dán mn és fn 

I. mn 14A1

1. ’zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű 〈nép(csoport)〉’ ❖ a’ Nemzetekre nézve is, valamint lettek ezek: Olaſz, Spanyol, úgy lehetnek: Ángoly (Anglus), Dán (Danus), Svéd (Svecus) (1807 Pápay Sámuel 8353002, 44) | [Augustenburg herceg ellene mondott] a’ jütlandi tartományi rendek fölirásának, mellyet azok With inditványára a’ dán nemzetiség ügyében 46 szóval 3 ellen elhatároztak (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Alfréd angolszász király] tizennyolc esztendőn keresztül kétségbeesett harcot vívott a minduntalan betolakodó normannok (dán népek) ellen (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 104) | A népfőiskolával egy kis nép, a dán nép ajándékozta meg a világot (1992 Magyar reformátusok CD1210).

1a. ’e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ igen hibássan irják a többi Dán, Svéd, Oroſz, és Német Irók is a Lap-Szavakat (1799 Sándor István 7287099, 184) | Miután a diplomaticai alkudozások Dánia és Schleswig közt megszüntek, az Elbe partján egy megerősittetett dán hajóscsapat tanyáz (1848 Népelem 8652001, 147) | [Kaas Ivor] családja dán eredetű (1897 Magyar írók élete CD27) | a dán Guthrum, a vikingek vezére (1936 Váczy Péter CD42) | évente 70 ezer dán állampolgár utazik Magyarországra (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’E néppel v. Dániával kapcs.’

2a. ’e nép által v. Dánia területén létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.’ ❖ egy teher dán buza (1846 Hetilap CD61) | mivel a talált eszközök hasonlók a dán régiségekhez, nem alaptalan azon vélemény, hogy e korban Közép-Európának miveltsége körülbelől hasonló lehete (1864 Rónay Jácint 8396005, 256) | dán festészetnél (1936 Farkas Zoltán CD10) | brazil babkávé, fehér rizsa, kanadai szaharin, dán vaj (1979 Kornis Mihály 1082001, 113) | [Vita Sándor] tanulmányozta a finn és a dán szövetkezetügyet (1989 Záhony Éva 2015016, 16) | A magyarnál nagyobb kapacitású dán mezőgazdaságban 85 ezer termelő talál megélhetést (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. Dániában szokásos’ ❖ [a schleswigi országgyűlés alkotmánnyal kapcsolatos feliratában] a’ német nemzetiségre nézve néhány dán érzelmüek módositást kivántak, de sükeretlenül (1842 Pesti Hírlap CD61) | dán életviszonyokkal (1927 Hajdu Henrik ford.–Bang CD10) | [A sertéstenyésztőben] a legmodernebb dán elvek szerint készült minden. A tisztaság tökéletes. Higiénikus, gazdaságos (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 198) | A magyar lélek színessége gyönyörűre festi az eljött svájci rendet, holland jólétet, skandináv egészséget, dán becsületességet (1937 Szvatkó Pál 2045044, 176) | dán mentalitást (1997 Figyelő CD2601).

2c. ’e néppel v. Dániában megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ Bizonyos Lorenzen követ előbb buzgó német, most pedig megnyerve a’ dán propaganda által, egyszerre dán nyelven kezdett felszólalni (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Pufendorf] 8 hónapig dán fogságba került (1897 PallasLex. CD02) | A Glastonbury apátság tövén szerette meg Dunstan, a dán hódítás előtti kor nagy egyházi államférfia a pogány költészetet és zenét (1936 Németh László² 9485021, 112) | a dán népszavazáson elvetett maastrichti szerződés (1993 Tények könyve CD37) | A dán történelem egyik legendás uralkodójának, II. Keresztély királynak (2000 Új Könyvek CD29).

3. (Nyelvt is) ’e nép által beszélt északi germán 〈nyelv〉, ill. e nyelvhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem, sajátosság〉’ ❖ [Gessner] olvastatik már hollandiai, dán, moszkva ’s Portugall nyelven is (1791 Kazinczy Ferenc C4940, 33) | A germán nyelvcsoportot a német, holland, angol, dán, norvég, és svéd nyelvekre osztják (1884 Hunfalvy János 8191001, 36) | Ski (dán kiejtés szerint: szki, norvég kiejtés szerint: si), hócipő, hótalp, hókorcsolya, lábszánkó (1924 RévaiNagyLex. C5712, 848) | [Sajnovics János] a tolmáccsal sorban felolvastatta a dán szavakat, s megkérdezte a lappoktól azok jelentését (1973 Lakó György CD30) | [Schleswig-Holstein tartományt] a köznép által beszélt dán dialektus ellenére németül kormányozták (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’ilyen nyelvű, ill. e nyelvet, annak elemeit leíró v. annak sajátosságait bemutató 〈szöveg, mű〉’ ❖ a Dán és Svéd parányi literatura is nem sokkal elébb van e, a mienknél? (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [néhány litván ballada] tömör szerkezete, gyors menete s tragikai színe […] nagyon emlékeztet a dán balladákra (1865 Greguss Ágost 8163005, 107) | [Erik Eriksen Pontoppidan] írta az első dán nyelvtant, latinul (1927 Hajdu Henrik ford.–Nicolaisen CD10) | Andersen, Hans Christian dán író, a meseirodalom klasszikusa, a dán irodalom mindmáig világszerte legismertebb alakja (2000 Új Könyvek CD29).

3b. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’e nyelven’ ❖ képzeljék önök a bábeli zavart, ha a közel háromszáz tagu washingtoni congressus tagjai felváltva angolul, irlandiul, németül, hollandiul, francziául, spanyolul, dánul, olaszul szónokolnának (1881 Kossuth Lajos CD32) | Dánia v. dánul Danmark, németül Dänemark (1893 PallasLex. CD02) | külföldön is dolgozott, például Dániában, ahol egy dán pincérnővel élt együtt. – Tud dánul? – kérdeztem. – Annyira tudok – felelte –, hogy nem adhattak el (1968 Déry Tibor 9107013, 418) | Dél-Schleswig ötezer négyzetkilométerén jelenleg közel 600 ezer ember él, akik közül mintegy 50 ezren beszélnek dánul (1997 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’e nyelvvel foglalkozó 〈személy〉’ ❖ [Martin Andersen Nexøt] a frederiksbergi iskola dán nyelvtanítójává nevezték ki (1927 Hajdu Henrik ford.–Nicolaisen CD10).

4. (jellemzően) e nép által lakott, ill. Dániához tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ a’ franczia hajók a’ dán kikötőkbe nem fizetnek többet, mint a’ dán hajók (1842 Pesti Hírlap CD61) | [e nevezetes koponya] rokonságot tanusit a dán kőkornak azon koponyáival, melyek a tőzeggödrökben és konyhahulladékok halmazaiban találtattak (1863 A Hon 8600001, 3) | Egészen más világ Bornholm dán szigeten Svaneke halászfalu (1976 Dercsényi Dezső CD52) | [A mondát] eddig Ny-európai (német, francia, flamand, dán) területről ismerjük (1982 NéprajziLex. CD47).

4a. (kötött szókapcsolat részeként fajtanévben is) (Áll is) ’e területen honos, onnan származó v. ott kitenyésztett 〈állat〉’ ❖ a’ Belgiumi, Dán, Angol-Cleveland, Spanyol, Normandi ’s a’ t. Lófajtákrul (1828 Széchenyi István CD1501) | [a főkutyapecér] csupán két állatot tüntet ki azzal, hogy személyesen gondoskodik róluk. Ő vezetgeti a dán doggot (bizonyosan nagy kitüntetés a nemes doggra nézve), s ő fésüli a spanyol uszkárt (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | A mai dán sertés […] csak abban különbözik a tisztavérű Yorkshiretől, hogy a fülek laffogóbbak és hosszabbak, mint azé (1929 Az állatok világa ford. CD46) | csoportosan rajzik a dán kérész (Ephemera danica) (1995 Magyarország állatvilága CD14) | nagy termetű dán kutyákkal (1998 Mezey Barna CD17).

