címez ts ige 8b3

1. ’〈írásművet, szöveget, lapot〉 vmilyen címmel, felirattal ellát, ill. ezáltal vminek elnevez’ ❖ Tzím: titulus. Tzímezni (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 150) | [a képen az egyik alak] Horváth nevezettel tzimezett Pergamenát tart kezében (1818 Tudományos Gyűjtemény C5503, 130) | [Jósika Istvánt megörökítette] egyik utóda Miklós, regényirodalmunk alapitója, egyik nevéről czimzett regényében (1859 Nagy Iván CD31) | A szójegyzéket [Michel Bréal] Lexilogus-nak címzi, Buttman [német filozófus] emlékére (1909 Babits Mihály CD10) | [Vezér Erzsébet lakásán várták Eörsi Istvánt] a kezdeményező urak a Charta ’77-nek címzett szolidaritási nyilatkozat szövegével (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Irodt) ’〈írásművet, rendsz. költeményt a szerző〉 vkinek, vminek ajánl, és azt a személyt v. dolgot az írásmű címében v. ajánlásában megnevezi’ ❖ Zalár alig várja a pillanatot, hogy megőrülhessen. Az „Egy freneloghoz” czimzett költeményében mind az őrültség boldogságát festi (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 373) | Himnuszok az Éjszakához: így címzi Novalis különös, szárnyaló prózaversben írt költeményeit (1934 Babits Mihály 9014135, 72) | [A 19. század elején] az irodalmi kötetek ajánlásait az írók egyre gyakrabban címezték a magyar hölgyeknek (1998 Szaffner Emília CD40).

1b. (mn-i ign-i alakban) (rég) ’〈írásművet〉 címének leírásával megemlít, megnevez’ ❖ Sajtó alatt van s sept. közepén megjelenend következő czimü és tartalmu munkának két első füzete „Politicai és status-gazdászati nézetek.” […] Azon fölvilágositásokon kivül, mellyek a kiváltságosak általi adózásra nézve előadatandnak, a fentebb czimzett röpiratban nagy érdekü az adó-kezelés javitása (1847 Hetilap CD61) | czimzett munkámat a t. cz. szerkesztőségnek további figyelmébe ajánlani is bátorkodnám (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Ez volna Fraknói fent czímezett munkájának [ti. a Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel című műnek] rövid foglalatja (1876 Zsilinszky Mihály CD57).

2. ’társadalmi rangjához v. hivatásához kapcsolódó, annak megfelelő címmel illet, ill. ilyen címmel nevez meg v. szólít vkit’ ❖ ? nevezni, tzímezni […] grssen, benennen [= üdvözölni, köszönni; megnevezni] (1818 Márton József¹ C3043, 611. hasáb) | [A megyei sebész az] egész világ által doctor urnak czímeztetik (1845 Eötvös József 8126004, 69) | [A grófnét] a cselédek […] méltóságos asszonynak címzik (1910 Hegedűs Gyula CD10) | a portugál trónörököst 1822-ig Brazília hercegének címezték (1914 RévaiNagyLex. C5706, 566) | A Keleti- és Déli-Kárpátok külső oldalának Magyarországhoz tartozását a 16. századig a román fejedelemségek is elismerték (Havasalföld egyházfője a mai napig Ungro-Vlachia pátriárkájaként címezteti magát) (1995 Természet Világa CD50).

2a. (kissé rég) ’rendsz. vmely tulajdonságára, tettére, ill. funkciójára, jellegére stb. utaló megjelöléssel vminek nevez, hív, mond vkit, vmit’ ❖ igen nagy barátságot áruló ironiával magyar apostolnak czimzesz (1831 Széchenyi István CD1501) | Röpiratom mert sietve irt és rövid vázolataimat egyébnek czímezni szerénytelenség volna – három részre oszlik (1843 Kemény Zsigmond 8235029, 13) | [a házban lakott] egy fiatal költő, akit keresztnevéről híttak Károlynak, azt pedig nagyon restellték előkelő rokonai, hogy vezetéknevéről – „Kisfaludynak” címezték (1886 Jókai Mór CD18) | Hallani lehetett, hogy provinciálisnak címezik azt a barátot (1907 Gárdonyi Géza C1842, 64) | a széles nagyközönség számára is megnyitotta kapuját Magánbefektetői Centrumként címzett ügyfélszolgáltató irodájuk (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (mn-i ign-i alakban) (rég) ’nevével megemlít’ ❖ Az egyesült tót-magyar-német nyelvrontó társaságtól régi suszták [= hat krajcár] jutalmat és foghagyma koszorút nyert értekezés […]. – Irta Pécsy Lajos, a fent címzett Társaság tiszteletbeli Correspondens [= levelező] tagja (1843 Arany János CD01) | 12 laczházi kocsi, az ezer s nehány ültetvényt […] beszállitá; miért a czimzett városnak ezzel őszinte honfi megismeréssel [= elismeréssel] adózok! (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A veranda előtt […] feküdt egy nagy fekete kutya. […] A fent címzett négylábú úr még azonfelül egyike volt faja legszebb példányainak, óriási izmos állat (1872 Jókai Mór CD18).

2c. (rendsz. mn-i ign-i alakban) ’〈intézményt, nyilvános helyet〉(a cégérén jelzett) vmely dologról v. személyről elnevez, ill. elnevezésével vkinek ajánl’ ❖ a’ mult év leforgása alatt […] a’ Sz. Rókusról czimzett városi kórházba, 280 utczán lelt holt ember hozatott be (1841 Pesti Hírlap CD61) | két „Sas”-ról címzett hotel is van Prágában (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | az Angol királynéhoz czímezett vendégfogadó (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Esztergomban a „hercegprimáshoz” címzik az üzleteket (1912 RévaiNagyLex. C5700, 345) | a Szent Györgyről címzett nagy testvérület megalakulásával (1939 Házi Jenő CD52) | a Kármelhegyi vagy Skapulárés Boldogasszonynak címzett kegyhelyek (1990 Magyar néprajz CD47).

3. ’〈kül. küldeményt, levelet〉 címzéssel, címfelirattal, annak nevével (és címével, es. egyéb adataival) lát el, akinek v. amelynek a levelet v. küldeményt kézbesíteni kell’ ❖ Írj nékem, a’ Kapitánynak tzímezvén a’ levelet (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 324) | asztalomon van egy hozzád czímezett boriték (1854 Jókai Mór C2244, 434) | Az ezer forintot gróf Trübsaalnak czimezve, csakugyan postára tették (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 70) | [A levelezőlapot] úgy címezték, Alpár-úti építkezés és megkaptam (1937 Németh László² 9485039, 184) | [az iraki kereskedők] szállítmányaikat Jordániába, Ammanba címzik: onnan jut tovább Irakba (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (tárgy n. is) (ritk, Inf) ’〈elektronikus üzenetet〉 a címzett e-mail címének a megadásával küldésre előkészít’ ❖ Pannon GSM telefonra így tudunk e-mailt címezni: 123456@sms.pgsm.hu (1998 Magyar Hírlap CD09) | ha egy dokumentumot szerkesztésre küldünk el levélben, akkor nem egy újabb ablak nyílik meg, melyben ikonként látszódik a munkánk, hanem a levelezőprogram eszköztára jelenik meg, és így címezhetünk (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈iratot, írást〉 a szöveg elején megjelölt (illetékes) személyhez, hivatalhoz stb. intéz, ill. ilyen személynek, hivatalnak szóló ajánlással ellát’ ❖ [a nádor levelében] Kővárt, mint vármegyét az 1729-diki országgyűlésre […] meghivja ő Felsége parancsából s levelét inclyto Co(mita)tui Kőváriensi [= nagytiszteletű Kővár megyének] czimezi (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Istvánnak Imréhez czímzett tanácsaiból láttuk, hogy voltak esetek, melyeknek elitélésében őnmaga személyesen járt el (1861 Szalay László 8419003, 121) | kormányszékhez címzendő [folyamodványok] (1865 Tanodai Lapok 8666001, 273) | [egy] ujság nyílt levelet közölt Potocki Román grófnak […] címezve (1941 Kellér Andor 9317001, 29) | Héloïse újabb levelében, amelyet így címez: „Annak, aki egyetlen számára Krisztus után, az, aki egészen az övé Krisztusban”, kijelenti: ha Abélard meghal, ő nem tudja majd az életet tovább elviselni (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 135).

5. ’〈üzenetet, mondanivalót, megjegyzést〉 vkinek szán, vkihez intéz’ ❖ Sándor Erzsi valóban szívhez szóló módon énekelte el […] Szűz Máriához címzett imáját (1911 Bálint Aladár CD10) | Lloyd-George végül elismeri, hogy a beszédben voltak mondatok a demokratákhoz címezve (1917 Gellért Oszkár CD10) | [Mollay Károly] Moór Elemérnek címzett megjegyzése, hogy ti. megállapítását konkrét adatokkal […] kellett volna alátámasztania, erre az esetre is érvényes (1956 Major Jenő CD52) | [a szurkolók az] ÚTE-elnöknek, Szabó Bencének címzik nyomdafestéket csak ritkán tűrő üzeneteiket (1998 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈szellemi terméket, eseményt stb.〉 vkinek szán(va neki ajánl)’ ❖ olyan nagyobb gyerekeknek [állították össze az olasz gyerekfesztivál programját], akikhez nálunk az ifjúsági előadásokat szokás címezni (1989 Csizner Ildikó 2046001, 1) | amikor van idő, türelem az egyénre, akkor feldúsul gyerekeknek való, gyerekeknek címzett irodalommal a tananyag (1992 Trencsényi László 2050013, 85) | A legutóbbi fővárosi gránátrobbanást állítólag neki [ti. a hazai szervezett alvilág egyik főalakjának] címezték (1996 Magyar Hírlap CD09) | a politika rendre új szociális programokkal áll elő a középosztálybelieknek címezve (2000 Figyelő CD2601).

5b. (ritk) ’〈mozgó tárgyat〉 vki, vmi felé irányít(va neki v. hozzá küld, juttat)’ ❖ [a magyar katonák rátermettsége] nem abban áll, […] hogy nyugodtan és türelemmel tudják a golyót a szembenfekvő ellenséges katona testébe címezni (1915 Barta Lajos CD10) | [Valderrama] legtöbb passzát egy-egy, legfeljebb öt méterre álló társnak címezte (1998 Magyar Hírlap CD09).

5c. ’〈pénzösszeget, segélyt stb.〉 a célszemélyt, célintézményt stb. megjelölve vkinek küld, juttat’ ❖ ennek a segélynek a nagyobb része Lengyelország számára lett címezve (1991 Országgyűlési Napló CD62) | 1995-ben az ENSZ [békefenntartásra] 399 millió dollár értékű árut és szolgáltatást vásárolt, s a rendelések 48 százalékát az Egyesült Államoknak címezték (1997 Tények könyve CD37) | [ha az adózónál az adakozókedv] nincs meg, akkor egyszerűen félredobja a cédulát, és sehova nem címzi a pénzét [ti. adója egy százalékát] (2000 Országgyűlési Napló CD62).

6. (Inf) ’vmely számítógépes lokális tárolóhelyet v. perifériát elérési szándékkal azonosít, megnevez’ ❖ Tipikus megoldás, hogy az éppen futó program a virtuális tárból 4 Gbájtos részt tud címezni (1988 Tények könyve CD37) | [A Windows 2000 Advanced Server operációs rendszer] négy processzoros rendszert támogat és 64 gigabyte RAM-ot képes címezni (1999 Figyelő CD2601) | [az ún. relatív szektorcímzés] segítségével 232, négymilliárd darab, egyenként 412 bájtos szektort tudunk címezni (2000 Byte Magazin CD38).

7. (rég) ’〈tárgy〉 jelez, jelöl, ill. díszít, ékesít vmit’ ❖ E’ vad körtvélyfát óhajtottam, Sírhalmomat tzímező jelül (1789 k. Főldi János CD01) | égig emelt márvány nem czímezi sirját (1814 Vitkovics Mihály C0118, 45) | Bélépek, és egy deli ifjút látok előttem; nyolcz szögletes keresztel czímezett palásttal (1833 Nefelejcs C3314, 145).

8. (rég) ’〈vmely tulajdonság v. szokás〉 vkinek az egyéniségét v. vminek a jellegét állandóan meghatározza, jellemzi’ ❖ Szépek Fordításaid; de szebbek Eredetieid. Magyarabb, nagyobb Lélek czimzi ezeket (1823 Vitkovics Mihály C2571, 411) | feszűltség nélkűli kedv ’s vidámság czímezik társaságaikat (1835 Jósika Miklós C2431, 154) | Gyakori nyugtalanságok akkori időben elfúvák a’ városi lakos’ arczáról azon polgári egykedvüséget, azon kényelem’, érzet’ szellemét, melly őt jellemben czímezi (1836 Jósika Miklós 8212002, 71).

8a. (rég, ritk) ’〈jelenség〉 jelenlétével vminek a meglétét, bekövetkezését v. okát jelzi’ ❖ [az, hogy a céhek] még is mind ekkoráig el nem törültettek, nem ártatlanságjokat czímezi, hanem csak a’ megrögzött szokásból való előitéletet (1832 Cserna János 8496003, 67).

Ö: meg~.

ÖU: át~, fel~, ki~, oda~, vissza~.

Sz: címzetlen.

Vö. CzF. czímėz, czímzėtt; ÉrtSz. ~, címezett, címzett; TESz. cím; ÉKsz. ~, címzett

címez tárgyas ige 8b3
1.
〈írásművet, szöveget, lapot〉 vmilyen címmel, felirattal ellát, ill. ezáltal vminek elnevez
Tzím: titulus. Tzímezni
(1786 Baróti Szabó Dávid)
[a képen az egyik alak] Horváth nevezettel tzimezett Pergamenát tart kezében
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
[Jósika Istvánt megörökítette] egyik utóda Miklós, regényirodalmunk alapitója, egyik nevéről czimzett regényében
(1859 Nagy Iván)
A szójegyzéket [Michel Bréal] Lexilogus-nak címzi, Buttman [német filozófus] emlékére
(1909 Babits Mihály)
[Vezér Erzsébet lakásán várták Eörsi Istvánt] a kezdeményező urak a Charta ’77-nek címzett szolidaritási nyilatkozat szövegével
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (Irodt)
〈írásművet, rendsz. költeményt a szerző〉 vkinek, vminek ajánl, és azt a személyt v. dolgot az írásmű címében v. ajánlásában megnevezi
Zalár alig várja a pillanatot, hogy megőrülhessen. Az „Egy freneloghoz” czimzett költeményében mind az őrültség boldogságát festi
(1860 k. Gyulai Pál)
Himnuszok az Éjszakához: így címzi Novalis különös, szárnyaló prózaversben írt költeményeit
(1934 Babits Mihály)
[A 19. század elején] az irodalmi kötetek ajánlásait az írók egyre gyakrabban címezték a magyar hölgyeknek
(1998 Szaffner Emília)
1b. (mn-i ign-i alakban) (rég)
〈írásművet〉 címének leírásával megemlít, megnevez
Sajtó alatt van s sept.szeptember közepén megjelenend következő czimü és tartalmu munkának két első füzete „Politicai és status-gazdászati nézetek.” […] Azon fölvilágositásokon kivül, mellyek a kiváltságosak általi adózásra nézve előadatandnak, a fentebb czimzett röpiratban nagy érdekü az adó-kezelés javitása
(1847 Hetilap)
czimzett munkámat a t.tisztelt cz.címzett szerkesztőségnek további figyelmébe ajánlani is bátorkodnám
(1855 Vasárnapi Újság)
Ez volna Fraknói fent czímezett munkájának [ti. a Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel című műnek] rövid foglalatja
(1876 Zsilinszky Mihály)
2.
társadalmi rangjához v. hivatásához kapcsolódó, annak megfelelő címmel illet, ill. ilyen címmel nevez meg v. szólít vkit
?
nevezni, tzímezni […] grssen, benennen [= üdvözölni, köszönni; megnevezni]
(1818 Márton József¹)
[A megyei sebész az] egész világ által doctor urnak czímeztetik
(1845 Eötvös József)
[A grófnét] a cselédek […] méltóságos asszonynak címzik
(1910 Hegedűs Gyula)
a portugál trónörököst 1822-ig Brazília hercegének címezték
(1914 RévaiNagyLex.)
A Keleti- és Déli-Kárpátok külső oldalának Magyarországhoz tartozását a 16. századig a román fejedelemségek is elismerték (Havasalföld egyházfője a mai napig Ungro-Vlachia pátriárkájaként címezteti magát)
(1995 Természet Világa)
2a. (kissé rég)
rendsz. vmely tulajdonságára, tettére, ill. funkciójára, jellegére stb. utaló megjelöléssel vminek nevez, hív, mond vkit, vmit
igen nagy barátságot áruló ironiával magyar apostolnak czimzesz
(1831 Széchenyi István)
Röpiratom mert sietve irt és rövid vázolataimat egyébnek czímezni szerénytelenség volna – három részre oszlik
(1843 Kemény Zsigmond)
[a házban lakott] egy fiatal költő, akit keresztnevéről híttak Károlynak, azt pedig nagyon restellték előkelő rokonai, hogy vezetéknevéről – „Kisfaludynak” címezték
(1886 Jókai Mór)
Hallani lehetett, hogy provinciálisnak címezik azt a barátot
(1907 Gárdonyi Géza)
a széles nagyközönség számára is megnyitotta kapuját Magánbefektetői Centrumként címzett ügyfélszolgáltató irodájuk
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (mn-i ign-i alakban) (rég)
nevével megemlít
Az egyesült tót-magyar-német nyelvrontó társaságtól régi suszták [= hat krajcár] jutalmat és foghagyma koszorút nyert értekezés […]. – Irta Pécsy Lajos, a fent címzett Társaság tiszteletbeli Correspondens [= levelező] tagja
(1843 Arany János)
12 laczházi kocsi, az ezer s nehány ültetvényt […] beszállitá; miért a czimzett városnak ezzel őszinte honfi megismeréssel [= elismeréssel] adózok!
(1855 Vasárnapi Újság)
A veranda előtt […] feküdt egy nagy fekete kutya. […] A fent címzett négylábú úr még azonfelül egyike volt faja legszebb példányainak, óriási izmos állat
(1872 Jókai Mór)
2c. (rendsz. mn-i ign-i alakban)
〈intézményt, nyilvános helyet〉 (a cégérén jelzett) vmely dologról v. személyről elnevez, ill. elnevezésével vkinek ajánl
a’ mult év leforgása alatt […] a’ Sz.Szent Rókusról czimzett városi kórházba, 280 utczán lelt holt ember hozatott be
(1841 Pesti Hírlap)
két „Sas”-ról címzett hotel is van Prágában
(1881 Mikszáth Kálmán)
az Angol királynéhoz czímezett vendégfogadó
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Esztergomban a „hercegprimáshoz” címzik az üzleteket
(1912 RévaiNagyLex.)
a Szent Györgyről címzett nagy testvérület megalakulásával
(1939 Házi Jenő)
a Kármelhegyi vagy Skapulárés Boldogasszonynak címzett kegyhelyek
(1990 Magyar néprajz)
3.
〈kül. küldeményt, levelet〉 címzéssel, címfelirattal, annak nevével (és címével, es. egyéb adataival) lát el, akinek v. amelynek a levelet v. küldeményt kézbesíteni kell
Írj nékem, a’ Kapitánynak tzímezvén a’ levelet
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
asztalomon van egy hozzád czímezett boriték
(1854 Jókai Mór)
Az ezer forintot gróf Trübsaalnak czimezve, csakugyan postára tették
(1874 Lauka Gusztáv)
[A levelezőlapot] úgy címezték, Alpár-úti építkezés és megkaptam
(1937 Németh László²)
[az iraki kereskedők] szállítmányaikat Jordániába, Ammanba címzik: onnan jut tovább Irakba
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (tárgy n. is) (ritk, Inf)
〈elektronikus üzenetet〉 a címzett e-mail címének a megadásával küldésre előkészít
Pannon GSMglobal system of mobile communication ’egységes mobiltávközlési rendszer’ telefonra így tudunk e-mailt címezni: 123456@sms.pgsm.hu
(1998 Magyar Hírlap)
ha egy dokumentumot szerkesztésre küldünk el levélben, akkor nem egy újabb ablak nyílik meg, melyben ikonként látszódik a munkánk, hanem a levelezőprogram eszköztára jelenik meg, és így címezhetünk
(2000 Magyar Hírlap)
4.
〈iratot, írást〉 a szöveg elején megjelölt (illetékes) személyhez, hivatalhoz stb. intéz, ill. ilyen személynek, hivatalnak szóló ajánlással ellát
[a nádor levelében] Kővárt, mint vármegyét az 1729-diki országgyűlésre […] meghivja ő Felsége parancsából s levelét inclyto Co(mita)tui Kőváriensi [= nagytiszteletű Kővár megyének] czimezi
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Istvánnak Imréhez czímzett tanácsaiból láttuk, hogy voltak esetek, melyeknek elitélésében őnmaga személyesen járt el
(1861 Szalay László)
kormányszékhez címzendő [folyamodványok]
(1865 Tanodai Lapok)
[egy] ujság nyílt levelet közölt Potocki Román grófnak […] címezve
(1941 Kellér Andor)
Héloïse újabb levelében, amelyet így címez: „Annak, aki egyetlen számára Krisztus után, az, aki egészen az övé Krisztusban”, kijelenti: ha Abélard meghal, ő nem tudja majd az életet tovább elviselni
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
5.
〈üzenetet, mondanivalót, megjegyzést〉 vkinek szán, vkihez intéz
Sándor Erzsi valóban szívhez szóló módon énekelte el […] Szűz Máriához címzett imáját
(1911 Bálint Aladár)
Lloyd-George végül elismeri, hogy a beszédben voltak mondatok a demokratákhoz címezve
(1917 Gellért Oszkár)
[Mollay Károly] Moór Elemérnek címzett megjegyzése, hogy ti.tudniillik megállapítását konkrét adatokkal […] kellett volna alátámasztania, erre az esetre is érvényes
(1956 Major Jenő)
[a szurkolók az] ÚTEÚjpesti Tornaegylet-elnöknek, Szabó Bencének címzik nyomdafestéket csak ritkán tűrő üzeneteiket
(1998 Magyar Hírlap)
5a.
〈szellemi terméket, eseményt stb.〉 vkinek szán(va neki ajánl)
olyan nagyobb gyerekeknek [állították össze az olasz gyerekfesztivál programját], akikhez nálunk az ifjúsági előadásokat szokás címezni
(1989 Csizner Ildikó)
amikor van idő, türelem az egyénre, akkor feldúsul gyerekeknek való, gyerekeknek címzett irodalommal a tananyag
(1992 Trencsényi László)
A legutóbbi fővárosi gránátrobbanást állítólag neki [ti. a hazai szervezett alvilág egyik főalakjának] címezték
(1996 Magyar Hírlap)
a politika rendre új szociális programokkal áll elő a középosztálybelieknek címezve
(2000 Figyelő)
5b. (ritk)
〈mozgó tárgyat〉 vki, vmi felé irányít(va neki v. hozzá küld, juttat)
[a magyar katonák rátermettsége] nem abban áll, […] hogy nyugodtan és türelemmel tudják a golyót a szembenfekvő ellenséges katona testébe címezni
(1915 Barta Lajos)
[Valderrama] legtöbb passzát egy-egy, legfeljebb öt méterre álló társnak címezte
(1998 Magyar Hírlap)
5c.
〈pénzösszeget, segélyt stb.〉 a célszemélyt, célintézményt stb. megjelölve vkinek küld, juttat
ennek a segélynek a nagyobb része Lengyelország számára lett címezve
(1991 Országgyűlési Napló)
1995-ben az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete [békefenntartásra] 399 millió dollár értékű árut és szolgáltatást vásárolt, s a rendelések 48 százalékát az Egyesült Államoknak címezték
(1997 Tények könyve)
[ha az adózónál az adakozókedv] nincs meg, akkor egyszerűen félredobja a cédulát, és sehova nem címzi a pénzét [ti. adója egy százalékát]
(2000 Országgyűlési Napló)
6. (Inf)
vmely számítógépes lokális tárolóhelyet v. perifériát elérési szándékkal azonosít, megnevez
Tipikus megoldás, hogy az éppen futó program a virtuális tárból 4 Gbájtosgigabyte-os részt tud címezni
(1988 Tények könyve)
[A Windows 2000 Advanced Server operációs rendszer] négy processzoros rendszert támogat és 64 gigabyte RAMrandom access memory ’közvetlen elérésű memória’-ot képes címezni
(1999 Figyelő)
[az ún. relatív szektorcímzés] segítségével 232, négymilliárd darab, egyenként 412 bájtos szektort tudunk címezni
(2000 Byte Magazin)
7. (rég)
〈tárgy〉 jelez, jelöl, ill. díszít, ékesít vmit
E’ vad körtvélyfát óhajtottam, Sírhalmomat tzímező jelül
(1789 k. Főldi János)
égig emelt márvány nem czímezi sirját
(1814 Vitkovics Mihály)
Bélépek, és egy deli ifjút látok előttem; nyolcz szögletes keresztel czímezett palásttal
(1833 Nefelejcs)
8. (rég)
〈vmely tulajdonság v. szokás〉 vkinek az egyéniségét v. vminek a jellegét állandóan meghatározza, jellemzi
Szépek Fordításaid; de szebbek Eredetieid. Magyarabb, nagyobb Lélek czimzi ezeket
(1823 Vitkovics Mihály)
feszűltség nélkűli kedv ’s vidámság czímezik társaságaikat
(1835 Jósika Miklós)
Gyakori nyugtalanságok akkori időben elfúvák a’ városi lakos’ arczáról azon polgári egykedvüséget, azon kényelem’, érzet’ szellemét, melly őt jellemben czímezi
(1836 Jósika Miklós)
8a. (rég, ritk)
〈jelenség〉 jelenlétével vminek a meglétét, bekövetkezését v. okát jelzi
[az, hogy a céhek] még is mind ekkoráig el nem törültettek, nem ártatlanságjokat czímezi, hanem csak a’ megrögzött szokásból való előitéletet
(1832 Cserna János)
Ö: megcímez
ÖU: átcímez, felcímez, kicímez, odacímez, visszacímez
Sz: címzetlen
Vö. CzF. czímėz, czímzėtt; ÉrtSz. ~, címezett, címzett; TESz. cím; ÉKsz. ~, címzett

Beállítások