díszes mn 15B

1. (vmivel mint) dísszel, díszítéssel ellátott 〈tárgy, építmény stb.〉’ ❖ Virággal díszes, ragyogó szemű, briliántos hölgyek odadöltek a lovagok vállára, s forogtak velők a keringő mámorában (1861 Arany János C6504, 129) | Szebb és a szokottnál diszesebb a csúcsivvel záródó nyugati főportalé (1868 Orbán Balázs CD22) | [a nagyszentmiklósi kincs] már az által is eltér a népvándorlási emlékektől, hogy tetemes része figurális kompozicióval díszes, holott ilyenek a népvándorlási korban felette ritkák (1896 PallasLex. CD02) | nagyon divatos, kissé merész a ruhájuk, a kalapjuk túl díszes (1922 Csathó Kálmán 9086002, 79) | A többnyire alig díszes köznapi, ronggyá hordott subáknál sokkal többet tudunk a szépmíves szűcsök remekeiről (1997 Magyar néprajz CD47).

1a. (-val/-vel v. -tól/-től ragos bővítménnyel is)(vmi által) feltűnően szép, mutatós 〈külső, kinézet〉, ill. ilyen külsejű, kinézetű 〈tárgy, dolog v. állat, es. ember〉’ ❖ a’ küls Országi márványból készltt Óltárok, és drága ’s kiváltképpen díszes festések mindenektl méltók a’ figyelmetes meg nézésre (1798 Vályi András C4337, 116) | a’ felette bő ruha haszontalan vesztegetés; azonban a’ testnek díszes formáját is eltakarja (1846 Kiss Bálint 8244001, 28) | [az ún. virágos káka] esernyő-alaku szép virággal diszes (1847 Hetilap CD61) | [az 5. században egyesek] már díszes külsejű és berendezésű magánházakat építtettek s háztartásukra is sokat költöttek (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Van a friauli káptalannak Cividaleban egy igen díszesen kiállított, festményekkel ellátott középkori codexe, mely Gertrud zsoltáros könyve (Psalterium Gertrudis) néven ismeretes (1900 Nagy Géza CD20) | A visegrádi királyi vadaskertnek a természet szépségétől díszes tájain halad az úttest a bölény-parkig (1929 Az állatok világa CD46) | Az állatvilágban a hímek a díszesebbek, az emberek között a nők (1982 Lux Elvira 1099002, 112).

1b. (gúny is) ’választékos, kifinomult, ill. (hibátlanul) szép 〈beszéd, írás stb.〉’ ❖ a’ diſzes és kellemes ſzólláſra ’s írásra vigyázók […] igen ſokat elkerlnek [a hibákból] (1790 Főldi János C1759, 253) | Kétség kívűl diszesebb Magyarságot hallunk a’ népes Magyar Városokban, mint sem a’ félre es apró Falukonn és Pusztákonn (1808 Pápay Sámuel C3422, 91) | [Batthyány Vince gróf a magyart] nem vitte ugyan oly tökélyre, mint a németet és különösen a deákot; azért még is mint […] Hontnak főispánja folyvást helyesen, sőt diszesen is szóla magyarul (1859 Aszalay József C0683, 72) | az egész vers a „díszes” szavak […] üres halmozása, nesze semmi, fogd meg jól (1952 Benjámin László 2051016, 53).

1c. ’rögtönzésszerű díszítőelemekkel, cifrázatokkal előadott 〈vokális zene〉’ ❖ a korális reform […] a dallamok megrövidítésében és a hosszabb melizmáknak (díszes, cifrázott dallamtagok) megcsonkításában merült ki (1930 ZeneiLex. CD49) | [az ún. ambroziánus énekek] dallamanyaga a népének hangvételét idézi, de a gregorián énekeknél keletiesebb, díszesebb, melizmákban gazdagabb (1993 MagyarNagyLex. C5814, 715).

2. ’ünnepélyességet kifejező, nagy pompájú, látványos 〈külsőség〉, ill. ilyen külsőségek között végbemenő 〈esemény, rendezvény〉’ ❖  Felſége azon maga ſzerzett dits Budai Universitását […] díſzes inneplésſel fel-ſzenteltette (1780 Magyar Hírmondó 7444006, 437) | [a fejedelmet] díszesen fogadják, még a vár sánczaira is lobogókat tűztek ki (1893 Mika Sándor CD55) | [Gárdonyi Gézát] úgy temették el, mint egri díszpolgárhoz illik. Díszes temetést kapott (1923 Hatvany Lajos CD10) | A beiktatási ceremóniára a parlamentben kerül sor, díszes külsőségek közepette (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’elismerésre méltó, dicséretes 〈magatartás, tulajdonság stb.〉’ ❖ Palmire ſzép, díſzes erkölts, ’s Téged’ meg-érdemel (1789 Vitéz Imre ford.–Dusch 7155001, 40) | Díszes rend vagyon házában (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 65) | Nem díszes asszonyt szolgálni (1820 Kisfaludy Károly C2680, 9) | A világszerte rohamosan pusztuló népzenei anyag megörökítéséhez szükséges pénznek kis hányadát is mindenütt csak a legnagyobb küzdelmekkel lehet előteremteni […]. Hogy a gramofóntársaságok szereplése ezen a téren sem valami díszes, azt szinte talán fölösleges is említenem (1937 Bartók Béla 2045001, 6).

3a. (gúny) ’〈bizonyos szokás(ok)nak, szabály(ok)nak meg nem felelő, helytelen, ill. erkölcsileg elítélendő, szégyenletes dologra vonatkoztatva〉’ ❖ egyedl a’ halál félelme szokta meg-gátlani az Embert a’ diszes tselekedetektl (1785 Lethenyei János ford. C2909, 32) | [Széchenyi István] valóban feladatul tűzte ki magának konkolyt hinteni közém ’s barátim közé, ’s a’ barátságbontók díszes szerepét tehetsége szerint végigjátszani (1843 Pesti Hírlap CD61) | Gyakran találkozunk a lesz igének határozó igenévvel kapcsolt szenvedő értelmű németes használatával. Díszes példája ennek a következő mondat: „A film egyes jelenetei a történelmi nevezetességű helyszínen lettek felvéve.” (1930 Csűry Bálint 1030001, 256).

4. (gúny is) ’nagyfokú elismerést, megbecsülést kifejező 〈elnevezés, megjelölés〉’ ❖ Virtuſt […] ſenki ſem vásárolhat magának, […] hanem ingyen nyeri ezt a’ díſzes Nevet minden Ember, tſak tſupán Nemes ſzíve, Nemes gondolkodáſa, és Nemes tſelekedete által (1794 Bölöni Sámuel 7058001, 2) | Sághy uramnak jó képpel kelle a diszes titulusokat végighallgatnia (1883 Szabó Ignác C3775, 89) | A legnagyobb bolond – nagy legénynek kellett annak lenni, akit ezzel a díszes melléknévvel kitüntettek – mégiscsak Szebenyi Pál volt, a híres Szebenyi (1905 Krúdy Gyula CD54) | Lehr Albert 3000 kifejezést gyűjtött össze a részegségre. […] A sok díszes megjelölés közül nem egy a Borzsákhoz hasonlóan ma is viselt családnév (1949 Borzsák István C5889, 189).

5. (rég) ’vki(k) számára jelentős, különösen értékes, becses 〈dolog〉’ ❖ mindenek felett a világnak leg diſzeſebb ékeſségére lév Szép-Nemnek, ſzokott ſzorgalmatoſsága miatt gyakorta unalmas idejét, ennek [ti. a fordításnak] olvasásával kellemeteſsé tennem (1774 Báróczi Sándor 7031007, [XI]) | Nesze ez a véres pálma, Amelyért fáradt szablyád; De díszesebb kincs is száll ma, Óh nemes bajnok, terád (1800 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Kevés számú, de szíves Leveleid, Leveles Táromnak díszesebb része, mert Barátságodhoz, és Szeretetedhez való jussom’ Bizonyságai (1808 Ráday Pál C2558, 300) | boldogitóbb s diszesb azon birtok, mely állhatatos fáradozásnak és becsületes szorgalomnak következménye, mint az, melyet készen találtunk (1834–1837 Széchenyi István 8429021, 125) | Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar elérjük ezt a diszes napot [ti. az esküvő napját]! (1868 Vértesi Arnold C4454, 57).

6. ’elismerésre, megbecsülésre méltó, ill. azzal járó, azzal övezett 〈(társadalmi) helyzet, állapot stb.〉’ ❖ ezen diszes Hivatalra lejendő fel emeltetésem (1807 Bethlen László C2558, 167) | Koronázza meg Excellentziád […] díszes öregségét ’s több hazafiúi tetteit […] még e’ Társaság felállítására kész segedelmével (1818 Döbrentei Gábor C2569, 116) | az egész világ tisztában van vele, minek köszönheti ő nagyméltósága díszes állását (1906 Ambrus Zoltán C0592, 24) | A „gróf Klebelsberg Kunó fiu és leány polgári iskola” díszes és nagy jövőre hivatott iskolája Rákospalotának (1931 Pest megye 2137001, 3) | Talán megvalósul egyszer az oly régóta áhított soproni galéria. Ebben Medgyesy Antalt díszes hely illetné meg (2000 Kubinszky Mihály CD52).