5. (tulajdonnév részeként is) ’e nép által szervezett 〈állam v. közigazgatási egység〉’ ❖ 1820–39-ről husz évi közép sz. 1,354,803 fölösleg tonnateher [gabona] vitetett ki az összes dán államból (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Schleswig a dán birodalomnak elválaszthatatlan, Holstein pedig a dán monárkiának önálló részét alkotja (1897 PallasLex. CD02) | A Dán Királyság 1973-ban Nagy-Britanniával és Írországgal egyszerre csatlakozott az Európai Közösséghez (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ A’ Dán Király (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Shakespeare C2546, 2) | a’ dán ugynevezett „tengerszorosi vám” (1841 Pesti Hírlap CD61) | Hamlet, dán királyfi (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | dán zászlókkal (1897 PallasLex. CD02) | Kierkegaard a lutheránus dán államegyház radikális kritikusaként lépett föl (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 204) | A norvég és dán fennhatóság alatt élő sziget [ti. Izland] csak 1944. június 17-én nyeri el teljes függetlenségét (1987 Tények könyve CD37) | [Grönlandon] a dán hadsereg alakulatai végeznek járőrszolgálatot (1995 Szinák János–Veress István CD59) | dán állampolgárság (1997 Magyar Hírlap CD09).

6. ’e népre, ill. Dániára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ a nemzeti gyülés a dán kérdésben a bizottmányok javaslatai fölött határozand (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A két német nagyhatalomnak érdekében áll, Francziaország rokonszenvét a dán ügyben lekötve tartani (1864 Magyar Sajtó 8648001, 555) | Poroszország nem tud egyszerre tengeren és szárazföldön háborút folytatni, ezért kénytelen lesz engedni a dán ügyben, mihelyt osztrák háború fenyegeti (1999 Raáb Renáta CD58).

II. fn 4A7

1. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban) ’zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű nép(csoport)’ ❖ Hát a’ Dánok, a’ Nápolyiak; a’ Spanyolok […] mi nagy csudákat tettek? (1828 Széchenyi István CD1501) | [a dániai németségnek] lesz ideje azt fontolni, hogy mi helyesebb: alkotmányos létben a’ dánnal nemzetileg is összeolvadva együtt meglehetős nagy ’s erős nemzetűl élni: vagy pedig illy szép jövendő’ rovására tartogatni fen nemzeti különváltságot (1843 Wesselényi Miklós 8528008, 194) | Az angolok ősei közül csak a britteket, angolszászokat, dánokat és normannokat idézzük (1927 Németh László² 9485024, 23) | A dánoknál öt hét szabadság mindenkinek jár (2000 Természet Világa CD50).

1a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi, ill. ezek csoportja’ ❖ Dne, der: Dánus, Dán (1803 Márton József¹ C5801, 407. hasáb) | Maroknyi dán az óriás Osztrák-német hadakra tör (1867 Vajda János 8503036, 21) | svédek, dánok, lengyelek, horvátok, olaszok, franciák és bolgárok, osztrákok és hontalan germánok, teherániak és magyarok töltik meg a kaszárnyábaillő termeket (1937 Remenyik Zsigmond 2045045, 183) | A [lezuhant repülő]gép halottai között van két dán, egy amerikai és egy osztrák is (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Nyelvt) ’e nép által beszélt északi germán nyelv’ ❖ Artikulusát [az angol] gyakran elhagyhatja, hol a német azt nem teheti, teheti ellenben a dán és svéd (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 889) | a góth vagy tüdesk (german) nyelv, mellytül származtak az éjszaki és éjszaknyugoti nyelvek, mint a német, holland, angol, dán, svéd (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504004, 77) | Nyelvünket beszéltség tekintetében megelőzi a német, az orosz, az angol […], de utána jön […] a katalán, a bolgár, a dán (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 88) | a dánban van külön határozott ragozás (1973 Lakó György CD30).

J: dánus.

Vö. CzF. dán², dánul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

dán melléknév és főnév
I. melléknév 14A1
1.
zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű 〈nép(csoport)
a’ Nemzetekre nézve is, valamint lettek ezek: Olaſz, Spanyol, úgy lehetnek: Ángoly (Anglus), Dán (Danus), Svéd (Svecus)
(1807 Pápay Sámuel)
[Augustenburg herceg ellene mondott] a’ jütlandi tartományi rendek fölirásának, mellyet azok With inditványára a’ dán nemzetiség ügyében 46 szóval 3 ellen elhatároztak
(1843 Pesti Hírlap)
[Alfréd angolszász király] tizennyolc esztendőn keresztül kétségbeesett harcot vívott a minduntalan betolakodó normannok (dán népek) ellen
(1926 TolnaiÚjLex.)
A népfőiskolával egy kis nép, a dán nép ajándékozta meg a világot
(1992 Magyar reformátusok)
1a.
e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy, csoport〉
igen hibássan irják a többi Dán, Svéd, Oroſz, és Német Irók is a Lap-Szavakat
(1799 Sándor István)
Miután a diplomaticai alkudozások Dánia és Schleswig közt megszüntek, az Elbe partján egy megerősittetett dán hajóscsapat tanyáz
(1848 Népelem)
[Kaas Ivor] családja dán eredetű
(1897 Magyar írók élete)
a dán Guthrum, a vikingek vezére
(1936 Váczy Péter)
évente 70 ezer dán állampolgár utazik Magyarországra
(2000 Magyar Hírlap)
2.
E néppel v. Dániával kapcs.
2a.
e nép által v. Dánia területén létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.
egy teher dán buza
(1846 Hetilap)
mivel a talált eszközök hasonlók a dán régiségekhez, nem alaptalan azon vélemény, hogy e korban Közép-Európának miveltsége körülbelől hasonló lehete
(1864 Rónay Jácint)
dán festészetnél
(1936 Farkas Zoltán)
brazil babkávé, fehér rizsa, kanadai szaharin, dán vaj
(1979 Kornis Mihály)
[Vita Sándor] tanulmányozta a finn és a dán szövetkezetügyet
(1989 Záhony Éva)
A magyarnál nagyobb kapacitású dán mezőgazdaságban 85 ezer termelő talál megélhetést
(1998 Országgyűlési Napló)
2b.
e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. Dániában szokásos
[a schleswigi országgyűlés alkotmánnyal kapcsolatos feliratában] a’ német nemzetiségre nézve néhány dán érzelmüek módositást kivántak, de sükeretlenül
(1842 Pesti Hírlap)
dán életviszonyokkal
(1927 Hajdu Henrik ford.Bang)
[A sertéstenyésztőben] a legmodernebb dán elvek szerint készült minden. A tisztaság tökéletes. Higiénikus, gazdaságos
(1932 Móricz Zsigmond)
A magyar lélek színessége gyönyörűre festi az eljött svájci rendet, holland jólétet, skandináv egészséget, dán becsületességet
(1937 Szvatkó Pál)
dán mentalitást
(1997 Figyelő)
2c.
e néppel v. Dániában megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló
Bizonyos Lorenzen követ előbb buzgó német, most pedig megnyerve a’ dán propaganda által, egyszerre dán nyelven kezdett felszólalni
(1842 Pesti Hírlap)
[Pufendorf] 8 hónapig dán fogságba került
(1897 PallasLex.)
A Glastonbury apátság tövén szerette meg Dunstan, a dán hódítás előtti kor nagy egyházi államférfia a pogány költészetet és zenét
(1936 Németh László²)
a dán népszavazáson elvetett maastrichti szerződés
(1993 Tények könyve)
A dán történelem egyik legendás uralkodójának, II. Keresztély királynak
(2000 Új Könyvek)
3. (Nyelvt is)
e nép által beszélt északi germán 〈nyelv〉, ill. e nyelvhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem, sajátosság〉
[Gessner] olvastatik már hollandiai, dán, moszkva ’s Portugall nyelven is
