emberi faj l. szókapcsolatként az alábbi szócikkben

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

faj fn és mn 

I. fn

1. (Áll, Növ is) ’〈a biológiai rendszertan alapegységeként is:〉 közös őstől származó, fontos örökletes sajátosságaikban azonos egyedek kategóriája’ ❖ Minden Természeti Test eggy magános dólgot (Individuumot) tészen. A’ minden természeti tulajdonságokban és részekben hasonló Eggyes dólgokból Faj lészen (Species). Ha bizonyos f tulajdonságokban a’ Fajok megeggyeznek, Nem (Genus). Valamint a’ hasonló Nemekbl Sereg (Classis). Ha sok Nemek vagynak eggy Seregben, mellyek bizonyos tulajdonságokban ismét megeggyeznek, azokból Rend lészen (Ordo). Ha ezek is bvségesek; ezek ismét Alrendekre, Tsapatokra oszlanak, és az igen számos Alrendek ismét Familiákra. Az olly eggyes dolgokat, mellyek bizonyos megeshet (Accidentalis) tulajdonságokban különböznek Fajtársaiktól, nevezzük Hasonfajnak, avagy Különbségnek (Varietas) (1799 Főldi János 7112014, 7) | Miként lehet a ragadozó madarakat fajra nézve meghatározni (1898 Chernel István CD34) | Leghelyesebb tehát, ha a fajt, mint a [természetrajzi] rendszer egységét, önkényes feltevéseken és közkeletű, szokásos nézeteken alapuló fogalomnak tartjuk (1899 Chernel István CD34) | Betegségről a tudományban akkor szólunk, ha a növény valamely külső fiziológiai tényező vagy élősdi szervezet hatására egyénileg egészségében kárt szenved és ennélfogva talán pusztulásnak is indul, anélkül, hogy rendszertanilag, azaz faj vagy fajta szerint a szülőktől valóban eltérne (1926 Természettudományi Közlöny C7951, 430) | a szövegíró is beleesik abba az általános hibába, hogy faj helyett fajtát ír. A „fajta” kizárólag fajon belüli kultúrváltozatok esetén használható. Az élővilág rendszertani alapegysége a „faj(1980 Metzl János CD52) | Még abban sincs egyetértés, hogy a faj feletti rendszertani kategóriák szintjén hogyan lehetne rendet teremteni közöttük [ti. az ún. ormányosbogarak között] (2003 Természet Világa CD50).

2. ’vmely ilyen alapegység, ill. (az) abba tartozó egyedek (összessége) mint egységes csoport’ ❖ A’ Linné Természet Systémájának 13-dik Kiadásában, mellyet Gmelin Fridrik ada ki 1788-ban 19067. Állatok íródnak le: Mindazonáltal sok hiteles Férjfiaknak már azólta is lett újjabb felfedezései után, az Emberek által vizsgáltatott, és ma tudva lév Állati Fajok számát 20 ezerre bátran tehetjük (1799 Főldi János 7112014, 32) | A’ Galagonyának (Crataegus) két fajai: a’ Lisztes Galagonya (C. Aria) és a’ Barkócza Galagonya (C. torminalis) (1817 Hasznos Mulatságok C0175, 294) | Az egerek családjából Magyarországon faunánkra nézve igen érdekes fajjal, a csíkos egérrel (Smirthus vagus) ismerkedünk meg (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A vad kecskék megkülönböztetése igen nehéz, mert a fajok egymáshoz nagyon hasonlóak és a megfigyelésük elé sok akadály gördül. Annyi megállapíthatónak látszik, hogy elterjedési körük meglehetősen korlátolt és ezáltal minden nagyobb hegységben, – ahol előfordulnak, – külön faj vagy legalább is alfaj él (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a méh azért gyűjti a virágport és a mézet, hogy táplálja a méhivadékokat, meg hogy királynőt neveljen, tehát a méh célja a faj fenntartása (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418008, 723) | [a Lajta-hegység] Sopron és Fertő-tó közötti mészkővonulata pannon jellegű, melegkedvelő (szárazságtűrő) élővilágnak ad otthont, néhány kelet-alpi fajjal fűszerezve (1997 Magyarország földje CD05) | Itt is a madárvonulások alkalmával élénkül meg az élet, [a mocsár] számos faj számára átmeneti életteret kínál (2002 Hanusz Árpád et al. CD36) | [Az ún. foltos szalamandrának] teljesen fekete, folttalan rokona a külön fajként számon tartott alpesi szalamandra (Salamandra atra) (2005 Korsós Zoltán 3329002, 190) emberi faj ’a valaha élt, ill. jelenleg v. a jövőben élő emberek összessége; emberiség’ ❖ a’ Mester ſzomorúan festi csapásit a’ haragos mennynek, mellyekkel az emberi fajnak marha gonoſzságit földünkönn feddeni ſzokta (1806 Verseghy Ferenc 8518033, 182) | Átok reád, emberi faj, ugy a mint vagy, kicsinben és nagyban, a törvényen belöl és a törvényen kívül; bolond még az is, ki batkára becsüli életét (1841 Vajda Péter 8504014, 155) | [e nép] mintha, átlépve a fejlődés tízezer esztendeit, a Kárpátok bérceire egyenest az ősteremtés vidékéről száguldott volna fel, eredete oly titokzatos, mint magáé az emberi fajé (1938 Illyés Gyula CD10) | Karinthy Frigyes gúnyos-keserűen ír az önmagát pusztító emberi faj törpeségéről (1965 József Farkas CD53) | Az autista viszont egyszerűen nem ismeri fel, hogy az emberi fajhoz tartozik, nem fogékony mások érzéseire, nem érti őket, így nem is képes reagálni rájuk (2010 Magyar Narancs 3220003, 24).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely egyed, példány vmely ilyen csoportba tartozik, abból származik〉’ ❖ Vajjon igazán csak az aranyhal eltorzult varietásai-e e halak, vagy külön fajok, azt csak a pontosabb anatómiai összehasonlítás fogja kideríthetni (1879 Vasárnapi Újság C7393, 321) | A „Challenger” mélytengeri expedíció 30 fajt hozott haza, melyek közül csak kettőt fogtak 150 fonalnyinál nagyobb (nevezetesen 450 fonalnyi) mélységben (1933 Az állatok világa CD46) | [Liliomfákról készült] felvételeinken azokból a fajokból csodálhatnak meg néhányat, amelyek a mi éghajlatunkon is egészségesen és látványosan fejlődnek (1997 Lakáskultúra CD39) | Még a legkisebb lakásban is elfér egy-két cserép dísznövény. Szerencsére a bővülő kínálat lehetővé teszi, hogy a legkülönfélébb adottságú szobák, belső terek is feldíszíthetők valamilyen oda illő fajjal (2001 Lakáskultúra CD39).

3. (rég) ’〈élőlényeknél:〉 vmely (általánosabb közös kategóriába tartozó) egyedeknek vmely sajátosság(ok) alapján elkülönülő csoportja, osztálya’ ❖ Többnyire a Majmok három Fajra oſztatnak, ugymint farkatlanokra, kis farkúakra vagyis Paviánokra, ’s hoſzſzú farkúakra vagy is Matska-Majmokra (1798 Sándor István 7287081, 6) | A’ selyem ereſzt állatotskák az éjjeli pilléknek fajokból valók (1805 Mitterpacher Lajos 8572001, 4) | A két férfi jobbra-balra támolygott ámulatában, mikor azt az eltagadhatatlan emlősállatot a kérőzők fajából meglátta (1885 Jókai Mór CD18).

4. (kissé rég) ’〈élőlényeknél:〉 közös őstől származó, örökletes sajátosságaik túlnyomó részében azonos egyedek (összessége) mint egységes csoport; fajta, ill. vérvonal’ ❖ okoſsan kell a’ ſzaporitó mén-lóvakat is válaſztani, mellyek által a’ jó fajt fenn-tartani, ’s azt haſzonnal killebb terjeſzteni akarjuk (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 27) | Többnyire minden [szőlő]tkének tulajdon karója van, a’ mi a’ termés mennyiségére, és jóságára nézve hasznos. Sokféle fajok találtatnak, mellyeknek ez a’ nevek : l) Bálint; ezt a’ Budaiak apró fehérnek, Bogdányiak, és azon környékbéliek Zelenkának; a’ Cserhátiak p. o. Bertzelen Margitnak hivják. 2) Fehér fajú avagy Juh-fark (1827 Tudományos Gyűjtemény C5610, 36) | A [karalábé esetében a] korai és nagyon kései ültetésre rendesen a nyári fajok, a májusi fő ültetésre pedig a bővebb és jobb termést adó őszi vagy téli fajok vetetnek (1854 Galgóczi Károly 8153003, 61) | A veranda előtt azonban feküdt egy nagy fekete kutya. Abból a derék newfoundlandi fajból való, amely olyan okos és tekintélyes állat, hogy az ember nem meri tegezni, hanem első találkozásra per „ön” kénytelen szólítani (1872 Jókai Mór CD18) | mintagyümölcsöst alapított a nagyközség, s az alispáni hivataltól kért félezer facsemetét öt hold területen el is ültették. Jonatánalmát kértek, „mivel ez a faj jól szereti azt a talajt.” (1937 Kókai Sándor et al. CD36).

4a. (jelzőként is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely egyed(ek), példány(ok csoportja) vmely v. vmilyen fajtába v. vérvonalba tartozik, abból származik〉’ ❖ [a lovaknál] atyafiak egymás között, és azon [= azonos] faj de idegenekkel való párosodásáról (1828 Tudományos Gyűjtemény C5614, 105) | [volt a nyájban] igen finom negretti faj gróf Lambergtől került kevésbbé finom negretti, a franczia rambouletti köztudomás szerint ismét igen finom negretti, de gyanithatólag már escuriallal vegyült, végre hg Lichnovszkytól való világosan tiszta escurial faj (1857 Budapesti Hírlap febr. 12. C7815, 1) | [Elveszett] egy sárga agár, nőstény, angol faj, hátán fekete csíkú, hasán és alsó lábain fehér, viselt bőr nyakkötőt csattal és „Miss” kiáltásra ügyel (1864 Magyar Nyelvőr C6031, 383) | [Lóréven] az állattenyésztés általában jókarban áll. Ennek folytán a trágyázás is rendszeres és kellő mértékű. A szarvasmarha kitűnő szép magyar faj (1877 Galgóczi károly CD36) | Dogerman , angol rendőr-kutya faj, házőrzőnek v. nyomozónak, idomitásra alkalmas, eladó (1918 Pesti Hírlap júl. 3. C5666, 12) | Szőlőoltványok: narancsíz, zengő, zenit, hamburgi musk. szilváner stb.stb. fajok méltányos áron rendelhetők (1984 Népszabadság febr. 8. C7834, 11).

4b. (jelzőként, megelőző jelzővel) ’annak kif-ére, hogy vmely élőlény(ek csoportja), ill. vmely növényről származó termés a megelőző jelzővel jelölt mennyiségű, minőségű, tulajdonságú kategóriába tartozik’ ❖ Pallas’leírása szerént annyiban külömbözik a’ Dsiggetaj [= a lófélékhez tartozó ázsiai patás, ún. dzsigetáj] az egy körmű ló faj állatoktól, hogy a’ farkának tsak a’ végén vagyon fürtös hosszú szőre; a’ szamártól pedig annyiban, hogy a’ lapoczkáján nintsen a’ keresztbe menő fekete tsíkja (1823 Hasznos Mulatságok C8318, 341) | [a tudomány] a’ földön megösmere ezer ásványt’s azok finom összetételeit és százezer faj növényt és százezer faj állatot (1845 Életképek C0102, 427) | szükséges apró részleteiben ismerni egy vidéket, hogy annak megfelelő faj állatot tartsunk, mert csak ez fog jól tenyészni (1880 Gazdasági Lapok 8626001, ) | Nincs kezemnél Heer munkája, hogy az általa meghatározott 115 svájczi növény fajlajstromát átnézhetném; hanem Lubbock azokból 22-őt felemlít, s ezeket Deininger ur lajstromával összehasonlítva úgy találom, hogy a Baradlában 3 faj buza találtatott, Svájczban 6; amott egy faj árpa, itt három, sőt zab is (1882 Kossuth Lajos CD32) | A legtöbb faj állat, madár álmodik is (1890 Nemzet jún. 26. C0389, 5) | Az állattani gyüjtemény mintegy tiz termet foglal el, s több mint 2000 faj emlőst 5500 faj madarat, 1 millió rovart, 10 000 faj kagylót stb. számlál (1893 PallasLex. CD02) | Alma, nemes faj 100—140, közönséges 40—100, körte nemes faj 100—140 [pengő kilónként] (1940 Népszava aug. 31. C7508, 7).

5. ’Az ember mint élőlény vmely (vélt) természetrajzi jellegű kategorizálásának egységeként.’

5a. (kissé rég) ’〈a régen (nagy)rassznak nevezett földrajzi változat megnevezéseként〉’ ❖ Itt az ebek ugatnak: a’ régi Amerikai fajt ellenben nem. Úgy tetfzik ez a’ nép valamikép az Europabéliekkel tárſolkodék (1783 Molnár János C0292, 335) | Még eddig valahol a’ fehérek hatalmasbbak voltak, mindenütt alacsonyságban, vagy rabszolgaságban tartották a’ szerecseneket. Hol pedig a’ szerecsenek voltak erősebbek, ott ők a’ fehéreket elpusztították; ez egy az, mire a’ két faj egymás köztt mindig számolhatott (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134012, 285) | Canadában (Észak-Amerikában) van egy vad, az indián fajhoz tartozó néptörzs, melynek tápláléka makk, vagy ennek hiányában a fák külső kérge és a belső kemény faanyag között létező szaftos, rostos réteg, az úgynevezett háncs képezi (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 128) | Fehér és szines fajok testvéri szeretettel kezet fognak. És megvalósul, amiért már most is milliók sóvárognak: „Világ munkásai, egy nemzet vagyunk.” (1927 Weltner Jakab 9787001, 6) | az emberiség (és nem csupán a fehér faj vagy Európa) Ádám és Éva óta fennálló történetének talán a legnagyobb fordulópontja: az arisztokratikus korszakokból a demokratikus korszakba való átmenet (1998 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely ilyen változatba tartozik, abból származik vki〉’ ❖ A német fajbiológusok táborába tartozó Fischer nevű „tudós” kénytelen volt megállapítani, hogy afrikai őslakók és német gyarmatosítók gyermekei a „tiszta fajoktól” tehetségben, képességben nem maradtak el (1953 Élet és Tudomány C4904, 790).

5c. (kissé rég) ’vmely néphez, népcsaládhoz, nemzet(iség)hez stb. tartozó személyek (összessége) mint egységes csoport’ ❖ Elnézvén itt ezeket a kőházakban s cserépfedél alatt lakó falusiakat, némely kérdések támadtak lelkemben, melyekre szeretném, ha azok, a kik ezt a fajt ismerik, jó lélekkel felelnének: Ez a könnyen élő nép [ti. a szász] mivel áll előbb mint az a nem könnyen élő másik? (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 147) | Nagy érdekkel tudakozta a tábornok hazai állapotaink részleteit, a kitűnő egyéniségek a külön pártok, a külön ajkú fajok terveit, kívánságait s kölcsönös viszonyait (1861 Pulszky Ferenc 8381005, 389) | Priestley angol író s faját meg nem tagadja. A kimért közöny mögött melegség él (1931 Rosti Magdolna CD10) | a románság szerencsés történelmi szériában van, a nép lírája már derűlátó, egységes a román lélek és bízik a latin faj szerencsecsillagában! (1941 Molter károly CD10).

5d. ’〈a fajelmélet szerint:〉 az eredetükben és értékükben különböző egyes emberi rasszokba, típusokba stb. tartozó személyek (összessége) mint genetikailag meghatározottan egységes csoport’ ❖ [Hellwald] az általános ellenszenvet, mely Jákób ivadékait már a rómaiak korában üldözé, az újkori fajelméletek alapján állva és az emberi nem egységét el nem ismerve, annak tulajdonítja, hogy az árja fajok ösztönszerű idegenséget éreztek az idegen sémiták iránt (1876 Pauler Gyula C7559, 142) | A modern szellemi életben kóválygó tudományos és ál­tudományos áramlatok egyik legrosszhiszemübbje, legkártékonyabbja s e mellett legcsábitóbbja ez a tan [ti. a fajelmélet], mely bizonyos biológiai kasztrendszert szeretne az emberi faj keretén belül szervezni s ennek alapján egyes fajok előjogát és uralmát mások fölött törvénynyé emelni (1904 Budapesti Napló febr. 18. C4886, 5) | Gobineau gróf könyve a fajok egyenlőtlenségéről ime most, nyolcvan éves korában érte el jelentősége teljét, amikor Németországban olyan világnézet került politikai hatalomra, amelynek leglelke a fajok egyenlőtlenségének hite (1934 Joó Tibor CD10) | [a könyv] a további fejezetekben hosszan fejtegeti a hitleri fajelmélet ismert tételeit, a német északi faj magasabbrendűségéről, uralmi elhiva­tottságáról, s arról, hogy Európát a keleti és délkelet-európai alacsonyabbrendű fajok (szlávok-románok stb.) előretörése fenyegeti (1962 Magyar Nemzet máj. 20. C4800, 2) | a germán faj kétségbevonhatatlan felsőbbrendűségét hirdető német nemzetiszocializmus (1997 Magyar Hírlap CD09).

5e. ’annak kif-ére, hogy vmely személy vmely népből, népcsaládból, nemzet(iség)ből stb. származik’ ❖ Inkáb haljunk, mint hogy gyalázattal éljnk. A’ki ok nélkl is ſértheti Királyát, Nem érdemllheti az Spártából faját (1772 Bessenyei György¹ C1076, 101) | Gelemér noha harczban ers fi, Még is nem Magyar : légyen hát hölgye kabar faj. Törvényünk sem ereszt jövevény nyoszolyába magyar lányt (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358008, 379) | — Úrnőm! Én keleti faj vagyok, mely nem beszél az asszonyáról soha (1891 Pesti Hírlap szept. 3. C5639, 2) | A kegyencnő andalúziai faj volt, heves vérű és követelő (1892 Jókai Mór CD18).

5f. (rendsz. szociológiai kategóriákat tartalmazó felsorolás részeként) ’annak kif-ére, hogy vmely jelenség, kérdés stb. különféle társadalmi csoportokat (egyaránt) érint, valamennyire egyaránt vonatkozik stb.’ ❖ Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot. Ez a parancsolat magába foglalja a rágalmazásnak minden fajtáját, rossz hír keltésének és a dolgok elferdítésének tilalmát, akár egyén ellen, akár közösség, nép, faj vagy felekezet ellen (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | A nemzetbe az állam minden polgára beletartozik nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül (1995 Magyar Hírlap CD09) | a szeptember 11-ei támadás ugyan közvetlenül a Világkereskedelmi Központ és a Pentagon ellen irányult, valójában azonban a valóságos célpont az egész emberiség volt; minden egyes ember, mindazok az értékek, amelyek az emberi civilizáció univerzális alapértékei, fajtól, vallástól, bőrszíntől és minden egyébtől függetlenül (2001 Országgyűlési Napló CD62) | A hetvenes-nyolcvanas években a foglalkozásokat alapul vevő osztályba sorolás gyakorlatát erős kritikák érték, amelyek szerint a nemmel, fajjal, életkorral kapcsolatos szociológiai kérdéseket nehezen lehet a foglalkozási kategóriákból kiindulva megválaszolni (2006 Kovách Imre et al. 3184001, 22).

6. (kissé rég) ’vmely tulajdonságukban, sajátosságukban megegyező személyek (összessége) mint egységes csoport’ ❖ Philostorgius azt beszélli Photiusnál, hogy a’ Homeriták, egy nevezetes fajok az Araboknak, környűlmetélkednek, melly szokást lsmaeltöl Ábrahámnak fiától, nevezetes Patriarchától, venni látszanak (1818 Hasznos Mulatságok C0177, 403) | Rettenetes faj ez a könyvgyártók faja (1825 Szemere Pál 8439049, 222) | Egy német literatúrai lapban a’ német philisterek rajzoltatván, jellemző vonásúl felhozatik az is, hogy a’ német emberiségnek ezen faja soha könyvet nem vesz (1842 Athenaeum C0025, 384) | Oh asszonyok! asszonyok! (nagy karos székbe veti magát) Ördögtől pokoltól származott faj! (1846 Obernyik Károly 8339002, 13) | A gyáraknak szégyen oldala az, hogy mint a tapasztalás bizonyítja, a gyártelepvények kevés kivétellel mindenütt oly nagyszerü buja erkölcstelenséget fejtenek ki és ennek következtében egy oly infamis fattyú csőcselék fajjal, melyet szánni kell, de nem gyűlölni lehetetlen, árasztják és rutítják el a szép világot, hogy valóban mindent mindenbe véve, még kérdés, „szabad s józan-e” ily kimondhatlan drága áron mindazon élvezeteket megvásárlani, melyeket a gyártás szinte mindenkire nézve oly plausibilissé tesz? (1857 Széchenyi István CD1501) | Szememnek furcsán esik a sok mindenféle alakzatu pap s barát; rég láttam ily számban e faját az emberi nemzetnek (1859 Kossuth Lajos CD32) | Róma köznépe [ti. a plebejusok] azonfelül takarékos faj volt; nemcsak kiskereskedéssel, hanem uzsorakölcsönökkel is szerzett pénzt (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Kerényi Frigyes, Irányi, Emődy, Sárosy Gyula, Bogdán Lajos, Oroszhegyi, Adorján, Xantus, nem a mai vad zsenik és eltévesztett egzisztenciák apái, ez egy más faj volt, tisztességes, törekvő fiatalság, mely elvégezte iskoláit, diplomát szerzett, de ellenállhatatlanul vonzódott az irodalomhoz (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | A fáradt, modern fajhoz tartozol (1929 Babits Mihály CD01).

6a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki vmely ilyen csoporthoz tartozik v. abból származik〉’ ❖ Hah! futás vezére, a’ támadásban rettegő, – te gyáva faj! (1819 Vörösmarty Mihály 8524390, 78) | Ép legyen és lelkes, testben, szellemben erős faj, Melly tőled létét nyerte, az új ivadék (1841–1842 Vörösmarty Mihály 8524293, 25).

7. (kissé rég) ’vmely nemzetség(hez), család(hoz tartozó személyek összessége), ill. rokonság, atyafiság’ ❖ Néki velem mi baja? – veſzſzen eb-annya faja! (1787 Édes Gergely 7095002, 26) | S ki mer igy szólni Róma legelőbbkelő nemeseivel? – ki nagy apjáig sem tudja fölvinni faját (1841 Teleki László² 8473001, 16) | Písa, mely oly híres polgáriról, Adott nekem lételt s atyámnak is, Ki ott nagyon ismert kereskedő, Vincentio, a Bentivoli fajból (1866 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | Én az anyám fajából való vagyok – mondta s hirtelen elpirult, magyarázva tette még hozzá: (azok ilyen hosszú létrák…) (1917 Móricz zsigmond CD10) | [Bethlen Kata] szervezete egész ifjan összeomlik – második házasságából három mag fakad: mind a három elhal. [...] Pedig a három gyerek közül az egyik megint csodagyerek; a túlfinomult faj ekkoriban már különös, korán kiért, halálba hajló ágakat vetett (1942 Németh László² 9485034, 297) | támassz utódot fiam özvegyének méhében. Bhísma rendületlenül ragaszkodik fogadalmához, s így, ha nem teljesíted kívánságomat, magtalanul hal ki Kuru nemes faja. Mert Bhísmán kívül te vagy családunkban az egyetlen férfirokon (1960 Baktay Ervin ford. 9018002, 407).

7a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki vmely nemzetséghez, családhoz tartozik, abból származik〉’ ❖ Akkor Rózsám, Gyulafy-faj, Kesergvén a’ Mátkáért, Vígasztallyon e’ gondolat: Szép halni a’ Hazáért! (1807 Kisfaludy Sándor 8243046, 80) | Bezzeg meg van itt a’ móring, Kell ezeknek sok gatya ing, Az eggyik az apja’ fajja, Ajja, gajja, A’ másik az annya’ rajja (1818 Pálóczi Horváth Ádám 7257028, 3) | Mi bajod? …Mit tudsz te másról? – Sokat! – ordított fel hirtelen, váratlan a férfi s előbb lépett egyet… Mindent! Hallod! Takács faj vagyok!… Látom az életed! Te boldogtalan asszony! (1909 Móricz Zsigmond CD10).

7b. (rég) ’egyenes ági leszármazott, ivadék’ ❖ Mi-kor’  [ti. az atya] gyermekét mérgébl lheti, A’ gyermek is él’tét meg-védelmezheti. Mindennek egyenl Anyja a’ terméſzet, Azért a’tól, a’ki hív fajára veſzett, El-veſzik Iſtenink Atya’ méltóságát (1772 Bessenyei György¹ C1076, 76) | [a kuvaszoknak] Minden ök tagjai légyenek izmoſok: Komor tekéntetük; ſzörökben lomboſok. Szemeik ſzikrázók: borzos ſzeme-hajok, Mintha mind vólnának Oroſzlánynak fajok (1779 Miháltz István ford.–Vanie4re 7225006, 59) | Te hív, szerelmes Párja életemnek, Szűlője két lelkes fajomnak! Ki mindenik külön Remekje lészen A’ férjfiúi érdemeknek (1814 Kisfaludy Sándor 8243048, 54) | Isten hozzád, ifju hősfi! Nagyra indult sarjadék, Kit nemzettem a’ hazának, Gondsúlyok közt ápolék: Bajnoknemzetség’ faja, Szép remények bimbaja! (1835 Bajza József 8021009, 89) | Ma szerencsénk csillaga tűnt fel, Nőd grófi leány, szüle hercegi fajt (1858 Arany János ford.–Goethe 8014096, 283) | Azt szokta mondani, hogy a választékosság, az elegancia szülői öröksége: – Nemes faj vagyok!... (1898 Pesti Napló aug. 19. C8680, 14).

7c. (rég, ritk) ’〈állatoknál:〉 egy ellésből, fialásból származó utódok csoportja, összessége’ ❖ [a keresztezésből származó bárányok] ſokkal haſonlóbbak léſznek a’ nemzö Koſokhoz , rnintſem az ellö Juhokhoz; és ezek elsö fajnak, neveztetnek. A’ melly Kos-bárányok az elsö faj között találtatnak, minekelőtte az egybebotsáttásra alkalmatoſak lennének vagy ki-herélteſſenek, vagy pediglen le-metſzetteſsenek (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 53).

8. (rendsz. birtokszóként) ’vmely közös egységbe tartozó dolgoknak, jelenségeknek vmely szempont szerint elkülönülő csoportja, osztálya, ill. vmely megjelenési formája, változata’ ❖ [a kínaiak] isznak bort is, melly riskásából készül ugyan: de nem azon fajából a’ kásának, mellyet enni szoktunk (1817 Hasznos Mulatságok C0175, 115) | egy irtóztató valami, melyet chapeau à la Bolivarnak neveztek, s mely igen célszerű faja volt a kalapoknak, oly széles karimája levén, hogy az eső nem érhette az embert (1853 Jókai Mór 8209013, 40) | a mennyiben [az udvarlás] tulhevességgel foly s forró kézszoritásokkal s a közelebbi érintkezés más fajaival jár, rossz hatással van az egész szervezetre (1880 Pesti Hírlap júl. 22. C5628, 4) | a nyomoruságok és csapások százféle fajától gyötört nép (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Az összetett mondat szerkesztésének gyakorlására külön-külön adunk: a) megfelelő tárgyú fogalmazásokat mellérendelések, majd b) az alárendelések különböző fajaival (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 48) | A község vagy város részére végzett közmunka fajait szinte lehetetlen lenne felsorolni, ezért csak példaképpen utalunk az árvíz-, a tűzvédelemre, a közös határvédelemre és felújításra, a forrástisztításra, az útcsinálásra (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 621).

8a. (Fil) ’vmely általánosabb kategórián belül vmely szempont szerint elkülönülő szűkebb kategória mint fogalom’ ❖ A tapasztalható nemekre és fajokra értelmünk elvonás által emelkedik: az önálló ősképek avvagy eszmékre a tiszta ész ugyszólván visszaemlékezik (1843 Purgstaller József 8351002, 44) | az életben, a természetben semmi általánost nem látunk élni vagy létezni, hanem csak az általánosnak, a fogalomnak egyénekre, fajokra oszlott, individualizált megjelenését (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3004, 108) | Nem és faj. A nem valami általánosabb fogalom, melyben egyes különös (kisebb) fogalmak rejlenek. Ezeket fajoknak nevezzük (1897 Riedl Frigyes 8393010, 34) | Azon vitáztak, hogy léteznek-e a valóságban az általános fogalmak, különösképpen a fajták, fajok, alfajok, lényeges tulajdonságok és lényegtelen tulajdonságok (accidentia). A szélsőséges realisták szerint az universalia, az általános fogalmak reálisan, objektíve léteznek, s megelőzik az egyes dolgok létezését (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 123) | Boëthius azt írja, hogy a nem és a faj, a genus és species az individuumban, az egyesben vannak, gondolatilag azonban önállóan is megragadhatók: az általános nem pusztán szubjektív, az általános fogalmaknak megfelel valami az objektív világban (1981 Lendvai L. Ferenc 1092002, 77) | A szék bármelyik példánya szék, mivel a nem és a faj alapján elemezhető. Egy példány, mely a szék osztályába tartozik, ugyanaz a példány, mely a bútor osztályába is sorolható. Az absztrakt dolog tehát univerzális leírással jellemezhető (2005 Néprajzi Értesítő C8006, 49).

8b. (rég) ’irodalmi műalkotások kifejezésforma szerinti csoportosításának kategóriája; ; műnem, ill. , műfaj’ ❖ [hiba] azt állítani, hogy a görögöknek nem volt egyéb lirikumok az ódán kívül. Az óda nem vala bizonyos fajhoz kötött név; de az, ami Berzsenyinek szavaiból kitetszik, hogy a régieknek csak egynemű lirikumok volt, ez valóban nem nagy régiség-tudomány (1826 Kölcsey Ferenc összes művei 8253045, 582) | [A költészetben] a dalmű bír egymástól tetemesen különböző legtöbb fajt. Ilyenek: az egyetlen distichonból állható epigramm, a prolog, az eccloga, az idyll és többek. Az aestheticának műtani, szorosabban költészeti tudománya hibez-haboz, midőn ezeket teljes számukban elősorolni törekszik. Göthe azt állította, hogy ezt akarni szükségtelen, minthogy a lyricum időről-időre újabb és újabb, más meg más fajjal bővül, szaporodik (1860 Szemere Pál 8439015, 110) | a népszínmű nem egy határozott faj neve, mint a tragédia vagy komédia, hanem több válfajé, amelyeket más nemzetek más névvel neveznek (1873 Gyulai Pál 8173012, 529) | A mesétől, e másik szintén ősi epikai fajtól abban különbözik az eposz, hogy a mesének nincs történeti magva, sőt szintere sem, hisz a mese tárgya csak „hol volt, hol nem volt” (1894 PallasLex. CD02) | A levél mint irodalmi forma Mikes előtt ismeretlen volt a magyar irodalomban. Ő a franciáktól tanúlhatta, a hol a levélírás régi irodalmilag művelt faj volt s a Sévigné asszony és többek levelei (kéziratban) közkézen forogtak (1896 Négyesy László CD44) | Az úgynevezett nem tiszta fajok: a melodráma, a bohózat, a fensőbb vígjáték, mely „csak a lélek mosolyát kelti fel” (1908 Hatvany Lajos CD10).

8c. (Ásv) ’azonos belső szerkezetű, (szinte) azonos vegyi képlettel kifejezhető ásványok csoportja’ ❖ A felsőbb tanítás megkívánja, hogy a természettudományok idevágó csoportjában nyert eredmények, amennyire ásványokra vonatkoznak, mind tárgyalva legyenek. Az elméleti vagy előkészítő rész ezáltal kibővül annyira, hogy a leíró részben a tanár előadása folyamatában bővebben csakis a kiválóbb fajokat tárgyalhatja, s a vagy 900 ásványfajnak legnagyobb része nem is említtetik (1875 Szabó József⁴ CD30) | Mivel azonban a fizikai (kristálytani tulajdonságok és a kémiai összetétel egymástól nem elválaszthatatlanok, ezért a faj megállapításánál mindkettőnek külön döntő szerepe van. Kristályalak tekintetében megegyeznek egymással azok az ásványok, amelyek azonos geométriai és fizikai szimmetriát tüntetnek fel (1913 RévaiNagyLex. C5703, 146) | Fontos és gondos vizsgálatokkal felismerhető tulajdonsága az ásványoknak, hogy ugyanannak a fajnak különböző példányai nem viselkednek egységesen (1944 Természettudományi Közlöny C7969, 141).

II. mn

’vmely v. vmilyen fajtába tartozó, ill. fajtatiszta 〈élőlény(ek csoportja)〉’ ❖ az az alfaj, mellyet Angliában a’ tengerbe hulló hajós legények kiszabadíttására nagy szerentsével szoktak használni, ezen foudlandi kutyának az európai juhász ebekkel való párosolása által származott. [...] Igen szükséges ezen faj kutyákat vizekhez vinni, mellyekben le szoktak bugdosni (1832 Hasznos Mulatságok C8336, 38) | egy nagy, szép, neufundlandi-faj kutya követé őt az étterembe, melly mint jól szoktatott állat, asztal alatt vőn helyet (1839 Athenaeum C0018, 562) | Nekem is volt egy éppen ilyen, csakhogy az enyém erősebb volt a száj könyékén; a legjobb faj vadászkutyák egyike (1889 Nemzet jún. 9. C0388, 3) | tehenészet, mely áll 70 drb különböző korú, részben importált simenthali, ezekkel keresztezett bonyhádi és tiszta bonyhádi faj fejős tehén, üsző és bikaborjuból (1897 Budapesti Hírlap dec. 31. C4744, 16) | Az antwerpeni faj büszke, délczeg tartású, vidor, tüzes és nagy erőt, kitartást elárúló faj. Különösen szeles időkben, a mikor más faj galambot a szél hány-vet, ez bámúlatos erővel tör czélja felé (1900 Vasárnapi Újság C7414, 252) | Saját szemeivel meggyőződhetett róla, hogy [Milka] nagyon tiszta faj kutya és természetes, hogy az én kezeim között minden kutya nagyszerűen ki van tanítva (1900 Pesti Hírlap nov. 29. C5648, 17) | Dán dogg 8 hetes, tiszta faj kutya eladó (1904 Pesti Hírlap máj. 12. C5652, 32) | Lázár Ferenc azt indítványozta, hogy minden vadász tarthasson egy faj vadászebet (1923 Budapesti Hírlap jún. 23. C4711, 6) | Eladó faj angoranyulak, bakok, süldők (1942 Pesti Hírlap máj. 16. C5690, 10) | [A kutya] fehér szemöldöke ugyancsak drótszőrű módra, bozontosan ívelt szeme fölött, lába viszont a kelleténél valamivel hosszabb s keskenyebbnek látszott a kert egyre növekvő homályában. Kétség sem fért hozzá, hogy nem tiszta faj (1955 Déry Tibor 2051030, 1) | Dobermann tiszta faj kutya, öt­éves, kertes házba, ingyen elvihető, családi okok miatt (1993 Népszava ápr. 21. C7458, 10).

ÖE: ~állat, ~alma, ~baromfi, ~élesztő, ~gyümölcs, ~mag.

Sz: faji.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; .

emberi faj - lásd szókapcsolatként az alábbi szócikkben
🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
faj főnév és melléknév
I. főnév
1. (Áll, Növ is)
〈a biológiai rendszertan alapegységeként is:〉 közös őstől származó, fontos örökletes sajátosságaikban azonos egyedek kategóriája
Minden Természeti Test eggy magános dólgot (Individuumot) tészen. A’ minden természeti tulajdonságokban és részekben hasonló Eggyes dólgokból Faj lészen (Species). Ha bizonyos f tulajdonságokban a’ Fajok megeggyeznek, Nem (Genus). Valamint a’ hasonló Nemekbl Sereg (Classis). Ha sok Nemek vagynak eggy Seregben, mellyek bizonyos tulajdonságokban ismét megeggyeznek, azokból Rend lészen (Ordo). Ha ezek is bvségesek; ezek ismét Alrendekre, Tsapatokra oszlanak, és az igen számos Alrendek ismét Familiákra. Az olly eggyes dolgokat, mellyek bizonyos megeshet (Accidentalis) tulajdonságokban különböznek Fajtársaiktól, nevezzük Hasonfajnak, avagy Különbségnek (Varietas)
(1799 Főldi János)
Miként lehet a ragadozó madarakat fajra nézve meghatározni
(1898 Chernel István)
Leghelyesebb tehát, ha a fajt, mint a [természetrajzi] rendszer egységét, önkényes feltevéseken és közkeletű, szokásos nézeteken alapuló fogalomnak tartjuk
(1899 Chernel István)
Betegségről a tudományban akkor szólunk, ha a növény valamely külső fiziológiai tényező vagy élősdi szervezet hatására egyénileg egészségében kárt szenved és ennélfogva talán pusztulásnak is indul, anélkül, hogy rendszertanilag, azaz faj vagy fajta szerint a szülőktől valóban eltérne
(1926 Természettudományi Közlöny)
a szövegíró is beleesik abba az általános hibába, hogy faj helyett fajtát ír. A „fajta” kizárólag fajon belüli kultúrváltozatok esetén használható. Az élővilág rendszertani alapegysége a „faj
(1980 Metzl János)
Még abban sincs egyetértés, hogy a faj feletti rendszertani kategóriák szintjén hogyan lehetne rendet teremteni közöttük [ti. az ún. ormányosbogarak között]
(2003 Természet Világa)
2.
vmely ilyen alapegység, ill. (az) abba tartozó egyedek (összessége) mint egységes csoport
A’ Linné Természet Systémájának 13-dik Kiadásában, mellyet Gmelin Fridrik ada ki 1788-ban 19067. Állatok íródnak le: Mindazonáltal sok hiteles Férjfiaknak már azólta is lett újjabb felfedezései után, az Emberek által vizsgáltatott, és ma tudva lév Állati Fajok számát 20 ezerre bátran tehetjük
(1799 Főldi János)
A’ Galagonyának (Crataegus) két fajai: a’ Lisztes Galagonya (C.Crataegus Aria) és a’ Barkócza Galagonya (C.Crataegus torminalis)
(1817 Hasznos Mulatságok)
Az egerek családjából Magyarországon faunánkra nézve igen érdekes fajjal, a csíkos egérrel (Smirthus vagus) ismerkedünk meg
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A vad kecskék megkülönböztetése igen nehéz, mert a fajok egymáshoz nagyon hasonlóak és a megfigyelésük elé sok akadály gördül. Annyi megállapíthatónak látszik, hogy elterjedési körük meglehetősen korlátolt és ezáltal minden nagyobb hegységben, – ahol előfordulnak, – külön faj vagy legalább is alfaj él
(1929 Az állatok világa ford.)
a méh azért gyűjti a virágport és a mézet, hogy táplálja a méhivadékokat, meg hogy királynőt neveljen, tehát a méh célja a faj fenntartása
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
[a Lajta-hegység] Sopron és Fertő-tó közötti mészkővonulata pannon jellegű, melegkedvelő (szárazságtűrő) élővilágnak ad otthont, néhány kelet-alpi fajjal fűszerezve
(1997 Magyarország földje)
Itt is a madárvonulások alkalmával élénkül meg az élet, [a mocsár] számos faj számára átmeneti életteret kínál
(2002 Hanusz Árpád et al.)
[Az ún. foltos szalamandrának] teljesen fekete, folttalan rokona a külön fajként számon tartott alpesi szalamandra (Salamandra atra)
(2005 Korsós Zoltán)
emberi faj
a valaha élt, ill. jelenleg v. a jövőben élő emberek összessége; emberiség
a’ Mester ſzomorúan festi csapásit a’ haragos mennynek, mellyekkel az emberi fajnak marha gonoſzságit földünkönn feddeni ſzokta
(1806 Verseghy Ferenc)
Átok reád, emberi faj, ugy a mint vagy, kicsinben és nagyban, a törvényen belöl és a törvényen kívül; bolond még az is, ki batkára becsüli életét
(1841 Vajda Péter)
[e nép] mintha, átlépve a fejlődés tízezer esztendeit, a Kárpátok bérceire egyenest az ősteremtés vidékéről száguldott volna fel, eredete oly titokzatos, mint magáé az emberi fajé
(1938 Illyés Gyula)
Karinthy Frigyes gúnyos-keserűen ír az önmagát pusztító emberi faj törpeségéről
(1965 József Farkas)
Az autista viszont egyszerűen nem ismeri fel, hogy az emberi fajhoz tartozik, nem fogékony mások érzéseire, nem érti őket, így nem is képes reagálni rájuk
(2010 Magyar Narancs)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vmely egyed, példány vmely ilyen csoportba tartozik, abból származik〉
Vajjon igazán csak az aranyhal eltorzult varietásai-e e halak, vagy külön fajok, azt csak a pontosabb anatómiai összehasonlítás fogja kideríthetni
(1879 Vasárnapi Újság)
A „Challenger” mélytengeri expedíció 30 fajt hozott haza, melyek közül csak kettőt fogtak 150 fonalnyinál nagyobb (nevezetesen 450 fonalnyi) mélységben
(1933 Az állatok világa)
[Liliomfákról készült] felvételeinken azokból a fajokból csodálhatnak meg néhányat, amelyek a mi éghajlatunkon is egészségesen és látványosan fejlődnek
(1997 Lakáskultúra)
Még a legkisebb lakásban is elfér egy-két cserép dísznövény. Szerencsére a bővülő kínálat lehetővé teszi, hogy a legkülönfélébb adottságú szobák, belső terek is feldíszíthetők valamilyen oda illő fajjal
(2001 Lakáskultúra)
3. (rég)
〈élőlényeknél:〉 vmely (általánosabb közös kategóriába tartozó) egyedeknek vmely sajátosság(ok) alapján elkülönülő csoportja, osztálya
Többnyire a Majmok három Fajra oſztatnak, ugymint farkatlanokra, kis farkúakra vagyis Paviánokra, ’s hoſzſzú farkúakra vagy is Matska-Majmokra
(1798 Sándor István)
A’ selyem ereſzt állatotskák az éjjeli pilléknek fajokból valók
(1805 Mitterpacher Lajos)
A két férfi jobbra-balra támolygott ámulatában, mikor azt az eltagadhatatlan emlősállatot a kérőzők fajából meglátta
(1885 Jókai Mór)
4. (kissé rég)
〈élőlényeknél:〉 közös őstől származó, örökletes sajátosságaik túlnyomó részében azonos egyedek (összessége) mint egységes csoport; fajta, ill. vérvonal
okoſsan kell a’ ſzaporitó mén-lóvakat is válaſztani, mellyek által a’ jó fajt fenn-tartani, ’s azt haſzonnal killebb terjeſzteni akarjuk
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Többnyire minden [szőlő]tkének tulajdon karója van, a’ mi a’ termés mennyiségére, és jóságára nézve hasznos. Sokféle fajok találtatnak, mellyeknek ez a’ nevek : l) Bálint; ezt a’ Budaiak apró fehérnek, Bogdányiak, és azon környékbéliek Zelenkának; a’ Cserhátiak p. o.példának okáért Bertzelen Margitnak hivják. 2) Fehér fajú avagy Juh-fark
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
A [karalábé esetében a] korai és nagyon kései ültetésre rendesen a nyári fajok, a májusi fő ültetésre pedig a bővebb és jobb termést adó őszi vagy téli fajok vetetnek
(1854 Galgóczi Károly)
A veranda előtt azonban feküdt egy nagy fekete kutya. Abból a derék newfoundlandi fajból való, amely olyan okos és tekintélyes állat, hogy az ember nem meri tegezni, hanem első találkozásra per „ön” kénytelen szólítani
(1872 Jókai Mór)
mintagyümölcsöst alapított a nagyközség, s az alispáni hivataltól kért félezer facsemetét öt hold területen el is ültették. Jonatánalmát kértek, „mivel ez a faj jól szereti azt a talajt.”
(1937 Kókai Sándor et al.)
4a. (jelzőként is)
〈annak kif-ére, hogy vmely egyed(ek), példány(ok csoportja) vmely v. vmilyen fajtába v. vérvonalba tartozik, abból származik〉
[a lovaknál] atyafiak egymás között, és azon [= azonos] faj de idegenekkel való párosodásáról
(1828 Tudományos Gyűjtemény)
[volt a nyájban] igen finom negretti faj gróf Lambergtől került kevésbbé finom negretti, a franczia rambouletti köztudomás szerint ismét igen finom negretti, de gyanithatólag már escuriallal vegyült, végre hgherceg Lichnovszkytól való világosan tiszta escurial faj
(1857 Budapesti Hírlap febr. 12.)
[Elveszett] egy sárga agár, nőstény, angol faj, hátán fekete csíkú, hasán és alsó lábain fehér, viselt bőr nyakkötőt csattal és „Miss” kiáltásra ügyel
(1864 Magyar Nyelvőr)
[Lóréven] az állattenyésztés általában jókarban áll. Ennek folytán a trágyázás is rendszeres és kellő mértékű. A szarvasmarha kitűnő szép magyar faj
(1877 Galgóczi károly)
Dogerman , angol rendőr-kutya faj, házőrzőnek v.vagy nyomozónak, idomitásra alkalmas, eladó
(1918 Pesti Hírlap júl. 3.)
Szőlőoltványok: narancsíz, zengő, zenit, hamburgi musk.muskotály szilváner stb.stb.s a többi fajok méltányos áron rendelhetők
(1984 Népszabadság febr. 8.)
4b. (jelzőként, megelőző jelzővel)
annak kif-ére, hogy vmely élőlény(ek csoportja), ill. vmely növényről származó termés a megelőző jelzővel jelölt mennyiségű, minőségű, tulajdonságú kategóriába tartozik
Pallas’leírása szerént annyiban külömbözik a’ Dsiggetaj [= a lófélékhez tartozó ázsiai patás, ún. dzsigetáj] az egy körmű ló faj állatoktól, hogy a’ farkának tsak a’ végén vagyon fürtös hosszú szőre; a’ szamártól pedig annyiban, hogy a’ lapoczkáján nintsen a’ keresztbe menő fekete tsíkja
(1823 Hasznos Mulatságok)
[a tudomány] a’ földön megösmere ezer ásványt’s azok finom összetételeit és százezer faj növényt és százezer faj állatot
(1845 Életképek)
szükséges apró részleteiben ismerni egy vidéket, hogy annak megfelelő faj állatot tartsunk, mert csak ez fog jól tenyészni
(1880 Gazdasági Lapok)
Nincs kezemnél Heer munkája, hogy az általa meghatározott 115 svájczi növény fajlajstromát átnézhetném; hanem Lubbock azokból 22-őt felemlít, s ezeket Deininger ur lajstromával összehasonlítva úgy találom, hogy a Baradlában 3 faj buza találtatott, Svájczban 6; amott egy faj árpa, itt három, sőt zab is
(1882 Kossuth Lajos)
A legtöbb faj állat, madár álmodik is
(1890 Nemzet jún. 26.)
Az állattani gyüjtemény mintegy tiz termet foglal el, s több mint 2000 faj emlőst 5500 faj madarat, 1 millió rovart, 10 000 faj kagylót stb.s a többi számlál
(1893 PallasLex.)
Alma, nemes faj 100—140, közönséges 40—100, körte nemes faj 100—140 [pengő kilónként]
(1940 Népszava aug. 31.)
5.
Az ember mint élőlény vmely (vélt) természetrajzi jellegű kategorizálásának egységeként.
5a. (kissé rég)
〈a régen (nagy)rassznak nevezett földrajzi változat megnevezéseként〉
Itt az ebek ugatnak: a’ régi Amerikai fajt ellenben nem. Úgy tetfzik ez a’ nép valamikép az Europabéliekkel tárſolkodék
(1783 Molnár János)
Még eddig valahol a’ fehérek hatalmasbbak voltak, mindenütt alacsonyságban, vagy rabszolgaságban tartották a’ szerecseneket. Hol pedig a’ szerecsenek voltak erősebbek, ott ők a’ fehéreket elpusztították; ez egy az, mire a’ két faj egymás köztt mindig számolhatott
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
Canadában (Észak-Amerikában) van egy vad, az indián fajhoz tartozó néptörzs, melynek tápláléka makk, vagy ennek hiányában a fák külső kérge és a belső kemény faanyag között létező szaftos, rostos réteg, az úgynevezett háncs képezi
(1875 Hasznos Mulattató)
Fehér és szines fajok testvéri szeretettel kezet fognak. És megvalósul, amiért már most is milliók sóvárognak: „Világ munkásai, egy nemzet vagyunk.”
(1927 Weltner Jakab)
az emberiség (és nem csupán a fehér faj vagy Európa) Ádám és Éva óta fennálló történetének talán a legnagyobb fordulópontja: az arisztokratikus korszakokból a demokratikus korszakba való átmenet
(1998 Magyar Hírlap)
5b.
〈annak kif-ére, hogy vmely ilyen változatba tartozik, abból származik vki〉
A német fajbiológusok táborába tartozó Fischer nevű „tudós” kénytelen volt megállapítani, hogy afrikai őslakók és német gyarmatosítók gyermekei a „tiszta fajoktól” tehetségben, képességben nem maradtak el
(1953 Élet és Tudomány)
5c. (kissé rég)
vmely néphez, népcsaládhoz, nemzet(iség)hez stb. tartozó személyek (összessége) mint egységes csoport
Elnézvén itt ezeket a kőházakban s cserépfedél alatt lakó falusiakat, némely kérdések támadtak lelkemben, melyekre szeretném, ha azok, a kik ezt a fajt ismerik, jó lélekkel felelnének: Ez a könnyen élő nép [ti. a szász] mivel áll előbb mint az a nem könnyen élő másik?
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
Nagy érdekkel tudakozta a tábornok hazai állapotaink részleteit, a kitűnő egyéniségek a külön pártok, a külön ajkú fajok terveit, kívánságait s kölcsönös viszonyait
(1861 Pulszky Ferenc)
Priestley angol író s faját meg nem tagadja. A kimért közöny mögött melegség él
(1931 Rosti Magdolna)
a románság szerencsés történelmi szériában van, a nép lírája már derűlátó, egységes a román lélek és bízik a latin faj szerencsecsillagában!
(1941 Molter károly)
5d.
〈a fajelmélet szerint:〉 az eredetükben és értékükben különböző egyes emberi rasszokba, típusokba stb. tartozó személyek (összessége) mint genetikailag meghatározottan egységes csoport
[Hellwald] az általános ellenszenvet, mely Jákób ivadékait már a rómaiak korában üldözé, az újkori fajelméletek alapján állva és az emberi nem egységét el nem ismerve, annak tulajdonítja, hogy az árja fajok ösztönszerű idegenséget éreztek az idegen sémiták iránt
(1876 Pauler Gyula)
A modern szellemi életben kóválygó tudományos és ál­tudományos áramlatok egyik legrosszhiszemübbje, legkártékonyabbja s e mellett legcsábitóbbja ez a tan [ti. a fajelmélet], mely bizonyos biológiai kasztrendszert szeretne az emberi faj keretén belül szervezni s ennek alapján egyes fajok előjogát és uralmát mások fölött törvénynyé emelni
(1904 Budapesti Napló febr. 18.)
Gobineau gróf könyve a fajok egyenlőtlenségéről ime most, nyolcvan éves korában érte el jelentősége teljét, amikor Németországban olyan világnézet került politikai hatalomra, amelynek leglelke a fajok egyenlőtlenségének hite
(1934 Joó Tibor)
[a könyv] a további fejezetekben hosszan fejtegeti a hitleri fajelmélet ismert tételeit, a német északi faj magasabbrendűségéről, uralmi elhiva­tottságáról, s arról, hogy Európát a keleti és délkelet-európai alacsonyabbrendű fajok (szlávok-románok stb.s a többi) előretörése fenyegeti
(1962 Magyar Nemzet máj. 20.)
a germán faj kétségbevonhatatlan felsőbbrendűségét hirdető német nemzetiszocializmus
(1997 Magyar Hírlap)
5e.
annak kif-ére, hogy vmely személy vmely népből, népcsaládból, nemzet(iség)ből stb. származik
Inkáb haljunk, mint hogy gyalázattal éljnk. A’ki ok nélkl is ſértheti Királyát, Nem érdemllheti az Spártából faját
(1772 Bessenyei György¹)
Gelemér noha harczban ers fi, Még is nem Magyar : légyen hát hölgye kabar faj. Törvényünk sem ereszt jövevény nyoszolyába magyar lányt
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
— Úrnőm! Én keleti faj vagyok, mely nem beszél az asszonyáról soha
(1891 Pesti Hírlap szept. 3.)
A kegyencnő andalúziai faj volt, heves vérű és követelő
(1892 Jókai Mór)
5f. (rendsz. szociológiai kategóriákat tartalmazó felsorolás részeként)
annak kif-ére, hogy vmely jelenség, kérdés stb. különféle társadalmi csoportokat (egyaránt) érint, valamennyire egyaránt vonatkozik stb.
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot. Ez a parancsolat magába foglalja a rágalmazásnak minden fajtáját, rossz hír keltésének és a dolgok elferdítésének tilalmát, akár egyén ellen, akár közösség, nép, faj vagy felekezet ellen
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
A nemzetbe az állam minden polgára beletartozik nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül
(1995 Magyar Hírlap)
a szeptember 11-ei támadás ugyan közvetlenül a Világkereskedelmi Központ és a Pentagon ellen irányult, valójában azonban a valóságos célpont az egész emberiség volt; minden egyes ember, mindazok az értékek, amelyek az emberi civilizáció univerzális alapértékei, fajtól, vallástól, bőrszíntől és minden egyébtől függetlenül
(2001 Országgyűlési Napló)
A hetvenes-nyolcvanas években a foglalkozásokat alapul vevő osztályba sorolás gyakorlatát erős kritikák érték, amelyek szerint a nemmel, fajjal, életkorral kapcsolatos szociológiai kérdéseket nehezen lehet a foglalkozási kategóriákból kiindulva megválaszolni
(2006 Kovách Imre et al.)
6. (kissé rég)
vmely tulajdonságukban, sajátosságukban megegyező személyek (összessége) mint egységes csoport
Philostorgius azt beszélli Photiusnál, hogy a’ Homeriták, egy nevezetes fajok az Araboknak, környűlmetélkednek, melly szokást lsmaeltöl Ábrahámnak fiától, nevezetes Patriarchától, venni látszanak
(1818 Hasznos Mulatságok)
Rettenetes faj ez a könyvgyártók faja
(1825 Szemere Pál)
Egy német literatúrai lapban a’ német philisterek rajzoltatván, jellemző vonásúl felhozatik az is, hogy a’ német emberiségnek ezen faja soha könyvet nem vesz
(1842 Athenaeum)
Oh asszonyok! asszonyok! (nagy karos székbe veti magát) Ördögtől pokoltól származott faj!
(1846 Obernyik Károly)
A gyáraknak szégyen oldala az, hogy mint a tapasztalás bizonyítja, a gyártelepvények kevés kivétellel mindenütt oly nagyszerü buja erkölcstelenséget fejtenek ki és ennek következtében egy oly infamis fattyú csőcselék fajjal, melyet szánni kell, de nem gyűlölni lehetetlen, árasztják és rutítják el a szép világot, hogy valóban mindent mindenbe véve, még kérdés, „szabad s józan-e” ily kimondhatlan drága áron mindazon élvezeteket megvásárlani, melyeket a gyártás szinte mindenkire nézve oly plausibilissé tesz?
(1857 Széchenyi István)
Szememnek furcsán esik a sok mindenféle alakzatu pap s barát; rég láttam ily számban e faját az emberi nemzetnek
(1859 Kossuth Lajos)
Róma köznépe [ti. a plebejusok] azonfelül takarékos faj volt; nemcsak kiskereskedéssel, hanem uzsorakölcsönökkel is szerzett pénzt
(1899 Nagy képes világtörténet)
Kerényi Frigyes, Irányi, Emődy, Sárosy Gyula, Bogdán Lajos, Oroszhegyi, Adorján, Xantus, nem a mai vad zsenik és eltévesztett egzisztenciák apái, ez egy más faj volt, tisztességes, törekvő fiatalság, mely elvégezte iskoláit, diplomát szerzett, de ellenállhatatlanul vonzódott az irodalomhoz
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
A fáradt, modern fajhoz tartozol
(1929 Babits Mihály)
6a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki vmely ilyen csoporthoz tartozik v. abból származik〉
Hah! futás vezére, a’ támadásban rettegő, – te gyáva faj!
(1819 Vörösmarty Mihály)
Ép legyen és lelkes, testben, szellemben erős faj, Melly tőled létét nyerte, az új ivadék
(1841–1842 Vörösmarty Mihály)
7. (kissé rég)
vmely nemzetség(hez), család(hoz tartozó személyek összessége), ill. rokonság, atyafiság
Néki velem mi baja? – veſzſzen eb-annya faja!
(1787 Édes Gergely)
S ki mer igy szólni Róma legelőbbkelő nemeseivel? – ki nagy apjáig sem tudja fölvinni faját
(1841 Teleki László²)
Písa, mely oly híres polgáriról, Adott nekem lételt s atyámnak is, Ki ott nagyon ismert kereskedő, Vincentio, a Bentivoli fajból
(1866 Lévay József ford.Shakespeare)
Én az anyám fajából való vagyok – mondta s hirtelen elpirult, magyarázva tette még hozzá: (azok ilyen hosszú létrák…)
(1917 Móricz zsigmond)
[Bethlen Kata] szervezete egész ifjan összeomlik – második házasságából három mag fakad: mind a három elhal. [...] Pedig a három gyerek közül az egyik megint csodagyerek; a túlfinomult faj ekkoriban már különös, korán kiért, halálba hajló ágakat vetett
(1942 Németh László²)
támassz utódot fiam özvegyének méhében. Bhísma rendületlenül ragaszkodik fogadalmához, s így, ha nem teljesíted kívánságomat, magtalanul hal ki Kuru nemes faja. Mert Bhísmán kívül te vagy családunkban az egyetlen férfirokon
(1960 Baktay Ervin ford.)
7a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki vmely nemzetséghez, családhoz tartozik, abból származik〉
Akkor Rózsám, Gyulafy-faj, Kesergvén a’ Mátkáért, Vígasztallyon e’ gondolat: Szép halni a’ Hazáért!
(1807 Kisfaludy Sándor)
Bezzeg meg van itt a’ móring, Kell ezeknek sok gatya ing, Az eggyik az apja’ fajja, Ajja, gajja, A’ másik az annya’ rajja
(1818 Pálóczi Horváth Ádám)
Mi bajod? …Mit tudsz te másról? – Sokat! – ordított fel hirtelen, váratlan a férfi s előbb lépett egyet… Mindent! Hallod! Takács faj vagyok!… Látom az életed! Te boldogtalan asszony!
(1909 Móricz Zsigmond)
7b. (rég)
egyenes ági leszármazott, ivadék
Mi-kor’  [ti. az atya] gyermekét mérgébl lheti, A’ gyermek is él’tét meg-védelmezheti. Mindennek egyenl Anyja a’ terméſzet, Azért a’tól, a’ki hív fajára veſzett, El-veſzik Iſtenink Atya’ méltóságát
(1772 Bessenyei György¹)
[a kuvaszoknak] Minden ök tagjai légyenek izmoſok: Komor tekéntetük; ſzörökben lomboſok. Szemeik ſzikrázók: borzos ſzeme-hajok, Mintha mind vólnának Oroſzlánynak fajok
(1779 Miháltz István ford.Vanie4re)
Te hív, szerelmes Párja életemnek, Szűlője két lelkes fajomnak! Ki mindenik külön Remekje lészen A’ férjfiúi érdemeknek
(1814 Kisfaludy Sándor)
Isten hozzád, ifju hősfi! Nagyra indult sarjadék, Kit nemzettem a’ hazának, Gondsúlyok közt ápolék: Bajnoknemzetség’ faja, Szép remények bimbaja!
(1835 Bajza József)
Ma szerencsénk csillaga tűnt fel, Nőd grófi leány, szüle hercegi fajt
(1858 Arany János ford.Goethe)
Azt szokta mondani, hogy a választékosság, az elegancia szülői öröksége: – Nemes faj vagyok!...
(1898 Pesti Napló aug. 19.)
7c. (rég, ritk)
〈állatoknál:〉 egy ellésből, fialásból származó utódok csoportja, összessége
[a keresztezésből származó bárányok] ſokkal haſonlóbbak léſznek a’ nemzö Koſokhoz , rnintſem az ellö Juhokhoz; és ezek elsö fajnak, neveztetnek. A’ melly Kos-bárányok az elsö faj között találtatnak, minekelőtte az egybebotsáttásra alkalmatoſak lennének vagy ki-herélteſſenek, vagy pediglen le-metſzetteſsenek
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
8. (rendsz. birtokszóként)
vmely közös egységbe tartozó dolgoknak, jelenségeknek vmely szempont szerint elkülönülő csoportja, osztálya, ill. vmely megjelenési formája, változata
[a kínaiak] isznak bort is, melly riskásából készül ugyan: de nem azon fajából a’ kásának, mellyet enni szoktunk
(1817 Hasznos Mulatságok)
egy irtóztató valami, melyet chapeau à la Bolivarnak neveztek, s mely igen célszerű faja volt a kalapoknak, oly széles karimája levén, hogy az eső nem érhette az embert
(1853 Jókai Mór)
a mennyiben [az udvarlás] tulhevességgel foly s forró kézszoritásokkal s a közelebbi érintkezés más fajaival jár, rossz hatással van az egész szervezetre
(1880 Pesti Hírlap júl. 22.)
a nyomoruságok és csapások százféle fajától gyötört nép
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Az összetett mondat szerkesztésének gyakorlására külön-külön adunk: a) megfelelő tárgyú fogalmazásokat mellérendelések, majd b) az alárendelések különböző fajaival
(1953 Márki János–Koncz Endre)
A község vagy város részére végzett közmunka fajait szinte lehetetlen lenne felsorolni, ezért csak példaképpen utalunk az árvíz-, a tűzvédelemre, a közös határvédelemre és felújításra, a forrástisztításra, az útcsinálásra
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
8a. (Fil)
vmely általánosabb kategórián belül vmely szempont szerint elkülönülő szűkebb kategória mint fogalom
A tapasztalható nemekre és fajokra értelmünk elvonás által emelkedik: az önálló ősképek avvagy eszmékre a tiszta ész ugyszólván visszaemlékezik
(1843 Purgstaller József)
az életben, a természetben semmi általánost nem látunk élni vagy létezni, hanem csak az általánosnak, a fogalomnak egyénekre, fajokra oszlott, individualizált megjelenését
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
Nem és faj. A nem valami általánosabb fogalom, melyben egyes különös (kisebb) fogalmak rejlenek. Ezeket fajoknak nevezzük
(1897 Riedl Frigyes)
Azon vitáztak, hogy léteznek-e a valóságban az általános fogalmak, különösképpen a fajták, fajok, alfajok, lényeges tulajdonságok és lényegtelen tulajdonságok (accidentia). A szélsőséges realisták szerint az universalia, az általános fogalmak reálisan, objektíve léteznek, s megelőzik az egyes dolgok létezését
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
Boëthius azt írja, hogy a nem és a faj, a genus és species az individuumban, az egyesben vannak, gondolatilag azonban önállóan is megragadhatók: az általános nem pusztán szubjektív, az általános fogalmaknak megfelel valami az objektív világban
(1981 Lendvai L. Ferenc)
A szék bármelyik példánya szék, mivel a nem és a faj alapján elemezhető. Egy példány, mely a szék osztályába tartozik, ugyanaz a példány, mely a bútor osztályába is sorolható. Az absztrakt dolog tehát univerzális leírással jellemezhető
(2005 Néprajzi Értesítő)
8b. (rég)
irodalmi műalkotások kifejezésforma szerinti csoportosításának kategóriája; ; műnem, ill. , műfaj
[hiba] azt állítani, hogy a görögöknek nem volt egyéb lirikumok az ódán kívül. Az óda nem vala bizonyos fajhoz kötött név; de az, ami Berzsenyinek szavaiból kitetszik, hogy a régieknek csak egynemű lirikumok volt, ez valóban nem nagy régiség-tudomány
(1826 Kölcsey Ferenc összes művei)
[A költészetben] a dalmű bír egymástól tetemesen különböző legtöbb fajt. Ilyenek: az egyetlen distichonból állható epigramm, a prolog, az eccloga, az idyll és többek. Az aestheticának műtani, szorosabban költészeti tudománya hibez-haboz, midőn ezeket teljes számukban elősorolni törekszik. Göthe azt állította, hogy ezt akarni szükségtelen, minthogy a lyricum időről-időre újabb és újabb, más meg más fajjal bővül, szaporodik
(1860 Szemere Pál)
a népszínmű nem egy határozott faj neve, mint a tragédia vagy komédia, hanem több válfajé, amelyeket más nemzetek más névvel neveznek
(1873 Gyulai Pál)
A mesétől, e másik szintén ősi epikai fajtól abban különbözik az eposz, hogy a mesének nincs történeti magva, sőt szintere sem, hisz a mese tárgya csak „hol volt, hol nem volt”
(1894 PallasLex.)
A levél mint irodalmi forma Mikes előtt ismeretlen volt a magyar irodalomban. Ő a franciáktól tanúlhatta, a hol a levélírás régi irodalmilag művelt faj volt s a Sévigné asszony és többek levelei (kéziratban) közkézen forogtak
(1896 Négyesy László)
Az úgynevezett nem tiszta fajok: a melodráma, a bohózat, a fensőbb vígjáték, mely „csak a lélek mosolyát kelti fel”
(1908 Hatvany Lajos)
8c. (Ásv)
azonos belső szerkezetű, (szinte) azonos vegyi képlettel kifejezhető ásványok csoportja
A felsőbb tanítás megkívánja, hogy a természettudományok idevágó csoportjában nyert eredmények, amennyire ásványokra vonatkoznak, mind tárgyalva legyenek. Az elméleti vagy előkészítő rész ezáltal kibővül annyira, hogy a leíró részben a tanár előadása folyamatában bővebben csakis a kiválóbb fajokat tárgyalhatja, s a vagy 900 ásványfajnak legnagyobb része nem is említtetik
(1875 Szabó József)
Mivel azonban a fizikai (kristálytani tulajdonságok és a kémiai összetétel egymástól nem elválaszthatatlanok, ezért a faj megállapításánál mindkettőnek külön döntő szerepe van. Kristályalak tekintetében megegyeznek egymással azok az ásványok, amelyek azonos geométriai és fizikai szimmetriát tüntetnek fel
(1913 RévaiNagyLex.)
Fontos és gondos vizsgálatokkal felismerhető tulajdonsága az ásványoknak, hogy ugyanannak a fajnak különböző példányai nem viselkednek egységesen
(1944 Természettudományi Közlöny)
II. melléknév
vmely v. vmilyen fajtába tartozó, ill. fajtatiszta 〈élőlény(ek csoportja)
az az alfaj, mellyet Angliában a’ tengerbe hulló hajós legények kiszabadíttására nagy szerentsével szoktak használni, ezen foudlandi kutyának az európai juhász ebekkel való párosolása által származott. [...] Igen szükséges ezen faj kutyákat vizekhez vinni, mellyekben le szoktak bugdosni
(1832 Hasznos Mulatságok)
egy nagy, szép, neufundlandi-faj kutya követé őt az étterembe, melly mint jól szoktatott állat, asztal alatt vőn helyet
(1839 Athenaeum)
Nekem is volt egy éppen ilyen, csakhogy az enyém erősebb volt a száj könyékén; a legjobb faj vadászkutyák egyike
(1889 Nemzet jún. 9.)
tehenészet, mely áll 70 drbdarab különböző korú, részben importált simenthali, ezekkel keresztezett bonyhádi és tiszta bonyhádi faj fejős tehén, üsző és bikaborjuból
(1897 Budapesti Hírlap dec. 31.)
Az antwerpeni faj büszke, délczeg tartású, vidor, tüzes és nagy erőt, kitartást elárúló faj. Különösen szeles időkben, a mikor más faj galambot a szél hány-vet, ez bámúlatos erővel tör czélja felé
(1900 Vasárnapi Újság)
Saját szemeivel meggyőződhetett róla, hogy [Milka] nagyon tiszta faj kutya és természetes, hogy az én kezeim között minden kutya nagyszerűen ki van tanítva
(1900 Pesti Hírlap nov. 29.)
Dán dogg 8 hetes, tiszta faj kutya eladó
(1904 Pesti Hírlap máj. 12.)
Lázár Ferenc azt indítványozta, hogy minden vadász tarthasson egy faj vadászebet
(1923 Budapesti Hírlap jún. 23.)
Eladó faj angoranyulak, bakok, süldők
(1942 Pesti Hírlap máj. 16.)
[A kutya] fehér szemöldöke ugyancsak drótszőrű módra, bozontosan ívelt szeme fölött, lába viszont a kelleténél valamivel hosszabb s keskenyebbnek látszott a kert egyre növekvő homályában. Kétség sem fért hozzá, hogy nem tiszta faj
(1955 Déry Tibor)
Dobermann tiszta faj kutya, öt­éves, kertes házba, ingyen elvihető, családi okok miatt
(1993 Népszava ápr. 21.)
ÖE: fajállat, fajalma, fajbaromfi, fajélesztő, fajgyümölcs, fajmag
Sz: faji
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.;

Beállítások