akkor mut hsz 34A5

1. (utalószóként is) ’az ismert, szóban forgó, ill. a másik (tag)mondatban v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt múlt, ill. jövő időben’ ❖ [II. József fogadására az urak] mind készen legyenek, mert akkor hirtelen nem kapdoshatunk széllyel (1772 Történelmi Tár 7393001, 320) | Akkor, ha eljövend időd, elviszlek, Most gyenge gyermek vagy te még (1814 Kisfaludy Sándor 8243048, 50) | őszre mind máskép lesz ez, akkorra a jó isten megsegiti (1867 Tolnai Lajos 8483017, 19) | Isten tudja, hol leszek én akkor (1887 Wohl Stefánia 8530009, 127) | A szenvedélyeknek minő óceánját lábolta meg akkorig [Ady]! (1919 Elek Artúr CD10) | Már akkor öreg volt, amikor idekerült (1956 Illés Endre 2005061, 651) | Akkor lelkesítették ezek a szavak, de most … (1969 Mándy Iván 9420018, 38) | A Doktor Zsivágó sem akkor, sem azóta nem jelent meg Magyarországon (1986 Dalos György 2003010, 387).

1a. (-ban raggal, hsz-szerűen) (kissé rég) ’az ismert, szóban forgó múltbeli időszakban, akkoriban’ ❖ tejem akkorban még nem vólt (1790 Verseghy Ferenc CD01) | Voltak is hatalmas vezérink akkorba, Kik lelket öntöttek a magyar táborba (1796 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | az akkorban szokásos gyors parasztok jópénzért szokatlan gyorsasággal haladták meg a Buda és Bécs közti utat (1857 Vas Gereben 8514017, 86) | Az új ideggyógyászat akkorban még a jóisten keblében szendergett (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

1b. (időszakot jelentő határozó előtt, utalószóként is) ’〈annak kif-ére, hogy a megnevezett időszak az ismert v. szóban forgó múltbeli tágabb időszakra esik〉’ ❖ Hóltt testét fekete poſztóba takargatták, és akkor éjjel a’ Mária Magdolna templomábann őriztették (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 281) | A szép Barosné hozzájok hurcolkodott még akkor nyáron (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Másik nagybátyám, a gépész testvére, aki sok harc és küzdelem után gimnáziumi igazgató lett Kisújszálláson, akkor karácsonykor hozzánk jött (1922 Móricz Zsigmond CD10) | csak sétálni, friss levegőzni ment akkor este, mikor leütötték valahol… (1937 Tersánszky Józsi Jenő 9706005, 67) | Attól fogva, hogy akkor hétfőn a kapásokkal kijött, úgy éltünk mint a házasok (1947 Németh László² 9485004, 137) | [a bíróság] azt vizsgálja, hogy Albert meg a többi kisnácik elkövettek-e valamit vagy sem akkor januárban (1995 Magyar Hírlap CD09).

1c. (biz) ’〈elutasító megjegyzésben, érzelmi nyomatékkal〉’ ❖ [a régi időkben] az oktalan állatok előjöttek rejtekeikből, hogy a zenét hallhassák. Az akkor volt, de most egészen ellenkező hatása van az éneknek (1844 Nagy Ignác 8324008, 118) | Az akkor volt, talán nem is igaz, nagyságos uram (1857 Vas Gereben 8514011, 43) | Az akkor volt. Most nem tenném meg… (1919 Hatvany Lajos 9229007, 62) | – Azon az éjszakán végezték ki apát. És te daloltál. A munkásgyászindulót, de daloltál. […] – Az akkor volt… Péter… régen (1956 Gáli József 2046018, 5).

2. (utalószóként is) ’a mellékmondatban v. a másik (tag)mondatban részletezett cselekvéssel, történéssel, körülmény fennállásával (közel) egyidejűleg, ugyanakkor(, nem máskor)’ ❖ A’ hivſágban el-merült nemzetek, midön kénnyeknek leg-fbb póltzára érnek, akkor közelitenek a’ nyomorúſághoz (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 16) | A leg-gyászosabb állapotban voltam, midőn Leveledet vettem. Éppen akkor fosztattam-meg lelki barátomtól (1786 Batsányi János 7023016, 90) | nem akkor beszélt, mikor kellett volna (1853 Tompa Mihály 8484092, 313) | [hogy a lezuhanó tükör] nem csapott agyon, azon múlt, hogy éppen akkor valami kocka kigurult a kezemből, s utánafutottam egy sarokba (1970 Szabó Magda 9630004, 283).

3. (utalószóként is)(közvetlenül) a másik (tag)mondatban v. a mellékmondatban részletezett esemény után, azt követően, azután’ ❖ Minekutánna pedig [a prédikátorok] a’ magok nyavalyáit meg-orvosollották, és életeket jó rendben vötték, akkor ismét uj buzgósággal, és nagyobb haſzonnal hozzá foghatnak a’ prédikálláshoz (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | [a kocsist] megitatták úgy, hogy eldőlt, és akkor osztán még a lábkapcáját és a nyergét is megvizitálták [= átnézték, átvizsgálták] (1805 Kazinczy Ferenc 7163076, 377) | [Aeneas] meg-fogta kezével az óltárt. Akkor imígy kezdett a’ jós szz szóllani hozzá (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius 7021031, 11) | Három napi vadászat után lejöttek [Ungvárról a grófok] és akkor agarászathoz fogtak (1891 Móricz Pál¹ 8322003, 118) | „Miből gondolod, hogy nem mondtam el nekik?” – kérdezte Géza, és akkor hosszú ideig hallgattunk (1971 Boldizsár Iván 9066005, 138) | [Török Ádám] visszarakott mindent a disznóhólyagba, és zsebre vágta a kis csomagot. Akkor végre rám nézett (1973 Gion Nándor 9190006, 165).

3a. (partikulaszerűen) ’〈vmely folyamat, történés stb. elbeszélésében a mozzanatok egymásutániságának (fölösleges) nyomósítására, és, az(u)tán szavak mellett〉’ ❖ és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba és én délután beleültem és kimentem vele a Tisztviselő-telepig és kiszedtem belőle mind a gittet, mind a négy ablakból és akkor gyalog jöttem haza a telepről (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 87) | [A románok] felszerelték a telefont, kidugtak egy satnya zászlót, és akkor pedig kettő átment a községházához (1939 Szabó Pál² 9631004, 248) | má körbejárták a templom körü, oszt akkor bemegy mindenki, és akkor, ugye, imádkoznak, énekelnek (1981 A magyar nép hiedelemvilága 1039008, 204) | És akkor hadd menjek még egy lépéssel magasabbra (1990 Filmvilág 2011001, 6).

4. (felt mellékmondat főmondatának utalószavaként) ’abban az esetben, ha a mellékmondatban említett feltétel fennáll’ ❖ ha a’ Biró református, akkor a’ Polgármester Pápista légyen (1774–1779 Csokonai József 7503002, 17) | Hogyha nyugvó állapatban vagyon ez az alkotmány [ti. a távíró], akkor egymásba vagynak a’ mellesleg lév tollak kaptsoltatva (1794 A francia telegráfusnak leírása ford. 7415001, 11) | Istenhez akkor lesz hasonló egy király, Midőn kegyelmes és igaz (1844 e. Kisfaludy Sándor 8243040, 45) | valamit el kell mondanom, még akkor is, ha az lenne a vége, hogy elfordul tőlem (1904 Thury Zoltán 8479015, 280) | [a höchstädti csata óta] világos volt, hogy amennyiben fegyver fog dönteni, akkor Magyarországnak egyedül, saját erejéből kell feltételeit a bécsi kormányra kényszerítenie (1928 Szekfű Gyula CD42) | akkor mi van, ha benn, a házban lepnek meg minket, forgatás közben (1990 Lovass Zoltán 1097002, 191).

5. (partikulaszerűen is) ’az ismert v. említett dologból, helyzetből, eseményből következ(tethet)ően’ ❖ jaj a háznak, mely alapba’ gyönge, Mert fáradástok akkor hasztalan lesz (1848 Petőfi Sándor 8366368, 83) | a szerencsét nem kell keresni, mert akkor éppen kikerüli az embert (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 547) | – Olaszországba utazik […]. – Akkor nemigen látjuk többé (1886 Reviczky Gyula 8392098, 327) | [János:] Nem csalhatok az elszámolásnál. [István:] Akkor valami okosat kispekulálunk (1950 Egri Viktor 9119002, 30) | Hát akkor mennénk is (1987 Márton László 1107003, 173).

J: akkoron.

Ö: am~.

Vö. CzF. ~, akkorig, akkorra; ÉrtSz.; TESz. az; ÉKsz.; SzT. akkor, akkoron, akkort · akkorban · akkorhoz; ÚMTsz. ~, akkorban, akkorra

akkor mutató névmási határozószó 34A5
1. (utalószóként is)
az ismert, szóban forgó, ill. a másik (tag)mondatban v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt múlt, ill. jövő időben
[II. József fogadására az urak] mind készen legyenek, mert akkor hirtelen nem kapdoshatunk széllyel
(1772 Történelmi Tár)
Akkor, ha eljövend időd, elviszlek, Most gyenge gyermek vagy te még
(1814 Kisfaludy Sándor)
őszre mind máskép lesz ez, akkorra a jó isten megsegiti
(1867 Tolnai Lajos)
Isten tudja, hol leszek én akkor
(1887 Wohl Stefánia)
A szenvedélyeknek minő óceánját lábolta meg akkorig [Ady]!
(1919 Elek Artúr)
Már akkor öreg volt, amikor idekerült
(1956 Illés Endre)
Akkor lelkesítették ezek a szavak, de most …
(1969 Mándy Iván)
A Doktor Zsivágó sem akkor, sem azóta nem jelent meg Magyarországon
(1986 Dalos György)
1a. (-ban raggal, hsz-szerűen) (kissé rég)
az ismert, szóban forgó múltbeli időszakban, akkoriban
tejem akkorban még nem vólt
(1790 Verseghy Ferenc)
Voltak is hatalmas vezérink akkorba, Kik lelket öntöttek a magyar táborba
(1796 Csokonai Vitéz Mihály)
az akkorban szokásos gyors parasztok jópénzért szokatlan gyorsasággal haladták meg a Buda és Bécs közti utat
(1857 Vas Gereben)
Az új ideggyógyászat akkorban még a jóisten keblében szendergett
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
1b. (időszakot jelentő határozó előtt, utalószóként is)
〈annak kif-ére, hogy a megnevezett időszak az ismert v. szóban forgó múltbeli tágabb időszakra esik〉
Hóltt testét fekete poſztóba takargatták, és akkor éjjel a’ Mária Magdolna templomábann őriztették
(1802 e. Budai Ferenc)
A szép Barosné hozzájok hurcolkodott még akkor nyáron
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
Másik nagybátyám, a gépész testvére, aki sok harc és küzdelem után gimnáziumi igazgató lett Kisújszálláson, akkor karácsonykor hozzánk jött
(1922 Móricz Zsigmond)
csak sétálni, friss levegőzni ment akkor este, mikor leütötték valahol…
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
Attól fogva, hogy akkor hétfőn a kapásokkal kijött, úgy éltünk mint a házasok
(1947 Németh László²)
[a bíróság] azt vizsgálja, hogy Albert meg a többi kisnácik elkövettek-e valamit vagy sem akkor januárban
(1995 Magyar Hírlap)
1c. (biz)
〈elutasító megjegyzésben, érzelmi nyomatékkal〉
[a régi időkben] az oktalan állatok előjöttek rejtekeikből, hogy a zenét hallhassák. Az akkor volt, de most egészen ellenkező hatása van az éneknek
(1844 Nagy Ignác)
Az akkor volt, talán nem is igaz, nagyságos uram
(1857 Vas Gereben)
Az akkor volt. Most nem tenném meg…
(1919 Hatvany Lajos)
– Azon az éjszakán végezték ki apát. És te daloltál. A munkásgyászindulót, de daloltál. […] – Az akkor volt… Péter… régen
(1956 Gáli József)
2. (utalószóként is)
a mellékmondatban v. a másik (tag)mondatban részletezett cselekvéssel, történéssel, körülmény fennállásával (közel) egyidejűleg, ugyanakkor(, nem máskor)
A’ hivſágban el-merült nemzetek, midön kénnyeknek leg-fbb póltzára érnek, akkor közelitenek a’ nyomorúſághoz
(1772 Barcsay Ábrahám)
A leg-gyászosabb állapotban voltam, midőn Leveledet vettem. Éppen akkor fosztattam-meg lelki barátomtól
(1786 Batsányi János)
nem akkor beszélt, mikor kellett volna
(1853 Tompa Mihály)
[hogy a lezuhanó tükör] nem csapott agyon, azon múlt, hogy éppen akkor valami kocka kigurult a kezemből, s utánafutottam egy sarokba
(1970 Szabó Magda)
3. (utalószóként is)
(közvetlenül) a másik (tag)mondatban v. a mellékmondatban részletezett esemény után, azt követően, azután
Minekutánna pedig [a prédikátorok] a’ magok nyavalyáit meg-orvosollották, és életeket jó rendben vötték, akkor ismét uj buzgósággal, és nagyobb haſzonnal hozzá foghatnak a’ prédikálláshoz
(1772 Vajda Sámuel)
[a kocsist] megitatták úgy, hogy eldőlt, és akkor osztán még a lábkapcáját és a nyergét is megvizitálták [= átnézték, átvizsgálták]
(1805 Kazinczy Ferenc)
[Aeneas] meg-fogta kezével az óltárt. Akkor imígy kezdett a’ jós szz szóllani hozzá
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Három napi vadászat után lejöttek [Ungvárról a grófok] és akkor agarászathoz fogtak
(1891 Móricz Pál¹)
„Miből gondolod, hogy nem mondtam el nekik?” – kérdezte Géza, és akkor hosszú ideig hallgattunk
(1971 Boldizsár Iván)
[Török Ádám] visszarakott mindent a disznóhólyagba, és zsebre vágta a kis csomagot. Akkor végre rám nézett
(1973 Gion Nándor)
3a. (partikulaszerűen)
〈vmely folyamat, történés stb. elbeszélésében a mozzanatok egymásutániságának (fölösleges) nyomósítására, és, az(u)tán szavak mellett〉
és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba és én délután beleültem és kimentem vele a Tisztviselő-telepig és kiszedtem belőle mind a gittet, mind a négy ablakból és akkor gyalog jöttem haza a telepről
(1907 Molnár Ferenc²)
[A románok] felszerelték a telefont, kidugtak egy satnya zászlót, és akkor pedig kettő átment a községházához
(1939 Szabó Pál²)
má körbejárták a templom körü, oszt akkor bemegy mindenki, és akkor, ugye, imádkoznak, énekelnek
(1981 A magyar nép hiedelemvilága)
És akkor hadd menjek még egy lépéssel magasabbra
(1990 Filmvilág)
4. (felt mellékmondat főmondatának utalószavaként)
abban az esetben, ha a mellékmondatban említett feltétel fennáll
ha a’ Biró református, akkor a’ Polgármester Pápista légyen
(1774–1779 Csokonai József)
Hogyha nyugvó állapatban vagyon ez az alkotmány [ti. a távíró], akkor egymásba vagynak a’ mellesleg lév tollak kaptsoltatva
(1794 A francia telegráfusnak leírása ford.)
Istenhez akkor lesz hasonló egy király, Midőn kegyelmes és igaz
(1844 e. Kisfaludy Sándor)
valamit el kell mondanom, még akkor is, ha az lenne a vége, hogy elfordul tőlem
(1904 Thury Zoltán)
[a höchstädti csata óta] világos volt, hogy amennyiben fegyver fog dönteni, akkor Magyarországnak egyedül, saját erejéből kell feltételeit a bécsi kormányra kényszerítenie
(1928 Szekfű Gyula)
akkor mi van, ha benn, a házban lepnek meg minket, forgatás közben
(1990 Lovass Zoltán)
5. (partikulaszerűen is)
az ismert v. említett dologból, helyzetből, eseményből következ(tethet)ően
jaj a háznak, mely alapba’ gyönge, Mert fáradástok akkor hasztalan lesz
(1848 Petőfi Sándor)
a szerencsét nem kell keresni, mert akkor éppen kikerüli az embert
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
– Olaszországba utazik […]. – Akkor nemigen látjuk többé
(1886 Reviczky Gyula)
[János:] Nem csalhatok az elszámolásnál. [István:] Akkor valami okosat kispekulálunk
(1950 Egri Viktor)
Hát akkor mennénk is
(1987 Márton László)
J: akkoron
Ö: amakkor
Vö. CzF. ~, akkorig, akkorra; ÉrtSz.; TESz. az; ÉKsz.; SzT. akkor, akkoron, akkort · akkorban · akkorhoz; ÚMTsz. ~, akkorban, akkorra

Beállítások