(1791 Kazinczy Ferenc)
A germán nyelvcsoportot a német, holland, angol, dán, norvég, és svéd nyelvekre osztják
(1884 Hunfalvy János)
Ski (dán kiejtés szerint: szki, norvég kiejtés szerint: si), hócipő, hótalp, hókorcsolya, lábszánkó
(1924 RévaiNagyLex.)
[Sajnovics János] a tolmáccsal sorban felolvastatta a dán szavakat, s megkérdezte a lappoktól azok jelentését
(1973 Lakó György)
[Schleswig-Holstein tartományt] a köznép által beszélt dán dialektus ellenére németül kormányozták
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
ilyen nyelvű, ill. e nyelvet, annak elemeit leíró v. annak sajátosságait bemutató 〈szöveg, mű〉
a Dán és Svéd parányi literatura is nem sokkal elébb van e, a mienknél?
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[néhány litván ballada] tömör szerkezete, gyors menete s tragikai színe […] nagyon emlékeztet a dán balladákra
(1865 Greguss Ágost)
[Erik Eriksen Pontoppidan] írta az első dán nyelvtant, latinul
(1927 Hajdu Henrik ford.Nicolaisen)
Andersen, Hans Christian dán író, a meseirodalom klasszikusa, a dán irodalom mindmáig világszerte legismertebb alakja
(2000 Új Könyvek)
3b. (-ul raggal, hsz-szerűen)
e nyelven
képzeljék önök a bábeli zavart, ha a közel háromszáz tagu washingtoni congressus tagjai felváltva angolul, irlandiul, németül, hollandiul, francziául, spanyolul, dánul, olaszul szónokolnának
(1881 Kossuth Lajos)
Dánia v.vagy dánul Danmark, németül Dänemark
(1893 PallasLex.)
külföldön is dolgozott, például Dániában, ahol egy dán pincérnővel élt együtt. – Tud dánul? – kérdeztem. – Annyira tudok – felelte –, hogy nem adhattak el
(1968 Déry Tibor)
Dél-Schleswig ötezer négyzetkilométerén jelenleg közel 600 ezer ember él, akik közül mintegy 50 ezren beszélnek dánul
(1997 Magyar Hírlap)
3c.
e nyelvvel foglalkozó 〈személy〉
[Martin Andersen Nexøt] a frederiksbergi iskola dán nyelvtanítójává nevezték ki
(1927 Hajdu Henrik ford.Nicolaisen)
4.
(jellemzően) e nép által lakott, ill. Dániához tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
a’ franczia hajók a’ dán kikötőkbe nem fizetnek többet, mint a’ dán hajók
(1842 Pesti Hírlap)
[e nevezetes koponya] rokonságot tanusit a dán kőkornak azon koponyáival, melyek a tőzeggödrökben és konyhahulladékok halmazaiban találtattak
(1863 A Hon)
Egészen más világ Bornholm dán szigeten Svaneke halászfalu
(1976 Dercsényi Dezső)
[A mondát] eddig Nynyugat-európai (német, francia, flamand, dán) területről ismerjük
(1982 NéprajziLex.)
4a. (kötött szókapcsolat részeként fajtanévben is) (Áll is)
e területen honos, onnan származó v. ott kitenyésztett 〈állat〉
a’ Belgiumi, Dán, Angol-Cleveland, Spanyol, Normandi ’s a’ t.s a többi Lófajtákrul
(1828 Széchenyi István)
[a főkutyapecér] csupán két állatot tüntet ki azzal, hogy személyesen gondoskodik róluk. Ő vezetgeti a dán doggot (bizonyosan nagy kitüntetés a nemes doggra nézve), s ő fésüli a spanyol uszkárt
(1881 Mikszáth Kálmán)
A mai dán sertés […] csak abban különbözik a tisztavérű Yorkshiretől, hogy a fülek laffogóbbak és hosszabbak, mint azé
(1929 Az állatok világa ford.)
csoportosan rajzik a dán kérész (Ephemera danica)
(1995 Magyarország állatvilága)
nagy termetű dán kutyákkal
(1998 Mezey Barna)
5. (tulajdonnév részeként is)
e nép által szervezett 〈állam v. közigazgatási egység〉
1820–39-ről husz évi közép sz.középszám ’átlag’ 1,354,803 fölösleg tonnateher [gabona] vitetett ki az összes dán államból
(1858 Vasárnapi Újság)
Schleswig a dán birodalomnak elválaszthatatlan, Holstein pedig a dán monárkiának önálló részét alkotja
(1897 PallasLex.)
A Dán Királyság 1973-ban Nagy-Britanniával és Írországgal egyszerre csatlakozott az Európai Közösséghez
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
A’ Dán Király
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Shakespeare)
a’ dán ugynevezett „tengerszorosi vám”
(1841 Pesti Hírlap)
Hamlet, dán királyfi
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
dán zászlókkal
(1897 PallasLex.)
Kierkegaard a lutheránus dán államegyház radikális kritikusaként lépett föl
(1981 Lendvai L. Ferenc)
A norvég és dán fennhatóság alatt élő sziget [ti. Izland] csak 1944. június 17-én nyeri el teljes függetlenségét
(1987 Tények könyve)
[Grönlandon] a dán hadsereg alakulatai végeznek járőrszolgálatot
(1995 Szinák János–Veress István)
dán állampolgárság
(1997 Magyar Hírlap)
6.
e népre, ill. Dániára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
a nemzeti gyülés a dán kérdésben a bizottmányok javaslatai fölött határozand
(1848 Kossuth Hírlapja)
A két német nagyhatalomnak érdekében áll, Francziaország rokonszenvét a dán ügyben lekötve tartani
(1864 Magyar Sajtó)
Poroszország nem tud egyszerre tengeren és szárazföldön háborút folytatni, ezért kénytelen lesz engedni a dán ügyben, mihelyt osztrák háború fenyegeti
(1999 Raáb Renáta)
II. főnév 4A7
1. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban)
zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű nép(csoport)
Hát a’ Dánok, a’ Nápolyiak; a’ Spanyolok […] mi nagy csudákat tettek?
(1828 Széchenyi István)
[a dániai németségnek] lesz ideje azt fontolni, hogy mi helyesebb: alkotmányos létben a’ dánnal nemzetileg is összeolvadva együtt meglehetős nagy ’s erős nemzetűl élni: vagy pedig illy szép jövendő’ rovására tartogatni fen nemzeti különváltságot
(1843 Wesselényi Miklós)
Az angolok ősei közül csak a britteket, angolszászokat, dánokat és normannokat idézzük
(1927 Németh László²)
A dánoknál öt hét szabadság mindenkinek jár
(2000 Természet Világa)
1a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi, ill. ezek csoportja
Dne, der: Dánus, Dán
(1803 Márton József¹)
Maroknyi dán az óriás Osztrák-német hadakra tör
(1867 Vajda János)
svédek, dánok, lengyelek, horvátok, olaszok, franciák és bolgárok, osztrákok és hontalan germánok, teherániak és magyarok töltik meg a kaszárnyábaillő termeket
(1937 Remenyik Zsigmond)
A [lezuhant repülő]gép halottai között van két dán, egy amerikai és egy osztrák is
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Nyelvt)
e nép által beszélt északi germán nyelv
Artikulusát [az angol] gyakran elhagyhatja, hol a német azt nem teheti, teheti ellenben a dán és svéd
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
a góth vagy tüdesk (german) nyelv, mellytül származtak az éjszaki és éjszaknyugoti nyelvek, mint a német, holland, angol, dán, svéd
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
Nyelvünket beszéltség tekintetében megelőzi a német, az orosz, az angol […], de utána jön […] a katalán, a bolgár, a dán
(1926 Kosztolányi Dezső)
a dánban van külön határozott ragozás
(1973 Lakó György)
J: dánus
Vö. CzF. dán², dánul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások