disputáció fn 1A

1. (/vál) ’vmely művészeti, társadalmi, politikai stb. kérdés eldöntésére irányuló, argumentált nézeteket, álláspontokat ütköztető szóbeli vita, ill. publikált vitairat’ ❖ [Gölickének] sok Diſputatióji is vagynak (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228010, 335) | Soh’se disputáljunk hazámfiai! ideje, hogy a disputatióknak vége legyen (1843 Pesti Hírlap C5277, 763) | a legutóbbi, minden hatalommal rendelkező színpadi figurákról [nem lenne] érdemes gyilkos disputációkba kezdeni (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 96) | Jó példa a vallási disputációk terjedésére Moricz Pál kereskedő és templomatya többször is idézett, 1524-ben történt esete. […] Maga Moricz Pál is bevallotta, hogy „nagy bőségben vannak lutheránus könyvei, de ezekért jogosan nem húzhatják le a bőrét, mert nyilvánosan árulták őket” (2000 Kovács József László CD52).

1a. (rég) ’hétköznapi helyzetben zajló veszekedés, összeszólalkozás’ ❖ E szerint vége lett minden disputatiónknak [ti. a postai kézbesítővel egy felbontott levél miatt] (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 683) | Ebből kemény disputatio keveredék (1836 Tóth Péter 8491001, 63) | Mindig elégedetlenül jön Tarján, akinek folyton nézeteltérései vannak J. [= Jolán] asszonnyal. T. V. [= Tarján Vilmos] különösen azt kifogásolja, hogy hajnalonként annyi vendég van a háznál. A disputációban mindig J. asszony győz, rázárja a szobaajtót T. V.-ra (1925 Krúdy Gyula C2840, 174).

2. (kissé rég) ’vmely tudományos, kül. filozófiai tétel hallgatóság előtt történő kifejtése, megvitatása’ ❖ onnan ment Paduába, a’ hol ismét közönſéges disputátióba ereſzkedett, kezdvén a’ maga beſzédét eggy éneken, mellyet elre való kéſzület nélkül mondott a’ Városnak és a’ jelen-lév gylekezetnek dítséretire, és végezvén eggy ugyan könyv-nélkül ſzerzett folyó beſzéden, mellyben a’ tudatlanſágot dítsérte-fel (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457043, 203) | Leidai professzor […] egy közönséges helyen tartott disputációban azt akarta megbizonyítani, hogy a természetben nincs üresség, vagy másképpen hézag (1826 Fazekas Mihály összes művei C1701, 197) | Disputáció (lat.) a. m. szóharc, tudományos vita, különösen a nyilvánosság előtt lefolyó (1893 PallasLex. CD02) | Így tartott 1777-ben a pesti piarista gimnáziumban Benyák Bernát nyilvános disputációt, melyen Descartes és Leibnitz tanait ismertette a királyi kúria bírái és nagyszámú főúri hallgatóság előtt (1931 Szekfű Gyula CD42).

2a. (/Tört) ’vmely teológiai dogma, vallási kérdés nyilvános megvitatása rendsz. különböző felekezetek álláspontját képviselő vitapartnerek között; hitvita’ ❖ [A 16. század derekán] a vallásos eszméket tisztázó nyilvános viták és hitelvek fejtegetése napirenden volt. Itt Vásárhelyen és pedig ezen templomban is tartatott néhány ilyen disputatio (1870 Orbán Balázs CD22) | [Czeglédi György] az 1569-ben Váradon hat napig tartott disputácziókban hatalmasan védelmezte a szent háromság hittanát és Blandratát hallgatásra juttatta (1893 Magyar írók élete CD27) | a török hatóságok előtt lezajlik a budai disputáció (1930 Pintér Jenő CD44) | [Koháry István] több ízben részt vesz a teológiai disputációkban. (Egyik győzelméért I. Lipót király értékes aranylánccal ajándékozza meg […]) (1931 Pintér Jenő CD44) | A teológiai kérdéseket a disputációk, a templomi hitviták voltak hivatottak tisztázni (1995 Bitskey István CD17).

2b. (kissé rég) ’〈kül. középkori v. kora újkori egyetemeken:〉 vmely tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges értekezés, disszertáció (megvédése)’ ❖ Doktori disputáció (a doktori cim elnyeréseért) és disputáció a docensség elnyeréseért (1893 PallasLex. CD02) | Rögtön ezután következett a szigorlat s mikor ezen is szerencsésen átesett, [Pápai Páriz Ferenc] határidőt kapott a doktori disputatió megtartására (1899 Dézsi Lajos CD55) | Százával lehetne felsorolni a külföldi egyetemeket végző magyar ifjak filozófiai disputátióinak címeit (1931 Pintér Jenő CD44) | [Kövesdy Pált] Tárkány István nevű patrónusa neveltette, ez küldte ki Wittenbergbe is. […] Itt írt disputatióját is patrónusának ajánlotta (1958 Németh Sámuel CD52) | Szabó Béla pedig a franekeri jogi disputációkat tekintette át (1998 Magyar Könyvszemle CD40).

2c. (kissé rég) ’〈kül. középkori v. kora újkori egyetemeken:〉 az érvelés módszerét gyakoroltató v. illusztráló, rendsz. az oktatók által levezetett, előírt témára megrendezett vita’ ❖ [Locke] meg-vetette a’ Formalis Disputatiót, a’ mint az az Academiákban ſzokásban vólt (1796 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228016, 471) | [Göttingában] egy arra rendelt napon disputáció van az univerzitás auditóriumában (1823 Fogarasi Sámuel 7109010, 240) | A nyilvános disputácziók azonban a Sorbonne termeiben folytak. Néha 10–12 baccalaureus [= legalacsonyabb egyetemi fokozattal rendelkező személy] is opponált órákon át egy-egy jobb vitázónak (1911 Veress Endre CD55) | A tanítás alapja a felolvasás és szövegmagyarázat (lectio vagy praelectio), az elmélyítés eszköze pedig a vita (disputatio) volt (1977 Gecse Gusztáv 1057007, 333) | Kolozsvári Dimény Pál (1710–1720) felvette Descartes-t a kollégium tananyagába, a logikai disputációk mellé pedig teológiai disputációkat vezetett be (2000 Bíró Gyöngyi CD40).

Vö. SzT.; ÚMTsz.; IdSz. disputa · disputáció

disputáció főnév 1A
1. (/vál)
vmely művészeti, társadalmi, politikai stb. kérdés eldöntésére irányuló, argumentált nézeteket, álláspontokat ütköztető szóbeli vita, ill. publikált vitairat
[Gölickének] sok Diſputatióji is vagynak
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
Soh’se disputáljunk hazámfiai! ideje, hogy a disputatióknak vége legyen
(1843 Pesti Hírlap)
a legutóbbi, minden hatalommal rendelkező színpadi figurákról [nem lenne] érdemes gyilkos disputációkba kezdeni
(1959 Szentkuthy Miklós)
Jó példa a vallási disputációk terjedésére Moricz Pál kereskedő és templomatya többször is idézett, 1524-ben történt esete. […] Maga Moricz Pál is bevallotta, hogy „nagy bőségben vannak lutheránus könyvei, de ezekért jogosan nem húzhatják le a bőrét, mert nyilvánosan árulták őket”
(2000 Kovács József László)
1a. (rég)
hétköznapi helyzetben zajló veszekedés, összeszólalkozás
E szerint vége lett minden disputatiónknak [ti. a postai kézbesítővel egy felbontott levél miatt]
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
Ebből kemény disputatio keveredék
(1836 Tóth Péter)
Mindig elégedetlenül jön Tarján, akinek folyton nézeteltérései vannak J. [= Jolán] asszonnyal. T. V. [= Tarján Vilmos] különösen azt kifogásolja, hogy hajnalonként annyi vendég van a háznál. A disputációban mindig J. asszony győz, rázárja a szobaajtót T. V.-ra
(1925 Krúdy Gyula)
2. (kissé rég)
vmely tudományos, kül. filozófiai tétel hallgatóság előtt történő kifejtése, megvitatása
onnan ment Paduába, a’ hol ismét közönſéges disputátióba ereſzkedett, kezdvén a’ maga beſzédét eggy éneken, mellyet elre való kéſzület nélkül mondott a’ Városnak és a’ jelen-lév gylekezetnek dítséretire, és végezvén eggy ugyan könyv-nélkül ſzerzett folyó beſzéden, mellyben a’ tudatlanſágot dítsérte-fel
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Leidai professzor […] egy közönséges helyen tartott disputációban azt akarta megbizonyítani, hogy a természetben nincs üresség, vagy másképpen hézag
(1826 Fazekas Mihály összes művei)
Disputáció (lat.latin) a. m.annyi mint szóharc, tudományos vita, különösen a nyilvánosság előtt lefolyó
(1893 PallasLex.)
Így tartott 1777-ben a pesti piarista gimnáziumban Benyák Bernát nyilvános disputációt, melyen Descartes és Leibnitz tanait ismertette a királyi kúria bírái és nagyszámú főúri hallgatóság előtt
(1931 Szekfű Gyula)
2a. (/Tört)
vmely teológiai dogma, vallási kérdés nyilvános megvitatása rendsz. különböző felekezetek álláspontját képviselő vitapartnerek között; hitvita
[A 16. század derekán] a vallásos eszméket tisztázó nyilvános viták és hitelvek fejtegetése napirenden volt. Itt Vásárhelyen és pedig ezen templomban is tartatott néhány ilyen disputatio
(1870 Orbán Balázs)
[Czeglédi György] az 1569-ben Váradon hat napig tartott disputácziókban hatalmasan védelmezte a szent háromság hittanát és Blandratát hallgatásra juttatta
(1893 Magyar írók élete)
a török hatóságok előtt lezajlik a budai disputáció
(1930 Pintér Jenő)
[Koháry István] több ízben részt vesz a teológiai disputációkban. (Egyik győzelméért I. Lipót király értékes aranylánccal ajándékozza meg […])
(1931 Pintér Jenő)
A teológiai kérdéseket a disputációk, a templomi hitviták voltak hivatottak tisztázni
(1995 Bitskey István)
2b. (kissé rég)
〈kül. középkori v. kora újkori egyetemeken:〉 vmely tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges értekezés, disszertáció (megvédése)
Doktori disputáció (a doktori cim elnyeréseért) és disputáció a docensség elnyeréseért
(1893 PallasLex.)
Rögtön ezután következett a szigorlat s mikor ezen is szerencsésen átesett, [Pápai Páriz Ferenc] határidőt kapott a doktori disputatió megtartására
(1899 Dézsi Lajos)
Százával lehetne felsorolni a külföldi egyetemeket végző magyar ifjak filozófiai disputátióinak címeit
(1931 Pintér Jenő)
[Kövesdy Pált] Tárkány István nevű patrónusa neveltette, ez küldte ki Wittenbergbe is. […] Itt írt disputatióját is patrónusának ajánlotta
(1958 Németh Sámuel)
Szabó Béla pedig a franekeri jogi disputációkat tekintette át
(1998 Magyar Könyvszemle)
2c. (kissé rég)
〈kül. középkori v. kora újkori egyetemeken:〉 az érvelés módszerét gyakoroltató v. illusztráló, rendsz. az oktatók által levezetett, előírt témára megrendezett vita
[Locke] meg-vetette a’ Formalis Disputatiót, a’ mint az az Academiákban ſzokásban vólt
(1796 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
[Göttingában] egy arra rendelt napon disputáció van az univerzitás auditóriumában
(1823 Fogarasi Sámuel)
A nyilvános disputácziók azonban a Sorbonne termeiben folytak. Néha 10–12 baccalaureus [= legalacsonyabb egyetemi fokozattal rendelkező személy] is opponált órákon át egy-egy jobb vitázónak
(1911 Veress Endre)
A tanítás alapja a felolvasás és szövegmagyarázat (lectio vagy praelectio), az elmélyítés eszköze pedig a vita (disputatio) volt
(1977 Gecse Gusztáv)
Kolozsvári Dimény Pál (1710–1720) felvette Descartes-t a kollégium tananyagába, a logikai disputációk mellé pedig teológiai disputációkat vezetett be
(2000 Bíró Gyöngyi)
Vö. SzT.; ÚMTsz.; IdSz. disputa · disputáció

Beállítások