dák mn és fn 3A1 (Tört)

I. mn

1. ’〈az ókorban:〉 a Dunától keletre eső területeken, majd az i. sz. 2. századtól a Római Birodalom Dacia tartományában élő trák 〈nép(csoport)〉’ ❖ Menjetek Irnak hős nevivel Dák népek’ Urához (1822 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016003, 102) | A történelem a Duna-Tiszaköznek legrégibb lakosaiúl a dák- vagy geta-nemzetet említi (1869 Gyárfás István CD57) | a Kassától a Mármarosig elterülő északkeleti országrésznek egy dák törzs, a kostobokok voltak a lakói (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Erdély rómaiakkal, illetve a dák őslakossággal kezdődő történelmét (1999 Új Könyvek CD29).

1a. ’e népből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e néphez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ Tiriscumnál, Veczel mellett 10,000 dák bajnok kőkupákból mérget ivott, mert nem akarta a győztes római diadalszekerét baromkint kisérni a kevély világvárosba (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Licinius, római császár. Eredetileg alacsony sorsu dák családból származott (1895 PallasLex. CD02) | a sírkő a dalmát nemzetiségű 80 éves Hilarus felszabadított rabszolga és a dák nemzetiségű 70 éves vele együtt ugyancsak felszabadított felesége Sassa számára készült (1960 Visky Károly CD52) | A háború után az életben maradt dák ifjúság fegyverforgatásra alkalmasnak tűnő részét [a rómaiak] két segédcsapatba sorozták és keletre vezényelték (1997 Szabó Edit CD17).

2. ’〈E néppel kapcs.〉’

2a. ’e nép által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.’ ❖ vajjon a [Traianus-oszlopon ábrázolt] dákok öltözete, az övvel összetartott hosszú zubbony s alatta a széles nadrág, mely a bokánál össze van kötve s a tekintélyeseknél a rojtos palást, csakugyan híven tükrözi-e vissza a dák viseletet (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a dák királyság korából] származik a 112, kizárólag ezüstből álló dák kincs is (1995 Makkay János CD58) | Decebalus királysága a dák kultúra központi, legfejlettebb területét jelentette (1997 Szabó Edit CD17).

2b. (ritk) ’e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ Decebal [király] dák szokás szerint támadóit meglepetésekkel zavarta (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a dáciai római kori kerámián főleg Észak-Erdélyben gyakori kígyóábrázolásokat szinte csak C. Daicoviciu hozta összefüggésbe ősi dák hagyományokkal (1995 Makkay János CD58).

2c. ’e néppel történő, e nép körében zajló, ill. általa megvalósuló’ ❖ [Zalatna mellett] hegy emelkedik, mit Zsidóvárnak neveznek, s róla a dák uralom alatt bányászkodhatott zsidók telepének gondolják (1853 Kőváry László 8255003, 179) | Marcus Ulpius Traianus dák háborúi (1888 Magyar írók élete CD27) | Az sem biztos, hogy [Bicilis] minden rejtekhelyről tudomást szerzett a dák összeomlás napjaiban (1995 Makkay János CD58) | [Caesar] éppen dák, parthus és germániai hadjáratának előkészítésén fáradozott, amikor az összeesküvők véget vetettek az életének (1997 Hoffmann Zsuzsanna CD17).

3. (Nyelvt is) ’e nép által beszélt, az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó kihalt 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg〉’ ❖ Decebál [király] elveszte után verettek emlékpénzt a rómaiak, dák fölirattal (1851 Jókai Mór CD18) | a Tsierna folyó-név a régi dákoknál is megvolt, mert a régi dák nyelvmaradványok közt megvan diorna, mi feketét teszen (1878 Hunfalvy Pál CD57) | dák istennevekkel (1937 Tamás Lajos C6877, 2) | Melich szerint Temes, Körös, Szamos és Maros trák-fríg, illetőleg dák eredetije: Tibisz, Grisz, Szamusz és Marisi (1995 Kiss Lajos² CD30) | A dák és a geta nyelv egymáshoz való viszonyának tisztázása – ha ez egyáltalán lehetséges – még várat magára (1997 Rubicon CD17).

4. (jellemzően) e nép által lakott 〈terület〉, ill. e területen levő’ ❖ római legiók […] támadták meg a virágzó és erős dák várost Déczelt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Legtöbbet szenvedett tőlük [ti. a gótoktól] a dák tartomány, melyet már 260-ban hatalmuk alá hajtottak (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a dák aranybányák harminc évi termelését (1995 Makkay János CD58) | A központi dák területek főv.-a a Kudzsiri-havasok Ny-i oldalán fekvő, várfallal körülvett Sarmizegethusa volt (1998 MagyarNagyLex. C5819, 270).

5. (tulajdonnév részeként is) ’e nép által szervezett, a történelmi Dacia területén működő 〈állam〉’ ❖ a XI. fejezetet: „Burivista [király] dák birodalma” olvasta föl [Goos Károly segesvári tanár] (1876 Századok CD57) | Dáko-románok, dáko-román nyelv, tudományos elnevezése az északi románoknak és nyelvüknek, akik a Duna balpartján laknak, azon a területen, ahol a régi dák birodalom volt (1912 RévaiNagyLex. C5701, 248) | A Dák Királyság lakóinak további sorsát tehát alapvetően az határozta meg, hogy hódítás útján kerültek a birodalomba (1997 Szabó Edit CD17).

5a. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉’ ❖ Találtam gazdag pénzgyüjteményt, melyben legnagyobb számmal a régi dák és római pénz [volt] (1848 Tavasi Lajos 8469011, 140) | a dák vezér fapalotája eltűnt, s helyét a propraetor [= tartományi helytartó] márványlaka foglalta el (1851 Jókai Mór CD18) | dák sereg átkelése egy folyón (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Boirebisztasz (Burebista): dák uralkodó a Kr. e. 1. sz. közepén (1997 Horváth András CD17).

II. fn

1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’〈az ókorban:〉 a Dunától keletre eső területeken, majd az i. sz. 2. századtól a Római Birodalom Dacia tartományában élő trák nép(csoport)’ ❖ ama’ régi, Rómát is meg-rettent Dákok (1803 Perecsényi Nagy László C3475, 43) | a kő-, bronz- és rézkorszak történelem előtti emberének tanyahelyein megjelentek az első történelmi népek: Erdélyben az agathyrsok, majd a dákok (1925 Lambrecht Kálmán CD10) | Ceausescu rendszerének is létfontosságú volt a dákokon keresztül a rómaiakig visszavezetni a románok jelenlétét mai hazájukban, hogy Erdélyhez való jogukat evvel indokolják (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ sem a földhöz ragadt szegény rabszolga dák, sem az egyszerüséget kedvelő római ily fegyverrel [ti. aranycsákánnyal] nem élt (1869 Orbán Balázs CD22) | Van köztük [ti. a hadifoglyok között] szarmata, dák, tatár, besenyő (1886 Jókai Mór CD18) | [Marcus Aurelius 179-ben] Dácia meggyérült helységeit 12 000 szabad dák betelepítésével erősíti (1893 PallasLex. CD02).

