonja a földi szemlélő elől
(1913 RévaiNagyLex.)
4. (kissé vál, átv is)
〈kezét〉 végighúzza, elviszi vhol, ill. (vmely) test(rész)ét〉 elmozdítja, elhúzza (vki elől v. vhonnan, vkitől)
ne vond el Tőle magad, sőt járás közt engedgy neki jobb kézt
(1810 Virág Benedek)
elvonta magát az ablakból
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
[a gyermek bőrén levő kinövések] szinte egy hüvelyknyiek voltak, barnák, feketék, kemények, ’s tsörgöttek, ha valaki elvonta rajtok kezét
(1817 Hasznos Mulatságok)
a’ ki elvonja vállait a’ közös tehernek sulya alól, az saját terhét szomszédjára löké
(1841 Pesti Hírlap)
meg akarta csókolni a leány ajkát, de Amanda elvonta előle
(1928 Krúdy Gyula)
[Rátz Bubi] látta, hogy nagyapja megcsókolja az osztrák néni csuklóját, a kesztyűje fölött. [...] A néni furcsán kacarászik, és nem vonja el a kezét
(1968 Thury Zsuzsa)
4a. (kissé vál)
〈rendsz. vmely érzést, véleményt stb. kifejező megnyilvánulásként: száját, es. más testrészét〉 hely(zet)éből (önkéntelenül) elmozdítja vki
Annak a’ gyermeknek, melly, álmában a’ szájját el-vonja, mintha nevetne, rágása [= hascsikarása] vagyon, avagy fog-hasadása
(1791 Gödri János ford.Marschall)
Meglehet, [a tiszttársak] kevéssé elvonnák arczaikat [az új szenátorok kinevezése miatt]
(1841 Teleki László²)
– Hát kezit csókolom, hova járjak [ebédelni]. Itt nem lehet a faluban kapni. Az asszony elvonta a vállát. – Adok én is, ha valaki akarja
(1914 Móricz Zsigmond)
lenézett zsenge mustod tapadós ajkkal innád: de ecet lett belőle, hogy elvont szájjal idd
(1916 Babits Mihály)
a festő előbb Peppo arcába pillantott, kissé elvonta a száját, majd azt mondta, nem, a pap hullája nem kell neki
(2010 Darvasi László)
4b.
〈tekintetét〉 elfordítja (vkitől, vmitől), ill. leveszi vkiről, vmiről
bizonytalanul tekintgető szem, mellyel csak néha ’s mintegy véletlenűl találkozál, de melly szúró tekintetét azonnal elvoná mihelyt észrevétetett
(1845 Eötvös József)
Mikor [Ilona] a váláskor a fejecskéjét meghajtja, nem tudom róla a szememet elvonni
(1893 Fővárosi Lapok)
nem jól bírta ezt a hegyesen szúró s vastagon édeskés szagkeveréket s mégis minduntalan szimatolnia kellett, mintahogy riadt tekintetét sem bírta elvonni a piszkosan szürke, itt-ott átvérzett sebkötésektől
(1950 Déry Tibor)
[Apó] elvonta fürkésző pillantását a főmérnök arcáról
(1970 Magyar Nemzet szept. 4.)
4c. (kissé rég)
〈addigi figyelmét, rokonszenvét stb.〉 megvonja vkitől, vmitől vki, vmi
soha sem szabad a jó kritikusnak figyelmét elvonni a Litteratúrának állapotjától: tudnia kell, ’s felvennie gondosan, hol áll az mostanság?
(1829 Guzmics Izidor)
a józan közönség maga is elvonja támogatását attól, a mi nem életrevaló s czéljának meg nem felel
(1867 Vasárnapi Újság)
Nem akarjuk mi a lengyelektől elvonni rokonszenvünket
(1877 Mikszáth Kálmán)
Ne vond el szívedet még, üdvösségem!
(1917 Kaffka Margit)
4d. (kezét, karját tárggyal) (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi a támogatását, védelmét megvonja vkitől, vmitől〉
Egyébaránt kezemet rólla egészen elvonom
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
Megirom neki, hogy kezemet tőle elvonom
(1842 Toldy Ferenc ford.Schiller)
lehetlen, hogy isten védő karját elvonja azon ügytől, mellynek magvait saját kezeivel ülteté az ember szivébe, midőn teremtéskor azt mondá „én szabadnak teremtelek.”
(1848 Kossuth Hírlapja)
Higyjétek el, nincs mentség számotokra, az ég elvonta rólatok kezét
(1866 Ormódy Bertalan)
A francia állam a hires szétválasztó-törvénnyel elvonta támogató kezét az addig államvallásként szereplő papoktól
(1913 Népszava jún. 25.)
5.
〈vkinek a tekintetét, figyelmét stb.〉 (magára vonva) eltereli (vmiről, vkiről) vki v. vmi
El-mondott beſzédgye Liſimakusnak, annyira meg-járta az Idegenynek ſzivét, hogy mindenekrl el-vonván figyelmeteſségét, tsak ſzerentsétlenségét forgatta egyedl elméjében
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
szóllj te nékem fegyvert és csatát, ’s vond-el a’ kedvestől elmémet!
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Ha egyedül magában álló barátunk megbetegszik, különösen vigasztalólag fog reá hatni [...] abbeli törekvésünk, hogy [...] őt szórakoztassuk és gondolatait szenvedéséről elvonjuk
(1883 Ozoray Árpád)
ő elvágja a vezetéket, csak vonják el valahogyan az őrség figyelmét
(1974 Somogyi Tóth Sándor)
Egy közös pont vonta el tekintetüket a délutáni forgalomról: nem messze a járdaszegélytől fénytelen kicsi golyó hevert egy porlepte olajtócsa közepén
(1985 Bodor Ádám)
5a.
〈annak kif-ére, hogy (nagyobb vonzerejével, hatásával magához vonzva v. idejét lekötve) arra késztet vkit vki v. vmi, hogy érzelmileg, érdeklődésében stb. elforduljon vkitől, ill. vmely szándékával, tevékenységével stb. felhagyjon〉
[az apostolok] a’ kárhozatnak fenyétéke által vonnyák-el egy kevesé az ö ſzivöket [ti. az emberekét] a’ földi jóknak ſzerelmétöl
(1772 Vajda Sámuel)
nem hogy az ö intéſekkel föl-tett ſzándékomtul el-vontak volna, de azon mégtsak meg-ſem indultam
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
[a 19 nyilvános italmérési hely vasárnap] idegenekkel megtelik, s ez által a templomtól is számos híveket elvon
(1857 Vasárnapi Újság)
[a sportegyesületek célja] egyformán nemes. Elvonni a fiatalságot az alkoholtól, a kártyától és egyéb káros szenvedélyektől
(1947 Népszava szept. 3.)
A[z 1938.] novemberi pártszakadásból és kormányválságból Imrédy azt a tanulságot vonta le, hogy egy új politikai mozgalmat kell szerveznie saját vezetése alatt, mely sikeresen vetélkedhetne a nyilasokkal, jelentős tömegeket vonva el tőlük
(1996 Sipos Péter)
6.
〈annak kif-ére, hogy vmely kémiai anyagot, anyagi részecskét, energiát stb. magába véve v. magához vonzva eltávolít vhonnan v. elvesz vmitől vmi, ill. ezt a folyamatot (szándékosan) előidézi vki, vmi〉
Az ezüstnek és higanynak valamelly alyra van szükségök, melly tőlök a halvanyt [= klórt] vagy a ként elvonja
(1844 Nendtvich Károly)
a termelés által a talajból elvont növényi tápanyagok
(1896 PallasLex.)
[A szénszuboxid] előállítható, ha malonsavból vizet vonunk el
(1925 RévaiNagyLex.)
[ha] valamely folyadékot a légnyomás csökkentése által igen gyors forrásba hozunk, a folyadék a párolgási hőt a környezettől vonja el és így igen nagy hideget állíthatunk elő
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A szabad gyök] lophat elektront bármelyik másik párból, ahonnan el tud vonni, és így lehetősége van arra, hogy nagy kárt tegyen – esetleg még rákot is kelthet
(1983 Béres Mária ford.Moss)
a vízinövények fotoszintézise során a növények szén-dioxidot vonnak el a vízből
(2008 Szakáll Sándor)
6a.
〈élőlény, kül. növény (része) (egy) más(ik)tól nedvet, tápanyagot〉 táplálkozása során magába szívva elvesz
[a piócák] a szívás közben több vért és gyorsabban vonjanak el a beteg testrésztől
(1893 PallasLex.)
Ha nagyon későn kezdjük a hónaljhajtások eltávolítását, akkor a sok és erőteljes hónaljhajtás már sok tápanyagot vont el a tőkétől
(1937 Borászati Lapok)
az anyaállattól a tejjel együtt nemcsak a tápanyagokat vonják el a kiskutyák, hanem jelentős mennyiségű ásványi anyagokat is
(1993 Sárkány Pál et al.)
A ráksejtek magukhoz vonzzák a táplálékukat szállító vérereket. Ezzel más sejtektől vonják el a vért
(2000 Magyar Hírlap)
6b.
〈annak kif-ére, hogy vmennyi időt, energiát stb. igénybe vesz, ill. vkinek az idejét, energiáját stb. (más tevékenység rovására) elhasználja, felemészti vmi〉
A’ Hóllándiai változás, Ángliának ez-által lett gyözedelme az  erejekbl ſokott el-vont
(1788 Magyar Kurír)
[a latin nyelv] olly fölötte terhesen esik sok gyenge elmének, ’s olly irtóztató sok időt el von tanulása, hogy alig marad a’ gyermeknek hátra egy kevés, a’ mit valami szükségesnek honi nyelven való megtanulására fordithasson
(1833 Kunoss Endre)
a túlzott mozilátogatás [...] időt, pénzt von el más kulturális lehetőségektől, és adott esetben helytelen irányba is lekötheti az ifjúság érdeklődését és energiáját
(1959 Valóság)
A másik ok, ami erőt von el a gyógyítástól és egyben fokozza a zsúfoltságot: a vizsgálatok túlbiztosítása, a keresztellenőrzések metódusa
(1986 Losonczi Ágnes)
6c.
〈vmely tevékenységével időt, energiát〉 más tevékenységtől elvesz vki
A munkatársak, kik annyi lángészt, annyi tanulmányt, annyi merész kezdeményezést halmoztak benne [ti. a lapban] össze, mind ingyen dolgoztak: kenyérkereső óráikból, éjjeleik nyugalmából vonva el a drága időt
(1872 Jókai Mór)
az elbeszélő nem győzne csodálkozni, [...] ha tisztes vállalatigazgatók, gazdasági szakemberek, főmérnökök, akik szombat-vasárnaponként családi és egyéb házukat építik, regényolvasással vonnák el drága idejüket családtól, munkától, miegyébtől
(1981 Grendel Lajos)
ha a munkaközösség-vezető lelkiismeretes, papírtermelésre kényszerül, tanári munkájától vonva el időt és erőt
(1988 Beke Kata)
7.
(vmilyen) táplálékot, (gyógy)szert stb., ill. abból vmennyit〉 megvon vkitől, vmitől
ha ſzokott eledelekbl [ti. a betegeknek] ſemmit el-nem vonnánk, holott [...] gyenge a’ gyomrok, onnan ſok nyers nyálas nedveſſéget gyjtenének, melly a’ nyavalyát táplálná ’s nevelné
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ soványtul elvonni a’ táplálékot, hízottat pedig tömni
(1840 Társalkodó)
lovától a tápot elvonja
(1895 Rákos Ernő)
a szénhidráttartalmú ételeket elvonjuk
(1912 RévaiNagyLex.)
[Ge-Og] jóllakatta [a farkaskölyköt] néhány falattal, melyeket saját szájától vont el
(1937 Szentiványi Jenő)
A korábbi tapasztalatokon okulva elvontam minden gyógyszert, s merészen megjósoltam, hogy [a hallucináló beteg] 2 napon belül feltisztul
(1957 Benedek István)
fokozatosan vonta el szervezetétől az alkoholt, míg – általában orvosi segítséggel: nyugtató-altató hatást kiváltó injekciókkal –, egy mély és hosszú alvás után csakugyan jobban érezte magát
(1979 Hajnóczy Péter)
7a.
〈rendelet, intézkedés v. (azzal) vki vmely szükséges dolgot, pl. járandóságot, jogot stb.〉 elvesz, ill. megtagad vkitől, vmitől
[szülei] azt a’ mit őreá csaknem vesztegetve költöttek, magoktól vonták-el
(1811 Kazinczy Ferenc)
több munkás erélyesen felszollalni akart, de az elnök tőlük a szót elvoná
(1869 A magyar munkásmozgalom története)
a több napon át elvont zsebpénzt nagyon megérezte
(1882 Lauka Gusztáv)
Hesp Frank zsokét az [...] összes versenypályákról kitiltják és lovagló engedélyét elvonják
(1900 Budapesti Hírlap nov. 11.)
bizonyos törvények egyes jogokat elvonnak az uralkodótól, másokat meg felségjognak tekintenek
(1990 Pruzsinszky Sándor)
a személyes szabadságot elvonó vagy korlátozó intézkedések
(1997 Országgyűlési Napló)
8. elvon vmiből (rég, ritk)
〈bizonyos mennyiséget〉 levon, leszámít vmiből vki
a Pétsi Nagy Templomot, a Püspöki jóſzágoknak és jövedelmeknek nyóltzad réſze illeti, [...] melly mind öſzve anynyit téſzen, hogy ha a meg-kívántatott kltſég el-vonatik belle, azonn feljl eſztendnként 8 ezer Forintnak kell fenn-maradnia
(1781 Magyar Hírmondó)
Nyomatott összesen 500 példány, ezekből elvonván 7 hivatalbeli példányt, 3 ingyen példányt a’ szerkesztőség, egyet Iliegl, egyet pedig a’ könyvvizsgáló részére, ’s egy mutatványívet, 487 példány jő számadás alá
(1842 Pesti Hírlap)
8a. (kissé vál)
〈vmely egészből rész(lete)t〉 elvesz, elhagy vki
az Emberben, ha az Emberi Tulajdonokat el-vonom tlle marad az Allat; Ettl esmét ha a’ tulajdon Állatiakot el-vonom, maradnak a’ Plántaiak; Ezektl esmét a’ Plántaiakat ekkor maradnak az úgy nevezett Ércziek
(1805 Aranka György)
Itt van tekintetes rendek! egy hosszu irat, mellyet olly sok bölcs ember készített, hogy valamit hozzáadni, vagy belőle elvonni mi alig tudnánk
(1843 Kemény Zsigmond)
[Tompa Mihály] megrabolta művészetét mindentől, ami művészet, kicsente a lyrát a dalból, az én-t vonta el az énekből
(1921 Hatvany Lajos)
Dág esetében a birtokos család magyar Dági ~ Dágiak nevének átvételekor a szókezdő d-hangot határozott névelőnek fogták fel és elvonták: a birtokos család neve így lett Agendorfer [...], a falué pedig Agendorf
(1981 Mollay Károly)
8b. (htl szn-i tárggyal) elvon vmiből
〈vmely tény, körülmény stb. vminek v. vkinek az értékéből, mértékéből stb.〉 vmennyit elvesz, levon
a’ Férjfiak’ elsöségéböl-is semmit el-nem-von a’ felelet
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
A képecskék flandriai művészre engednek következtetni, mely körülmény ilyféle ájtatossági könyveknek nem ugyan szépségéből, de értékéből sokat elvon
(1876 Emich Gusztáv²)
a sákramentumot nem annak keze szerint kell értékelnünk, aki osztogatja, hanem mintegy magának Istennek keze szerint, [...] sem hozzá mit sem ad, sem belőle mit sem von el annak méltósága, akinek keze által adatik
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
a fegyveres erők tagjai, ha egyenruhát húznak, ez semmit nem von el az emberi és polgári jogaikból
(1992 Országgyűlési Napló)
9.
Absztrahál.
9a.
összefüggéseiből kiragad(va), egyedi tulajdonságaitól függetlenít(ve szemlél) vmit vki
Ha figyelmezek az embernek teste-állására, el-vonom az ember egész ideájától ezt az eggyet, [...] hogy  fel-emelt ortzával, kézzel lábbal, [...] érzékeny tagokkal díszes Teremtés: és ezt együtt, az egy test-állás’ ideájában figyelmetesen képzelem – ez az Abstractio
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
az illyen minden tapasztalástul elvont Megfogás nélkl lehetetlen tsak gondolni is a’ mi Én-ünket; mert a’ mi gondolkodásunk tulajdonképpen tsak ſchematizálás
(1811 Ruszek József)
minden más szuggesztióktól elvont, csak önmagukban érthető érzések
(1914 Karinthy Frigyes)
Amíg valaki a nyelv „ábrázoló” funkcióját gyakorolva éppen tárgyi környezetétől elvont gondolatsort fejt ki, nem föltétlenül szunnyadnak érzelmei
(1982 Szende Tamás)
9b.
〈általános lényeget, elméletet, szabályt stb.〉 egyedi jelenségek közös jegyei alapján meghatároz, vmiből megragad vki
Régi nyelvemlékekből a’ nyelv’ természetét [...] vonjuk-el
(1834 Kritikai Lapok)
Ezekből a gyakori példákból kellett volna inkább elvonni a szabályt
(1909 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
a mintasorokból elvont képlet
(1955 Szabédi László)
Úgy rögzítik tehát [a nyelvi elem] stiláris értékét, hogy a konkrét összefüggésekből elvonják és általánosítják
(1978 Szabó Zoltán²)
9c.
levon, kikövetkeztet vmiből vmit vki
[Fanny német beszédéből] én csak annyit birtam elméletileg elvonni, hogy no iszen szegény jó anyám kap most egy lármázó ördögöt a csendes, hallgatag kis fia helyett
(1865 Jókai Mór)
az összefüggő szövegből sokkal inkább a ’praedari’ (prédát tenni) jelentést lehetne elvonni
(1908 Pápay József)
Köppen a szóegyezések alapján indogermán-finnugor ősrokonságot vett föl, ebből a föltevésből pedig azt a logikus következtetést vonta el, hogy a közös ősnép [...] hajdan együtt élt
(1937 Zsirai Miklós)
A biográfusnak tehát a „négy-ötféleképpen megélt” életrajzi adat mögül – a költői képből kell elvonni a valót
(1975 Nácsa Klára)
10. (Nyelvt)
〈új szó(eleme)t〉 elvonással, vagyis vmely (vélt) toldalék, ill. elő- v. utótag, es. tő elhagyásával alkot, létrehoz vki, es. vmi
Majdnem bizonyos, hogy csuszka a csuszkál igéből van elvonva
(1877 Simonyi Zsigmond)
[Az enyészet szó] épp úgy a régiségben gyakoribb napenyészetből elvonva, mint a nyugat a napnyugat-ból
(1910 Simai Ödön)
a számos XI–XIII. századi szláv -ta/-te képzős jövevénynév elég alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a magyar nyelvérzék elvonja e személynevek -ta/-te képzőjét és a későbbiekben magyar képzőnek érezze és közszavakhoz kapcsolja, amint azt a szláv eredetű (udvar >) udvarnok -nok képzőjével tette és alkotott újabb magyar közszavakat: álnok, fegyvernek
(1999 Fehértói Katalin)
Vö. CzF. ~, elvont; ÉrtSz.; TESz. von; ÉKsz.; SzT. ~, elvonat, elvonattat, elvonattatik, elvonhat, elvont

Beállítások