dékán fn 4A1dekán (rég) , dekány (rég) , dékány (rég v. nyj)

1. ’〈felsőoktatási intézményben, kül. egyetemen:〉 meghatározott időre vmely kar munkájának irányítására választott személy’ ❖ a Királyi Univerſitásnak El-járóját, és a 4 Fakultásnak Dékánjait (1783 Magyar Hírmondó 7444038, 305) | a budapesti és kolozsvári tudományos egyetemek rektorai és dékánai […] arany láncot s rajta arany érmet viselnek mint hivataluk, méltóságuk külső jelét (1896 PallasLex. CD02) | [Pankl Ferenc] a bécsi egyetem bölcseleti karának dekánja volt (1905 Magyar írók élete CD27) | A kari tanácsok által választott új dékánok személyét […] tudomásul vette az egyetemi tanács (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (Vall) ’Vmely keresztény egyházi testület vezetője, ritk. alkalmazottja.’

2a. (rég) ’a püspök tanácsadó testületének, a káptalannak a vezetője’ ❖ A Kolóniai [= kölni] F-Káptalannak edjik Tagja és Dékánja (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 515) | Besodner Péter, ág. ev. lelkész és káptalani dékán, szül. 1578-ban Nagy-Szebenben (1891 Magyar írók élete CD27) | [Az anglikán egyházban] minden püspök oldala mellett egy káptalan (chapter) áll, melyhez a dékánon (dean) kivül még kanonokok (canons és prebendaries), archidiakonusok (archdeacons) és egy jogtudós vikáriussal (vicar) együtt más egyházi méltóságok tartoznak (1893 PallasLex. CD02) | Békésen dolgozik együtt […] dékánként (a káptalan választott önkormányzati vezetője) a fehérvári káptalanban a megyei középbirtokos nemesi famíliából származó Dersi János és a polgárfiú Csanádi Mihály kanonok is (1991 Köblös József CD17).

2b. (kissé rég) ’〈a katolikus egyházban:〉 a több plébániát magában foglaló esperesi kerület vezetője, akit a megyés püspök nevez ki; esperes’ ❖ [a püspök] alatt állnak a prépostok és a dékánok, akik viszont a plébánosok felebbvalói (1896 PallasLex. CD02) | [a 13. század közepétől] a főesperesek mindinkább visszavonultak a káptalanokba és a látogatások végzésére maguk helyett a lelkészkedő papság sorából vett helyetteseket, espereseket, a szász földön dékánokat küldtek ki (1939 Balanyi György CD43) | dékán […] a 10 plébániából álló esperességekben az esperes név megfelelője (1998 MagyarNagyLex. C5819, 396).

2c. ’〈a katolikus egyházban:〉 a pápa mellett tanácsadóként működő bíborosi testület vezetője’ ❖ A prímás [ti. Pázmány Péter] rövid látogatásokat tett az államtitkárnál, a bibornoki-collegium dékánjánál és Savelli herczegnél, ki a császár rendes követének tisztét viselte (1886 Fraknói Vilmos CD55) | A bíbornok-testület feje a dékán, aki mindig az ostiai püspök (1893 PallasLex. CD02) | dékán […] Rómában a bíborosi testület vezetője, aki az üléseken a pápa távollétében elnököl (1998 MagyarNagyLex. C5819, 396).

2d. (rég) ’〈katolikus szerzetességben:〉 10 szerzetes elöljárója’ ❖ Az apát után a perjel következik; minden 10 szerzetes fölé egy dékán volt helyezve (1893 PallasLex. CD02) | dékán […] a kat.-oknál 10 szerzetes elöljárója (Benedek-rend) (1998 MagyarNagyLex. C5819, 396).

2e. (rég) ’〈némely protestáns egyházban:〉 az egyházmegye lelkészi elnöke, akit az érintett gyülekezetek tagjai választanak az egyházmegye lelkészei közül’ ❖ Brocken József dekán és a’ domonyi tótajkú evang. község lelkipásztorának (1841 Pesti Hírlap CD61) | Amint egy-egy vidéken több protest. egyház keletkezett és ezekben több lelkész nyert alkalmazást, ezek azonnal maguk közül egy felügyelőt választottak, akit ők is, kivált a kálvinirányuak és az unitáriusok esperesnek neveztek és mai napság is igy neveznek; az evangelikusoknál az ilyet néhol szeniornak, archidiakonusnak, egykor a Vág mentén prépostoknak, inspektoroknak nevezték, illetőleg nevezik, az erdélyi reformátusok egy pár egyházmegyéjében dékánnak (1894 PallasLex. CD02).

2f. (rég) ’〈a református egyházban:〉 a presbitérium vezetője’ ❖ Az Eklesiának Előljárói egy Curator, egy Perceptor, több Esküttek, és Dékányok, a’ kiknek különbözö kötelességei vannak, és a’ kiknek hozzá járulásával a’ Lelki Pásztornak nagy hatalma van (1818 Zakál György C6930, 101) | A presbitérium tagjai a választott elöljárók, vezetője az egyházközség lelkésze, valamint a presbiterek sorából kikerülő kurátor és dékán. […] A dékán tiszte, hogy összefogja a presbitereket (2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka CD36).

2g. (rég) ’〈katolikusoknál, ill. reformátusoknál:〉 az az egyházközségi alkalmazott, akinek kül. az a feladata, hogy a szertartások külső feltételeit biztosítsa, egyházfi’ ❖ Dékány: … (néhol az egyházfi is így neveztetik) (1835 Kunoss Endre C2852, 24) | A halott legközelebbi férfirokona ünneplőbe öltözve, bánatos arczczal a dékányhoz megy […], hogy ne restelne s harangozná ki az Istenhez tértet (1901 Ethnographia C6916, 28) | Rangjelzőnek a gyűjtés idején már csak a dékány (egyházfi) botja számított. A katolikus és református dékány egyenes […] mogyorópálcával járt hivatalos ügyben (1958 Vajkai Aurél C6723, 262) | [Gyönkön] a presbitériumnak van egy állandó alkalmazottja, az úgynevezett dékány (2000 Szilágyi Mihály CD36).

3. (rég v. Tört) ’〈céh(ek szövetségé)ben, ill. legények és inasok céhen belüli szervezetében, az ún. legénycéhben:〉(a céhlegények felügyeletét ellátó) választott vezető tisztségviselő’ ❖ [a céhszövetség tagjai] választák évenként közgyűlésben az egyetemes szövetség czéhmesterét és két dékánját, kik annak igazgatását vezették, folyó ügyeit intézték, szedték a bírságokat, ítéltek a fenforgó viszályos és kisebb bűnügyekben, rágalmazási és szitkozódási perekben (1876 Századok CD57) | A lakatgyártó czéhgyülésből minden 3 holnapban kiküldi a kis-czéhmestert a decányt és két látómestert, hogy minden lakatgyártó renden lévő mesternek müveit megvizsgálja (1878 Petelei István CD57) | A nagyobb létszámú céhek legényei önálló legénycéhet is alkottak. Ez az ellenőrzésükre kirendelt atyamester és a legények közül választott dékán felügyelete alatt állt (1977 NéprajziLex. CD47) | [A céheknek] a legtöbb városban a 14. századra sikerült elérniük, hogy maguk választhassák a dékánokat és az esküdteket, akik a céh ügyeit vezették (1997 Rubicon CD17).

3a. (rég) ’〈vmely egyletben:〉 vezető tisztséget betöltő személy’ ❖ A helybeli [ti. nagykárolyi] legényegylet nov. 22-én mint alapitásának 9-ik évfordulóján ismét felolvasó estélyt rendezett. Ez alkalommal leleplezték Kolping Adolfnak az egyleti dékán, Kalina Ferencz által festett arczképét, a melyet ajándékul kapott az egylet (1896 Szatmár Megyei Közlöny 8662001, 2) | Katolikus Legényegylet. 1894-ben alakult. Elnök: Pintér Károly, titkár: Krézler Antal, pénztárnok: Szimmer Géza, dékán: Wasanits Ádám, könyvtárnok: Németh László (2000 Dobos Gyula CD36).

ÖE: ~helyettes, ~legény, ~ruha, ~választás.

Sz: dékáni, dékánság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

dékán főnév 4A1
dekán 4A1 (rég)
dekány 4A8 (rég)
dékány 4A8 (rég v. nyj)
1.
〈felsőoktatási intézményben, kül. egyetemen:〉 meghatározott időre vmely kar munkájának irányítására választott személy
a Királyi Univerſitásnak El-járóját, és a 4 Fakultásnak Dékánjait
(1783 Magyar Hírmondó)
a budapesti és kolozsvári tudományos egyetemek rektorai és dékánai […] arany láncot s rajta arany érmet viselnek mint hivataluk, méltóságuk külső jelét
(1896 PallasLex.)
[Pankl Ferenc] a bécsi egyetem bölcseleti karának dekánja volt
(1905 Magyar írók élete)
A kari tanácsok által választott új dékánok személyét […] tudomásul vette az egyetemi tanács
(1997 Magyar Hírlap)
2. (Vall)
Vmely keresztény egyházi testület vezetője, ritk. alkalmazottja.
2a. (rég)
a püspök tanácsadó testületének, a káptalannak a vezetője
A Kolóniai [= kölni] F-Káptalannak edjik Tagja és Dékánja
(1780 Magyar Hírmondó)
Besodner Péter, ág. ev.ágostai evangélikus lelkész és káptalani dékán, szül.született 1578-ban Nagy-Szebenben
(1891 Magyar írók élete)
[Az anglikán egyházban] minden püspök oldala mellett egy káptalan (chapter) áll, melyhez a dékánon (dean) kivül még kanonokok (canons és prebendaries), archidiakonusok (archdeacons) és egy jogtudós vikáriussal (vicar) együtt más egyházi méltóságok tartoznak
(1893 PallasLex.)
Békésen dolgozik együtt […] dékánként (a káptalan választott önkormányzati vezetője) a fehérvári káptalanban a megyei középbirtokos nemesi famíliából származó Dersi János és a polgárfiú Csanádi Mihály kanonok is
(1991 Köblös József)
2b. (kissé rég)
〈a katolikus egyházban:〉 a több plébániát magában foglaló esperesi kerület vezetője, akit a megyés püspök nevez ki; esperes
[a püspök] alatt állnak a prépostok és a dékánok, akik viszont a plébánosok felebbvalói
(1896 PallasLex.)
[a 13. század közepétől] a főesperesek mindinkább visszavonultak a káptalanokba és a látogatások végzésére maguk helyett a lelkészkedő papság sorából vett helyetteseket, espereseket, a szász földön dékánokat küldtek ki
(1939 Balanyi György)
dékán […] a 10 plébániából álló esperességekben az esperes név megfelelője
(1998 MagyarNagyLex.)
2c.
〈a katolikus egyházban:〉 a pápa mellett tanácsadóként működő bíborosi testület vezetője
A prímás [ti. Pázmány Péter] rövid látogatásokat tett az államtitkárnál, a bibornoki-collegium dékánjánál és Savelli herczegnél, ki a császár rendes követének tisztét viselte
(1886 Fraknói Vilmos)
A bíbornok-testület feje a dékán, aki mindig az ostiai püspök
(1893 PallasLex.)
dékán […] Rómában a bíborosi testület vezetője, aki az üléseken a pápa távollétében elnököl
(1998 MagyarNagyLex.)
2d. (rég)
〈katolikus szerzetességben:〉 10 szerzetes elöljárója
Az apát után a perjel következik; minden 10 szerzetes fölé egy dékán volt helyezve
(1893 PallasLex.)
dékán […] a kat.katolikus-oknál 10 szerzetes elöljárója (Benedek-rend)
(1998 MagyarNagyLex.)
2e. (rég)
〈némely protestáns egyházban:〉 az egyházmegye lelkészi elnöke, akit az érintett gyülekezetek tagjai választanak az egyházmegye lelkészei közül
Brocken József dekán és a’ domonyi tótajkú evang.evangélikus község lelkipásztorának
(1841 Pesti Hírlap)
Amint egy-egy vidéken több protest.protestáns egyház keletkezett és ezekben több lelkész nyert alkalmazást, ezek azonnal maguk közül egy felügyelőt választottak, akit ők is, kivált a kálvinirányuak és az unitáriusok esperesnek neveztek és mai napság is igy neveznek; az evangelikusoknál az ilyet néhol szeniornak, archidiakonusnak, egykor a Vág mentén prépostoknak, inspektoroknak nevezték, illetőleg nevezik, az erdélyi reformátusok egy pár egyházmegyéjében dékánnak
(1894 PallasLex.)
2f. (rég)
〈a református egyházban:〉 a presbitérium vezetője
Az Eklesiának Előljárói egy Curator, egy Perceptor, több Esküttek, és Dékányok, a’ kiknek különbözö kötelességei vannak, és a’ kiknek hozzá járulásával a’ Lelki Pásztornak nagy hatalma van
(1818 Zakál György)
A presbitérium tagjai a választott elöljárók, vezetője az egyházközség lelkésze, valamint a presbiterek sorából kikerülő kurátor és dékán. […] A dékán tiszte, hogy összefogja a presbitereket
(2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka)
2g. (rég)
〈katolikusoknál, ill. reformátusoknál:〉 az az egyházközségi alkalmazott, akinek kül. az a feladata, hogy a szertartások külső feltételeit biztosítsa, egyházfi
Dékány: … (néhol az egyházfi is így neveztetik)
(1835 Kunoss Endre)
A halott legközelebbi férfirokona ünneplőbe öltözve, bánatos arczczal a dékányhoz megy […], hogy ne restelne s harangozná ki az Istenhez tértet
(1901 Ethnographia)
Rangjelzőnek a gyűjtés idején már csak a dékány (egyházfi) botja számított. A katolikus és református dékány egyenes […] mogyorópálcával járt hivatalos ügyben
(1958 Vajkai Aurél)
[Gyönkön] a presbitériumnak van egy állandó alkalmazottja, az úgynevezett dékány
(2000 Szilágyi Mihály)
3. (rég v. Tört)
〈céh(ek szövetségé)ben, ill. legények és inasok céhen belüli szervezetében, az ún. legénycéhben:〉 (a céhlegények felügyeletét ellátó) választott vezető tisztségviselő
[a céhszövetség tagjai] választák évenként közgyűlésben az egyetemes szövetség czéhmesterét és két dékánját, kik annak igazgatását vezették, folyó ügyeit intézték, szedték a bírságokat, ítéltek a fenforgó viszályos és kisebb bűnügyekben, rágalmazási és szitkozódási perekben
(1876 Századok)
A lakatgyártó czéhgyülésből minden 3 holnapban kiküldi a kis-czéhmestert a decányt és két látómestert, hogy minden lakatgyártó renden lévő mesternek müveit megvizsgálja
(1878 Petelei István)
A nagyobb létszámú céhek legényei önálló legénycéhet is alkottak. Ez az ellenőrzésükre kirendelt atyamester és a legények közül választott dékán felügyelete alatt állt
(1977 NéprajziLex.)
[A céheknek] a legtöbb városban a 14. századra sikerült elérniük, hogy maguk választhassák a dékánokat és az esküdteket, akik a céh ügyeit vezették
(1997 Rubicon)
3a. (rég)
〈vmely egyletben:〉 vezető tisztséget betöltő személy
A helybeli [ti. nagykárolyi] legényegylet nov. 22-én mint alapitásának 9-ik évfordulóján ismét felolvasó estélyt rendezett. Ez alkalommal leleplezték Kolping Adolfnak az egyleti dékán, Kalina Ferencz által festett arczképét, a melyet ajándékul kapott az egylet
(1896 Szatmár Megyei Közlöny)
Katolikus Legényegylet. 1894-ben alakult. Elnök: Pintér Károly, titkár: Krézler Antal, pénztárnok: Szimmer Géza, dékán: Wasanits Ádám, könyvtárnok: Németh László
(2000 Dobos Gyula)
ÖE: dékánhelyettes, dékánlegény, dékánruha, dékánválasztás
Sz: dékáni, dékánság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások