ál- (előtagként)

1. ’vkit, vmit (megtévesztő szándékkal) rejtő, (el)fedő, es. utánzó’ ❖ álköntös fn 4C (kissé rég, átv is) | Álköntösben jön-elő, mint tenger’ fija (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson C2529, 42) | elvetvén ál-köntösüket ön-alakjukban állnak a’ világított szobában (1837 Kovács Pál² C2771, 265) | [a koronaörökös] cselédi álköntösben […] megszökött (1848 Jókai Mór CD18) | hamis nemzeti álköntös alatt (1942 Bánlaky József CD16) | az antihumánum nemegyszer az úgynevezett modernség álköntösében jelentkezik (1991 Benkő Loránd 2036005, 326)  álnév fn 5B | ugy voltanak itt mint Kassándra és Euriditzé, reménlvén, hogy talám inkáb el titkolhattyák magokat a’ világ elött ezek alatt az ál-nevek alatt (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 18) | Egy halavány fiatalember, ki abban a gyanúban áll, hogy álnév alatt verseket ír (1853 Jókai Mór 8209015, 98) | pontról pontra felsorakoztatja az álnevek mögé rejtező rebellis tollforgatók téziseit (1981 Grendel Lajos 1060001, 14)  álöltözet fn 3B | nézök akarnának-é tsak lenni a’ tántzban? Minthogy minden ál-ortza, és ál-öltözet nélkül jönnek? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 110) | elmondom, mint tettem ki magamat álöltözetben, Mátyás királyként a nép közé keveredve, a rendőrök ütlegeinek (1903 Molnár Ferenc² 9453010, 30) | Szökve, álutakon, hamis papírokkal, álöltözetben, de jöjjenek! (1981 Dénes Tibor 9812004, 207)  álruha fn 6A (átv is) | a’ szánakodásnak öltözte fel áll-ruháját (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 14) | Álruhát és álnevet választottam, – krétai marhakereskedőnek öltöztem (1952 Márai Sándor 9421019, 88)  álszakáll fn 2A10 | Én vettem ál-szakált ’s vándor botot (1833 Kovács Pál² C2769, 104) | a pasas igent mond, majd lerántja az álszakállát, s te megdöbbenve látod, hogy a mohamedán kalóz valójában S., a jeles szlovákiai magyar irodalomtörténész hírlapíró (1985 Grendel Lajos 1060004, 411).

2. ’színlelt, tettetett, nem őszinte, nem szívből jövő’ ❖ álerény fn 4B | Ne vedd dicsekvő álerénynek (1843–1847 Garay János C1818, 161) | alig lebbenté fel a viszályok zefirje álerényt hazudó palástját, meg kell látnom a szenvedélyek pokoli fertőjében besározott cipőit lelketlen szellemének (1852 Jókai Mór CD18)  álerkölcs fn 3C | Ál-erköltsét vígságért eladja (1828 e. Fazekas Mihály C1702, 11) | Tetsző, hazug-szűz dalt dalolni még tudnék, Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék, De akarok szólni, de akarom látni: Mer ma is hazudni álerkölcsöt bárki? (1910 Ady Endre C0536, 357) | brit társadalom álerkölcsöket alakít ki, mert a valódiakkal nem tud eleget tenni saját eszményeinek (1992 Frank Tibor CD17)  álérzelem fn 7B | keblében eddigi álérzelmeit, a fölserdült leány valódi szenvedélyes szerelme váltá föl (1842–1846 Kovács Pál² C2767, 198)  álhazafiság fn 3A8 | Megjelent kendőzött arcával az álhazafiság s követ dobott a rágalmazott erényre (1848 Jókai Mór CD18) | Minden írásnak célja, határvonalat húzni az igaz művészet és a szemfényvesztés, az igaz magyarság és az álhazafiság, a kultúra és a kultúra mezébe öltözött önámítás és hazugság között (1924 Tóth Aladár CD10)  álpátosz fn 4A | a francz szónok’ hibája, mi szerint álpathosba emelkedik (1840 Szemere Bertalan C3943, 48) | Az álpátosz soha át nem élt gondolatok és érzelmek mímelése, sőt túllihegése (1965 Gáti József 9178001, 55)  álszégyen fn 4B | álszégyent legyőzni nem volt erőnk (1820 Berzsenyi Dániel C5244, 88) | a legyőzhetetlen álszégyen nem engedé, hogy őt … mint feleségemet mutassam be (1846 Sárosi Gyula C3706, 267) | Osvát azt hitte, hogy Kurtay Ernő az, aki álszégyenből rám hivatkozik (1932 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

3. ’téves, hamis, nem igazi, ill. nem valódi, látszólagos’ ❖ álbarát fn 3A4 | Ő felségének a’ király nevében, monda egy szózat, mellyet Katt Fridrik’ egyik álbarátjáénak ismere (1833 Szalay László C3807, 71) | gáncsolói legalább nyilt őszinte ellenségek, mig amazok talán álbarátok (1848 Életképek C0106, 737) | Úgy lép be a kivilágított termekbe, igazi barátok, álbarátok és félbarátok közé, mint színész a színpadra (1965 Illés Endre 9273002, 229)  álbölcsesség fn 3B8 | nem hagyja elcsábíttatni magát az álbölcsesség vagy inkább bölcsélkedés … szép hangzatú … okoskodási által (1831 Széchenyi István C3903, 442) | Ami jó, az vagy hizlal, vagy erkölcstelen – mondja a hazai álbölcsesség (1998 Magyar Hírlap CD09)  áldemokrácia fn 6A | a nép már régen tudatára ébredt annak, hogy már megint becsapták és hogy az az áldemokrácia, amelyet a mai rezsim akar ráerőltetni, előbb-utóbb el fog pusztulni a föld színéről (1924 Juhász Gyula¹ 9284939, 147) | Nem szólásszabadság van, hanem bizonytalankodás, álerkölcs, áldemokrácia (1996 Magyar Hírlap CD09)  álfény fn 4B8 (rég) | Az igazság soha nem szűl annyi jót a’ világon, mint ál fénye kárt (1810 Kazinczy Ferenc ford.–La Rochefoucauld C2547, 26) | Üres kirakványok álfénye meg nem csal (1872 Vajda János C4648, 222)  álhír fn 4B8 | Távozzék a’ hívság’ lyánya, Az Álhír, e’ szörny, a’ kábák’ bálványa (1812 Kis János¹ C2562, 346) | talán az sem olyan fontos, hogy amit elolvasok, megtörtént-e vagy sem. Lehetséges, hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is (1967 Örkény István 9500026, 137) | a magát igazi információként feltüntető álhír […] egyenesen megtéveszt és félrevezet (1995 Magyar Hírlap CD09)  áligazság fn 3A8 | kellemetlen tények és állitások kutforrásaihoz való minél könnyebb járulhatás ugyanis legbiztosb mód leend az áligazságok … meghiusitására (1865 Teleki Domokos² C4104, IX) | Gyakran az életben is sokáig uralkodik valamely áligazság […] a közvéleményen, míg valamely csekély körülmény megindítja a mozgalmat, mely kiküzdi az igazságot (1880 Dux Adolf C0667, 183) | A „kimentek a tankok, bejöttek a bankok” jelmondatának olcsó populizmusát racionális érvekkel könnyű megcáfolni, de keserű áligazsága mégis leülepszik a társadalmi közhangulatban (1996 Magyar Hírlap CD09)  álok fn 3A | változandósága ál okainak minden vélt igazságuk mellett is (1836 Petrichevich Horváth Lázár C3516, 80) | Senki sem lelkesíthet mást az iránt, mit vagy áloknak vagy valótlan ténynek tart (1847 Kemény Zsigmond C2596, 11) | [A meggyógyított lány gazdái] mindent elkövettek […], hogy bosszút álljanak Pálon. Olyan álokot keresnek, amely eredménnyel jár (1995 Jubileumi kommentár CD1206)  álokoskodás fn 4A | a’ piperés öltözetekkel felékesíttetett álokoskodáson … kapkodtak (1806 Horvát István C2110, 31) | Téves érveléseket, melyek az igazság látszatával birnak, sophismáknak (álokoskodásnak) nevezünk (1897 Riedl Frigyes 8393010, 34) | Az ilyen álokoskodásnak szofizma a neve (1981 Vígh Árpád 1163001, 139)  álprobléma fn 6A | Egy női sors […] nem lehet sem emberileg, sem művészetileg álprobléma (1918 Lesznai Anna CD10) | Álprobléma a magyarság európaiságának megkérdőjelezése – szögezte le Szabad György akadémikus (1995 Magyar Hírlap CD09)  álromantika fn 6A | olvassa a napi híreket, azt, ami megtörténik: színpadon túlzás, könyvben álromantika, banalitás… (1910 Moly Tamás CD10) | A bohémélet álromantikáját […] Heltaira emlékeztető kedvességgel mutatja be (1940 Pintér Jenő CD44)  áltekintély fn 4B | Ingottak az előitéletek, jajveszékeltek az áltekintélyek, […] midőn a szépnek, jónak és valónak ezen bátor tribunusa fellépett criticáival (1850 Pap Endre C3415, 11) | Ezt érzékelve a tanító is könnyen agresszívé, kiabálóssá válik, jóllehet az ilyen magatartással csak áltekintélyt lehet kivívni, a valódi tekintély ugyanis mindig szelíd (1995 Magyar Hírlap CD09)  áltudós fn 4A | a’ köznép … félszázadig sem tesz annyi kárt a’ nyelvben, mint kevés idő alatt néhány áltudósok (1834 Lovász Imre C2935, 13) | Az áltudós vastagkeretű pápaszemet visel egészséges fiatal szemén, és ezzel azt a hitet kelti embertársaiban, hogy szeme tönkrement az éjjel-nappal való tanulásban (1933 Csathó Kálmán 9086004, 96) | az áltudós magabiztos […], a tudomány hivatott képviselője töprengő, és önmagával is örök elégedetlen (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vkinek a funkciójával, szerepével megtévesztésül visszaélő 〈személy〉’ ❖ álorvos fn 4A | Álorvos. Medicaster (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 9) | [az előadó] beszélt a különböző kuruzsló eljárások állítólagos csodatételeiről, majd rátért az álorvosok és az orvosi diplomájukat eltitkoló álkuruzslók érdekes jelenségeire is (1936 Budapesti Hírlap ápr. 23. C4724, 8) | A rendőrség kéri mindazokat, akik […] különböző összegeket adományoztak az álorvosnak, jelentkezzenek (1995 Magyar Hírlap CD09)  álrendőr fn 4C4 | A székelynek tetszett az álrendőr kimondványának (edictum) ingyenszagú vége, s kísérte őt jóhiszeműleg (1856–1857 Jókai Mór CD18) | Egy álrendőr került a budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogdájába; hivatalos személyként fellépve főleg hajléktalanokat fosztott ki (1996 Magyar Hírlap CD09)  álügyvéd fn 3B2 | [a vevőket] alaposan átverték. Az eladásra szánt lakás ugyanis […] nem tulajdon, csak bérlemény. Az egyik vevő felírta az álügyvéd autójának a rendszámát, majd mindketten a rendőrségre mentek (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az álügyvédnek 15 napon belül kell visszafizetnie a szerződési jogsértéssel felvett több mint 804 millió forintos sikerdíjat, ellenkező esetben ügyészségi eljárás alanya lesz (1996 Figyelő CD2601).

3b. (hsz-szerűen) ’látszólagosan, színleg’ ❖ álforradalmi mn 18A4 | A kormánypárti hatalomnak épp elég tennivalója lenne az álforradalmi demagógia ellen, ehelyett forradalmi tüneteknek tekint olyan jelenségeket, melyek csak egy becsületes és korszerű átalakulás igényeit képviselik (1938 Gáspár Zoltán 9177001, 131)  álobjektív mn 12D7 | Theodor Wiesengrund Adorno […] Schönberget szembeállítja az énjét mindig föloldó, szerepeket kereső, vagy kollektív megszállottságba tapadó, álobjektív Sztravinszkijjal (1962 Fodor András 9148007, 211) | A szokásos pártállami zsargonban […] azt írták [Sánta Ferencnek Az ötödik pecsét című regényéről]: moralizáló alkotás, álobjektív, történelmileg félkonkrét (1995 Magyar Hírlap CD09).

ál- (előtagként)
1.
vkit, vmit (megtévesztő szándékkal) rejtő, (el)fedő, es. utánzó
álköntös főnév 4C (kissé rég, átv is)
Álköntösben jön-elő, mint tenger’ fija
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
elvetvén ál-köntösüket ön-alakjukban állnak a’ világított szobában
(1837 Kovács Pál²)
[a koronaörökös] cselédi álköntösben […] megszökött
(1848 Jókai Mór)
hamis nemzeti álköntös alatt
(1942 Bánlaky József)
az antihumánum nemegyszer az úgynevezett modernség álköntösében jelentkezik
(1991 Benkő Loránd)
álnév főnév 5B
ugy voltanak itt mint Kassándra és Euriditzé, reménlvén, hogy talám inkáb el titkolhattyák magokat a’ világ elött ezek alatt az ál-nevek alatt
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Egy halavány fiatalember, ki abban a gyanúban áll, hogy álnév alatt verseket ír
(1853 Jókai Mór)
pontról pontra felsorakoztatja az álnevek mögé rejtező rebellis tollforgatók téziseit
(1981 Grendel Lajos)
álöltözet főnév 3B
nézök akarnának-é tsak lenni a’ tántzban? Minthogy minden ál-ortza, és ál-öltözet nélkül jönnek?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
elmondom, mint tettem ki magamat álöltözetben, Mátyás királyként a nép közé keveredve, a rendőrök ütlegeinek
(1903 Molnár Ferenc²)
Szökve, álutakon, hamis papírokkal, álöltözetben, de jöjjenek!
(1981 Dénes Tibor)
álruha főnév 6A (átv is)
a’ szánakodásnak öltözte fel áll-ruháját
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Álruhát és álnevet választottam, – krétai marhakereskedőnek öltöztem
(1952 Márai Sándor)
álszakáll főnév 2A10
Én vettem ál-szakált ’s vándor botot
(1833 Kovács Pál²)
a pasas igent mond, majd lerántja az álszakállát, s te megdöbbenve látod, hogy a mohamedán kalóz valójában S., a jeles szlovákiai magyar irodalomtörténész hírlapíró
(1985 Grendel Lajos)
2.
színlelt, tettetett, nem őszinte, nem szívből jövő
álerény főnév 4B
Ne vedd dicsekvő álerénynek
(1843–1847 Garay János)
alig lebbenté fel a viszályok zefirje álerényt hazudó palástját, meg kell látnom a szenvedélyek pokoli fertőjében besározott cipőit lelketlen szellemének
(1852 Jókai Mór)
álerkölcs főnév 3C
Ál-erköltsét vígságért eladja
(1828 e. Fazekas Mihály)
Tetsző, hazug-szűz dalt dalolni még tudnék, Erkölcsös hazugok kegyébe bejutnék, De akarok szólni, de akarom látni: Mer ma is hazudni álerkölcsöt bárki?
(1910 Ady Endre)
brit társadalom álerkölcsöket alakít ki, mert a valódiakkal nem tud eleget tenni saját eszményeinek
(1992 Frank Tibor)
álérzelem főnév 7B
keblében eddigi álérzelmeit, a fölserdült leány valódi szenvedélyes szerelme váltá föl
(1842–1846 Kovács Pál²)
álhazafiság főnév 3A8
Megjelent kendőzött arcával az álhazafiság s követ dobott a rágalmazott erényre
(1848 Jókai Mór)
Minden írásnak célja, határvonalat húzni az igaz művészet és a szemfényvesztés, az igaz magyarság és az álhazafiság, a kultúra és a kultúra mezébe öltözött önámítás és hazugság között
(1924 Tóth Aladár)
álpátosz főnév 4A
a francz szónok’ hibája, mi szerint álpathosba emelkedik
(1840 Szemere Bertalan)
Az álpátosz soha át nem élt gondolatok és érzelmek mímelése, sőt túllihegése
(1965 Gáti József)
álszégyen főnév 4B
álszégyent legyőzni nem volt erőnk
(1820 Berzsenyi Dániel)
a legyőzhetetlen álszégyen nem engedé, hogy őt … mint feleségemet mutassam be
(1846 Sárosi Gyula)
Osvát azt hitte, hogy Kurtay Ernő az, aki álszégyenből rám hivatkozik
(1932 Tersánszky Józsi Jenő)
3.
téves, hamis, nem igazi, ill. nem valódi, látszólagos
álbarát főnév 3A4
Ő felségének a’ király nevében, monda egy szózat, mellyet Katt Fridrik’ egyik álbarátjáénak ismere
(1833 Szalay László)
gáncsolói legalább nyilt őszinte ellenségek, mig amazok talán álbarátok
(1848 Életképek)
Úgy lép be a kivilágított termekbe, igazi barátok, álbarátok és félbarátok közé, mint színész a színpadra
(1965 Illés Endre)
álbölcsesség főnév 3B8
nem hagyja elcsábíttatni magát az álbölcsesség vagy inkább bölcsélkedés … szép hangzatú … okoskodási által
(1831 Széchenyi István)
Ami jó, az vagy hizlal, vagy erkölcstelen – mondja a hazai álbölcsesség
(1998 Magyar Hírlap)
áldemokrácia főnév 6A
a nép már régen tudatára ébredt annak, hogy már megint becsapták és hogy az az áldemokrácia, amelyet a mai rezsim akar ráerőltetni, előbb-utóbb el fog pusztulni a föld színéről
(1924 Juhász Gyula¹)
Nem szólásszabadság van, hanem bizonytalankodás, álerkölcs, áldemokrácia
(1996 Magyar Hírlap)
álfény főnév 4B8 (rég)
Az igazság soha nem szűl annyi jót a’ világon, mint ál fénye kárt
(1810 Kazinczy Ferenc ford.La Rochefoucauld)
Üres kirakványok álfénye meg nem csal
(1872 Vajda János)
álhír főnév 4B8
Távozzék a’ hívság’ lyánya, Az Álhír, e’ szörny, a’ kábák’ bálványa
(1812 Kis János¹)
talán az sem olyan fontos, hogy amit elolvasok, megtörtént-e vagy sem. Lehetséges, hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is
(1967 Örkény István)
a magát igazi információként feltüntető álhír […] egyenesen megtéveszt és félrevezet
(1995 Magyar Hírlap)
áligazság főnév 3A8
kellemetlen tények és állitások kutforrásaihoz való minél könnyebb járulhatás ugyanis legbiztosb mód leend az áligazságok … meghiusitására
(1865 Teleki Domokos²)
Gyakran az életben is sokáig uralkodik valamely áligazság […] a közvéleményen, míg valamely csekély körülmény megindítja a mozgalmat, mely kiküzdi az igazságot
(1880 Dux Adolf)
A „kimentek a tankok, bejöttek a bankok” jelmondatának olcsó populizmusát racionális érvekkel könnyű megcáfolni, de keserű áligazsága mégis leülepszik a társadalmi közhangulatban
(1996 Magyar Hírlap)
álok főnév 3A
változandósága ál okainak minden vélt igazságuk mellett is
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
Senki sem lelkesíthet mást az iránt, mit vagy áloknak vagy valótlan ténynek tart
(1847 Kemény Zsigmond)
[A meggyógyított lány gazdái] mindent elkövettek […], hogy bosszút álljanak Pálon. Olyan álokot keresnek, amely eredménnyel jár
(1995 Jubileumi kommentár)
álokoskodás főnév 4A
a’ piperés öltözetekkel felékesíttetett álokoskodáson … kapkodtak
(1806 Horvát István)
Téves érveléseket, melyek az igazság látszatával birnak, sophismáknak (álokoskodásnak) nevezünk
(1897 Riedl Frigyes)
Az ilyen álokoskodásnak szofizma a neve
(1981 Vígh Árpád)
álprobléma főnév 6A
Egy női sors […] nem lehet sem emberileg, sem művészetileg álprobléma
(1918 Lesznai Anna)
Álprobléma a magyarság európaiságának megkérdőjelezése – szögezte le Szabad György akadémikus
(1995 Magyar Hírlap)
álromantika főnév 6A
olvassa a napi híreket, azt, ami megtörténik: színpadon túlzás, könyvben álromantika, banalitás…
(1910 Moly Tamás)
A bohémélet álromantikáját […] Heltaira emlékeztető kedvességgel mutatja be
(1940 Pintér Jenő)
áltekintély főnév 4B
Ingottak az előitéletek, jajveszékeltek az áltekintélyek, […] midőn a szépnek, jónak és valónak ezen bátor tribunusa fellépett criticáival
(1850 Pap Endre)
Ezt érzékelve a tanító is könnyen agresszívé, kiabálóssá válik, jóllehet az ilyen magatartással csak áltekintélyt lehet kivívni, a valódi tekintély ugyanis mindig szelíd
(1995 Magyar Hírlap)
áltudós főnév 4A
a’ köznép … félszázadig sem tesz annyi kárt a’ nyelvben, mint kevés idő alatt néhány áltudósok
(1834 Lovász Imre)
Az áltudós vastagkeretű pápaszemet visel egészséges fiatal szemén, és ezzel azt a hitet kelti embertársaiban, hogy szeme tönkrement az éjjel-nappal való tanulásban
(1933 Csathó Kálmán)
az áltudós magabiztos […], a tudomány hivatott képviselője töprengő, és önmagával is örök elégedetlen
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
vkinek a funkciójával, szerepével megtévesztésül visszaélő 〈személy〉
álorvos főnév 4A
Álorvos. Medicaster
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
[az előadó] beszélt a különböző kuruzsló eljárások állítólagos csodatételeiről, majd rátért az álorvosok és az orvosi diplomájukat eltitkoló álkuruzslók érdekes jelenségeire is
(1936 Budapesti Hírlap ápr. 23.)
A rendőrség kéri mindazokat, akik […] különböző összegeket adományoztak az álorvosnak, jelentkezzenek
(1995 Magyar Hírlap)
álrendőr főnév 4C4
A székelynek tetszett az álrendőr kimondványának (edictum) ingyenszagú vége, s kísérte őt jóhiszeműleg
(1856–1857 Jókai Mór)
Egy álrendőr került a budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogdájába; hivatalos személyként fellépve főleg hajléktalanokat fosztott ki
(1996 Magyar Hírlap)
álügyvéd főnév 3B2
[a vevőket] alaposan átverték. Az eladásra szánt lakás ugyanis […] nem tulajdon, csak bérlemény. Az egyik vevő felírta az álügyvéd autójának a rendszámát, majd mindketten a rendőrségre mentek
(1995 Magyar Hírlap)
Az álügyvédnek 15 napon belül kell visszafizetnie a szerződési jogsértéssel felvett több mint 804 millió forintos sikerdíjat, ellenkező esetben ügyészségi eljárás alanya lesz
(1996 Figyelő)
3b. (hsz-szerűen)
látszólagosan, színleg
álforradalmi melléknév 18A4
A kormánypárti hatalomnak épp elég tennivalója lenne az álforradalmi demagógia ellen, ehelyett forradalmi tüneteknek tekint olyan jelenségeket, melyek csak egy becsületes és korszerű átalakulás igényeit képviselik
(1938 Gáspár Zoltán)
álobjektív melléknév 12D7
Theodor Wiesengrund Adorno […] Schönberget szembeállítja az énjét mindig föloldó, szerepeket kereső, vagy kollektív megszállottságba tapadó, álobjektív Sztravinszkijjal
(1962 Fodor András)
A szokásos pártállami zsargonban […] azt írták [Sánta Ferencnek Az ötödik pecsét című regényéről]: moralizáló alkotás, álobjektív, történelmileg félkonkrét
(1995 Magyar Hírlap)

Beállítások