disputál ige 1a

1. tn (/kissé vál) ’érveket felsorakoztatva szóban v. írásban vitatkozik, vitázik (vmiről)’ ❖ nem nagy mesterség disputálni öt-hat forintról, de abban kell meg mutatni az igaz hazafiuságot, hogy mindenűnket a’ korona jussainak fenn tartására fordítsuk (1790 Őz Pál 7033008, 316) | [az országgyűlésen] arról disputálnak hogy miképpen történjék az urbéri kármentesités (1848 Március Tizenötödike C3027, 654) | A helyi lapokban egész héten disputáltak még a szeszkérdésről (1899 Ady Endre CD0801) | hogyan is kell helyesen mondani: nyíregyházai vagy nyíregyházi? Egymás között ezen disputáltatok (1906 Krúdy Gyula CD54) | afölött azonban legalább is disputálni lehetne, hogy célszerű volt-e a ruméliai hadtestet fedett felállítási helyéről egymagában a teljesen nyilt mezőre az ellenség közvetlen közelébe előrerendelni (1939 Bánlaky József CD16) | A nemzeti alaptantervről […] épp eleget disputált a szakma (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts (rég) ’〈vmely eldöntendő kérdést, álláspontot stb.〉(meg)vitat v. vitára bocsát’ ❖ Mitsodás forma vólt ez a’ régi Toga? nem egy formán értenek róla a’ Régiségeknek buvári. […] hogy ell ſzabadon vólt-é, mint a’ mái paláſt vagy köpenyeg, ’s úgy vették-é nyakok körl, vagy itt-is bé-vólt varva, ’s mint a’ ſzoknyát úgy vetették a’ nyakokba? azt mérgeſen diſputálják (1786 Mátyus István 7222012, 367) | [Wesselényi Miklóst a fiatal Széchenyi] most viccek céltáblájául választja, vélekedéseit nem disputálja, hanem letácsolja [= letorkolja, lehurrogja], elmebeli fölényét mindenki előtt nyersen kimutatja (1934 Halász Gábor¹ CD10).

1b. tn (rég) ’összeszólalkozik, perlekedik, veszekedik, ill. szóban ellenkezik, es. felesel’ ❖ Kanyó nagyon ellene van Kenderessyvel az újításoknak, ’s mi sokszor tüzesen disputálunk (1814 Döbrentei Gábor C2565, 288) | ki ne emlékeznék Fekete Somára, erre az okoskodni, szőrszálhasogatásig disputálni szerető tudákos emberre? (1879 e. Vahot Imre 8502001, 110) | disputál (lat.) vitatkozik, felesel (1987 Tények könyve CD37).

2. tn (rég) ’rendsz. közvetlen hangon (vmiről, vmilyen sajátos helyzetben v. módon) diskurzust folytat, társalog, beszélget (vkivel), ill. ezt szokásosan teszi’ ❖ A’ légy diſputála egykor a’ hangyával, ’S E’ nagy dolgos felett kérkede magával (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267010, 174) | Bent a vénebb atyafiság evett, ivott, kártyázott, disputált; az udvaron a fiatalság táncolt (1867 Tolnai Lajos 8483019, 193) | hirtelen előtűnt Kaufmes alakja, körülvéve kebelbarátaitól. Nagy hangon, kacagva disputáltak(1908 Kupcsay Felicián CD10) | Kubán[, a fodrászsegéd] dadogott valamit, de az asszony már ült a tükör előtt. – Na, most már ne disputáljon, fiam, hanem csinálja (1932 Szathmári Sándor 9641002, 96) | azért a nagy sietség, mert ki tudja, nem reppen-e tovább Európa legnagyobb sámánja, míg mi itten arról disputálunk: vajon az ember lánya karácsonyfa volna-e, hogy minduntalan villogtassa az indexét (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ts vkire disputál (kissé rég) ’〈vmely dolgot, érzést, magatartást〉 sok beszéddel ráerőltet vkire, elfogadtatja vele’ ❖ azt ugyan senki reám nem disputálja, hogy midőn mi, s általunk az egész nemzet azt mondjuk felirásunkban a kormánynak, mi rossz, mi igaztalan birák vagyunk (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a te izlésedet nem ismerem, a magamét pedig rád disputálni nem akarom (1851 Remény C1522, 161) | A jámbor beneschaui barátok disputálták rám erővel, hogy hozzam el fölséged számára [a tokajit] (1892 Jókai Mór CD18) | [Hajdú Henrik] a nagy harcost érezte át Brandban és ezen a ponton érezte vele azt a kongenialitást, melyet én a legjobb akarattal nem tudok magamra disputálni (1926 Schöpflin Aladár CD10).

2b. ts vkibe disputál (kül. szem nm-i vonzat esetén) (kissé rég)(rábeszéléssel) elfogadtat, elhitet vkivel vmit, belebeszél v. beleerőltet vkibe vmit’ ❖ Jancsi úr reszketett az örömtül. Annyira magába disputálta már unokaöccse megérkezését, miszerint azt mint valami elmúlhatlan örvendetes eseményt tekinté (1853 Jókai Mór CD18) | Ottó egy pohár hideg vizet disputált magába (1854 Degré Alajos C1394, 24) | nehány kanál levest belém disputálva (1884 Szentpály Janka C3965, 77) | semmi jogom sincsen Cholnokyba szerénységet disputálni (1911 Zsadányi Henrik CD10) | [Knock doktor] becsalja […] az embereket a rendelőjébe, hókusz-pókuszaival rájuk ijeszt, súlyos betegségeket disputál beléjük, úgyhogy mindenki azzal a tudattal távozik a rendelőből, hogy nagybeteg (1926 Schöpflin Aladár CD10).

3. tn (kissé rég) ’vmely sajátos célú v. formájú, rendsz. hallgatóság előtt zajló elvi, eszmei vita során szónokol, polemizál, ill. ilyen vitában részt vesz’ ❖ [Matkó István] felsőbányai prédikátor korában Sámbárral halálra disputált és legyőzvén ellenét, életének megkegyelmezett és csak két fogát huzatta ki (1899 Magyar írók élete CD27) | a dunáninneni helvét hitvallású szuperintendencia lelkipásztorai [az 1609-ben Bars községben tartott református zsinaton] magyarul és deákul disputálnak, néha izgatottan zúdul fel a gyűlés, de nem tudnak a dolog végére jutni (1931 Pintér Jenő CD44) | [a Pázmány vitairatában kibontakozó jelenetekben] a kálvinista prédikátor szabadszájú protestáns főemberek előtt disputál egy okos katolikussal, aki minduntalan nevetségessé teszi (1964 Bán Imre CD53) | az oxfordi egyetem tudós publikuma előtt a szintén ott tartózkodó Giordano Brunóval disputált (1978 Szőnyi György Endre 1150001, 82).

3a. (kissé rég) ’iskolai gyakorlatként vmely előre megadott tézis mellett v. ellen érvelve vitázik’ ❖ a diákok egymás között disputálnak s vetekednek (1782 Kónyi János C2729, 56) | minden vizsga alkalmával a megadott thesis és az antithesis alapján vitáztak[,] disputáltak a tanulók (1999 Kilián István CD40).

3b. (kissé rég) ’disszertációját (nyilvánosan) megvédi’ ❖ [Toldy Ferenc június 26-án szemorvosnak, június 30-án orvosdoktornak esküdött fel,] ’s az utóbbik nap deákul is, magyarul is disputála, a’ mi példa nélkül volt eddig (1829 Kazinczy Ferenc C4938, 72) | a varsói egyetemen a bölcsészettudományi oklevél elnyerhetéséért disputált (1880 k. Matkovics Pál C3053, 119) | [Nánási L. István] 1649 okt. 1. iratkozott be a franekeri egyetem hallgatói közé s 1650. u. o. nyilvánosan disputált (1896 PallasLex. CD02) | [Otrokocsi Fóris Ferenc] 1672. febr. 21. nyilvánosan disputált az akadémián (1903 Magyar írók élete CD27) | a strassburgi akadémián 1616-ban politikai-katonai tézisekből disputáló Listius Ferenc (1997 Domokos György et al. CD40).

ÖU: el~.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, disputálhat; IdSz.

disputál ige 1a
1. tárgyatlan (/kissé vál)
érveket felsorakoztatva szóban v. írásban vitatkozik, vitázik (vmiről)
nem nagy mesterség disputálni öt-hat forintról, de abban kell meg mutatni az igaz hazafiuságot, hogy mindenűnket a’ korona jussainak fenn tartására fordítsuk
(1790 Őz Pál)
[az országgyűlésen] arról disputálnak hogy miképpen történjék az urbéri kármentesités
(1848 Március Tizenötödike)
A helyi lapokban egész héten disputáltak még a szeszkérdésről
(1899 Ady Endre)
hogyan is kell helyesen mondani: nyíregyházai vagy nyíregyházi? Egymás között ezen disputáltatok
(1906 Krúdy Gyula)
afölött azonban legalább is disputálni lehetne, hogy célszerű volt-e a ruméliai hadtestet fedett felállítási helyéről egymagában a teljesen nyilt mezőre az ellenség közvetlen közelébe előrerendelni
(1939 Bánlaky József)
A nemzeti alaptantervről […] épp eleget disputált a szakma
(1996 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas (rég)
〈vmely eldöntendő kérdést, álláspontot stb.〉 (meg)vitat v. vitára bocsát
Mitsodás forma vólt ez a’ régi Toga? nem egy formán értenek róla a’ Régiségeknek buvári. […] hogy ell ſzabadon vólt-é, mint a’ mái paláſt vagy köpenyeg, ’s úgy vették-é nyakok körl, vagy itt-is bé-vólt varva, ’s mint a’ ſzoknyát úgy vetették a’ nyakokba? azt mérgeſen diſputálják
(1786 Mátyus István)
[Wesselényi Miklóst a fiatal Széchenyi] most viccek céltáblájául választja, vélekedéseit nem disputálja, hanem letácsolja [= letorkolja, lehurrogja], elmebeli fölényét mindenki előtt nyersen kimutatja
(1934 Halász Gábor¹)
1b. tárgyatlan (rég)
összeszólalkozik, perlekedik, veszekedik, ill. szóban ellenkezik, es. felesel
Kanyó nagyon ellene van Kenderessyvel az újításoknak, ’s mi sokszor tüzesen disputálunk
(1814 Döbrentei Gábor)
ki ne emlékeznék Fekete Somára, erre az okoskodni, szőrszálhasogatásig disputálni szerető tudákos emberre?
(1879 e. Vahot Imre)
disputál (lat.latin) vitatkozik, felesel
(1987 Tények könyve)
2. tárgyatlan (rég)
rendsz. közvetlen hangon (vmiről, vmilyen sajátos helyzetben v. módon) diskurzust folytat, társalog, beszélget (vkivel), ill. ezt szokásosan teszi
A’ légy diſputála egykor a’ hangyával, ’S E’ nagy dolgos felett kérkede magával
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
Bent a vénebb atyafiság evett, ivott, kártyázott, disputált; az udvaron a fiatalság táncolt
(1867 Tolnai Lajos)
hirtelen előtűnt Kaufmes alakja, körülvéve kebelbarátaitól. Nagy hangon, kacagva disputáltak
(1908 Kupcsay Felicián)
Kubán[, a fodrászsegéd] dadogott valamit, de az asszony már ült a tükör előtt. – Na, most már ne disputáljon, fiam, hanem csinálja
(1932 Szathmári Sándor)
azért a nagy sietség, mert ki tudja, nem reppen-e tovább Európa legnagyobb sámánja, míg mi itten arról disputálunk: vajon az ember lánya karácsonyfa volna-e, hogy minduntalan villogtassa az indexét
(1998 Magyar Hírlap)
2a. tárgyas vkire disputál (kissé rég)
〈vmely dolgot, érzést, magatartást〉 sok beszéddel ráerőltet vkire, elfogadtatja vele
azt ugyan senki reám nem disputálja, hogy midőn mi, s általunk az egész nemzet azt mondjuk felirásunkban a kormánynak, mi rossz, mi igaztalan birák vagyunk
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a te izlésedet nem ismerem, a magamét pedig rád disputálni nem akarom
(1851 Remény)
A jámbor beneschaui barátok disputálták rám erővel, hogy hozzam el fölséged számára [a tokajit]
(1892 Jókai Mór)
[Hajdú Henrik] a nagy harcost érezte át Brandban és ezen a ponton érezte vele azt a kongenialitást, melyet én a legjobb akarattal nem tudok magamra disputálni
(1926 Schöpflin Aladár)
2b. tárgyas vkibe disputál (kül. szem nm-i vonzat esetén) (kissé rég)
(rábeszéléssel) elfogadtat, elhitet vkivel vmit, belebeszél v. beleerőltet vkibe vmit
Jancsi úr reszketett az örömtül. Annyira magába disputálta már unokaöccse megérkezését, miszerint azt mint valami elmúlhatlan örvendetes eseményt tekinté
(1853 Jókai Mór)
Ottó egy pohár hideg vizet disputált magába
(1854 Degré Alajos)
nehány kanál levest belém disputálva
(1884 Szentpály Janka)
semmi jogom sincsen Cholnokyba szerénységet disputálni
(1911 Zsadányi Henrik)
[Knock doktor] becsalja […] az embereket a rendelőjébe, hókusz-pókuszaival rájuk ijeszt, súlyos betegségeket disputál beléjük, úgyhogy mindenki azzal a tudattal távozik a rendelőből, hogy nagybeteg
(1926 Schöpflin Aladár)
3. tárgyatlan (kissé rég)
vmely sajátos célú v. formájú, rendsz. hallgatóság előtt zajló elvi, eszmei vita során szónokol, polemizál, ill. ilyen vitában részt vesz
[Matkó István] felsőbányai prédikátor korában Sámbárral halálra disputált és legyőzvén ellenét, életének megkegyelmezett és csak két fogát huzatta ki
(1899 Magyar írók élete)
a dunáninneni helvét hitvallású szuperintendencia lelkipásztorai [az 1609-ben Bars községben tartott református zsinaton] magyarul és deákul disputálnak, néha izgatottan zúdul fel a gyűlés, de nem tudnak a dolog végére jutni
(1931 Pintér Jenő)
[a Pázmány vitairatában kibontakozó jelenetekben] a kálvinista prédikátor szabadszájú protestáns főemberek előtt disputál egy okos katolikussal, aki minduntalan nevetségessé teszi
(1964 Bán Imre)
az oxfordi egyetem tudós publikuma előtt a szintén ott tartózkodó Giordano Brunóval disputált
(1978 Szőnyi György Endre)
3a. (kissé rég)
iskolai gyakorlatként vmely előre megadott tézis mellett v. ellen érvelve vitázik
a diákok egymás között disputálnak s vetekednek
(1782 Kónyi János)
minden vizsga alkalmával a megadott thesis és az antithesis alapján vitáztak[,] disputáltak a tanulók
(1999 Kilián István)
3b. (kissé rég)
disszertációját (nyilvánosan) megvédi
[Toldy Ferenc június 26-án szemorvosnak, június 30-án orvosdoktornak esküdött fel,] ’s az utóbbik nap deákul is, magyarul is disputála, a’ mi példa nélkül volt eddig
(1829 Kazinczy Ferenc)
a varsói egyetemen a bölcsészettudományi oklevél elnyerhetéséért disputált
(1880 k. Matkovics Pál)
[Nánási L. István] 1649 okt.október 1. iratkozott be a franekeri egyetem hallgatói közé s 1650. u. o.ugyanott nyilvánosan disputált
(1896 PallasLex.)
[Otrokocsi Fóris Ferenc] 1672. febr. 21. nyilvánosan disputált az akadémián
(1903 Magyar írók élete)
a strassburgi akadémián 1616-ban politikai-katonai tézisekből disputáló Listius Ferenc
(1997 Domokos György et al.)
ÖU: eldisputál
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, disputálhat; IdSz.

Beállítások