diszkrét mn és hsz 

I. mn 12B4

1. ’bizalmas v. másokra nem tartozó dolgokról nem beszélő, nem fecsegő, titoktartó 〈személy〉’ ❖ nem annyira discret mint buzgó társak kifecsegék a szinházi titkot (1845 Széchenyi István CD1501) | ha nem volna olyan diskrét, hát a hajunk szálai felmerednének, olyan dolgokat tudna nekünk elbeszélni (1877 Balázs Sándor¹ C0746, 76) | Schratt Katalin talán a legdiszkrétebb mindazon történelmi úrhölgyek között, akik valaha fejedelmek barátnői voltak, soha egyetlen szóval se beszélt senkinek Ferenc József látogatásairól (1927 Krúdy Gyula CD54) | a Puskin Múzeum diszkrét munkatársai és kiválóan őrzött raktárai gondoskodtak arról, hogy Trója aranyának holléte ne kerüljön nyilvánosságra (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (vál) ’olyan 〈dolog〉, amely (az illetéktelenek elől) elrejt, elfed v. titokban tart vmit’ ❖ elébe állt azon indiscrét toilletben, mely csak az éj discrét homálya számára vala rendeltetve (1872 Toldy István C4185, 74) | Aki nemcsak néz és beszél, de látni és ítélni is tud, az hamar észreveszi, hogy mennyi álnok képmutatás igyekszik egymást megtéveszteni és félrevezetni a bonton [= illemtudás, jólneveltség] finom és diszkrét álarca alatt (1902 Ady Endre C0535, 415) | úgy érezte, mintha kegyetlen kézzel lerántottak volna valami diszkrét fátyolt egy kényes témáról (1926 Móricz Zsigmond 9462010, 105) | A pompás vendéglők, teraszok, presszók üresek; titkokat sejtő, diszkrét félhomályukban csak a felszolgálók rakosgatnak, ügyködnek (1989 Kőbányai János 2039001, 4).

1b. ’kívülállókra v. illetéktelenekre nem tartozó, diszkrécióval, titoktartással kezelendő 〈dolog〉, ill. ilyen dologgal kapcs., vmely dolog ilyen voltát figyelembe vevő 〈viselkedés, eljárás stb.〉’ ❖ [a berlini konferenciát] a dolgok azon komplikálása követi, melyeket diszkrét jegyzékekben végeznek a nagyhatalmasságok (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | mindig neki diktálta legdiszkrétebb leveleit a felség (1899 Vay Sarolta C4393, 94) | Kérem, diszkréten megmondom, de ne irja meg. Nem szeretném, ha a külföld ezt megtudná (1911 Pásztor Árpád 9519004, 25) | disznóság, hogy valaki valaha is rólunk ilyen diszkrét adatokat hozzon nyilvánosságra (1938 Nagy Lajos CD10) | Zsebszerződésről nem nagyon tudok, de ezt nyilván igyekszik mindenki a lehető legdiszkrétebben intézni (1997 Magyar Hírlap CD09) | csak minden második rendőrségen van alkalmas helyiség a diszkrét kihallgatásra (1999 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈a szexualitással, szexuális szokásokkal v. szolgáltatásokkal kapcs. dolgokra, jelenségekre, hely(zet)ekre stb. vonatkoztatva〉’ ❖ olyan forma zavar fogott el mindenkit, mint amit az érez, akit tetten érnek, amikor kulcslyukon át elles egy diskrét epizódot (1893 Iványi Ödön C2184, 49) | a Műcsarnok lépcsőjénél ijesztgető „munka és jólét” szobrán a meztelen férfialak legdiszkrétebb részletei is megdöbbentő realizmussal tolakodnak előre (1908 Lengyel Géza CD10) | Imrus már nagy fiú, s apai jog, sőt kötelesség, diszkrét dolgokról is beszélni vele! (1926 Babits Mihály C0698, 297) | az autópályák mellett diszkrét szállodák (Love Hotel) vannak (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’tapintatos, mások érzékenységére, ízlésére stb. tekintettel levő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈viselkedés, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ [A férfi] a’ játékban Dámája iránt discrét legyen, többször haggya nyerni mint veszteni (1815 Pap Ferenc ford.–Wenzel C3417, 135) | [Szentpáli] eléggé diskrét kérdéseire is csak fölöttébb hiányos válaszokat sikerült ebből a bosszantásig szégyenlős fiatal emberből kicsalnia (1899 Abonyi Árpád C0483, 61) | Szépen megkértem, hogy ne tegezzen és legyen diszkrét, mint úriemberhez illik (1935 Szép Ernő 9665044, 108) | Ha [a pedagógus] felismeri a drogfogyasztás fenyegető jeleit, akkor diszkréten értesítheti a szülőt. Rákérdezhet tapintatosan, hogy tapasztalt-e már hasonlót (például beszűkült pupillák, diszkó után 10-15 liter folyadék elfogyasztása) (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’visszafogott, túlzásoktól mentes, ill. nem feltűnő, nem hivalkodó 〈viselkedés, megnyilvánulás, megjelenés(ű dolog)〉’ ❖ Sikszli szerepét adta […] diszkrét szinezéssel (1880 A Petőfi Társaság évkönyve C1519, 145) | [Deésy] igen diszkrétül és finoman játszotta meg Tarczali alakját (1901 Ady Endre CD0801) | az ajtón diszkréten kopog a fehérkabátos pincér: az ebéd tálalva van (1912 Krúdy Gyula C5203, 51) | Kék zakóruha volt rajtam, fekete fűzős cipő, fekete nyakkendő, fekete harisnya, tiszta gallér: igazán diszkrétebben nem lehettem volna öltözve (1922 Hajnik Miklós CD10) | a szólóhegedű diszkréten, elegánsan kiemelkedik a hangkép egészéből (1995 Magyar Hírlap CD09) | alig látszó, diszkrét sminket (1998 Új Könyvek CD29) | [a] nyílást diszkrét díszléccel keretezték (1999 Lakáskultúra CD39).

3a. (vál) ’csekély erővel megnyilvánuló, gyengén érzékelhető 〈fizikai jelenség〉, ill. enyhe fokban, kismértékben meglevő 〈jellegzetesség, tulajdonság〉’ ❖ A csillag fénye tudvalevőleg szelid és diskrét (1880 Bolond Istók naptára C1141, 28) | A diszkrét, tompa világításban halkan beszélgető emberek állottak együtt (1896 Herczeg Ferenc C2072, 10) | Körülöttünk diszkrét pisszegés, hogy ne diskuráljunk (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 108) | Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 186) | A kocsiban diszkrét parfümillat lengett, a magnó halkan duruzsolt (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. (vál) ’csekély erővel megnyilvánuló, gyenge fényt v. hangot kibocsátó 〈tárgy〉’ ❖ A budoárt egy diszkrét lámpa világítja meg: osztozva a félhomály csinálásban a kandalló tüzével (1888 Jókai Mór CD18) | Mintha egy csendes dongó, vagy egy diszkrét ventillátor zúgott volna a szobában (1926 Bókay János CD10) | a Pharma és más gyárak-intézetek is szívesen látnák (illetve hallanák) a réginél jóval diszkrétebb forgófejes gázégőt (1963 Magyar Nemzet júl. 12. C0356, 3).