6a. (-val/-vel ragos bővítménnyel is) ’előkelő, magas rangú, ill. kiváló, jeles 〈személy v. csoport〉’ ❖ Dicsekedik ... Diſzes Hollandia ollyan magzatival, Kik a’ blts világot rzik iráſival (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, [B2v]) | Ghimesi Gróf Forgáts Antal diszes magyar Mágnás (1792 Decsy Sámuel C1378, 314) | Kisebb számu ugyan, de sok jeles uj tagokkal díszes e’ gyülekezet (1841 Pesti Hírlap CD61) | Fulvii, polgári és hadi erényekkel díszes, fényes multu plebejus család (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Garai Miklós nádor] Losonczi vajda és Frangepán János vezetésével százötven lovagból álló díszes küldöttséget küldött Párizsba, hogy az orleansi herceget Budára kísérjék (1934 Szekfű Gyula CD42) | Az efféle elitkluboknak többek között az a jellegzetességük, hogy a résztvevőknek „kézzelfogható” hasznuk nem származik a klubtagságból, annál több azonban a közvetett hozadék. A díszes társaságba ugyan nehéz bekerülni, de kiutasítani senkit nem szoktak (1996 Figyelő CD2601).

6b. (gúny) ’〈megvetett, lenézett személyre v. csoportra vonatkoztatva〉’ ❖ A jövő felvonásban már egy egész diszes társaságban vagyunk, a hol csupa férjnélküli asszonyságok, s azoknak az ideiglenes vőlegényeik vannak jelen (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [strómanokból] már a bibliában is találunk díszes példányokat (1885 Rózsaági Antal C3642, 140) | Díszes figura vagy. Mondhatom. Szegény apád azt se tudja, hogy mi van veled (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | Tévedés azt hinni, hogy az áruházi szarkák díszes társulatát kizárólag züllött, deviáns elemek, hajléktalan, rászoruló munkanélküliek alkotják (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: díszesedik, díszesség, díszesül.

Vö. CzF. díszes · diszes, díszesen · diszesen; ÉrtSz.; TESz. dísz; ÉKsz.; SzT. ~, díszesen; ÚMTsz.

díszes melléknév 15B
1.
(vmivel mint) dísszel, díszítéssel ellátott 〈tárgy, építmény stb.〉
Virággal díszes, ragyogó szemű, briliántos hölgyek odadöltek a lovagok vállára, s forogtak velők a keringő mámorában
(1861 Arany János)
Szebb és a szokottnál diszesebb a csúcsivvel záródó nyugati főportalé
(1868 Orbán Balázs)
[a nagyszentmiklósi kincs] már az által is eltér a népvándorlási emlékektől, hogy tetemes része figurális kompozicióval díszes, holott ilyenek a népvándorlási korban felette ritkák
(1896 PallasLex.)
nagyon divatos, kissé merész a ruhájuk, a kalapjuk túl díszes
(1922 Csathó Kálmán)
A többnyire alig díszes köznapi, ronggyá hordott subáknál sokkal többet tudunk a szépmíves szűcsök remekeiről
(1997 Magyar néprajz)
1a. (-val/-vel v. -tól/-től ragos bővítménnyel is)
(vmi által) feltűnően szép, mutatós 〈külső, kinézet〉, ill. ilyen külsejű, kinézetű 〈tárgy, dolog v. állat, es. ember〉
a’ küls Országi márványból készltt Óltárok, és drága ’s kiváltképpen díszes festések mindenektl méltók a’ figyelmetes meg nézésre
(1798 Vályi András)
a’ felette bő ruha haszontalan vesztegetés; azonban a’ testnek díszes formáját is eltakarja
(1846 Kiss Bálint)
[az ún. virágos káka] esernyő-alaku szép virággal diszes
(1847 Hetilap)
[az 5. században egyesek] már díszes külsejű és berendezésű magánházakat építtettek s háztartásukra is sokat költöttek
(1899 Nagy képes világtörténet)
Van a friauli káptalannak Cividaleban egy igen díszesen kiállított, festményekkel ellátott középkori codexe, mely Gertrud zsoltáros könyve (Psalterium Gertrudis) néven ismeretes
(1900 Nagy Géza)
A visegrádi királyi vadaskertnek a természet szépségétől díszes tájain halad az úttest a bölény-parkig
(1929 Az állatok világa)
Az állatvilágban a hímek a díszesebbek, az emberek között a nők
(1982 Lux Elvira)
1b. (gúny is)
választékos, kifinomult, ill. (hibátlanul) szép 〈beszéd, írás stb.〉
a’ diſzes és kellemes ſzólláſra ’s írásra vigyázók […] igen ſokat elkerlnek [a hibákból]
(1790 Főldi János)
Kétség kívűl diszesebb Magyarságot hallunk a’ népes Magyar Városokban, mint sem a’ félre es apró Falukonn és Pusztákonn
(1808 Pápay Sámuel)
[Batthyány Vince gróf a magyart] nem vitte ugyan oly tökélyre, mint a németet és különösen a deákot; azért még is mint […] Hontnak főispánja folyvást helyesen, sőt diszesen is szóla magyarul
(1859 Aszalay József)
az egész vers a „díszes” szavak […] üres halmozása, nesze semmi, fogd meg jól
(1952 Benjámin László)
1c.
rögtönzésszerű díszítőelemekkel, cifrázatokkal előadott 〈vokális zene〉
a korális reform […] a dallamok megrövidítésében és a hosszabb melizmáknak (díszes, cifrázott dallamtagok) megcsonkításában merült ki
(1930 ZeneiLex.)
[az ún. ambroziánus énekek] dallamanyaga a népének hangvételét idézi, de a gregorián énekeknél keletiesebb, díszesebb, melizmákban gazdagabb
(1993 MagyarNagyLex.)
2.
ünnepélyességet kifejező, nagy pompájú, látványos 〈külsőség〉, ill. ilyen külsőségek között végbemenő 〈esemény, rendezvény〉
 Felſége azon maga ſzerzett dits Budai Universitását […] díſzes inneplésſel fel-ſzenteltette
(1780 Magyar Hírmondó)
[a fejedelmet] díszesen fogadják, még a vár sánczaira is lobogókat tűztek ki
(1893 Mika Sándor)
[Gárdonyi Gézát] úgy temették el, mint egri díszpolgárhoz illik. Díszes temetést kapott
(1923 Hatvany Lajos)
A beiktatási ceremóniára a parlamentben kerül sor, díszes külsőségek közepette
(1997 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
elismerésre méltó, dicséretes 〈magatartás, tulajdonság stb.〉
Palmire ſzép, díſzes erkölts, ’s Téged’ meg-érdemel
(1789 Vitéz Imre ford.Dusch)
Díszes rend vagyon házában
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Nem díszes asszonyt szolgálni
(1820 Kisfaludy Károly)
A világszerte rohamosan pusztuló népzenei anyag megörökítéséhez szükséges pénznek kis hányadát is mindenütt csak a legnagyobb küzdelmekkel lehet előteremteni […]. Hogy a gramofóntársaságok szereplése ezen a téren sem valami díszes, azt szinte talán fölösleges is említenem
(1937 Bartók Béla)
3a. (gúny)
〈bizonyos szokás(ok)nak, szabály(ok)nak meg nem felelő, helytelen, ill. erkölcsileg elítélendő, szégyenletes dologra vonatkoztatva〉
egyedl a’ halál félelme szokta meg-gátlani az Embert a’ diszes tselekedetektl
(1785 Lethenyei János ford.)
[Széchenyi István] valóban feladatul tűzte ki magának konkolyt hinteni közém ’s barátim közé, ’s a’ barátságbontók díszes szerepét tehetsége szerint végigjátszani
(1843 Pesti Hírlap)
Gyakran találkozunk a lesz igének határozó igenévvel kapcsolt szenvedő értelmű németes használatával. Díszes példája ennek a következő mondat: „A film egyes jelenetei a történelmi nevezetességű helyszínen lettek felvéve.”
(1930 Csűry Bálint)
4. (gúny is)
nagyfokú elismerést, megbecsülést kifejező 〈elnevezés, megjelölés〉
Virtuſt […] ſenki ſem vásárolhat magának, […] hanem ingyen nyeri ezt a’ díſzes Nevet minden Ember, tſak tſupán Nemes ſzíve, Nemes gondolkodáſa, és Nemes tſelekedete által
(1794 Bölöni Sámuel)
Sághy uramnak jó képpel kelle a diszes titulusokat végighallgatnia
(1883 Szabó Ignác)
A legnagyobb bolond – nagy legénynek kellett annak lenni, akit ezzel a díszes melléknévvel kitüntettek – mégiscsak Szebenyi Pál volt, a híres Szebenyi
(1905 Krúdy Gyula)
Lehr Albert 3000 kifejezést gyűjtött össze a részegségre. […] A sok díszes megjelölés közül nem egy a Borzsákhoz hasonlóan ma is viselt családnév
(1949 Borzsák István)
5. (rég)
vki(k) számára jelentős, különösen értékes, becses 〈dolog〉
mindenek felett a világnak leg diſzeſebb ékeſségére lév Szép-Nemnek, ſzokott ſzorgalmatoſsága miatt gyakorta unalmas idejét, ennek [ti. a fordításnak] olvasásával kellemeteſsé tennem
(1774 Báróczi Sándor)
Nesze ez a véres pálma, Amelyért fáradt szablyád; De díszesebb kincs is száll ma, Óh nemes bajnok, terád
(1800 Csokonai Vitéz Mihály)
Kevés számú, de szíves Leveleid, Leveles Táromnak díszesebb része, mert Barátságodhoz, és Szeretetedhez való jussom’ Bizonyságai
(1808 Ráday Pál)
boldogitóbb s diszesb azon birtok, mely állhatatos fáradozásnak és becsületes szorgalomnak következménye, mint az, melyet készen találtunk
(1834–1837 Széchenyi István)
Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar elérjük ezt a diszes napot [ti. az esküvő napját]!
(1868 Vértesi Arnold)
6.
elismerésre, megbecsülésre méltó, ill. azzal járó, azzal övezett (társadalmi) helyzet, állapot stb.〉
ezen diszes Hivatalra lejendő fel emeltetésem
(1807 Bethlen László)
Koronázza meg Excellentziád […] díszes öregségét ’s több hazafiúi tetteit […] még e’ Társaság felállítására kész segedelmével
(1818 Döbrentei Gábor)
az egész világ tisztában van vele, minek köszönheti ő nagyméltósága díszes állását
(1906 Ambrus Zoltán)
A „gróf Klebelsberg Kunó fiu és leány polgári iskola” díszes és nagy jövőre hivatott iskolája Rákospalotának
(1931 Pest megye)
Talán megvalósul egyszer az oly régóta áhított soproni galéria. Ebben Medgyesy Antalt díszes hely illetné meg
(2000 Kubinszky Mihály)
6a. (-val/-vel ragos bővítménnyel is)
előkelő, magas rangú, ill. kiváló, jeles 〈személy v. csoport〉
Dicsekedik ... Diſzes Hollandia ollyan magzatival, Kik a’ blts világot rzik iráſival
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
Ghimesi Gróf Forgáts Antal diszes magyar Mágnás
(1792 Decsy Sámuel)
Kisebb számu ugyan, de sok jeles uj tagokkal díszes e’ gyülekezet
(1841 Pesti Hírlap)
Fulvii, polgári és hadi erényekkel díszes, fényes multu plebejus család
(1902 ÓkoriLex.)
[Garai Miklós nádor] Losonczi vajda és Frangepán János vezetésével százötven lovagból álló díszes küldöttséget küldött Párizsba, hogy az orleansi herceget Budára kísérjék
(1934 Szekfű Gyula)
Az efféle elitkluboknak többek között az a jellegzetességük, hogy a résztvevőknek „kézzelfogható” hasznuk nem származik a klubtagságból, annál több azonban a közvetett hozadék. A díszes társaságba ugyan nehéz bekerülni, de kiutasítani senkit nem szoktak
(1996 Figyelő)
6b. (gúny)
〈megvetett, lenézett személyre v. csoportra vonatkoztatva〉
A jövő felvonásban már egy egész diszes társaságban vagyunk, a hol csupa férjnélküli asszonyságok, s azoknak az ideiglenes vőlegényeik vannak jelen
(1856 Vasárnapi Újság)
[strómanokból] már a bibliában is találunk díszes példányokat
(1885 Rózsaági Antal)
Díszes figura vagy. Mondhatom. Szegény apád azt se tudja, hogy mi van veled
(1926 Kosztolányi Dezső)
Tévedés azt hinni, hogy az áruházi szarkák díszes társulatát kizárólag züllött, deviáns elemek, hajléktalan, rászoruló munkanélküliek alkotják
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: díszesedik, díszesség, díszesül
Vö. CzF. díszes · diszes, díszesen · diszesen; ÉrtSz.; TESz. dísz; ÉKsz.; SzT. ~, díszesen; ÚMTsz.

Beállítások