dokumentum fn 3A8

1. ’Hivatalos irat (mint vmely eljárásban használható bizonyíték).’

1a. ’személyazonosságot, családi állapotot, tulajdonviszonyt stb. jogérvényesen igazoló hivatalos (ok)irat, okmány’ ❖ Méltóztaſſon az úr ezekre documentumokat ſuppeditálni [= bemutatni] (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 99) | lássuk a dokumentumokat, vannak-e asszonyságaitoknak házassági bizonyítványaik? (1879 Jókai Mór CD18) | az újabb Berzsenyi-kutatók közül úgyszólván csak egyedül Merényi értékeli kellően Berzsenyi nyilvános iskolázásának első dokumentumát, elemi iskolai bizonyítványát (1961 Kelényi Ferenc CD52) | személyi igazolványunk lesz ismét érvényes dokumentumunk (1988 Rátai János 1131002, 140) | Az előterjesztések sok esetben hiányosak voltak, nem tartalmazták az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat, például tulajdoni lapokat (1997 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (tulajdonnévi összetételekben is) (Tört, sajtó) ’királyi, állam(köz)i, egyházi stb. nyilatkozat, határozat, egyezmény, szerződés szövege, ill. az ezt tartalmazó okmány’ ❖ arról még is kételkedem, hogy arra a dologra az a beteg király oda irta volna, hogy „Ferdinánd”; […] mert ha el akarta az országgyülést oszlatni, azt gondolom, hogy ezt még is csak nekünk is megirták volna postán. Ennél fogva kétségbe veszem ezen documentumnak valódiságát (1848 Kossuth Lajos CD32) | Szeptember 5-én a washingtoni kormány két dokumentumot tett közzé: bejelentését az amerikai semlegességnek és az embargot fegyverekre (1939 Független Újság 2126001, 2) | az első nagy jelentőségű zsinati dokumentum (1972 Csanád Béla 2057021, 300) | A tudományos ismeretterjesztés elvi és gyakorlati munkáját 1974-ben egy nagyszabású esemény, illetve dokumentum határozta meg: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1974 márciusi határozata (1975 Hiller István² CD52) | A dokumentumot [ti. a Marshall-segély európai szervezetének alapokmányát] Németország három nyugati és Trieszt angol-amerikai zónája nevében is aláírták (1991 Gazdag Ferenc CD17) | 2600 oldalas ENSZ-dokumentum (2001 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’vmely (gazdasági) folyamat, tevékenység egyes lépéseit az előírások szerint rögzítő v. elősegítő, szabályozott módon megőrzött(, ábrákkal kísért) hivatalos irat’ ❖ gazdaságod ollyan, mint azon per, mellyből a’ documentumok hibáznak (1838 Fáy András¹ C0109, 237) | [a beépítési terv] célja, hogy a beruházásnak az érintett terület egészére vonatkozó, kivitelezésre alkalmas dokumentuma legyen (1994 MagyarNagyLex. C5816, 458) | három dokumentumot: a termék leírását, az üzletszabályzatot és a mérlegeredmény-kimutatást kell módosítaniuk (1997 Figyelő CD2601) | A hatályos előírások úgy változnának, hogy a közeli hozzátartozó betekinthetne a beteg egészségügyi dokumentumaiba (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely könyvtár, levéltár, gyűjtemény állományának részeként:〉 írásos, képi v. hangzó adatokat tartalmazó információhordozó’ ❖ Mint minden kézirattár, a sárospataki is tartalmaz levéltári jellegű dokumentumokat (1987–1988 Szabó András 2019022, 754) | A zenei könyvtárak ma még nehezebb helyzetben vannak, […] a dokumentumok (kották és hanghordozók) ára viszont az elmúlt években drasztikusan emelkedett (1995 Magyar Hírlap CD09) | könyvtár: könyvek és egyéb információhordozók, dokumentumok (időszaki kiadványok, térképek, zeneművek, mikrofilmek, audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok stb.) olvasásra […] szánt és e célra meghatározott rendszerezési elvek szerint alkalmassá tett gyűjteménye (1997 PedagógiaiLex. C6810, 290).

2a. (Inf) ’szöveges és képi adatokból álló számítógépes állomány’ ❖ Olyan programokról van szó, amelyek profi kivitelű, oldalakba és hasábokba tördelt, a szövegek mellett illusztrációkat is tartalmazó dokumentumok előállítását segítik (1989 Tények könyve CD37) | több mint 1600, magyarokat érdeklő dokumentum (például adóegyezmények, vámszabályok, továbbá magyar versek, mesék, dalszövegek) érhető el a nap 24 órájában néhány másodpercen belül (1995 Magyar Hírlap CD09) | A program automatikusan érzékeli a küldő egységbe helyezett dokumentumot, és felkínálja a képernyőn megjelenő grafikus menüből a kívánt műveletet (2000 Byte Magazin CD38).

3. (az utókor számára) vminek a létezését, folyamatát és milyenségét bemutató dolog’ ❖ [az 1815. február 12-én megtartott ünnepség leírása:] Debrecen ezen időben vólt pallérozottsága (cultura), megítélésére, mind magoknak ezen város leendő polgárinak, mind másoknak, talán nem megvetendő dokumentum lehet (1819 Fazekas Mihály összes művei C1701, 159) | A Színek és évek a magyar középosztály züllésének dokumentuma (1934 Radnóti Miklós 9543005, 75) | A Nagy Sándor-mozaik és társai a hellénisztikus festészet páratlan dokumentumai (1973 Castiglione László 9076001, 111) | [a Mesélő mikrofon című rádióműsor] a felszabadulás utáni magyar rádiózás első évtizedét eleveníti fel dokumentumok tükrében (1987 Lévai Béla 1094004, 145).

4. (rendsz. birtokszóként) (irod, vál) ’meggyőző erejű megnyilatkozás, vminek a tanújele’ ❖ [a dominikánusok és a jezsuiták Krisztus országának építése helyett] tsupán tsak az ö magok Orſzágoknak ki-terjeſztésében […] munkálódtak. Elégséges dokumentumi (bizonyságai) ennek a’ ſok confiskált nemes joſzágokból Tseh-Orſzágban, Szileziában és Morvában fundált [= alapított] Kollegiumok (1781 Nagy István¹ ford.–Wittola C3979, 43) | Tettekben szóljon a becsületrőli documentum! (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az elemi csapások, árvíz, sáskajárás, vagy a legjelentéktelenebb helyi események – egyaránt Isten hatalmának dokumentumai (1924 Hóman Bálint CD42) | [Csoóri Sándor] Kosztolányi 1931-es, Balassiról írt tanulmányát idézi annak dokumentumaként, hogy Kosztolányi pontosan látta a magyar irodalom megszületésének válságos körülményeit (2002 Görömbei András 3122003, 249).

J: dokument.

Ö: alap~.

UB: -kötet.

ÖU: kor~.

ÖE: ~anyag, ~dráma, ~gyűjtemény, ~irodalom, ~műsor, ~regény.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

dokumentum főnév 3A8
1.
Hivatalos irat (mint vmely eljárásban használható bizonyíték).
1a.
személyazonosságot, családi állapotot, tulajdonviszonyt stb. jogérvényesen igazoló hivatalos (ok)irat, okmány
Méltóztaſſon az úr ezekre documentumokat ſuppeditálni [= bemutatni]
(1777 Bessenyei György¹)
lássuk a dokumentumokat, vannak-e asszonyságaitoknak házassági bizonyítványaik?
(1879 Jókai Mór)
az újabb Berzsenyi-kutatók közül úgyszólván csak egyedül Merényi értékeli kellően Berzsenyi nyilvános iskolázásának első dokumentumát, elemi iskolai bizonyítványát
(1961 Kelényi Ferenc)
személyi igazolványunk lesz ismét érvényes dokumentumunk
(1988 Rátai János)
Az előterjesztések sok esetben hiányosak voltak, nem tartalmazták az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat, például tulajdoni lapokat
(1997 Országgyűlési Napló)
1b. (tulajdonnévi összetételekben is) (Tört, sajtó)
királyi, állam(köz)i, egyházi stb. nyilatkozat, határozat, egyezmény, szerződés szövege, ill. az ezt tartalmazó okmány
arról még is kételkedem, hogy arra a dologra az a beteg király oda irta volna, hogy „Ferdinánd”; […] mert ha el akarta az országgyülést oszlatni, azt gondolom, hogy ezt még is csak nekünk is megirták volna postán. Ennél fogva kétségbe veszem ezen documentumnak valódiságát
(1848 Kossuth Lajos)
Szeptember 5-én a washingtoni kormány két dokumentumot tett közzé: bejelentését az amerikai semlegességnek és az embargot fegyverekre
(1939 Független Újság)
az első nagy jelentőségű zsinati dokumentum
(1972 Csanád Béla)
A tudományos ismeretterjesztés elvi és gyakorlati munkáját 1974-ben egy nagyszabású esemény, illetve dokumentum határozta meg: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1974 márciusi határozata
(1975 Hiller István²)
A dokumentumot [ti. a Marshall-segély európai szervezetének alapokmányát] Németország három nyugati és Trieszt angol-amerikai zónája nevében is aláírták
(1991 Gazdag Ferenc)
2600 oldalas ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete-dokumentum
(2001 Magyar Hírlap)
1c.
vmely (gazdasági) folyamat, tevékenység egyes lépéseit az előírások szerint rögzítő v. elősegítő, szabályozott módon megőrzött(, ábrákkal kísért) hivatalos irat
gazdaságod ollyan, mint azon per, mellyből a’ documentumok hibáznak
(1838 Fáy András¹)
[a beépítési terv] célja, hogy a beruházásnak az érintett terület egészére vonatkozó, kivitelezésre alkalmas dokumentuma legyen
(1994 MagyarNagyLex.)
három dokumentumot: a termék leírását, az üzletszabályzatot és a mérlegeredmény-kimutatást kell módosítaniuk
(1997 Figyelő)
A hatályos előírások úgy változnának, hogy a közeli hozzátartozó betekinthetne a beteg egészségügyi dokumentumaiba
(1999 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely könyvtár, levéltár, gyűjtemény állományának részeként:〉 írásos, képi v. hangzó adatokat tartalmazó információhordozó
Mint minden kézirattár, a sárospataki is tartalmaz levéltári jellegű dokumentumokat
(1987–1988 Szabó András)
A zenei könyvtárak ma még nehezebb helyzetben vannak, […] a dokumentumok (kották és hanghordozók) ára viszont az elmúlt években drasztikusan emelkedett
(1995 Magyar Hírlap)
könyvtár: könyvek és egyéb információhordozók, dokumentumok (időszaki kiadványok, térképek, zeneművek, mikrofilmek, audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok stb.) olvasásra […] szánt és e célra meghatározott rendszerezési elvek szerint alkalmassá tett gyűjteménye
(1997 PedagógiaiLex.)
2a. (Inf)
szöveges és képi adatokból álló számítógépes állomány
Olyan programokról van szó, amelyek profi kivitelű, oldalakba és hasábokba tördelt, a szövegek mellett illusztrációkat is tartalmazó dokumentumok előállítását segítik
(1989 Tények könyve)
több mint 1600, magyarokat érdeklő dokumentum (például adóegyezmények, vámszabályok, továbbá magyar versek, mesék, dalszövegek) érhető el a nap 24 órájában néhány másodpercen belül
(1995 Magyar Hírlap)
A program automatikusan érzékeli a küldő egységbe helyezett dokumentumot, és felkínálja a képernyőn megjelenő grafikus menüből a kívánt műveletet
(2000 Byte Magazin)
3.
(az utókor számára) vminek a létezését, folyamatát és milyenségét bemutató dolog
[az 1815. február 12-én megtartott ünnepség leírása:] Debrecen ezen időben vólt pallérozottsága (cultura), megítélésére, mind magoknak ezen város leendő polgárinak, mind másoknak, talán nem megvetendő dokumentum lehet
(1819 Fazekas Mihály összes művei)
A Színek és évek a magyar középosztály züllésének dokumentuma
(1934 Radnóti Miklós)
A Nagy Sándor-mozaik és társai a hellénisztikus festészet páratlan dokumentumai
(1973 Castiglione László)
[a Mesélő mikrofon című rádióműsor] a felszabadulás utáni magyar rádiózás első évtizedét eleveníti fel dokumentumok tükrében
(1987 Lévai Béla)
4. (rendsz. birtokszóként) (irod, vál)
meggyőző erejű megnyilatkozás, vminek a tanújele
[a dominikánusok és a jezsuiták Krisztus országának építése helyett] tsupán tsak az ö magok Orſzágoknak ki-terjeſztésében […] munkálódtak. Elégséges dokumentumi (bizonyságai) ennek a’ ſok confiskált nemes joſzágokból Tseh-Orſzágban, Szileziában és Morvában fundált [= alapított] Kollegiumok
(1781 Nagy István¹ ford.Wittola)
Tettekben szóljon a becsületrőli documentum!
(1848 Kossuth Hírlapja)
az elemi csapások, árvíz, sáskajárás, vagy a legjelentéktelenebb helyi események – egyaránt Isten hatalmának dokumentumai
(1924 Hóman Bálint)
[Csoóri Sándor] Kosztolányi 1931-es, Balassiról írt tanulmányát idézi annak dokumentumaként, hogy Kosztolányi pontosan látta a magyar irodalom megszületésének válságos körülményeit
(2002 Görömbei András)
UB: -kötet
ÖU: kordokumentum
ÖE: dokumentumanyag, dokumentumdráma, dokumentumgyűjtemény, dokumentumirodalom, dokumentumműsor, dokumentumregény
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások