civil mn és fn 4B9cibil (rég, nyj v. biz)

I. mn

1. ’Emberrel mint állami intézményektől, szervektől független egyénnel kapcs.’

1a. ’emberre mint állami intézményekhez, szervekhez nem kötődő egyénre, állampolgárra jellemző’ ❖ Az anyagi és szellemi javak bőségének negligálása […] felérne egy civil ellenállással, egyfajta fogyasztói szolgálatmegtagadással (1986 Dalos György 2003010, 386) civil kurázsi ’a polgári öntudatot kifejező, az emberi és a polgári jogokat érvényre juttatni akaró szándéknak, magatartásnak a nyílt, határozott vállalása’ ❖ A demokratikus ellenzék és az SZDSZ tagjai személyes példát mutatnak a civil kurázsira, az erkölcsi és szakmai integritásra (1989 Lengyel László 2024001, 4) | politikusainktól nem csupán szenvedélyt, felelősségtudatot, arányérzéket, tetterőt kell elvárni, hanem civil kurázsit is (1999 Figyelő CD2601).

1b. ’az államigazgatástól, a hatalmi intézményektől független(ül működő)’ ❖ [Az 1970-es években] az állampolgári jogok védelme nemcsak megelőzte, de helyettesítette is a civil intézmények megteremtésére irányuló politikai szándékot (1989 Lengyel László 1093006, 218) | milyen esélyei lehetnek a civil rádiózásnak Magyarországon (1994 Magyar Hírlap CD09) | a civil szférában működő önkéntesek számáról nincsenek pontos adatok (2000 Magyar Hírlap CD09) civil szervezet ’állampolgároknak az állami intézményektől független, meghatározott célt, érdeket szolgáló szervezett csoportja, egyesülete, ill. nyereséget nem hozó vállalkozása’ ❖ fontos a helyi lakosság különböző érdekek mentén szerveződő csoportjainak, öntevékeny civil szervezeteinek kialakulását segíteni (1992 Ormosy Viktor 2034006, 229) | A hatvanezer magyar civil szervezet helyzete jelentősen romlott az elmúlt két évben (2000 Magyar Hírlap CD09) civil társadalom ’jogaikat érvényesítő v. érvényesíteni akaró, ehhez nem állami intézményekhez, szervekhez kötődő, önkéntes társulási formákat találó v. kezdeményező egyének közössége’ ❖ A népi demokráciák, a proletárdiktatúrák, a szocializmusok nemcsak a régi rend tulajdonviszonyait, osztályhierarchiáját szüntették meg, de a civil társadalom minden önvédelmi intézményét (1986 Csoóri Sándor 9090050, 10) | Az írók 1956. szeptemberi közgyűlése már a civil társadalom felé mutató megnyilvánulás volt (1993 Standeisky Éva CD17) | a közszolgálati média valódi feladata a civil társadalom önszerveződésének és megerősödésének segítése (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (sajtó) ’vmely társadalmi szervezetet képviselő 〈személy〉’ ❖ A pályázók háromnapos meghallgatásán nem vett részt valamennyi civil kurátor (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’egyenruha v. megkülönböztető öltözet viselésére kötelezett szervezet, alakulat v. társaság kötelékébe nem tartozó 〈személy〉’ ❖ a roturier névvel bélyegzett franczia paraszt se katona, se civil tiszt nem lehetett (1857 Széchenyi István CD1501) | a tábornokok és a civil-miniszterek (1893 PallasLex. CD02) | megérkeztek a professzorok: a cisztercitáknál alkalmazott két civiltanár (1926 Babits Mihály C0698, 68) | A teljesítmény fokozása érdekében a civil munkások és a foglyok közti arányt 1: 5 és 1: 10 között rögzítették (2000 Szita Szabolcs CD58).

2a. ’ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, viselet stb.〉’ ❖ A’ vendégeket nem szűkség egész civil ruhában elfogadni (1815 Pap Ferenc ford.–Wenzel C3417, 99) | micsoda civil beszédmodor ez! Cúgszfűrer, mért nem tanítják meg katonásan beszélni ezt az ujoncot? (1884 Kacziány Géza 8216003, 24) | Öreg baka vónék, nem regruta, bundás – nem ijeszt meg engem czibil nagyot-mondás (1902 Borsszem Jankó dec. 21. C5021, 2) | [Szemjon Ivanovics] egy évig katonaruhában járt, azután újra felvette a civil kabátot (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 7) | A paranoid titkolózás szinte lehetetlenné tette, hogy a civil életből valaki belelásson a távirányított néphadsereg ügyeibe (1991 Szentesi György 2003037, 20).

2b. ’alkalmilag polgári öltözetben, nem egyenruhában levő 〈de egyébként egyenruha viselésére kötelezett szervezethez, alakulathoz v. társasághoz tartozó személy〉’ ❖ A rendőrség tartózkodóan viselte magát, s csak néhány lovas és több civil rendőr igyekezett lecsöndesíteni a népet (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | A Bem-szobornál ismét hangszórók, rengeteg civil belügyes (1986 Beszélő 2003020, 421) | Az üzletközpont egyenruhás vagy civil biztonsági őrei […] folyamatosan járőröznek az épületben (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’vmely csoporthoz, szakmai körhöz nem tartozó, kívülálló, vele szembesülő 〈személy〉’ ❖ már nem voltam színész […], csupán hitvány cibil ruhatáros (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | A miniszter távozását hivatásos és civil környezetvédők egyaránt megünnepelték (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’hivatásától, állásától, közéleti szerepvállalásától független, magán-’ ❖ a színészről […] egy leheletre lefoszlik minden, a civil embert látjuk benne (1909 Lengyel Menyhért CD10) | a civil Pethes, a magánember (1957 Csathó Kálmán C1267, 282) | [Szabó István igyekezett] minél többet közvetíteni abból a tudásból, amit pályafutása során hivatásos filmesként és civil nézőként megszerzett (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’〈a büntetőjogival szemben:〉 polgári jogi’ ❖ Civil és criminal procedurákban van valamely kulcs, mely a teendő kérdéseknek utmutatásul szolgál (1857 Széchenyi István CD1501) | [a bécsi koldusoknak] saját törvényhatóságuk van, civil- és criminalcodexszel, mely a koldusok hercege által szigorúan kezeltetik (1882 Jókai Mór CD18).

II. fn

1. (tbsz-ban) (sajtó) ’az államigazgatástól független társadalmi szervezet, ill. ennek képviselője v. tagja’ ❖ [a politikus] a gazdasági-szociális paktum egyeztetésekor igényt tart a civilek véleményére is (1994 Magyar Hírlap CD09) | A környezet- és természetvédő szervezetek képviselői egybehangzóan úgy nyilatkoztak: remélhetőleg kimozdul a mélypontról a tárca és a civilek kapcsolata (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’egyenruha v. megkülönböztető öltözet viselésére kötelezett szervezet, alakulat v. társaság kötelékébe nem tartozó személy’ ❖ A’ generálné utósó farsangon fog egy fényes bált adni, melly csupán katonai lesz? […] Laura örül, kedveért a’ nagyságos mama téged is, bár civilt, csupán magadat meghítt (1841 Kovács Pál² C2765, 35) | [a katonaság] nem akar a czibillel egyforma gunyában járni (1881 Boross Mihály C1152, 216) | A civilek végre, a rajztanár és a tornatanár, a rend alkalmazottai, mindig kész szolgái a felsőségnek… (1921 Babits Mihály CD10) | Minden szem a táskára meredt, és egyetlen kérdés hullámzott át civilek és rendőrök agyán: mi lehet a táskában? (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈vmely egyenruhával, megkülönböztető öltözékkel szemben:〉 polgári öltözet’ ❖ erre az egy pár hétre csak civilben akartam megjelenni (1843 Vahot Imre C4637, 10) | Szűk nadrág, bő nadrág, különböző szinü hajtóka és czivil, – ez a különbség az emberek közt (1882 Kazár Emil C2511, 252) | le a komiszt, fel a civilt (1918 Nagy Dániel CD10) | úgy éreztem magam, mint a pincér, ha civilbe öltözik (1927 Babits Mihály C0696, 300) | az álruhás nyomozó urak – keménykalap, lógó civil – nagy titkon bekerítették a háztömböt (1988 Lengyel Péter 9397008, 317).

3a. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’nem katonai minőségben, (katonai szolgálata idején) polgári személyként’ ❖ civilben igen óvatos, komoly és jó fiú volt [a katona], eszébe se jutott volna kártyázni! (1915 Móricz Zsigmond CD10) | A katona ács volt civilben (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 155) | Keszei doktor öt évvel fiatalabb volt nálam, civilben kórházi sebész, ami bizony távolabb áll egy általános jellegű tábori orvoslástól, mint az én körzeti orvosi státusom (1989 Bólya Péter 1023003, 39).

4. (-ben v. -ként raggal, hsz-szerűen) ’hivatásától, állásától, közéleti szerepvállalásától függetlenül (tekintve), nem hivatalos minőségben, magánemberként’ ❖ a szocialisták [polgármester]jelöltje: Barabant ur, a ki civilben vasuti váltóőr (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 7) | ezek a statiszták, kis emberek […] otthon, civilben, szabók és pékek és suszterek (1936 Márai Sándor 9421014, 152) | [Egy rendőr] civilként miért ne mehetne el egy tüntetésre? (1995 Magyar Hírlap CD09) | A minisztert kollegáink döntő többségéhez hasonlóan sem civilként, sem munkakapcsolatban nem ismertem (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. (biz) ’olyan személy, aki nem tartozik vmely csoporthoz, (szakmai) körhöz, és annak tagjaitól mint kívülálló elkülönül’ ❖ – Ki lehet ez a Z.? […] – Szinész vagy czivil? (1908 Ambrus Zoltán C0600, 330) | vagy 10-15 ilyen VII. kerületi csávó kiugrott, három autóval és végigvertek mindenkit a placcon. […] A kurvákat is, az összeset, egy pár stricit is, meg még pár civilt is (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 126) | Az Allergia Alapítványt májusban hozták létre civilek és egészségügyi szakemberek (1994 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég) ’polgári törvényszék’ ❖ Nem is tartozom én a cibil elé: mert én még a császár katonája vagyok! (1892 Jókai Mór CD18).

Fr: papi¹.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz. ~, civilkurázsi, civiltársadalom

civil melléknév és főnév 4B9
cibil 4B9 (rég, nyj v. biz)
I. melléknév
1.
Emberrel mint állami intézményektől, szervektől független egyénnel kapcs.
1a.
emberre mint állami intézményekhez, szervekhez nem kötődő egyénre, állampolgárra jellemző
Az anyagi és szellemi javak bőségének negligálása […] felérne egy civil ellenállással, egyfajta fogyasztói szolgálatmegtagadással
(1986 Dalos György)
civil kurázsi
a polgári öntudatot kifejező, az emberi és a polgári jogokat érvényre juttatni akaró szándéknak, magatartásnak a nyílt, határozott vállalása
A demokratikus ellenzék és az SZDSZSzabad Demokraták Szövetsége tagjai személyes példát mutatnak a civil kurázsira, az erkölcsi és szakmai integritásra
(1989 Lengyel László)
politikusainktól nem csupán szenvedélyt, felelősségtudatot, arányérzéket, tetterőt kell elvárni, hanem civil kurázsit is
(1999 Figyelő)
1b.
az államigazgatástól, a hatalmi intézményektől független(ül működő)
[Az 1970-es években] az állampolgári jogok védelme nemcsak megelőzte, de helyettesítette is a civil intézmények megteremtésére irányuló politikai szándékot
(1989 Lengyel László)
milyen esélyei lehetnek a civil rádiózásnak Magyarországon
(1994 Magyar Hírlap)
a civil szférában működő önkéntesek számáról nincsenek pontos adatok
(2000 Magyar Hírlap)
civil szervezet
állampolgároknak az állami intézményektől független, meghatározott célt, érdeket szolgáló szervezett csoportja, egyesülete, ill. nyereséget nem hozó vállalkozása
fontos a helyi lakosság különböző érdekek mentén szerveződő csoportjainak, öntevékeny civil szervezeteinek kialakulását segíteni
(1992 Ormosy Viktor)
A hatvanezer magyar civil szervezet helyzete jelentősen romlott az elmúlt két évben
(2000 Magyar Hírlap)
civil társadalom
jogaikat érvényesítő v. érvényesíteni akaró, ehhez nem állami intézményekhez, szervekhez kötődő, önkéntes társulási formákat találó v. kezdeményező egyének közössége
A népi demokráciák, a proletárdiktatúrák, a szocializmusok nemcsak a régi rend tulajdonviszonyait, osztályhierarchiáját szüntették meg, de a civil társadalom minden önvédelmi intézményét
(1986 Csoóri Sándor)
Az írók 1956. szeptemberi közgyűlése már a civil társadalom felé mutató megnyilvánulás volt
(1993 Standeisky Éva)
a közszolgálati média valódi feladata a civil társadalom önszerveződésének és megerősödésének segítése
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (sajtó)
vmely társadalmi szervezetet képviselő 〈személy〉
A pályázók háromnapos meghallgatásán nem vett részt valamennyi civil kurátor
(2000 Magyar Hírlap)
2.
egyenruha v. megkülönböztető öltözet viselésére kötelezett szervezet, alakulat v. társaság kötelékébe nem tartozó 〈személy〉
a roturier névvel bélyegzett franczia paraszt se katona, se civil tiszt nem lehetett
(1857 Széchenyi István)
a tábornokok és a civil-miniszterek
(1893 PallasLex.)
megérkeztek a professzorok: a cisztercitáknál alkalmazott két civiltanár
(1926 Babits Mihály)
A teljesítmény fokozása érdekében a civil munkások és a foglyok közti arányt 1: 5 és 1: 10 között rögzítették
(2000 Szita Szabolcs)
2a.
ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, viselet stb.〉
A’ vendégeket nem szűkség egész civil ruhában elfogadni
(1815 Pap Ferenc ford.Wenzel)
micsoda civil beszédmodor ez! Cúgszfűrer, mért nem tanítják meg katonásan beszélni ezt az ujoncot?
(1884 Kacziány Géza)
Öreg baka vónék, nem regruta, bundás – nem ijeszt meg engem czibil nagyot-mondás
(1902 Borsszem Jankó dec. 21.)
[Szemjon Ivanovics] egy évig katonaruhában járt, azután újra felvette a civil kabátot
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
A paranoid titkolózás szinte lehetetlenné tette, hogy a civil életből valaki belelásson a távirányított néphadsereg ügyeibe
(1991 Szentesi György)
2b.
alkalmilag polgári öltözetben, nem egyenruhában levő 〈de egyébként egyenruha viselésére kötelezett szervezethez, alakulathoz v. társasághoz tartozó személy〉
A rendőrség tartózkodóan viselte magát, s csak néhány lovas és több civil rendőr igyekezett lecsöndesíteni a népet
(1880 Mikszáth Kálmán)
A Bem-szobornál ismét hangszórók, rengeteg civil belügyes
(1986 Beszélő)
Az üzletközpont egyenruhás vagy civil biztonsági őrei […] folyamatosan járőröznek az épületben
(1998 Magyar Hírlap)
2c.
vmely csoporthoz, szakmai körhöz nem tartozó, kívülálló, vele szembesülő 〈személy〉
már nem voltam színész […], csupán hitvány cibil ruhatáros
(1878 Mikszáth Kálmán)
A miniszter távozását hivatásos és civil környezetvédők egyaránt megünnepelték
(2000 Magyar Hírlap)
3.
hivatásától, állásától, közéleti szerepvállalásától független, magán-
a színészről […] egy leheletre lefoszlik minden, a civil embert látjuk benne
(1909 Lengyel Menyhért)
a civil Pethes, a magánember
(1957 Csathó Kálmán)
[Szabó István igyekezett] minél többet közvetíteni abból a tudásból, amit pályafutása során hivatásos filmesként és civil nézőként megszerzett
(1996 Magyar Hírlap)
4. (rég)
〈a büntetőjogival szemben:〉 polgári jogi
Civil és criminal procedurákban van valamely kulcs, mely a teendő kérdéseknek utmutatásul szolgál
(1857 Széchenyi István)
[a bécsi koldusoknak] saját törvényhatóságuk van, civil- és criminalcodexszel, mely a koldusok hercege által szigorúan kezeltetik
(1882 Jókai Mór)
II. főnév
1. (tbsz-ban) (sajtó)
az államigazgatástól független társadalmi szervezet, ill. ennek képviselője v. tagja
[a politikus] a gazdasági-szociális paktum egyeztetésekor igényt tart a civilek véleményére is
(1994 Magyar Hírlap)
A környezet- és természetvédő szervezetek képviselői egybehangzóan úgy nyilatkoztak: remélhetőleg kimozdul a mélypontról a tárca és a civilek kapcsolata
(2000 Magyar Hírlap)
2.
egyenruha v. megkülönböztető öltözet viselésére kötelezett szervezet, alakulat v. társaság kötelékébe nem tartozó személy
A’ generálné utósó farsangon fog egy fényes bált adni, melly csupán katonai lesz? […] Laura örül, kedveért a’ nagyságos mama téged is, bár civilt, csupán magadat meghítt
(1841 Kovács Pál²)
[a katonaság] nem akar a czibillel egyforma gunyában járni
(1881 Boross Mihály)
A civilek végre, a rajztanár és a tornatanár, a rend alkalmazottai, mindig kész szolgái a felsőségnek…
(1921 Babits Mihály)
Minden szem a táskára meredt, és egyetlen kérdés hullámzott át civilek és rendőrök agyán: mi lehet a táskában?
(1994 Magyar Hírlap)
3.
〈vmely egyenruhával, megkülönböztető öltözékkel szemben:〉 polgári öltözet
erre az egy pár hétre csak civilben akartam megjelenni
(1843 Vahot Imre)
Szűk nadrág, bő nadrág, különböző szinü hajtóka és czivil, – ez a különbség az emberek közt
(1882 Kazár Emil)
le a komiszt, fel a civilt
(1918 Nagy Dániel)
úgy éreztem magam, mint a pincér, ha civilbe öltözik
(1927 Babits Mihály)
az álruhás nyomozó urak – keménykalap, lógó civil – nagy titkon bekerítették a háztömböt
(1988 Lengyel Péter)
3a. (-ben raggal, hsz-szerűen)
nem katonai minőségben, (katonai szolgálata idején) polgári személyként
civilben igen óvatos, komoly és jó fiú volt [a katona], eszébe se jutott volna kártyázni!
(1915 Móricz Zsigmond)
A katona ács volt civilben
(1977 Szalatnai Rezső)
Keszei doktor öt évvel fiatalabb volt nálam, civilben kórházi sebész, ami bizony távolabb áll egy általános jellegű tábori orvoslástól, mint az én körzeti orvosi státusom
(1989 Bólya Péter)
4. (-ben v. -ként raggal, hsz-szerűen)
hivatásától, állásától, közéleti szerepvállalásától függetlenül (tekintve), nem hivatalos minőségben, magánemberként
a szocialisták [polgármester]jelöltje: Barabant ur, a ki civilben vasuti váltóőr
(1917 Budapesti Hírlap)
ezek a statiszták, kis emberek […] otthon, civilben, szabók és pékek és suszterek
(1936 Márai Sándor)
[Egy rendőr] civilként miért ne mehetne el egy tüntetésre?
(1995 Magyar Hírlap)
A minisztert kollegáink döntő többségéhez hasonlóan sem civilként, sem munkakapcsolatban nem ismertem
(1999 Magyar Hírlap)
5. (biz)
olyan személy, aki nem tartozik vmely csoporthoz, (szakmai) körhöz, és annak tagjaitól mint kívülálló elkülönül
– Ki lehet ez a Z.? […] – Szinész vagy czivil?
(1908 Ambrus Zoltán)
vagy 10-15 ilyen VII. kerületi csávó kiugrott, három autóval és végigvertek mindenkit a placcon. […] A kurvákat is, az összeset, egy pár stricit is, meg még pár civilt is
(1989 Fel a kezekkel!)
Az Allergia Alapítványt májusban hozták létre civilek és egészségügyi szakemberek
(1994 Magyar Hírlap)
6. (rég)
polgári törvényszék
Nem is tartozom én a cibil elé: mert én még a császár katonája vagyok!
(1892 Jókai Mór)
Fr: papi¹
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz. ~, civilkurázsi, civiltársadalom

Beállítások