4. (jelzőként) (Tud, kül. Mat) ’a másik hasonlótól elkülönülő, elválasztott 〈rész, egység, mennyiség〉, ill. ilyen részekből álló 〈sor(ozat)〉’ ❖ Ha pedig az oszthatóság szempontjából nézzük az anyagot, úgy végtelenül osztható folytonosságnak (continuumnak) veszszük v. oszthatatlan, legkisebb üres közök által egymástól elválasztott (diskret) részekből állónak (1893 PallasLex. CD02) | A legtöbben továbbá az anyagot diszkrét, oszthatatlan részekből, atomokból állónak tekintik (1896 PallasLex. CD02) | [Albert Einstein szerint] a fény egymástól különálló (diszkrét) energiamennyiségekben, az ú. n. fényquantumokban terjed (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 100) | a kvantumelmélet kiválasztja a kitüntetett mozgási állapotok diszkrét sorát (1927 RévaiNagyLex. C5716, 800) | A grönlandi változások rendre két diszkrét éghajlati állapot közötti ugrásszerű átváltás formájában történtek (1997 Természet Világa CD50) | kísérletileg is sikerült kimutatni, hogy az egyedfejlődés során a beszédkészség korai egyedfejlődésében a törzsfejlődés időrendjét követő diszkrét szakaszok vannak (1998 Természet Világa CD50) | [A görögök Pitagorasz után] a diszkrét szám helyett a folytonos geometriai mennyiségre építettek, amely általánosabb, hiszen a folytonosnak része a diszkrét (1999 Természet Világa CD50) | a [számítógépes] műveletek jó része folyamatos, analóg, nem diszkrét jelek seregein folyik (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. (jelzőként) (Mat) ’ilyen jelek, ill. halmazok, rendszerek vizsgálatával foglalkozó 〈tudományág, tudományterület〉’ ❖ mélynek tűnik a szakadék a folytonos matematika (analízis) és a diszkrét matematika (pl. a gráfelmélet) között (1998 Természet Világa CD50) | Fejes Tóth László munkássága révén vált önálló diszciplinává a diszkrét geometria (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0 (rég, ritk)

’visszafogottan, túlzásoktól mentesen’ ❖ Hire járt, hogy a drámát [ti. Toldy István Kornélia című darabját] kifütyölik. Szigligeti [Ede] védelmére kelt a darabnak hirlapban és magánkörökben s az ostrom alá vett jelenések „kacagó galambjai”-nak nagyon lelkökre köté, hogy nagyon diskrét játszanak, s valahogy túlzott szinezéssel ne szaporítsák a bajt (1878 Vadnay Károly C3609, 112) | Az est legnagyobb sikere a Rónaszékyé volt, ki sohse játszott oly diszkrét, mint éppen ma (1880 Mikszáth Kálmán CD04).

Ö: in~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. diszkréció; ÉKsz.; IdSz.

diszkrét melléknév és határozószó
I. melléknév 12B4
1.
bizalmas v. másokra nem tartozó dolgokról nem beszélő, nem fecsegő, titoktartó 〈személy〉
nem annyira discret mint buzgó társak kifecsegék a szinházi titkot
(1845 Széchenyi István)
ha nem volna olyan diskrét, hát a hajunk szálai felmerednének, olyan dolgokat tudna nekünk elbeszélni
(1877 Balázs Sándor¹)
Schratt Katalin talán a legdiszkrétebb mindazon történelmi úrhölgyek között, akik valaha fejedelmek barátnői voltak, soha egyetlen szóval se beszélt senkinek Ferenc József látogatásairól
(1927 Krúdy Gyula)
a Puskin Múzeum diszkrét munkatársai és kiválóan őrzött raktárai gondoskodtak arról, hogy Trója aranyának holléte ne kerüljön nyilvánosságra
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (vál)
olyan 〈dolog〉, amely (az illetéktelenek elől) elrejt, elfed v. titokban tart vmit
elébe állt azon indiscrét toilletben, mely csak az éj discrét homálya számára vala rendeltetve
(1872 Toldy István)
Aki nemcsak néz és beszél, de látni és ítélni is tud, az hamar észreveszi, hogy mennyi álnok képmutatás igyekszik egymást megtéveszteni és félrevezetni a bonton [= illemtudás, jólneveltség] finom és diszkrét álarca alatt
(1902 Ady Endre)
úgy érezte, mintha kegyetlen kézzel lerántottak volna valami diszkrét fátyolt egy kényes témáról
(1926 Móricz Zsigmond)
A pompás vendéglők, teraszok, presszók üresek; titkokat sejtő, diszkrét félhomályukban csak a felszolgálók rakosgatnak, ügyködnek
(1989 Kőbányai János)
1b.
kívülállókra v. illetéktelenekre nem tartozó, diszkrécióval, titoktartással kezelendő 〈dolog〉, ill. ilyen dologgal kapcs., vmely dolog ilyen voltát figyelembe vevő 〈viselkedés, eljárás stb.〉
[a berlini konferenciát] a dolgok azon komplikálása követi, melyeket diszkrét jegyzékekben végeznek a nagyhatalmasságok
(1880 Mikszáth Kálmán)
mindig neki diktálta legdiszkrétebb leveleit a felség
(1899 Vay Sarolta)
Kérem, diszkréten megmondom, de ne irja meg. Nem szeretném, ha a külföld ezt megtudná
(1911 Pásztor Árpád)
disznóság, hogy valaki valaha is rólunk ilyen diszkrét adatokat hozzon nyilvánosságra
(1938 Nagy Lajos)
Zsebszerződésről nem nagyon tudok, de ezt nyilván igyekszik mindenki a lehető legdiszkrétebben intézni
(1997 Magyar Hírlap)
csak minden második rendőrségen van alkalmas helyiség a diszkrét kihallgatásra
(1999 Magyar Hírlap)
1c.
〈a szexualitással, szexuális szokásokkal v. szolgáltatásokkal kapcs. dolgokra, jelenségekre, hely(zet)ekre stb. vonatkoztatva〉
olyan forma zavar fogott el mindenkit, mint amit az érez, akit tetten érnek, amikor kulcslyukon át elles egy diskrét epizódot
(1893 Iványi Ödön)
a Műcsarnok lépcsőjénél ijesztgető „munka és jólét” szobrán a meztelen férfialak legdiszkrétebb részletei is megdöbbentő realizmussal tolakodnak előre
(1908 Lengyel Géza)
Imrus már nagy fiú, s apai jog, sőt kötelesség, diszkrét dolgokról is beszélni vele!
(1926 Babits Mihály)
az autópályák mellett diszkrét szállodák (Love Hotel) vannak
(1996 Magyar Hírlap)
2.
tapintatos, mások érzékenységére, ízlésére stb. tekintettel levő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈viselkedés, megnyilvánulás stb.〉
[A férfi] a’ játékban Dámája iránt discrét legyen, többször haggya nyerni mint veszteni
(1815 Pap Ferenc ford.Wenzel)
[Szentpáli] eléggé diskrét kérdéseire is csak fölöttébb hiányos válaszokat sikerült ebből a bosszantásig szégyenlős fiatal emberből kicsalnia
(1899 Abonyi Árpád)
Szépen megkértem, hogy ne tegezzen és legyen diszkrét, mint úriemberhez illik
(1935 Szép Ernő)
Ha [a pedagógus] felismeri a drogfogyasztás fenyegető jeleit, akkor diszkréten értesítheti a szülőt. Rákérdezhet tapintatosan, hogy tapasztalt-e már hasonlót (például beszűkült pupillák, diszkó után 10-15 liter folyadék elfogyasztása)
(2000 Magyar Hírlap)
3.
visszafogott, túlzásoktól mentes, ill. nem feltűnő, nem hivalkodó 〈viselkedés, megnyilvánulás, megjelenés(ű dolog)
Sikszli szerepét adta […] diszkrét szinezéssel
(1880 A Petőfi Társaság évkönyve)
[Deésy] igen diszkrétül és finoman játszotta meg Tarczali alakját
(1901 Ady Endre)
az ajtón diszkréten kopog a fehérkabátos pincér: az ebéd tálalva van
(1912 Krúdy Gyula)
Kék zakóruha volt rajtam, fekete fűzős cipő, fekete nyakkendő, fekete harisnya, tiszta gallér: igazán diszkrétebben nem lehettem volna öltözve
(1922 Hajnik Miklós)
a szólóhegedű diszkréten, elegánsan kiemelkedik a hangkép egészéből
(1995 Magyar Hírlap)
alig látszó, diszkrét sminket
(1998 Új Könyvek)
[a] nyílást diszkrét díszléccel keretezték
(1999 Lakáskultúra)
3a. (vál)
csekély erővel megnyilvánuló, gyengén érzékelhető 〈fizikai jelenség〉, ill. enyhe fokban, kismértékben meglevő 〈jellegzetesség, tulajdonság〉
A csillag fénye tudvalevőleg szelid és diskrét
(1880 Bolond Istók naptára)
A diszkrét, tompa világításban halkan beszélgető emberek állottak együtt
(1896 Herczeg Ferenc)
Körülöttünk diszkrét pisszegés, hogy ne diskuráljunk
(1916 Molnár Ferenc²)
Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció
(1937 Karinthy Frigyes)
A kocsiban diszkrét parfümillat lengett, a magnó halkan duruzsolt
(1995 Magyar Hírlap)
3b. (vál)
csekély erővel megnyilvánuló, gyenge fényt v. hangot kibocsátó 〈tárgy〉
A budoárt egy diszkrét lámpa világítja meg: osztozva a félhomály csinálásban a kandalló tüzével
(1888 Jókai Mór)
Mintha egy csendes dongó, vagy egy diszkrét ventillátor zúgott volna a szobában
(1926 Bókay János)
a Pharma és más gyárak-intézetek is szívesen látnák (illetve hallanák) a réginél jóval diszkrétebb forgófejes gázégőt
(1963 Magyar Nemzet júl. 12.)
4. (jelzőként) (Tud, kül. Mat)
a másik hasonlótól elkülönülő, elválasztott 〈rész, egység, mennyiség〉, ill. ilyen részekből álló 〈sor(ozat)
Ha pedig az oszthatóság szempontjából nézzük az anyagot, úgy végtelenül osztható folytonosságnak (continuumnak) veszszük v.vagy oszthatatlan, legkisebb üres közök által egymástól elválasztott (diskret) részekből állónak
(1893 PallasLex.)
A legtöbben továbbá az anyagot diszkrét, oszthatatlan részekből, atomokból állónak tekintik
(1896 PallasLex.)
[Albert Einstein szerint] a fény egymástól különálló (diszkrét) energiamennyiségekben, az ú. n.úgynevezett fényquantumokban terjed
(1926 TolnaiÚjLex.)
a kvantumelmélet kiválasztja a kitüntetett mozgási állapotok diszkrét sorát
(1927 RévaiNagyLex.)
A grönlandi változások rendre két diszkrét éghajlati állapot közötti ugrásszerű átváltás formájában történtek
(1997 Természet Világa)
kísérletileg is sikerült kimutatni, hogy az egyedfejlődés során a beszédkészség korai egyedfejlődésében a törzsfejlődés időrendjét követő diszkrét szakaszok vannak
(1998 Természet Világa)
[A görögök Pitagorasz után] a diszkrét szám helyett a folytonos geometriai mennyiségre építettek, amely általánosabb, hiszen a folytonosnak része a diszkrét
(1999 Természet Világa)
a [számítógépes] műveletek jó része folyamatos, analóg, nem diszkrét jelek seregein folyik
(2000 Magyar Hírlap)
4a. (jelzőként) (Mat)
ilyen jelek, ill. halmazok, rendszerek vizsgálatával foglalkozó 〈tudományág, tudományterület〉
mélynek tűnik a szakadék a folytonos matematika (analízis) és a diszkrét matematika (pl.például a gráfelmélet) között
(1998 Természet Világa)
Fejes Tóth László munkássága révén vált önálló diszciplinává a diszkrét geometria
(2000 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0 (rég, ritk)
visszafogottan, túlzásoktól mentesen
Hire járt, hogy a drámát [ti. Toldy István Kornélia című darabját] kifütyölik. Szigligeti [Ede] védelmére kelt a darabnak hirlapban és magánkörökben s az ostrom alá vett jelenések „kacagó galambjai”-nak nagyon lelkökre köté, hogy nagyon diskrét játszanak, s valahogy túlzott szinezéssel ne szaporítsák a bajt
(1878 Vadnay Károly)
Az est legnagyobb sikere a Rónaszékyé volt, ki sohse játszott oly diszkrét, mint éppen ma
(1880 Mikszáth Kálmán)
Vö. ÉrtSz.; TESz. diszkréció; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások