🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

farok fn  fark (rég)

1. (Áll is) ’emlősök, hüllők v. kétéltűek törzsének végéhez kapcsolódó, rendsz. hosszúkás, hajlékony testrész, amelynek váza a gerincoszlop végét alkotó farkcsigolyák sora’ ❖ Frantzia orſzágnak Montpellier név Vároſában olly ditſéretes ſzokás vagyon, hogy ha ollyas kontár orvoſra akadnak, hitván ſzamárra ſzokták ltetni fejét farka felé forditván, igy vezették fel ’s alá a’ váraſon (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 582) | A’ rókákat a’ farkasoktul hoszabb és bojtosabb fark, hegyesebb orr […] stb. különbözteti meg (1834 Garasos Tár 8625003, 87) | a tengeri teknősök nagy úszóikkal nemcsak gyorsan és ügyesen, hanem könnyedén és kitartóan is szelik a vizet. A krokodílusok főleg farkukat használják erre a célra (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Egy barátságos kutya minden járókelő előtt megállt, csóválta a farkát, elkocogott (1980 Fehér István 2054028, 425) | [A dunai tarajos gőte] torka feketés vagy szürke, fehér vagy ritkán okkersárga, sötét pettyekkel. A farok oldalán kékes gyöngyházfényű sáv húzódik (2003 Természet Világa CD50) behúzza (a) farkát ’〈annak kif-ére, hogy vki megijed, szorong v. kevés az önbizalma(, és ezért visszafogottabban viselkedik, ill. igyekszik észrevétlen maradni)〉’ ❖ a lehordandó is [...] szaporán be fogná húzni farkát (1857 Széchenyi István C3885, 568) | valami gaz csőcselék szép olyan kőzáporral köszöntött, hogy arra csak behúztam a farkamat, s örültem, hogy becsülettel eloldaloghatok (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | A fene egye meg ezt a Kóródinét, mikor beköltözött, hogy behúzta a farkát, most meg már az övé az egész udvar! (1937 Pesti Napló júl. 4. C8715, 2) | [a politikai vitában kapott] jeges zuhanyra a tulajdonos kissé behúzta a farkát, de nem engedett. – Kik a legjobb katonák a hadseregben? – érdeklődött ingerülten az őszbe csavarodott hadastyán. – És a legjobb magasugrók? Távfutók? És a legjobb tengernagyok és tábornokok? Erről beszéljünk! (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 714) | mi az, hogy bocsánatot kér az áldozat? Ilyet egy magabiztos német polgár nem tesz, fenyegetőzik, felírja a közeg nevét, legalábbis szentségel. Aki így behúzza a farkát, annak valami lehet a füle mögött (1999 Népszabadság szept. 12. C6989, 27).

1a. ’madarak farktollainak összessége (a farktővel együtt)’ ❖ A’ hátúllyoknál vagy farkoknál tovább kinyúlhatnak azoknak [ti. a vízimadaraknak] a lábaik, hogy igy a’ fel-álhaſsanak, és ſzárnyaikat fel-emelheſsék (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 86) | [a] paradicsommadár; kivált a madár tollazatja, hosszú, lelógó farkának szivárvány színe valami leírhatlanul pompás (1846 Jókai Mór CD18) | Palatinus hozzájárulása nélkül mostanában egyetlen tollacska sem hullott ki a római verebek farkából (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 93) | [apám] kereste a kakast... Mikor a kezében volt, dühösen kitépte a farkát (1946 Szabad Nép júl. 25. C4870, 5) | A molnárfecske (Delichon urbica) a régió egyetlen fehér farkú fecskéje. […] Farka gyengén villás (2003 Természet Világa CD50).

