csatlakozik tn ige 14a10

1. ’〈vhova haladó személy, csoport, állat, jármű stb. mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki, vmi’ ❖ valamelly Caravanhoz csatlakozva, ló ’s teve hátán induljanak utnak (1834 Széchenyi István CD1501) | [Zápolya] seregével együtt … a királyi táborral csatlakozni siessen (1854 Szathmáry Károly C3871, 209) | Innen-onnan rohanó munkások […] futottak a zaj irányában. János közéjük csatlakozott (1919 Szabó Dezső 9623005, 247) | [a tengeralattjáróhoz] két csapatszállító hajó csatlakozott (1937 Márai Sándor 9421009, 27) | a sárgafejű királykák ősszel szívesen csatlakoznak a kóborló cinegecsapatokhoz is (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2. (átv is) ’〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez, szervezethez〉 társul vki, vmi’ ❖ mind ezen felekezetek […] lassanként úgy fognak […] csatlakozni: hogy végre a’ köz jó ’s honi dicsőség fényében minden egyes tekintet ’s magánjáró énség és önség tökéletesen elolvadand (1831 Széchenyi István CD1501) | Francziaországban a’ forradalomhoz csatlakozott a’ nép (1846 Szalay László ford.–Duport 8419016, 29) | Rotschild Salamon, és … Wodianer Sámuel József csatlakoztak a vállalathoz (1866 Thewrewk József C4155, 25) | [Oroszország] még nem csatlakozott a berni egyezményhez (1910 Délmagyarország 2103001, 11) | Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz (1937 József Attila 9282181, 403) | [az Árnyék a havon című film története] kopár és egyszerű, és az egyik legrégibb és legelnyűttebb filmes hagyományhoz csatlakozik (1992 Györffy Miklós 2010003, 19) | Budapesten manapság egyetlen nemzetközi kérdés számít: hogyan és mikor csatlakozhat Magyarország az Európai Unióhoz (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈terület, államigazgatási egység stb.〉 vmely más terület, hatalom stb. fennhatósága alá kerül, ill. vmely más államigazgatási egység részévé válik’ ❖ Cauca (megye) és Casanera (tartomány) … kénytelenek valának … a venezuelai kormány alá csatlakozni (1832 Jelenkor C0223, 135) | e két magyar hazának [ti. Magyarországnak és Erdélynek] csatlakozni most kellene leginkább, midőn mindenkiben megindúlt már a józan kifejlődés (1844 Deák Ferenc CD51) | 1512. a császári örökös és választó-fejedelemségi tartomány négy újabb kerület alakjában hozzájuk [ti. a Német Birodalmat alkotó hat kerülethez] csatlakozott (1897 PallasLex. CD02) | 1989-ben Tiszazugon népszavazást tartottak arról, hogy a község szakadjon el Jász-Nagykun-Szolnoktól, s csatlakozzon Bács-Kiskun megyéhez (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja’ ❖ Marczibányi s La Motte folytatják […] ellenzésöket. – Szirmay hozájok csatlakozik (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az úrvacsora fölötti vitában Zwingli ellenében határozottan Luther mellé csatlakozott [Andreas Osiander] (1896 PallasLex. CD02) | Nem csatlakozom annak a szigorú és „hiperkritikus” német tudósnak nézetéhez, aki Anonymus krónikájában csupán „egy őrült barát ostoba fecsegéseit” látja (1921 Király György CD10) | csatlakozott az indítványhoz (1958 Népszabadság nov. 1. C1499, 4).

5. ’〈terület, helyiség, épület, tárgy stb.〉 közvetlenül vmely másik mellett helyezkedik el, kapcsolódik, illeszkedik hozzá’ ❖ a palánkkeritésü zöldséges kertecskéhez … legelő csatlakozott (1843 Nagy Ignác ford.–Paalzow C3275, 60) | [A lilienfeldi monostortemplomban] a főhajóhoz két oldalt alacsony mellékhajó csatlakozik (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a fiumei népkerttől] kifelé nagy ipartelepek […] csatlakoznak egymás mellé (1913 RévaiNagyLex. C5703, 553) | A heréhez csatlakozik a mellékhere (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 108) | [a lakószoba és a konyha] közé nem csatlakozik külön étkezőhelyiség (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈összetevő, elem〉 szorosan kapcsolódik, tartozik vmihez, vhova’ ❖ [a nulla] tízessé vagy százassá vagy ezeressé alakulhat, amint több vagy kevesebb számok csatlakoznak mellé (1837 Kossuth Lajos CD32) | [a tagadó kérdéshez] még valamely állitmány is csatlakozik (1861 Mátray Gábor 8300001, 54) | tudjuk, hogy az epos és az egyéni dal kísérő hangszere a lant […]. Azonban a szöveghez csatlakozó melódiáról s még inkább a zenéről – semmi tudomásunk sincs (1930 ZeneiLex. CD49) | [a könyv törzsanyagához] csatlakozik az „Appendix” 74 tételszámmal (1972 Tarnóc Márton 2018022, 523).

5b. ’〈jelenség, érzés, gondolat vmely másik dologhoz〉 vmilyen összefüggés alapján kapcsolódik, fűződik, összefüggésben van v. összefüggésbe kerül vele’ ❖ [a törvénycikk] áltához buktához annyi remény, s aggódás, annyi várakozás csatlakozik (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a’ tudomány halott kincs ha erkölcsösséggel nem csatlakozik (1839 Vajda Péter C4662, 197) | A két tulajdonsághoz [ti. a kutyák szimatához és hallásához] csatlakozik harmadik, mondhatni az ébren való alvás (1914 Herman Ottó 8183006, 16) | Az egyházi szertartáshoz csatlakozott az a szokás, hogy valaki a halott nevében egyes szám első személyben elbúcsúzott a gyászolóktól (1981 Dömötör Tekla 1039008, 218).

6. (Műsz is) ’〈út, cső, elektromos vezeték stb.〉 úgy helyezkedik el, hogy kapcsolódik, vezet, belefut vmibe’ ❖ több fonalak mennek bele [ti. az ún. napdúcba] s jőnek ki belőle, s ágaiknál fogva az agygerinczidegekkel mind csatlakozvák (1845 Orvosi Tár 8655001, 141) | a nagyobb jelentőségü [vasút]vonalakhoz csatlakozó, egy-egy oldalvölgyet feltáró tápvonalak (1894 Hazánk 8634001, 17) | [Indiában a Sirhand-csatorna] főágához 4335 km.-nyi mellékág csatlakozik (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 83) | A budapesti távvezeték a Kárpát utcában […] csatlakozik a városi hálózathoz (1935 RévaiNagyLex. C5717, 123) | [a lakatosműhely tűzhelyének falába] csatlakozik a fújtató gégéje, ezen át jut a levegő a tűzfészekbe (1991 Magyar néprajz CD47).

6a. (Műsz v. Inf) ’〈készülék, eszköz, ill. annak segítségével a fogyasztó, felhasználó vmely hálózathoz, eszközhöz〉(elektromos) vezeték v. egyéb átviteli mód segítségével kapcsolódik, azzal összeköttetésbe lép, ill. összeköttetésben van’ ❖ A színfény-zongora […] olyan harmóniumhoz hasonlít, amelyhez 4 nagy és 4 kis vetítőkészülék csatlakozik (1925 Moholy-Nagy László 1110004, 22) | [a színházak, mozik, gyárak tűzjelző berendezései] egy mellékvezeték útján egy a városi hálózathoz csatlakozó jelzőt oldanak ki (1935 RévaiNagyLex. C5717, 811) | távközlési műholdhoz csatlakozó földi állomások (1988 Tények könyve CD37) | [Magyarországon] csak 1991-től, a HBONE projekt keretében került sor egy olyan hazai gerinchálózat kiépítésére, amely közvetlenül csatlakozott az Internetre (1996 Figyelő CD2601) | [Békés megyében a lakások] háromnegyede nem csatlakozik közcsatorna-hálózathoz (1998 Tények könyve CD37) | A számítógép modem segítségével csatlakozik a bank rendszeréhez (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. (Közl) ’〈menetrend szerint járó közlekedési eszköz〉 úgy érkezik vhova, hogy ott vmely másik közlekedési eszközre, járatra biztosítva van az átszállás’ ❖ megérkezett a csatlakozó vonat, s az abból átköltöző utasok siettek maguknak jó helyet foglalni a változásnál (1877 Jókai Mór CD18) | a pénztáros nem paraszt Tudja […] mint jár a hajó csatlakozik vasut (1883 Rákosi Jenő C3596, 66) | tanulmányozni kezdte a Nagy Európai Konduktort, hogyan csatlakoznak a vonatok Moszkva, Szentpétervár, Varsó felé (1929 Krúdy Gyula CD54) | [javaslom, hogy] a piros 41-es [busz] Őrmezőn és az egérúton át az Etele téri buszhoz csatlakozzék (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fel~, hozzá~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, csatlakozó; TESz. csat; ÉKsz.

csatlakozik tárgyatlan ige 14a10
1.
〈vhova haladó személy, csoport, állat, jármű stb. mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki, vmi
valamelly Caravanhoz csatlakozva, ló ’s teve hátán induljanak utnak
(1834 Széchenyi István)
[Zápolya] seregével együtt … a királyi táborral csatlakozni siessen
(1854 Szathmáry Károly)
Innen-onnan rohanó munkások […] futottak a zaj irányában. János közéjük csatlakozott
(1919 Szabó Dezső)
[a tengeralattjáróhoz] két csapatszállító hajó csatlakozott
(1937 Márai Sándor)
a sárgafejű királykák ősszel szívesen csatlakoznak a kóborló cinegecsapatokhoz is
(1995 Magyarország állatvilága)
2. (átv is)
〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez, szervezethez〉 társul vki, vmi
mind ezen felekezetek […] lassanként úgy fognak […] csatlakozni: hogy végre a’ köz jó ’s honi dicsőség fényében minden egyes tekintet ’s magánjáró énség és önség tökéletesen elolvadand
(1831 Széchenyi István)
Francziaországban a’ forradalomhoz csatlakozott a’ nép
(1846 Szalay László ford.Duport)
Rotschild Salamon, és … Wodianer Sámuel József csatlakoztak a vállalathoz
(1866 Thewrewk József)
[Oroszország] még nem csatlakozott a berni egyezményhez
(1910 Délmagyarország)
Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz
(1937 József Attila)
[az Árnyék a havon című film története] kopár és egyszerű, és az egyik legrégibb és legelnyűttebb filmes hagyományhoz csatlakozik
(1992 Györffy Miklós)
Budapesten manapság egyetlen nemzetközi kérdés számít: hogyan és mikor csatlakozhat Magyarország az Európai Unióhoz
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈terület, államigazgatási egység stb.〉 vmely más terület, hatalom stb. fennhatósága alá kerül, ill. vmely más államigazgatási egység részévé válik
Cauca (megye) és Casanera (tartomány) … kénytelenek valának … a venezuelai kormány alá csatlakozni
(1832 Jelenkor)
e két magyar hazának [ti. Magyarországnak és Erdélynek] csatlakozni most kellene leginkább, midőn mindenkiben megindúlt már a józan kifejlődés
(1844 Deák Ferenc)
1512. a császári örökös és választó-fejedelemségi tartomány négy újabb kerület alakjában hozzájuk [ti. a Német Birodalmat alkotó hat kerülethez] csatlakozott
(1897 PallasLex.)
1989-ben Tiszazugon népszavazást tartottak arról, hogy a község szakadjon el Jász-Nagykun-Szolnoktól, s csatlakozzon Bács-Kiskun megyéhez
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja
Marczibányi s La Motte folytatják […] ellenzésöket. – Szirmay hozájok csatlakozik
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Az úrvacsora fölötti vitában Zwingli ellenében határozottan Luther mellé csatlakozott [Andreas Osiander]
(1896 PallasLex.)
Nem csatlakozom annak a szigorú és „hiperkritikus” német tudósnak nézetéhez, aki Anonymus krónikájában csupán „egy őrült barát ostoba fecsegéseit” látja
(1921 Király György)
csatlakozott az indítványhoz
(1958 Népszabadság nov. 1.)
5.
〈terület, helyiség, épület, tárgy stb.〉 közvetlenül vmely másik mellett helyezkedik el, kapcsolódik, illeszkedik hozzá
a palánkkeritésü zöldséges kertecskéhez … legelő csatlakozott
(1843 Nagy Ignác ford.Paalzow)
[A lilienfeldi monostortemplomban] a főhajóhoz két oldalt alacsony mellékhajó csatlakozik
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a fiumei népkerttől] kifelé nagy ipartelepek […] csatlakoznak egymás mellé
(1913 RévaiNagyLex.)
A heréhez csatlakozik a mellékhere
(1929 TolnaiÚjLex.)
[a lakószoba és a konyha] közé nem csatlakozik külön étkezőhelyiség
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
〈összetevő, elem〉 szorosan kapcsolódik, tartozik vmihez, vhova
[a nulla] tízessé vagy százassá vagy ezeressé alakulhat, amint több vagy kevesebb számok csatlakoznak mellé
(1837 Kossuth Lajos)
[a tagadó kérdéshez] még valamely állitmány is csatlakozik
(1861 Mátray Gábor)
tudjuk, hogy az epos és az egyéni dal kísérő hangszere a lant […]. Azonban a szöveghez csatlakozó melódiáról s még inkább a zenéről – semmi tudomásunk sincs
(1930 ZeneiLex.)
[a könyv törzsanyagához] csatlakozik az „Appendix” 74 tételszámmal
(1972 Tarnóc Márton)
5b.
〈jelenség, érzés, gondolat vmely másik dologhoz〉 vmilyen összefüggés alapján kapcsolódik, fűződik, összefüggésben van v. összefüggésbe kerül vele
[a törvénycikk] áltához buktához annyi remény, s aggódás, annyi várakozás csatlakozik
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a’ tudomány halott kincs ha erkölcsösséggel nem csatlakozik
(1839 Vajda Péter)
A két tulajdonsághoz [ti. a kutyák szimatához és hallásához] csatlakozik harmadik, mondhatni az ébren való alvás
(1914 Herman Ottó)
Az egyházi szertartáshoz csatlakozott az a szokás, hogy valaki a halott nevében egyes szám első személyben elbúcsúzott a gyászolóktól
(1981 Dömötör Tekla)
6. (Műsz is)
〈út, cső, elektromos vezeték stb.〉 úgy helyezkedik el, hogy kapcsolódik, vezet, belefut vmibe
több fonalak mennek bele [ti. az ún. napdúcba] s jőnek ki belőle, s ágaiknál fogva az agygerinczidegekkel mind csatlakozvák
(1845 Orvosi Tár)
a nagyobb jelentőségü [vasút]vonalakhoz csatlakozó, egy-egy oldalvölgyet feltáró tápvonalak
(1894 Hazánk)
[Indiában a Sirhand-csatorna] főágához 4335 km.-nyikilométernyi mellékág csatlakozik
(1929 TolnaiÚjLex.)
A budapesti távvezeték a Kárpát utcában […] csatlakozik a városi hálózathoz
(1935 RévaiNagyLex.)
[a lakatosműhely tűzhelyének falába] csatlakozik a fújtató gégéje, ezen át jut a levegő a tűzfészekbe
(1991 Magyar néprajz)
6a. (Műsz v. Inf)
〈készülék, eszköz, ill. annak segítségével a fogyasztó, felhasználó vmely hálózathoz, eszközhöz〉 (elektromos) vezeték v. egyéb átviteli mód segítségével kapcsolódik, azzal összeköttetésbe lép, ill. összeköttetésben van
A színfény-zongora […] olyan harmóniumhoz hasonlít, amelyhez 4 nagy és 4 kis vetítőkészülék csatlakozik
(1925 Moholy-Nagy László)
[a színházak, mozik, gyárak tűzjelző berendezései] egy mellékvezeték útján egy a városi hálózathoz csatlakozó jelzőt oldanak ki
(1935 RévaiNagyLex.)
távközlési műholdhoz csatlakozó földi állomások
(1988 Tények könyve)
[Magyarországon] csak 1991-től, a HBONE projekt keretében került sor egy olyan hazai gerinchálózat kiépítésére, amely közvetlenül csatlakozott az Internetre
(1996 Figyelő)
[Békés megyében a lakások] háromnegyede nem csatlakozik közcsatorna-hálózathoz
(1998 Tények könyve)
A számítógép modem segítségével csatlakozik a bank rendszeréhez
(2000 Magyar Hírlap)
7. (Közl)
〈menetrend szerint járó közlekedési eszköz〉 úgy érkezik vhova, hogy ott vmely másik közlekedési eszközre, járatra biztosítva van az átszállás
megérkezett a csatlakozó vonat, s az abból átköltöző utasok siettek maguknak jó helyet foglalni a változásnál
(1877 Jókai Mór)
a pénztáros nem paraszt Tudja […] mint jár a hajó csatlakozik vasut
(1883 Rákosi Jenő)
tanulmányozni kezdte a Nagy Európai Konduktort, hogyan csatlakoznak a vonatok Moszkva, Szentpétervár, Varsó felé
(1929 Krúdy Gyula)
[javaslom, hogy] a piros 41-es [busz] Őrmezőn és az egérúton át az Etele téri buszhoz csatlakozzék
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, csatlakozó; TESz. csat; ÉKsz.

Beállítások