2. (Nyelvt) ’e nép által beszélt, az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó kihalt nyelv’ ❖ Tibisz, Grisz, Szamusz és Marisi csak olyan nyelveken keresztül juthatott el a magyarba, amelyek a szóvégi sz hangot megtűrték. Ilyen nyelv a dák után a latin, majd a keleti germán (1995 Kiss Lajos² CD30) | Román kutatók szerint minden nyelv őse a dák (1995 Magyar Hírlap CD09) | Ókori balkán nyelvek. A legfontosabbak: dák, fríg, illír, macedón és trák (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. CzF.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dák melléknév és főnév 3A1 (Tört)
I. melléknév
1.
〈az ókorban:〉 a Dunától keletre eső területeken, majd az i. sz. 2. századtól a Római Birodalom Dacia tartományában élő trák 〈nép(csoport)
Menjetek Irnak hős nevivel Dák népek’ Urához
(1822 Aranyosrákosi Székely Sándor)
A történelem a Duna-Tiszaköznek legrégibb lakosaiúl a dák- vagy geta-nemzetet említi
(1869 Gyárfás István)
a Kassától a Mármarosig elterülő északkeleti országrésznek egy dák törzs, a kostobokok voltak a lakói
(1900 Nagy képes világtörténet)
Erdély rómaiakkal, illetve a dák őslakossággal kezdődő történelmét
(1999 Új Könyvek)
1a.
e népből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e néphez tartozó 〈személy, csoport〉
Tiriscumnál, Veczel mellett 10,000 dák bajnok kőkupákból mérget ivott, mert nem akarta a győztes római diadalszekerét baromkint kisérni a kevély világvárosba
(1859 Vasárnapi Újság)
Licinius, római császár. Eredetileg alacsony sorsu dák családból származott
(1895 PallasLex.)
a sírkő a dalmát nemzetiségű 80 éves Hilarus felszabadított rabszolga és a dák nemzetiségű 70 éves vele együtt ugyancsak felszabadított felesége Sassa számára készült
(1960 Visky Károly)
A háború után az életben maradt dák ifjúság fegyverforgatásra alkalmasnak tűnő részét [a rómaiak] két segédcsapatba sorozták és keletre vezényelték
(1997 Szabó Edit)
2.
〈E néppel kapcs.〉
2a.
e nép által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.
vajjon a [Traianus-oszlopon ábrázolt] dákok öltözete, az övvel összetartott hosszú zubbony s alatta a széles nadrág, mely a bokánál össze van kötve s a tekintélyeseknél a rojtos palást, csakugyan híven tükrözi-e vissza a dák viseletet
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a dák királyság korából] származik a 112, kizárólag ezüstből álló dák kincs is
(1995 Makkay János)
Decebalus királysága a dák kultúra központi, legfejlettebb területét jelentette
(1997 Szabó Edit)
2b. (ritk)
e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
Decebal [király] dák szokás szerint támadóit meglepetésekkel zavarta
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a dáciai római kori kerámián főleg Észak-Erdélyben gyakori kígyóábrázolásokat szinte csak C. Daicoviciu hozta összefüggésbe ősi dák hagyományokkal
(1995 Makkay János)
2c.
e néppel történő, e nép körében zajló, ill. általa megvalósuló
[Zalatna mellett] hegy emelkedik, mit Zsidóvárnak neveznek, s róla a dák uralom alatt bányászkodhatott zsidók telepének gondolják
(1853 Kőváry László)
Marcus Ulpius Traianus dák háborúi
(1888 Magyar írók élete)
Az sem biztos, hogy [Bicilis] minden rejtekhelyről tudomást szerzett a dák összeomlás napjaiban
(1995 Makkay János)
[Caesar] éppen dák, parthus és germániai hadjáratának előkészítésén fáradozott, amikor az összeesküvők véget vetettek az életének
(1997 Hoffmann Zsuzsanna)
3. (Nyelvt is)
e nép által beszélt, az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó kihalt 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg〉
Decebál [király] elveszte után verettek emlékpénzt a rómaiak, dák fölirattal
(1851 Jókai Mór)
a Tsierna folyó-név a régi dákoknál is megvolt, mert a régi dák nyelvmaradványok közt megvan diorna, mi feketét teszen
(1878 Hunfalvy Pál)
dák istennevekkel
(1937 Tamás Lajos)
Melich szerint Temes, Körös, Szamos és Maros trák-fríg, illetőleg dák eredetije: Tibisz, Grisz, Szamusz és Marisi
(1995 Kiss Lajos²)
A dák és a geta nyelv egymáshoz való viszonyának tisztázása – ha ez egyáltalán lehetséges – még várat magára
(1997 Rubicon)
4.
(jellemzően) e nép által lakott 〈terület〉, ill. e területen levő
római legiók […] támadták meg a virágzó és erős dák várost Déczelt
(1859 Vasárnapi Újság)
Legtöbbet szenvedett tőlük [ti. a gótoktól] a dák tartomány, melyet már 260-ban hatalmuk alá hajtottak
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a dák aranybányák harminc évi termelését
(1995 Makkay János)
A központi dák területek főv.főváros-a a Kudzsiri-havasok Ny-inyugati oldalán fekvő, várfallal körülvett Sarmizegethusa volt
(1998 MagyarNagyLex.)
5. (tulajdonnév részeként is)
e nép által szervezett, a történelmi Dacia területén működő 〈állam〉
a XI. fejezetet: „Burivista [király] dák birodalma” olvasta föl [Goos Károly segesvári tanár]
(1876 Századok)
Dáko-románok, dáko-román nyelv, tudományos elnevezése az északi románoknak és nyelvüknek, akik a Duna balpartján laknak, azon a területen, ahol a régi dák birodalom volt
(1912 RévaiNagyLex.)
A Dák Királyság lakóinak további sorsát tehát alapvetően az határozta meg, hogy hódítás útján kerültek a birodalomba
(1997 Szabó Edit)
5a.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉
Találtam gazdag pénzgyüjteményt, melyben legnagyobb számmal a régi dák és római pénz [volt]
(1848 Tavasi Lajos)
a dák vezér fapalotája eltűnt, s helyét a propraetor [= tartományi helytartó] márványlaka foglalta el
(1851 Jókai Mór)
dák sereg átkelése egy folyón
(1900 Nagy képes világtörténet)
Boirebisztasz (Burebista): dák uralkodó a Kr. e.Krisztus előtt 1. sz.század közepén
(1997 Horváth András)
II. főnév
1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
〈az ókorban:〉 a Dunától keletre eső területeken, majd az i. sz. 2. századtól a Római Birodalom Dacia tartományában élő trák nép(csoport)
ama’ régi, Rómát is meg-rettent Dákok
(1803 Perecsényi Nagy László)
a kő-, bronz- és rézkorszak történelem előtti emberének tanyahelyein megjelentek az első történelmi népek: Erdélyben az agathyrsok, majd a dákok
(1925 Lambrecht Kálmán)
Ceausescu rendszerének is létfontosságú volt a dákokon keresztül a rómaiakig visszavezetni a románok jelenlétét mai hazájukban, hogy Erdélyhez való jogukat evvel indokolják
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
sem a földhöz ragadt szegény rabszolga dák, sem az egyszerüséget kedvelő római ily fegyverrel [ti. aranycsákánnyal] nem élt
(1869 Orbán Balázs)
Van köztük [ti. a hadifoglyok között] szarmata, dák, tatár, besenyő
(1886 Jókai Mór)
[Marcus Aurelius 179-ben] Dácia meggyérült helységeit 12 000 szabad dák betelepítésével erősíti
(1893 PallasLex.)
2. (Nyelvt)
e nép által beszélt, az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó kihalt nyelv
Tibisz, Grisz, Szamusz és Marisi csak olyan nyelveken keresztül juthatott el a magyarba, amelyek a szóvégi sz hangot megtűrték. Ilyen nyelv a dák után a latin, majd a keleti germán
(1995 Kiss Lajos²)
Román kutatók szerint minden nyelv őse a dák
(1995 Magyar Hírlap)
Ókori balkán nyelvek. A legfontosabbak: dák, fríg, illír, macedón és trák
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. CzF.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások