fejedelmi mn 18B2

1. ’vkinek a fejedelem voltát jelölő, kifejező 〈méltóság, tisztség, cím stb.〉’ ❖ Annak nemes tekíntetét maga’ Fejedelmi méltóságával egybe-vetvén, úgy tettſzett: mintha a’ Nemeſség fell-haladná a’ Fejedelemséget (1786 Dugonics András 7087013, 227) | Szándéka volt megmutatni a világnak, hogy a fejedelmi ranggal új embert is öltött magára (1888 Csiky Gergely CD11) | Eb az erdélyi fejedelem?... Ahelyen, hogy megadná nekünk a felséges fejedelmi címet s békejobbot adna? Ahelyen háborút csinál? (1930 Móricz Zsigmond CD10) | A fejedelmi tisztségben Koppánynak kellett volna Gézát követnie (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. ’ebben a méltóságban, tisztségben levő 〈személy, házaspár〉, ill. fejedelemként való’ ❖ A’ földi emberek tsak emberek, még-is minémü tiſztelettel nem viſeltetünk egy Fejedelmi emberhez, egy Királyi emberhez, egy halandó Tsáſzári ſzemélyhez? (1774 Vajda Sámuel 7365003, 107) | [Szirmay András] Thökölynek szepesi kamarai tanácsosa volt, s fejedelmi urának ez időből hozzá intézett leveleit lásd kiadva (1880 Thaly Kálmán CD57) | [a nagyurak lázadása] politikai tett, amire fejedelmi voltuk jogosítja őket (1936 Hajnal István CD42) | Hogy milyen érzelmekkel viseltetett egymás iránt a fejedelmi pár – erre történetíróink is többféle választ adnak (1992 Oborni Teréz CD17).

1b. ’ezzel a méltósággal, tisztséggel járó, abból következő 〈hatalom, jog stb.〉’ ❖ [az Alkotmány által] vagyon kiváltképpen, és oſzolhatatlanúl öſzve tsattoltatva a’ Királyi Felséghez tartozó Fejedelmi Hatalom (1791 Országgyűlési jegyzések 7452001, 3) | fejedelmi jogaihoz tartozott a külügyeket intézni (1870 Lónyay Menyhért 8276001, 56) | a bécsi kongresszus 1815. visszaadta neki [ti. V. Frigyesnek] fejedelmi jogait (1914 RévaiNagyLex. C5706, 21) | Fejedelmi hatáskörük jogi elismerésének hiánya magyarázza azt, hogy […] nádora egyetlen tartományúrnak sem volt (1998 Kristó Gyula CD17).

1c. ’ezt a méltóságot, tisztséget jelképező 〈tárgy, dolog〉’ ❖ Ráda után Csoma lt a’ Fejedelmi Székbe (1786 Dugonics András 7087013, 235) | ingadozni érzem fejedelmi trónomat (1860 Képes Újság 8641001, 431) | [egy gyermekleányka] fejedelmi koronával a fején (1927 Krúdy Gyula CD54) | A postalegények a fejedelmi címerrel és útlevéllel közlekedtek (1999 Magyar néprajz CD47).

1d. ’olyan 〈uralkodási forma〉, amelyben a főhatalmat fejedelem birtokolja, ill. az az 〈időszak, korszak〉, amelyben a fejedelemség (államformaként) fennáll’ ❖ eggyet váloſztanak ki magok közül, ’s az egéſz népnek hatalmát ezen egyre ruházzák. – Fejedelmi Orſzáglás (1795 Németh László¹ 7246004, 122) | Polgári alkotmányja fejedelmi […]. Királyja III. Fridrik Vilhelm (1831 Zádor Elek 8532004, 179) | A jezsuiták Magyarországon a fejedelmi absolutismus titkos agensei (1873 Toldy István 8482015, 258) | Erdély külön fejedelmi korszaka véget ért (1941 Bánlaky József CD16) | A fejedelmi korban alkalmi jelleggel működő „Supremum Consistorium” lett az egyház állandó védelmező és kormányzó hatósága (1991 Magyar reformátusok CD1210).

1e. (eredetileg) a fejedelem birtokában v. fennhatósága alatt levő(, tartózkodási helyéül kijelölt) 〈vár, város, birtok stb.〉’ ❖ A’ fejedelmi Palota pompás (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 571) | Az ide való Fejedelmi Vár a’ Hadi Akadémiának által adatott (1793 Sándor István 7287015, 17) | Mindenki a templom és fejedelmi palota elé csődült (1858 Kemény Zsigmond 8235014, 84) | [Báthory Gábor] csellel elfoglalja Nagyszebent, a szászok fővárosát, megteszi fejedelmi székhelyévé (1947 Rónay György 9573090, 262) | a gótikus budai vár dús reneszánsz burkolása, faragványos oszlopok, pillérek, párkányok, balusztrádok, bármely olasz fejedelmi palotába illők (1983 Cs. Szabó László 9093002, 174).

1f. (eredetileg) a fejedelem(ség) szolgálatában levő 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉, ill. általa létrehozott v. fenntartott 〈intézmény, testület〉’ ❖ akár Fejedelmi Biztosnak Generalisnak vagy Kapitánynak nevezze (1790 Aranka György C0627, 35) | Haydn és Mozart idejében, sőt még Beethoven korában is a zene gyakorlata nagyobbára csak a fejedelmi magán zenekarok s a kisebb-nagyobb műkedvelő társulatok kezében vala (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A hadrakelt fejedelmi sereghez rendszerint 500 embert adtak [a szászok], a népesség arányában az egyes székekre elosztva (1940 Gyalókay Jenő CD43) | tíz fejedelmi testőr balra, tíz jobbra, középütt a ringó gyaloghintó (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 240) | a művészeteknek otthont adó, olasz típusú fejedelmi udvarok és akadémiák (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 112).

2. ’a fejedelemmel rokonsági viszonyban levő v. tőle származó 〈személy〉, ill. az a 〈család, dinasztia〉, amelynek a fejedelem is tagja’ ❖ a’ meg-özvegyültt Fejedelmi Aſzſzonynak […] nevében kérné Hertzegségét, hogy […] mennél hamarább térne viſzſza (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 345) | Báthory Zsófia, a fejedelmi család sarja (1858 Kemény Zsigmond 8235013, 39) | A fejedelmi dinasztia megalapítója […] Günther (1897 PallasLex. CD02) | a török neveket tudatosan, tartalmukkal tisztában lévén adták át a fejedelmeknek, fejedelmi sarjaknak vagy előkelőknek (1977 László Gyula¹ 9384003, 349) | [Arielle] Triton királynak, a vizek birodalmának fejedelmi leánya (1994 Új Könyvek CD29).

2a. ’uralkodói házból, fejedelemtől való 〈származás, eredet〉’ ❖ A Ketelektől 1047-ben I. András elcserélte Patakot, és az orosz fejedelmi származásu hitvesének Anastaziának adta jegyajándokul (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a lovas-czímer azon korban a heraldica szabályai szerint mindig fejedelmi eredetet jelentvén (1873 Századok CD57) | [a veronai Cangrandera nevében] a grande melléknév […] nagyságát s előkelő fejedelmi származását jelzi (1882 Szász Károly² 8426066, 310) | [szegény apám] szeme világát veszítve is ábrándozgatott karosszékében az Alvincziek fejedelmi eredetéről (1930 Krúdy Gyula CD54) | A fejedelmi származás egymagában még nem elegendő (1960 Baktay Ervin ford. 9018002, 421).

2b. ’uralkodói házban, a fejedelem udvarában történő 〈esemény〉’ ❖ mivel a’ Fejedelmi esküdttetés (Orſzágtok’ ſzabáſai ſzerént) jelen-létted nélkl meg-nem eshetik: édes Etelkámat ne máshoz; hanem Eteléhez kapcſold (1786 Dugonics András 7087013, 232) | sokan a bécsiek közül is eljöttek (kivált asszonyok), hogy még egyszer itt is lássák a fejedelmi lakodalom lefolyását (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | Az a fény és pompa, a mit a magyar udvar kifejtett egy-egy fejedelmi menyegző alkalmával, elkápráztatta a nyugotiakat (1900 Nagy Géza CD20) | A bál – a teátrális fejedelmi ünnepségekben gyökeredzve – a 17–18. századi francia és nyugat-európai udvarokban alakult ki (1990 Magyar néprajz CD47).

3. ’fejedelemre jellemző v. rá emlékeztető 〈tulajdonság, megnyilvánulás〉, ill. tőle származó 〈megnyilatkozás〉’ ❖ e’ Fejedelmi kegyelmet meg-ne-vetné (1786 Dugonics András 7087012, 119) | borzasztó gondolni is, hogy még a falusi biró is fejedelmi, vagy kormányi kineveztetéstől függjön (1846 Táncsics Mihály 8463012, 15) | [Condé] fejedelmi büszkeségét sértette a polgárok önérzete (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | A szíriai király legfejedelmibb pazarlásul illatban fürösztött valakit (1909 Babits Mihály CD10) | A feladatok megoldása során azonban a fejedelmi utasítások és parancsok, a fejedelmi akarat végrehajtása volt az elsődleges cél (1996 Oborni Teréz CD17) fejedelmi többes ’egyes szám első személy helyett haszn. többes szám első személyű nyelvtani forma’ ❖ Mindig „mi” és sohasem „én”, sohasem „te”. A boldog kettős lét, a „fejedelmi többes” kezdődik, a magános tulajdonnév megszünt (1862–1863 Jókai Mór C2256, 88) | Hát mit kivánsz tőlünk? (Szerette használni a fejedelmi többest.) (1894 Mikszáth Kálmán C3128, 35) | amikor a következőkben azt tudom mondani, hogy „mi”, akkor ez nem fejedelmi többest fog jelenteni, de nem is jelenti a szocialista frakció valamennyi tagjának véleményét, csak egy jelentős többségnek a véleményét (1993 Országgyűlési Napló CD62).

4. (túlzó is)(a fejedelmet megilletően, hozzá méltóan) remek, pompás, nagyszerű’ ❖ Mindenek Fejedelmi módon folytak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 414) | igen csekély árért volt kénytelen elvesztegetni, különben fejedelmi borait (1856 Balásházy János 8023005, 89) | a Pintér-pár fejedelmien vakációzik majd valahol (1901 Ady Endre CD0801) | [Zsigmond törekvése], hogy udvarát és székhelyét minél fejedelmibbé, csodálatra indítóbbá tegye (1939 Elekes Lajos CD43) | A reggeli fejedelmi volt (1967 Sík Endre 9597002, 74) | [Az estélyi ruhás idős hölgy] fejedelmien délcegen lépdelt (1969 Illyés Gyula 9274077, 84) | nem haragudott meg, amiért visszautasítottam a fejedelmi lehetőséget (1994 Szántó Piroska 1166002, 46).

4a. (partikulaszerűen) (rég) ’nagyon, rendkívülien’ ❖ Unokáink fogják tsak meg-köſzönni Jósefnek fejedelmi ſzép tselekedetit (1792 Laczkovics János 7205004, 179) | Ugy látszik, hogy ezen fejedelmi nagy ész nem századának rendes kinyomata volt, hanem egy szellemi csuda-tünemény (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Fejedelmi nagy birtokaiból csupán egy darab volt elkülönítve (1875 Jókai Mór CD18) | megóvták Vón’ attól, hogy lebukjék s átkozottúl Végezze fejedelmi szép futását (1898 Várady Antal 8509004, 164).

ÖU: ország~, pap~, választó~.

Sz: fejedelmiség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fejedelem; ÉKsz.; SzT.

fejedelmi melléknév 18B2
1.
vkinek a fejedelem voltát jelölő, kifejező 〈méltóság, tisztség, cím stb.〉
Annak nemes tekíntetét maga’ Fejedelmi méltóságával egybe-vetvén, úgy tettſzett: mintha a’ Nemeſség fell-haladná a’ Fejedelemséget
(1786 Dugonics András)
Szándéka volt megmutatni a világnak, hogy a fejedelmi ranggal új embert is öltött magára
(1888 Csiky Gergely)
Eb az erdélyi fejedelem?... Ahelyen, hogy megadná nekünk a felséges fejedelmi címet s békejobbot adna? Ahelyen háborút csinál?
(1930 Móricz Zsigmond)
A fejedelmi tisztségben Koppánynak kellett volna Gézát követnie
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a.
ebben a méltóságban, tisztségben levő 〈személy, házaspár〉, ill. fejedelemként való
A’ földi emberek tsak emberek, még-is minémü tiſztelettel nem viſeltetünk egy Fejedelmi emberhez, egy Királyi emberhez, egy halandó Tsáſzári ſzemélyhez?
(1774 Vajda Sámuel)
[Szirmay András] Thökölynek szepesi kamarai tanácsosa volt, s fejedelmi urának ez időből hozzá intézett leveleit lásd kiadva
(1880 Thaly Kálmán)
[a nagyurak lázadása] politikai tett, amire fejedelmi voltuk jogosítja őket
(1936 Hajnal István)
Hogy milyen érzelmekkel viseltetett egymás iránt a fejedelmi pár – erre történetíróink is többféle választ adnak
(1992 Oborni Teréz)
1b.
ezzel a méltósággal, tisztséggel járó, abból következő 〈hatalom, jog stb.〉
[az Alkotmány által] vagyon kiváltképpen, és oſzolhatatlanúl öſzve tsattoltatva a’ Királyi Felséghez tartozó Fejedelmi Hatalom
(1791 Országgyűlési jegyzések)
fejedelmi jogaihoz tartozott a külügyeket intézni
(1870 Lónyay Menyhért)
a bécsi kongresszus 1815. visszaadta neki [ti. V. Frigyesnek] fejedelmi jogait
(1914 RévaiNagyLex.)
Fejedelmi hatáskörük jogi elismerésének hiánya magyarázza azt, hogy […] nádora egyetlen tartományúrnak sem volt
(1998 Kristó Gyula)
1c.
ezt a méltóságot, tisztséget jelképező 〈tárgy, dolog〉
Ráda után Csoma lt a’ Fejedelmi Székbe
(1786 Dugonics András)
ingadozni érzem fejedelmi trónomat
(1860 Képes Újság)
[egy gyermekleányka] fejedelmi koronával a fején
(1927 Krúdy Gyula)
A postalegények a fejedelmi címerrel és útlevéllel közlekedtek
(1999 Magyar néprajz)
1d.
olyan 〈uralkodási forma〉, amelyben a főhatalmat fejedelem birtokolja, ill. az az 〈időszak, korszak〉, amelyben a fejedelemség (államformaként) fennáll
eggyet váloſztanak ki magok közül, ’s az egéſz népnek hatalmát ezen egyre ruházzák. – Fejedelmi Orſzáglás
(1795 Németh László¹)
Polgári alkotmányja fejedelmi […]. Királyja III. Fridrik Vilhelm
(1831 Zádor Elek)
A jezsuiták Magyarországon a fejedelmi absolutismus titkos agensei
(1873 Toldy István)
Erdély külön fejedelmi korszaka véget ért
(1941 Bánlaky József)
A fejedelmi korban alkalmi jelleggel működő „Supremum Consistorium” lett az egyház állandó védelmező és kormányzó hatósága
(1991 Magyar reformátusok)
1e.
(eredetileg) a fejedelem birtokában v. fennhatósága alatt levő(, tartózkodási helyéül kijelölt) 〈vár, város, birtok stb.〉
A’ fejedelmi Palota pompás
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Az ide való Fejedelmi Vár a’ Hadi Akadémiának által adatott
(1793 Sándor István)
Mindenki a templom és fejedelmi palota elé csődült
(1858 Kemény Zsigmond)
[Báthory Gábor] csellel elfoglalja Nagyszebent, a szászok fővárosát, megteszi fejedelmi székhelyévé
(1947 Rónay György)
a gótikus budai vár dús reneszánsz burkolása, faragványos oszlopok, pillérek, párkányok, balusztrádok, bármely olasz fejedelmi palotába illők
(1983 Cs. Szabó László)
1f.
(eredetileg) a fejedelem(ség) szolgálatában levő 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉, ill. általa létrehozott v. fenntartott 〈intézmény, testület〉
akár Fejedelmi Biztosnak Generalisnak vagy Kapitánynak nevezze
(1790 Aranka György)
Haydn és Mozart idejében, sőt még Beethoven korában is a zene gyakorlata nagyobbára csak a fejedelmi magán zenekarok s a kisebb-nagyobb műkedvelő társulatok kezében vala
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A hadrakelt fejedelmi sereghez rendszerint 500 embert adtak [a szászok], a népesség arányában az egyes székekre elosztva
(1940 Gyalókay Jenő)
tíz fejedelmi testőr balra, tíz jobbra, középütt a ringó gyaloghintó
(1960 Szentkuthy Miklós)
a művészeteknek otthont adó, olasz típusú fejedelmi udvarok és akadémiák
(1978 Szőnyi György Endre)
2.
a fejedelemmel rokonsági viszonyban levő v. tőle származó 〈személy〉, ill. az a 〈család, dinasztia〉, amelynek a fejedelem is tagja
a’ meg-özvegyültt Fejedelmi Aſzſzonynak […] nevében kérné Hertzegségét, hogy […] mennél hamarább térne viſzſza
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Báthory Zsófia, a fejedelmi család sarja
(1858 Kemény Zsigmond)
A fejedelmi dinasztia megalapítója […] Günther
(1897 PallasLex.)
a török neveket tudatosan, tartalmukkal tisztában lévén adták át a fejedelmeknek, fejedelmi sarjaknak vagy előkelőknek
(1977 László Gyula¹)
[Arielle] Triton királynak, a vizek birodalmának fejedelmi leánya
(1994 Új Könyvek)
2a.
uralkodói házból, fejedelemtől való 〈származás, eredet〉
A Ketelektől 1047-ben I. András elcserélte Patakot, és az orosz fejedelmi származásu hitvesének Anastaziának adta jegyajándokul
(1860 Vasárnapi Újság)
a lovas-czímer azon korban a heraldica szabályai szerint mindig fejedelmi eredetet jelentvén
(1873 Századok)
[a veronai Cangrandera nevében] a grande melléknév […] nagyságát s előkelő fejedelmi származását jelzi
(1882 Szász Károly²)
[szegény apám] szeme világát veszítve is ábrándozgatott karosszékében az Alvincziek fejedelmi eredetéről
(1930 Krúdy Gyula)
A fejedelmi származás egymagában még nem elegendő
(1960 Baktay Ervin ford.)
2b.
uralkodói házban, a fejedelem udvarában történő 〈esemény〉
mivel a’ Fejedelmi esküdttetés (Orſzágtok’ ſzabáſai ſzerént) jelen-létted nélkl meg-nem eshetik: édes Etelkámat ne máshoz; hanem Eteléhez kapcſold
(1786 Dugonics András)
sokan a bécsiek közül is eljöttek (kivált asszonyok), hogy még egyszer itt is lássák a fejedelmi lakodalom lefolyását
(1881 Mikszáth Kálmán)
Az a fény és pompa, a mit a magyar udvar kifejtett egy-egy fejedelmi menyegző alkalmával, elkápráztatta a nyugotiakat
(1900 Nagy Géza)
A bál – a teátrális fejedelmi ünnepségekben gyökeredzve – a 17–18. századi francia és nyugat-európai udvarokban alakult ki
(1990 Magyar néprajz)
3.
fejedelemre jellemző v. rá emlékeztető 〈tulajdonság, megnyilvánulás〉, ill. tőle származó 〈megnyilatkozás〉
e’ Fejedelmi kegyelmet meg-ne-vetné
(1786 Dugonics András)
borzasztó gondolni is, hogy még a falusi biró is fejedelmi, vagy kormányi kineveztetéstől függjön
(1846 Táncsics Mihály)
[Condé] fejedelmi büszkeségét sértette a polgárok önérzete
(1901 Nagy képes világtörténet)
A szíriai király legfejedelmibb pazarlásul illatban fürösztött valakit
(1909 Babits Mihály)
A feladatok megoldása során azonban a fejedelmi utasítások és parancsok, a fejedelmi akarat végrehajtása volt az elsődleges cél
(1996 Oborni Teréz)
fejedelmi többes
egyes szám első személy helyett haszn. többes szám első személyű nyelvtani forma
Mindig „mi” és sohasem „én”, sohasem „te”. A boldog kettős lét, a „fejedelmi többes” kezdődik, a magános tulajdonnév megszünt
(1862–1863 Jókai Mór)
Hát mit kivánsz tőlünk? (Szerette használni a fejedelmi többest.)
(1894 Mikszáth Kálmán)
amikor a következőkben azt tudom mondani, hogy „mi”, akkor ez nem fejedelmi többest fog jelenteni, de nem is jelenti a szocialista frakció valamennyi tagjának véleményét, csak egy jelentős többségnek a véleményét
(1993 Országgyűlési Napló)
4. (túlzó is)
(a fejedelmet megilletően, hozzá méltóan) remek, pompás, nagyszerű
Mindenek Fejedelmi módon folytak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
igen csekély árért volt kénytelen elvesztegetni, különben fejedelmi borait
(1856 Balásházy János)
a Pintér-pár fejedelmien vakációzik majd valahol
(1901 Ady Endre)
[Zsigmond törekvése], hogy udvarát és székhelyét minél fejedelmibbé, csodálatra indítóbbá tegye
(1939 Elekes Lajos)
A reggeli fejedelmi volt
(1967 Sík Endre)
[Az estélyi ruhás idős hölgy] fejedelmien délcegen lépdelt
(1969 Illyés Gyula)
nem haragudott meg, amiért visszautasítottam a fejedelmi lehetőséget
(1994 Szántó Piroska)
4a. (partikulaszerűen) (rég)
nagyon, rendkívülien
Unokáink fogják tsak meg-köſzönni Jósefnek fejedelmi ſzép tselekedetit
(1792 Laczkovics János)
Ugy látszik, hogy ezen fejedelmi nagy ész nem századának rendes kinyomata volt, hanem egy szellemi csuda-tünemény
(1854 Vasárnapi Újság)
Fejedelmi nagy birtokaiból csupán egy darab volt elkülönítve
(1875 Jókai Mór)
megóvták Vón’ attól, hogy lebukjék s átkozottúl Végezze fejedelmi szép futását
(1898 Várady Antal)
ÖU: országfejedelmi, papfejedelmi, választófejedelmi
Sz: fejedelmiség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. fejedelem; ÉKsz.; SzT.

Beállítások