1b. ’halak farokúszója, ill. vízi emlősök hátulsó úszó(pár)ja’ ❖ illy kevés külsö tagjaikkal­is, virgontzabb, ſerényeb’ és meſterségesebb [= ügyesebb] állatok ezek [ti. a halak], mint ſem ha ſok kezeik, és lábaik vólnánаk, és tsak farkjaikkal, és kisded hal ſzárnyaikkal-is‚ mint a’ nyíl úgy tudnak minden felé menni (1774 Szőnyi Benjámin ford.–Rollin C4066, 24) | lehet a’ Sziget partyán fogni tengeri oroszlányokat [= fókákat]; mellyeknek ábrázattyok oroszlány forma, két lábok rövid, farkok majd mint a’ pontyé (1783 Molnár János C0290, 120) | [A Petrichevich Horváth] család czimere: a paizs kék mezejében egy tengerben uszó delfin, hátra felkondoritott farkkal (1859 Nagy Iván CD31) | [az ún. kalauzhalnál] a farok oldalán él vonul végig; testét kis pikkelyek borítják (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A csuka falánksága példa nélküli. Fogtak már ki olyan példányt, amelyiknek a szájából még kiállt az előzőleg elnyelt keszeg farka, s mégis rávágott a horgon felkínált csalira (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’egyes ízeltlábúak (utó)potroha’ ❖ A’ fünek tetejében apró töltsér formájú fehér virágotskák, kaláſz módra egygyüvé nagy ſzámmal ſzerkeztettve vagynak, melly virágos kaláſz olly formán áll, mint a’ rák vagy Scorpio farka, tudniillik öſzve tekerve vagyon (1775 Csapó József 7062001, 198) | Ki ne tudná, hol a darázs fulánkja? A farkában (1866 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | [a szúnyoglárva] annyira össze van görbedve, hogy a farka fej alatt van, s a hát áll legfölül (1876 Fővárosi Lapok C8092, 853) | A skorpiók potroha két részre tagolódott. Hátsó része vékonyabb utópotrohhá, farokká alakult át (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 164) | [A homár és a languszta] ollóiban és farkában található a legfinomabb hús, ínyencfalat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’egyes gerinctelen állatok, kül. férgek hátulsó része, vége’ ❖ a’ Terméſzet-vi’sgáló sok fldi Tsigáknak el vagdalta, réſz-ſzerént fejeiket, réſz-ſzerént farkaikat, ’s mindenkor úgy tapaſztalta, hogy mind fejeik, mind farkaik újra ki-nttek (1792 Mindenes Gyűjtemény C0371, 65) | A giliszta lábodra kanyarítja farkát, ha rátapodtál (1836 Tóth Péter 8491001, 32) | Az emberben élősködő aprógiliszta (Oxyuris vermicularis L.) nősténye 1 cm. hosszu, testének hátsó vége farokba megy ki (1893 PallasLex. CD02) | csillog-villog a napfényben farka a kukacnak (1934 Illyés Gyula CD10) | [A fonálférgeknél] a nőstények alfelnyílása, ill. a hímek kloákájának nyílása után következő testtájat faroknak nevezik (1971 Urania állatvilág ford. C6212, 175) | A kifejlett [galand]féreg 2–10 m hosszú, lapos, mint a szalag, farka felé egyre nagyobbodó segmensekből [áll] (1996 Orvosi Hetilap C8242, 1716).

1e. ’gerinctelen állat, es. sejt vmely függeléke, nyúlványa stb.’ ❖ fark. fúllánk (1805 Verseghy Ferenc C4423, 128) | a Maros és Tisza virágja, a kérészek legnagyobb fajtája, hosszú farkú kérésznek neveztetik. [...] Szemei feketék, teste sárgabarnás, szárnyai hamuszinűek, farka kétágu (1861 Vasárnapi Újság C7375, 415) | [A zsákállatoknál] végtagfüggelékek nincsenek, egyeseknél azonban (Copelatae) helyváltoztatásra szolgáló fark jelentkezik (1897 PallasLex. CD02) | [az ún. ősostorosok] két ostorral vannak felszerelve, az elsőt úszásra, a másik hátranyúlót pedig, mely farkukat képezi, vontatásra használják fel (1933 Az állatok világa CD46) | [A herelégy lárváját] pocikféregnek nevezik. Hosszú farka nem egyéb, mint kinyújtható és visszahúzható légcső, sipho, amelyet a lárva feltol a felszínre és így lélegzik (1968 Dudich Endre–Loksa Imre C7040, 420) | A spermiumok farkának három része van: a közép-, a fő- és a végdarab (2004 Természet Világa CD50).

2. (biz) ’férfi nemi szerve, hímvessző’ ❖ [Laczkovics János a vesztőhelyre indulás előtt] pajkosságból még egynéhány mercuriális pilulát nyelt el, „hogy meg gyógyuljon, úgy mond, a’ farkam.” (1811–1820 Kazinczy Ferenc C5318, 411) | A kert alatt jártam, Felállott a farkam, Utzu édes komámasszony, Könyörüljön rajtam (1874 Arany János népdalgyűjteménye C0663, 30) | „Kesztyűben?” [...] Ábel fölnéz tejüvegderengésű tekintetével: „Miért. A farkamat is kesztyűben verem.” (1978 Lengyel Péter 9397001, 60) | Kapd be a farkam – suttogta Pócs (1989 Bólya Péter 1023008, 160) | olyan a teste, mint a dávidé a talapzaton, fájdalom, a farka is (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150005, 358) megy a farka után (biz) ’〈annak kif-ére, hogy vmely férfit a nemi vágyai vezérelnek〉’ ❖ Nem olyan nagy itt a szerelem, mint maga képzeli. Az ember mindennap itthagyja az asszonykát, aztán megy a... na, szóval a farka után (1977 Fenákel Judit C6894, 735) | amit ön kalandnak gondol, azt a kalandtársa sorskérdésként kezel. Jóra intő anyák azt szokták mondani ilyenkor, hogy „ne menj a farkad után, kisfiam” (2005 Népszava okt. 19. C7468, 23).

3. (ritk) ’a tarkón v. a fejtetőn összefogott v. copfba font haj, ill. ez mint hajviselet’ ❖ [Az indián asszonyok] hajukat hátul két farokba fonják s azokat koszoru alakban a fejük körül kanyaritják (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Marietta] a fejebúbján lobogó farokkal olyan volt, mint egy kocogó lovacska (1958 Szekeres György ford.–Sabatier C3925, 235) | barna, szíjas arcú a gazda, haját hátul kis farokba kötötte, ahogy az akciófilmekben Steven Seagal (1998 Szabad Föld jan. 6. C8384, 2).

4. ’Vminek a hátsó, alsó, es. túlsó része, vége.’

4a. ’vmely hosszúkás tárgy, dolog vége’ ❖ Alább a’ válunál néhány csámpás lovat itattak; a’ hid tulsó farkán pedig negyven szilaj marhát hajtott be két gulyás (1846 Kuthy Lajos C2856, 5) | A sokszor tenyérnyi széles selyemszalagot két ágra hajtják össze: szalagot kötnek a hajfonatnak a fejen levő tövire és külön szalagot le a farkára, vagyis a végére (1912 Malonyay Dezső 8292037, 82) | [a hasnyálmirigy] 14–18cm. hosszú, 3–9 cm. széles. Három részt szoktak rajta megkülönböztetni, még pedig: fejet, testet és farkat (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 194) | [A tutajoknak nevezett gyékénykévéket] a víz mélyebb, tisztább részére húzzák. Egymásra fektetik őket s mindegyik tutaj farkát az alatta levő kötelékébe visszahajtják (1939 Néprajzi Múzeum Értesítője C6466, 207) | Az emelő részei: kútágas, kútgém vagy csiga, ennek rövidebb végén, a farkán van a kolonc (1980 NéprajziLex. CD47).

4b. ’vmely ruhadarabnak, kül. kabátfélének az alsó és hátsó része’ ❖ Köntösét nézd-el: Fityeg alja, farka (1786 Édes Gergely 7095002, 29) | [Kertész János] frakkjának farkát levágta (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 63) | Szoknya farka (1926 Magyar Nyelvőr C5983, 64) | [Myles Crawford] széthúzta kabátja farkát és farzsebébe csörrentette a kulcsokat (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 102) | Nem libbent ott egyetlen tüllruha, sőt frakkok farka se rezzent (1994 Népszabadság dec. 13. C7844, 16).

4c. ’vmely jármű hátsó része(, fara)’ ❖ a’ kotsi, mely után lelkendezve szalad, még a’ hátulsó bakjára vagy a’ kotsija farkára sem veszi föl (1790 Andrád Sámuel ford. C0617, 357) | [felment] a’ hajójának fölére [...]. Farkátúl orrára térvén [...] édes attyának ellenében meg-állott (1804 Dugonics András C1475, 550) | útnak indítottak a más szekere farkán (1887 Baksay Sándor C0731, 106) | A segédjegyző sietve bebujt egy másodosztályú kupéba. Bazsóék a vonat farkához mentek (1918 Vasárnapi Újság C7432, 580) | Mert mi történik, ha a célszemély is a business classon utazik? Dirk nem tudná figyelemmel kísérni a gép farkában lévő ülésről (2002 Gedeon Béla ford.–Adams 3117004, 256).

4d. ’vmely (alakulatba rendeződött) embertömeg hátsó szakasza’ ❖ Nov. 13-dikán öſzve kapott a’ Frantzia Elölmen Sereg, a’Ts. Kir. Sereg’ farkával (1792 Magyar Hírmondó C5808, 834) | Ekkor a sor farka megindul s a kapun mind keresztül búnak (1862 Vadrózsák 8258154, 188) | a kijáratnál összetorlódó hatalmas tömeg farkához értünk (1949 Szabad Nép ápr. 24. C4872, 13) | Sokat loholhatott volna, aki be akarja futni had fejétől had farkáig az egész térséget (1952 Áprily Lajos ford.–Gogol 9008072, 32).

4e. ’vmely földrajzi egységnek az alsó vége’ ❖ Nyargalva mentem ki a’ falú farkára (1788 Gvadányi József C1936, 81) | A’ bértzeknek farkán, ’s a’ völgyeknek torkán vadat nem leshetek (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 298) | [Mihály] csendesen leeresztette a ladikját víz mentében, míg az Osztrova-sziget farkáig elért (1872 Jókai Mór CD18) | Hárman gugoltunk kacsalesen a tó három oldalán. A fiatal festő [...] a tó farkánál (1890 Baksay Sándor C0734, 419) | A falu farkán laknak a maguk kis viskójában (1920 Népszava ápr. 21. C7488, 2).

5. ’Vminek az utolsó, befejező része, szakasza.’

5a. ’vmely szövegnek, műnek stb. a vége, az utolsó része’ ❖ ime némném tóldalékot helyheſztetek munkátskámnak farkára (1783 Benyák Bernát 7039004, 124) | Fontos okaival pedig, mint faltörő ágyukkal úgy vontat lépésről lépésre, minden szavának farkára mély titkokat ragasztván (1804 Bessenyei György¹ 7044052, 38) | elhagyni a zársorokat, azt hiszem, nem eshetnék az egész csonkulása nélkűl. Akkor valami mást kellene költeni végűl: de a kézirat nincs meg nálam párban, s igy nem csinálhattam neki más farkat (1854 Arany János 8173061, 196) | A zenészek megismétlik a nóta farkát és elhallgatnak (1913 Gárdonyi Géza C1851, 165) | [Utó] gyönyörűséggel adta át magát a szónok szavainak. A beszéd farkára érkezett oda (1981 Szeberényi Lehel C6813, 914).

5b. ’vmely (tevékenység) időszak(á)nak az utolsó része, vége’ ❖ A Farsang farkára Varasdinba mentünk, itt lakik még az én Groff Pejachovichném (1785 Kazinczy László C2554, 70) | Mikor osztán aprilis’ farkán, vagy május elején az így helyben hagyott fias plántán a’ gyümőlts megtettzik, vis’gálgasd azt gyakrabban (1805 Pethe Ferenc 8364013, 125) | A nap farka. Ez a 6–7 közti vacsorától a 9–10 órai lefekvésig terjedő idő (1962 Németh László² 9485056, 541) | 1917 októbere végén leszereltem, így sikerült elcsípnem az őszi szemeszter farkát, s rektori engedéllyel beiratkozhattam (1972 Várkonyi Nándor 2021009, 892) | a múzeum ’56-ban kiégett és a mocsok eltakarításának farkát még én is elkaptam (1999 Természet Világa CD50).

6. ’vmihez kapcsolódó v. vmit kiegészítő hosszúkás v. kunkorodó rész, függelék’ ❖ Fark (Cauda). Eggy czérnaſzál forma növés a’ mag’ végénn, mellyet apró ſzőrök nőttek be (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 23) | A’ fejérhasú felhők mint könnyü habok merültek egymásba, ’s itt ott földig ereszték kesely farkaikat. A’ szél ákászgalyakat hurczolt a’ záporban (1846 Kuthy Lajos C2856, 6) | Pityu rohant be, nagy papirsárkányt tartva szét magasra emelt, vézna kis karján. A rojtos farok zizegve húzódott utána a küszöbön (1911 Kaffka Margit 9290054, 121) | A harmadik csoportba azokat a bárdszerű eszközöket lehet sorolni, amelyek felül a végükön csapoltak, hátul viszont kis vaskampó, kis farok található (1966 Ethnographia C7100, 31).

6a. (Csill is) ’az üstökösnek a fejéből kiáramló gázokból és porból álló, fényes nyalábszerű része ; csóva’ ❖ Üſtökös Tsillagoknak azokat a’ Tsillagokat nevezzük, mellyek tsak néha láttatnak, ’s fényböl, vagy fényes folyadékból álló hoſzſzu farkot, üſtököt, vagy ſzakált viſelnek (1777 Molnár János 7232011, 162) | hol a legjobb magyarok együt ünnepelnek, nem maradhat el a czigány, mint az üstököst kiséri hosszu fényes farka, a czigány is utána ballag a magyarnak (1858 Vas Gereben 8514001, 41) | A bádogcsövet lezárjuk és ledobjuk. Ez a széles, négy méter hosszú fehér szalag hozzá van erősítve, esés közben lecsavarodik róla és mint az üstökös farka, lebeg utána a levegőben (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 116) | van okom föltételezni, hogy az üstökös feje nagyrészt almazöld elméletekből, farka pedig lila magyarázatokból áll (1976 Bajor Andor 1006021, 82) | a csóva mérete minden képzeletet fölülmúl: hossza a Föld és a Nap közötti távolság négyszerese. A rekordméretű farok a Hyakutake üstököshöz tartozik (2000 Figyelő CD2601).

6b. ’vmely írott betű alsó v. hátsó, függelékszerű része’ ❖ a Q-nak farkát hol jobra, hol balra rándittya (1784 Magyar Hírmondó C0272, 498) | Ne ragaszd egymáshoz a két szót! Ne szakítsd meg azt a szót a közepén! Annak a „g”-nek csinálj farkat, senki sem ismer rá, hogy micsoda állat (1872 Jókai Mór CD18) | Török Mihály nem szereti a cifraságot s ez okból a gö betűnek rendszerint elfelejt farkat csinálni (1902 Tömörkény István C3155, 21) | Ó, Hamduna, kinek szépségétől a férfiak elalélnak, kinek szája olyan, mint egy piros gyűrű, szeme, mint a gazelláé, szemöldöke, mint a Nún-betű farka, ha rám tekintesz élek és virulok (1917 Heltai Jenő CD10) | A címzés, P. Kornél úr neve kék tintával készült. Lapos, szálkás betűk, a Kornél néven az l-betű farka fölkunkorítva (1985 Népszava júl. 27. C7450, 10).

7. (rég, átv is) ’magas rangú személy körüli (csodálók és) szolgálatot teljesítők csoportja v. összessége, udvartartás’ ❖ Királyi székembenn bálványnak tartottam magamat, meg vártam, hogy sereggel légyenek körülöttem tisztelőim, hogy nagy udvari farkkal késérjenek (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 88) | A’ fö Papnak hatalma alatt vólt az egéſz Papi rend, mert az Iſteni tiſzteletnek, és egéſz religiónak a’ farka rajta fordult, egyedül tsak néki vólt ſzabad bé-menni a’ ſuperláttal el-rekeſztett Szent helyben, áldozatot tenni (1791 Szeredai Antal ford.–Calmet C3973, 176) | Fejedelmi fark. Cohors Principis (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 86).

8. (rég, ritk) ’vminek az alapja, tengelye’ ❖ Ez ám a’ világi elmélkedésnek farka, mellyen forog az emberi okoskodás (1784 Dugonics András C1462, 40).

9. (birtokszóként) (rég) ’vmely dolog folyománya; következmény’ ❖ látom, hogy mindég veszedelmes a’ törvénytől elállanunk, ’s hogy ennek a’ mostani elállásnak veszedelmes lehet a’ „farka.” (1812 Kazinczy Ferenc C4940, 216) | A’ rövid ismeretségnek nagy farka lön (1844 Életképek C0101, 394) | Nem tudjátok, hogy mikor igy éjszakának idején a becsületes ember házára rátörtök, annak farka is lehet? (1898 Móra István C3208, 191).

Ö: cicka~, disznó-, egér~, fecske~, ló~, ürge~.

Fr: vörös.

Sz: farkú.

Vö. CzF. fark; ÉrtSz. fark; SzólKm.; TESz. fark; ÉKsz. fark; SzT. fark; ÚMTsz. fark

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
farok főnév
fark (rég)
1. (Áll is)
emlősök, hüllők v. kétéltűek törzsének végéhez kapcsolódó, rendsz. hosszúkás, hajlékony testrész, amelynek váza a gerincoszlop végét alkotó farkcsigolyák sora
Frantzia orſzágnak Montpellier név Vároſában olly ditſéretes ſzokás vagyon, hogy ha ollyas kontár orvoſra akadnak, hitván ſzamárra ſzokták ltetni fejét farka felé forditván, igy vezették fel ’s alá a’ váraſon
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ rókákat a’ farkasoktul hoszabb és bojtosabb fark, hegyesebb orr […] stb.s a többi különbözteti meg
(1834 Garasos Tár)
a tengeri teknősök nagy úszóikkal nemcsak gyorsan és ügyesen, hanem könnyedén és kitartóan is szelik a vizet. A krokodílusok főleg farkukat használják erre a célra
(1933 Az állatok világa ford.)
Egy barátságos kutya minden járókelő előtt megállt, csóválta a farkát, elkocogott
(1980 Fehér István)
[A dunai tarajos gőte] torka feketés vagy szürke, fehér vagy ritkán okkersárga, sötét pettyekkel. A farok oldalán kékes gyöngyházfényű sáv húzódik
(2003 Természet Világa)
behúzza (a) farkát
〈annak kif-ére, hogy vki megijed, szorong v. kevés az önbizalma(, és ezért visszafogottabban viselkedik, ill. igyekszik észrevétlen maradni)
a lehordandó is [...] szaporán be fogná húzni farkát
(1857 Széchenyi István)
valami gaz csőcselék szép olyan kőzáporral köszöntött, hogy arra csak behúztam a farkamat, s örültem, hogy becsülettel eloldaloghatok
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
A fene egye meg ezt a Kóródinét, mikor beköltözött, hogy behúzta a farkát, most meg már az övé az egész udvar!
(1937 Pesti Napló júl. 4.)
[a politikai vitában kapott] jeges zuhanyra a tulajdonos kissé behúzta a farkát, de nem engedett. – Kik a legjobb katonák a hadseregben? – érdeklődött ingerülten az őszbe csavarodott hadastyán. – És a legjobb magasugrók? Távfutók? És a legjobb tengernagyok és tábornokok? Erről beszéljünk!
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
mi az, hogy bocsánatot kér az áldozat? Ilyet egy magabiztos német polgár nem tesz, fenyegetőzik, felírja a közeg nevét, legalábbis szentségel. Aki így behúzza a farkát, annak valami lehet a füle mögött
(1999 Népszabadság szept. 12.)
1a.
madarak farktollainak összessége (a farktővel együtt)
A’ hátúllyoknál vagy farkoknál tovább kinyúlhatnak azoknak [ti. a vízimadaraknak] a lábaik, hogy igy a’ fel-álhaſsanak, és ſzárnyaikat fel-emelheſsék
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
[a] paradicsommadár; kivált a madár tollazatja, hosszú, lelógó farkának szivárvány színe valami leírhatlanul pompás
(1846 Jókai Mór)
Palatinus hozzájárulása nélkül mostanában egyetlen tollacska sem hullott ki a római verebek farkából
(1931 Herczeg Ferenc)
[apám] kereste a kakast... Mikor a kezében volt, dühösen kitépte a farkát
(1946 Szabad Nép júl. 25.)
A molnárfecske (Delichon urbica) a régió egyetlen fehér farkú fecskéje. […] Farka gyengén villás
(2003 Természet Világa)
1b.
halak farokúszója, ill. vízi emlősök hátulsó úszó(pár)ja
illy kevés külsö tagjaikkal­is, virgontzabb, ſerényeb’ és meſterségesebb [= ügyesebb] állatok ezek [ti. a halak], mint ſem ha ſok kezeik, és lábaik vólnánаk, és tsak farkjaikkal, és kisded hal ſzárnyaikkal-is‚ mint a’ nyíl úgy tudnak minden felé menni
(1774 Szőnyi Benjámin ford.Rollin)
lehet a’ Sziget partyán fogni tengeri oroszlányokat [= fókákat]; mellyeknek ábrázattyok oroszlány forma, két lábok rövid, farkok majd mint a’ pontyé
(1783 Molnár János)
[A Petrichevich Horváth] család czimere: a paizs kék mezejében egy tengerben uszó delfin, hátra felkondoritott farkkal
(1859 Nagy Iván)
[az ún. kalauzhalnál] a farok oldalán él vonul végig; testét kis pikkelyek borítják
(1933 Az állatok világa ford.)
A csuka falánksága példa nélküli. Fogtak már ki olyan példányt, amelyiknek a szájából még kiállt az előzőleg elnyelt keszeg farka, s mégis rávágott a horgon felkínált csalira
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
egyes ízeltlábúak (utó)potroha
A’ fünek tetejében apró töltsér formájú fehér virágotskák, kaláſz módra egygyüvé nagy ſzámmal ſzerkeztettve vagynak, melly virágos kaláſz olly formán áll, mint a’ rák vagy Scorpio farka, tudniillik öſzve tekerve vagyon
(1775 Csapó József)
Ki ne tudná, hol a darázs fulánkja? A farkában
(1866 Lévay József ford.Shakespeare)
[a szúnyoglárva] annyira össze van görbedve, hogy a farka fej alatt van, s a hát áll legfölül
(1876 Fővárosi Lapok)
A skorpiók potroha két részre tagolódott. Hátsó része vékonyabb utópotrohhá, farokká alakult át
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A homár és a languszta] ollóiban és farkában található a legfinomabb hús, ínyencfalat
(1998 Magyar Hírlap)
1d.
egyes gerinctelen állatok, kül. férgek hátulsó része, vége
a’ Terméſzet-vi’sgáló sok fldi Tsigáknak el vagdalta, réſz-ſzerént fejeiket, réſz-ſzerént farkaikat, ’s mindenkor úgy tapaſztalta, hogy mind fejeik, mind farkaik újra ki-nttek
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
A giliszta lábodra kanyarítja farkát, ha rátapodtál
(1836 Tóth Péter)
Az emberben élősködő aprógiliszta (Oxyuris vermicularis L.Linnaues) nősténye 1 cm.centiméter hosszu, testének hátsó vége farokba megy ki
(1893 PallasLex.)
csillog-villog a napfényben farka a kukacnak
(1934 Illyés Gyula)
[A fonálférgeknél] a nőstények alfelnyílása, ill.illetve a hímek kloákájának nyílása után következő testtájat faroknak nevezik
(1971 Urania állatvilág ford.)
A kifejlett [galand]féreg 2–10 mméter hosszú, lapos, mint a szalag, farka felé egyre nagyobbodó segmensekből [áll]
(1996 Orvosi Hetilap)
1e.
gerinctelen állat, es. sejt vmely függeléke, nyúlványa stb.
fark. fúllánk
(1805 Verseghy Ferenc)
a Maros és Tisza virágja, a kérészek legnagyobb fajtája, hosszú farkú kérésznek neveztetik. [...] Szemei feketék, teste sárgabarnás, szárnyai hamuszinűek, farka kétágu
(1861 Vasárnapi Újság)
[A zsákállatoknál] végtagfüggelékek nincsenek, egyeseknél azonban (Copelatae) helyváltoztatásra szolgáló fark jelentkezik
(1897 PallasLex.)
[az ún. ősostorosok] két ostorral vannak felszerelve, az elsőt úszásra, a másik hátranyúlót pedig, mely farkukat képezi, vontatásra használják fel
(1933 Az állatok világa)
[A herelégy lárváját] pocikféregnek nevezik. Hosszú farka nem egyéb, mint kinyújtható és visszahúzható légcső, sipho, amelyet a lárva feltol a felszínre és így lélegzik
(1968 Dudich Endre–Loksa Imre)
A spermiumok farkának három része van: a közép-, a fő- és a végdarab
(2004 Természet Világa)
2. (biz)
férfi nemi szerve, hímvessző
[Laczkovics János a vesztőhelyre indulás előtt] pajkosságból még egynéhány mercuriális pilulát nyelt el, „hogy meg gyógyuljon, úgy mond, a’ farkam.”
(1811–1820 Kazinczy Ferenc)
A kert alatt jártam, Felállott a farkam, Utzu édes komámasszony, Könyörüljön rajtam
(1874 Arany János népdalgyűjteménye)
„Kesztyűben?” [...] Ábel fölnéz tejüvegderengésű tekintetével: „Miért. A farkamat is kesztyűben verem.”
(1978 Lengyel Péter)
Kapd be a farkam – suttogta Pócs
(1989 Bólya Péter)
olyan a teste, mint a dávidé a talapzaton, fájdalom, a farka is
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
megy a farka után (biz)
〈annak kif-ére, hogy vmely férfit a nemi vágyai vezérelnek〉
Nem olyan nagy itt a szerelem, mint maga képzeli. Az ember mindennap itthagyja az asszonykát, aztán megy a... na, szóval a farka után
(1977 Fenákel Judit)
amit ön kalandnak gondol, azt a kalandtársa sorskérdésként kezel. Jóra intő anyák azt szokták mondani ilyenkor, hogy „ne menj a farkad után, kisfiam”
(2005 Népszava okt. 19.)
3. (ritk)
a tarkón v. a fejtetőn összefogott v. copfba font haj, ill. ez mint hajviselet
[Az indián asszonyok] hajukat hátul két farokba fonják s azokat koszoru alakban a fejük körül kanyaritják
(1859 Vasárnapi Újság)
[Marietta] a fejebúbján lobogó farokkal olyan volt, mint egy kocogó lovacska
(1958 Szekeres György ford.Sabatier)
barna, szíjas arcú a gazda, haját hátul kis farokba kötötte, ahogy az akciófilmekben Steven Seagal
(1998 Szabad Föld jan. 6.)
4.
Vminek a hátsó, alsó, es. túlsó része, vége.
4a.
vmely hosszúkás tárgy, dolog vége
Alább a’ válunál néhány csámpás lovat itattak; a’ hid tulsó farkán pedig negyven szilaj marhát hajtott be két gulyás
(1846 Kuthy Lajos)
A sokszor tenyérnyi széles selyemszalagot két ágra hajtják össze: szalagot kötnek a hajfonatnak a fejen levő tövire és külön szalagot le a farkára, vagyis a végére
(1912 Malonyay Dezső)
[a hasnyálmirigy] 14–18cm.centiméter hosszú, 3–9 cm.centiméter széles. Három részt szoktak rajta megkülönböztetni, még pedig: fejet, testet és farkat
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A tutajoknak nevezett gyékénykévéket] a víz mélyebb, tisztább részére húzzák. Egymásra fektetik őket s mindegyik tutaj farkát az alatta levő kötelékébe visszahajtják
(1939 Néprajzi Múzeum Értesítője)
Az emelő részei: kútágas, kútgém vagy csiga, ennek rövidebb végén, a farkán van a kolonc
(1980 NéprajziLex.)
4b.
vmely ruhadarabnak, kül. kabátfélének az alsó és hátsó része
Köntösét nézd-el: Fityeg alja, farka
(1786 Édes Gergely)
[Kertész János] frakkjának farkát levágta
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Szoknya farka
(1926 Magyar Nyelvőr)
[Myles Crawford] széthúzta kabátja farkát és farzsebébe csörrentette a kulcsokat
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
Nem libbent ott egyetlen tüllruha, sőt frakkok farka se rezzent
(1994 Népszabadság dec. 13.)
4c.
vmely jármű hátsó része(, fara)
a’ kotsi, mely után lelkendezve szalad, még a’ hátulsó bakjára vagy a’ kotsija farkára sem veszi föl
(1790 Andrád Sámuel ford.)
[felment] a’ hajójának fölére [...]. Farkátúl orrára térvén [...] édes attyának ellenében meg-állott
(1804 Dugonics András)
útnak indítottak a más szekere farkán
(1887 Baksay Sándor)
A segédjegyző sietve bebujt egy másodosztályú kupéba. Bazsóék a vonat farkához mentek
(1918 Vasárnapi Újság)
Mert mi történik, ha a célszemély is a business classon utazik? Dirk nem tudná figyelemmel kísérni a gép farkában lévő ülésről
(2002 Gedeon Béla ford.Adams)
4d.
vmely (alakulatba rendeződött) embertömeg hátsó szakasza
Nov.november 13-dikán öſzve kapott a’ Frantzia Elölmen Sereg, a’Ts. Kir.császári és királyi Sereg’ farkával
(1792 Magyar Hírmondó)
Ekkor a sor farka megindul s a kapun mind keresztül búnak
(1862 Vadrózsák)
a kijáratnál összetorlódó hatalmas tömeg farkához értünk
(1949 Szabad Nép ápr. 24.)
Sokat loholhatott volna, aki be akarja futni had fejétől had farkáig az egész térséget
(1952 Áprily Lajos ford.Gogol)
4e.
vmely földrajzi egységnek az alsó vége
Nyargalva mentem ki a’ falú farkára
(1788 Gvadányi József)
A’ bértzeknek farkán, ’s a’ völgyeknek torkán vadat nem leshetek
(1803 Baróti Szabó Dávid)
[Mihály] csendesen leeresztette a ladikját víz mentében, míg az Osztrova-sziget farkáig elért
(1872 Jókai Mór)
Hárman gugoltunk kacsalesen a tó három oldalán. A fiatal festő [...] a tó farkánál
(1890 Baksay Sándor)
A falu farkán laknak a maguk kis viskójában
(1920 Népszava ápr. 21.)
5.
Vminek az utolsó, befejező része, szakasza.
5a.
vmely szövegnek, műnek stb. a vége, az utolsó része
ime némném tóldalékot helyheſztetek munkátskámnak farkára
(1783 Benyák Bernát)
Fontos okaival pedig, mint faltörő ágyukkal úgy vontat lépésről lépésre, minden szavának farkára mély titkokat ragasztván
(1804 Bessenyei György¹)
elhagyni a zársorokat, azt hiszem, nem eshetnék az egész csonkulása nélkűl. Akkor valami mást kellene költeni végűl: de a kézirat nincs meg nálam párban, s igy nem csinálhattam neki más farkat
(1854 Arany János)
A zenészek megismétlik a nóta farkát és elhallgatnak
(1913 Gárdonyi Géza)
[Utó] gyönyörűséggel adta át magát a szónok szavainak. A beszéd farkára érkezett oda
(1981 Szeberényi Lehel)
5b.
vmely (tevékenység) időszak(á)nak az utolsó része, vége
A Farsang farkára Varasdinba mentünk, itt lakik még az én Groff Pejachovichném
(1785 Kazinczy László)
Mikor osztán aprilis’ farkán, vagy május elején az így helyben hagyott fias plántán a’ gyümőlts megtettzik, vis’gálgasd azt gyakrabban
(1805 Pethe Ferenc)
A nap farka. Ez a 6–7 közti vacsorától a 9–10 órai lefekvésig terjedő idő
(1962 Németh László²)
1917 októbere végén leszereltem, így sikerült elcsípnem az őszi szemeszter farkát, s rektori engedéllyel beiratkozhattam
(1972 Várkonyi Nándor)
a múzeum ’56-ban kiégett és a mocsok eltakarításának farkát még én is elkaptam
(1999 Természet Világa)
6.
vmihez kapcsolódó v. vmit kiegészítő hosszúkás v. kunkorodó rész, függelék
Fark (Cauda). Eggy czérnaſzál forma növés a’ mag’ végénn, mellyet apró ſzőrök nőttek be
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
A’ fejérhasú felhők mint könnyü habok merültek egymásba, ’s itt ott földig ereszték kesely farkaikat. A’ szél ákászgalyakat hurczolt a’ záporban
(1846 Kuthy Lajos)
Pityu rohant be, nagy papirsárkányt tartva szét magasra emelt, vézna kis karján. A rojtos farok zizegve húzódott utána a küszöbön
(1911 Kaffka Margit)
A harmadik csoportba azokat a bárdszerű eszközöket lehet sorolni, amelyek felül a végükön csapoltak, hátul viszont kis vaskampó, kis farok található
(1966 Ethnographia)
6a. (Csill is)
az üstökösnek a fejéből kiáramló gázokból és porból álló, fényes nyalábszerű része ; csóva
Üſtökös Tsillagoknak azokat a’ Tsillagokat nevezzük, mellyek tsak néha láttatnak, ’s fényböl, vagy fényes folyadékból álló hoſzſzu farkot, üſtököt, vagy ſzakált viſelnek
(1777 Molnár János)
hol a legjobb magyarok együt ünnepelnek, nem maradhat el a czigány, mint az üstököst kiséri hosszu fényes farka, a czigány is utána ballag a magyarnak
(1858 Vas Gereben)
A bádogcsövet lezárjuk és ledobjuk. Ez a széles, négy méter hosszú fehér szalag hozzá van erősítve, esés közben lecsavarodik róla és mint az üstökös farka, lebeg utána a levegőben
(1916 Molnár Ferenc²)
van okom föltételezni, hogy az üstökös feje nagyrészt almazöld elméletekből, farka pedig lila magyarázatokból áll
(1976 Bajor Andor)
a csóva mérete minden képzeletet fölülmúl: hossza a Föld és a Nap közötti távolság négyszerese. A rekordméretű farok a Hyakutake üstököshöz tartozik
(2000 Figyelő)
6b.
vmely írott betű alsó v. hátsó, függelékszerű része
a Q-nak farkát hol jobra, hol balra rándittya
(1784 Magyar Hírmondó)
Ne ragaszd egymáshoz a két szót! Ne szakítsd meg azt a szót a közepén! Annak a „g”-nek csinálj farkat, senki sem ismer rá, hogy micsoda állat
(1872 Jókai Mór)
Török Mihály nem szereti a cifraságot s ez okból a gö betűnek rendszerint elfelejt farkat csinálni
(1902 Tömörkény István)
Ó, Hamduna, kinek szépségétől a férfiak elalélnak, kinek szája olyan, mint egy piros gyűrű, szeme, mint a gazelláé, szemöldöke, mint a Nún-betű farka, ha rám tekintesz élek és virulok
(1917 Heltai Jenő)
A címzés, P. Kornél úr neve kék tintával készült. Lapos, szálkás betűk, a Kornél néven az l-betű farka fölkunkorítva
(1985 Népszava júl. 27.)
7. (rég, átv is)
magas rangú személy körüli (csodálók és) szolgálatot teljesítők csoportja v. összessége, udvartartás
Királyi székembenn bálványnak tartottam magamat, meg vártam, hogy sereggel légyenek körülöttem tisztelőim, hogy nagy udvari farkkal késérjenek
(1778 Faludi Ferenc ford.)
A’ fö Papnak hatalma alatt vólt az egéſz Papi rend, mert az Iſteni tiſzteletnek, és egéſz religiónak a’ farka rajta fordult, egyedül tsak néki vólt ſzabad bé-menni a’ ſuperláttal el-rekeſztett Szent helyben, áldozatot tenni
(1791 Szeredai Antal ford.Calmet)
Fejedelmi fark. Cohors Principis
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
8. (rég, ritk)
vminek az alapja, tengelye
Ez ám a’ világi elmélkedésnek farka, mellyen forog az emberi okoskodás
(1784 Dugonics András)
9. (birtokszóként) (rég)
vmely dolog folyománya; következmény
látom, hogy mindég veszedelmes a’ törvénytől elállanunk, ’s hogy ennek a’ mostani elállásnak veszedelmes lehet a’ „farka.”
(1812 Kazinczy Ferenc)
A’ rövid ismeretségnek nagy farka lön
(1844 Életképek)
Nem tudjátok, hogy mikor igy éjszakának idején a becsületes ember házára rátörtök, annak farka is lehet?
(1898 Móra István)
Fr: vörös
Sz: farkú
Vö. CzF. fark; ÉrtSz. fark; SzólKm.; TESz. fark; ÉKsz. fark; SzT. fark; ÚMTsz. fark

Beállítások